1

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pengenalan

Teknologi perkomputeran pada masa kini dianggap penting dalam setiap urusan dan menjadi medium untuk menyelesaikan masalah yang mudah atau sukar dalam bidang saintifik dan kejuruteraan. Perkembangan yang pesat teknologi perisian komputer di dalam kehidupan manusia pada masa kini, menggalakkan saintis dan jurutera mencipta suatu hasil atau produk baru menggunakan teknologi perisian.

Di dalam bidang kejuruteraan mekanikal, sebenarnya memerlukan satu kemahiran terhadap penggunaan komputer untuk menganalisis dan merekabentuk sesuatu struktur seperti kekuda bumbung. Jurutera-jurutera yang merekabentuk sesuatu struktur bukan sahaja memastikan bahawa struktur tersebut tidak gagal tetapi perlu juga mengambil kira sejauh mana kebolehkhidmatan struktur tersebut dengan kos yang ekonomikal. Disini, sememangnya penelitian terhadap merekabentuk mungkin memerlukan pengiraan yang kompleks ataupun yang mudah. Kemahiran terhadap penggunaan komputer dapat membantu untuk mendapatkan satu jawapan yang tepat, mengurangkan kesilapan dan juga boleh menjadi faktor untuk mendapatkan hasil rekabentuk yang berkualiti.

2 Salah satu struktur yang pesat membangun dari segi rekabentuk adalah struktur kekuda bumbung. Struktur ini boleh dianggap berfungsi sebagai rembatan terhadap sesuatu bangunan untuk tujuan kestabilan pada bangunan tersebut. Oleh itu kajian ke atas struktur ini adalah penting untuk menentukan tahap kekuatan serta kedudukan- kedudukan kritikal pada struktur apabila ia dikenakan beban tertentu. Tragedi bumbung makmal komputer sekolah runtuh yang berlaku adalah salah satu contoh di mana struktur kerangka kekudanya tidak stabil, pemilihan material kerangka yang tidak betul dan faktor keselamatan tidak diambil kira. Oleh itu kajian ke atas struktur kerangka kekuda ini akan memberikan manfaat, di mana kita dapat mengetahui keadaan yang berlaku pada kerangka apabila ia dikenakan beban melalui analisis berkomputer. Hasil yang dijangkakan diakhir kajian ini ialah penentuan terhadap titik kritikal (alah) dan beban maksima bagi rekabentuk struktur kekuda lengkung dan penggunaan perisian I-DEAS (CAE) untuk mencapai maksud seperti di atas.

1.2

Penyataan Masalah

Kajian ini dijalankan adalah kerana penggunaan struktur kerangka kekuda lengkung keluli pada bumbung semakin meluas berkembang dalam sektor pembinaan terutamanya dalam pembinaan bumbung kilang, dewan, bangunan industri, gudang dan sebagainya. Kemampuan memahami dan menganalisis menggunakan komputer yang baik boleh membantu jurutera untuk mengurangkan tenaga kerja dan kesilapan di dalam menganalisis struktur yang rumit seperti ini. Oleh yang demikian penggunaan perisian I-DEAS yang menggunakan pendekatan analisis unsur terhingga (FEA) boleh mengurangkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam melakukan analisis, diantaranya adalah:

(a)

aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) terhadap analisis stuktur amat perlahan di Malaysia. Ini kerana, pendekatan secara analisis

3 manual memerlukan komitmen dan pemahaman yang tinggi serta amat rumit untuk dilakukan. Oleh yang demikian, analisis unsur terhingga secara berkomputer dapat memudahkan proses dan diharap dapat menarik lebih ramai penyelidik berkecimpung di dalam bidang ini.

(b)

perkembangan industri rekabentuk struktur bumbung yang beraneka jenis dimasa kini menyebabkan pelbagai masalah timbul dalam analisis untuk menentukan kekuatan dan ketahanan sturuktur tersebut. Pendekatan analisis berkomputer ini dapat membantu jurutera menghasilkan suatu rekabentuk yang menarik dan selamat serta memudahkan proses perekaan dilakukan.

(c)

penjimatan kos analisis yang tinggi terhadap penggunaan bahan dan ujikaji pada analisis simulasi berkomputer jika dibandingkan dengan analisis secara insani yang memerlukan penggunaan model dan sebagainya.

1.3

Kepentingan Kajian

Kajian ini adalah penting kerana :

(a)

memberikan analisis kekuatan dan keseimbangan bagi struktur kekuda lengkung untuk mendapatkan titik alah dan beban yang boleh ditanggung oleh struktur tersebut.

(b)

menggunakan perisian I-DEAS untuk mendapatkan suatu cara alternatif selain dari menyelesaikan masalah pengiraan analisis dengan kaedah pengiraan statik biasa.

4 (c) memberi panduan kepada pereka untuk mendapatkan suatu rekabentuk struktur kerangka bumbung yang sesuai dengan penggunaannya dalam bidang pembinaan bangunan.

(d)

memberikan sumber rujukan terhadap kajian- kajian yang berkaitan dengan struktur ini dimasa akan datang.

1.4

Objektif

Objektif kajian ini adalah :

(a)

untuk melakukan analisis perbandingan terhadap struktur kerangka kekuda lengkung secara manual dan menggunakan perisian I-DEAS (CAE).

(b)

untuk mendapatkan titik kritikal dan beban maksimum yang boleh ditanggung oleh struktur tersebut.

1.5

Skop Kajian

Skop kajian ini adalah :

(a)

kajian keatas rekabentuk struktur kerangka kekuda Studio Muzik KUiTTHO yang berbentuk lengkung.

5 (b) analisis struktur akan dilakukan ke atas kekuda lengkung dengan mempertimbangkan beban statik (beban hidup dan beban mati). Beban-beban lain seperti beban dinamik, getaran akibat gegaran dan beban haba keatas struktur akan diabaikan.

(c)

satu perisian yang terdapat di KUiTTHO yang menggunakan pendekatan analisis unsur terhingga akan digunakan untuk mendapatkan analisis struktur tersebut..

1.6

Perancangan Projek Perancangan projek akan dibuat dalam 2 semester pengajian berdasarkan kepada carta Ghant yang dikemukakan seperti terkandung dalam Lampiran A.

6

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1

Pengenalan Kekuda Bumbung

Kekuda bumbung boleh dikategorikan kepada dua jenis berdasarkan kepada bahan pembinaannya iaitu kayu dan keluli. Kekuda bumbung yang diperbuat daripada kayu adalah seperti yang biasa digunakan untuk membina rumah kediaman, rumah kedai dan bangunan bersaiz kecil. Manakala kekuda bumbung keluli pula lebih kerap digunakan untuk membina bangunan industri, dewan, gereja, hangar, gudang dan sekolah serta lain-lain lagi.

Pembinaan sesebuah bumbung bangunan yang tidak mempunyai penyokong dalaman dan keadaan dinding luar serta tiang yang berukuran lebih kurang 12 m ataupun 40 kaki adalah lebih sesuai dan ekonomi jika pembinaan tersebut menggunakan sistem kerangka berbanding dengan rasuk disokong mudah. Sistem kerangka yang dinyatakan untuk tujuan ini ialah kekuda bumbung.[1]

Kekuda bumbung merupakan satu struktur kerangka yang biasanya hanya disokong di hujung struktur tersebut. Struktur kekuda bumbung ini mempunyai anggota tegangan dan mampatan yang disusun secara pugak ataupun condong.

7 Daya-daya yang ditanggung oleh setiap anggota kekuda bumbung hanyalah daya paksi. Daya paksi ini akan disebar dan ditanggung dari satu anggota kepada satu anggota yang lain.[1]

Bentuk segitiga merupakan bentuk yang paling umum bagi sesuatu kekuda bumbung manakala bentuk-bentuk yang lain adalah seperti bentuk segiempat tepat, bentuk gerbang, bentuk trapezium dan lain-lain lagi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Sambungan antara anggota-anggota kekuda bumbung biasanya adalah secara kimpalan atau secara. bolting dengan menggunakan sejenis plat yang dipanggil plat guset.[1]

Warren Truss

Pitch Pratt Truss

Warren Truss No Vertical

Howe Truss

Flat Pratt Truss

Fink Truss

Rajah 2.1:

Jenis- Jenis Kekuda Bumbung Conventional[2]

8 2.2 Jenis-jenis Dan Bahagian-Bahagian Kekuda Bumbung

Dalam pembinaan kekuda bumbung, terdapat banyak jenis kekuda bumbung yang berlainan boleh dipilih berdasarkan kepada keadaan dan rekabentuk bumbung. Faktor utama pemilihan jenis kekuda bumbung adalah contour atau bentuk bumbung yang akan dibina dan faktor kedua ialah bahan buatan kekuda bumbung sama ada keluli atau kayu.[3]

Kekuda bumbung yang biasa digunakan adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Kekuda bumbung yang paling biasa digunakan untuk bumbung yang condong adalah kekuda Howe, Pratt dan Warren. Bilangan panel dalam kekuda bumbung adalah ditentukan oleh panjang rentang diantara nod yang condong. Purata ruang dalam kekuda bumbung ialah lebih kurang 4.5 m atau 15 kaki, tetapi secara prinsipnya, ia adalah berdasarkan kepada pembinaan bumbung dan saiz gulunggulung (purlin)yang akan digunakan. Kekuda bumbung yang bersegitiga biasanya mempunyai panjang rentang sehingga 22.5 m atau 75 kaki.[1]

Secara amnya, kekuda bumbung terdiri daripada beberapa bahagian yang penting seperti perentas atas, perentas bawah (upper & lower chord) dan anggota dalaman seperti gegandang (bay)yang menyokong bumbung tersebut seperti Rajah 2.2. Perentas atas merupakan bahagian anggota kekuda bumbung yang bermula dari satu hujung kekuda ke satu lagi hujung kekuda melalui puncak kekuda bumbung. Perentas bawah pula ialah bahagian anggota yang mendatar dari satu hujung ke hujung yang satu lagi.[3]

Anggota-anggota yang menyambungkan perentas atas dan perentas bawah merupakan anggota dalaman yang terdiri daripada anggota tegangan dan mampatan. Kedudukan mereka samada berada dalam keadaan pugak atau condong. Nod (panel point) adalah kedudukan sambungan anggota dalaman dengan perentas atas dan bawah. Jarak diantara nod pula dipanggil panel (panel). Gulung-gulung (purlin)

9 seperti dalam Rajah 2.2, merupakan angggota yang digunakan untuk meletakkan rentang rasuk dari satu kekuda bumbung ke satu lagi kekuda bumbung. Jarak diantara kekuda bumbung (bay) juga merupakan panjang rentang gulung-gulung.[3]

Purlins Bay

Truss

Ridge Beams Sag Rods Purlins

Rajah 2.2:

Pembebanan Asas Yang Dikenakan Terhadap Kekuda[2]

Rajah 2.3:

Jenis-Jenis Keratan Rentas Anggota Kekuda Yang Biasa Digunakan [2]

10 Selain itu, anggota-anggota yang sering digunakan dalam rekabentuk untuk kekuda bumbung adalah sesiku tunggal dan berganda, keratan T, saluran dan keluli keratan geronggang segiempat dan bulat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.3.[1]

2.3

Jenis Pembebanan Dan Had Rekabentuk Bagi Anggota Kekuda

Beban yang biasa ditanggung oleh anggota adalah akibat daripada, beban mati dan beban hidup yang diambil kira dan difaktorkan untuk memberi keadaan yang paling kritikal untuk had rekabentuk.[1] Beban mati ialah beban yang bertindak secara kekal dan seragam sepanjang hayat struktur kekuda.[3] Beban hidup pula bertindak secara tidak tetap (sementara) dari kedudukan dan juga nilainya. Bagi anggota kekuda biasanya ia terdiri daripada anggota selanjar dan anggota tidak selanjar. Anggota selanjar adalah anggota-anggota pugak yang merupakan penyokong utama diantara 2 struktur kekuda, manakala anggota tidak selanjar adalah anggota yang bersilang di antara anggota-anggota pugak tersebut.[3] Kedua-dua anggota ini merupakan struktur utama yang menanggung beban yang menghasilkan daya tegangan dan daya mampatan keatas kerangka kekuda.[3]

2.4

Analisis Terhadap Struktur Kerangka kekuda

Analisis terhadap struktur kerangka kekuda merupakan perkara penting dan perlu diberi perhatian sebelum sesuatu struktur kerangka itu direkabentuk. Pemahaman tentang tindak balas anggota semasa beban dikenakan adalah amat penting diberi perhatian.[4] Untuk struktur kekuda, tujuan analisis adalah untuk mendapatkan daya dalaman yang ditanggung oleh struktur termasuk berat dirinya.

