You are on page 1of 3

TRNG AI HOC NGN HANG CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TP. H CHI MINH


c lp T do Hnh phc
S: 154/TB-HNH-PCTSV

Thnh ph H Chi Minh, ngy 06 thng 5 nm 2015

THNG BO
V vic thc hin nh gi kt qu rn luyn sinh vin
Hc k II, nm hc 2014 - 2015

Nhm thc hin vic nh gi kt qu rn luyn sinh vin theo Quy ch


ca B Gio dc v o to, Phng Cng tc Sinh vin thng bo quy trnh
nh gi kt qu rn luyn hc k II, nm hc 2014 2015, c th nh sau:
1. i vi sinh vin:
- Sinh vin (SV) ng nhp qua cng Portal: http://online.buh.edu.vn/ phn
Nhp im rn luyn v t chm im vo Phiu nh gi kt qu rn luyn
sinh vin theo kt qu hot ng rn luyn t c trong hc k.
- i vi cc hot ng rn luyn trong Trng, SV cn kim tra ti
Danh sch cc hot ng rn luyn sinh vin (inh km).
- i vi cc hot ng rn luyn trong Trng v ngoi Trng cha
c cp nht, SV np cc giy t, hnh nh cn thit chng minh hot ng
rn luyn ca mnh cho lp trng.
- Sau khi t chm im, SV click vo Lu di bng nh gi. Khi h
thng hin cp nht thnh cng v hin s im tng th qu trnh nh gi kt
thc. SV ng thot v kim tra li kt qu.
- Thi gian m cng nh gi: T ngy 11/5 n ht ngy 20/5/2015.
Sau ngy 20/5/2015, nhng SV khng thc hin vic nh gi kt qu rn luyn
c tnh bng 0 im (khng im).
Lu :
+ SV khng chm im phn Kt qu hc tp. Khi c kt qu hc tp
chnh thc, Phng Cng tc Sinh vin s t cp nht vo kt qu cui cng.
+ Trong qu trnh thc hin chm im, nu h thng bo li hoc lu
khng thnh cng, SV lin h trc tip phng Cng tc Sinh vin c gii
quyt. Sau ngy 20/5/2015, vic khiu ni khng cn hiu lc.
2. i vi Ging vin c vn
- T ngy 21/5 n ht ngy 24/5: Ging vin c vn (GVCV) ng nhp
qua cng portal: http://online.buh.edu.vn/vo phn ng nhp/chn Ging
vin/ g tn ng nhp v mt m/chn C vn hc tp/im rn luyn
1

xem v in bng im rn luyn tng hp ca lp mnh ph trch chun b cho


bui hp lp theo lch vo ngy 25/5/2015.
- GVCV xem Bng tng hp cc hot ng rn luyn ca sinh vin
(inh km) nm tnh hnh sinh vin lp tham gia cc hot ng rn luyn.
- Trong bui hp lp vo ngy 25/5/2015, GVCV cng b bng tng hp
rn luyn ca lp do SV t chm. Trn c s Bng tng hp kt qu rn luyn
v nhng minh chng do SV np, GVCV v Ban cn s lp nh gi li kt qu
rn luyn cho tng SV trong lp. i vi nhng SV c chnh sa li im rn
luyn (im rn luyn do GVCV v ban cn s lp nh gi khc vi im do
SV t chm) m SV c khiu ni, GVCV v Ban cn s tip nhn v gii quyt
cc kin khiu ni theo tinh thn tp th.
- Cc ni dung ca bui hp c thng qua khi c qu na kin ng
. Kt qu bui hp c lp thnh h s (bao gm Bin bn hp lp v
Bng im rn luyn tng hp inh km). Tng SV k tn xc nhn im rn
luyn ca mnh trong Danh sch tng hp im rn luyn. H s c lp
thnh 02 bn, 01 bn gi v Khoa qun l SV v 01 bn do GVCV lu gi.
- i vi nhng SV c im rn luyn di 50 im, GVCV ghi r trong
bin bn l do SV c im rn luyn thp.
- T ngy 26/5 n ht ngy 10/6, GVCV ng nhp li trang tn ch
online, chnh sa im rn luyn tng hp ca SV trn c s bin bn hp lp
v bng im do SV k tn/click Lu. Lc ny, ton b im do GVCV chnh
sa chuyn v h thng phn mm qun l sinh vin ca Trng.
Lu :
+ GVCV ch chnh sa c im cp lp trong khong thi gian trn. Sau
ngy 10/6 h thng s ng li v vic chnh sa khng cn hiu lc.
+ Trong qu trnh thc hin vic chnh sa im rn luyn, nu gp s c
v k thut, qu thy/c vui lng lin h Phng Qun l Cng ngh thng tin
c hng dn.
3. i vi Khoa qun l SV
- Thnh lp Hi ng nh gi im rn luyn cp Khoa iu chnh,
xem xt v xc nhn kt qu rn luyn ca cc lp thuc Khoa qun l.
- Kt qu bui hp c ghi thnh Bin bn hp Khoa v c lp thnh
02 bn, 01 bn gi v Phng Cng tc Sinh vin, 01 bn lu ti Khoa.
- i vi nhng SV c im rn luyn yu, km, Th k Khoa trnh
Trng khoa c gii quyt ti cp Khoa.

- Khoa (phn quyn i vi Trng khoa Trng Khoa c th y quyn


cho Th k Khoa) ng nhp vo phn mm qun l sinh vin, cng nhn hoc
chnh sa im rn luyn sinh vin theo Bin bn hp Hi ng cp Khoa.
- Thi gian hon chnh kt qu rn luyn cp Khoa t ngy 11/6 n
ht ngy 20/6/2015.
Trn y l thng bo v quy trnh nh gi kt qu rn luyn SV hc k II,
nm hc 2014 - 2015. Knh ngh cc Khoa qun l sinh vin, ging vin c
vn v ton th SV Trng cng phi hp thc hin cng tc nh gi kt
qu rn luyn ca SV theo Quy ch ca B Gio dc v o to c thc hin
nghim tc, hiu qu.
Trn trng./.
Ni nhn:
- BGH ( bo co);
- Phng QLCNTT ( cng b ti SV)
- Cc Khoa QLSV ( phi hp);
- Ging vin c vn ( thc hin);
- Ban cn s lp SV ( thc hin);
- Lu: PCTSV, VP.

TL. HIU TRNG


KT. TRNG PHNG CNG TC SV
PH TRNG PHNG
( k)

Nguyn Th Thu Li