เขียน essay

By เมื่อลมแรง...ใบไมก็รวง/Dialogue on Writing

เขียน essay แลวใหเพื่อนๆ ชวยแก ชวยคุณเขียน essay ไดจริงๆ เหรอ?
โดยเมื่อลมแรง...ใบไมก็รวง/Dialogue on Writing
___________________________________________________
คิดวาเสี่ยงที่ตั้งกระทูนี้นะครับ อิอิ แตก็อยากตั้ง

จุดประสงคของบทความนี้
1. เพือตองการแสดงความเห็นวาสิ่งที่เราทําๆ กันมาในการให feedback กับ essay
ไมไดผลตามที่ตองการ
2. เพื่อตองการแสดงความเห็นวาวิธีการเดิมนี้ เสียเวลาคนแก คนเขียนก็ไมไดเรียนรูอยางแทจริง
3. เสนอแนวทางแกไข และคําแนะนํา

(ผมไมไดเขียนเพราะวาอวดเกง และไมไดเขียนเพราะวาตองการบอกวาตองทําแบบโนนหรือ
แบบนี้นะครับ มีความตั้งใจอยากใหการให feedback มีประโยชนกับทั้งฝายคนเขียน และคนให
feedback จริงๆ ดังนั้นภาษาอาจจะดุเดือดไปบาง ก็เตือนไวกอนครับ >"<)

ผมขอพูดใน 2 ฐานะ (1) คนที่เรียนการเขียน essay จากเกือบศูนย (ถึงขนาดอ. writing
คนแรกในชีวิตบอกวา "เธอไมตองลงเรียน writing ตัวอื่นแลวนะ เพราะวาจะไมรอดเอา")
จนวันนี้ผมวาผมไดพัฒนามาพอสมควร และ (2) คนที่กําลังจะเรียนเรื่องการเขียน essay
(Composition and Rhetoric) ในระดับป. โท อยางจริงๆ จังๆ

ผมรูสึกวาการที่คุณเขียน essay แลวมาใหเพื่อนๆ พี่ๆ ชวยแกใหนั้นไมไดชวย
ใหคุณพัฒนาการเขียนไดจริงๆ จากประสบการณผมเอง ตอนเรียน writing แรกๆ ก็หวังใหอ.
mark ตรงที่เราเขียนผิดใหทุกจุด เรียกวาผิดตรงไหน แกมาใหหมด (ตามนิสัยคนไทย
แกมาใหหมดนะ ชอบใหแกเยอะๆ จะไดรูวาผิด แกนอยๆ ไมชอบ ไมรูวาตัวเองผิด) แตเมื่ออ.
ทําจริงๆ แลวผมกลับวามันเยอะมากๆ หมดกําลังใจ พาลทําใหอาน comment
อาจารยแลวก็จบกันไป ไมไดเรียนรูอยางแทจริงวาทําไมมันผิดหรือทําไมถึงตองแกเปนแบบนี้หละ
ผมก็ยังทําผิดเรื่องเดิมซ้ําซาก แมจะมีบางจุดที่จะไมผิดอีก แตอ. อุตสาหแกมาให 80%
แตไดจุดที่ไมทําผิดอีกเลยมีแค 10% ... เสียเวลาอ./คนแก และคนอานก็เบื่อ

อีกอยางการแกสวนมากที่ผมสังเกตจะเปนเรื่อง grammar นอยคนนักที่จะแกที่ content ของ
essay ทั้งๆ ที่ความจริงแลว content สําคัญวาแกรมมาร ผมอาน essay เพื่อนๆ บางคนแลวรูสึกวา

1

เขียน essay
By เมื่อลมแรง...ใบไมก็รวง/Dialogue on Writing

2

แกรมมารไมไดเลวรายมาก (แตก็มีผิดบางแนนอน) แตวาหลายๆ คนตอบไมตรงคําถาม
หรือวาตอบตรง แตไมชัดเจน บางคน organize ไมดี อานแลวมึนไปหมด เอาสิ่งที่ควรอยูยอหนา 2
มาวางยอหนา 3 -- ตรงนี้สิครับ ที่เราตองใหความสําคัญสะมากกวาเรื่องแกรมมาร

(สังเกตดวยนะครับวา ถาจําไมผิด TOEFL มีมาตราฐานการใหคะแนน independent essay อยู 5
ขอ มีเพียง 1 ขอ (และเปนขอสุดทาย) เทานั้นที่เนนแกรมมาร)

ผมไมไดมีจุดประสงควาเพื่อนๆ ที่เขียน essay หรือวาเพื่อนๆ ที่มาชวยตอบ/ชวยแกนะครับ -สําหรับคนที่พยายามเขียน ผมกลับชื่นชมในความพยายาม อานบาง essay ก็นึกถึงตอนตัวเอง
เขียนแรกๆ ทุกที วาเออเราก็เคยเขียนแบบนี้ สําหรับคนที่แก ผมชื่นชมในความมีน้ําใจ
เพราะวาการแก grammar นั่นไมใชเรื่องงายๆ และไมใชเรื่องที่สามารถทําเสร็จไดภายใน 5 - 10
นาที (บางทีผมจะ comment ที เสียเวลาไปเกือบ 30 - 45 นาที สําหรับ essay สั้นๆ ทั้งอาน
ทั้งดูวาตองแนะนําอะไรกอนดี ฯ)

