T\

llfffi*""*n*
ootstst$, csnsE
*i
**

DonJth Andr5s

-

F8[erJLy. Gy6rgy

-

HaAs Endro

{

M,6IEREI-E UNEI CURSE
**tlt

Colecfia -Povesliri lliinlilico-lanlaslico71

Tladrcer€

CONST NTIN OLAEIT'

dir llDb,

maglljarii

dc

Nt. 72.

,,Misluele - E ll,ns. MeI

Nutso"

lc A. DDnilh,

Oy. Fisk$tl'y

sl

Nuheto$i c.tespo dehll na ,{o ieo2a c,i in lo.olitAtite td nu uih rcErldt lasclcatele cole4iei Tndiul acee teia tii^d constant, etpli.Llia ltebuie cdrtotd ln iiegatd ei dilu2trt. ti lati'. SinEutu naddlttate elicoce ca sd rene.tioli oceastA dcle4iune ene sd aA db.nall lo @lcc.

la lettt at qa,4 4u4tui ta uo urll astputa p ntitPn teEul.ta a brcttilu $t uel htdtua desconql.tarea taa .lat 4e oeli aiuta $t p. nai, .lind\-ne posibilitated sd .onsldtdm Iai eldcl ikleres(l pe care-l trc.est. cG k.lio h tnldntile aaorl.e pe rcSndL. .oiannc si la.a'
latdli.

I

t----.--._
I
t2

tn @leelie t Sint4t hulltthili d. tncucarea noantd de d oa .lo Dooestnl c o lefiatlctl lal nloi uuiald? Ce lt .d.i t.au ptdctt klal nuLl i4 utUdete luni? tnspln' Dncd st^lelt nullu ilt tte caleclia ^oosttd o:!::.ri,"* btcteait. .oteqit tt 'auodlit totttt de

Tifteti $i litete, Ac.iclia'e i;ptesiile oaaste despre hLctu le LNe dpat

i

I i

j

cor,eila descn : D. loNEscU

REZUMATUL CAPIIOLELOR PRECEDENTT]

t ;.,t,
r

llatele t.utton
d

nrcet

p tztdt .Jo ndt.lL tapp', t'etuL t-!r ad 4neari n ptentt de l n h.vne de ttrn,t tt,l LdtatutLt ciatiste Xhdrtuntc.i to S @2- Pat t -Sdin-Sre2-Cono';t piipd ..
sp.e a tp41l4 ootitnite Artnt.ttlLt da \part.

n bndone. Jra Nott.a, lo udnNt unu .bass" ana. t:,on ptn,a in 0't2ito. ia a.lin.ul pad htot t,,ltne dp pe 4ht 'ane. 'o unr sn!,nhta v uro[p*otutnr MiaLe] ea,nhe r, op a iltt4tor 4edi,nnnt 4 rnt ,.Ileoonhno' A,"st .ttoe a," po,u., '.4 L . opnxu 'pa de a .pa ttotanpnt n timr hdttot, t erttc tt:t.e ate aLne t ':L La \littit\t l-t h in:a Meto.otina o,nu.ata neld t .etot .orc a last dopDtt. 4dproratt.t nhap at tat Cantbctta p,e Li. Heinz X \e trp,t Ktouse fusae in tinpd .dzbaiului .omortlaatut rtti taedf na.ist, ''1dp ap pie,ea tnrpt4ath' ta 6p expctpnle. al n,u ,p:it a a Io! atn\ri.ea d 40 00A de aame^l ftu! tatp an.tt an? t au : ltot p? n.e"r t'tainol d,n ntnd nr bt.nrlhtri ihtetndtnnol dc,o Ntunb?tp 7^tstualp ae b.,okn,he,i t,t. ,e,.,a. t t oi.lotul M"po.olinpi, \a til-tipe nm.a ,Lt,a. ziat:Ja y)oane Chatpenrp' de ta 2iotut ..Vte auutii,p" .e pp. \o1?lc sa pl?,c in EAirtt. ta utuca (w,a, ia talitdt. de ,atp\;an. J"nta. Ia ontiinpta fedcrctiri Fnn.eze dp Cttti,n tate nasLnto t RoLe' Be, ond, &, to u4n,te ,Rpnrun" ,i ;,1 ;,t ,tartot, aa. la.inden,.ul tnoto\tat sai dp n 6t!. uca d ba...:tp" ,i ?l la.ttra lnxunt ledeolio u urpa.o.! nh,do it tot,'oti ta,. otun,lr ' lnr o t.te.tn td ria asilute Dl.toreL. ta Ron,a, td o oAentud dc rhLektn, se pt...intd Ln otaar2 .;u,ldt. Vua Kappa. stre o.{ brcu u ui dototat n{,uscut tl. ,ote rulett, Mai rhtlt tta Et n, abtn. un aunas dp t.0U .te ha, Mntco .rtdua4! a .oncutealitd pn'nert? dc to Khdtu, . L^ 'utsrtet 4e,L4os(ut, H,.at Mult . inc.oc sn le tmDrtd |ah do '1.rii lototit: EdaLatn Di!2, M\Iet !;etpeatc ck. Ho\t M6uet. s\h.shotaue(hetpo lul ltd Nodan, e ,t ptt.u itepocdh^d d2.nxi p't lesotttl-Migret Co b.na ..hotsht uia*ea Aaiu Stapletan. t+ te t4 Egirt pp .,2iatistut Clnt.L M;,tua .a .a-i u,nircan pe yu tap C\Npe^liet il tpAats.,k pe Ra'e. Bpttrund ,^nt!r \o4 u'enti. Dcti t:nd.ut terieste dt 'nunitN Itaarpz ^e.unoeul. fuinele zitp sa tio pdsut .u tte uedere 'n un .ietist ot? tLtset.; tutk,.. vr^44p \. nr)tieteneTtp .u Chaia, en4lp2, tnryteuan ,t ..tp tnitptle .ut<o, Face . aothnta ii .u Abu Hosdn, ia .on.urent
tsaaknlake