11 Kaedah yang biasa digunakan untuk mendapat daya dalaman anggota adalah melalui kaedah pengiraan manual atau kaedah analisis komputer. Kaedah analisis manual amat sesuai digunakan untuk kebanyakan struktur tetapi untuk struktur yang besar dan rumit, penggunaan komputer amat diperlukan.[5]

Pada masa ini memang terdapat banyak perisian yang berada di pasaran untuk menganalisis dan merekabentuk kerangka menggunakan komputer seperti Staad Pro, TB Stress, I-DEAS dan lain-lain lagi. Di dalam kemajuan penggunaan teknologi komputer, pengguna perlu memahami tentang bagaimana untuk memasukkan data dengan betul dan memahami keputusan yang dicetak keluar. Sebarang kesilapan dalam menganalisis data boleh mengakibat sesuatu struktur itu gagal.[5]

2.5

Pengenalan Kaedah Analisis Unsur Terhingga(FEA)

Kaedah unsur terhingga adalah teknik penyelesaian berangka kira hampir bagi persamaan kalkulus yang meramal gerakbalas sistem fizikal sesuatu jasad yang dikenakan pengaruh luaran. Secara am, kaedah unsur terhingga (FEA) adalah berdasarkan teori yang melihat jasad sebagai pemasangan blok-blok diskret.[6]

Penggunaanya dalam analisis struktur melibatkan pembahagian jasad kepada, unsur-unsur kecil dan kemudian menggunakan unsur-unsur ini sebagai asas pengiraan. Unsur ini dianggap sebagai bersambungan antara satu sama lain pada titik yang dikenali sebagai titik nod. Bilangan dan bentuk unsur yang hendak digunakan bergantung pada ketepatan keputusan yang dikehendaki. Semakin kecil saiz unsur, maka semakin kecil ralat dan hasil yang diperolehi dan semakin hampir kepada penyelesaian sebenar. Dengan kata lain, asas kaedah unsur terhingga adalah menterjemahkan masalah rekabentuk yang komplek kepada, sistem persamaan aljabar linear.[6]

12 2.6 Pendekatan Kaedah Unsur Terhingga Dalam Analisis Kerangka Kekuda

Kekuda merupakan anggota bar yang boleh dianalisis menggunakan pendekatan kaedah unsur terhingga. Ia merupakan lanjutan daripada analisis bar satu dimensi yang menggunakan konsep matrik unsur selari darjah pertama. Perbezaannya ialah anggota kekuda tidak disambungkan secara bersiri. Oleh itu konsep penjelmaan koordinat harus digunakan untuk mendapatkan matriks kekukuhan unsur.[6]

Dalam pendekatan analisis unsur bar simplek bagi anggota kekuda, nilai E dan A dianggap malar, katakan koordinat nod i ialah (xp , yi) dan nod j (xp , yj) seperti dalam Rajah 2.4.

Rajah 2.4:

Unsur Kekuda Dalam Satah X-Y [6]

13 Panjang anggota kekuda boleh dihitung iaitu,

L!

x

i

2 x j y j y i

2

Daripada trigonometri, boleh ditulis ; yi y j L x j xi L

sin J !

kosJ !

Ungkapan ini digunakan untuk penjelmaan koordinat daripada sistem tempatan(local) kepada sistem sejagat (global).[6] Jika perubahan panjang bagi unsur ialah (L dan daya dalam ialah R, Rujuk Rajah 2.5, maka,

¨ AE ¸ R !© ¹ (L ª L º

Matrik anjakan nod boleh ditulis sebagai,

u ® xi ¾ ± ± u yi _ a! ± ± u ¯ ¿ u ± xj ± ± ± u ° yj À

14 dan

R ® xi ¾ ± ± R yi _Ra! ± ± ¯ ¿ R ± xj ± ± ± R ° yj À

2.6.1 Matrik Kekukuhan Unsur

Bagi unsur bar dua dimensi seperti kekuda, maka matriks unsur mempunyai bentuk,

R ® xi ¾ u ® 2 i 1 ¾ ± ± ± ± R u ± yi ± e ± 2 i ± ¯ ¿ ! ?k A ¯u ¿ R ± xj ± ± 2 j 1 ± ± ± ±2 j ± u R ° À ° yj À

e

Rajah 2.5:

Unsur Kekuda Dalam Satah X-Y [6]

15 bagi satu anggota kekuda yang mengalami anjakan seperti dalam Rajah 2.5, katakan anjakan ialah,

u xi ! u xi manakala u yi ! u xj ! u yj ! 0
oleh itu,

Ri !

AE (L L

daya Ri , ini boleh dileraikan kepada dua komponen pada arah x dan y. Kesan perubahan sudut (J adalah kecil dan boleh diabaikan maka,

R

xi

!

AE ( L . kos J L

R xi !

AE (L. sin J L

dapat diperhatikan bahawa (L | u xi kosJ , Jadi,

¸ ¨ AE R xi ! © ( L.kos 2J ¹u xi º ª L

¨ AE ¸ R yi ! © (L.sin J .kos J ¹u xi ª L º

Maka, dengan mengambil persamaan keseimbangan daya pada arah x dan y dan menyamakan dengan nilai sifar,
§ Fx ! 0

R xi R xj ! 0 ¨ AE ¸ (L.kos 2J ¹u xi Rxj ! R xj ! © ª L º

16
§ Fx ! 0

R yi R yj ! 0

¨ AE ¸ (L. sin J .kosJ ¹u xi R yj ! R yj ! © L ª º

Dengan cara yang sama, empat persamaan lagi akan diperolehi bagi setiap kes dengan menjadikan,
u yi ! u yi u xi ! u xi ! u yj ! 0

manakala manakala manakala

u xi ! u xi
u yj ! u yj

u xi ! u yi ! u yj ! 0
u xi ! u yi ! u xj ! 0

Dengan menjumlahkan semua daya-daya mengikut komponen masing-masing, iaitu
R xi , R yi , R xj , dan R yj maka boleh ditulis sebagai,

R « kos 2J ® xi ¾ kos 2J sin JkosJ sin JkosJ ¬ ± ± 2 R sin JkosJ sin 2 J sin J ± yi ± AE ¬ sin JkosJ ! ¯ ¿ 2 ¬ R kos 2J sin Jkos J sin JkosJ ± xj ± L ¬ kos J ± ± 2 R ¬ sin Jkos J sin J sin JkosJ sin 2 J ° yj À ­

u » ® xi ¾ ¼± ± u ¼ ± yi ± ¯ ¿ ¼ u xj ¼± ± u ¼ ± yj ± ½° À

atau,

R « c2 ® xi ¾ ¬ ± ± R ± yi ± AE ¬ sc ¯ ¿! ¬ 2 R ± xj ± L ¬ c ± ± R ¬ sc ° yj À ­

sc s2 - sc - s2 

c2 sc c2 sc

u sc » ® xi ¾ ¼± ± u s 2 ¼ ± yi ± ¯ ¿ u sc ¼ ± xj ± ¼ u s 2 ¼ ± yj ± ½° À

atau,

_Ra! _ aua k_

17 dimana,

« c2 ¬ AE ¬ sc ?k A! ¬ 2 L c ¬ ¬ sc ­

sc s
2 

c2 sc c2 sc

- sc - s2 

sc » ¼ s2 ¼ sc ¼ ¼ s2 ¼ ½

s ! sin J !

y j yi L

c ! kosJ !

x j xi L

Matriks ?k A disebut matriks kekukuhan unsur. Unsur-unsur dalam matrik menggambarkan penjelmaan koordinat daripada sistem tempatan(local) kepada sistem sejagat (global).[6]

Pemasangan matrik kekukuhan pula adalah seperti yang dijelaskan sebelum ini. Bagi N nod, akan terdapat sejumlah 2N persamaan linear atau boleh ditulis,

nod N ! § RxN ! FxN

§R

yN

! FyN

18 2.6.2 Pengiraan Tegasan Dan Keterikan Dalam Analisis Unsur Terhingga

Tegasan dalam sesuatu unsur kekuda boleh dikira dengan anggapan bahawa semua koordinat local berada dalam dua daya tindakan setempat. Oleh itu pengiraan tegasan dalam unsur adalah diberikan,[6]

W ! EI

Oleh kerana terikan berubah dengan panjang asal maka, ui u j L

W !E

dengan menggunakan transformasi matriks dari persamaan diatas maka, pengiraan tegasan unsur adalah,

W !

E ? -c L

- sc

c

sc

Au

2.7

Penggunaan Komputer Dalam Analisis Kaedah Unsur Terhingga (FEA)

Penggunaan analisis Kaedah Unsur Terhingga (FEA) adalah salah satu teknik yang digunakan dalam simulasi sistem komputer digital kejuruteraan. Dalam analisis struktur kerangka, kaedah ini telah digunakan secara meluas dalam era 60an di mana rekabentuk struktur kerangka kapal terbang North American's B-70 telah dianalisis menggunakan kaedah ini untuk menentukan kekukuhan (stiffness) dan juga tegasan (stress) pada struktur tersebut.[7] Penggunaan kaedah unsur terhingga di perluaskan lagi dalam kejuruteraan pembinaan di mana, rekabentuk bangunan yang melebihi

19 100 tingkat seperti The World Trade Center di New York dan bangunan John Hancock Center di Chicago adalah di antara bangunan yang terawal menggunakan kaedah unsur terhingga dalam analisis rekabentuk strukturnya.[2]

Dalam era teknologi tinggi penggunaan komputer adalah penting untuk menyelesaikan masalah rekabentuk kejuruteraan. Terdapat pelbagai jenis perisian (software) dan hardware untuk penggunaan kejuruteraan di pasaran dalam menganalisis sesuatu rekabentuk, terutama dalam analisis unsur tehingga Finite Element Analysis (FAE) dan Finite Element Mesh (FEM).[8] Perisian I-DEAS adalah salah satu daripada perisian yang menggunakan pendekatan analisis unsur terhingga dalam penyelesaian sesuatu masalah kejuruteraan.[8]

2.8

Perisian I-DEAS Dalam Kaedah Analisis Unsur Terhingga

Dalam kepesatan teknologi perkomputeran pada masa kini terdapat banyak jenis perisian telah direka untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan analisis unsur terhingga pada masa kini. Salah satu perisian yang banyak digunakan di negara ini adalah perisian I-DEAS.

Perisian I-DEAS adalah merupakan salah satu sistem analisis unsur terhingga komplek modular yang dimajukan oleh MSC Software yang dikhususkan untuk penggunaan Microsoft Window dan Macintosh- APPLE untuk komputer peribadi dan Work-stations Sistem ini termasuklah modul-modul yang digunakan untuk menyelesaikan masalah struktur tegasan linear, struktur kabel, getaran , analisis tegasan tak linear, analisis statik, dinamik, bahan komposit, pemindahan haba, kinematik dan juga analisis elektromagnetik. Penggunaan perisian ini dalam analisis kekuda lengkung dapat dilakukan berdasarkan kaedah penyelesaian persamaan model matematik melalui penyelesaian kaedah kekukuhan unsur.

20 2.9 Faktor Keselamatan Bagi Rekabentuk Struktur

Dalam melakukan analisis terhadap sesuatu struktur menggunakan kaedah unsur terhingga, perkara utama yang perlu diambilkira adalah kebolehan atau kebolehpercayaan bagi struktur tesebut untuk menanggung beban sebelum ia gagal. Ini merujuk kepada penentuan kepada faktor keselamatan terhadap struktur terbabit.

Faktor keselamatan ini, biasanya ditentukan oleh kumpulan jurutera berpengalaman yang menulis kod serta spesifikasi yang digunakan oleh perekabentuk lain. Pada amalan biasa terdapat beberapa cara bagi menentu dan menggariskan faktor keselamatan bagi sesuatu struktur pembinaan.[9] Bagi kebanyakan struktur adalah penting bahan yang digunakan berada dalam julat anjal lelurus untuk mengelakkan ubah bentuk kekal berlaku apabila beban dialihkan. Dalam keadaan ini satu kaedah biasa dalam mereka bentuk ialah dengan menggunakan satu faktor keselamatan terhadap alahan struktur tersebut. Struktur mula mengalah apabila tegasan alahnya tercapai pada mana-mana titik dalam struktur tersebut. Dengan menggunakan faktor keselamatan terhadap tegasan alah maka akan perolehi tegasan dibenarkan atau tegasan kerja yang tidak boleh dilampaui di mana-mana titik dalam struktur terbabit.[9]

Faktor keselamatan terhadap tegasan muktamad biasanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tegasan alah. Bagi kes keluli struktur, faktor keselamatan 1.67 terhadap alahan adalah sepadan dengan faktor keselamatan lebih kurang 2.8 terhadap tegasan muktamad. [9]

Perkara ini adalah berhubung dengan penggunaan faktor keselamatan terhadap beban selain daripada tegasan.Ungkapan beban muktamad yang bermaksud beban yang menghasilkan kegagalan atau keruntuhan struktur. Beban yang mesti disokong oleh struktur semasa dan sedang digunakan dipanggil beban khidmat atau

21 beban kerja. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa faktor keselamatan adalah nisbah antara beban muktamad terhadap beban khidmat iaitu:[9]

aktor

eselamata n !

beban muktamad beban khidmat

Disebabkan kuantiti beban khidmat adalah dianggap telah diketahui maka peraturan rekabentuk biasa dengan mendarabkannya dengan faktor keselamatan bagi mendapatkan beban muktamad. Oleh itu struktur tersebut direka bentuk agar ia hanya dapat menanggung beban muktamad pada kegagalannya. Kaedah rekabentuk ini dikenali sebagai rekabentuk kekuatan atau rekabentuk muklamad dan faktor keselamatannya dipanggil faktor beban disebabkan ia adalah pekali kepada beban khidmat[9]

2.10

Teori Alahan Terhadap Struktur Keluli

Bagi bahan mulur seperti keluli yang dikenakan daya pembebanan statik akan menghasilkan tegasan alah tanpa pecah. Ini boleh dilihat dalam proses pembentukan bahan keluli melalui kerja sejuk.[2] Terdapat banyak teori alahan yang digunakan untuk menentukan had rekabentuk bagi struktur. Antara teori alahan yang biasa digunakan adalah:[5]

2.10.1 Teori Tegasan Normal Maximum

Menurut teori ini kegagalan akan terjadi apabila W 1 atau W 3 bersamaan dengan kekuatan alahan bahan samada pada keadaan tegangan atau mampatan.

