P. 1
TOPIK 1 PENSUISAN TELEFONI

TOPIK 1 PENSUISAN TELEFONI

|Views: 3,682|Likes:
Published by MohdHamizan
PKE 6D, PKE6C
PKE 6D, PKE6C

More info:

Published by: MohdHamizan on Feb 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON

PENGENALAN

SISTEM TELEFONI
‘SATU SISTEM KOMUNIKASI DI MANA MAKLUMAT DIHANTAR DAN
DITERIMA DALAM BENTUK PERCAKAPAN ATAU LISAN.’
Telefoni

Merupakan proses pengan!aran "ak#u"a! suara
$per!u!uran%& 'a#a" (arak (au& 'engan "enggunakan
!a#)an pengan!aran seper!) ka*e# sepaks)& ka*e# +a,ar
!erp)u& ka*e# #oga"& 'an se*aga)n,a. A#a! ,ang
')gunakan )a#a !e#e-on. Mak#u"a! suara ,ang en'ak
')an!ar akan ')!ukarkan kepa'a arus e#ek!r)k 'engan
"enggunakan !rans'user ,ang sesua) pa'a !e#e-on )a)!u
")kro-on kar*on. Le*ar (a#ur pengan!aran )s,ara!
a'a#a ren'a )a)!u 'a#a" (u#a! au')o& an!ara .// H0
)ngga .1// H0.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
-Gambarajah Blok Asas Perhb!"a!
Tranduser
Sumber
Amplifier
Talian
penghantaran
PEMANCAR (Tx) PENERIMA(Rx)
Destinasi Transduser
Amplifier
Pemdulat Pen!ah
mdulat
Media Penghantaran
PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
-Gambarajah Blok Asas Perhb!"a! #
F!"s$ Rajah Blok
Sumber : Ter')r) 'ar) suara "anus)a& "u0)k& )s,ara! !e#egra-&
"ak#u"a!
Transduser : sa!u peran!) ,ang ')gunakan un!uk
"enukarkan )s,ara! "ak#u"a! kepa'a !enaga e#ek!r)k a!au
se*a#)kn,a.
Amplifier/penguat 2 "engua!kan )s,ara! ,ang #e"a
Pemodulat : Proses "engu*a )s,ara! pe"*a+a o#e )s,ara!
"ak#u"a!.Proses )n) per#u ')#akukan supa,a )s,ara! 'apa!
')an!ar 'a#a" (arak (au 'an 'apa! ')pa'ankan 'engan
s)-a!3 sa#uran
Pena!modulat : Proses "enge"*a#)kan )s,ara! asa#.
Talian peng!antaran "e')a pengan!aran "engu*ungkan
pe"an4ar 'an pener)"a.
PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
-Gambarajah Blok Asas Perhb!"a! -
Pemo%la&
Te"ni"#te"ni" Pemodulatan
$% Sistem &adio dan T'
a% Amplitude Modulation (AM)
b% Fre*uen+ Modulation (FM)
,% Sistem Telefoni
a% Pulse Amplitude Modulation (PAM)
b% Pulse -ode Modulation (P-M)
.% Sistem &ang"aian /omputer (Modem)
a% Amplitude S!ift /eing (AS/)
b% Fre*uen+ S!ift /eing (FS/)
+% P!ase S!ift /eing (PS/)
PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
-Gambarajah Blok Asas Perhb!"a! #
'o!se( se&$a( &ek!$k Pemo%la&a!

Amplitude Modulation (AM)
Amplitud isarat pemba0a beruba! mengi"ut
peruba!an amplitud isarat ma"lumat%

Fre*uen+ Modulation (FM)
Fre"uensi isarat pemba0a beruba! mengi"ut
peruba!an amplitud isarat ma"lumat%

Pulse Amplitude Modulation (PAM)
1enut pemba0a beruba! mengi"ut peruba!an
amplitud isarat ma"lumat%
PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
-Gambarajah Blok Asas Perhb!"a! #
'o!se( se&$a( &ek!$k Pemo%la&a!

Pulse -ode Modulation (P-M)
Isarat PAM ditu"ar"an "epada denut#denut digital (logi" $
dan logi" 2)

Amplitude S!ift /eing (AS/)
Apabila 1ata logi" $3 amplitud pemba0a men4adi tinggi%
Apabila data logi" 23 amplitud pemba0a men4adi renda!%

Fre*uen+ S!ift /eing (FS/)
Apabila 1ata logi" $3 fre"uensi pemba0a men4adi tinggi%
Apabila data logi" 23 fre"uensi pemba0a men4adi renda!%

P!ase S!ift /eing (PS/)
Apabila 1ata logi" $3 fasa pemba0a tida" beruba!% Apabila
data logi" 23 fasa pemba0a beruba!
PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
-Gambarajah Blok Asas Perhb!"a! #
'o!se( se&$a( &ek!$k Pemo%la&a!
Ru(uk !ransperans)
SUMBER
DP "#$
MAIN
%#&E
MD'
CA"INET
I
"
(
S
A
)
A
T

T
E
M
P
A
T
A
N
I
"
(
S
A
)
A
T

T
A
N
D
E
M
I
"
(
S
A
)
A
T

A
N
T
A
R
A
"
A
N
*
S
A
I
"
(
S
A
)
A
T

S
I
M
P
A
N
A
N
I
"
(
S
A
)
A
T

S
I
M
P
A
N
A
N
DESTINASI
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
-Gambarajah Blok Perhb!"a! Tele)o!
PSTN
Ka*e#

