You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Mata Pelajaran

: Reka Bentuk dan Teknologi

Kelas

:5

Masa

: 11.20 pagi 12.20 tengah hari

Tarikh

: 20 April 2015

Bilangan pelajar

: 10 orang

Tajuk

: 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam

dan
bukan logam dengan litar elektronik.
Sub Tajuk

: 4.2.4 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan

projek.
4.2.5 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
digunakan untuk membuat projek.
Pengetahuan Sedia Ada :

Murid

pernah

melakukan

aktiviti

menanda

dan

memotong pada tahun 4.


Objektif Pembelajaran

: - Murid dapat membezakan sekurang-kurangnya 5


daripada 7 alatan tangan mengukur, menanda dan
memotong.
-

Murid

dapat

melaksanakan

proses

menanda,

mengukur dan memotong.


Penerapan Nilai Murni

: Keselamatan, kasih sayang, kebersihan, berani, dan


bekerjasama.

Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, memberi gambaran mental, menilai,


menyusun mengikut keutamaan dan mengingat kembali.

Bahan Bantu Mengajar : Kotak alatan, gunting logam, kikir rata, gergaji puting,
pensel, sesikul L, pembaris keluli, kayu, penggarit, kayu,

gandian getah, tukul besi, apit-G, video dan lembaran


kerja
Strategi Pengajaran

: Mediatif, kontekstual, koperatif

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH

/ ISI PELAJARAN

AKTIVITI PdP

CATATAN

MASA
Set Induksi

Tayangan Video .

1. Murid ditayangkan

(5 minit)

Soal Jawab

sebuah video.

BBM : Video

Soalan :
1.

Berdasarkan

video 2. Murid ditanya oleh Strategi

ini, apa yang kamu lihat guru

tentang pengajaran :

dalam video tersebut?

tayangan

Jangkaan jawapan

tersebut.

video Mediatif

Binaan jambatan

Nilai : Berani,
kasih sayang.

2.

Bagaimanakah

bangunan itu dibina?

Kemahiran

Jangkaan jawapan

berfikir

Menggunakan

Menjana
idea,

kren
Alatan tangan

memberi
gambaran

3. Apakah bahan yang


digunakan

mental,

dalam

menilai.

membuat bangunan?
Jangkaan jawapan
- Kayu
Perkembanga

1. Penerangan tentang 1. Murid diterangkan BBM : Kotak

alatan tangan.

Langkah 1

2.

(10 minit)

membezakan

Murid

oleh

dikehendaki alatan
setiap yang

guru

tentang alatan,

dan

bahan gunting

digunakan logam,

kikir

jenis

alatan

mengikut dalam

kegunaannya.

pembinaan rata,

projek meja.

gergaji

puting,

3. Setiap alatan akan 2. Murid dibahagikan pensel,


dimasukkan mengikut 3 kepada
kategori

kotak

iaitu

empat sesikul

alatan kumpulan.

L,

pembaris

megukur, 3. Murid dikehendaki keluli,

kayu,

menanda,

dan mengasingkan alatan penggarit,

memotong.

tangan ke dalam tiga kayu,


kotak alatan.

gandian
getah,

Penilaian

tukul

besi, apit-G,

Murid

dapat

membezakan

Strategi

sekurang-kurangnya 5 pengajaran :
daripada

alatan Mediatif,

tangan

mengukur, kontekstual,

menanda

dan koperatif

memotong.
Nilai

Bekerjasama
dan berani.
Kemahiran
berfikir :
Langkah 2

Demonstrasi

(5 minit)

memindahkan ukuran

Menjana idea
:
1. Murid dikehendaki BBM
berkumpul
di gunting
sekeliling guru.
2. Guru

1. Mengukur dan

logam,
rata,

kikir
gergaji

menunjukkan

menanda

puting,

demonstrasi

menggunakan

pensel,

memindahkan

pembaris keluli dan

sesikul

ukuran yang telah pembaris


dibuat pada kertas keluli, kayu,

pensel.

L,

2. Memotong

lukisan

kepada apit-G,

kayu

dengan

menggunakan

menggunakan

gergaji puting.

pensel

Strategi

dan Mediatif

pembaris keluli.
Nilai

Bekerjasama
Kemahiran
berfikir

Menjana
idea,
memberi
gambaran,
menyusun
mengikut
Langkah 3

keutamaan.
:
1. Murid dikehendaki BBM
gunting
memulakan

Aktiviti Berkumpulan

(25 minit)
1. Murid melakukan 3
proses

dalam

penghasilan projek iaitu


proses

menanda,

mengukur,

dan

memotong.

proses mengukur logam, kikir


rata, gergaji
dan menanda.
2. Setelah itu, proses puting,
memotong

pensel,

menggunakan

sesikul

gergaji puting dan pembaris


kikir rata
bagi keluli, kayu,
membuang

2.

Murid

mengikut
telah
guru.

mengukur
saiz

ditetapkan

yang
oleh

L,

permukaan

apit-G,
kayu

yang tidak rata.


Strategi
3. Guru membimbing
Mediatif,
murid melakukan
koperatif
aktiviti.
Nilai

3.

Murid

Bekerjasama,

melakukan

proses

berani

menanda

dengan

dan

keselamatan.

menggunakan

ukuran dan alatan yang


Kemahiran

betul.

berfikir
4.

Murid

Menjana

melakukan

proses

idea,

memotong

dengan

teknik

memberi

yang

gambaran,

betul serta berhati-hati.

menyusun
mengikut
keutamaan.
BBM
:

Pengukuhan

Pengukuhan

Pengukuhan

(10 minit)

Individu

1. Setiap orang murid Lembaran

(rujuk lampiran)

diberi lembaran kerja kerja


oleh guru.
2. Murid dikehendaki Strategi
menjawab

dalam Mediatif

masa 6 minit.
3.

Murid

akan Kemahiran

berbincang

bersama berfikir

guru

tentang Menjana

lembaran yang telah idea,


diberi.

mengingat
kembali

Penutup
(5 minit)

Penutup Kognitif
-

Murid

rumusan.
Guru

1.

Murid

dibimbing

membuat untuk

merumuskan
tajuk
pembelajaran.

membuat Kemahiran

rumusan.
2.
oleh

Berfikir

Murid

diarahkan membuat

guru

mengemas
sebelum

untuk rumusan
bengkel

pulang

ke Nilai

Penutup Sosial
-

kelas.

Semua

murid

Bekerjasama,
Kebersihan

mengemas
bengkel

supaya

Kajian

Masa

kelihatan

kemas

Depan

dan bersih.

Berkemahira
n

dalam

membuat
sebarang
projek.

Reflesi Kendiri

: 1. Sebelum P&P
Murid perlu beratur sebelum masuk ke bengkel bagi
mengelakkan kecederaan atau kemalangan. Pakaian murid juga
hendaklah kemas dan bersesuaian dengan bengkel. Murid aktif
dan melibatkan diri dalam P&P sepenuhnya.

2. Selepas P&P