22 Kegagalan alah bahan akan terjadi apabila tegasan alah pembebanan bahan terjadi, atau dalam bentuk persamaan seperti berikut bagi analisis 2D :

W 1 e W ys

2.10.2 Teori Tegasan Ricih Maksimum (Tresca)

Alahan terjadi apabila tegasan ricih maximum bahan bersamaan dengan 1.5 tegasan alah bagi bahan tersebut. Kegagalan disebabkan tegangan terjadi pada sudut 450 diatas satah ricih maksimum bagi sesuatu bahan seperti persamaan dibawah:

W max W min e W ys

2.10.3 Teori Tenaga HerotanVon Mises-Hencky

Teori ini adalah teori yang paling banyak digunakan dalam menentukan tahap kegagalan bagi sesuatu struktur.Dalam teori ini menyatakan bahawa kegagalan bagi sesuatu struktur akan terjadi apabila tegasan efektif Von-Mises W ' bersamaan dengan tegasan alah bagi bahan tersebut. Penjelmaan pengiraan tegasan kepada tenaga herotan dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut.[5]

W 1 W 2 2 e W ys

23

Tegasan Ricih Maksimum

Tori Von Mises Data Ujikaji

Teori Tegasan Normal

Rajah 2.6:

Perbandingan diantara Teori -Teori Kegagalan[5]

Rajah 2.6 adalah perbandingan tegasan prinsipal 3 jenis teori kegagalan yang biasa digunakan bagi menentukan tegasan satah pada elemen unsur terhingga. Pengiraan tegasan satah teori ditentukan berdasarkan lokus titik yang berdekatan dengan bentuk elips, segiempat dan poligon 5 sisi yang menggambarkan tegasan yang selamat diantara ketiga tiga teori yang dikemukakan. Berpandukan kepada nilai data experimen yang telah dilakukan , jika tegasan prinsipal W 1 dan W 2 berada pada kedudukan magnitud yang sama , teori kegagalan Normal Maksimum dan Ricih Maksimum telah terkeluar dari lokus titik optimum. Walaupun begitu, bahan mulur tersebut masih boleh dianggap selamat. Teori yang terbaik berhampiran pada lokus alah, paling hampir kepada data experimen adalah Teori Tenaga Herotan Von Mises[5]

24

BAB 3

METODOLOGI

3.1

Pendahuluan

Berdasarkan kepada skop dan objektif kajian, analisis ke atas kerangka. kekuda lengkung akan dilakukan dengan menggunakan kaedah analisis secara pengiraan manual dengan bantuan atucara komputer (Band Solver) serta kaedah analisis simulasi mengunakan perisian teknologi tinggi ( I-DEAS ) yang menggunakan pendekatan analisis unsur terhingga (FEA) untuk mendapatkan objektif kajian seperti yang diterangkan pada Bab 1 sebelum ini.

3.2

Carta alir Metodologi

Mula

. Penentuan kerangka kajian

( 3.3 )

A

25

A

Perolehan semua parameter berkaitan kajian terhadap struktur

( 3.4 )

Analisis manual kerangka bumbung

( 3.5 )

Lukisan kerangka menggunakan I-DEAS

( 3.6 )

Simulasi menggunakan I-DEAS

( 3.7 )

Keputusan perbandingan simulasi berkomputer dengan manual

( 3.8 )

Perbincangan keputusan

Kesimpulan dan cadangan

Tamat

26 3.3 Penentuan Kerangka Kajian

Terdapat beberapa jenis kerangka telah dikemukakan sebagai cadangan untuk dianalisis pada kajian ini. Setelah mempertimbangkan beberapa aspek seperti bahan, rekabentuk dan saiz kerangka, aspek rekabentuk telah dipilih sebagai aspek utama dalam kajian ini. Ini disebabkan pada masa kini terdapat pelbagai jenis rekabentuk terbaru bumbung dihasilkan bagi menggantikan rekabentuk bumbung conventional yang berbentuk segitiga. Dalam mencapai objektif ini maka rekabentuk bumbung Studio Muzik KUiTTHO telah dipilih berdasarkan rekabentuknya yang melengkung sepeti Rajah 3.1 dan 3.2. yang berunsurkan kepada rekabentuk moden.

Rajah 3.1:

Bumbung Studio Muzik KUiTTHO

Rajah 3.2:

Kerangka Bahagian Dalam Bumbung Studio Muzik KUiTTHO

27 3.4 Perolehan Parameter Kajian

Pemasangan kekuda bumbung bagi Studio Muzik KUiTTHO dikenalpasti mematuhi kehendak piawai kumpulan BS for Roof Trusses dan mematuhi undangundang Kecil Bangunan Seragam 1984 Malaysia. Data-data kejuruteraan terhadap struktur kekuda diperolehi daripada syarikat Jurutera Perunding Madani yang terletak di Johor Bahru.

Analisis secara umum, telah dilakukan oleh syarikat ini mengikut rekabentuk struktur bumbung menggunakan kaedah analisis berdasarkan anggaran framework steel. Kaedah ini biasanya digunakan untuk menganalisis struktur terutama pada, kekuda bangunan. Penggunaan kaedah analisis ini adalah kurang tepat dan hanya sesuai bagi struktur yang penggunaanya tidak kritikal.

3.4.1 Spesifikasi Am Kerangka

Bil 1

Perkara Struktur Utama
y

Penerangan Bahan adalah dari jenis hollow tube. Struktur utama dipasang pada RC beam dengan 5 Nos M16 Bolt Nut dan Washer di kedua-dua belah ditanam kedalam 75 mm konkrit. Kukuh dan mempunyai piawai keselamatan tinggi

CHS steel (139 x 5.0 x 16.6 kg/m CHS)

y

Kekuda (60.3 x 3.2 x 4.51 kg/m CHS)

y

Tegasan alah bahan W y = 500 MPa[9]

y

Modulus Kenyal(E)

28 = 206.8 GPa[9]

y

Modulus Ricih (G) = 80.15 GPa[9]

2

Sambungan Kekuda

Dikimpal menggunakan MIG dengan THK Wire dengan penembusan 8mm

Jadual 3.1:

Spesifikasi Am Kerangka Kajian

3.5

Analisis Manual Kerangka Bumbung

Analisis secara manual akan dilakukan menggunakan kaedah kekukuhan dengan penyelesaian persamaan matrik menggunakan (Band Solver-Gauss Elimination) dan (Band Solver ± Truss Analysis) analisis unsur terhingga, terdapat enam langkah utama yang perlu diambil, antaranya ialah :

i.

Memahami dan memastikan keadaan fizikal sistem

Dalam kes kajian keatas kekuda lengkung ini, sistem fizikalnya adalah kajian kekuda atau bar dua dimensi.Ia membabitkan kekuda yang dikenakan beban pada dua arah tindakan ( Degree Of Freedom - DOF). Dalam kes ini setiap beban dan tindakbalas keatas kerangka hanya dianggap berlaku pada nod sambungan dan semua sistem adalah bersambung diantara satu sama lain seperti Rajah 3.3. Setiap sambungan pada elemen kerangka adalah dianggap sebagai sambungan secara berpin.

Rajah 3.3:

Kedudukan Nod Dan DOF Bagi Kerangka Dari Elemen 28 hingga ke-57

29

30

Rajah 3.4:

Kedudukan Nod Dan DOF Bagi Kerangka Dari Elemen 1 hingga ke 28

31 ii. Menjadikan sistem kepada model matematik mengikut keperluan

Untuk menentukan panjang bagi setiap elemen, koordinat Cartesian diplotkan keatas kerangka bagi mendapatkan jarak diantara satu nod ke nod yang lain selain untuk menentukan panjang elemen (le) terbabit.

Nod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jadual 3.2:

Koordinat X (mm) 0 513 1228 1943 2658 3373 4088 4803 5518 6233 6948 7663 8378 9093 9579 9579 9093 8378 7663 6948 6233 5518 4803 4088 3373 2658 1943 1228 513 0

Koordinat Y(mm) 0 154.743 309.092 400.416 435.459 420.069 359.33 256.288 118.985 -53.322 -258.803 -497.645 -762.427 -1050.953 -1259.853 -443.503 -234.603 41.246 293.948 521.554 725.899 889.257 1019.38 1114.443 1171.1 1185.562 1153.487 1060.876 928.931 794.326

Kedudukan Koordinat Cartesian Pada Setiap Nod Kerangka.

32 ii. Menggunakan proses unsur terhingga.

Penentuan terhadap sambungan di antara satu nod dengan nod yang lain dan elemen ke elemen berdasarkan kaedah kekukuhan (FEM). Jadual dibawah 3.3 menunjukkan kedudukan nod 1 (N1) dan nod 2 (N2) pada elemen kerangka.

Elemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

N1 30 29 2 28 3 27 4 26 5 25 6 24 7 23 8 9 22 10 21 11 20 12 19 13 18 14 17 15 16 17 14 13 18 19 12 11 20 21 10

N2 1 1 29 2 28 3 27 4 26 5 25 6 24 7 23 23 9 22 10 21 11 20 12 19 13 18 14 17 15 16 15 14 17 18 13 12 19 20 11

33 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Jadual 3.3: 9 22 23 8 7 24 25 6 5 26 27 4 3 28 29 2 1 30 10 21 22 9 8 23 24 7 6 25 26 5 4 27 28 3 2 29

Kedudukan Sambungan N od 1 dan Nod 2 Bagi Setiap Nod Kerangka

iii.

Penyelesaian kepada persamaan analisis unsur terhingga. Penyelesaian persamaan linear (FEM), _ a! _ aua dilakukan dengan kaedah R k_ matriks 60 x 60. Persamaan ini diselesaikan menggunakan program (Band Solver-2D Truss Analysis).

iv.

Penilaian terhadap tegasan dan anjakan

Penilaian terhadap tegasan dilakukan dengan mengambil kira semua kesan tegasan yang berlaku pada setiap elemen kerangka. Setiap nilai tegasan yang diperolehi dianggap malar sepanjang elemen dan bertindak pada panjang elemen berkenaan manakala anjakan dianggap pada arah X dan Y sahaja.

34 v. Menafsirkan nilai keputusan analisis

Keputusan daripada analisis secara manual ini disusun kedalam bentuk jadual bagi setiap set beban yang berbeza dari 5 kN ± 30 kN. Keputusan yang diperolehi juga akan diplotkan kedalam bentuk graf Elemen ±Tegasan dan Nod ± Anjakan X dan Y.

3.6

Lukisan Kerangka Menggunakan I-DEAS

Lukisan kerangka didalam I-DEAS dilakukan dengan menggunakan nisbah asal kerangka kekuda bumbung tersebut dalam mm seperti Rajah 3.4. Terdapat sebanyak 30 nod disetkan keatas struktur kerangka. Kedudukan nod dan elemen adalah sama dengan kedudukannya dalam analisis secara manual dengan dua keratan rentas yang berbeza.

Rajah 3.5

Lukisan Kerangka Menggunakan I-DEAS.

35 3.7 Simulasi didalam I-DEAS

Simulasi dan analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa arahan di dalam menu arahan utama Simulation. Terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dalam pemodelan kerangka yang dipilih antaranya ialah menggunakan unsur 3 dimensi padu (3D Solid), kelompang nipis (Thin Shell), dan juga kaedah elemen rasuk dan rangka satu dimensi (ID beam and truss element). Oleh kerana kerangka mempunyai bentuk yang kompleks, iaitu bentuk yang melengkung tidak sekata, adalah sukar untuk menggunakan kaedah elemen 3 dimensi padu dan juga kelompang nipis disebabkan oleh bilangan unsur yang banyak dan keupayaan komputer yang terhad dalam penyelesaian analisis unsur terhingga keatas kerangka.

Secara teorinya, sesetengah elemen hanya mempunyai peralihan darjah kebebasan dan hanya boleh mengalihkan daya terus dari elemen ke elemen yang lain dengan nod bertindak sebagai sambungan pin.[7] Rasuk boleh memindahkan daya dan momen melalui nod dengan menetapkan peralihan dan putaran darjah kebebasan pada nod itu sendiri dimana anjakan pada nod akan diperolehi.[7] Jika elemen rasuk digunakan, ia mempunyai 6 darjah kebebasan pada setiap nod dengan matrik kekukuhan sebanyak 3 x 3 yang mewakili 3 unit peralihan dan 3 unit putaran.