Te"pa!an
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PSTN

PSTN $Pu*#)4 S+)!4)ng Te#epone Ne!+ork%
5Rangka)an Pensu)san Te#e-on A+a".
De-)n)s)
‘Sa!u s)s!e" *ersepa'u *ag) rangka)an pe#anggan
'an )*usa+a! ,ang !ersa"*ung an!ara sa!u sa"a
#a)n.’
Tu(uan
Men,e')akan perk)'"a!an !e#e-on *erkua#)!)
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PSTN
5 Ka*e# !e"pa!an "en,a"*ungkan pe#anggan ke
)*usa+a!.
5 I*usa+a! *erupa,a "en,a"*ungkan "ana5"ana
pe#anggan ,ang )ng)n ')u*ung)6*eru*ung.
5 D) )*usa+a! proses pe"o'u#a!an PCM 'an
pe"u#!)p#eksan ')#akukan.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
IBUSA*AT
Takr)-an I*usa+a!
‘Pe")#)an #a#uan !e#eko"un)kas) kepa'a
se"ua (en)s !er")na#6!e#e-on pe#anggan
!)'ak "eng)ra ') "ana "ereka *era'a 'an
pa'a *)#a5*)#a "asa ,ang ')per#ukan.’
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
IBUSA*AT
Mengapa Per#ukan I*usa+a! 7
8. Mengurangkan *)#angan !a#)an 'an
kesesakan pa'a rangka)an.
3. Le*) ekono") ')"ana ke*an,akkan
pera#a!an ')kongs).
.. Me"*enarkan *er*aga) pengguna
*erko"un)kas)
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
IBUSA*AT
5enis 6 4enis Ibusa0at :
)% )*usa+a! !e"pa!an 9LOCAL E:CHAN;E $LE%<
"en,a"*ungkan pe#anggan 'a#a" sa!u ka+asan ,ang sa"a
))% )*usa+a! ka+asan 9;ROUP S=ITCHIN; CENTRE $;SC%<
"en,a"*ungkan )*usa+a!5)*usa+a! !e"pa!an 'a#a" 'aera ,ang
sa"a
)))% )*usa+a! 0on 9>ONE CENTRE$>C%<
"en,a"*ungkan )*usa+a!5)*usa+a! 0on 'a#a" ka+asan6neger)
,ang sa"a.
)?% )*usa+a! an!ara*angsa 9INTERNATIONAL E:CHAN;E $ITE%<
)*usa+a! ,ang "engu*ungkan )*usa+a! tandem kese#uru negara
Ibusa0at tandem
"engu*ungkan 'ua a!au #e*) )*usa+a! 'an 4)r) u!a"an,a !)'ak
')sa"*ungkan kepa'a pe#anggan
4! 2 ;SC& >C
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
IBUSA*AT
HIRAKI RAN;KAIAN PENSUISAN MALA@SIA
INTERNATIONAL E:CHAN;E
$ITE%
$PUSAT PENSUISAN UTAMA%
>ONE CENTRE
$>C%
$PUSAT PENSUISAN >ON%
>ONE CENTRE
$>C%
$PUSAT PENSUISAN >ON%
;ROUP S=ITCHIN;
CENTRE $;SC%
$PUSAT PENSUISAN KA=ASAN%
;ROUP S=ITCHIN;
CENTRE $;SC%
$PUSAT PENSUISAN KA=ASAN%
;ROUP S=ITCHIN;
CENTRE $;SC%
$PUSAT PENSUISAN KA=ASAN%
;ROUP S=ITCHIN;
CENTRE $;SC%
$PUSAT PENSUISAN KA=ASAN%
LOCAL E:CHAN;E
$LE%
$IBUSA=AT TEMPATAN%
LOCAL E:CHAN;E
$LE%
$IBUSA=AT TEMPATAN%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
IBUSA*AT
Fungsi utama ibusa0at :#

Menga+as) proses pensu)san an!ara pe#anggan 'an )*usa+a!.

Men,e')akan )s,ara! pen,e#)aan seper!) na'a 'a)#& 'er)ng& s)*uk&
na'a gangguan 'an no"*or ,ang !)'ak 'apa! ')u*ung) .

Men4a!)! "e!er pe#anggan ,ang "e"*ua! pengg)#an& *er"u#a
'ar) pangg)#an ')*ua!& "asa& no"*or !e#e-on ,ang ')pangg)# *ag)
pangg)#an ke )*usa+a! ,ang #a)n& 'an (uga pangg)#an ke
)*usa+a! u!a"a ,ang sa"a.

Men4a!)! per")n!aan pe#anggan seper!) "en,e')akan no"*or
!e#e-on& "e"*ua! per"o!ongan "e!er un!uk se"en!ara 'an
se*aga)n,a.

Menga+a# kua#)!) per*ua#an ser!a "ereko'kan "u!u
perk)'"a!an )*usa+a!.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN
Takr)-an Pensu)san
AMen,e')akan sa!u #)!ar sa"*ungan *ag)
#a#uan )s,ara! ser!a "engena#pas!)
pe"angg)# 'an pener)"a *ag) sa!u
pangg)#an !e#e-on 'an "engarakan #a#uan
,ang sesua) *ag) pangg)#an !erse*u!B

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN

Cungs) u!a"a *ag) )*usa+a! .