epitlen4. st|d.nl in me.li.ian

3

Pintte ra ute"li tl teadsirt sl Dr iluotl1la^l nlandcz V tn tu tad!? rd ui.sta il-tun Io io lizna t tt Ii tn'lt.tL\tt a. ..nsidete un seortit tt. oe t,nn ln. 'a lntLu4d dt4 ytrncle .tlp ot; .o is tt . fooa a ttrstaptuu \' tntauo"o tan t' e i.aptet nt;stet@s, cate tutntctla l tl..Fttc 'D etabi i daad, deslA+nnffa ttsrl tlrut4. hl 4'41 dhrt a' ti.n. lncd nu se roole t h.u.ttc ci o !4 Il tisli.:rta ,l: ,ton-r ,t,tii" F,.t bndo Dtoz. Nkhtl Suncnl. sot ,taLnh ll t'l Mil!.1 .drc sub o iu^ea Mito.dh cl ,iitit:d nnt .e 14 rc hi n\tll n'en Si Ab llAtai se ;nenlhE otuttc ptilcioatn p,et.ltl.1ll Pa\.tt hetto d h9ta .wdios..fu n cvontd ,,t.oetdlie" tu t c ,la noti .atr I ioa" , ,we4totaql Va K t,t. , Pittd Lial?
Koppen,

nnfirul trecnt) gtu$. rl.i cea ce hi iqter.s.aze- Poale al puie3 - Uil€, nu cu chipul tuminJr dr - V,i. cu toald drds6l.. t lEcu bhrinul, I'ucurie. Dlr ceati vtca si lact P. omtrl ac.sta .t do.t s!'l ais'rc - Uir". a- iicl o loto({alie. S,irucu, mi-a losl unchl 5i nu rli! daci mal . in vi.ln' cum ot pllc' -- Ii.F€ inlitse arhivarutui fotostafin ldl caDb.ra trifrhi de Yvonne la .ercrca lui Locorde. prea utor, dar p.ntt! arl6 sint ln qlir' si i c \-o - N;;;; sa flc iriceo. aripr c!'i' ll-am rui spus. da' idi pl'ce mi -ke. nuli. ..Wer r"llcr so spil durch N,chl und wind) 'd(rrrnl tdne ,,ir'iiiiiill i'i'ii iiitii"u, ;boi st'rnurn din .6sp'r..i ti dispar! d!pi rd fraldir d. dorarc Dtdllite. -relot,'ltl*brre Pidre gl.rgindrti ni'ln' i.iiili,"--d" - iri zls.
(continu.re din

lealr de

rni-rm al€s. n-an c. tice.' '''' "dr1;.

De

hunt; iar intr. limp

;p;ii;6; ;i;

diskertc rrudoasa f,e\eirc notr sd rrm'rreascn irk'un dosa' din r"r'
Gise se

a *itiiii. -r"-ii.o ii"l'ajrt ir aracau d' ';oti' P' b'ndn rns srn u<u' ;. fiirlL * r€dla llnli n@gr, r srul alerqtr la tcl.lon u'glriun r'P(zr Itallc' frlnt[ in se rii. vazind.o. lala slri in sus ca arsn 'Por i'ii.i t" s-. sl s. llte dlnzisc tnccr rre'rdhirtie nou la relehn' '"": i":;;;";t.i; Ristt i nou la b'ndd de drn tr - D.tl- , vl ron 430! c*i;.ii.i r;r;ii;i ..setr,iramrdl ii rr{'r din nou lesrlur0' - Hallo, acnrand ? En. - Vteiu sl-ti st{n ci n leri iN'lat"' lncepu_ !int ?
t!l
4