Model unsur terhingga bagi kerangka yang dipilih ini, ia akan menggunakan kaedah elemen rasuk dan rangka 1 D dan akan dibina dalam I-DEAS Simulation, iaitu salah satu komponen dalam perisian I-DEAS yang melaksanakan analisis unsur terhingga. Oleh yang demikian, penggunaan elemen rasuk dan rangka satu dimensi bukan sahaja memudahkan kerja malah mempercepatkan analisis yang akan dijalankan nanti.

Terdapat 4 langkah penting yang digunakan untuk menyelesaikan analisis model unsur terhingga bagi kerangka kajian iaitu:

36 i. Pembinaan elemen jejaring (Meshing)

ii.

Menetapkan syarat sempadan (Boundary Condition)

iii.

Penyelesaian FEM

iv.

Pasca pemprosesan bagi keputusan

3.7.1 Pembinaan Unsur Jejaring.

Seperti yang terkandung dalam bahagian 3.0, kaedah unsur terhingga yang digunakan untuk analisis ialah menggunakan elemen satu dimensi, rasuk dan rangka dimana data-data mengenai keratan rentas rasuk dimasukan dan ia dibuat dalam paparan I-DEAS Simulation - Beam Section (Rajah 3.6). Antara arahan-arahan yang digunakan untuk memasukan data rasuk ialah :

i.

Circular Beam Pemilihan bentuk bagi rasuk yang hendak digunakan. Ukuran diameter luar dan dalam diperlukan untuk membina keratas rentas bagi rasuk tersebut.

ii.

Store Section Menyimpan data mengenai rasuk yang telah dibuat dimana la akan digunakan dalam proses pembinaan unsur jejaring dalam I-DEAS Simulation -Meshing nanti.

37

Rajah 3.6

Menentukan Luas Keratan Rentas Bagi Kerangka

Untuk membina unsur jejaring bagi model kerangka kajian, ia telah dibuat dalam I-DEAS Simulation - Meshing seperti Rajah 3.7, dimana kedudukan nod dan elemen pada kerangka diletakkan pada kedudukan yang sama dengan analisis secara manual. Antara arahan-arahan yang digunakan dalam paparan tersebut adalah :

i.

Node Penggunaan arahan ini adalah untuk membina nod-nod pada keseluruhan kerangka. Pembinaannya adalah berdasarkan koordinat-koordinat pada paksi x dan y untuk setiap panjang rod pada kerangka, dalam kajian ini bilangan nod yang telah ditetapkan adalah sebanyak 30 nod.

ii.

Modify node Arahan ini digunakan untuk mengubahsuai nod yang telah dibina

38

iii.

Create Between Node Penambahan bilangan nod diantara nod-nod asal yang telah dibuat boleh dilakukan dengan menggunakan arahan ini. Bilangan nod yang ingin ditambah bergantung kepada keperluan. Semakin banyak nod yang dibuat, semakin banyak elemen yang terhasil nanti dan akan memberikan keputusan yang lebih tepat.

iv.

Node on point Pembinaan nod secara manual pada titik-titik yang dikehendaki dibuat menggunakan arahan ini.

v.

Element Menyambungkan nod-nod yang dibina berdasarkan topologi yang dikehendaki. Berdasarkan kajian, topologi elemen adalah dalam bentuk 1D dengan elemen jenis rasuk (beam).

vi.

Material Selection Penentuan bahan yang digunakan untuk elemen dalam pembinaan unsur jejaring. Maklumat bagi bahan yang digunakan CHS steel dimasukkan berdasarkan ciri dan spesifikasi bahan yang dikeluarkan oleh pengeluar.

39

Rajah 3.7:

Kedudukan Nod Dan Elemen Bagi Kerangka

3.7.2 Menetapkan syarat sempadan (Boundary Condition)

Penetapan syarat sempadan (boundary condition) adalah amat penting dalam menyelesaikan analisis keatas kerangka dan ianya dilakukan dalam I-DEAS ±Simulation(Boundary Conditions) (Rajah 3.8). Pada bahagian ini, dayadaya yang bertindak dan had sekatan akan diletakkan pada nod, perentas atas kerangka. Antara arahan-arahan digunakan ialah :

i.

Displacement Restrain Arahan ini digunakan untuk meletakkan had sekatan anjakan pada kerangka. la adalah melibatkan jenis sekatan-sekatan seperti pengapit, sambungan bebola, pin dan gelangsar, roller dan juga satah simetri. Untuk kajian ini, sekatan jenis pengapit diletakkan pada bahagian hujung di keduadua belah sangga kerangka.

40

ii.

Force Semua daya-daya terlibat yang dinyatakan dalam bahagian 3.4 akan diletakkan pada kerangka iaitu. melibatkan daya rekabentuk beban hidup dan juga mati diambil yang kira berdasarkan anggaran. Daya-daya ini diletakkan mengikut koordinat paksi yang dipilih, iaitu paksi-y sahaja berdasarkan anggapan yang dibuat untuk keadaan kritikal akan berlaku akibat tindakan daya pada paksi-y.

iii.

Modify Arahan yang berfungsi untuk mengubahsuai daya, termasuk juga had sekatan yang telah dibuat.

iv.

Boundry Condition Menu arahan untuk meletakkan parameter had sekatan dan juga daya yang digunakan untuk analisis pada bahagian penyelesaian model nanti.

41

Rajah 3.8:

Penetapan Had Sempadan (Boundry Condition)

3.7.3 Penyelesaian FEM

Penyelesaian model dibuat dalam paparan I-DEAS Model Solution seperti dalam Rajah 3.9. Arahan yang digunakan dalam proses penyelesaian model adalah :

i.

Solution Set Arahan untuk membina dan menyediakan data-data berkaitan dengan keputusan yang bakal diperolehi seperti keputusan untuk tegasan, terikan, anjakan dan sebagainya. Penyediaannya diperlukan sebelum analisis sebenar dijalankan.

42

ii.

Solve Fungsi arahan ini adalah untuk menjalankan analisis dan menghasilkan penyelesaian kepada model yang telah dibina.

iii.

Visualizer Memaparkan keputusan setelah analisis selesai dijalankan.Dalam kes analisis kerangka ini, nilai paparan akan diambil berdasarkan tegasan pada elemen dan anjakan pada setiap nod.

Rajah 3.9:

Paparan Analisis Model Solution

43 3.7.4 Pasca pemprosesan

Bagi memaparkan keputusan secara terperinci, seperti graf, ia dibuat dalam paparan I-DEAS Post Processing (Rajah 3.9). la melibatkan hasil keputusan berdasarkan kepada parameter-parameter yang telah ditetapkan dalam kajian seperti anjakan, tegasan dan juga tenaga terikan. Antara arahan-arahan dalam I-DEAS Post Processing ini adalah :

v.

Result Selection Memilih keputusan yang hendak dipaparkan dan secara tidak langsung ia boleh digunakan untuk paparan statik dan juga paparan keputusan secara animasi berdasarkan kepada satu set keputusan. Keputusan yang dipilih untuk dipaparkan adalah seperti tegasan Von Mises, anjakan dan tenaga terikan.

.

vi.

Display Template

Fungsi arahan ini adalah untuk mengawal paparan keputusan yang telah disetkan. Bagi setiap paparan yang disetkan akan disimpan sebagai satu unit paparan khas. Pilihan untuk memaparkan keputusan sebelum dan selepas analisis dibuat boleh dilakukan menggunakan arahan ini.

vii.

Displays

Untuk tujuan mempamerkan keputusan yang diperolehi hasil analisis secara separa proses. Paparan akan dibuat secara am dengan menerangkan keputusan umum bagi analisis.

44

viii.

Report Writer Arahan untuk mendapatkan semua data-data keputusan sama ada keputusan dipaparkan pada skrin atau ditulis dalam output fail yang telah ditetapkan.la adalah melibatkan data-data yang ingin diperolehi termasuk tegasan VonMises, anjakan, tenaga terikan, momen lentur dan sebagainya

Rajah 3.10:

Paparan Analisis Pra-Pemprosesan

3.8

Perbandingan Keputusan Analisis Manual Dan Simulasi I-DEAS

Data yang diperolehi dari keputusan analisis manual dan simulasi I-DEAS akan diolah untuk memastikan kesahihan kepada kedua-dua analisis yang dijalankan.

45 Peratus ralat yang dicatat dan dikira akan dibandingkan dengan keputusan dari simulasi I-DEAS dengan anggapan pengiraan secara simulasi I-DEAS adalah lebih tepat berbanding pengiraan manual. Formula pengiraan peratus ralat yang digunakan adalah : Keputusan I - DEAS Keputusan Keputusan I - DEAS

% ralat !

Ralat purata parameter kajian yang dikehendaki bagi setiap kes kajian ini akan ditentukan menggunakan kaedah statistikal dari perisian Microsoft Office-Exel 2003 Std-Devivation. Formula am yang digunakan dalam perisian ini adalah :

Mean,

Q!

§x
i !1 n i !1

n

i

fi
i

§f

Std-Devivation , s 2 !

« n 1 ( f x )2 » 2 f i xi i i ¼ ¬§ § f 1 ¬ i !1 §f ¼ ­ ½

¡

Median,

¨n ¸ © F¹ ¹ ! L C© 2 © fm ¹ © ¹ ª º

 

anual

v 100 %

¢

46 3.9 Analisis Kegagalan Terhadap Struktur

Anggota-anggota pada kerangka struktur berkemungkinan akan gagal jika had pembebanan dan perubahan plastik yang tinggi terjadi terhadap struktur terbabit. Untuk menghasilkan satu rekabentuk yang selamat had keselamatan terhadap struktur mestilah ditentukan. Dalam analisis ini penentuan terhadap kegagalan bagi struktur kerangka akan dibuat berdasarkan kepada beberapa andaian iaitu :

i.

kegagalan struktur hanya akan diambil kira berdasarkan kepada takat tegasan alah bahan struktur Keluli CHS sahaja berdasarkan analisis plastik, segala kegagalan struktur termasuk dari akibat kilasan, momen putaran, dan tenaga ricihan tidak akan diambil kira.[9]

ii.

kegagalan struktur tidak akan terjadi pada sambungan antara struktur dengan beam-konkrit, kegagalan lesu yang mungkin terjadi pada sambungan tersebut akibat had beban lampau juga diabaikan.

iii.

analisis kegagalan hanya akan dilakukan berdasarkan kepada teori kegagalan berikut sahaja :

a. Teori Von Mises.

b. Teori Tegasan Normal Maksimum.

c. Teori Tegasan Ricih Maksimum.

47 3.10 Penentuan Titik Kritikal Dan Beban Maksimum Bagi Struktur

Penentuan titik kritikal dan beban maksimum akan ditentukan setelah semua set data analisis pembebanan terhadap kerangka diperolehi. Beban maksimum yang boleh dikenakan terhadap kerangka akan dirujuk berdasarkan kepada teori kegagalan yang telah disebutkan diatas tadi. Pengiraan kepada faktor keselamatan bagi kerangka adalah menggunakan persamaan berikut :[9]

aktor eselamatan !

Tegasan Yang Dibenarkan Tegasan Alah Bahan

Faktor keselamatan yang akan digunakan dalam analisis ini adalah bersamaan dengan 1. Beban Maksimum yang boleh ditampung oleh struktur akan ditentukan dengan andaian bahan keluli struktur akan mematuhi hukum analisis anjal plastik sempurna seperti dalam Rajah 3.12 yang menyatakan bahawa beban yang dikenakan adalah berkadar terus dengan anjakan bagi bahan struktur kerangka tersebut. Pengiraan terhadap beban maksimum akan dilakukan berdasarkan teori kegagalan yang dinyatakan sebelum ini menggunakan persamaan berikut : aksimum ! Tegasan Alah ( Luas ka asan Alahan) [9]

Beban

Beban (kN)

Pu

y

yTrsca Teori Von Mises

yV

uV uTR u MP

Rajah 3.11:

Teori Analisis Plastik Sempurna[9]

£

¥

¥¦ § ¨¥ ¦

¤

Beban Muktamad Teori Tegasan Normal Max. Teori Ricih Tresca

Anjakan (mm)

48

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1

Pengenalan

Dalam bab ini keputusan analisis kerangka kekuda lengkung menggunakan pendekatan analisis unsur terhingga (FEM) secara pengiraan manual dan menggunakan perisian I-DEAS akan dikemukakan dalam bentuk jadual dan graf. Perbincangan keputusan akan dibuat pada bab seterusnya yang meliputi keputusan dari 4.2 hingga ke 4.19.

Analisis dilakukan dengan meletakkan beberapa set beban paksi pada arah-Y di 15 nod pada perentas atas struktur kerangka. Sebanyak 6 nilai beban bermula dari 5000 hingga 30000 N dikenakan terhadap kerangka tetapi hanya 3 sahaja yang akan dikemukakan dalam bab ini kerana mendekati penyelesaian kepada objektif kajian. Beban permulaan awal sebanyak 5000 N akan diletakkan pada setiap nod (Rujuk Lampiran B) struktur kerangka untuk mendapatkan nilai-nilai tegasan bagi setiap elemen dan anjakan X dan Y pada setiap nod. Pemilihan daya ujian awal sebanyak 5000 N ini adalah dengan andaian bahawa kerangka tidak mungkin akan gagal pada pembebanan ini, berdasarkan maklumat yang dikemukan sebelum ini yang menyatakan bahawa bahan struktur kerangka mempunyai tegasan alah sehingga 500 MPa atau 500 N/mm2 yang dianggarkan boleh menampung beban sehingga 30000 N.