ผมเพียงแตตองการเสนอแนวทางใหมในการฝกการเขียนครับ (ยกมาจากประสบการณ หนังสือ และ
essay ที่อาน)

สําหรับคนเขียน

1. หลังจากอาน feedback แลว พยายามกลับไปแก เขียน essay เดิมอีกรอบ อยาเพิ่งไปเขียน
essay ใหม เพราะวาถาคุณไปเขียน essay ใหม คุณจะไมมีโอกาส (หรือมีนอยมาก)
ที่จะไดใชคําแนะนําคนให feedback เขียนไวในงานเขียนในอนาคต คุณจะไดแคอานผานตา
แตไมไดใชมัน แลวมันจะมีประโยชนอะไร?

2. พยายามแก essay มากอนใหดีที่สุดเทาที่ตัวเองจะทําได ไมใชเขียนเสร็จแลวมาโพสเลยนะครับ
เพราะวาถาเปนแบบนั้นคุณไมไดใชความสามารถของคุณที่แทจริง

3. ลองถามคําถามดวย เชน "ตอนเขียนผมสับสนวาควรเริ่มประโยคแบบนี้ดีไหม
แตผมก็คิดวาดีเพราะวา ______ เพื่อนๆ วาควรเปลี่ยนไหมครับ หรือดีแลว?" หรือ "ผมอานยอหนา
3 แลวงง เขียนเองก็งงเอง ไมรูวาตองการสื่ออะไร หรือวามันโยงกับ thesis statement ยังไง
แตก็แกไมได เพื่อนๆ ชวยดูหนอยครับ" เปนตน คําถามแบบนี้แสดงใหเห็นวาคุณไดคิดแบบนักเขียน
ไมใชเพียงเติมหนากระดาษใหเต็ม นักเขียนนั้นมี choices เยอะมากมาย (จะใชคําไหน

เขียน essay
By เมื่อลมแรง...ใบไมก็รวง/Dialogue on Writing

3

จะวางประโยคตรงไหน ศัพทคํานี้ถูกหรือเปลา ใชเครื่องหมายถูกเปลา ฯ) แตเคาตองเลือกเพียง 1
choice และจะมีเหตุผลสําหรับ choice ที่เลือกเสมอ

สําหรับคนที่ใหคําแนะนํา

1. หลีกเลียงเพิ่งเนนแกรมมารถางานเขียนนั้นอานแลวงง ควรอานแบบ "นักอาน" กอน
ไมใชอานแบบจัดผิดแกรมมารหรืออานแบบ "ครูสอนภาษา" นอกจากนี้ควรสังเกตวาอาน essay
รูเรื่องไหม ทําไมไมรูเรื่อง เปนเพราเขียนวกไปวนมา หรือวาเหตุใด

2. ถาตองพูดแกรมมารจริงๆ ใหเนนเฉพาะจุดที่ผิดบอยจริงๆ อยาพูดทุกเรื่องที่ผิด ไมมีคนไหนจําได
คุณจะเสียเวลาสะเปลาเพราะวาแกไป 80% คนอานจําไดแคประมาณ 10%

3. อยาแก essay อยางเดียว แตตองชี้ใหเห็นดวยวาทําไมถึงแกเปนแบบนี้ คือแสดงเหตุผลใหดู
ไมอยางนั้นคนเขียนก็ไดแคอาน แลวก็ไมรูวาตัวเองผิดตรงไหน สิ่งที่เราแกไปสูญเปลา...

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะบอกวา "อุตสาหมาชวยแลว ยังจะมีกฎอะไรอีก ทําไมตองทําตาม" หรือวา
"ทําไมเรื่องมากจัง" หรือ "ไมไดเรียนมาทางดานนี้ อยากไดแบบนั้นก็ไปให feedback เองแลวกัน"
(เหลานี้คือ สาเหตุที่ผมบอกวาผมเสี่ยงที่จะตั้งกระทูนี้) ผมก็ไมเถียงหรอก ฮาๆ เพราะวามันก็จริง
เพียงแตผมรูสึกวาบางทีมันดูเหมือนเสียเวลานะ ที่คนให feedback ก็ใหไปแทบตาย
คนเขียนก็ยังเขียนผิดอีก คือ การเรียนรูไมเกิดอยางแทจริงเทานั้นเองครับ

หมายเหตุ บทความนี้ตีพิมพครั้งแรกในพันทิป (หองเรียนภาษาอังกฤษ) วันที่ 25 เม.ษ. 2551

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful