You are on page 1of 3

CNG TY CP THP POMINA 2 / POMINA STEEL CORP.

Khu cng nghip Ph M, Huyn Tn Thnh, B Ra Vng Tu


Phu My Industrial Zone, Tan Thanh Dist, Ba Ria Vung Tau
Tel : (064)922 446

BO CO
(V/v chi ph s dng vt t nm 2014)
Gim c Sn Xut
Ban Qun c PXC
Phng K Thut

Knh gi:

B phn T PXC bo co chi ph s dng vt t nm 2014 nh sau:


A. S DNG VT T
Chi ph vt t s dng tng Qu nm 2014 nh sau:
Qu
Chi ph s dng vt t
Ghi ch
I
56,645,094
II
122,192,958
III
3,957,578
IV
60,559,381
243,355,010
Tng chi ph
B. SO SNH CHI PH S DNG THC T 2013 VI 2012
Bng chi tit chi ph nh sau:
B
PHN
in t
ng

Thc xut
nm 2013
(VND)

Thc xut nm
2014 (VND)

792,684,738

243,355,010

Tng gim nm 2013 so vi nm


2012
%

(+/-)

- 69.30%

- 549,329,728

C. Chi ph c th ca T thc hin nm 2014 so vi nm 2013:

BANG SO SANH CHI PH BAO TR T TONG NAM 2014 VI NAM 2013


Nam /

Nam 2013

Quy
Thanh tien

San Lng

VND
Quy I
Quy II
Quy III

127,428,678
87,658,532
462,811,528

gia/
Tan
VND

80,866
82,442
77,323

So sanh 2014 2013

Nam 2014

1575.8
1063.4
5985

Quy IV

114,786,000

80,998

1417

Ca Nam

792,684,738

321,629

2464

Thanh tien

San Lng

VND

56,645,094

71,937

122,192,958

98,384

3,957,578

105,515

60,559,381

88,890

243,355,010

364,727

Tang/giam (+/-)
gia/
Tan

Thanh tien

VND

VND

787

-70,783,584

-8,929

-789

-50%

1242

34,534,426

15,942

179

17%

38

-458,853,950

28,192

-5947

-99%

681
667

-54,226,619
-549,329,728

7,892
43,098

-736
-1797

-52%
-73%

San
Lng

gia/
Tan
VND

% gia/
Tan

Tng chi ph bo tr T thc xut nm 2014 l: 243,355,010 v gim so vi


chi ph bo tr thc t nm 2013: 549,329,728 tng ng gim 69.30%.
Nh vy v tiu ch bo m sn xut ,gim chi ph bo tr thit b. B phn t
ng t c yu cu ca cng ty ra.

Phn tch chi ph c th nh sau:


Trong qu 1:chi ph ch yu do
M vt t

400014971
400014210
400014148
-

Thnh tin

Profibus Fiber optic cable


84Q00400T000
PHOTOELECTRIC SENSOR
IFM O1D100
ESTROB2S-01-05-03-CN-100-CHBB-0H/1-54E

60

9,318,175

17,259,198

30,067,721

M vt t

Tn vt t

S
lng

Thnh tin

400014193

UPS Aros XR 3300


Profibus Connector 6ES79720BA41-0XA0
Flow switch VM-015.GR.020
T.IP44/NO
Flow switch VM032.GR.100T.IP44/NO
Emitter ZD6003
Receiver ZD600PCVT3

39,278,132

10,099,965

13,284,426

21,902,855

1
1

15,167,000
5,173,000

400016113
400016114
400011734
400011735

S
lng

Ghi ch

Trong qu 2: chi ph vt t ch yu do

400012518

Tn vt t

Ghi ch

Trong qu 3: chi ph vt t ch yu do
M vt t

Tn vt t

S
lng

Thnh tin

400017542

HDD 250GB

1,450,000

Ghi ch

Trong qu 4: chi ph s dng vt t ch yu do


M vt t

Tn vt t

S
lng

Thnh tin

400012501

IN AC 400V, OUT:DC
24V/20A,6EP1436-3BA00

3,647,851

400012502

IN AC 400V, OUT:DC
24V/40A,6EP1437-3BA00

5,124,176

400011734

Emitter ZD6003

10,017,198

400011735

Receiver ZD600PCVT3

4,471,963

Ghi ch

400014424
400030086
400014148

Eaton Fluid Power 1WE-S3900-M42


Solonet thermo pre-wired
cable PN800858
ESTROB2S-01-05-03-CN-100-CHBB-0H/1-54E

7,437,827

12,500,000

15,033,861

D. NHN XT TNH HNH THIT B NM 2014 V NH GI THIT B 2015


 Trong nm 2014 tnh hnh thit b hot ng n nh. B phn thit b tin hnh
thay th mt s thit b n tui s dng cng nh ci tin thit b c theo yu cu
ca b phn cng ngh.
 C 2 s c ln, tiu biu trong nm:
Thnh phm mt ngun iu khin do t cp quang.
Do li tn hiu CP03.
 Trong nm 2015, tin hnh bo tr bo dng nh k cc thit b trong khu vc qun
l nhm lm tng tui th thit b. ng thi tin hnh thay th cc thit b n
tui s dng bng thit b mi m bo hot ng sn xut lin tc n nh.
 Bn cnh cng tc kim tra, bo tr bo dng duy tr s n nh thit b phn xng
cn, b phn thit b t tp trung bo tr bo dng & tm hng ci tin cc cm
thit b gy ra thi gian delay ln.
 Tip tc h tr v p ng cc yu cu t b phn khc phc v sn xut tt hn.
E. D TR KINH PH THIT B 2015
Cch tnh kinh ph d tr thit b 2015 l ly trung bnh "n gi/tn" ca cc nm
trc nhn vi k hoch sn xut PXC 2015.
Nm 2013: 2464 VND/tn
Nm 2014: 667 VND/tn
K hoch sn xut PXC 2015: 400,000 tn.
==> B phn in t ng ng k d tr kinh ph 2015 l: 626,200,000 VND .
Pomina 2, ngy 10 thng 01 nm 2015

P. KT

P. G T

P. Qun c

c Cng T

Trnh Tn Phc

Ngi Bo Co

Hong Minh Hi