49 4.2 Keputusan Analisis Manual 5000 N

Keputusan analisis manual pada 5000 N seperti Jadual 4.1 di bawah dilakukan berdasarkan kaedah kekukuhan dan penyelesaian matrik secara Gauss Elimination.

Elemen Tegasan(N/mm2 ) 1 2 3 4 54 55 56 57 14 15 16 17 42 43 44 45 27 28 31 32 0.001724 -30.9263 14.0087 -32.1028 8.877521 -61.9606 -84.0319 24.48239 -5.0614 -0.13964 -1.52242 0.821417 -68.9752 -2.96733 -2.94419 -65.661 25.31073 -47.3113 -84.7055 -57.6722

Nod 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anjakan X(mm) -0.42523 -0.48197 -0.51068 -0.54119 -0.50892 -0.41098 -0.25346 -0.08501 0.017979 1.37E-05 -3.7E-06 -0.26412 -0.62763 -0.85825 -0.93519 -0.86344 -0.67242 -0.39985 -0.14251 0.094801

Anjakan Y(mm) -2.99568 -3.38139 -3.50611 -3.60772 -3.41144 -2.93777 -2.22646 -1.37491 -0.52556 -1.1E-05 4E-07 -0.42224 -1.29487 -2.16752 -2.90029 -3.38956 -3.60455 -3.50665 -3.36788 -2.96695

Jadual 4.1: Keputusan Pengiraan Secara Manual Pada Pembebanan 5000 N Pada Titik Nod Perentas Atas

50

El m

0 0

( /mm )

- 0 - 0

0

0

0

0

0

50

- 0 El m

Rajah 4.1:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Pengiraan Tegasan Pada Elemen Kerangka Pada Pembebanan 5000 N

od

l

A j k

X(

l)

0.2

Anjakan X (mm)

0 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 5 10 15 20 25 30 35

Nod

Rajah 4.2:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 5000 N

Nod Melawan anjakan Y (Manual)
0.5

Anjakan Y (mm)

0 -0.5 0 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5

5

10

15

20

25

30

Nod

Rajah 4.3:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Anjakan Y Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 5000 N 

47642 64 4 6 6454 32 1 

© ©

"

0 

© © © ©
l (

l)

! 

 %$ # & (&' ) 0

0

35

51 4.3 Keputusan Analisis Simulasi I-DEAS 5000 N

Keputusan analisis I-DEAS pada 5000 N seperti Jadual 4.2 di bawah dilakukan berdasarkan kaedah simulasi Pre Processing .

Elemen Tegasan(N/mm2 ) 1 2 3 4 54 55 56 57 14 15 16 17 42 43 44 45 27 28 31 32 0 -30.895 14.099 -32.051 8.848 -62.107 -84.021 24.416 -5.051 -0.143 -1.532 0.824 -68.932 -3.044 -3.02 -65.632 25.306 -47.308 -84.8 -56.589

Nod 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anjakan X(mm) -0.411 -0.466 -0.494 -0.524 -0.495 -0.398 -0.245 -0.082 -0.018 0 0 -0.256 -0.608 -0.831 -0.906 -0.837 -0.65 -0.387 -0.138 0.091

Anjakan Y(mm) -2.901 -3.273 -3.394 -3.493 -3.309 -2.845 -2.155 -1.33 -0.5083 0 0 -0.4084 -1.253 -2.098 -2.808 -3.289 -3.49 -3.394 -3.26 -2.873

Jadual 4.2: Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Pada Pembebanan 5000 N.

52

El m n 40 T gasan (N/mm ) 20 0 0 -20 -40 -60 -80 -100 10
2

lawan T gasan(I-DEAS)

20

30

El m n

Rajah 4.4:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Tegasan Pada Elemen Kerangka Pada Pembebanan 5000 N

Nod Melawan Anjakan X (I-DEASl) 0.4 0.2 Anjakan X (mm) 0 -0.2 0 -0.4 -0.6 -0.8 -1 Nod

5

10

15

Rajah 4.5:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 5000 N

Nod Mel w n Anj 0. n Y mm

0 -0. 0 -1 -1. -2 -2. -3 -3. -4

5

10

15

Anj

Rajah 4.6:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Anjakan Y Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 5000 N

CB A @ 898

QQ

Nod

I

IP I I 88

40

50

60

D D D D D

R

20

25

30

35

n Y ID A

EE F

H G

20

25

30

35

53 4.4 Keputusan Analisis Manual 20000 N

Keputusan analisis manual pada 20000 N seperti Jadual 4.3 di bawah dilakukan berdasarkan kaedah kekukuhan dan penyelesaian matrik secara Gauss Elimination.

Elemen Tegasan(N/mm2 ) 1 2 3 4 54 55 56 57 14 15 16 17 42 43 44 45 27 28 31 32 0.006895 -123.705 56.0348 -128.411 35.51009 -247.842 -336.128 97.92957 -20.2456 -0.55854 -6.08968 3.285666 -275.901 -11.8693 -11.7768 -262.644 101.2429 -189.245 -338.822 -230.689

Nod 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anjakan X(mm) -1.70092 -1.92786 -2.04274 -2.16478 -2.03567 -1.64392 -1.01384 -0.34005 0.071918 5.47E-05 -1.5E-05 -1.05647 -2.51053 -3.43301 -3.74075 -3.45377 -2.68967 -1.59939 -0.57004 0.379203

Anjakan Y(mm) -11.9827 -13.5255 -14.0245 -14.4309 -13.6458 -11.7511 -8.90585 -5.49966 -2.10223 -4.3E-05 1.6E-06 -1.68898 -5.1795 -8.67007 -11.6012 -13.5582 -14.4182 -14.0266 -13.4715 -11.8678

Jadual 4.3: Keputusan Analisis Manual Pada Pembebanan 20000 N

54

Elemen Melawan Tegasan(Manual)
100

Tegasan (N/mm2)

50 0 0 -50 -100 -150 -200 10 20 30 40 50 60

Elemen

Rajah 4.7:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Tegasan Pada Elemen Kerangka Pada Pembebanan 20000 N

Nod Melawan Anjakan X(Manual)
1

Anjakan X (mm)

0.5 5 10 15 20 25 30 35

0 -0.5 0 -1

-1.5 -2 -2.5 -3

Nod

Rajah 4.8:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 20000 N

Nod Melawan Anjakan Y (Manual)
2 0 -2 0 -4 -6 -8 -10 -12

Anjakan Y (mm)

5

10

15

20

25

30

35

Nod

Rajah 4.9:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Anjakan Y bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 20000 N

55 4.5 Keputusan Analisis I-DEAS 20000 N

Keputusan analisis I-DEAS pada 20000 N seperti Jadual 4.4 di bawah dilakukan berdasarkan kaedah simulasi Pre Processing .

Elemen 1 2 3 4 54 55 56 57 14 15 16 17 42 43 44 45 27 28 31 32

Tegasan(N/mm2 ) 0 -123.581 56.394 -128.204 35.392 -248.426 -336.083 97.664 -20.202 -0.573 -6.129 3.296 -275.727 -12.176 -12.081 -262.529 101.225 -189.233 -339.2 -231.07

Nod 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anjakan X(mm) -1.645 -1.865 -1.977 -2.097 -1.979 -1.59 -0.979 -0.327 0.07 0 0 -1.022 -2.43 -3.325 -3.625 -3.35 -2.601 -1.547 -0.552 0.366

Anjakan Y(mm) -11.602 -13.093 -13.576 -13.971 -13.234 -11.381 -8.619 -5.321 -2.033 0 0 -1.634 -5.011 -8.391 -11.232 -13.155 -13.959 -13.578 -13.041 -11.491

Jadual 4.4: Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Pada Pembebanan 20000 N.

56

Elemen Melawan Tegasan (IDEAS)
200

Tegasan (N/mm2)

100 0 0 -100 -200 -300 -400 10 20 30 40 50 60

Elemen

Rajah 4.10.: Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Tegasan Pada Elemen Kerangka Pada Pembebanan 20000 N

Nod Melawan Anjakan X (I-DEAS)
2

Anjakan X (mm)

1 0 0 5 10 15 20 25 30 35

-1 -2 -3 -4

Nod

Rajah 4.11:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 20000 N

Nod melawan Anjakan Y (I-DEAS)
2 0

Anjakan Y (mm)

-2 0 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

5

10

15

20

25

30

35

Nod

Rajah 4.12:

¶ Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Anjakan Y Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 20000 N

57 4.6 Keputusan Analisis Manual 30000 N

Keputusan analisis manual pada 30000 N seperti Jadual 4.5 di bawah dilakukan berdasarkan kaedah kekukuhan dan penyelesaian matrik secara Gauss Elimination.

Elemen Tegasan(N/mm2 ) 1 2 3 4 54 55 56 57 14 15 16 17 42 43 44 45 27 28 31 32 0.010342 -185.558 84.0522 -192.617 53.26513 -371.764 -504.191 146.8944 -30.3684 -0.83781 -9.13452 4.928499 -413.851 -17.804 -17.6651 -393.966 151.8644 -283.868 -508.233 -346.033

Nod 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anjakan X(mm) -2.55138 -2.89179 -3.06411 -3.24717 -3.05351 -2.46589 -1.52076 -0.51007 0.107877 8.21E-05 -2.2E-05 -1.58471 -3.7658 -5.14952 -5.61112 -5.18065 -4.0345 -2.39908 -0.85506 0.568805

Anjakan Y(mm) -17.9741 -20.2883 -21.0367 -21.6463 -20.4687 -17.6266 -13.3588 -8.24948 -3.15334 -6.4E-05 2.4E-06 -2.53347 -7.76925 -13.0051 -17.4018 -20.3373 -21.6273 -21.0399 -20.2073 -17.8017

Jadual 4.5: Keputusan Analisis Secara Manual Pada Pembebanan 30000 N.

58

Elemen Melawan Tegasan(Manual) 200 100 0 -100 0 -200 -300 -400 Elemen 10 20 30 40 50 60

Rajah 4.13:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Tegasan Pada Elemen Kerangka Pada Pembebanan 30000 N

Tegasan (N/mm2 )

Nod Melawan Anjakan X (Manual) 2 Anjakan X (mm) 1 0 5 10 15 20 25 30 35

-1 0 -2 -3 -4 -5

Nod

Rajah 4.14:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 30000 N

Nod Melawan Anjakan Y(Manual) 5 Anjakan Y(mm) 0 -5 -10 -15 -20 Nod 0 5 10 15 20 25 30 35

Rajah 4.15:

Graf Keputusan Analisis Secara Manual Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 30000 N

59 4.7 Keputusan Analisis Simulasi I-DEAS 30000 N

Keputusan analisis I-DEAS pada 30000 N seperti Jadual 4.6 di bawah dilakukan berdasarkan kaedah simulasi Pre Processing .

Elemen Tegasan(N/mm2 ) 1 2 3 4 54 55 56 57 14 15 16 17 42 43 44 45 27 28 31 32 0 -185.37 84.592 -192.31 -53.088 -372.64 -504.12 -146.5 -30.303 -0.859 -9.193 4.944 -413.59 -18.264 -18.122 -393.79 151.838 -283.85 -508.8 -346.6

Nod 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anjakan X(mm) -2.467 -2.798 -2.966 -3.145 -2.968 -2.385 -1.468 -0.491 0.106 0 0 -1.534 -3.645 -4.987 -5.437 -5.024 -3.902 -2.321 -0.828 0.549

Anjakan Y(mm) -17.403 -19.639 -20.363 -20.956 -19.851 -17.072 -12.928 -7.981 -3.05 0 0 -2.45 -7.517 -12.587 -16.848 -19.732 -20.938 -20.367 -19.561 -17.237

Jadual 4.6: Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Pada Pembebanan 30000 N.

60

Elemen Melawan Tegasan (I-DEAS) 200 0 0 -200 -400 -600 Elemen 10 20 30 40 50 60

Rajah 4.16:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Tegasan Pada Elemen Kerangka Pada Pembebanan 30000 N

Tegasan (N/mm2 )

Nod Melawan Anjakan X (I-DEAS) 4 Anjakan X (mm) 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35

-2 -4 -6

Nod

Rajah 4.17:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Anjakan X Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 30000 N

Nod Melawan Anjakan Y (I-DEAS) 5 Anjakan Y(mm) 0 -5 0 -10 -15 -20 -25 Nod 5 10 15 20 25 30 35

Rajah 4.18:

Graf Keputusan Analisis Secara Simulasi I-DEAS Anjakan Y Bagi Setiap Nod Kerangka Pada Pembebanan 30000 N

61 4.8 Keputusan Analisis Perbandingan Antara Simulasi I-DEAS Dengan Pengiraan Manual

Analisis perbandingan keputusan pengiraan manual dengan simulasi I-DEAS seperti dalam Jadual 4.7 dibuat berdasarkan pengiraan purata ralat kepada semua data keputusan yang dihasilkan pada kajian ini. Pengiraan peratus ralat dilakukan dengan menggunakan persamaan pengiraan yang telah dikemukakan pada Bab 3 sebelum ini.

Beban (kN) 5 Min Mod Median Std.Deviation 10 Min Mod Median Std.Deviation 20 Min Mod Median Std.Deviation 30 Min Mod

Ralat Anjakan X(%) 2.757092713 3.31052277 3.392345 1.277588625 2.757092713 3.31052277 3.392345 1.277588625 2.757092713 3.32577 3.392345 1.277588625 2.757092713 3.31052277

Ralat Anjakan Y(%)

Ralat Tegasan(%)

Purata Ralat Keseluruhan 3.277508838 3.029350629 3.11076372 3.139207729 3.093107359 3.114359603 3.11555823 3.107675064 3.112530966 3.031966039 3.110441387 1.492663311 3.269690619 3.029350629

2.830156866 4.245276935 3.232511 3.421111 2.545018117 2.518835161

1.133756466 2.734178367 2.830156866 4.378276935 3.232511 3.421111 2.53501001 2.518835161

1.133756466 2.634178367 2.840156113 4.221822277 3.22511 3.420144 2.545018117 2.518835161

1.133756466 2.066644841 2.830156866 4.221822277 3.232511 2.545018117

62

Median Std.Deviation

3.392345 1.277588625

3.421111

2.518835161

3.11076372 1.681841153 2.926673687

1.133756466 2.634178367

Purata Ralat Ujikaji Keseluruhan

Jadual 4.7: Keputusan Analisis Purata Ralat Perbandingan Antara Pengiraan Manual Dan Simulasi I-DEAS

4.9

Keputusan Analisis Tegasan Dan Anjakan Maksi mum Pada Kerangka

Dalam setiap pembebanan yang dikenakan terhadap struktur kerangka, terdapat elemen dan nod yang akan menanggung tegasan dan anjakan yang tinggi. Jadual 4.8 menunjukkan nilai tegasan dan anjakan tertinggi yang berlaku terhadap struktur kerangka pada pembebanan yang berbeza.

Beban(kN) 5 10 15 20 25 30 Jadual 4.8:

Tegasan Max. (N/mm2 ) 8.48E+001 1.70E+002 2.54E+002 3.39E+002 4.24E+002 5.09E+002

Anjakan X (mm) -0.906 -1.870 -2.805 -3.625 -4.676 -5.437

Anjakan Y (mm) -3.490 -7.210 -10.8137 -13.959 -18.022 -20.938

Keputusan Analisis Tegasan Dan Anjakan Pada Pembebanan Yang Berbeza

63 4.10 Keputusan Analisis Kegagalan Struktur Berdasarkan Teori-Teori Kegagalan

Jadual di bawah menunjukan keputusan yang diperolehi dari pembebanan yang dilakukan keatas kerangka berdasarkan teori teori kegagalan yang telah dikemukakan.

4.10.1 Teori Von-Mises Henchky

Berdasarkan teori ini, tegasan maksimum berlaku pada lokus efektif Von Mises dengan jumlah tenaga herotan yang berlaku pada struktur kerangka. Jadual 4.9 menunjukkan nilai tegasan yang diperolehi pada analisis ini.

Beban (kN) 5 10 15 20 25 30 Jadual 4.9:

W 1 W 2 2 e W ys
8.48E+01 N/mm^2 1.70E+02 N/mm^2 2.54E+02 N/mm^2 3.39E+02 N/mm^2 4.24E+02 N/mm^2 5.09E+02 N/mm^2

Data Keputusan Analisis Berdasarkan Teori Kegagalan Von Mises

4.10.2 Teori Tegasan Normal Maximum

Berdasarkan teori ini, tegasan maksimum hanya akan berlaku apabila nilai tegasan pada satah prinsipal kerangka melebihi atau bersamaan denga nilai takat alah

64 bahan kerangka. Jadual 4.10 menunjukkan nilai tegasan yang diperolehi pada analisis yang telah dibuat.

Beban (kN) 5 10 15 20 25 30

W 1 e W ys

2.87E+01 N/mm^2 5.75E+01 N/mm^2 8.62E+01 N/mm^2 1.15E+02 N/mm^2 1.44E+02 N/mm^2 1.72E+02 N/mm^2

Jadual 4.10: Data Keputusan Analisis Berdasarkan Teori Tegasan Normal Maximum

4.10.3 Teori Tegasan Ricih Maksimum (Tresca)

Teori ini menyatakan bahawa tegasan ricih maksimum hanya akan berlaku apabila perbezaan nilai tegasan prinsipal melebihi atau bersamaan dengan nilai takat alah bahan kerangka. Jadual 4.11 menunjukkan nilai tegasan yang diperolehi pada analisis yang telah dibuat berdasarkan teori ini.

Beban (kN) 5 10 15 20 25 30

W max W min e W ys

4.24E+01 N/mm^2 8.48E+01 N/mm^2 1.27E+02 N/mm^2 1.70E+02 N/mm^2 2.12E+02 N/mm^2 2.84E+02 N/mm^2

Jadual 4.11: Data Keputusan Analisis Berdasarkan Teori Tegasan Ricih Maksimum (Tresca)

65 4.11 Keputusan Analisis Beban Maksimum Berdasarkan Teori Analisis Anjal Plastik

Berdasarkan Rajah 4.22 di bawah diperolehi keputusan bagi analisis kegagalan terhadap struktur kerangka kekuda lengkung berdasarkan teori analisis anjal plastik. Daripada graf yang diplotkan ini, didapati bahawa beban maksimum Py yang diboleh dikenakan terhadap struktur berdasarkan teori kegagalan adalah seperti berikut:
Py ! 2800 N

(a)

Teori Von-Mises Henchky ,

(b)

Teori Tegasan Ricih Maksimum (Tresca),

Py ! 59000 N

(c)

Teori Tegasan Normal Maksimum,

Py ! 87000 N

Beban Melawan Teori Kegagalan
7.00E+02 6.00E+02 5.00E+02 4.00E+02 3.00E+02 2.00E+02 1.00E+02 0.00E+00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Beban (kN)
Rajah 4.19: Graf Perbandingan Antara Teori-Teori Alahan

2

)

Tegasan (N/mm

Von Mises Normal Max Tresca Had alah

66

BAB 5

PERBINCANGAN KEPUTUSAN

5.1

Pengenalan

Keputusan analisis secara pengiraan manual dan simulasi I-DEAS telah dilakukan. Perubahan pada struktur dapat dilihat dengan ketara pada pembebanan yang berbeza yang menyebabkan kesan kepada keupayaan dan ketahanan struktur dari segi nilai tegasan dan perubahan plastik kerangka (anjakan). Perbincangan seterusnya adalah untuk menentukan kesahihan kepada data analisis yang diperolehi. Selain itu, penentuan terhadap titik alah dan beban maksimum yang boleh dikenakan terhadap struktur kerangka juga ditentukan berdasarkan kepada beberapa teori alahan yang dikemukakan sebelum ini. Penentuan kepada perkara ini adalah bagi menjamin kepada penggunaan yang optimum kepada struktur tersebut serta menjamin keselamatan kepada pengguna yang berkaitan dengannya.

67 5.2 Perbincangan Graf Keputusan Berdasarkan Data Yang Diperolehi

Berdasarkan kepada data yang diperolehi melalui pengiraan manual dan simulasi I-DEAS, didapati bahawa terdapat sedikit ralat yang terhasil dari kedua-dua analisis ini. Namun begitu, bentuk polar graf yang sama dapat diperolehi analisis walaupun pada keadaan pembebanan yang berbeza. Bentuk graf yang menunjukkan polar berbentuk sinus positif diperolehi pada kesemua jenis pembebanan yang dikenakan terhadap kerangka.

Bagi graf elemen-tegasan, diperolehi bentuk tegasan positif dan negatif yang berkadaran pada elemen kekuda dari elemen 1 hingga elemen 30 pada kerangka. Ini menunjukkan bahawa keadaan kekuda pada struktur kerangka adalah menanggung tegasan tegangan pada perentas atas (nilai positif) dan tegasan mampatan (nilai negatif) pada perentas bawah struktur kerangka. Seterusnya, dari elemen yang ke-31 sehingga elemen yang ke-60 didapati bentuk graf yang tidak sekata dengan nilai negatif bagi kesemua keputusan. Ini menunjukkan bahawa bahagian yang melengkung pada struktur atas dan bawah kerangka ini menghasilkan tegasan tegangan mampatan dikesemua elemen yang telah ditetapkan pada struktur kerangka.

Berdasarkan kepada graf bagi anjakan-nod pada paksi-X pula, anjakan negatif struktur kerangka berlaku dari nod 1 sehingga ke nod 20. Ini menunjukkan kerangka akan bergerak ke arah sebelah kiri apabila sesuatu beban dikenakan terhadapnya. Dari nod yang ke-20 sehingga ke nod yang ke-30, anjakan positif berlaku menunjukkan hanya terdapat sedikit elemen pada kerangka yang akan bergerak ke sebelah kanan badan struktur tersebut. Perkara ini disebabkan oleh bentuk lengkungan pada struktur kerangka yang tidak sekata antara datum rujukan pada koordinat mula struktur ini. Anjakan maksimum paksi X pula didapati berlaku pada nod yang ke-20.

68 Bagi anjakan pada paksi-Y pula, dari semua data yang diperolehi berdasarkan graf anjakan-nod, menunjukkan anjakan pada arah Y kerangka berlaku pada nilai negatif sahaja. Ini menunjukkan struktur kerangka akan bergerak ke bawah apabila beban dikenakan ke atasnya. Perkara ini terjadi adalah disebabkan dalam kajian ini beban keatas kerangka hanya dikenakan pada arah Y sahaja, tanpa mengambil kira beban pada arah lain yang dikenakan pada nod perentas atas struktur kerangka kajian.

5.3

Perbincangan Analisis Perbandingan Antara Pengiraan Manual dan Simulasi I-Deas

Berdasarkan kepada data yang telah dikemukakan, analisis perbandingan di antara keputusan dari pengiraan manual dan simulasi I-DEAS dilakukan dengan mengambil kira ralat dari keputusan yang diperolehi pada kedua-dua analisis ini. Pengiraan ralat dari data dilakukan dengan menggunakan perisian Microsoft Exel dan dianalisis secara statistik untuk mendapatkan ralat keseluruhan bagi analisis.

Merujuk kepada Jadual 4.7, didapati bahawa analisis pengiraan bagi tegasan menunjukkan peratus ralat yang lebih tinggi berbanding analisis ralat anjakan paksiX dan Y. Walau bagaimanapun, purata ralat ini menunjukkan nilai yang malar bagi setiap pembebanan yang dikenakan terhadap kerangka dengan nilai purata min adalah sebanyak 3.277 manakala mod dan median sebanyak 3.029 dan 3.110 . .

Bagi nilai Std.Deviation pula, peratus ralat yang dicatatkan adalah sebanyak 1.499 Ralat keseluruhan bagi kajian yang dikira berdasarkan kepada purata keseluruhan kajian mencatatkan nilai sebanyak 2.927 3 .

atau penghampiran kepada ralat sebanyak

69 5.4 Perbincangan Analisis Tegasan Dan Anjakan Pada Struktur Kerangka

Merujuk kepada keputusan graf (Rajah 4.1 - 4.18) dan (Jadual 4.1 ± 4.6) yang telah dikemukakan, dapat dilihat dengan jelas bahawa tegasan maksimum pada kerangka berlaku pada elemen yang ke 31 manakala anjakan maksimum berlaku pada nod yang ke 20 bagi anjakan X nod yang ke 22 bagi anjakan Y.

Berdasarkan Jadual 4.8, pada beban sebanyak 5000 N kerangka kekuda mengalami tegasan sebanyak -84.7 N/mm2 mampatan, manakala anjakan maksimum yang diperolehi adalah -0.906 mm bagi anjakan X dan -3.490 mm bagi anjakan Y. Ini menunjukkan bahawa kerangka hanya mengalami sedikit sahaja perubahan plastik dan ianya tidak mampu untuk menjejaskan kerangka ini kerana jika dilihat kepada takat alah bagi bahan kerangka iaitu tegasan sebanyak 500 N/mm2, boleh dikatakan bahawa kerangka mampu untuk menanggung beban ini dan ianya tidak mungkin akan gagal.

Apabila nilai beban ditingkatkan sehingga 20000 N, tegasan pada kerangka meningkat sehingga -338.82 N/mm2. Peningkatan tegasan ini menunjukkan bahawa kerangka mengalami perubahan plastik yang ketara dengan anjakan X sebanyak -3.625 mm dan anjakan Y meningkat sebanyak -13.959 mm. Walau bagaimanapun, jika dilihat pada had julat anjal lelurus yang digunakan, keadaan pembebanan ini masih belum menyebabkan kerangka kekuda ini gagal kerana ia masih berada pada lingkungan nilai tersebut.

Setelah nilai beban ke atas kerangka ditingkatkan kepada 30000 N, tegasan meningkat kepada -508 N/mm2 . Ini menunjukkan bawa beban yang dikenakan telah melebihi had kepada takat alah bahan dan nilai faktor keselamatan iaitu satu yang digunakan dalam kajian ini. Bagi analisis berdasarkan teori kegagalan Von Mises, kerangka telah dikatakan gagal pada pembebanan yang dikenakan ini.

70 5.5 Perbincangan Analisis Kegagalan Terhadap Struktur Kerangka

Dari keputusan analisis teori kegagalan yang telah dilakukan , didapati bahawa pada setiap peningkatan beban yang berlaku terhadap struktur, peningkatan tegasan akan terjadi yang menyebabkan berlakunya kemungkinan kepada kegagalan terhadap struktur kerangka ini. Pada nilai graf yang telah diplotkan, Rajah 4.20 dapat dilihat dengan jelas bahawa nilai bagi setiap teori alahan yang telah dikemukakan sebelum ini adalah berbeza di antara satu sama lain.

Berdasarkan kepada teori tenaga herotan Von Mises , kegagalan pada struktur kerangka akan berlaku pada beban 28 000N merujuk kepada takat alah bahan kerangka iaitu tegasan alah sebanyak 500 N/mm2 . Perkara ini ditentukan dengan andaian bahawa bahan kerangka akan mematuhi hukum Hooke sehingga ke efektif Von Mises dan kemudiannya akan meng-alah dibawah tegasan malar atau juga dikenali sebagai sifat keplastikan sempurna bagi bahan kerangka.

Bagi kajian yang berdasarkan kepada teori tegasan maksimum, kerangka akan meng-alah pada beban maksimum sebanyak 59 000 N. Ini menunjukkan bahawa bahan kerangka, masih berada pada julat anjal lelurus pada beban 28 000 N. Satah prinsipal pada elemen kerangka hanya akan gagal pada beban prinsipal tersebut.

Berdasarkan keputusan analisis teori tegasan ricih maksimum, nilai beban alah yang lebih tinggi diperolehi iaitu sebanyak 87 000 N. Ini bermakna , berdasarkan teori ini, kekuatan bagi kerangka adalah amat tinggi sehingga mampu menampung beban pada tahap tersebut tanpa ricihan kritikal berlaku pada satah ricih maksimum dalam struktur. Namun begitu, nilai ini telah melebihi had faktor keselamatan yang telah ditetapkan.

71

Beban (kN)

Pu
87 59

Beban Muktamad Teori Tegasan Normal Max. Teori Ricih Tresca Teori Von Mises

28

uVM uTR u MP

Anjakan (mm)

Rajah 5.1:

Graf Anjal Plastik Berdasarkan Teori Kegagalan Bagi Kerangka Kajian.

Secara amnya, berdasarkan kepada Rajah 5.3 di atas jelas menunjukkan bahawa dari ketiga-tiga penggunaan teori kegagalan bagi struktur yang diplotkan mengikut data yang diperolehi, teori yang akan menghasilkan keputusan kepada beban yang paling selamat adalah teori Von Mises. Ini dibuat berdasarkan kepada julat beban yang besar dari beban muktamad iaitu beban sebenar yang akan menyebabkan kerangka alah, diperolehi apabila teori ini digunakan. Oleh itu keputusan bagi teori kegagalan yang lain akan diabaikan kerana ia tidak mematuhi spesifikasi kepada faktor keselamatan yang dikehendaki dalam kajian ini. Dengan kata lain, dalam kajian ini beban maksimum yang diperolehi dan boleh dikenakan kepada struktur kerangka adalah berdasarkan kepada teori kegagalan Von Mises iaitu sebanyak 28 000 N manakala titik kritikal pada struktur akan berlaku berdasarkan kepada nilai berlakunya beban alah ini iaitu pada nod ke-14 dan unsur yang ke-31.

72

BAB 6

KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1

Kesimpulan

Berdasarkan kepada keseluruhan kajian ini yang melibatkan analisis keatas struktur kerangka kekuda lengkung, terdapat beberapa aspek penting yang telah dikenalpasti untuk mencapai keputusan yang terbaik berdasarkan kepada objektif kajian yang telah dikemukakan.Antara aspek-aspek penting itu adalah :

i.

memahami konsep asas analisis unsur terhingga terhadap struktur dan pendekatannya menggunakan I-DEAS serta pengiraan secara manual.

ii.

menggunakan pendekatan analisis secara sistematik untuk membuat perbandingan antara keputusan kajian.

iii.

analisis kekuatan struktur dan kawasan kritikal menggunakan pendekatan kajian terhadap mekanik bahan.

Memahami konsep dan kaedah perisian I-DEAS adalah amat penting kerana secara amnya, perisian ini menggunakan pendekatan kaedah penyelesaian unsur terhingga untuk menyelesaikan semua masalah analisis. Dalam kajian ini, penggunaan kaedah analisis secara linear statik digunakan bagi mendapatkan

73 keputusan yang optimum yang bersesuaian dengan skop kajian yang telah dinyatakan. Bagi pengiraan secara manual pula, penyelesaian persamaan matrik kekakuan unsur yang terlalu kompleks menggunakan atucara komputer, dapat menghasilkan keputusan yang hampir tepat dengan keputusan analisis dari simulasi I-DEAS. Peratus ralat yang kecil diperolehi dari kedua dua kaedah ini menunjukkan keputusan yang munasabah terhadap kajian telah diperolehi.

Bagi memperolehi data analisis yang unggul, penggunaan kaedah matematik yang sesuai perlu digunakan. Dalam kajian ini, penggunaan analisis statistikal data menggunakan perisian Microsoft Exel telah dapat memudahkan pengiraan dan memperolehi keputusan yang jitu bagi semua set beban yang digunakan. Perbezaan ralat sebanyak 3 adalah dikenalpasti disebabkan oleh penyelesaian persamaan

matriks yang menggunakan kaedah pendekatan yang berlainan diantara Simulasi I-DEAS dan kaedah manual yang digunakan selain dari nilai titik perpuluhan data yang berbeza antara kedua-duanya.

Kajian terhadap kegagalan dan beban maksimum terhadap struktur dengan kaedah kajian mekanik bahan pula secara tidak langsung dapat mengesan kawasankawasan kritikal terhadap kerangka yang mengalami tegasan , anjakan dan ricihan maksimum. Dalam kajian ini, kawasan kritikal yang dikenalpasti adalah pada unsur yang ke 31, 56 dan 42. Ini bermakna struktur kerangka ini akan gagal berdasarkan teori kegagalan Von Mises pada beban paksi 28 000 N pada unsur-unsur tersebut.

Secara keseluruhannya, dengan keputusan yang telah diperolehi, dianalisis serta ketepatan sebanyak 97 , kajian ini boleh dianggap berjaya untuk mencapai

skop dan objektif yang dikehendaki iaitu membuat analisis perbandingan dan menentukan titik kritikal dan beban maksimum yang boleh dikenakan terhadap struktur kerangka kekuda lengkung Studio Muzik KUiTTHO.

74 6.2 Cadangan

Cadangan yang ingin dikemukakan bagi meneruskan kesinambungan terhadap kajian ini adalah:

i.

melakukan kajian struktur ini menggunakan perisian unsur terhingga yang lain seperti Nastran, Cosmos, Ansys dan lain-lain lagi yang terdapat dipasaran pada masa kini.

ii.

melakukan kajian , analisis lesu terhadap sambungan bolt diantara struktur kerangka kekuda dengan beam konkrit.

iii.

melakukan kajian terhadap kesan cuaca dan faktor pengaratan terhadap bahan struktur kerangka.

iv.

melakukan kajian perbandingan diantara ujikaji sebenar dan simulasi berkomputer.

75

RUJUKAN

1.

Tat, F.C., Rekabentuk Kekuda Bumbung, in Fakulti Kejuruteraan Awam. 1999, Universiti Teknologi Malaysia: Skudai.

2.

Engel, I., Structural Steel In Architecture and Building Technology. First ed. 1988, Englewood Cliff, New Jersy: Prentice Hall.

3.

Shahrin Mohammad, A.A.S., Mohd Ismail, Redzuan Abdullah., Rekabentuk Struktur Keluli. 1 ed. 2001: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

4.

Mc Cormac, J., Structural Steel Design. 1992: Ed.Harper Colin.

5.

Askenazi, V.A.a.A., Building Better Products with Finite Element Analysis. First ed. 1999, Santa FE,USA: Onword Press.

6.

D.Belegundu, T.R.C.a.A., Introduction to Finite Element In Engineering. Third Edition ed. 2003, New Jersey: Prentice Hall.

7.

Breikopf, M.K.a.P., Finite Element Method In Structural Mechanic. Translation Edition ed. 1993, West Sussex, England: Ellies Horwood.

8.

Mat, N.Z.B.C., Analisis Kerangka Kereta Formula SAE Menggunakan Simulasi I-DEAS, in Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. 2003, KuiTTHO.

9.

P.Timoshenko, J.M.G.d.S., Mekanik Bahan. Edisi ketiga ed. 1990, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

76

LAMPIRAN A Perancangan Projek Bagi PSM 1 PSM 2

77

PERANCANGAN PROJEK PSM 1 Perbincangan Mengenai Tajuk PSM 1 Pemilihan Tajuk PSM 1 Perbincangan Tajuk Secara Menyeluruh Dengan Penyelia Membuat Pengenalan Tajuk Kajian Membuat Objektif dan Skop Kajian Membuat Kajian Literature Ulasan Hasil Daripada Kajian Literature Membuat Metodologi Kajian Membuat Kesimpulan Kajian Membuat Kemaskini Laporan PSM 1 Persediaan Seminar PSM 1 Seminar PSM 1 Membuat Pemeriksaan Terakhir Laporan PSM 1 Hantar Laporan PSM 1 Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

78

PERANCANGAN PROJEK PSM 2 Mengemaskinikan Data-Data Yang Diperlukan Analisis Secara Manual Belajar Menggunakan I-DEAS Melukis Framework Kerangka Computer-aided solution Simulasi Menggunakan I-DEAS Mengambil Data Analisis Ulasan Terhadap Data Menbuat Persediaan Laporan Membuat Kemaskini Laporan PSM 2 Persediaan Seminar Dan Journal PSM 2 Seminar PSM 2 Membuat Pemeriksaan Terakhir Laporan PSM 2 Hantar Laporan PSM 2 Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa Perancangan Saransa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

79

LAMPIRAN B Kedudukan Nod Dan Elemen Serta Contoh Analisis Data Secara Pengiraan Manual Kerangka Kajian

80

Rajah B1:

Kedudukan Nod Dan Elemen Pada Struktur Kerangka Kekuda

81

Rajah B2:

Kedudukan Nod Dan Elemen Pada Struktur Kerangka Kekuda

82 LAMPIRAN B2

Contoh Pengiraan Manual Untuk Mendapatkan Matriks Kekakuan ke Bagi Kerangka Kajian

N29 ( 513 , 929 )

2

N1 ( 0 , 0 )

Modulus Kenyal, E ! 207 v 10 3

N mm 2

Panjang Elemen, l 2 ! ( x 2 x1 ) 2 ( y 2 y1 ) 2
! (513 0) 2 (929 0) 2 ! 1061.23 x 2 x1 l2

sudut cosines, l ! cos U !
!

513 0 1061 .23

! 0.483

l 2 ! 0.23

sudut cosines, m ! sin U !
!

y 2 y1 l2

929 0 1061.23

! 0.875

83 m 2 ! 0.77 lm ! (0.483)(0.875)
! 0.423

Luas Keratan Rentas Kerangka, A2 !
!

4 d 2 luar d 2 dalam 4 4 (60.3) 2 (57)2 4

! 590.934

Matriks Kekakuan Unsur, k 2

«l 2 ¬ A2 E 2 ¬lm k2 ! l 2 ¬- l 2 ¬ ¬- lm ­

lm m2 - lm - m2

-l2 - lm l2 lm

- lm - m2 lm m2

» ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½

«0.23 ¬ (590.934 )(207 v 10 ) ¬0.433 ! ¬- 0.23 1061 .23 ¬ ­- 0.433
3

0.433 0.77 - 0.433 - 0.77

- 0.23 - 0.433 0.23 0.433

- 0.433 » - 0.77 ¼ ¼ 0.433 ¼ ¼ 0.77 ½

«26.51 ¬49.91 !¬ ¬- 26.51 ¬ ­- 49.91 

03 03 03 03

49.91 03 88.75 03 - 49.91 03 - 88.75 03

- 26.51 03 - 49.91 03 26.51 03 49.91 03

- 49.91 03» - 88.75 03¼ ¼ 49.91 03¼ ¼ 88.75 03½

84

LAMPIRAN C Simulasi I-DEAS Pada Pembebanan 30000 N

85

Rajah C1:

Tegasan Von Mises Pada Beban 30000 N

Rajah C2:

Tegasan Normal Maksimum Pada Beban 30000 N

86

] Rajah C3: Tegasan Ricih Maksimum Pada Beban 30000 N

Rajah C5:

Anjakan Y Pada Beban 30000 N

87

Rajah C6:

Anjakan X Pada Beban 30000 N

Rajah C7:

Graf Elemen - TegasanVon Mises Pada Beban 30000 N

88

Rajah C8:

Graf Elemen ± Tegasan Ricih Maksimum Pada Beban 30000 N

Rajah C8:

Graf Elemen ± Tegasan Normal Maksimum Pada Beban 30000 N

89

Rajah C9:

Graf Nod ± Anjakan X Pada Beban 20000

Rajah C10:

Graf Nod ± Anjakan X Pada Beban 20000

90

LAMPIRAN D Simulasi I-DEAS Pada Pembebanan 20000 N

91

Rajah D1:

Tegasan Von Mises Pada Beban 20000

Rajah D2:

Tegasan Prinsipal Maksimum Pada Beban 20000 N

92

Rajah D2:

Tegasan Ricih Maksimum Pada Beban 20000 N

Rajah D5:

Anjakan Y Pada Beban 20000 N

93

Rajah D4:

Anjakan X Pada Beban 20000 N

Rajah D6:

Graf Elemen - TegasanVon Mises Pada Beban 20000 N

94

Rajah D7:

Graf Elemen ± Tegasan Normal Maksimum Pada Beban 20000 N

Rajah D8:

Graf Elemen ± Tegasan Ricih Maksimum Pada Beban 20000 N

95

Rajah D9:

Graf Nod ± Anjakan X Pada Beban 20000 N

Rajah D10:

Graf Nod ± Anjakan Y Pada Beban 20000 N

96

LAMPIRAN E Data Input Dan Atucara Bagi Pengiraan Kerangka Secara Manual

97
<< TRUSS ANALYSIS USING BAND SOLVER>> PS 2 5000N NN NE N 30 57 1 ND NL N PC 8 15 0 Nod # X Y 1 0 0 2 513 154.743 3 1228 309.092 4 1943 400.416 5 2658 435.459 6 3373 420.069 7 4088 359.33 8 4803 256.288 9 5518 118.985 10 6233 -53.322 11 6948 -258.803 12 7663 -497.645 13 8378 -762.427 14 9093 -1050.953 15 9579 -1259.853 16 9579 -443.503 17 9093 -234.603 18 8378 41.246 19 7663 293.948 20 6948 521.554 21 6233 725.899 22 5518 889.257 23 4803 1019.38 24 4088 1114.443 25 3373 1171.1 26 2658 1185.562 27 1943 1153.487 28 1228 1060.876 29 513 928.931 30 0 794.326 El m# N1 N2 1 30 1 2 29 1 3 2 29 4 28 2 5 3 28 6 27 3 7 4 27 8 26 4 9 5 26 10 25 5 11 6 25 12 24 6 13 7 24 14 23 7

at# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ar a 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934

U

S
2

T

S

T

U

U

S

NDI

NEN 2

98
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 DOF# 1 2 59 60 29 30 31 32 8 9 22 10 21 11 20 12 19 13 18 14 17 15 16 17 14 13 18 19 12 11 20 21 10 9 22 23 8 7 24 25 6 5 26 27 4 3 28 29 2 1 30 Displac m nt 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 9 22 10 21 11 20 12 19 13 18 14 17 15 16 15 14 17 18 13 12 19 20 11 10 21 22 9 8 23 24 7 6 25 26 5 4 27 28 3 2 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 590.934 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863 2115.863

V V

99

DOF# Load 32 -5000 34 -5000 36 -5000 38 -5000 40 -5000 42 -5000 44 -5000 46 -5000 48 -5000 50 -5000 52 -5000 54 -5000 56 -5000 58 -5000 60 -5000 MAT# E Alpha 1 2.00E+05 0.00E+00 B1 i B2 Multi-point constr (. B1*Qi+B2*Qj=B3)

j

B3

Lampian E1: Data Input Bagi Atucara Band Solver Pada Beban 5000 N

100

DefInt I-N DefDbl A-H, O-Z Dim NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN Dim ND, NL, NPR, NMPC, NBW Dim X(), NOC(), F(), AREA(), MAT() Dim PM(), NU(), U(), DT(), SE( ), TL(), S() Dim MPC(), BT(), Stress(), React() Dim CNST, NQ Dim Title As String, File1 As String, File2 As String, Dummy As String Dim Results As Worksheet Private Sub CommandButton1_Click() Call InputData Call Bandwidth Call Stiffness Call ModifyForBC Call BandSolver Call StressCalc Call ReactionCalc Call Output CommandButton1.Enabled = False CommandButton2.Enabled = True End Sub Private Sub CommandButton2_Click() Worksheets("Results").Delete CommandButton1.Enabled = True CommandButton2.Enabled = False End End Sub Private Sub InputData() NN = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A4")) NE = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B4")) NM = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("C4")) NDIM = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("D4")) NEN = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("E4")) NDN = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("F4")) ND = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A6")) NL = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B6")) NMPC = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("C6")) NQ = NDN * NN NPR = 2 M aterial Properties E, Alpha ReDim X(NN, 2), NOC(NE, NEN), F(NQ), AREA(NE), MAT(NE) ReDim PM(NM, 2), NU(ND), U(ND), DT(NE), SE(4, 4), TL(4) ReDim MPC(NMPC, NPR), BT(NMPC, 3) ============= READ DATA =============== LI = 0 ----- Coordinates ----For I = 1 To NN LI = LI + 1 N = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 0)) For J = 1 To NDIM X(N, J) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, J)) Next J Next I LI = LI + 1

W W W

W W W W W

**************************************** * PROGRAM TRUSS2D * * TWO DIMENSIONAL TRUSSES * * T.R.Chandrupatla and A.D.Belegundu * ****************************************

101
----- Connectivity ----For I = 1 To NE LI = LI + 1 N = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 0)) For J = 1 To NEN NOC(N, J) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, J)) Next J MAT(N) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, NEN + 1)) AREA(N) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, NEN + 2)) DT(N) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, NEN + 3)) Next I ----- Specified Displacements ----LI = LI + 1 For I = 1 To ND LI = LI + 1 NU(I) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 0)) U(I) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 1)) Next I ----- Component Loads ----LI = LI + 1 For I = 1 To NL LI = LI + 1 N = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 0)) F(N) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 1)) Next I LI = LI + 1 ----- Material Properties ----For I = 1 To NM LI = LI + 1 N = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 0)) For J = 1 To NPR PM(N, J) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, J)) Next J Next I ----- Multi-point Constraints B1*Qi+B2*Qj=B0 If NMPC > 0 Then LI = LI + 1 For I = 1 To NMPC LI = LI + 1 BT(I, 1) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 0)) MPC(I, 1) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 1)) BT(I, 2) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 2)) MPC(I, 2) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 3)) BT(I, 3) = Val(ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A7").Offset(LI, 4)) Next I End If End Sub Private Sub Bandwidth() ----- Bandwidth Evaluation ----NBW = 0 For N = 1 To NE NABS = NDN * (Abs(NOC(N, 1) - NOC(N, 2)) + 1) If NBW < NABS Then NBW = NABS Next N For I = 1 To NMPC NABS = Abs(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1 If NBW < NABS Then NBW = NABS Next I End Sub Private Sub Stiffness()

X

X

X

X

X

X

102
ReDim S(NQ, NBW) ----- Global Stiffness Matrix ----For N = 1 To NE I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2) I3 = MAT(N) X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1) Y21 = X(I2, 2) - X(I1, 2) EL = Sqr(X21 * X21 + Y21 * Y21) EAL = PM(I3, 1) * AREA(N) / EL CS = X21 / EL: SN = Y21 / EL ----------- Element Stiffness Matrix SE() ----------SE(1, 1) = CS * CS * EAL SE(1, 2) = CS * SN * EAL: SE(2, 1) = SE(1, 2) SE(1, 3) = -CS * CS * EAL: SE(3, 1) = SE(1, 3) SE(1, 4) = -CS * SN * EAL: SE(4, 1) = SE(1, 4) SE(2, 2) = SN * SN * EAL SE(2, 3) = -CS * SN * EAL: SE(3, 2) = SE(2, 3) SE(2, 4) = -SN * SN * EAL: SE(4, 2) = SE(2, 4) SE(3, 3) = CS * CS * EAL SE(3, 4) = CS * SN * EAL: SE(4, 3) = SE(3, 4) SE(4, 4) = SN * SN * EAL -------------- Temperature Load TL() --------------EE0 = PM(I3, 2) * DT(N) * PM(I3, 1) * AREA(N) TL(1) = -EE0 * CS: TL(2) = -EE0 * SN TL(3) = EE0 * CS: TL(4) = EE0 * SN For II = 1 To NEN NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1) For IT = 1 To NDN NR = NRT + IT I = NDN * (II - 1) + IT For JJ = 1 To NEN NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1) For JT = 1 To NDN J = NDN * (JJ - 1) + JT NC = NCT + JT - NR + 1 If NC > 0 Then S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J) End If Next JT Next JJ F(NR) = F(NR) + TL(I) Next IT Next II Next N End Sub Private Sub ModifyForBC() ----- Decide Penalty Parameter CNST ----CNST = 0 For I = 1 To NQ If CNST < S(I, 1) Then CNST = S(I, 1) Next I CNST = CNST * 10000 ----- Modify for Boundary Conditions ------- Displacement BC --For I = 1 To ND N = NU(I) S(N, 1) = S(N, 1) + CNST F(N) = F(N) + CNST * U(I) Next I --- Multi-point Constraints ---

Y Y Y Y Y Y

Y

103
For I = 1 To NMPC I1 = MPC(I, 1): I2 = MPC(I, 2) S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1) S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2) IR = I1: If IR > I2 Then IR = I2 IC = Abs(I2 - I1) + 1 S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2) F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3) F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3) Next I End Sub Private Sub BandSolver() ----- Band Solver ----N1 = NQ - 1 --- Forward Elimination For K = 1 To N1 NK = NQ - K + 1 If NK > NBW Then NK = NBW For I = 2 To NK C1 = S(K, I) / S(K, 1) I1 = K + I - 1 For J = I To NK J1 = J - I + 1 S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J) Next J F(I1) = F(I1) - C1 * F(K) Next I Next K --- Back-substitution F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1) For KK = 1 To N1 K = NQ - KK C1 = 1 / S(K, 1) F(K) = C1 * F(K) NK = NQ - K + 1 If NK > NBW Then NK = NBW For J = 2 To NK F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1) Next J Next KK End Sub Private Sub StressCalc() ReDim Stress(NE) ----- Stress Calculations For I = 1 To NE I1 = NOC(I, 1) I2 = NOC(I, 2) I3 = MAT(I) X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1): Y21 = X(I2, 2) - X(I1, 2) EL = Sqr(X21 * X21 + Y21 * Y21) CS = X21 / EL SN = Y21 / EL J2 = 2 * I1 J1 = J2 - 1 K2 = 2 * I2 K1 = K2 - 1 DLT = (F(K1) - F(J1)) * CS + (F(K2) - F(J2)) * SN Stress(I) = PM(I3, 1) * (DLT / EL - PM(I3, 2) * DT(I)) Next I End Sub

` ` ` `

104
Private Sub ReactionCalc() ReDim React(ND) ----- Reaction Calculation ----For I = 1 To ND N = NU(I) React(I) = CNST * (U(I) - F(N)) Next I End Sub Private Sub Output() Now, writing out the results in a different wor ksheet Set Results = ActiveWorkbook.Worksheets.Add Results.Name = "Results" Results.Range("A1").Offset(0, 0) = "Results from Program TRUSS2D" Results.Range("A1").Offset(0, 0).Font.Bold = True Results.Range("A1").Offset(1, 0) = ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A2") Results.Range("A1").Offset(1, 0).Font.Bold = True Results.Range("A1").Offset(2, 0) = "Node#" Results.Range("A1").Offset(2, 0).Font.Bold = True Results.Range("A1").Offset(2, 1) = "X-Displ" Results.Range("A1").Offset(2, 1).Font.Bold = True Results.Range("A1").Offset(2, 2) = "Y-Displ" Results.Range("A1").Offset(2, 2).Font.Bold = True LI = 2 For I = 1 To NN LI = LI + 1 Results.Range("A1").Offset(LI, 0) = I Results.Range("A1").Offset(LI, 1) = F(2 * I - 1) Results.Range("A1").Offset(LI, 2) = F(2 * I) Next I LI = LI + 1 Results.Range("A1").Offset(LI, 0) = "Elem#" Results.Range("A1").Offset(LI, 0).Font.Bold = True Results.Range("A1").Offset(LI, 1) = "Stress" Results.Range("A1").Offset(LI, 1).Font.Bold = True For N = 1 To NE LI = LI + 1 Results.Range("A1").Offset(LI, 0) = N Results.Range("A1").Offset(LI, 1) = Stress(N) Next N LI = LI + 1 Results.Range("A1").Offset(LI, 0) = "DOF#" Results.Range("A1").Offset(LI, 0).Font.Bold = True Results.Range("A1").Offset(LI, 1) = "Reaction" Results.Range("A1").Offset(LI, 1).Font.Bold = True For I = 1 To ND LI = LI + 1 N = NU(I) Results.Range("A1").Offset(LI, 0) = N Results.Range("A1").Offset(LI, 1) = React(I) Next I End Sub

Lampiran E2 :

a

a

Atucara Program Band Solver- Truss

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times