You are on page 1of 1

ROMNIA

JUDEUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTRRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare local a municipiului Oradea actualizat pentru perioada 20152020
Analiznd Raportul de specialitate nr. 74046 din data de 9 martie 2015, ntocmit de Direcia Management
Proiecte cu Finanare Internaional, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea
Strategiei de dezvoltare local a municipiului Oradea pentru perioada 2015-2020,
Vznd proiectul de hotrre i avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
n baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanele publice locale,
n temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), lit. f), art. 45 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind
administraia public local, republicat,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t r t e:
Art.1. Se aprob Strategia de dezvoltare local a municipiului Oradea actualizat pentru perioada 20152020, conform Anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul municipiului Oradea n calitate
de ordonator principal de credite, Direcia Economic i Direcia Management Proiecte cu Finanare Internaional
din cadrul Primriei Municipiului Oradea.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic cu:
Primarul Municipiului Oradea
Instituia Prefectului Judeului Bihor;
Direcia Management Proiecte cu Finanare Internaional
Direcia Economic
A.D.I. Zona Metropolitan Oradea
Se afieaz pe site-ul www.oradea.ro i se public n M.O. al judeului Bihor

PREEDINTE DE EDIN
Kis Gabor
Oradea, 10 martie 2015
Nr. 135

Hotrrea a fost adoptat cu 20 de voturi ,,pentru i 5 voturi abinere

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
Ionel Vila