Ter'apa! . (en)s s)s!e" pensu)san 25
). S!ep B, S!ep
)). Cross*ar.
))). S!ore' Progra" Con!ro# $SPC%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN S&e( B+ S&e(

). S!ep B, S!ep
5 D)reka o#e A#"an B. S!ro+ger pa'a
8D.8
5 Pensu)san S!ep5*,5S!ep& (uga ')kena#)
se*aga) pensu)san S!ro+ger.
5 Pensu)san e#ek!ro"ekan)ka# ,ang
')gunakan ') )*usa+a! (en)s #a"a.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
Pe!s$sa! S&e(-b+-S&e( , Gambar %a! alama&
lama! -eb

!ome%speedfa+tor%net/+ard0ell/part,%!tml

personal%+itu%edu%!"/7bsapple+/telep!on%!tm
Te#epon, Bas)4 In-or"a!)on an' Ter"s
000.%smpati+o%+a/n%rie+"/do+s/telep!on%!tml
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar
))% Pensu)san Cross*ar

Pensu)san Cross*ar a'a#a
sa!u pen)ngka!an 'ar)
pensu)san s!ep5*,5s!ep
$pensu)san s!ro+ger%

Proses pensu)san ')#akukan
o#e re#a, $"agne!s%.

S)s!e" )n) "e"pun,a) su)s
"engu-uk ,ang ')gunakan
un!uk "e")#) su)s
"enegak.Su)s "enegak
*er!)n'ak 'engan
"e"egang su)s "engu-uk

Na"a #a)n a'a#a
pensu)san "a!r)ks.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar
8. en.+)k)pe')a.org6+)k)6-rossbarEs+)!4
3. +++.!g.org.uk6p+a#ker6F*ar6)n'eF.!"
.. !e#epone!r)*u!e.4o"6s+)!4esEsur?e,E4ap!erEG.!"#
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'o!se( 'e!%al$a!
PENSUISAN CROSSBAR6MATRIKS SATU
PERIN;KAT
INLETS OUTLETS
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'o!se( 'e!%al$a!
INLETS 2 B)#angan Ta#)an pe#anggan6!runk6 a#ur
"asuk& 8&3&.555N
OUTLETS 2 B)#angan Ta#)an Pe#anggan6!runk6a#ur
ke#uar& 8&3&.555M
: 2 Crosspo)n! $!)!)k s)#ang% HHHH RELA@
5 !e"pa! sa"*ungan ') an!ara INLETS 'an
OUTLETS
5 (u"#a !)!)k s)#ang I N F M
5 ()ka N I M& (u"#a !)!)k s)#ang I N
3
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'o!se( 'e!%al$a!
Con!o 8 2
Ka!akan !er'apa! 8/// a#ur6pe#anggan "asuk
'an a#ur6pe#anggan ke#uar *ag) sa!u pensu)san
"a!r)ks
Ju"#a !)!)k s)#ang I 8/// F 8///
I 8//////
I 8 (u!a
8/// 8///
8///F8///
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar Sa& Per$!"ka& , 'eba$ka! %a!
kebrka!
Ke*a)kan
). !)a'a kesesakan
8/// !a#)an 'apa! ')sa"*ungkan se4ara
seren!ak.$ru(uk 4on!o 8%
Ke*urukan
). pe"*a0)ran !)!)k s)#ang
apa*)#a ') a"*)# k)ra *)#angan pangg)#an
"aks)"a ,ang se'ang *er#angsung pa'a sa!u5
sa!u "asa.
)). Kos !)ngg)
(u"#a !)!)k s)#ang ,ang *an,ak "en,e*a*kan
kos "en(a') !)ngg).
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , /e!"a&as$ masalah
(e!s$sa! sa& (er$!"ka&
Ta"*akan 25
). Con4en!ra!or $penu"pu%
Su)s ,ang akan "enu"pukan *)#angan
!a#)an pe#anggan6!runk6 a#ur "asuk
,ang *an,ak ke *)#angan !a#)an
pe#anggan6!runk6 a#ur ke#uar ,ang ke4)#
INLETS
OUTLETS
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , /e!"a&as$ masalah
(e!s$sa! sa& (er$!"ka&
)). EFpan'er $penge"*ang%
Su)s ,ang akan "enge"*angkan
$eFpan'% *)#angan !a#)an
pe#anggan6!runk6 a#ur "asuk ,ang
ke4)# ke *)#angan !a#)an
pe#anggan6!runk6 a#ur ke#uar ,ang
*an,ak
INLETS
OUTLETS
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , /e!"a&as$ masalah
(e!s$sa! sa& (er$!"ka&

Con!o 3
Ju"#a !)!)k s)#ang I 8///F8// K 8//F8///
I 8///// K 8/////
I 3//&///
8///
8///
8///F8//
8//F8///
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'eba$ka! %a! kebrka! %"!
me!ambah 01o!1e!&ra&or2 %a! 0e3(a!%er2
Ke*a)kan
). *)#angan !)!)k s)#ang *erkurang& kos ren'a.
)). Pe"*a0)ran !)!)k s)#ang 'apa! ')kurangkan.
Ke*urukan
). a'a kesesakan
an,a *erupa,a "en,a"*ungkan 8//
!a#)an seren!ak saa(a. $ru(uk 4on!o 3%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'ra!"ka! la"$ &$&$k s$la!"
Ta"*akan 2 )))% D)s!r)*u!or
‘D)s!r)*u!or’ 25
‘Me"*enarkan !a#)an 'apa! ')sa"*ungkan ')
an!ara sa!u ku"pu#an ke ku"pu#an ,ang
#a)n se)ngga ke n)#a) "aks)"a ke#uaran
'ar) sa!u5sa!u ku"pu#an "a!r)ks’
INLETS OUTLETS
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'ra!"ka! la"$ &$&$k s$la!"
Con!o .
8///
8///
8/ $8// F 8/%
8/ $8/ F 8//%
8// F 8//
Con4en!ra!or
D)s!r)*u!or
EFpan'er
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar , 'ra!"ka! la"$ &$&$k s$la!"
Ju"#a !)!)k s)#ang I 8/$8//F8/% K $8//F8//% K
8/$8/F8//%
I 8//// K 8////K 8////
I .////
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN .rossbar
Meru(uk kepa'a ar)k) rangka)an pensu)san Ma#a,s)a25
I*usa+a! !e"pa!an 2 *o#e *er!)n'ak se*aga)
4on4en!ra!or 'an eFpan'er.
I*usa+a! !an'e" 2 *o#e *er!)n'ak se*aga)
')s!r)*u!or.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5
)))% Pensu)san ‘S!ore' Progra" Con!ro#’ $SPC%
5
Juga ')kena#) se*aga) ESS $E#e4!ron)4 S+)!4)ng
S,s!e"%
5
Proses pensu)san ')ken'a#)kan o#e ko"pu!er
,ang !e#a ')progra"kan.
5
Ko"pu!er akan *eroperas) "eng)ku! a!ur4ara
,ang !e#a ')!e!apkan 'an *o#e ')u*asua)
"eng)ku! keper#uan se"asa.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5
C)r)54)r) SPC 25
8. S)s!e" 'a#a" *en!uk "o'u#ar )a)!u !er')r)
'ar)pa'a su*s)s!e"
3. S)s!e" ')ka+a# o#e a!ur4ara
.. S)s!e" "enggunakan ‘4o""on 4anne#
s)gna##)ng’ $CCS%
1. S)s!e" "enggunakan ‘!)"e s+)!4’
L. S)s!e" "e#)*a!kan pengan!aran se4ara
')g)!a# )a)!u PCM $pu#se 4o'e "o'u#a!)on%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
SE6ARA7
5
No.8 ESS "u#a ')perkena#kan pa'a !aun
8DGL ') Sa44asunna& Ne+ Jerse,& 'an
')gunakan sepenun,a pa'a !aun 8DGM
'engan 4)r)54)r) 25
5 peng)s,ara!an
5 pen,e#)aan
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
SE6ARA7
5No.8 ESS "e"pun,a) kapas)!) pensu)san
)ngga M/&/// pe#anggan

Te+!ni+ians preparing t!e first $ ESS
ele+troni+ s0it+!3 Su++asunna N53 $89:
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
SE6ARA7

Menggunakan Baasa C un!uk per)s)an 'an UNI: un!uk s)s!e" pengoperas)an.

kapas)!) pensu)san )ngga 8//&/// pe#anggan

Ter'apa! perk)'"a!an !a"*aan 25

CALL =AITIN; !)s op!)on a##o+s ,ou !o p#a4e one 4a## on o#' +)#e ans+er)ng a se4on' )n4o")ng 4a##.

THREE5=A@ CALLIN; a##o+s ,ou !o p#a4e a 4a## on o#' )n or'er !o a'' an a'')!)ona# par!,.

SPEED CALLIN; p#a4e 4a##s !o -reNuen!#, use' nu"*ers *, ')a#)ng on#, one or !+o ')g)!s.

CALL COR=ARDIN; !rans-ers )n4o")ng 4a##s !o ano!er !e#epone nu"*er !a! ,ou spe4)-,. To !urn on& ')a# OD8
p#us !e nu"*er. To !urn o--& press OD3. Cro" a ro!ar, !e#epone& ')a# 88D8 or 88D3.
No%:ESS lebi!bai"denganbeberapa+iri tamba!an:#
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
Gambarajah Blok
Asas
P 8
P 3
P 8
P M
Pen(ana Na'a
DTMC6 De4a')4
Peng)"*as Pe"a4u
CPU Pen'er)ng
Inga!an Pengara
Ka+a#an
Ca)#
P n
8 3 n
Un)! Ta#)an Pensu)san Un)!
Sa#uran
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 , F!"s$
Gambarajah
Blok

Inga!an $Me"or,%
5 "en,)"panan s!a!us ak!)?)!) pengguna 'a#a" *en!uk
per)s)an.

Pengara ka+a#an $Con!ro# D)re4!or%
5 a!ur4ara ,ang "enga+a# 'an "engara kese#uruan
s)s!e"

Ca)# $C)#e%
5 "en,)"pan "ak#u"a! *a,aran
5 "en,e')akan (a'ua#5(a'ua# kas un!uk perk)'"a!an
)s!)"e+a a!au perk)'"a!an5perk)'"a!an #a)n

DTMC6'e4o')4
5 "en,ako' )s,ara! ,ang ')as)#kan se"asa proses "en'a)#.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 , F!"s$
Gambarajah
Blok 4Samb.5

Peng)"*as $s4anner%
5 "engesan s!a!us ganggang !e#e-on 'an peng)s,ara!an
'ar) !a#)an se#u#ar.

Pe"a4u $'r)?er%
5 "en,a"*ung6"e"u!uskan su)s.
5
"e"*er) #a#uan kepa'a )s,ara! na'a 'an )s,ara! 'a)#.

CPU $un)! pe"prosesan pusa!%
5
"enga+a# 'an "e#aksanakan a!ur4ara ,ang !e#a
')progra"kan

Pen(ana na'a6pen'er)ng
5 "engas)#kan )s,ara! pe"*er)!auan a!au !an'a pangg)#an.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
Gambarajah Blok
No.1 ESS
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
Gambarajah Blok
No.8 ESS
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
Gambarajah Blok
No.8 ESS

"a(or 4o"ponen!s o- a LESS s+)!4.
5 A'")n)s!ra!)on Mo'u#e $AM%
5 Co""un)4a!)ons Mo'u#e $CM%
5 Re"o!e S+)!4 Mo'u#e $RSM%
5 S+)!4 Mo'u#e $SM%
5 Ma)n Me"or, $MM%
5 Inpu!6Ou!pu! $I6O%
5 T)"e Mu#!)p#eF S+)!4 Un)! $TMSU% A'?an!ages o- ')g)!a# s+)!4es are2 5 Ca##
pro4ess)ng )s eFe4u!e' )n nanose4on's $868&///&///&/// se4on'%
5 A6D Q D6A 4on?ers)on )s per-or"e' )n !e SM.
5 D)g)!a# s+)!4es +)! !e appropr)a!e gener)4 $).e.& so-!+are or opera!)ng
s,s!e"% are reNu)re' -or pro?)')ng ISDN or re"o!e s+)!4 ser?)4es.
5 D)g)!a# s+)!4es +)! !e proper upgra'es are reNu)re' -or AIN
5 D)g)!a# s+)!4es are "ore e--)4)en! )n !e +a, !e, a##o4a!e pa!s !roug
!e s+)!4& ?)r!ua# $!)"e s#o!s ?s p,s)4a#%.
5 D)g)!a# s+)!4es +)! appropr)a!e ar'+are6so-!+are 4an re'u4e D5Banks )n
!e Cen!ra# O--)4e.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
'e!%al$a! $bsa-a&
SP.
Proses ken'a#)an )*usa+a! SPC $"eru(uk kepa'a ga"*ara(a *#ok
asas%

Apa*)#a pe"angg)# A "engangka! gangang& !a#)an pe"angg)# A
akan "en(a') ak!)- 'an 'engan au!o"a!)k 'apa! ')kesan o#e
peng)"*as.

Peng)"*as akan "engena#pas!) ke'u'ukan 'an kea'aan A pa'a
CPU.

Apa*)#a #aporan ')!er)"a& CPU akan "en,e"ak #aporan !en!ang
A 'an ')s)"pan 'a#a" )nga!an.

Se#epas )!u CPU akan "en,a"*ungkan #a#uan an!ara A 'engan
pera#a!an pensu)san "e#a#u) pe"a4u.

Na'a 'a)# 'ar)pa'a pen(ana na'a 'a)# akan ')an!ar ke A

Apa*)#a A "u#a "en'a)#& na'a 'a)# akan ')en!)kan o#e DTMC
$Dual Tone Multi Frequency%

D)g)!5')g)! no"*or ,ang ')')a# akan ')an!ar 'an ')s)"pan ')
'a#a" )nga!an.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
'e!%al$a! $bsa-a&
SP. 4Samb.5

CPU akan "engena# pas!) (en)s pangg)#an 'an "enen!ukan
'es!)nas).

Se#epas no"*or ')a# ')an!ar& pe"a4u akan "e"a4u pera#a!an
pensu)san un!uk "en,e')akan #a#uan an!ara A 'an B.

CPU akan "e"*er) araan kepa'a pen'er)ng un!uk
"engas)#kan *un,) 'er)ng 'an ')an!ar kepa'a pener)"a B.
Pa'a "asa ,ang sa"a& na'a 'er)ng (uga ')an!ar ke A.

Apa*)#a B "engangka! ganggang& peng)"*as akan "engesan
)s,ara! "en(a+ap 'an ')an!ar kepa'a CPU. CPU akan
"engarakan pen'er)ng un!uk "e"*eren!)kan na'a 'er)ng
'an "u#a "en4a!)! "asa 'an #okas) pangg)#an.

Se#epas per*ua#an& apa*)#a sa"a'a A a!au B "e#e!akkan
ganggang peng)"*as akan "engesan )s,ara! pe#epasan 'an
')an!ar kepa'a CPU.

CPU pu#a akan "en,e')akan *)# $*a,aran% 'an reko' ')s)"pan
'a#a" -a)#.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
'eleb$ha! SP.

Me"u'akan ker(a pen,e#enggaran 'an
penga+asan kerana 4ara ken'a#)an )*usa+a!
*o#e ')u*a pa'a *)#a5*)#a "asa 'engan
"engu*a ka+a#an a!ur4ara !ers!or.

Peng)s,ara!an 'ar) )*usa+a! 'apa! ')ken'a#)kan
'engan #e*) "u'a 'an *erkesan. Per!a"*aan
!a#)an !)'ak "e"er#ukan per!a"*aan a#a!
peng)s,ara!an.

Kos pen,e#enggaraan ,ang ren'a.

Prosesn,a #e*) 4epa! 'ar)pa'a kae'a "anua#
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENSUISAN 0S&ore% Pro"ram .o!&rol2 4SP.5 ,
'elemaha! SP.

Kerosakan ,ang se')k)! *o#e "en,e*a*kan
pe"*eren!)an operas) )*usa+a!.

Me"er#ukan k)'"a! pera#a!an *angunan
!a"*aan $4on!on,a *)#)k *era+a ')ng)n%

Per#u "e#a!) se"ua peker(a "engena) !ekn)k
*aru 'an 4ara pengen'a#)an

Pen,e#enggaran !er#a#u *ergan!ung kepa'a
pe"*eka#.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN

1EFINISI :#

Pe"u#!)p#eksan )a#a pengan!aran *e*erapa )s,ara!
,ang *eras)ngan se4ara seren!ak ') 'a#a" sa!u sa#uran
!anpa !er(a')n,a gangguan ')an!ara )s,ara!5)s,ara!
!erse*u!.

/ELE;I<AN PENGG=NAAN PEM=LTIPLE/S

Mengurangkan kos *aan& pe"asangan 'an
pen,e#enggaraan. In) kerana !a#)an !e#e-on "e"er#ukan
sepasang !a#)an un!uk peru*ungan 'ua a#a !e!ap) ()ka
guna "u#!)p#eks an,a sa!u sa#uran pengan!aran s(.
C! 2 ')gunakan u!k "en,a"*ungkan r)*uan pe#anggan
'ar) )*usa+a! !e"pa!an ke )*usa+a! se!erusn,a
$ka+asan&0on&an!ara*angsa
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN

, 5ENIS PEM=LTIPLE/S :#

Pe"u#!)p#eks Pe"*aag)an Crekuens)
$CreNuen4, D)?)s)on Mu#!)p#eF)ng5 CDM%

Pe"u#!)p#eks Pe"*aag)an Masa
$T)"e D)?)s)on Mu#!)p#eF)ng5 TDM%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , FD/
De-)n)s) Pe"u#!)p#eksan CDM
‘Proses pengan!aran )s,ara! ,ang *an,ak 'engan "e"*aag)kan #e*ar (a#ur
!a#)an kepa'a se!)ap sa#uran "asukan 'an ')an!ar pa'a "asa ,ang sa"a
"e#a#u) sa!u sa#uran !ungga# se!e#a "e#a#u) proses5proses !er!en!u’
Proses Pe"u#!)p#eksan CDM

Menggunakan se*aag)an #e*ar (a#ur ,ang a'a un!uk pe"an4aran.

Le*ar (a#ur ')*aag)kan kepa'a sa#uran5sa#uran un!uk #a#uan )s,ara!. T)ap5
!)ap sa#uran *o#e ')gunakan sepan(ang "asa.

Se"ua )s,ara! "enga#a") proses pe"o'u#a!an ,ang sesua) "enggunakan
-rekuens) pe"*a+a !er!en!u 'engan #e*ar (a#ur ..8 kH0 $.//5.1//0%.

Se!)ap )s,ara! akan ')an!ar "e#a#u) !a#)an 'engan -rekuens) pe"*a+a
*er*e0a !e!ap) "e"pun,a) n)#a) #e*ar (a#ur ,ang sa"a.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , FD/
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , TD/
De-)n)s) Pe"u#!)p#eksan TDM
‘Proses pengan!aran )s,ara! ,ang *an,ak pa'a "asa $s#o!% ,ang *er#a)nan "e#a#u) sa!u
sa#uran !ungga# se!e#a "e#a#u) proses5proses !er!en!u’
Proses Pe"u#!)p#eksan TDM

TDM a'a#a sa!u !ekn)k pengan!aran *e*erapa )s,ara! "ak#u"a! $ana#og% "e#a#u)
sa#uran peru*ungan 'engan "e"*aag)kan "asa -ra"e $T)"e Cra"e% kepa'a s#o!&
sa!u s#o! un!uk sa!u Sa#uran6"ak#u"a!.

Is,ara! ana#og per#u ')!ukarkan kepa'a )s,ara! ')g)!a# "e#a#u) !ekn)k pe"o'u#a!an PCM
$Pu#se Co'e Mo'u#a!)on% .

Proses5proses 'a#a" pe"o'u#a!an PCM a'a#a 25
)% Persa"pe#an $Sa"p#)ng%
))% Kuan!u"$Ruan!)0)ng%
)))% Pengko' $En4o')ng%

Tekn)k PCM ')gunakan un!uk "enge#akkan 'ar)pa'a eru!an& gangguan 'an )ngar ,ang
')se*a*kan o#e 4)r) -)0)ka# !a#)an pengan!aran.

D)pener)"a& proses pen,a"o'u#a!an 'an n,a"u#!)p#eks ')#akukan un!uk
"en'apa!kan se"u#a )s,ara! ,ang ')an!ar.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN TD/ , PROSES P./
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN TD/ , PROSES P./
)% Sa"p#)ng
 Is,ara! Ana#og ')sa"pe#kan se*an,ak S/// ka#) sesaa!& Cs I S kH0
 Cs I 3-" $N,Nu)s! sa"p#)ng !eore"% ')"ana -" I -rekuens) )s,ara! "ak#u"a!.
 Is,ara! ,ang !e#a ')sa"pe#kan ')kena#) se*aga) )s,ara! PAM $Pu#se A"p#)!u'e Mo'u#a!)on%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN TD/ , PROSES P./
))% Kuan!u" $Ruan!)0)ng%

Menen!ukan n)#a) 'e4)"e# se!)ap a"p#)!u' )s,ara! PAM 'engan "eru(uk kepa'a ska#a
pengkuan!u"an ,ang !e#a ')!e!apkan.

Ska#a pengkuan!u"an ,ang ')gunakan a'a#a 3LL a"p#)!u' )a)!u an!ara / )ngga ±
83M.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN TD/ , PROSES P./
)))% Pengko' $En4o')ng%

Menukarkan n)#a) 'e4)"e# se!)ap a"p#)!u' )s,ara! PAM kepa'a n)#a) *)nar) $S *)!
*)nar)%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , TD/ 4samb.5

Proses PCM 'an TDM 2Meng)ku! )rak) European D)g)!a# PCM
$')a"a#kan ') Ma#a,s)a%
.3 4anne# I ./ )npu! 4anne#
K 3 s,n4ronous 4anne#
,
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , TD/ 4samb.5

Ke#uaran pe"u#!)p#eks TDM a'a#a .3
sa#uran$s#o!% ')"ana ./ sa#uran a'a#a
)s,ara! "asukan 'an 3 sa#uran #ag) a'a#a
sa#uran pen,egerakan.

Se!)ap sa!u sa#uran$s#o!% "e"pun,a) S *)!
*)nar). O#e )!u .3 sa#uran$s#o!% I 3LG *)!.

3LG *)! ')sa"pe#kan pa'a ka'ar SkH0
$83Lµ s%.

Ka'ar 'a!a a'a#a 3LG*)! F SkH0 I
3./1SM*ps
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , TD/ 4samb.5

Meng)ku! H)rak) European D)g)!a# PCM
$')a"a#kan ') Ma#a,s)a%& e"pa!
3./1SM*ps *o#e ')ga*ungkan
"e"*en!uk S.11SM*ps $83/ sa#uran%.

E"pa! S.11SM*ps *o#e ')ga*ungkan
"e"*en!uk .1..GSM*ps $1S/ sa#uran%.

E"pa! .1..GSM*ps *o#e ')ga*ungkan
"e"*en!uk 8.D.3G1 $8D3/ sa#uran%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PE/ULTIPLE'SAN , PERBANDINGAN CIRI ANTARA
FDM DAN TDM

CDM D)gunakan !era'ap )s,ara! ana#og& TDM D)gunakan
!era'ap )s,ara! ')g)!a#

Bag) CDM pe"*aag)an ')*ua! 'a#a" 'o"a)n -rekuens)&
*ag) TDM pe"*aag)an ')*ua! 'a#a" 'o"a)n "asa.

CDM !e#a ')gunakan #e*) a+a# 'ar)pa'a TDM se*a* #)!ar3
,ang ')per#ukan !e#a 'apa! ')a'akan !er'au#u 'ar) #)!ar
TDM.

CDM "enga'ap) "asa#a 4ross5!a#k "ungk)n !er(a')
sepan(ang !a#)an. TDM !)a'a "asa#a 4ross5!a#k kerana
)s,ara!n,a !aan #asak 'engan )ngar 'an pen(anaan
se"u#a )s,ara! *o#e ')#akukan 'engan "u'a $kerana )s,.
D)g)!a#& pengesanan !era'ap / a!au 8 s(%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN
Takr)-an
Peng)s,ara!an ')!akr)-kan se*aga)
‘pe")n'aan a!au per!ukaran araan a!au
"ak#u"a! an!ara *aag)an5*aag)an ,ang
*er*e0a ,ang !er'apa! ') 'a#a" sa!u
s)s!e" !e#eko"un)kas)’
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN

Da#a" s)s!e" !e#e-on)& *aag)an5*aag)an ,ang
!er#)*a! 'engan peng)s,ara!an a'a#a ')
an!ara25
). Pe"angg)# 'engan )*u sa+a! $Pe#anggan 'gn
)*usa+a!%
)). I*usa+a! 'engan )*usa+a!
))). I*usa+a! 'engan ,ang ')pangg)# $Pe#anggan
'gn )*usa+a!%
Pe"angg)# I*usa+a!
A
I*usa+a!
B
Pener)"a
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN

Pengisaratan antara pemanggil atau ang
dipanggil dengan ibusa0at 25
a) Antara pemanggil +epada ibusa,at
Jenis isyarat Maksud
Isyarat merampas
(seizure)
isyarat apabila ganggang diangkat
(off-hook)
Isyarat ‘clear
forward’
isyarat apabila ganggang diletakkan
(on-hook)
Isyarat ‘address’ Denyut-denyut pendailan ke ibusawat.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN

*% An!ara )*usa+a! kepa'a ,ang ')pangg)#
Jenis isyarat Maksud
Is,ara!
'er)ngan
Is,ara! ,ang "enun(ukan
a'an,a pangg)#an "asuk
-) Antara !ang dipanggil +epada ibusa,at
Jenis isyarat Maksud
Isyarat menjawab Apabila yang dipanggil mengangkat ganggang
telefon (off-hook)
Isyarat ‘clear back’ Apabila yang dipanggil meletakkan ganggang
(on-hook)
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN
d) Is!arat daripada ibusa,at +epada pemanggil atau !ang dipanggil
(nada.nada +hidmat pia,ai)
Jenis nada Maksud
Nada dail (dail tone) Nada yang menunjukkan pemanggil bole membuat
panggilan. !unyi nada yang berpanjangan ("onto #
tuuuuuuuuuu$)
Nada sibuk (engaged tone) Nada yang akan diterima ole pemanggil apabila
nombor yang didial sedang digunakan ("onto #
tuut%tuut%tuut$$)
Nada tiada nombor Nada yang menunjukkan nombor yang didial tiada
dalam perkidmatan ("onto # &arap maaf% nombor yang
anda dial tiada dalam perkidmatan)
Nada

'esesakan((ongestiontone) panggilan tidak dapat disambung kerana semua litar pensuisan
digunakan.
Nada dering (ringing tone) Nada yang diterima ole pemanggil apabila panggilan
yang dibuat berjaya disambungkan. ("onto # tut tuut% tut
tuut% tut tuut%$$$$)
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN

Spe4)a# )n-or"a!)on !one as !+o "ean)ngs. One
)s !o )n-or" !e su*s4r)*er !a! a -au#! as
o44urre' an' 4onne4!)on 4anno! *e es!a*#)se'.
Te o!er )s !a! a su*s4r)*er as reNues!e' !e
!e#epone a'")n)s!ra!)on !o )n!er4ep! a 4a##
4onne4!)on +)4 as *een es!a*#)se'. T)s )s
on#, app#)4a*#e )- !e )n!er4ep!)on su*s4r)*er as
!e ser?)4e -a4)#)!,. Te spe4)a# )n-or"a!)on !one&
+ere !)s app#)es& a#so rep#a4es !e r)ng)ng !one
)n !e s)gna# ')agra".

In!rus)on !one )s use' +en !)r' par!, )n!errup!s
!e 4a##. Te !)r' par!, 4ou#' *e !e opera!or.
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN

/aeda! pengisaratan antara ibusa0at dengan
ibusa0at%

Apa*)#a s) pe"angg)# "e"*ua! pangg)#an (arak (au ,ang
"e"er#ukan #e*) 'ar)pa'a sa!u )*usa+a! se*aga) peran!ara
"aka& se!)ap )*usa+a! !erse*u! "es!)#a "a"pu un!uk
"engan!ar 'an "ener)"a )s,ara! an!ara sa!u sa"a #a)n

Da#a" peng)s,ara!an an!ara )*usa+a! 'engan )*usa+a! 'ua
kae'a peng)s,ara!an *o#e ')gunakan )a)!u2
)% Peng)s,ara!an Sa#uran Berseku!u $Channel
Associated Signalling, CAS%
))% Peng)s,ara!an Sa#uran Sepun,a$Common Channel
Signalling, CCS%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN
Peng)s,ara!an Sa#uran Berseku!u $Channel Associated
Signalling, CAS%

CAS "erupakan sa!u kae'a peng)s,ara!an ')"ana )s,ara! suara 'an
)s,ara! ka+a#an ')an!ar pa'a sa#uran a!au #)!ar ,ang sa"a. Kae'a )n)
*o#e ')ka+a# o#e )*usa+a! ')g)!a# a!au *ukan ')g)!a#. Ke#a(uan
peng)s,ara!an a'a#a ren'a.
I*usa+a! A I*usa+a! B
L)!ar !ra-)k
Pengan!ar a!au Pener)"a Peng)s,ara!an
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGISYARATAN
Peng)s,ara!an Sa#uran Sepun,a$Common
Channel Signalling, CCS%

CCS "erupakan sa!u kae'a peng)s,ara!an ')"ana )s,ara! suara 'an
)s,ara! ka+a#an ')an!ar "e#a#u) sa#uran ,ang *er#a)nan. Is,ara! ka+a#an
akan ')kesan 'an "e#aksanakan !ugas ka+a#an ser!a pensu)san !a#)an.
Kae'a )n) ')ka+a# sepenun,a o#e ko"pu!er. CCS *er!)n'ak se*aga)
rangka)an 'a!a6)s,ara! ,ang *eras)ngan un!uk "e#aksanakan per!ukaran
)s,ara!5)s,ara! ka+a#an an!ara ko"pu!er5ko"pu!er.
I*usa+a! C I*usa+a! D
L)!ar !ra-)k
Ta#)an Peng)s,ara!an
Pengan!ar 'an Pener)"a Peng)s,ara!an
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGU'URAN TRAFI' 4LALULINTAS5
Takr)-an Tra-)k
‘Ju"#a pangg)#an "e#a#u) seku"pu#an su)s’
Kea"a!an Tra-)k $A%
‘Ka'ar penga#)ran !ra-)k 'a#a" un)! "asa’
A I C!6T Er#ang
D) "anaT
C I *)#angan pangg)#an
! I !e"po "asa sesua!u #)!ar
pensu)san ')gunakan o#e sesua!u
pangg)#an
T I !e"po "asa 'a#a" 8 (a" a!au G/ ")n)!
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGU'URAN TRAFI' 4LALULINTAS5
;re' Perk)'"a!an $B%
‘ N)s*a pangg)#an ,ang ')*enarkan )#ang
$gaga#% 'a#a" (a" s)*uk kerana kurang pera#a!an
pensu)san’
B I B)#angan pangg)#an gaga#
B)#angan pangg)#an ')!a+ar
I La#u#)n!as gaga#
La#u#)n!as ')!a+ar
Ja" s)*uk 2 !e"po (a" ke!)ka !ra-)k a'a#a
"aks)"a
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGU'URAN TRAFI' 4LALULINTAS5
;re' Perk)'"a!an $B% *o#e ')"aksu'kan
se*aga) 25
)% ke*arangka#)an kese"ua #)!ar
!erpaka)
))% ke*arangka#)an pangg)#an gaga#
)))% kesesakan $4onges!)on%
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGU'URAN TRAFI' 4LALULINTAS5
Con!o 8
La#u#)n!as (a" s)*uk ,ang ')!a+ar I 8// pangg)#an
kepa'a sua!u ku"pu#an su)s.
Te"po pura!a pangg)#an I . ")n)!.
B)#angan pangg)#an gaga# 'a#a" (a" s)*uk I 8
K)rakan 25 a% La#u#)n!as ,ang ')!a+ar 'a#a"
un)! Er#ang
*% La#u#)n!as ,ang ')*a+a 'a#a"
un)! Er#ang
4% ;re' perk)'"a!an
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGU'URAN TRAFI' 4LALULINTAS5
Pen,e#esa)an 8
a% A
')!a+ar
I C
')!a+ar
F !
T
I 8// F .")n
G/")n
I L Er#ang
1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN
TELEFON
PENGU'URAN TRAFI' 4LALULINTAS5
*% A
')*a+a
I C
')*a+a
.!
T
I $C
')!a+ar
U C
gaga#
% F !
T
I $8// U 8% F . ")n
G/ ")n
I 1.DL Er#ang
4% ;re' Perk)'"a!an& B I 868//
I /./8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->