You are on page 1of 115

Sadržaj

Sadržaj.....................................................................................................................................................i

1. UVOD
1.1 Provera prateće opreme..................................................................................................... 1-2
1.2 Nazivi delova i funkcije....................................................................................................... 1-3
Izgled s prednje strane (CE3000-40/60)............................................................................... 1-3
Izgled s zadnje strane (CE3000-40/60)................................................................................. 1-3
Izgled s prednje strane (CE3000-120).................................................................................. 1-4
Izgled s zadnje strane (CE3000-120)................................................................................... 1-5
Kontrolna tabla..................................................................................................................... 1-6
1.3 Sklapanje postolja............................................................................................................... 1-7
Delovi postolja...................................................................................................................... 1-7
Uputstvo za sklapanje postolja............................................................................................. 1-7
1.4 Kačenje korpe..................................................................................................................... 1-10
Delovi korpe......................................................................................................................... 1-10
Uputstvo za kačenje korpe.................................................................................................... 1-10

2. PODEŠAVANJE KATERA
2.1 Povezivanje sa vašim računarom...................................................................................... 2-2
2.2 Uključivanje struje...............................................................................................................2-3
2.3 Ubacivanje materijala......................................................................................................... 2-4
Ubacivanje materijala u rolni................................................................................................ 2-4
Ubacivanje materijala u tabaku............................................................................................ 2-8
Podešavanje točkića............................................................................................................ 2-9
2.4 Podešavanje i montiranje nožića...................................................................................... 2-11
Tipovi i karakteristike sečiva................................................................................................. 2-11
Delovi nožića........................................................................................................................ 2-12
Zamena sečiva..................................................................................................................... 2-12
Podešavanje dužine sečiva.................................................................................................. 2-13
Montiranje nožića................................................................................................................. 2-14

3. OSNOVNA PODEŠAVANJE I OPERACIJE


3.1 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni...................................................... 3-2
Podešavanje komandnog režima......................................................................................... 3-2
Podešavanje STEP SIZE (veličine koraka).......................................................................... 3-3
Podešavanje ORIGIN POINT (nulte tačke).......................................................................... 3-3
3.2 Podešavanje parametara radnog okruženja (samo za RS-232C serijski port)................ 3-4
3.3 Podešavanje parametara nožića....................................................................................... 3-5
Izbor oblasti podešavanja parametara nožića...................................................................... 3-6
Snimanje oblasti podešavanja parametara nožića............................................................... 3-6
Podešavanje TOOL (alatke) (sečivo ili olovka).................................................................... 3-7
Podešavanje OFFSET (kompenzacije)................................................................................ 3-7
Podešavanje FORCE (sile).................................................................................................. 3-8
Podešavanje SPEED (brzine).............................................................................................. 3-8
Podešavanje QUALITY (kvaliteta)........................................................................................ 3-9
3.4 Prikazivanje radne površine sečenja................................................................................ 3-9
3.5 Pomeranje olovke............................................................................................................... 3-9
3.6 Podešavanje početnog položaja sečenja......................................................................... 3-10

i
3.7 Funkcija zaustavljanja....................................................................................................... 3-11
3.8 Pomeranje nosača olovke u koracima od 100 mm......................................................... 3-12
3.9 Probno sečenje................................................................................................................... 3-12

4. PODEŠAVANJA FUNKCIJA I OPERACIJE


4.1 Lista menija PAUSE........................................................................................................... 4-2
4.2 Čitanje auto-registracionih markera................................................................................. 4-3
4.3 Podešavanje FEED funkcije (mašinskog izvlačenja materijala).................................... 4-4
4.4 Podešavanje AUTO PRE-FEED (automatskog izvlačenja materijala)........................... 4-5
4.5 Podešavanje TANGENTIAL (tangencijalnog) režima....................................................... 4-6
4.6 Podešavanje čitanja auto-registracionih markera.......................................................... 4-8
Podešavanje režima registracionih markera........................................................................ 4-10
4.7 Brisanje radne memorije................................................................................................... 4-21
4.8 Poravnanje koordinatnih osa............................................................................................ 4-22
4.9 Podešavanje rastojanja..................................................................................................... 4-24
4.10 Podešavanje PAGE LENGTH (dužine stranice)............................................................... 4-26
4.11 Podešavanje površine sečenja/crtanja............................................................................ 4-27
4.12 Proširivanje površine sečenja/crtanja.............................................................................. 4-28
4.13 Rotiranje koordinatnih osa................................................................................................ 4-29
4.14 Preslikavanje...................................................................................................................... 4-30
4.15 Sečenje/crtanje pomoću radne memorije........................................................................ 4-31
4.16 Podešavanja sortiranja...................................................................................................... 4-33
4.17 Podešavanja radnog okruženja........................................................................................ 4-34
4.18 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni...................................................... 4-35
Podešavanje komandnog režima......................................................................................... 4-35
Podešavanje STEP SIZE (veličine koraka).......................................................................... 4-36
Podešavanje ORIGIN POINT (nulte tačke).......................................................................... 4-36
4.19 Utvrñivanje istrošenosti sečiva........................................................................................ 4-37
Provera stepena istrošenosti ............................................................................................... 4-37
Podešavanje grupa stepena istrošenosti............................................................................. 4-38
Podešavanje faktora stepena istrošenosti............................................................................ 4-39
Brisanje ukupne dužine (stepena istrošenosti)..................................................................... 4-39
4.20 Podizanje i spuštanje olovke............................................................................................ 4-41
4.21 TEST režim.......................................................................................................................... 4-42
Štampanje liste parametara................................................................................................. 4-42
Štampanje uzorka samotestiranja........................................................................................ 4-43
Dump režim.......................................................................................................................... 4-43
Demo sečenje...................................................................................................................... 4-44
Probno sečenje za silu sečenja............................................................................................ 4-45
4.22 Podešavanje PEN UP SPEED (brzine podignute olovke)................................................ 4-47
4.23 Podešavanje OFFSET FORCE (početne sile sečenja).................................................... 4-48
4.24 Podešavanje OFFSET ANGLE (ugla kompenzacije)....................................................... 4-49
4.25 Podešavanje STEP PASS ................................................................................................. 4-50
4.26 Podešavanje početne potisne sile.................................................................................... 4-51

ii
4.27 Podešavanje LENGTH UNIT (jedinice za dužinu)............................................................ 4-52

5. Podešavanje i korišćenje specijalnih funkcija


5.1 Opis specijalnih funkcija A................................................................................................ 5-2
Uključivanje/isključivanje “:” i “;” komandi (kada je COMMAND parametar GP-GL)............ 5-2
Pomeranje olovke dok je podignuta ili spuštena u vezi sa “W” komandom (kada je
COMMAND parametar GP-GL)............................................................................................ 5-2
Odgovor vezan za identifikaciju modela (kada je COMMAND parametar HP-GL).............. 5-2
ODREðIVANJE PRIORITETA............................................................................................. 5-2
Podešavanje početne pozicije vrha sečiva........................................................................... 5-2
Uključivanje/isključivanje PEN UP MOVE (pomeranja podignute olovke)........................... 5-3
Uključivanje/isključivanje senzora za materijal..................................................................... 5-3
Uključivanje/isključivanje senzora kućišta............................................................................ 5-3
Podešavanje PARALLEL I/F režima (paralelnih portova).................................................... 5-3
Podešavanje rezolucije komande za krug (kada je COMMAND parametar HP-GL)........... 5-3
Uključivanje/isključivanje utvrñivanja istrošenosti sečiva..................................................... 5-3
5.2 Podešavanje specijalnih funkcija A.................................................................................. 5-4
5.3 Opis specijalnih funkcija B................................................................................................ 5-4
Podešavanje jezika displeja (IZBOR JEZIKA MENIJA) ...................................................... 5-4
5.4 Podešavanje specijalnih funkcija B.................................................................................. 5-5

6. OTKRIVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA


6.1 Kater ne radi kad se uključi............................................................................................... 6-2
6.2 Kater ne radi ispravno....................................................................................................... 6-2
6.3 Rezultati sečenja su nezadovoljavajući........................................................................... 6-3
6.4 Prikazana je poruka o grešci............................................................................................. 6-4

PRILOG
Prilog A Glavne tehničke karakteristike................................................................................................ A-2
Prilog B Alternative i rezervni delovi..................................................................................................... A-3
Prilog C Spoljašnje dimenzije.................................................................................................................A-4
Prilog D Struktura menija........................................................................................................................A-6

INDEKS

iii
1 UVOD

1.1 Provera prateće opreme ........................................................... 1-2

1.2 Nazivi delova i funkcije ............................................................. 1-3

1.3 Sklapanje postolja


(CE3000-120: Standardno / CE3000-60: Alternativno) ........... 1-7

1.4 Kačenje korpe (CE3000-60/120: Alternativno) ........................ 1-10


1.1 Provera prateće opreme

Proverite da li postoji sva dole navedena standardna prateća oprema. Ako bilo koji deo nedostaje,
kontaktirajte odmah vašeg predstavnika prodaje ili najbliže Graphtec prodajno mesto.

1-2
1.2 Nazivi delova i funkcije

 Izgled s prednje strane (CE3000-40/60)

Podloga za sečenje : Sečenje ili crtanje vrši se na ovoj podlozi


Grubi valjak : Pomera materijal unazad ili unapred
Točkići : Pritiskaju materijal na grubi valjak
Nosač olovke/nožića : Pomera olovku/nožić ulevo i udesno
Držač olovke/nožića : Drži olovku/nožić i pomera ih gore ili dole
Ručka za nameštanje materijala : Podiže ili spušta točkiće tokom ubacivanja materijala
Kontrolna tabla : Koristi se za rukovanje katerom i podešavanje funkcija
Paralelni port : Koristi se za priključivanje paralelnog kabla
USB port : Koristi se za priključivanje USB kabla
Serijski (RS-232C) port : Koristi se za priključivanje RS-232C serijskog kabla

 Izgled s zadnje strane (CE3000-40/60)

Podmetači za materijal u rolni : Koriste se za pridržavanje materijala u rolni


Šina za podmetače : Koristi se za montiranje podmetača za materijal u rolni
Utičnica : Povezuje strujni kabl s katerom
Prekidač za struju : Uključuje ili isključuje strujno napajanje katera

1-3
 Izgled s prednje strane (CE3000-120)

Podloga za sečenje : Sečenje ili crtanje vrši se na ovoj podlozi


Grubi valjak : Pomera materijal unazad ili unapred
Točkići : Pritiskaju materijal na grubi valjak
Nosač olovke/nožića : Pomera olovku/nožić ulevo i udesno
Držač olovke/nožića : Drži olovku/nožić i pomera ih gore ili dole
Ručka za nameštanje materijala : Podiže ili spušta točkiće tokom ubacivanja materijala
Kontrolna tabla : Koristi se za rukovanje katerom i podešavanje funkcija
Paralelni port : Koristi se za priključivanje paralelnog kabla
USB port : Koristi se za priključivanje USB kabla
Serijski (RS-232C) port : Koristi se za priključivanje RS-232C serijskog kabla

1-4
 Izgled s zadnje strane (CE3000-120)

Utičnica : Povezuje strujni kabl s katerom


Prekidač za struju : Uključuje ili isključuje strujno napajanje katera
Postolje : Drži kater
Držači rolni : Drže materijal u rolni
Graničnici : Odreñuju položaj ubačenog materijala u rolni

1-5
 Kontrolna tabla
Signalna lampica

STATUS: Svetli kada je kater uključen u struju, a gasi se


kad je kater u statusu PAUSE (pauza). Ova
lampica se pali kod prijema podataka sa
računara, bez obzira na to da li je kater u
statusu PAUSE ili ne.

Tasteri

TEST: Pritisnite ovaj taster da biste izvršili probno


sečenje i proverili parametre sečenja.

PREV: Pritisnite ovaj taster da biste videli prethodni


ekran na LCD displeju za vreme statusa
PAUSE.

NEXT: Pritisnite ovaj taster da biste videli sledeći


ekran na LCD displeju za vreme statusa
PAUSE.

COND: Pritisnite ovaj taster da biste videli


parametre podešavanja olovke/nožića.

PAUSE: Pritisnite ovaj taster kada ste u statusu


READY (spremno za rad) da biste prešli na
status PAUSE kako biste izmenili različite
parametre. Pritisnite ponovo da poništite
status PAUSE. Pritiskanjem ovog tastera
zaustavlja se sečenje ili crtanje.

ENTER: Pritiskanjem ovog tastera potvrñuju se


podešeni parametri sečenja ili crtanja,
odnosno zadate komande.

POSITION:
Ovi tasteri se koriste za pomeranje kursora
ili promenu parametara na LCD displeju na
ekranima za podešavanje funkcija. Pritisnite
ovaj taster kad ste u statusu PAUSE kako
biste pomerili nosač olovke/nožića ili
materijal.

ORIGIN: Pritisnite ovaj taster kako biste podesili tačku


koordinatnog početka, odnosno početnu, tj.
nultu tačku. Položaj olovke/nožića je
podešen kao nulta tačka kada se pritisne
ovaj taster.

1-6
1.3 Sklapanje postolja (CE3000-120: Standardno / CE3000-60: Alternativno)

 Delovi postolja

Postolje se sastoji od sledećih delova:

 Uputstvo za sklapanje postolja

Korak 1
Pričvrstite podnožje nogara na bočne nogare postolja šestougaonim inbus šrafovima (M5) pomoću
inbus ključa.

1-7
Korak 2
Pričvrstite gornje držače na bočne nogare postolja šestougaonim inbus šrafovima (M5) pomoću
inbus ključa.

Korak 3
Ovlaš pričvrstite bočne nogare postolja na poprečni vezni nosač šestougaonim inbus šrafovima
(CE3000-60: M5, CE3000/120: M6) pomoću inbus ključa.

1-8
Korak 4
Montirajte CE3000 kater na postolje ubacujući pozicione klinove na postolju u pozicione otvore koji
se nalaze na donjoj strani katera. Pričvrstite pomoću četiri metalna šrafa ili šestougana inbus šrafa
(M6).

PAŽNJA ! Kod CE3000-120 proverite da li su točkići sa kočnicama spreda.

Korak 5
Zategnite šestougaone inbus šrafove koje ste ovlaš pričvrstili u koraku 3.

1-9
1.4 Kačenje korpe (CE3000-60/120: Alternativno)

 Delovi korpe

Korpa se sastoji od sledećih delova:

 Uputstvo za kačenje korpe

PAŽNJA ! Za kačenje korpe je potrebno najmanje dvoje ljudi.

Korak 1
Odšrafite četiri metalna šrafa ili šestougaona inbus šrafa (M6) i odvojite kater od postolja (videti
„1.3 Sklapanje postolja“).

Korak 2
Postavite držač za platno na gornje držače postolja i pričvrstite pomoću šestougaonih inbus
šrafova.

1 - 10
Korak 3
Montirajte CE3000 kater na postolje ubacujući pozicione klinove na postolju u pozicione otvore koji
se nalaze na donjoj strani katera. Pričvrstite pomoću četiri metalna šrafa ili šestougana inbus šrafa
(M6).

PAŽNJA ! Kod CE3000-120 proverite da li su točkići sa kočnicama spreda.

1 - 11
Korak 4
Razvucite držač za platno i stavite platno. Podelite platno preko poprečnog veznog nosača i onda
pričvrstite platno za držač platna pomoću dugmića.

1 - 12
2 PODEŠAVANJE KATERA

2.1 Povezivanje sa vašim računarom ............................................. 2-2

2.2 Uključivanje struje ..................................................................... 2-3

2.3 Ubacivanje materijala ................................................................ 2-4

2.4 Podešavanje i montiranje olovke/nožića .................................2-11


2.1 Povezivanje sa vašim računarom

Kater može biti povezan sa računarom putem paralelnog porta, serijskog (RS-232C) porta ili USB
porta. Izaberite port koji je u skladu sa zahtevima vašeg računarskog programa i/ili u zavisnosti od
toga koji je od portova vašeg računara na raspolaganju.
Koristite paralelni kabl, serijski kabl ili USB kabl u skladu sa odabranim metodom povezivanja.
Nabavite Graphtec računarski kabl koji je kompatibilan sa portovima računara (računarski kablovi
se dobijaju odvojeno).

Korak 1
Proverite da li je prekidač za struju isključen („O“ strana je na dole)

Korak 2
Povežite kabl izmeñu katera i računara. Proverite da li su konektori na krajevima katera i računara
pravilno usmereni.

2-2
2.2 Uključivanje struje

Povežite kater sa utičnicom pomoću datog strujnog kabla i uključite struju.

Korak 1
Proverite da li je prekidač za struju isključen („O“ strana je na dole)

Korak 2
Povežite utičnicu katera sa odgovarajućom strujnom utičnicom pomoću datog strujnog kabla.

Korak 3
Uključite kater pritiskajući „I“ stranu prekidača za struju. Zasvetleće STATUS lampica na kontrolnoj
tabli.

2-3
Korak 4
Ako materijal nije ubačen, na displeju će se pojaviti dole data poruka koja upućuje na to da
materijal treba da se ubaci.

Ako je materijal već ubačen, biće prikazana trenutna podešenost materijala kako je dole prikazano.

Izaberite način rada koji odgovara materijalu koji koristite. Uputstvo za ubacivanje materijala i izbor
načina rada naćićete u „2.3 Ubacivanje materijala“.

2.3 Ubacivanje materijala

Ubacite materijal tako da ga poravnate sa desnim grubim valjkom gledano s prednje strane, kako
bi ga senzor registrovao. Zatim, podesite položaj točkića tako da odgovara širini materijala. Kater
može koristiti materijale u obliku rolne ili tabaka. Ubacite željeni tip materijala prateći odgovarajuće
uputstvo.

 Ubacivanje materijala u rolni

Ubacite materijal u rolni na podmetače za rolne ili držače rolni na postolju.

PAŽNJA ! Podmetači za rolne dobijaju se kao standardna oprema uz CE3000-40/60, ali se ne


mogu koristiti uz CE3000-120. Postolje se dobija kao standardna oprema uz
CE3000-120 i postoji kao alternativa uz CE3000-60, ali se ne može koristiti uz
CE3000-40.

Ubacivanje materijala u rolni na podmetače za rolne (CE3000-40/60)

Korak 1
Namestite ivicu podmetača za rolne na šinu za podmetače i stavite materijal u rolni na njih.
Proverite da li su podmetači postavljeni na pravu stranu sa ležištima okrenutim napolje.

2-4
Stavljanje na postolje (CE3000-120: Standardno / CE3000-60: Alternativno)

Korak 1
Podesite graničnike na jednom od držača rolni (prvo malo olabavite šrafove na graničnicima).

Korak 2
Postavite držač rolne s graničnicima na prednju poziciju i stavite drugi držač na zadnju poziciju
tako da odgovara dimenzijama materijala u rolni.

Korak 3
Stavite materijal u rolni na držače rolni i pričvrstite ga izmeñu graničnika. Kada je položaj fiksiran,
pritegnite šrafove na graničnicima.

2-5
Ubacivanje materijala u rolni

Korak 1
Spustite ručku za nameštanje materijala kako biste podigli točkiće.

Korak 2
Stavite materijal u rolni na podmetače za rolne ili držače rolni postolja, a zatim provucite prednju
ivicu materijala kroz zadnju stranu katera, tako da se pojavi s prednje strane i proverite da li je
materijal dobro zategnut tokom prenosa.

Korak 3
Izvucite prednju ivicu kroz prednju stranu katera tako da potpuno pokrije senzor. Ako je prednja
ivica previše izvučena, zavrnite rolnu kako biste podesili dužinu materijala koji štrči.

PAŽNJA ! Ubacite materijal tako da prelazi preko senzora.

Korak 4
Podesite položaj levog i desnog točkića tako da odgovara širini materijala u rolni.

2-6
Korak 5
Kada se uverite da je materijal dobro zategnut, podignite ručku za nameštanje materijala kako
biste spustili točkiće i popustite materijal za dužinu koja odgovara dužini materijala koja će se
koristiti.

Korak 6
Podizanjem ručke za nameštanje materijala prikazuje se meni za izbor načina rada. Izaberite način
rada sa materijalom.

PAŽNJA ! Ako se poruka “REALING ROLLERS” (ponovo podesite točkiće) prikaže kada je
materijal ubačen i kada je ručica za nameštanje materijala podignuta, to znači da ili
desni točkić nije postavljen preko desnog širokog grubog valjka ili da levi ili centralni
(CE3000-120) točkić nije postavljen preko grubog valjka. Proverite da li su točkići
ispravno postavljeni.

Korak 7
Pritiskanjem (NEXT) ili (PREV.) tastera prikazuje se “ROLL1 PRESS ENTR”, “ROLL2
PRESS ENTR” i “SHEET PRESS ENTR”. Izaberite “ROLL2 PRESS ENTR” ili “ROLL1 PRESS
ENTR”, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite komandu. Kada se izabere “ROLL2
PRESS ENTR”, registrovana je samo širina materijala i pozicija rolne ostaje nepromenjena. Kater
počinje sečenje od trenutno zadate pozicije na materijalu. Kada se izabere “ROLL1 PRESS
ENTR”, registrovani su prednja ivica i širina materijala. Izaberite ovaj način rada kako biste počeli
sečenje od samog početka rolne.

Korak 8
Nakon što se registruju dimenzije materijala, nosač olovke/nožića vraća se na nultu tačku sečenja i
kater čeka podatke za sečenje. Ukoliko INTERFACE parametri (parametri radnog okruženja) ili
COMMAND (komandni) režim već nisu podešeni, to bi sada trebalo uraditi. Ako su već podešeni,
namestite olovku/nožić. Kada se olovka/nožič podesi, kater je spreman za sečenje, tako da podaci
za sečenje mogu biti poslati preko računarskog programa.

2-7
 Ubacivanje materijala u tabaku

Korak 1
Spustite ručku za nameštanje materijala kako biste podigli točkiće.

Korak 2
Kod CE3000-40/60 postavite ivice materijala uz ivicu linija ugraviranih na prednjoj strani katera.
Kod CE3000-120 ubacite materijal i poravnajte ivice sa gornjim i donjim skalama na prednjoj strani
katera.

Korak 3
Podesite položaj levog i desnog točkića tako da odgovara širini materijala.

Korak 4
Podizanjem ručke za nameštanje materijala prikazuje se meni za izbor načina rada. Izaberite način
rada sa materijalom.

PAŽNJA ! Ako se poruka “REALING ROLLERS” (ponovo podesite točkiće) prikaže kada je
materijal ubačen i kada je ručica za nameštanje materijala podignuta, to znači da ili
desni točkić nije postavljen preko desnog širokog grubog valjka ili da levi ili centralni
(CE3000-120) točkići nisu postavljeni preko grubog valjka. Proverite da li su točkići
ispravno postavljeni.

2-8
Korak 5
Pritiskanjem (NEXT) ili (PREV.) tastera prikazuje se “ROLL1 PRESS ENTR”, “ROLL2
PRESS ENTR” i “SHEET PRESS ENTR”. Izaberite “SHEET PRESS ENTR”, a zatim pritisnite
(ENTER) taster da potvrdite izbor. Kada se izabere “SHEET PRESS ENTR”, registrovane su
prednja i zadnja ivica.

Korak 6
Nakon što se registruju dimenzije materijala, nosač olovke/nožića vraća se na nultu tačku sečenja i
kater čeka podatke za sečenje. Ukoliko INTERFACE parametri (parametri radnog okruženja) ili
COMMAND (komandni) režim već nisu podešeni, to bi sada trebalo uraditi. Ako su već podešeni,
namestite olovku/nožić. Kada se olovka/nožič podesi, kater je spreman za sečenje, tako da podaci
za sečenje mogu biti poslati preko računarskog programa.

 Podešavanje točkića

Podesite položaj levog i desnog točkića tako da odgovara širini materijala. Postavite točkiće sa obe
strane materijala, tako da budu iznad grubih valjaka. Podesite točkiće tako da se nalaze iznad
materijala i iznad grubih valjaka. Postavljanjem točkića ispod markera za podešavanje točkića
obezbeñuje se da točkići budu iznad grubih valjaka.

OPREZ Da biste pomerali točkiće, ručka za nameštanje materijala mora biti spuštena.

Točkić na desnoj ivici gledano spreda mora se uvek pomerati preko desnog širokog grubog valjka.

2-9
OPREZ Da biste pomerali točkiće, ručka za nameštanje materijala mora biti spuštena.

PAŽNJA ! Ako se poruka “REALING ROLLERS” (ponovo podesite točkiće) prikaže kada je
materijal ubačen i kada je ručica za nameštanje materijala podignuta, to znači da ili
desni točkić nije postavljen preko desnog širokog grubog valjka ili da levi točkić nije
postavljen preko grubog valjka. Proverite da li su točkići ispravno postavljeni.

Za CE3000-40/60

Postavite točkiće preko grubih valjaka kako biste pritisli svaku ivicu materijala.

OPREZ • Točkić (1) mora biti postavljen preko desnog širokog grubog valjka.
• Materijal mora uvek biti postavljen preko senzora.

Za CE3000-120

Postavite točkiće (1) i (3) preko grubih valjaka kako biste pritisli svaku ivicu materijala i postavite
točkić (2) preko grubog valjka što bliže sredini materijala. Materijal je pritisnut sa tri točkića (1), (2) i
(3).

2 - 10
OPREZ • Točkić (1) mora biti postavljen preko desnog širokog grubog valjka.
• Materijal mora uvek biti postavljen preko senzora.

Za materijal najmanjih dimenzija

Postavite sve točkiće preko desnog širokog grubog valjka. Postavite materijal tako da leva ivica
bude poravnata sa levom ivicom grubog valjka i postavite točkiće preko obe ivice. Minimalna širina
materijala koja se može podesiti je 50 mm za CE3000-40/60 i 85 mm za CE3000-120.

OPREZ • Dužina materijala mora biti najmanje 125 mm.


• Materijal mora uvek biti postavljen preko senzora.

2.4 Podešavanje i montiranje nožića

Pojedina sečiva imaju različite karakteristike. Izaberite sečivo koje će najviše odgovarati materijalu
koji ćete seći.

OPREZ Da se ne biste posekli uvek rukujte oprezno sečivom.

 Tipovi i karakteristike sečiva

Prečnik sečiva i Kompatibilni


Br. dela i profil Upotreba i karakteristike
kompenzacija klip
CB 09UA ∅0,9 mm PHP32-CB09N Standardno sečivo za sečenje samolepljivih
0,45 materijala u boji. Podesno za sečenje
materijala debljine do 0,25 mm.
Maks. dužina koja može da se seče: Oko
4.000 m

CB 15U ∅1,5 mm PHP32-CB15N Može da seče deblje materijale u odnosu na


0,75 CB09UA sečivo. Podesno za sečenje
materijala debljine 0,25 mm – 0,5 mm.

CB 15UB ∅1,5 mm PHP32-CB15N Podesno za precizno sečenje (npr. slova


0,15 manja od 10 mm) materijala debljine do 0,25
mm.

2 - 11
 Sastav nožića

Kater seče koristeći sečivo montirano na klip nožića. Postoje dva različita klipa nožića koja
odgovaraju prečniku sečiva koje će biti montirano (klip nožića od 0,9 mm se dobija kao standardna
oprema). Proverite da li ste montirali sečivo na odgovarajući klip.

 Zamena sečiva
OPREZ Da se ne biste posekli uvek rukujte oprezno sečivom.

Korak 1
Okrenite dugme za podešavanje dužine sečiva da biste uvukli sečivo u klip.

Korak 2
Okrenite poklopac klipa u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu da biste ga skinuli sa klipa.

Korak 3
Izvadite sečivo iz unutrašnjosti poklopca klipa.

Korak 4
Ubacite novo sečivo u postojeći otvor u poklopcu klipa.

2 - 12
Korak 5
Kada je sečivo ubačeno u poklopac klipa, zašrafite klip sa gornje strane.

 Podešavanje dužine sečiva

Ako je sečivo previše izvučeno u odnosu na debljinu materijala koji se seče, oštetiće podlogu za
sečenje. Proverite da li ste dobro podesili dužinu sečiva.

OPREZ Da se ne biste posekli uvek rukujte oprezno sečivom.

Korak 1
Podesite dužinu sečiva okretanjem dugmeta za podešavanje dužine sečiva. Okrenite dugme u
pravcu “A” da izvučete sečivo, ili u pravcu “B” da uvučete sečivo. Kada je dugme okrenuto za
jednu jedinicu skale, sečivo se pomera otprilike 0,1 mm. Jedan pun okret dugmeta pomera sečivo
otprilike 0,5 mm.

Korak 2
Prvo poravnajte vrh sečiva sa vrhom držača nožića, a zatim produžite sečivo od tog položaja tako
da odgovara debljini materijala koji ćete seći.

Korak 3
Ako je debljina materijala “t”, kako je prikazano na donjem crtežu, dužina sečiva “ℓ” trebalo bi da
bude jednaka ili malo veća od “t”. Proverite da “ℓ” nikada ne bude veće od ukupne debljine
materijala i njegove podloge. Ako nije moguće precizno odrediti debljinu materijala, podesite
dužinu sečiva postepeno je povećavajući dok se ne pojave samo tragovi sečiva na podlozi nakon
izvršenog probnog sečenja.

2 - 13
 Montiranje nožića

Kada je dužina sečiva podešena, montirajte nožić na kater.

OPREZ Da se ne biste posekli uvek rukujte oprezno sečivom.

Korak 1
Olabavite šraf držača nožića, a zatim montirajte nožić.

Korak 2
Pošto ste pravilno postavili nožić, zategnite šraf držača nožića.

2 - 14
3 OSNOVNA PODEŠAVANJA I OPERACIJE

3.1 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni ............. 3-2

3.2 Podešavanje parametara radnog okruženja


(samo za RS-232C serijski port) ....................................................... 3-4

3.3 Podešavanje parametara nožića .............................................. 3-5

3.4 Prikazivanje radne površine sečenja ....................................... 3-9

3.5 Pomeranje olovke ...................................................................... 3-9

3.6 Podešavanje početnog položaja sečenja (Nulta tačka) .......... 3-10

3.7 Funkcija zaustavljanja ............................................................. 3-11

3.8 Pomeranje nosača olovke u koracima od 100 mm ............... 3-12

3.9 Probno sečenje ......................................................................... 3-12


3.1 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni

Pre nego što se podaci pošalju sa računara, format (komandni režim) podataka poslatih preko
računarskog programa mora biti proveren. Kater prihvata dva formata (komandna režima): GP-GL
(Graphtec) i HP-GL komande. Podesite komandni režim tako da odgovara korišćenom
računarskom programu.

 Podešavanje komandnog režima

Korak 1
Proverite da li je kater u READY režimu (prikazuje trenutne parametre olovke/nožića).

Korak 2
Pritisnite (PAUSE) taster da preñete na PAUSE režim, a zatim pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao sledeći meni.

Korak 4

Pritisnite ili taster da izaberete “GP-GL” ili “HP-GL”, a zatim pritisnite (ENTER) taster
da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 5
Ako ste izabrali “GP-GL”, podesite STEP SIZE (veličina koraka). Ako ste izabrali “HP-GL”,
podesite ORIGIN POINT (nulta tačka). Ako je izabrana neka druga, ranije podešena komanda,
PAUSE režim se automatski poništava kada se podesi STEP SIZE (GP-GL) ili ORIGIN POINT
(HP-GL).
PAŽNJA ! HP-GL komandni režim je fabrička opcija i neophodno je da bude uključena kako bi
programski dodatak QuickCut, koji se pokreće iz programa CorelDraw, mogao
uspešno poslati komandu za sečenje. U suprotnom, biće prijavljena greška. Kada u
Corel-u želite da koristite opciju Print za sečenje, obavezno morate uključiti GP-GL
komandni režim.

3-2
 Podešavanje STEP SIZE (veličine koraka)
Ako je podešen GP-GL komandni režim, moguće je promeniti minimalnu jedinicu rastojanja koju
nožić ili olovka mogu da preñu na jedan od četiri parametra: 0,01 mm, 0,025 mm, 0,05 mm ili 0,1
mm. Standardno podešavanje je 0,1 mm, tako da bi ono trebalo da se izmeni ako vaš računarski
program odreñuje drugačiju veličinu koraka.

Korak 1
Podesite komandni parametar na “GP-GL”.

Korak 2

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje veličine koraka.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete “0,100 mm”, “0,050 mm”, “0,025 mm” ili “0,010 mm”, a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.
 Podešavanje ORIGIN POINT (nulte tačke)
Ako je podešen HP-GL komandni režim, nulta tačka može biti podešena na donji levi ćošak ili
centar. Standardno podešavanje je donji levi ćošak, tako da bi ono trebalo da se izmeni ako vaš
računarski program odreñuje drugačiji nulti položaj.

Korak 1
Podesite komandni režim na “HP-GL”.

Korak 2

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje nulte tačke.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete “L.L. (LOWER LEFT)” (dole levo) ili “CENTER” (centar), a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.

3-3
3.2 Podešavanje parametara radnog okruženja (samo za RS-232C serijski port)

Parametri radnog okruženja moraju biti podešeni ako se koristi RS-232C serijski port. Brzina
prenosa podataka (brzina u baudima), veličina podataka, podešavanja pariteta i handshaking
protokol (način komunikacije) za kater moraju biti podešeni tako da odgovaraju svemu tome kod
operativnog sistema računara. Ovaj odeljak opisuje parametre radnog okruženja katera.
Informacije o pravilnim podešavanjima za vaš računarski program ili operativni sistem možete naći
u uputstvu datom uz program ili operativni sistem.

Korak 1
Proverite da li je kater u READY režimu (prikazuje trenutne parametre olovke).

Korak 2
Pritisnite (PAUSE) taster da preñete na PAUSE režim, a zatim pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazali parametri radnog okruženja.

Prikazani su trenutni parametri (s leva): brzina prenosa podataka (brzina u baudima), paritet,
veličina podataka i handshaking protokol (način komunikacije).
Brzina u baudima može biti podešena na “19200”, “9600”, “4800”, “2400”, “1200”, “600” ili
“300”.
Paritet može biti podešen na “N” (None) (nijedan), “E” (Even parity) (parni paritet) ili “O” (Odd
parity) (neparni paritet). Veličina podataka može biti podešena na 7 ili 8 bita.
Handshaking protokol (način komunikacije) može biti podešen na “H” (hard-wired handshaking) ili
“X” (Xon/Xoff handshaking). “E” (ENQ/ACK handshaking) takoñe se može izabrati kada je
komandni režim postavljen na HP-GL.
Svi ovi parametri radnog okruženja moraju biti podešeni tako da se poklapaju sa odgovarajućim
parametrima u računarskom programu i operativnom sistemu.
Parametar koji može biti izmenjen prikazan je odmah desno od znaka. Koristite ili taster
da izaberete parametar koji treba da se izmeni i koristite ili taster da izaberete detalje
vezane za podešavanje. Pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor,
pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.

3-4
3.3 Podešavanje parametara nožića

Pre nego što počnete sečenje, podesite TOOL (alatku) (sečivo ili olovka), dužinu sečiva, OFFSET
(kompenzaciju), FORCE (silu), SPEED (brzinu) i QUALITY (kvalitet) kako biste dobili optimalne
parametre sečenja.
(1) TOOL (sečivo ili olovka): Podesite ALATKU tako da odgovara materijalu koji ćete seći.
(2) Dužina sečiva: Podesite dužinu sečiva prema debljini materijala iz dole date tabele.
Detalje vezane za podešavanje dužine sečiva naćićete u „2.4
Podešavanje i montiranje nožića“.
(3) OFFSET: Podesite KOMPENZACIJU tako da odgovara sečivu koje se koristi.
(4) FORCE: Podesite SILU prema dole datoj tabeli.
(5) SPEED: Podesite BRZINU prema dole datoj tabeli.
(6) QUALITY: Podesite KVALITET prema dole datoj tabeli.

Optimalni parametri sečenja za svaki tip materijala

Tip materijala Debljina (mm) Korišćeno sečivo SILA BRZINA KVALITET


Folija za spoljnu 0,05 – 0,08 CB09UA 10 - 14 30 ili manje 2
upotrebu
CB15UB (za sečenje 10 - 14 20 ili manje 1
malih slova)
Dekorativna folija 0,08 – 0,1 CB09UA 14 - 17 30 ili manje 2
Providna ili 0,08 -0,1 CB09UA 14 - 20 30 ili manje 2
poluprovidna folija
Reflektujuća folija 0,08 – 0,1 CB09UA 14 - 20 30 ili manje 2
Fluorescentna folija 0,20 – 0,25 CB09UA, CB15U 20 - 21 20 ili manje 1

Br. dela sečiva, prikazani tipovi sečiva i prikazane CUTTER OFFSET vrednosti

Oznaka na LCD
Materijal displeju
Br. dela Specificirani opseg Početni CUTTER OFFSET
sečiva
Tip sečiva Standard
Sečiva od CB09UA 09U 0 ±5 18
superčelika
CB15U 15U 0 ±5 18
CB15UB 15B 0 ±5 5
Olovke Olovka - - 0

Kada je TOOL (sečivo ili olovka) izabrana izmeñu “09U”, “15U” i “15B”, OFFSET se automatski
podešava za ±5 u odnosu na standardnu vrednost kompenzacije katera za taj tip sečiva. Izaberite
PEN parametar za crtanje pomoću olovke. Kada ste izabrali PEN parametar, nije potrebno
OFFSET podešavanje.

Referentni parametri za olovke za crtanje

Tip olovke SILA BRZINA KVALITET


Flomaster (na vodenoj bazi) 10 - 12 30 2

3-5
Da bi olovka što duže trajala, podesite FORCE na najslabije i podesite SPEED pošto ste prvo
proverili da nema slabo vidljivih linija ili drugih problema tokom crtanja.

PAŽNJA ! Ako su SPEED i QUALITY podešeni na visoke vrednosti, rezultati sečenja/crtanja


će imati grublji završetak, ali će ukupno vreme sečenja/crtanja biti smanjeno.
 Ako su SPEED i QUALITY podešeni na niske vrednosti, rezultati sečenja/crtanja
će imati finiji završetak, ali će ukupno vreme sečenja/crtanja biti duže.

 Izbor oblasti podešavanja parametara nožića

Da biste podesili parametre nožića, prvo izaberite oblast podešavanja (broj parametra). Biranje
izmeñu ovih oblasti podešavanja omogućava da se lako izabere bilo koji od ukupno osam
prethodno utvrñenih tipova materijala.

Način biranja
Pritisnite (COND.) taster u READY režimu da bi se prikazali parametri nožića.

Da biste izabrali podešavanja parametara koja su ranije snimljena, koristite ili taster da
izaberete željeni broj parametra upisan na displeju podešavanja parametara nožića (broj levo na
displeju), a zatim pritisnite (ENTER) taster. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT),
(PREV.) ili (COND) taster.

 Snimanje oblasti podešavanja parametara nožića

Parametri nožića mogu biti snimljeni u devet oblasti podešavanja pod brojevima od “1” do “9”.

PAŽNJA ! Podaci iz kontrolera koriste se za broj parametra 9.

Način snimanja
Da bi se prikazali parametri nožića, pritisnite (COND) taster kada je kater u READY režimu ili
kada je ručka za nameštanje materijala spuštena i kada je bafer (radna memorija) prazna
(obrisana).

Prikazani su trenutni parametri (s leva): broj parametra, PEN TYPE (tip olovke) (sečivo), CUTTER
OFFSET, FORCE, SPEED i QUALITY.
Stavka koja će biti izmenjena označena je simbolom. Pritisnite taster da promenite simbol u
 i pritisnite ponovo da ga pomerite udesno. Pritisnite taster da ga pomerite ulevo. Koristite
ili taster da izaberete parametar koji treba da se izmeni i koristite ili taster da
izaberete detalje vezane za podešavanje. Pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor, pritisnite (NEXT), (PREV.) ili (COND) taster.

PAŽNJA ! Kada se koristi senzor za čitanje registracionih markera, podešavanja parametara 1


i 2 koriste se prilikom upotrebe olovke, pa se zato preporučuje da se prilikom
sečenja za nožić podese parametri od 3 do 8.

3-6
 Podešavanje TOOL (alatke) (sečivo ili olovka)

Podesite tip olovke (sečiva) koji će se koristiti.

Korak 1
Da bi se prikazali parametri nožića, pritisnite (COND) taster kada je kater u READY režimu ili
kada je ručka za nameštanje materijala spuštena i kada je bafer (radna memorija) prazna
(obrisana).

Korak 2

Izaberite oblast podešavanja (broj parametra) koja treba da se podesi, a zatim pritisnite ili
taster da biste pomerili simbol na dole prikazanu poziciju.

Korak 3

Pritisnite ili taster da izaberete “09U”, “15U”, “15B” ili “PEN”. Pritisnite (ENTER)
taster da potvrdite izbor. Ako ćete podešavati druge parametre, pritisnite ili taster da biste
pomerili simbol do parametra koji treba da se podesi.

 Podešavanje OFFSET (kompenzacije)

Ovim se podešava kompenzacija sečiva tako da odgovara tipu sečiva koje se koristi. Vrh sečiva
montiranog u klip nožića nije pozicioniran na centar nožića, tako da je neophodna korekcija. Pod
ovom korekcijom se misli na OFFSET podešavanje. Kater već ima podešene OFFSET vrednosti
za svaki tip sečiva. Izborom “09U”, “15U” ili “15B” za PEN TYPE podešavanje takoñe se
podešava odgovarajući OFFSET, što omogućava precizno regulisanje u okviru opsega ±5. Ako ste
izabrali “PEN” parametar, OFFSET ne može biti podešen.

Korak 1
Pritisnite (COND) taster u READY režimu da bi se prikazali parametri nožića.

Korak 2

Izaberite oblast podešavanja (broj parametra) koja treba da se podesi, a zatim koristite ili
taster da biste pomerili simbol na dole prikazanu poziciju.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete vrednost koja treba da bude izmenjena u opsegu od “-5”
do “+5”. Pritisnite (ENTER) taster da potvrdite izbor. Ako ćete podešavati druge parametre,
pritisnite ili taster da biste pomerili simbol do parametra koji treba da se podesi.

3-7
 Podešavanje FORCE (sile)

Podešava se pritisak koji čini nožić tokom sečenja. Podesite FORCE vrednost na osnovu smernica
u tabeli pod nazivom „Optimalni parametri sečenja za svaki tip materijala“ na strani 3-5.

Korak 1
Pritisnite (COND) taster u READY režimu da bi se prikazali parametri nožića.

Korak 2

Izaberite oblast podešavanja (broj parametra) koja treba da se podesi, a zatim koristite ili
taster da biste pomerili simbol na dole prikazanu poziciju.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete vrednost koja treba da bude izmenjena u dole datom
opsegu.
CE3000-40/60: “1” do “31”
CE3000-120: “1” do “38”
Pritisnite (ENTER) taster da potvrdite izbor. Ako ćete podešavati druge parametre, pritisnite
ili taster da biste pomerili simbol do parametra koji treba da se podesi.

 Podešavanje SPEED (brzine)

Podešava se brzina korišćena za sečenje. Podesite SPEED vrednost na osnovu smernica u tabeli
pod nazivom „Optimalni parametri sečenja za svaki tip materijala“ na strani 3-5.

Korak 1
Pritisnite (COND) taster u READY režimu da bi se prikazali parametri nožića.

Korak 2

Izaberite oblast podešavanja (broj parametra) koja treba da se podesi, a zatim koristite ili
taster da biste pomerili simbol na dole prikazanu poziciju.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete vrednost koja treba da bude ispravljena u dole datom
opsegu.
CE3000-40: “1” do “40”
CE3000-60: “1” do “60”
CE3000-120: “1” do “60”; “*” (odreñeni modeli mogu imati i veće vrednosti)
Za sve katere “1” do “10” je povećanje od 1, a “10” do “40” ili “60” je povećanje od 5. Pritisnite
(ENTER) taster da potvrdite izbor. Ako ćete podešavati druge parametre, pritisnite ili
taster da biste pomerili simbol do parametra koji treba da se podesi.

PAŽNJA ! Izborom “*” za CE3000-120 podešava se maksimalna brzina. QUALITY je takoñe


podešen na “*”, a ubrzanje katera se automatski podešava.

3-8
 Podešavanje QUALITY (kvaliteta)

Podešava se ubrzanje korišćeno pri sečenju.

Korak 1
Pritisnite (COND) taster u READY režimu da bi se prikazali parametri nožića.

Korak 2
Izaberite oblast podešavanja (broj parametra) koja treba da se podesi, a zatim koristite ili
taster da biste pomerili simbol na dole prikazanu poziciju.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete vrednost koja treba da bude ispravljena u dole datom
opsegu.
CE3000-40: Fiksirano na “1”
CE3000-60: “1”, “2”, “3”
CE3000-120: “1”, “2”, “*”
Pritisnite (ENTER) taster da potvrdite izbor. Ako ćete podešavati druge parametre, pritisnite
ili taster da biste pomerili simbol do parametra koji treba da se podesi.

PAŽNJA ! • Ako je SPEED podešeno na “*” za CE3000-120, QUALITY je takoñe podešen na


“*”, a ubrzanje katera se automatski podešava.

3.4 Prikazivanje radne površine sečenja

Pritisnite (ENTER) taster u READY režimu da bi se prikazala trenutna radna površina sečenja.

3.5 Pomeranje olovke

U READY režimu pritisnite ili taster da biste pomerili nosač olovke levo ili desno i ili
taster da biste pomerili materijal nazad ili napred. Pritiskanje (NEXT) ili (PREV.)
tastera istovremeno sa (POSITION) tasterima (za poziciju) omogućava brzo ili sporo
pomeranje.
(POSITION) tasteri + (NEXT) taster: brzo pomeranje
(POSITION) tasteri + (PREV.) taster: sporo pomeranje

3-9
3.6 Podešavanje početnog položaja sečenja (Nulta tačka)

Ova funkcija omogućava da se početni položaj za sečenje ili crtanje pomera do željenog položaja.

Korak 1
U READY režimu koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili olovku do nove
nulte tačke.

Korak 2

Pritisnite (ORIGIN) taster. Prikazaće se sledeći meni i biće podešena nova nulta tačka.

Kada se nulta tačka pomeri nakon rotacije koordinatnih osa


Pomeranje nulte tačke kada se rotiraju koordinatne ose daje sledeće rezultate.

Kada se koordinatne ose rotiraju nakon pomeranja nulte tačke


Kada se koordinatne ose rotiraju nakon pomeranja nulte tačke, nulta tačka se premešta kako je
prikazano na donjoj slici. Rastojanje “a” se zadržava, ali se rastojanje “b” menja.

3 - 10
Kada je neophodno pomeriti i nultu tačku i rotirati koordinatne ose, prvo rotirajte koordinatne ose.

PAŽNJA ! Pošto je podešena nova nulta tačka, prikazane koordinatne vrednosti X= i Y=


predstavljaju odnosna rastojanja od nove nulte tačke.

3.7 Funkcija zaustavljanja

Sečenje ili crtanje može biti zaustavljeno pritiskanjem (PAUSE) tastera dok je sečenje ili
crtanje u toku. Meni za izbor operacija se prikazuje na ekranu kontrolne table kad je sečenje ili
crtanje zaustavljeno, što omogućava da se operacije nastave ili obustave, po potrebi. Podizanje ili
spuštanje ručke za nameštanje materijala kada je sečenje ili crtanje zaustavljeno ne zahteva da
materijal bude izabran, tako da materijal može biti zamenjen ili ponovo namešten.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster dok je sečenje ili crtanje u toku da bi se zaustavilo sečenje ili crtanje
i prikazao PAUSE meni.

Korak 2
Pritiskanjem (PAUSE) tastera kada je sečenje ili crtanje zaustavljeno, poništava se funkcija
pauze i ponovo se pokreće sečenje ili crtanje. Da biste potpuno obustavili sečenje ili crtanje,
prekinite sa slanjem podataka sa računara ili pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne
prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao meni brisanja radne memorije.

Korak 4
Pritisnite ili taster da izaberete “YES” (da) ili “NO” (ne). Da biste obustavili sečenje ili
crtanje izaberite “YES” i pritisnite (ENTER) taster. Da poništite, izaberite “NO” i pritisnite ili
(ENTER) taster ili (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 5
Pritisnite (PAUSE) taster da ponovo podesite PAUSE režim.

3 - 11
3.8 Pomeranje nosača olovke u koracima od 100 mm

Ova funkcija omogućava da se nosač olovke pomeri sa svoje trenutne pozicije u koracima od 100
mm duž X i Y ose.

U READY režimu pritisnite taster držeći (ENTER) taster da biste pomerali nosač olovke u
koracima od 100 mm duž X i Y ose.

Vraćanje na prvobitnu poziciju


U READY ili PAUSE režimu pritisnite taster držeći (ENTER) taster da biste vratili nosač
olovke na početak.

3.9 Probno sečenje

Probno sečenje može se izvršiti nakon izbora TOOL (sečiva) i odreñivanja dužine, OFFSET,
FORCE, SPEED i QUALITY parametara sečiva da biste bili sigurni da će izabrani parametri
sečenja zaista dati željene rezultate. Proverite koliko duboko sečivo ulazi u foliju i kako su isečeni
uglovi; ako rezultati sečenja nisu zadovoljavajući, ponovo podesite parametre sečenja i ponavljajte
probno sečenje dok ne postignete optimalno podešavanje. Ako vršite probno sečenje kada su
parametri nožića podešeni, probno sečenje će biti izvršeno prema podešenim parametrima.

Korak 1
Ubacite materijal za probno sečenje u kater.

Korak 2
Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili nosač olovke do pozicije za
probno sečenje.

Korak 3

Preñite na READY režim, a zatim pritisnite (TEST) taster.

Korak 4
Kada je probno sečenje završeno, nosač olovke pomera se do pozicije mirovanja i prikazuje se
sledeći meni.

3 - 12
Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se nosač olovke vratio na svoju prethodnu poziciju i da bi kater
prešao na READY režim.

Korak 6
Podesite CUTTER OFFSET vrednost tako da odgovara tipu i debljini materijala koji se koristi i fino
podesite kraj svakog ugla. Podesite FORCE tako da na podlozi ostaju samo slabo vidljive linije
sečenja kada je dužina sečiva pravilno podešena.

Korak 7
Pošto je završeno fino podešavanje, pravi podaci za sečenje mogu biti poslati na kater.

3 - 13
4 PODEŠAVANJA FUNKCIJA I OPERACIJE

4.1 Lista menija PAUSE ............................................................. 4-2


4.2 Čitanje auto-registracionih markera (fabrička opcija) ........... 4-3
4.3 Podešavanje FEED funkcije ................................................ 4-4
4.4 Podešavanje AUTO PRE-FEED ........................................... 4-5
4.5 Podešavanje TANGENTIAL režima ..................................... 4-6
4.6 Podešavanje čitanja auto-registracionih markera
(fabrička opcija) ......................................................................... 4-8
4.7 Brisanje radne memorije ..................................................... 4-21
4.8 Poravnanje koordinatnih osa ............................................. 4-22
4.9 Podešavanje rastojanja ....................................................... 4-24
4.10 Podešavanje PAGE LENGHT .............................................. 4-26
4.11 Podešavanje površine sečenja/crtanja .............................. 4-27
4.12 Proširivanje površine sečenja/crtanja ............................... 4-28
4.13 Rotiranje koordinatnih osa ................................................. 4-29
4.14 Preslikavanje ......................................................................... 4-30
4.15 Sečenje/crtanje pomoću radne memorije .......................... 4-31
4.16 Podešavanja sortiranja ........................................................ 4-33
4.17 Podešavanja radnog okruženja ........................................... 4-34
4.18 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni ........ 4-35
4.19 Utvrñivanje istrošenosti sečiva ........................................... 4-37
4.20 Podizanje i spuštanje olovke ............................................... 4-41
4.21 TEST režim ............................................................................ 4-42
4.22 Podešavanje PEN UP SPEED .............................................. 4-47
4.23 Podešavanje OFFSET FORCE ............................................. 4-48
4.24 Podešavanje OFFSET ANGLE ............................................. 4-49
4.25 Podešavanje STEP PASS .................................................... 4-50
4.26 Podešavanje početne potisne sile ...................................... 4-51
4.27 Podešavanje LENGTH UNIT ................................................ 4-52
4.1 Lista menija PAUSE

Pritiskanjem (PAUSE) tastera u READY režimu prikazuje se PAUSE meni, koji omogućava da
se izvrše različita podešavanja. Izaberite potreban meni pregledanjem liste pomoću (NEXT) ili
(PREV.) tastera.

4.2 Čitanje auto-registracionih markera (fabrička opcija)

4.3 Podešavanje FEED funkcije (mašinskog izvlačenja materijala)

4.4 Podešavanje AUTO PRE-FEED (automatskog izvlačenja materijala)

4.5 Podešavanje TANGENTIAL (tangencijalnog) režima

4.6 Podešavanje čitanja auto-registracionih markera (fabrička opcija)

4.7 Brisanje radne memorije

4.8 Poravnanje koordinatnih osa

4.9 Podešavanje rastojanja

4.10 Podešavanje PAGE LENGHT (dužine stranice)

4.11 Podešavanje površine sečenja/crtanja

4.12 Proširivanje površine sečenja/crtanja

4.13 Rotiranje koordinatnih osa

4.14 Preslikavanje

4.15 Sečenje/crtanje pomoću radne memorije (COPY funkcija)

4.16 Podešavanja sortiranja

4.17 Podešavanja radnog okruženja

4.18 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni

4.19 Utvrñivanje istrošenosti sečiva


(Specijalna funkcija koja se prikazuje samo za BLADE WEAR SETUP “ON”)
4.20 Podizanje i spuštanje olovke

4.21 TEST režim

4.22 Podešavanje PEN UP SPEED (brzine podignute olovke)

4.23 Podešavanje OFFSET FORCE (početne sile sečenja)

4.24 Podešavanje OFFSET ANGLE (ugla kompenzacije)

4.25 Podešavanje STEP PASS

4.26 Podešavanje INITIAL DOWN FORCE (početne potisne sile)

4.27 Podešavanje LENGTH UNIT (jedinice za dužinu)

4-2
4.2 Čitanje auto-registracionih markera (fabrička opcija)

Korak 1
Kada je podešeno “2 POINT”, “3 POINT” ili “4 POINT” (pogledajte
„4.6 Parametri čitanja auto-registracionih markera), pritisnite
(PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim i da bi se prikazao
sledeći meni.

Korak 2
Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili
olovku katera do donjeg desnog registracionog markera, a zatim
pritisnite (ENTER) taster. Senzor čita izmeñu tački 1 i 2 (kao i
izmeñu tački 1 i 3 za poravnanje pomoću 3 tačke ili 4 tačke) i
prikazuje se sledeće.

PAŽNJA ! Ako je korekcija rastojanja registracionih markera


podešena na “5 mm”, “10 mm”, “50 mm” ili “STD.”,
ekran za unos poravnanja neće biti prikazan.
 Registracioni markeri se čitaju prema unapred
utvrñenom redosledu i zadatoj vrednosti meñusobne
udaljenosti.

Korak 3
Rastojanje izmeñu registracionih markera X ose (tačke 1 i 2) koje je
kater pročitao prikazano je na levoj strani. Unesite stvarno rastojanje
na desnoj strani. Koristite ili taster da pomerite kursor do
cifre koja treba da se unese, koristite ili taster da povećate ili
smanjite vrednosti, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.
Za poravnanje pomoću 3 tačke ili 4 tačke, rastojanje izmeñu
registracionih markera Y ose (tačke 1 do 3) takoñe je prikazano i
trebalo bi da bude podešeno na isti način. Da poništite izbor(e),
pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

4-3
4.3 Podešavanje FEED funkcije (mašinskog izvlačenja materijala)

FEED funkcija pomera materijal unapred ili unazad kako bi na njemu ostali blagi tragovi grubih
valjaka i kako bi se sprečilo da materijal sklizne tokom sečenja ili crtanja.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći
meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje dužine


pomeranja materijala. Podesite dužinu koja treba da bude izvučena.

Korak 4
Koristite ili taster da podesite vrednost u opsegu od 1 m do
50 m, a zatim pritisnite (ENTER) taster. Kater će izvršiti operaciju
pomeranja (pomeriće materijal unapred i onda nazad na početak).
Da biste poništili ovu operaciju, pritisnite (NEXT) ili (PREV.)
taster.

PAŽNJA ! Pritiskanjem (NEXT) ili (PREV.) tastera tokom


operacije izvlačenja ta operacija se prekida i materijal
se vraća na svoju početnu poziciju.

OPREZ Operacija izvlačenja počinje odmah čim se podesi


dužina izvlačenja i pritisne (ENTER) taster.
Proverite da nema nikakvih prepreka s prednje ili
zadnje strane katera.

4-4
4.4 Podešavanje AUTO PRE-FEED (automatskog izvlačenja materijala)

Kada je AUTO PRE-FEED funkcija podešena na “ON” (uključeno), materijal se automatski


pomera unapred i unazad za prethodno podešenu dužinu neposredno nakon zadate komande za
samo sečenje. Ovom operacijom ostaju tragovi grubih valjaka na materijalu i sprečava se da
materijal sklizne tokom sečenja ili crtanja. Isto tako, ako se koristi materijal u rolni, kater automatski
priprema željenu dužinu materijala.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći
meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo AUTO PRE-FEED


podešavanje.

Pritisnite ili taster da izaberete “ON” (uključeno) ili “OFF”


(isključeno), a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.

Korak 4

Ako ste izabrali “ON” i pritisli (ENTER) taster, prikazaće se


podešavanje dužine izvlačenja materijala.

Koristite ili taster da podesite vrednost u opsegu od 1 m do


50 m, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 5
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4-5
4.5 Podešavanje TANGENTIAL (tangencijalnog) režima
Ova funkcija bi trebalo da se koristi za sečenje debelih materijala (debljih od 0,3 mm) i kada sečivo
ne može pravilno da se okrene zbog dubine sečenja, što dovodi do neusklañenosti izmeñu
početne i krajnje tačke i nemogućnosti sečenja oštrih uglova. Ova funkcija može biti uključena ili
isključena zasebno za svaku od osam oblasti podešavanja nožića i trebalo bi da bude podešena
tako da odgovara korišćenom materijalu. U okviru ove opcije prikazani su parametri sečenuja za
koje TENGENTIAL režim može biti “ON” (uključen).
Ovaj parametar ima dva moda: Mod 1 i Mod 2.
Mod 1: Opseca početnu i krajnju poziciju sečenja i delove sa krajevima pod oštrim uglom kako se
ne bi zaobišli neisečeni delovi. Pored toga, sečivo se pomera po površini materijala tokom
sečenja kada se znatno rotira, čime se obezbeñuje jasno sečenje na koje ne utiče čvrstoća
ni debljina materijala.
Mod 2: Opseca samo početnu i krajnju poziciju sečenja. Pored toga, kater se rotira na površini
materijala samo kod početne pozicije sečenja. Ovde se koriste jednostavnije kontrole
sečenja nego kod Moda 1 i vreme sečenja je kraće.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći
meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo TANGENTIAL


podešavanje. Brojevi od “1” do “8” označavaju oblasti podešavanja
katera, a kod onih označenh simbolom , TANGENTIAL režim je
podešen na “ON”.

Koristite i tastere da pomerite kursor i izaberite oblast


podešavanja. Koristite i tastere da se prikaže/ne prikaže
simbol , a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

Korak 5
Izaberite oblast podešavanja parametara tako da bude podešena na
“ON” (videti „Izbor oblasti podešavanja parametara nožića“ na strani
3-6).

4-6
Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster ili koristite taster da pomerite kursor na desnu stranu, a zatim
pritisnite taster ponovo da bi se prikazao dole dati meni. Ako je podešavanje razdaljine
postavljeno za izabranu oblast podešavanja, ovde će biti prikazano podešavanje razdaljine.
Pritisnite ili (ENTER) taster ili pomerite kursor na desnu stranu i pritisnite taster.

Korak 7

Pritisnite ili taster da biste izabrali “Mode 1” ili “Mode 2”, a zatim pritisnite (ENTER)
taster. Podešavanje opsecanja je prikazano.

Korak 8
“STR” pokazuje početni iznos opsecanja, a “END” pokazuje krajnji iznos opsecanja za linijski
deo. Pritisnite ili taster da biste izabrali “STR” ili “END”, koristite ili taster da
biste povećali ili smanjili vrednosti, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor(e), pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

4-7
4.6 Parametri čitanja auto-registracionih markera (fabrička opcija)
Ovi parametri omogućavaju da se prethodno iscrtani materijal iseče bez ikakve kompenzacije
putem čitanja registracionih markera koristeći senzor katera i prilagoñavanjem osa tako da
odgovaraju koordinatnim podacima.
PAŽNJA ! Tačnost* čitanja registracionih markera: do 0,3 mm
*Tačnost kod upotrebe olovki dobijenih uz kater, visokokvalitetnih materijala i čitanja
odreñenih šablona.

Na sledeće se mora obratiti pažnja kada se registracioni markeri automatski čitaju.


• Šablon registracionog markera
• Opseg čitanja neophodan za detektovanje registracionih markera
• Pozicija materijala i registracionih markera
• Nulta tačka crteža
• Vrsta materijala
Parametri registracionih markera koje kater može čitati su sledeći
• Širina linije registracionog markera: od 0,3 mm do 1,0 mm (Centralne linije registracionih markera
se koriste kao referentne tačke.)
• Veličina registracionih markera: od 5 mm do 20 mm (Videti „Podešavanje veličine registracionih
markera“.)
• Šablon registracionih markera: šablon 1 ili 2 (Videti „Podešavanje šablona registracionih
markera“.)
• Registracioni markeri moraju biti formirani samo od linija.
• Registracioni markeri moraju biti crne boje.
Kater ne može da detektuje registracione markere na sledećim vrstama materijala
• Providni materijali: Čita se i radna površina, što sprečava čitanje linija registracionih
markera.
• Višebojni crteži: Registracioni markeri ne mogu se čitati na materijalima u boji ili ako
registracioni markeri nisu crni.
• Zamrljani crteži ili materijali:Registracioni markeri ne mogu se čitati ako je površina materijala
prljava ili izgužvana ili ako su registracioni markeri deformisani.
• Debljina materijala: Registracioni markeri ne mogu se čitati ako je materijal deblji od 0,3
mm.
PAŽNJA ! Registracioni markeri korišćeni u računarskom programu ne mogu se koristiti.
Registracioni markeri moraju uvek biti iscrtani.
 Ako automatsko čitanje markera nije moguće, koristite funkciju poravnanja osa
(videti „Podešavanje poravnanja osa“).
 Automatsko čitanje markera ne može se izvršiti kada je MIRROR podešeno na
ON (uključeno).

4-8
Šablon registracionih markera
Kater može da čita sledeće šablone registracionih markera.

Opseg čitanja neophodan za detektovanje registracionih markera


Opseg neophodan za detektovanje registracionih markera je prikazan na donjem crtežu.

PAŽNJA ! Pogrešna detekcija može se javiti ukoliko u okviru opsega čitanja osim
registracionih markera postoje i neke druge oznake. Ako crteži prelaze opseg
čitanja registracionih markera, pogledajte „Podešavanje kretanja i rastojanja
registracionih markera“.
 Pogrešna detekcija može se javiti ako je opseg čitanja registracionih markera
zaprljan ili su strana tela zalepljena za površinu materijala.

Pozicija materijala i registracionih markera


Blanko margine moraju biti ostavljene izmeñu ivica materijala i registracionih markera kako bi
markeri mogli da se pročitaju.

Napomena: Margine u zagradama su blanko margine koje moraju biti ostavljene izmeñu ivica
materijala i površine sečenja u SHEET režimu.

4-9
Nulta tačka crteža
Nulta tačka crteža nakon čitanja registracionih markera biće kod donjeg desnog registracionog
markera, kako je prikazano na slici.

 Podešavanje režima registracionih markera


Za poravnanje pomoću 2 tačke, čitaju se nulta tačka i registracioni
markeri X ose; za poravnanje pomoću 3 tačke, čitaju se nulta tačka,
registracioni markeri X ose i Y ose; a za poravnanje pomoću 4 tačke,
čitaju se sva četiri registraciona markera. Tada se vrši poravnanje
ose (korekcija bilo kakvog nagiba) i podešavanje rastojanja.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći
meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-


registracionih markera.

4 - 10
Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazali parametri MARK režima.

Korak 5
Pritisnite ili taster da izaberete “OFF”, “2 POINT”, “3 POINT” ili “4 POINT”, a zatim
pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

Podešavanje kretanja i rastojanja izmeñu registracionih markera


Ovim se podešava rastojanje izmeñu registracionih markera i menja se početna skenirana pozicija
registracionih markera. Zaobilaženjem površina koje očigledno ne sadrže registracione markere
povećava se brzina čitanja registracionih markera i maksimalno se smanjuje mogućnost netačnog
čitanja zbog drugih oznaka na materijalu.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

4 - 11
Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje rastojanja registracionih markera X


ose.

Korak 5
Koristite ili taster da biste pomerili kursor do cifre koja treba da bude uneta, koristite ili
taster da povećate ili smanjite vrednosti, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.
Tada će se prikazati parametar Y ose koji bi trebalo podesiti na isti način.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
PAŽNJA ! Ovo podešavanje ostaje u memoriji čak i kada se isključi struja.
 Ako je podešavanje rastojanja postavljeno na 0 mm, senzor nastavlja da detektuje
izmeñu registracionih markera bez preskakanja dok ne detektuje sledeći marker.
 Za poravnanje pomoću 2 tačke, Y osa se ignorše.
 Materijal će biti izbačen ako je podešavanje rastojanja postavljeno na vrednost
veću od dužine materijala.
Podešavanje šablona registracionih markera
Kater može da čita sledeće šablone registracionih markera.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

4 - 12
Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje vrste šablona (šablon 1, šablon 2)


registracionih markera.

Pritisnite ili taster da biste izabrali “1” ili “2”, a zatim pritisnite (ENTER) taster da
potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 5
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
PAŽNJA ! Parametri registracionih markera koje kater može čitati su sledeći:
Širina linije registracionog markera: od 0,3 mm do 1,0 mm (Centralne linije
registracionih markera se koriste kao referentne tačke.)
Veličina registracionih markera: od 5 mm do 20 mm (Videti „Podešavanje veličine
registracionih markera“.)
Šablon registracionih markera: šablon 1 ili 2 (Videti „Podešavanje šablona
registracionih markera“.)
Registracioni markeri moraju biti formirani samo od linija.
Registracioni markeri moraju biti crne boje.

Podešavanje veličine registracionih markera


Ovim se podešava veličina registracionih markera koji će se čitati.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

4 - 13
Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje veličine registracionih markera.

Korak 5
Koristite ili taster da biste podesili vrednost u okviru opsega od “5 mm” do “20 mm”, a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
Podešavanje rastojanja izmeñu registracionih markera
Ovim se podešava rastojanje izmeñu registracionih markera automatski, zaokruživanjem na
najbližih 5 mm, 10 mm ili 50 mm kako je precizirano. Ako je izabrano STD. (Standard), rastojanje
se automatski zaokružuje na najbližih 5 mm, 10 mm ili 50 mm u zavisnosti od rastojanja izmeñu
markera.

Do 50 cm: 5 mm; 50 cm do 1 m: 10 mm; 1 m ili veće: 50 mm. (U inčima: zaokruživanje na najbližih


0,25“, 0,5“, 0,75“, 1“ ili 1,5“).

Na primer, ako je podešavanje rastojanja postavljeno na 5 mm, a rastojanje izmeñu registracionih


markera se čita kao 312 mm, rastojanje se zaokružuje na najbližih 5mm i tretira se kao rastojanje
od 310 mm.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao parametar podešavanja rastojanja izmeñu


registracionih markera.

4 - 14
Korak 5
Pritisnite ili taster da biste izabrali “OFF” (isključeno), “5 mm”, “10 mm”, “50 mm” ili
“STD”, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite
(NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
Podešavanje nulte tačke registracionih markera
Ako nulta tačka registracionih markera nije podešena, ista će biti pozicionirana onako kako je
prikazano na donjoj slici. Ova funkcija bi trebalo da bude podešena kada je potrebno da se nulta
tačka pomeri sa ove pozicije.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3
Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim
pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 4
Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao parametar unosa nulte tačke registracionih markera
X ose.

Korak 5
Pritisnite ili taster da biste pomerili kursor do brojke koja treba da se unese, koristite
ili taster da povećate ili smanjite vrednosti (ili prikažite/nemojte prikazati “-“ za prostor desno
od “=”), a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Tada će se pikazati parametar za unos
nulte tačke Y ose, što se podešava na isti način. Da biste poništili izbor(e), pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

4 - 15
Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
Podešavanje senzora za čitanje registracionih markera (1)
Ovim se podešava pozicija senzora za čitanje registracionih markera. Preseci podešavanja su
iscrtani nakon što su pročitani preseci koji su već iscrtani i razlika izmeñu ova dva je uneta kako bi
se podesila pozicija.

Korak 1
Ubacite materijal sa iscrtanim presecima.

Korak 2
Podesite parametre olovke na “PEN” (videti „3.3 Podešavanje parametara olovke/nožića”) i
montirajte olovku na kater.

Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster. Prikazaće se sledeći meni.

Korak 7

Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili olovku na poziciju već iscrtanih


preseka na materijalu, a zatim pritisnite (ENTER) taster. Senzor skenira preseke i precrtava ih.

4 - 16
Korak 8
Izmerite kompenzaciju preseka u X osi i unesite podešavanje rastojanja. Koristeći već iscrtane
preseke kao referentnu tačku, unesite stvarni iznos kompenzacije izmeñu ovih preseka i preseka
koji su bili iscrtani iznad njih nakon što je senzor pročitao već iscrtane preseke. (Na primer, za sliku
gore desno, pošto tu postoji kompenzacija i u –X i u – Y pravcu, unesite [X= -**mm] i [Y= -**mm]
korektivne vrednosti.)

Korak 9

Pomerite kursor do brojke koja treba da se unese koristeći ili taster, koristite ili
taster da povećate ili smanjite vrednosti (ili prikažite/nemojte prikazati “-“ za prostor desno od “=”),
a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Ako nema kompenzacije, samo pritisnite
(ENTER) taster. Tada će se pikazati unos podešavanja rastojanja Y ose, što se podešava na isti
način. Da biste poništili, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 10
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
Podešavanje senzora za čitanje registracionih markera (2)
Ovim se podešava pozicija senzora za čitanje registracionih markera iscrtavanjem preseka koji se
zatim čitaju. Prvo podesite parametre olovke 1 i 2 za istu olovku. Preseci se prvo iscrtavaju
koristeći parametre 1 i senzor ih čita. Drugi set preseka podešavanja je iscrtan pomoću
parametara 2. Razlika izmeñu ova dva je uneta kako bi se podesila pozicija.

Korak 1
Ubacite materijal u kater.

Korak 2
Podesite parametre olovke 1 i 2 na istu “PEN” (videti „3.3 Podešavanje parametara olovke/nožića”)
i ubacite olovku u kater.

Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

4 - 17
Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster. Prikazaće se sledeći meni.

Korak 7

Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili olovku na poziciju za iscrtavanje


preseka, a zatim pritisnite (ENTER) taster. Presecu su iscrtani i prikazuje se sledeće.

Korak 8

Pritisnite (ENTER) taster. Senzor skenira preseke i precrtava ih.

Korak 9
Izmerite kompenzaciju preseka u X osi i unesite podešavanje rastojanja. Koristeći preseke koji su
iscrtani prvi kao referentnu tačku, unesite stvarni iznos kompenzacije izmeñu ovih preseka i
preseka podešavanja koji su bili iscrtani nakon što je senzor pročitao prve preseke. (Na primer, za
sliku prikazanu na prethodnoj strani, pošto tu postoji kompenzacija i u –X i u – Y pravcu, unesite
[X= -**mm] i [Y= -**mm] korektivne vrednosti.)

Korak 10

Pritisnite ili taster da biste pomerili kursor do brojke koja treba da se unese, koristite
ili taster da povećate ili smanjite vrednosti (ili prikažite/nemojte prikazati “-“ za prostor desno
od “=”), a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Ako nema kompenzacije, samo pritisnite
(ENTER) taster. Tada će se pikazati unos podešavanja rastojanja Y ose, što se podešava na
isti način. Da biste poništili izbor(e), pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 11
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4 - 18
Podešavanje režima auto-skeniranja registracionih markera
Ako su registracioni markeri na unapred odreñenim pozicijama na materijalu, mogu biti skenirani
automatski.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao parametar režima auto-skeniranja.

Korak 5

Pritisnite ili taster da biste izabrali “ON” ili “OFF”, a zatim pritisnite (ENTER) taster da
potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

4 - 19
Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
Podešavanje osetljivosti senzora registracionih markera
Možda će biti slučajeva u kojima senzor registracionih markera neće pravilno funkcionisati, u
zavisnosti od toga kako se pomera. Ako se to desi, podešavanje osetljivosti omogućiće da senzor
izvrši detekciju ispravno u većini slučajeva.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni auto-registracionih markera, a zatim


pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne pojavi sledeći meni.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje osetljivosti senzora markera.

Korak 5
Pritisnite ili taster da biste povećali ili smanjili podešavanje u opsegu od “-5” do “5”, a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Pozitivna vrednost povećava osetljivost, ali kater
postaje osetljiviji na druge uticaje i slabije podnosi vizuelne smetnje (refleksije, prejaku svetlost i
sl.). Negativna vrednost smanjuje osetljivost, ali je kater manje osetljiv na druge uticaje i bolje
podnosi vizuelne smetnje. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4 - 20
4.7 Brisanje radne memorije
Ova funkcija briše podatke poslate na kater. Koristi se za prekidanje procesa sečenja.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Prekinite prenos podataka sa kompjutera ako je u toku.

Korak 3
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći
meni.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za brisanje


radne memorije.

Korak 5
Pritisnite ili taster da biste izabrali “YES” ili “NO”, a zatim
pritisnite (ENTER) taster. Da biste potvrdili izbor, izaberite “YES”
i pritisnite (ENTER) taster ili pritisnite (NEXT) ili (PREV.)
taster.

4 - 21
4.8 Poravnanje koordinatnih osa
Ova funkcija se koristi da kompenzuje svako odstupanje u nultoj tački ili ugaonu devijaciju u
koordinatnim osama koja se javlja kada se ubacuje materijal iscrtan u drugom kateru ili kada se
prethodno iscrtani materijal ponovo ubaci. Ova funkcija omogućava isecanje kontura iscrtanih
pomoću drugog katera ili ponovo isecanje prethodno iscrtanog crteža. Iscrtavanje nulte tačke i
linije X ose pre nego što se poravnaju koordinatne ose olakšava podešavanje osa. Iscrtajte nultu
tačku i liniju X ose u okviru površine crtanja kako biste omogućili odreñivanje parametara čak i ako
su X osa i nulta tačka pozicionirane na nekom uglu. Ako su nulta tačka i X osa iscrtane blizu
granica površine crtanja, parametri se mogu naći izvan radne površine, onemogućavajući
poravnanje osa.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2

Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći


meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za poravnanje


osa.

Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili


olovku katera do tačke 1 poravnanja (nulta tačka na prethodno
iscrtanom materijalu). Ovde prikazane koordinate ukazuju na
rastojanje od trenutne nulte tačke.
Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster da biste podesili novu nultu tačku i


koristite ovo kao centar rotacije za X osu.

4 - 22
Korak 5

Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili olovku katera do tačke 2


poravnanja (bilo koja tačka na X osi za prethodno iscrtani materijal). Ovde prikazane koordinate
ukazuju na rastojanje od tačke 1 poravnanja.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster da izračunate ugao nagiba X ose i poravnajte ose.

Korak 7
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Pošto su ose poravnate, parametri će biti resetovani ako se izvrši bilo šta od
sledećeg
 Odreñivanje nove nulte tačke
 Ubacivanje novog materijala
 Podešavanje rotacije osa

4 - 23
4.9 Podešavanje rastojanja
Ova funkcija koriguje svaku devijaciju u dužini isečenih ili iscrtanih delova linije, koja se javlja u
zavisnosti od materijala koji se koristi. Vrednost podešavanja za devijaciju odreñena je kao
procenat ukupnog rastojanja. Na primer, podešavanje od 0,05% podešava rastojanje od 2 m
(2.000 mm) za +1mm (2000 x 0,05% = 1 mm) da postane 2.001 mm. Osam različitih oblasti
podešavanja parametara nožića može biti uključeno ili isključeno zasebno, što omogućava da se
naprave različiti parametri koji će odgovarati materijalu koji se koristi.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2

Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći


meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za


podešavanje rastojanja. Brojevi od “1” do “8” označavaju oblasti
podešavanja parametara nožića, a one koje su podešene označene
su simbolom s leve strane.

Koristite ili taster da biste pomerili kursor za izbor potrebne


oblasti podešavanja parametara. Pritisnite ili taster da se
prikaže ili da se ne prikaže simbol , a zatim pritisnite (ENTER)
taster da potvrdite. Da biste poništili, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.
Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
Korak 5
Izaberite da oblast podešavanja parametara budi podešena na “ON”
(videti “Izbor oblasti podešavanja parametara nožića” na strani 3-6).

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster ili koristite taster da biste pomerili


kursor skroz desno, a zatim pritisnite taster da bi se prikazao
sledeći meni.

4 - 24
Korak 7

Izaberite “X” ili “Y” koristeći ili taster. Koristite ili taster kako biste povećali ili
smanjili parametar u rasponu od “-2,00%” do “+2,00%”, a zatim pritisnite (ENTER) taster da
potvrdite. Ako je oblast podešavanja parametra podešena za TANGENTIAL režim, prikazaće se
parametar TANGENTIAL režima. Pritisnite (ENTER) ponovo. Da biste poništili izbor(e)
pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u memoriji čak i kad se isključi struja.

4 - 25
4.10 Podešavanje PAGE LENGTH (dužine stranice)
Ova funkcija podešava dužinu svake stranice kada se vrši sečenje ili crtanje po dužoj osi pri
korišćenju materijala u rolni. Ovo bi trebalo podesiti za sečenje ili crtanje po dužoj osi koje
premašuje 5 m u dužini. Standardno podešavanje je “5000 mm”.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


dužine stranice.

Koristite ili taster da biste pomerili kursor do brojke koju želite da


promenite, a zatim ili taster dok ne dobijete željenu vrednost, a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili, pritisnite
(NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.
PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u memoriji čak i kad se
isključi struja.
 Preciznost rastojanja sečenja plotera je zagarantovana za
dužine ubačenih strana do 5 metara, pod uslovom da su
ispunjeni sledeći uslovi (CE3000-60/120). Sečenje po dužoj
osi preko 5 metara moguće je za dužine do 50 metara u
pravcu ubacivanja.
Uslovi za zagarantovanu preciznost:
-Kater je montiran na svoje postolje.
-Specijalna Graphtec folija je korišćena uz predviñene
parametre podešavanja.
Folija: 3M folija sa plastičnom podlogom
Parametri podešavanja: brzina katera, 30cm/s max; kavlitet,
1
 U slučaju sečenja velikih dužina, budite naročito pažljivi kod
ubacivanja folija u boji sa samolepljivom podlogom. Ako se
folija postavi ukoso i najmanji ugao može dovesti do toga da
folija spadne sa valjaka koji je drže.
 Za sečenje po dužoj osi pri korišćenju materijala u rolni,
izvucite dužinu materijala koja će se koristiti, ili koristite
operaciju pre-feed (videti „4.3 Podešavanje FEED funkcije“ i
„4.4 Podešavanje AUTO PRE-FEED“).

4 - 26
4.11 Podešavanje površine sečenja/crtanja
Ova funkcija omogućava da se odredi površina na kojoj će se vršiti sečenje/crtanje, čime se
sprečava sečenje/crtanje izvan odreñene površine. Ova funkcija omogućava efikasnije korišćenje
folije odreñivanjem neisečenih delova folije koja je već bila sečena, kako bi se izbegle prethodno
isečene površine. Obratite pažnju na to da se podešavanjem površine sečenja/crtanja takoñe
ponovo postavlja nulta tačka u skladu sa pomeranjem površine sečenja.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći
meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za površinu crtanja.

Korak 4

Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili olovku


do pozicije podešavanja u donjem levom ćošku, a zatim pritisnite
(ENTER) taster. Prikazaće se koordinate podešene pozicije u donjem
levom ćošku. Ako želite standardno podešavanje, pritisnite (ORIGIN)
taster.

Korak 5
Kada je pozicija donjeg levog ćoška podešena, prikazaće se koordinate za
poziciju u gornjem desnom ćošku. Podesite ove koordinate na isti način
kao za poziciju donjeg levog ćoška.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4 - 27
PAŽNJA ! Sledeća poruka će se prikazati ako podešavanja donjeg levog i gornjeg desnog
ćoška nisu razdvojena na rastojanju od najmanje 5 mm. Ako se ova poruka pojavi,
ponovo podesite pozicije donjeg levog i gornjeg desnog ćoška.

4.12 Proširivanje površine sečenja/crtanja


Ova funkcija omogućava da se širina površine sečenja/crtanja proširi za 9,5 mm s obe strane, što
je ukupno povećanje od 19 mm, koje omogućava da se sečenje vrši do dela gde se nalaze potisni
valjci.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći
meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


širine površine crtanja.

Pritisnite ili taster da izaberete “ON” ili “OFF”, a zatim pritisnite


(ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT)
ili (PREV.) taster.

Korak 4
Ako se parametri nisu promenili, pritisnite (PAUSE) taster da biste
poništili PAUSE režim. Ako su se parametri promenili, prikazaće se meni
za izbor vrste materijala.

Korak 5
Detalje o ubacivanju materijala i proceduri izbora naćićete u „2.3
Ubacivanje materijala”.

4 - 28
4.13 Rotiranje koordinatnih osa
Ova funkcija omogućava rotiranje nulte tačke i koordinatnih osa sečenja/crtanja kao što je
prikazano na sledećoj slici.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


rotacije koordinatnih osa.

Pritisnite ili taster da izaberete “ON” ili “OFF”, a zatim pritisnite


(ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.
Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u memoriji čak i kad


se isključi struja.
Kada je ON izabrano za ROTATE, MIRROR (preslikavanje) je
podešeno na OFF.

4 - 29
4.14 Preslikavanje
Ova funkcija omogućava promenu nulte tačke i koordinatnih osa sečenja/crtanja kao što je
prikazano na sledećoj slici.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za preslikavanje


(Mirror).

Pritisnite ili taster da izaberete “ON” ili “OFF”, a zatim pritisnite


(ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u memoriji čak i kad se


isključi struja.
Kada je ON izabrano za MIRROR (preslikavanje), ROTATE
(rotacija koordinatnih osa) je podešeno na OFF.
Automatsko čitanje markera ne može biti izvršeno kada je
MIRROR podešeno na ON (uključeno).

4 - 30
4.15 Sečenje/crtanje pomoću radne memorije (COPY funkcija)
Ova funkcija se koristi da bi se napravili duplikati, tj. kopije podataka vezanih za sečenje ili crtanje
koji su poslati sa računara i ostaju u internoj memoriji katera.

Korak 1
Pošaljite podatke koji treba da se iskopiraju na kater i isecite ili iscrtajte
podatke jednom.
Korak 2
Koristite , , i (POSITION) tastere da biste pomerili olovku do
početne pozicije za sečenje ili crtanje.
Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


kopiranja.

Korak 6
Koristite ili taster da izaberete željeni broj kopija, a zatim pritisnite
(ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite
(NEXT) ili (PREV.) taster.
Korak 7
Sečenje/crtanje počinje za izabrani broj kopija.
Korak 8
Da biste napravili još kopija, zamenite materijal i ponovite korake od 2 do 6.

4 - 31
Ako se podaci koje treba kopirati ne uklapaju u površinu sečenja/crtanja, sledeća poruka će se
pojaviti u koraku 5.

Koristite , , i (POSITION) tastere da biste promenili početnu poziciju kopiranja ili


ubacite materijal površine koja ima dovoljne dimenzije koje će odgovarati kopiranim podacima.

PAŽNJA ! Ako je početna pozicija sečenja/crtanja bila pomerena sa prvobitne nulte tačke,
nova nulta tačka će se takoñe primeniti tokom kopiranja. Da bi se sprečilo
nepotrebno trošenje materijala, početna pozicija sečenja/crtanja za podatke trebalo
bi da bude što je moguće bliža nultoj tački.
 Ako kater dobija drugi set podataka tokom kopiranja, ta operacija neće biti
ispravno završena jer su prvobitni podaci izbrisani tokom operacije. Ne šaljite nove
podatke na kater dok je kopiranje u toku.
 Ako su novi podaci poslati na kater više od 10 sekundi nakon slanja prvobitnih
podataka za sečenje, originalni podaci će biti izbrisani iz interne memorije.
 Kopiranje neće biti moguće ako su podaci koji premašuju 2 Mb poslati na kater, jer
će zbog ovih podataka doći do prekoračenja radne memorije.

4 - 32
4.16 Podešavanja sortiranja
Ova funkcija sortira i seče ili crta podatke za sečenje/crtanje pohranjene u radnoj memoriji kako bi
se izbeglo nepotrebno šetanje materijala. Ovo je korisno za podatke koji zahtevaju veliki broj
pokreta na crtežu uz podignutu olovku. Ako su primljeni podaci sortirani pomoću programa, za
sortiranje podataka pomoću katera trebaće dodatno vreme. Isključivanje ove funkcije može ubrzati
proces.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


sortiranja.

Pritisnite ili taster da izaberete “ON” ili “OFF”, a zatim pritisnite


(ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u memoriji čak i kad se


isključi struja.
Ako su primljeni podaci za koje je redosled sečenja/crtanja
podešen pomoću programa, redosled sečenja/crtanja može
biti promenjen ako je ova funkcija podešena na “ON”
(uključena) i ako je redosled sečenja već podešen pomoću
programa, isključite ovu funkciju (“OFF”).

4 - 33
4.17 Podešavanja radnog okruženja
Parametri radnog okruženja moraju biti podešeni ako se koristi serijski RS-232C, kako bi se
obezbedilo da brzina prenosa podataka (brzina u baudima), veličina podataka i podešavanja
pariteta za kater odgovaraju svemu tome podešenom u računarskom programu ili operativnom
sistemu računara. Ovaj odeljak opisuje parametre okruženja za kater. Informacije o podešavanju
parametara za vašu aplikaciju ili operativni sistem računara možete naći u uputstvu datom uz
aplikaciju ili operativni sistem.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.
Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


parametara radnog okruženja.

Prikazani su trenutni parametri (s leva): brzina prenosa podataka (brzina u


baudima), paritet, veličina podataka i handshaking protokol (način
komunikacije).
Brzina u baudima može biti podešena na “19200”, “9600”, “4800”, “2400”,
“1200”, “600” ili “300”.
Paritet može biti podešen na “N” (None) (nijedan), “E” (Even parity) (parni
paritet) ili “O” (Odd parity) (neparni paritet).
Veličina podataka može biti podešena na 7 ili 8 bita.
Handshaking protokol (način komunikacije) može biti podešen na “H” (hard-
wired handshaking) ili “X” (Xon/Xoff handshaking). “E” (ENQ/ACK
handshaking) takoñe se može izabrati kada je komandni režim postavljen na
HP-GL.
Svi ovi parametri radnog okruženja moraju biti podešeni tako da se
poklapaju sa odgovarajućim parametrima u računarskom programu i
operativnom sistemu.
Parametar koji može biti izmenjen prikazan je odmah desno od znaka .
Koristite ili taster da izaberete parametar koji treba da se izmeni i
koristite ili taster da izaberete detalje vezane za podešavanje.
Pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite
(NEXT) ili (PREV.) taster.
Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4 - 34
4.18 Podešavanje formata podataka koji će biti primljeni
Pre nego što se podaci pošalju sa računara, mora se proveriti format (komandni režim) podataka
poslatih preko računarskog programa. Kater prihvata dva formata podataka (komandna režima):
GP-GL (Graphtec) i HP-GL komande. Podesite komandni režim tako da odgovara korišćenom
računarskom programu.
 Podešavanje komandnog režima

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje


komandi.

Korak 4
Pritisnite ili taster da izaberete “GP-GL” ili “HP-GL”, a zatim
pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite
(NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 5
Ako ste izabrali “GP-GL”, podesite STEP SIZE (veličinu koraka). Ako ste
izabrali “HP-GL”, podesite ORIGIN POINT (nultu tačku). Ako je izabrana
neka druga, ranije podešena komanda, PAUSE režim se automatski
poništava kada se podesi STEP SIZE (GP-GL) ili ORIGIN POINT (HP-GL).

PAŽNJA ! HP-GL komandni režim je fabrička opcija i neophodno je da


bude uključena kako bi programski dodatak QuickCut, koji se
pokreće iz programa CorelDraw, mogao uspešno poslati
komandu za sečenje. U suprotnom, biće prijavljena greška.
Kada u Corel-u želite da koristite opciju Print za sečenje,
obavezno morate uključiti GP-GL komandni režim.

4 - 35
 Podešavanje STEP SIZE (veličine koraka)
Ako je podešen GP-GL komandni režim, moguće je promeniti minimalnu jedinicu rastojanja koju
olovka može da preñe na jedan od četiri parametra: 0,01 mm, 0,025 mm, 0,05 mm ili 0,1 mm.
Standardno podešavanje je 0,1 mm, pa to promenite ako vaš računarski program odreñuje
drugačiju veličinu koraka.

Korak 1
Podesite komandni parametar na “GP-GL”.

Korak 2

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao meni podešavanje veličine koraka.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete “0,100 mm”, “0,050 mm”, “0,025 mm” ili “0,010 mm”, a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.

 Podešavanje ORIGIN POINT (nulte tačke)


Ako je podešen HP-GL komandni režim, nulta tačka može biti podešena na donji levi ćošak ili
centar. Standardno podešavanje je donji levi ćošak, pa to promenite ako vaš računarski program
odreñuje drugačiji nulti položaj.

Korak 1
Podesite komandni parametar na “HP-GL”.

Korak 2

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazalo podešavanje nulte tačke.

Korak 3
Pritisnite ili taster da izaberete “L.L. (LOWER LEFT)” (dole levo) ili “CENTER” (centar), a
zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.

4 - 36
4.19 Utvrñivanje istrošenosti sečiva (kada je uključeno podešavanje
istrošenosti sečiva)
Ova funkcija proračunava ukupnu dužinu sečenja oštrice kako bi se naznačilo kada je neophodna
zamena iste. Ovo treba koristiti samo kao smernice, jer će stvarna istrošenost sečiva varirati u
zavisnosti od isečenog materijala i korišćenih parametara sečenja (npr. sile).
Oblasti podešavanja olovke su grupisane zajedno, a ukupne dužine su proračunate za svaku
grupu. Može se izvesti osam grupa, i one u početku odgovaraju oblastima podešavanja olovke,
tako da grupa 1 odgovara oblasti podešavanja 1, grupa 2 odgovara oblasti podešavanja 2 itd. Ako
su dve ili više oblasti podešavanja iskombinovane kao jedna grupa, ukupna proračunata dužina za
tu grupu biće zbir vrednosti pojedinačnih oblasti.
Moguće je uključiti i faktore opterećenja za svaku oblast podešavanja koji će odgovarati različitim
stepenima istrošenosti za različite materijale i parametre sečenja. Na primer, ako su oblasti
podešavanja 1, 2 i 3 iskombinovane u jednu grupu sa odnosnim ukupnim dužinama A, B i C, a
odnosni faktori su 0,7, 1,2 i 1,0, ukupna dužina za ovu grupu biće A x 0,7 + B x 1,2 + C x 1,0.
Utvrñivanje istrošenosti može biti uključeno ili isključeno pomoću podešavanja specijalne funkcije
(videti „Uključivanje/isključivanje utvrñivanja istrošenosti sečiva“ na strani 5-3). Kada je isključena,
ne prikazuje se na PAUSE meniju.
Ako se struja isključi dok je sečenje u toku, dužina sečenja za tu operaciju neće biti uračunata u
proračune utvrñivanja istrošenosti.
 Provera stepena istrošenosti

Korak 1
Proverite da li je kater u READY režimu (pokazujući trenutne parametre olovke).

Korak 2
Pritisnite (NEXT) taster kako bi se prikazao meni stepena istrošenosti za grupu na koju se
odnosi gore data oblast podešavanja.

Stepen istrošenosti je pirakazan kao 0% za novu olovku, a 100% kada ukupna dužina premaši
maksimalnu dužinu za oštricu katera. Pritisnite (PREV.) taster da se vratite na READY režim.

Korak 3
Sledeća poruka će se prikazati u READY režimu ako stepen istrošenosti premaši 100% za grupu
na koju se odnosi trenutna oblast podešavanja.

Ovaj pokazatelj bi trebalo koristiti kao smernicu za zamenu oštrice katera.


Ovaj prikaz se vraća na normalni prikaz READY režima kada se pritisne (PREV.) taster, ali će
se ponovo pojaviti kada se struja ponovo uključi ili ako se oblast podešavanja izabere ponovo za
grupu sa stepenom istrošenosti preko 100%.
Uvek poništite prikaz ukupne dužine nakon zamene oštrice katera (videti „Brisanje ukupne dužine
(stepena istrošenosti)“). Gore dati prikaz će nestati i računanje dužine će početi od nule.

4 - 37
 Podešavanje grupa stepena istrošenosti
Ovim se registruju oblasti podešavanja u grupama.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao podmeni za podešavanje


stepena istrošenosti.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazalo podešavanje grupe


stepena istrošenosti.

Korak 5
Broj s leve strane je broj grupe, a brojevi desno od toga, ukazuju na oblasti
podešavanja koje se na nju odnose, odvojeni razmacima. Gore dati prikaz
ukazuje na oblasti podešavanja 1, 2, 4 i 5, koje se odnose na grupu 1.
Koristite ili taster da pomerite kursor do broja grupe ili broja oblasti
podešavanja koja treba da se podesi. Pritiskanjem ili tastera na
poziciji broja grupe povećava se ili smanjuje broj, a pritiskanjem ili
tastera na poziciji broja oblasti podešavanja prikazuje se ili se ne prikazuje
broj. Izaberite potreban broj grupe, prikažite brojeve oblasti podešavanja koji
će biti registrovani, a zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.
Svaka oblast podešavanja može biti registrovana samo u jednoj grupi. Da bi
se oblast podešavanja registrovala u drugoj grupi, mora se prvo ukloniti iz
grupe u kojoj je registrovana. U početku je oblast podešavanja 1 podešena
za grupu 1, oblast podešavanja 2 za grupu 2, i tako dalje, tako da oblasti
podešavanja moraju biti uklonjene iz jedne grupe pe nego što se registruju u
dugoj.
Da biste poništili izbor(e), pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

4 - 38
 Podešavanje faktora stepena istrošenosti
Ovim se podešavaju faktori koji odgovaraju razlikama u stepenima istrošenosti zbog različitih
materijala i parametara sečenja.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.
Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao podmeni za podešavanje stepena istrošenosti, a


zatim pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazalo podešavanje faktora stepena istrošenosti.

Korak 5
Koristite ili taster da povećate ili smanjite broj oblasti podešavanja i koristite ili
taster da povećate ili smanjite vrednost faktora. Faktor može biti podešen izmeñu 0,10 i 1,00 u
intervalima od 0,10, a izmeñu 1,00 i 2,50 u intervalima od 0,25. Kada se faktor stepena istrošenosti
podesi, pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor(e), pritisnite (NEXT)
ili (PREV.) taster.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.
 Brisanje ukupne dužine (stepena istrošenosti)
Uvek poništite prikaz ukupne dužine nakon zamene oštrice katera. Tako će računanje ukupne
dužine početi od nule.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

4 - 39
Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao podmeni za podešavanje stepena istrošenosti, a


zatim pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 4

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za brisanje stepena istrošenosti.

Korak 5
Broj desno od “CLEAR GROUP” je broj grupe. Koristite ili taster da povećate ili smanjite
broj grupe i pritisnite ili taster da izaberete “YES” ili “NO”. Izaberite “YES” za brisanje
broja grupe i pritisnite (ENTER) taster da obrišete ukupnu dužinu. Da biste poništili izbor(e),
pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 6
Pritisnite (PAUSE) taster da poništite PAUSE režim.

4 - 40
4.20 Podizanje i spuštanje olovke
Ovom funkcijom se podiže i spušta olovka.

Korak 1
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster da spustite olovku i pritisnite ponovo


(ENTER) taster da je podignete.

4 - 41
4.21 TEST režim
Kater ima pet režima testiranja: "Štampanje parametara (COND. PAT)“ za štampanje informacija
o podešavanju, “Samotestiranje” za proveru ispravnosti, “Dump režim“ za proveru prenosa
podataka sa računara, “Demo sečenje (CUT. DEMO)“ za sečenje demonstracionog uzorka i
“Probno sečenje za silu sečenja (PRESS TEST CUT)“ za sprovoñenje pet probnih sečenja. Ovo
bi trebalo da se koristi za proveru raznih parametara i ispitivanje problema.
 Štampanje liste parametara
Ovom funkcijom štampaju se podaci o parametrima koji se trenutno koriste.

Korak 1
Montirajte olovku u nosač olovke i podesite parametre tako da odgovaraju
olovci koja se koristi (npr. parametre sile, brzine olovke).

Korak 2
Ubacite materijal A4 formata ili veći.

Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni režima testiranja.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster kako bi počelo štampanje liste parametara.

OPREZ Nosač olovke počinje da se pomera čim se ova funkcija


podesi. Sklonite ruke i druge predmete od pokretnih delova
katera.

4 - 42
 Štampanje uzorka samotestiranja
Ovom funkcijom štampa se uzorak samotestiranja kako bi se proverila ispravnost katera.

Korak 1
Montirajte olovku u nosač olovke i podesite parametre tako da odgovaraju olovci koja se koristi
(npr. parametre sile, brzine olovke).

Korak 2
Ubacite materijal A3 formata ili veći.

Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni režima testiranja, a zatim pritisnite


(NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster kako bi počelo štampanje uzorka samotestiranja.

Korak 7
Kada se odštampa uzorak samotestiranja, isključite struju i ponovo je uključite.
OPREZ Nosač olovke počinje da se pomera čim se ova funkcija podesi. Sklonite ruke i
druge predmete od pokretnih delova katera.

 Dump režim
Ovom funkcijom proverava se da li su podaci ispravno poslati sa računara. Ako se odštampani
podaci ne poklapaju sa programom nakon što je dump lista odštampana, proverite parametre
prenosa i konekcije.

Korak 1
Montirajte olovku u nosač olovke i podesite parametre tako da odgovaraju olovci koja se koristi
(npr. parametre sile, brzine olovke).

Korak 2
Ubacite materijal A4 formata ili veći.

4 - 43
Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni režima testiranja, a zatim pritisnite


(NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster da biste prešli na dump režim.

Korak 7
Kada se podaci pošalju na kater u ovom režimu, odštampaće se dump lista. Da biste izašli iz dump
režima ponovo uključite struju.
PAŽNJA ! Dump lista se štampa u ASCII kodovima znakova. Znaci bez kodova biće
odštampani kao male dvocifrene brojke. Odštampani podaci za komande tipa READ
biće odštampani kao pomoćni podaci, osim za štampanje statusa katera.

OPREZ Nosač olovke počinje da se pomera čim se ova funkcija podesi. Sklonite ruke i
druge predmete od pokretnih delova katera.

 Demo sečenje
Ovom funkcijom seče se uzorak demonstracionog sečenja.

Korak 1
Montirajte olovku u nosač olovke i podesite parametre tako da odgovaraju olovci koja se koristi
(npr. parametre sile, brzine olovke).

Korak 2
Ubacite foliju za sečenje.

Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

4 - 44
Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni režima testiranja, a zatim pritisnite


(NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 6

Pritisnite (ENTER) taster kako bi počelo isecanje demonstracionog uzorka.

OPREZ Nosač olovke počinje da se pomera čim se ova funkcija podesi. Sklonite ruke i
druge predmete od pokretnih delova katera.

 Probno sečenje za silu sečenja


Sila sečenja može se promeniti povećavajući se u jednom koraku od svog trenutnog podešavanja
(u opsegu od -2 do +2) kako bi se moglo izvršiti pet probnih sečenja. Probno sečenje može biti
izvršeno nakon izbora TOOL (alatke) (sečiva) i odreñivanja parametara dužine, OFFSET
(kompenzacije), FORCE (sile), SPEED (brzine) i QUALITY (kvaliteta) sečiva kako bi se obezbedilo
da izabrani parametri sečenja zaista daju željene rezultate sečenja. Proverite koliko duboko sečivo
proseca foliju i kako su isečeni uglovi. Ako rezultati sečenja nisu zadovoljavajući, ponovo podesite
parametre nožića i ponovite probno sečenje dok se ne postigne optimalna podešenost. Probno
sečenje će biti izvršeno u skladu sa trenutno podešenim parametrima nožića.

Korak 1
Montirajte nožić u nosač nožića i odredite parametre sečenja tako da odgovaraju nožiću koji je
montiran (videti „3.3 Podešavanje parametara olovke/nožića“).

Korak 2
Ubacite tabak folije za sečenje.

Korak 3
Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 4
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

4 - 45
Korak 5

Pritisnite (ENTER) taster da bi se prikazao podmeni režima testiranja, a zatim pritisnite


(NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 6
Da biste promenili parametre sečenja, pritisnite (COND) taster da bi se prikazao meni
podešavanja parametara. Kada izañete iz menija podešavanja parametara, displej se vraća na
meni prikazan u koraku 5. Više informacija o meniju podešavanja parametara možete naći u „3.3
Podešavanje parametara olovke/nožića“.

Korak 7

Kada je prikazan meni iz koraka 5, pritisnite (ENTER) taster kako bi počelo probno sečenje.
Biće izvršeno pet probnih sečenja u opsegu od “-2” do “+2“, uz trenutnu FORCE (silu) kao “0“.
Probno sečenje biće izvršeno od trenutne pozicije nožića.

Podesite OFFSET vrednost (kompenzacije) tako da odgovara tipu i debljini folije koja se koristi i na
kraju podesite krajeve svakog ugla. Za podešavanje vrednosti FORCE (sile), napravite izbor na
osnovu pet probnih sečenja. U probnom sečenju podesite dužinu sečiva tako da je pozadina samo
blago obeležena.

Korak 8
Kada se probno sečenje završi, nosač nožića se pomera na poziciju mirovanja i prikazuje se
sledeći meni.

Korak 9

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se nosač nožića vratio na svoju prethodnu poziciju i kako bi
kater prešao na READY režim.

Korak 10
Nakon završenog preciznog podešavanja, pošaljite stvarne podatke za sečenje na kater radi
sečenja.
OPREZ Nosač nožića počinje da se pomera čim se ova funkcija podesi. Sklonite ruke i
druge predmete od pokretnih delova katera.

4 - 46
4.22 Podešavanje PEN UP SPEED (brzine podignute olovke)
Ovom funkcijom se podešava brzina kretanja olovke kada je podignuta. To može biti odreñeno
nezavisno od funkcije SPEED (brzine) sečenja. Kada je brzina podignute olovke velika, olovka se
kreće brže kada je podignuta i tako se smanjuje ukupno vreme sečenja. Vaš kater dolazi sa PEN
UP SPEED podešenim na AUTO, koji bira istu brzinu kao funkcija brzine sečenja (spuštene
olovke). Obratite pažnju na to da ako se sečenje po dužoj osi vrši sa velikim parametrom brzine
podignute olovke, materijal je podložan zaglavljivanju.

Korak 1

Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za brzinu podignute


olovke.

Koristite ili taster da izaberete vrednost koja treba da se podesi, a


zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.
CE3000-40: “AUTO” “10” “20” “30” “40” cm/s
CE3000-60/120: “AUTO” “10” “20” “30” “60” cm/s
Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u internoj memoriji čak i kad


se isključi struja.

4 - 47
4.23 Podešavanje OFFSET FORCE (početne sile sečenja)
Ovom funkcijom se odreñuje sila sečenja koja će se primeniti tokom početne kontrole sečiva radi
provere pravca sečiva na početku operacije. Ovo se koristi za kontrolu rotacije vrha sečiva tokom
početne kontrole sečiva kada se seče debeli materijal, i zato nije potrebno odrediti za materijal
obične debljine. Početni parametar je “4“. Povećanjem ovog parametra povećava se sila sečenja.

Korak 1

Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje sile


sečenja.

Koristite ili taster da izaberete vrednost koja treba da se podesi, a


zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite.
CE3000-40/60: “1” do “31”
CE3000-120: “1” do “38”
Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u internoj memoriji čak i kad


se isključi struja.

4 - 48
4.24 Podešavanje OFFSET ANGLE (ugla kompenzacije)
Ovom funkcijom se podešava referentna vrednost korišćena za prilagoñavanje ugla kompenzacije
sečiva tako da odgovara pomeranju ugla koji se pokreće kako je definisano putem primljenih
podataka o pomeranju koordinata. Sečivo se kontroliše zadatim uglom. Podešavanje visoke
vrednosti smanjiće ukupno vreme sečenja, ali će uglovi crteža postati zaobljeni i možda neće biti
isečeni precizno. Početni parametar je “30“.

Korak 1

Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje ugla


kompenzacije.

Koristite ili taster da izaberete neophodnu vrednost u okviru opsega


od “0” do “60”, а zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u internoj memoriji čak i kad


se isključi struja.

4 - 49
4.25 Podešavanje STEP PASS
Snižavanjem ovog parametra povećava se kvalitet slike omogućavanjem precizne kontrole vrha
sečiva kada se seku lukovi. Odreñeni parametar STEPP PASS koristi se kao jedinica za kontrolu
vrha sečiva, kada izostaje kontrola vrha sečiva za bilo koji podatak ispod parametra STEPP PASS.
Ako je parametar STEPP PASS previsok, isečena slika možda neće biti verno reprodukovana.
Normalno je parametar STEP PASS podešen na “1”.

Korak 1

Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje step-


pass.

Koristite ili taster da izaberete neophodnu vrednost u okviru opsega


od “0” do “20”, а zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

PAŽNJA ! Ovo podešavanje se zadržava u internoj memoriji čak i kad


se isključi struja.

4 - 50
4.26 Podešavanje početne potisne sile
Podešavanje početne potisne sile je korisno kada je izabran TANGENTIAL režim (za sečenje
debelih materijala). Kod debele folije potrebno je dodatno vreme kako bi sečivo potpuno prošlo
kroz foliju, čak i kada je primenjena neophodna sila sečenja. Sečenje počinje pre nego što sečivo
potpuno prodre kroz foliju, tako da ostaju neisečeni delovi. Kada se odredi početna potisna sila,
ova sila se koristi kao sila sečenja odmah nakon spuštanja nožića kada je izabran TANGENTIAL
režim, što omogućava da sečivo brzo proseče materijal. (Ako je sila sečenja 25 i početna potisna
sila 4, na primer, sila sečenja primenjena odmah nako spuštanja nožića biće 29.) Podesite početnu
potisnu silu tako da odgovara tipu korišćene folije putem probnih sečenja.

Korak 1

Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za podešavanje sile


početnog sečenja.

Koristite ili taster da izaberete neophodnu vrednost u okviru opsega


od “0” do “20”, а zatim pritisnite (ENTER) taster da potvrdite. Da biste
poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4 - 51
4.27 Podešavanje jedinice za dužinu
Ovom funkcijom odreñuju se jedinice za prikazane koordinate u milimetrima ili inčima.

Korak 1

Pritisnite (PAUSE) taster da biste prešli na PAUSE režim.

Korak 2
Pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster dok se ne prikaže sledeći meni.

Korak 3

Pritisnite (ENTER) taster kako bi se prikazao meni za jedinicu dužine.

Koristite ili taster da izaberete “mm” ili “inch”, а zatim pritisnite


(ENTER) taster da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili
(PREV.) taster.

Korak 4
Pritisnite (PAUSE) taster da biste poništili PAUSE režim.

4 - 52
5 PODEŠAVANJA I KORIŠĆENJE SPECIJALNIH FUNKCIJA

5.1 Opis specijalnih funkcija A .................................................. 5-2

5.2 Podešavanje specijalnih funkcija A .................................... 5-4

5.3 Opis specijalnih funkcija B .................................................. 5-4

5.4 Podešavanje specijalnih funkcija B .................................... 5-5


5.1 Opis specijalnih funkcija A

Ovaj kater ima specijalne funkcije koje su opisane u daljem tekstu. Ove funkcije se odreñuju samo
u specijalnim situacijama i obično se ne koriste.

 Uključivanje/isključivanje “:” i “;” komandi (kada je COMMAND parametar GP-


GL)
Ovom funkcijom se uključuju ili isključuju “:” i “;” komande kada je COMMAND parametar GP-GL.
Ako je prvi deo podatka izgubljen, ove komande bi mogle imati suprotan efekat. U tom slučaju
podesite ovu funkciju na DISABLED, tj. isključite je (standardno podešavanje je ENABLED, tj.
uključeno).

 Pomeranje olovke dok je podignuta ili spuštena u vezi sa “W” komandom (kada
je COMMAND parametar GP-GL)
Ovom funkcijom se bira da li će, nakon prijema “W” komande za crtanje lukova, kater pomeriti
olovku na odreñenu početnu poziciju podignutu ili u položaju u kom je olovka bila (podignuta ili
spuštena) neposredno pre prijema “W” komande.
Kada je izabrano PEN DOWN (spuštena olovka), olovka se pomera do početne pozicije za crtanje
lukova u položaju u kom je bila (spuštena ili podignuta) neposredno pre prijema “W” komande.
Kada je izabrano PEN UP (podignuta olovka), olovka se pomera do početne pozicije za crtanje
lukova u podignutom položaju. Ovo podešavanje ima efekta samo ako je neko sečivo izabrano u
podešavanjima nožića. (Standardno podešavanje je PEN UP).

 Odgovor vezan za identifikaciju modela (kada je COMMAND parametar HP-GL)


Ovom funkcijom podešava se odgovor na “OI” komandu kada je COMMAND parametar HP-GL.
Kada je 7550 podešeno, odgovor na “OI” komandu je 7550.
Kada je 7586 podešeno, odgovor na “OI” komandu je 7586.
(Standardno podešavanje je 7550.)

 ODREðIVANJE PRIORITETA
Ovom funkcijom se podešava da li će kater dati prioritet parametrima sečenja odreñenim preko
komandi unetih sa računara ili preko ručnog podešavanja (na kontrolnoj tabli katera).
Kada je izabrano MANUAL (ručno), sečenje se vrši pomoću parametara sečenja podešenih na
kontrolnoj tabli, a parametri sečenja poslati sa računara se ignorišu.
Kada je izabrano PROGRAM, sečenje se vrši pomoću parametara odreñenih u primljenoj komandi.
Ako nije dobijena ni jedna komanda, sečenje se vrši pomoću parametara podešenih na kontrolnoj
tabli.
(Standardno podešavanje je MANUAL).

 Podešavanje početne pozicije vrha sečiva


Sečivo se nalazi na materijalu kako bi se odredio položaj istog nakon uključivanja struje ili nakon
podešavanja parametara nožića. To je tzv. „inicijalizacija“ sečiva.
Ovom funkcijom se podešava „početna pozicija vrha sečiva“.
Kada je izabrano 2 mm BELOW (ispod), početna kontrola sečiva se vrši na poziciji 2 mm ispod
početne pozicije sečenja.
Kada je izabrano OUTSIDE (izvan), početna kontrola sečiva se vrši izvan radne površine
sečenja/crtanja.
(Standardno podešavanje je 2 mm BELOW).

5-2
 Uključivanje/isključivanje PEN UP MOVE (pomeranja podignute olovke)
Ovom funkcijom se podešava da li će se olovka kretati do svake odreñene tačke ili samo od prve
odreñene tačke do poslednje odreñene tačke kada se primaju uzastopne komande koje odreñuju
pomeranje olovke dok je podignuta.
Kada je izabrano ON (uključeno), olovka se kreće od jedne do druge, tj. do svake koordinate
odreñene prema primljenim podacima.
Kada je izabrano OFF (isključeno), olovka se kreće direktno od prve odreñene tačke do poslednje
odreñene tačke.
(Standardno podešavanje je OFF).

 Uključivanje/isključivanje senzora za materijal


Ovom funkcijom se podešavaju senzori za materijal koji utvrñuju veličinu materijala u pravcu
ubacivanja.
Kada je izabrano ON, ovi senzori su uključeni.
Kada je izabrano OFF, ovi senzori su isključeni.
(Standardno podešavanje je ON).

 Uključivanje/isključivanje senzora kućišta


Ovom funkcijom se podešavaju senzori kućišta koji utvrñuju širinu materijala.
Kada je izabrano ON, ovi senzori su uključeni.
Kada je izabrano OFF, ovi senzori su isključeni.
(Standardno podešavanje je ON).

 Podešavanje PARALLEL I/F režima (paralelnih portova)


Paralelni portovi imaju različite metode usklañivanja vremena za svoje signalne linije. Ako se
usklañivanja vremena signala ne poklapaju, podaci se ne mogu ispravno primiti preko paralelnog
porta. Ova funkcija omogućava da se usklañivanje vremena paralelnog porta izmeni izborom
jednog od četiri različita režima (1 do 4).
(Standardno podešavanje je 1.)

 Podešavanje rezolucije komande za krug (kada je COMMAND parametar HP-GL)


Ovom funkcijom se podešava da li će rezolucija biti automatski podešena ili fiksirana na
konstantnih 5 stepeni kada je poslata komanda katera za krug, kada je COMMAND parametar HP-
GL.
(Standardno podešavanje je Auto.)

 Uključivanje/isključivanje utvrñivanja istrošenosti sečiva


Kada je izabrano ON, podešavanje utvrñivanja istrošenosti sečiva je uključeno i meni za
podešavanje utvrñivanja istrošenosti sečiva je prikazan u PAUSE meniju.
Kada je izabrano OFF, podešavanje utvrñivanja istrošenosti sečiva je isključeno i meni za
podešavanje utvrñivanja istrošenosti sečiva je uklonjen iz PAUSE menija i nije prikazan. Detalje o
utvrñivanju istrošenosti možete naći u „4.19 Utvrñivanje istrošenosti sečiva“.
(Standardno podešavanje je OFF.)

OPREZ Ako su senzori za materijal i senzori kućišta isključeni (podešeni na OFF), odredite
površinu sečenja/crtanja (videti „4.11 Podešavanje površine sečenja/crtanja“). Ako
površina sečenja/crtanja nije odreñena, može se oštetiti podloga za sečenje.

5-3
5.2 Podešavanje specijalnih funkcija A
Korak 1
Uključite kater dok istovremeno pritiskate taster. Prikazaće se meni za podešavanje
specijalnih funkcija.
U GP-GL komandnom režimu U HP-GL komandnom režimu

Korak 2
Izaberite potreban meni koristeći (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 3

Izaberite podatke za podešavanje pomoću ili tastera i pritisnite (ENTER) taster da


registrujete podešavanje. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.
Prikazaće se sledeći meni.

Korak 4
Kada su izvršena sva podešavanja, isključite kater.

5.3 Opis specijalnih funkcija B


Ove funkcije se odreñuju samo u specijalnim situacijama, opisanim u daljem tekstu, i obično se ne
koriste.
 Podešavanje jezika displeja (IZBOR JEZIKA MENIJA)
Ovom funkcijom se podešava jezik koji se koristi na displeju. Može se izabrati jedan od šest jezika:
engleski, francuski, nemački, italijanski, španski ili japanski.

5-4
5.4 Podešavanje specijalnih funkcija B
Korak 1

Uključite kater dok istovremeno pritiskate (ENTER) i (ORIGIN) taster. Prikazaće se meni za
podešavanje specijalnih funkcija B.

Korak 2

Koristite ili tastera da izaberete željeni jezik displeja, a zatim pritisnite (ENTER) taster
da potvrdite. Da biste poništili izbor, pritisnite (NEXT) ili (PREV.) taster.

Korak 3
Kada su izvršena sva podešavanja, isključite kater.

5-5
6 OTKRIVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA

6.1 Kater ne radi kada se uključi ............................................... 6-2

6.2 Kater ne radi ispravno .......................................................... 6-2

6.3 Rezultati sečenja su nezadovoljavajući ............................. 6-3

6.4 Prikazana je poruka o grešci ............................................... 6-4


6.1 Kater ne radi kada se uključi

Simptom Razlog Rešenje


STATUS lampica na Nema strujnog napajanja. Proverite da li je strujni kabl sigurno
kontrolnoj tabli ne povezan sa utičnicom katera i
svetli. električnom utičnicom.
STATUS lampica na Kater je neispravan. Kontaktirajte vašeg prodavca ili
kontrolnoj tabli svetli, najbližeg Graphtec distributera.
ali se ništa ne
pojavljuje na displeju.

6.2 Kater ne radi ispravno

Simptom Razlog Rešenje


OFFSCALE se Primljeni podatak je izvan Podesite površinu sečenja/crtanja.
prikazuje nakon podešene površine
prijema podataka. sečenja/crtanja.
Neke površine ne Primljeni podatak je veći od Zamenite većim materijalom.
mogu se iseći. podešene površine Smanjite veličinu podatka.
sečenja/crtanja.
Ne može da podrži Prioritet podešavanja parametara Podesite prioritet podešavanja
parametre sečenja. nožića je podešen na parametara na MANUAL.
Ne može da promeni PROGRAM.
parametre sečenja. Nije pritisnuto ENTER nakon Proverite operaciju i ponovo podesite
promene parametra. parametre nožića.
“LOAD MEDIA” Materijal je poluprovidan i senzori Podesite parametar senzora za
(ubacite materijal) se za materijal ga nisu detektovali. materijal na DISABLE i podesite
prikazuje čak i kada je površinu sečenja/crtanja.
materijal ubačen. Senzori nisu detektovali materijal Promenite pravac osvetljenja i
zbog jakog reflektujućeg svetla. izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.
Materijal nije ubačen tako da Ubacite materijal tako da prelazi
proñe senzore za materijal. preko senzora.
Desni potisni valjak se ne nalazi Postavite desni potisni valjak iznad
iznad desnog dužeg grubog desnog dužeg grubog valjka.
valjka.
Materijal je iskošen. Levi potisni valjak se ne nalazi Postavite levi potisni valjak iznad
iznad levog grubog valjka. levog grubog valjka.
Materijal je ubačen pod nekim Ponovo ubacite materijal.
uglom.
Dužina materijala koji treba da se Izvucite potrebnu dužinu materijala u
seče nije prvo izvučena kada je rolni koji će se koristiti.
materijal ubačen.
Materijal se iznenada Parametri za ubacivanje Proverite parametre za materijal
pomerio unapred. materijala su pogrešni. (ROLL 1 PRESS ENTR, ROLL 2
PRESS ENTR, SHEET PRESS
ENTR).
Kater stvara Vrh klipa katera je u kontaktu sa Podesite dužinu sečiva. Smanjite silu
preteranu buku tokom materijalom. sečenja.
sečenja.

6-2
Simptom Razlog Rešenje
Prikazuje se poruka o “Paper End” (kraj papira) je Pritisnite “ENTER“ taster da nastavite
grešci “No Media” pogrešno detektovano. sečenje/crtanje i da onemogućite
(nema materijala) svaku naknadnu “Paper End”
tokom sečenja/crtanja detekciju. Da biste omogučili
i operacija se prekida naknadnu “Paper End” detekciju,
(samo za CE3000- spustite ručku za nameštanje
60/120) materijala i pomerite materijal.

6.3 Rezultati sečenja su nezadovoljavajući


Simptom Razlog Rešenje
Isečeni uglovi su Kompenzacija katera ne Podesite vrednost kompenzacije.
suviše zaobljeni ili odgovara korišćenom tipu sečiva. Uglovu su zaobljeni: povećajte
suviše zašiljeni. vrednost.
Uglovi su zašiljeni: smanjite vrednost.
Materijal se savija na Ugao kompenzacije sečiva je Povećajte ugao kompenzacije.
uglovima. premali.
Sečivo je previše izvučeno. Podesite dižinu sečiva.
Kompenzacija katera ne Podesite kompenzaciju.
odgovara korišćenom tipu sečiva.
Brzina sečenja je prevelika. Smanjite brzinu sečenja.
Sečivo se istupilo. Zamenite sečivo.
Zadovoljavajući je Sečivo se ne rotira ravnomerno u Očistite unutrašnjost držača.
samo početni isečeni držaču.
deo. Početna sila sečenja je Povećajte početnu silu sečenja.
nedovoljna.
Nedostaje CB09UA opruga. Zamenite sečivo sa dodatom
oprugom.
Sečivo ne seče Sečivo je previše izvučeno. Podesite dužinu sečiva.
potpuno linije koje bi
trebalo da budu pune
(sečivo preskače).
Pune linije nisu Brzina sečenja je prevelika. Smanjite brzinu sečenja.
isečene sa istom
dubinom (blago
preskakanje).
Krive linije imaju Podaci za sečenje su oskudni. Ispravite tako da se programski
grubu rezoluciju. podaci šalju sa više pojedinosti.
Ugao kompenzacije sečiva je Povećajte ugao kompenzacije.
premali.
Znaci ili kompleksne Parametar step-pass je prevelik. Smanjite step-pass parametar.
slike su deformisani.
Početne i krajnje Podaci nisu povezani. Proverite crtajući pomoću olovke i
tačke sečenja slika se ispravite podatke.
ne podudaraju. Početna sila sečenja je premala. Povećajte početnu silu.
Folija je previše labava. Koristite jaču foliju.
Sečivo se ne rotira ravnomerno u Očistite unutrašnjost držača.
držaču.
Ne može se iseći Veličina koraka kod programa i Podesite parametre veličine koraka
odreñena veličina. katera se ne podudara. tako da se podudaraju.
Srazmera je odreñena u Proverite srazmeru.
programu.

6-3
Simptom Razlog Rešenje
Dužina sečenja Materijal spada. Smanjite brzinu sečenja. Smanjite
razlikuje se od brzinu podignute olovke.
odreñene. Ispravka rastojanja nije dobra. Podesite ispravku rastojanja.
Materijal se umrlja Vrh klipa je u kontaktu sa Podesite dužinu sečiva. Smanjite silu
tamo gde oštrica materijalom. sečenja.
seče.
Sečivo proseca Sečivo je suviše izvučeno. Podesite dužinu sečiva.
podlogu. Sila sečenja je prejaka. Smanjite silu sečenja.
Materijal je isečen, ali Transfer folija nije dovoljno Koristite lepljiviju transfer foliju.
se nakon toga teško lepljiva.
odvaja. Isečeni Materijal postaje zgužvan nakon Podesite dužinu sečiva. Smanjite silu
materijal se ne može sečenja. sečenja.
podići pomoću Isečeni materijal nije odmah Odmah odvojite isečeni materijal.
transfer folije. odvojen.
Znaci i linije su U parametrima olovke/nožića Izaberite PEN (olovka).
deformisani prilikom izabrano je sečivo.
crtanja pomoću
olovke.

6.4 Prikazana je poruka o grešci


Simptom Razlog Rešenje
Prikazano je Parametri sečenja nisu podesni Uklonite smetnje i ponovo uključite
CURRENT LIMIT ili za materijal koji se seče. kater.
POSITION ERROR. Preopterećenje prouzrokuje da
POWER lampica struja motora preñe nominalnu
treperi. vrednost.
Postoje smetnje pri pomeranju
nosača olovke.
Nosač olovke je bio izložen
spoljašnjem pritisku tokom
sečenja.
Otpaci materijala u pokretnim
delovima ometaju operaciju.
Ako se ovaj problem često pojavljuje, kontaktirajte vašeg predstavnika
prodaje ili najbližeg Graphtec distributera.
Prikazano je SPEED Nosač olovke je bio izložen Isključite kater, pa ga onda ponovo
ERROR. POWER spoljašnjem pritisku nakon što je uključite.
lampica treperi. struja isključena.
Kontrola unutrašnje brzine je
pogrešna.
Ako se ovaj problem često pojavljuje, kontaktirajte vašeg predstavnika
prodaje ili najbližeg Graphtec distributera.

Ako se pojavi neka od sledećih poruka o grešci u komandnom režimu, one su skoro uvek izazvane
jednim od sledećih razloga:
• Izvršene su promene u podešavanju programa ili host-računara.
• Izmenjeni su parametri sečenja katera.

6-4
Rešenja

• Konfigurišite parametre u meniju programa tako da meni može da kontroliše kater.


• Pravilno podesite parametre host-računara.
• Pravilno podesite parametre sečenja katera.

Poruka o grešci u GP-GL komandnom režimu

Poruka o grešci Razlog Rešenje


GP-GL ERROR 1 Primljena je neprepoznatljiva
komanda.
Čulo se brujanje kada je računar Pritisnite ENTER taster da poništite
uključen. grešku.
Promenjeni su programski Podesite programske komandne
komandni parametri za kontrolu parametre za kontrolu katera.
katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
GP-GL ERROR 2 Komandni terminator je pogrešan.
Promenjeni su programski Podesite programske komandne
parametri za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
GP-GL ERROR 3 Komandni separator je pogrešan.
Promenjeni su programski Podesite programske komandne
parametri za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
GP-GL ERROR 4 Komandni parametar premašuje
dozvoljeni opseg.
Promenjeni su programski Podesite programske komandne
parametri za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
GP-GL ERROR 5 Neka greška se pojavila u prijemu
podataka u okviru radnog
okruženja.
Promenjeni su programski Podesite programske komandne
komandni parametri za kontrolu parametre za kontrolu katera.
katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
Javila se greška uokviravanja, Podesite pravilne parametre za
pariteta ili prekoračenja. prenos podataka.
Radna memorija je prekoračena.

6-5
Poruka o grešci u HP-GL komandnom režimu

Poruka o grešci Razlog Rešenje


HP-GL ERROR 1 Primljena je neprepoznatljiva
komanda.
Čulo se brujanje kada je računar Pritisnite ENTER taster da poništite
uključen. grešku.
Promenjeni su programski komandni Podesite programske komandne
parametri za kontrolu katera. parametre za kontrolu katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
HP-GL ERROR 2 Komanda je izvršena sa pogrešnim
parametrima.
Promenjeni su programski parametri Podesite programske komandne
za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
Parametri za prenos podataka su Podesite pravilne parametre za
promenjeni u podešavanjima. prenos podataka.
HP-GL ERROR 3 Komandni parametar je pogrešan.
Promenjeni su programski parametri Podesite programske komandne
za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
HP-GL ERROR 5 Odreñen je neprepoznatljiv skup
znakova.
Promenjeni su programski parametri Podesite programske komandne
za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
HP-GL ERROR 6 Odreñene komandne koordinate su
izvan površine sečenja/crtanja.
Promenjeni su programski parametri Podesite programske komandne
za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
HP-GL ERROR 7 Radna memorija je prekoračena
pilikom korišćenja radne memorije za
znakove koji se mogu učitati ili
poligon radne memorije.
Promenjeni su programski parametri Podesite programske komandne
za izlazni ureñaj. parametre za kontrolu katera.
HP-GL ERROR 10 Druga izlazna komanda je izvršena
dok je neka komanda već izvršavana.
Neka pogrešna komanda je dobijena Podesite programske komandne
nakon ESC (kontrolnog) koda. parametre za kontrolu katera.
Neki pogrešan bajt je primljen u
okviru komande za kontrolu ureñaja.
Neki parametar van dozvoljenog
opsega odreñen je u I/O komandi.
Bilo je previše parametara u I/O
komandi.
Javila se greška uokviravanja, Podesite pravilne parametre za
pariteta ili prekoračenja. prenos podataka.
Radna memorija je prekoračena.

6-6
PRILOG

Prilog A Glavne tehničke karakteristike ................................. A-2

Prilog B Alternative i rezervni delovi ...................................... A-3

Prilog C Spoljašnje dimenzije ................................................. A-4

Prilog D Struktura menija ........................................................ A-6


Prilog A Glavne tehničke karakteristike
Stavka CE3000-40Mk2 CE3000-60Mk2 CE3000-120Mk2
CPU 32-bitni CPU
Konfiguracija Standardni kater
Pogonski sistem Step motor Digitalni servo
Maksimalna površina 375 mm x 50 m 603 mm x 50 m 1213 mm x 50 m
sečenja
*1 *1 *1
Opseg garantovane 356 mm x 2 m 584 mm x 5 m 1194 mm x 5 m
preciznosti
Odgovarajuće širine Minimum: 50 mm Minimum: 50 mm Minimum: 85 mm
materijala Maksimum: 484 mm Maksimum: 712 mm Maksimum: 1346 mm
(19 inči) (28 inči) (52 inča)
Maksimalna debljina 10 mil
materijala
Maksimalna brzina 40 cm/s (u svim 60 cm/s (u svim 100 cm/s (u pravcu od
sečenja pravcima) pravcima) 45°)
2 2 2
Maksimalno ubrzanje 5 m/s (u pravcu od 21,2 m/s (u pravcu od 14,1 m/s (u pravcu od
45°) 45°) 45°)
Sve brzine sečenja 1-10, 15, 20, 25, 30, 1-10, 15, 20, 25, 30, 1-10, 15, 20, 25, 30,
*
35, 40 cm/s 35, 40, 45, 50, 55, 60 35, 40, 45, 50, 55, 60
cm/s cm/s
Sila sečenja 20 gf na 300 gf (31 nivo) 20 gf na 450 gf (38
nivoa)
Minimalna veličina Približno 5 mm za alfanumerički znak
znaka (varira u zavisnosti od materijala, fonta itd.)
Mehanička rezolucija 0,0125 mm 0,005 mm
*2
Programirana GP-GL: 0,1/0,05/0,025/0,01 mm; HP-GL : 0,025 mm
rezolucija
*1
Preciznost kod 0,1 mm ili manje po 2 m
ponavljanja
Br. olovki koje se mogu 1 olovka
montirati
Odgovarajući tip Čelična sečiva
sekača
Odgovarajući tip olovke Flomasteri na vodenoj bazi
Odgovarajuća folija za Folija za obeležavanje (PVC, fluorescentna ili reflektujuća folija) debljine do
sečenje 0,25 mm (osim visokoreflektujuće folije)
Portovi RS-232C/Centronics/USB
Kapacitet radne 2 MB
memorije
*2
Komandni režimi GP-GL, HP-GL (izabrano na kontrolnoj tabli)
Displej LCD (16 znakova x 1 red)
Standardno napajanje 100 do 120 V, 200 do 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja struje 70 VA 100 VA
Radno okruženje 10°C do 35°C, 35% do 75 % RH
Uslovi za garantovanu 16°C do 32°C, 35% do 70 % RH
preciznost
Spoljašnje dimenzije Približno Približno Približno
(širina x dubina x 623 x 285 x 223 mm 851 x 285 x 223 mm 1.487 x 656 x 1188
*3
visina) mm
*3
Težina 9,4 kg 11,2 kg 39,1 kg
*1: Varira u zavisnosti od tipa Graphtec folije i parametara sečenja
*2: HP-GL  je registrovani robni znak kompanije Hewlett-Packard
*3: Uključujući postolje

A-2
Prilog B Alternative i rezervni delovi

 Alternative

Naziv Br. dela Opis


Postolje ST0046 Postolje za CE3000-60
Korpa PG0016 Korpa za CE3000-60
PG0007 Korpa za CE3000-120
Lupa PHP-61 LOUPE Lupa sa uvećanjem od 6x

 Rezervni delovi

Naziv Br. dela Opis


Držač sekača PHP32-CB09N 1 držač za čelično sečivo prečnika 0,9 mm
PHP32-CB15N 1 držač za čelično sečivo prečnika 1,5 mm
Sečivo CB09UA-5 Komplet od 5 čeličnih sečiva prečnika 0,9 mm
CB15U-5 Komplet od 5 čeličnih sečiva prečnika 1,5 mm
CB15UB-5 Komplet od 5 čeličnih sečiva prečnika 1,5 mm za
sečenje detaljnih znakova
Flomaster na vodenoj KF550-F8 Po 1 flomaster crvene, crne, ljubičaste, braon,
bazi plave, zelene, narandžaste i pink boje
KF550-S1 2 crna flomastera i po jedan crvene, plave i zelene
boje
KF551-RD 5 crvenih flomastera
KF552-BK 5 crnih flomastera
KF555-BL 5 plavih flomastera
KF556-GR 5 zelenih flomastera
* Drugi kompleti flomastera na vodenoj bazi su takoñe dostupni kao
jednobojni (ljubičasti, braon, narandžasti ili pink) ili u nijansama.

A-3
Prilog C Spoljašnje dimenzije
 CE3000-40

Jedinice: mm
Preciznost dimenzija: ±5 mm

 CE3000-60

Jedinice: mm
Preciznost dimenzija: ±5 mm

A-4
 CE3000-60 (Kada je montiran na alternativno postolje)

Jedinice: mm
Preciznost dimenzija: ±5 mm

 CE3000-120

Jedinice: mm
Preciznost dimenzija: ±5 mm

A-5
Prilog D Struktura menija

A-6
INDEKS POJMOVA
A Opseg čitanja neophodan za detektovanje
Alternative...........................................................A-3 registracionih markera....................................... 4-9
Alternative i rezervni delovi.................................A-3 Optimalni parametri sečenja za svaki tip
AUTO PRE-FEED.............................................. 4-5 materijala...........................................................3-5
B ORIGIN............................................................. 1-6
Brisanje radne memorije................................... 4-21 Otkrivanje i otklanjanje problema...................... 6-1
Brisanje ukupne dužine (stepena istrošenosti P
sečiva).............................................................. 4-39
C Paralelni port.............................................. 1-3, 1-4
CD-ROM sa uputstvom za korišćenje.................1-2 Parametri čitanja auto-registracionih markera.. 4-8
COND................................................................. 1-6 PAUSE meni lista.............................................. 4-2
Č PAUSE.............................................................. 1-6
Čitanje auto-registracionih markera.................... 4-3 Početna potisna sila........................................ 4-51
D Podešavanje dužine sečiva............................ 2-13
Delovi postolja.....................................................1-7 Podešavanje FEED funkcije..............................4-4
Demo sečenje................................................... 4-44 Podešavanje FORCE........................................3-8
Držač olovke/nožića.................................... 1-3, 1-4 Podešavanje formata podataka koji će biti
Držači rolni........................................... 1-5, 2-4, 2-5 primljeni................................................... 3-2, 4-35
Dump režim.......................................................4-43 Podešavanje jezika displeja............................. 5-4
E Podešavanje komandnog režima............ 3-2, 4-35
ENTER................................................................1-6 Podešavanje LENGTH UNIT...........................4-52
F Podešavanje nožića...........................................3-5
Flomaster na vodenoj bazi................................. 1-2 Podešavanje OFFSET.......................................3-7
Funkcija zaustavljanja.......................................3-11 Podešavanje OFFSET ANGLE........................4-49
G Podešavanje OFFSET FORCE........................4-48
Glavne tehničke karakteristike........................... A-2 Podešavanje radnog okruženja.......................4-34
GP-GL ERROR...................................................6-5 Podešavanje ORIGIN POINT.................. 3-3, 4-36
Graničnici.............................................................1-5 Podešavanje osetljivosti senzora registracionih
Grubi valjak................................................. 1-3, 1-4 markera........................................................... 4-20
Grupe stepena istrošenosti............................... 4-38 Podešavanje PAGE LENGTH..........................4-26
H Podešavanje PARALLEL I/F režima..................5-3
HP-GL ERROR....................................................6-6 Podešavanje parametara radnog okruženja......3-4
K Podešavanje PEN UP SPEED.........................4-47
Kačenje korpe................................................... 1-10 Podešavanje početne pozicije vrha sečiva....... 5-2
Kater ne radi ispravno........................................ 6-2 Podešavanje početnog položaja sečenja (nulte
Kater ne radi kad se uključi................................ 6-2 tačke).............................................................. 3-10
Klip katera........................................................... 1-2 Podešavanje površine sečenja/crtanja ..........4-27
Kontrolna tabla................................................... 1-6 Podešavanje QUALITY......................................3-9
N Podešavanje rastojanja....................................4-24
Nazivi delova i funkcije....................................... 1-3 Podešavanje rastojanja registracionih
NEXT.................................................................. 1-6 markera........................................................... 4-14
Nosač olovke/nožića................................... 1-3, 1-4 Podešavanje rezolucije komande za krug......... 5-
3
Nožić katera (CB09UA)...................................... 1-2 Podešavanje režima auto-skeniranja registracionih
Nulta tačka........................................................ 4-15 markera......................... ..................................4-19
Nulta tačka crteža..............................................4-10 Podešavanje senzora za čitanje registracionih
O markera (1)......................................................4-16
Odgovor vezan za identifikaciju modela..............5-2 Podešavanje senzora za čitanje registracionih
ODREĐIVANJE PRIORITETA............................5-2 markera (2)......................................................4-17
Okrenite dugme za podešavanje dužine Podešavanje specijalnih funkcija............... 5-4, 5-5
sečiva................................................................2-12 Podešavanje SPEED.........................................3-8
Opis specijalnih funkcija.............................. 5-2, 5-4 Podešavanje STEP PASS...............................4-50
Podešavanje STEP SIZE.......................... 3-3, 4-36 Strujni kabl........................................................ 1-2
Podešavanje šablona registracionih Struktura menija............................................... A-6
markera.............................................................4-12 Š
Podešavanje točkića........................................... 2-9 Šablon registracionih markera.......................... 4-9
Podešavanje TOOL (sečivo ili olovka).................3-7 Šina za podmetače........................................... 1-3
Podizanje i spuštanje olovke............................ 4-41 Štampanje liste parametara............................ 4-42
Podloga za sečenje..................................... 1-3, 1-4 Štampanje uzorka samotestiranja....................4-43
Podmetači za rolne............................................. 1-3 T
Pomeranje nosača olovke u koracima TANGENTIAL režim...........................................4-6
od 100 mm........................................................ 3-12 TEST režim..................................................... 4-42
Pomeranje olovke................................................3-9 TEST................................................................. 1-6
Pomeranje olovke dok je podignuta ili spuštena u Tipovi i karakteristike sečiva........................... 2-11
vezi sa “W” komandom (kada je COMMAND
Točkići........................................................ 1-3, 1-4
parametar GP-GL).............................................. 5-2
Poravnanje koordinatnih osa............................ 4-22 U
Poruka o grešci u GP-GL komandnom Ubacivanje materijala........................................2-4
režimu..................................................................6-5 Ubacivanje materijala u rolni..............................2-6
Poruka o grešci u HP-GL komandnom Ubacivanje materijala u rolni na podmetače za
režimu................................................................6-6 rolne (CE3000-40/60)........................................2-4
POSITION.......................................................... 1-6 Uključivanje struje............................................. 2-3
Postolje........................................................ 1-2, 1-5 Uključivanje/isključivanje “:” i “;” komandi..........5-2
Povezivanje sa vašim računarom....................... 2-2 Uključivanje/isključivanje PEN UP MOVE..........5-3
Pozicija materijala i registracionih markera.........4-9 Uključivanje/isključivanje senzora kućišta..........5-3
Prateća oprema.................................................. 1-2 Uključivanje/isključivanje senzora za materijal...5-3
Prekidač za struju............................................... 1-3 Uključivanje/isključivanje utvrđivanja istrošenosti
Preslikavanje.....................................................4-30 sečiva................................................................5-3
PREV.................................................................. 1-6 Uputstvo za kačenje korpe.............................. 1-10
Prikazana je poruka o grešci.............................. 6-4 Uputstvo za sklapanje postolja..........................1-7
Prikazivanje radne površine sečenja...................3-9 USB port.................................................... 1-3, 1-4
Priručnik za brzi početak.................................... 1-2 Utičnica...................................................... 1-3, 1-5
Probno sečenje................................................. 3-12 Utvrđivanje istrošenosti sečiva........................ 4-37
Probno sečenje za silu sečenja........................ 4-45 V
Proširivanje površine sečenja/crtanja................4-28 Veličina registracionih markera....................... 4-13
Provera stepena istrošenosti sečiva................. 4-37 Z
R Zamena sečiva................................................ 2-12
Referentni parametri za olovke za crtanje.......... 3-5
Rezervni delovi................................................... A-3
Rezultati sečenja su nezadovoljavajući.............. 6-3
Režim registracionih markera........................... 4-10
Rolne.................................................................. 1-2
Rotiranje koordinatnih osa................................ 4-29
Ručka za nameštanje materijala................. 1-3, 1-4
S
Sastav nožića................................................... 2-12
Sečenje/crtanje pomoću radne memorije (COPY
funkcija)............................................................ 4-31
Serijski (RS-232C) port............................... 1-3, 1-4
Signalna lampica.................................................1-6
Skalpel.................................................................1-2
Sklapanje postolja.............................................. 1-7
Snimanje i izbor oblasti podešavanja parametara
nožića..................................................................3-6
Sortiranje...........................................................4-33
Spoljašnje dimenzije.......................................... A-4
STATUS..............................................................1-6

Rate