tv.nne .e cezn.a sn s$ati clt 6al r.p.d. b.t'la dtn a!8r{n'r

*,,cinc cclircslc cunoscltei poezii

,tit de tir2ru Drjn noaplc ti . l"i c.crh€ ..Craiul ielelor' (N R) -

- Vid indatil, teleronul g n! p6t. mrlt atitu lh cam.rt Bertrard tnchise \vonnri. Se uiltru lfirndoi ld cu'ba d. lut, pe unn; 'Yvonne a!tr i rDresl! cr-i \rre lnim. din lc FAc{ !n pas itapoi ti se ltrs{ inlr'u - Nu nal i caDe nki o indolali,.. RIBlte doar de vnzutErrrrJn.l se oDrl, tnina lui b.ler tol atit d. nebtrnegle ca a lelet. Cr..l .r ..1 rri simDlu va li si torbln cu el. Mirlurise* (r - Futln r!tlne. ]\le sl;l d. parci nu el. ci cu nl ll hcul o rl-e
i(isnrl€, onr c. si-l ta.i-.

-

EI,

h.ld. sn vo.bim c!

€l

I holiri

B€rlrand.

Yvonn. ln - tlilnite susl lhnlse birbler.n. c^derl. Vrn (aDoen loc.nai ouvrl'r'"' - ar;; i;;n; chi.tcnlier' reporl'r al Fdzelel(i"vie i!ist0ll tl la inlinrit. r.rrart'mi ct an uilrl sa ve invir .nDUnit. zldbi Vrd K DDen intorcindu-se. "'riiiir-ii!i" .' oi.r" urrrd l cl6buc de 'spun pe carc'l !e spili ii"i' ii-"tii'. ""ilit,i ri, dupn d'ri rermina ioalerJ' lmbrici ^"i - vn rog sn.luali loc. se rlezara cil.d'ri. - ci. * !., n.i li de lolos ? v@n inlenio? Erml - A\LeDl rn;Dunse Berlrand van l('Ppd' rosli - t.i .iun"- uu Li-e insinelsr.vintreu B.rtrand 'nlrabSrile * il van ii.-i.i."... 1:ru-t'".1. t oulni spiril'al p. l(opp.n Adici cildnra asta 9l p! llbnrili p;sl; h'ne, mn silifi st-mi pun tai'a

N,m.,i ca d mnedla nu esli Calilina' cl un pungrt 'nal mJrt li.ll .hi.'r Ll€sr Clc€ro il lul icud ivonne \erios. Uili-i. incoace banda inlinr c$ un ge6t rcnzalor b.nda d0 hirli. Vrn Xappen lo; ' \i o .erceta cu rre lle. - -: ir',i-.i;r nreaic. zise, restitui,',t-o cu !n st'r tlicllsir. pnile vrci slini 5nui ci nu e)ti nici iizician' nirii Rogcn ,trlccindu:'. rniinle cu o privire cntc nu veilEr nlnic brrt' '' -- n, n,iiii" .rnr ,lir nt vrcr ni'n6i sa crerdl 'nli Et. vei,? I 9lii cel isla ?

----

iri 'nii,

,n,i $un€m ca esti si !n es.ro.! r'il"ii'""i ii ,ui"pl; r. r-!r Ii tiicul cinrre ninj tl

lul

un'del. I'ira'to'no{'' - o b;'ndi. O lsndl car. inr.sl3rr.r2! lJ Lhl. orodus d. blciclela .ltrrnilnlc I -"i.i in Dicidm. s. une o clil' rnn'rmurll rr - "v"; tG;;;" Derlmnd, uD6i re r.oezl lr el tH strinv ' inn Ntr |tin. ct !a iti,ii';sc. - d.; pi.rd riuttumesc iln rol sutelrul IN lrbti"n sasitt rfl ri l€ o i;rurle do cal pd* stlm s.c6lertd. Fenornenrl! ""'" iliii;.i ii" iii iri;t" v6er prir c.m!rt. apoi r"r o ti' rn 'nrri' -tili*u" ,.int,.,e iD s!b'.ci ir.n preg,lirc" ('! '4 )

timp cc merge. lot mai g.lbil, o trn!/u d€ in\fnn'iiri, Bcrtr nd fr Yvonne dniread cu privirei De rrtrtivrl scilliv rtn cnr rrDlir€tlc pnblicul zboful lnei ningi dc t.nas- lroacc ti- colot Li sc piirer cA a'nindol s{ irnebunit.le. bi&lcr. ltr slirtil, Bcrtrnnd strri id
I'cioare rr-l ap(.d de

t.al

pe orn,l

cr.c ldsi d.

col{Rolo

cr

(n

il inlrchl. brnl. - Ce.i pnliti Vibreaz{ scrl'!.ind -l dcndr, Ai clpirt? Nu-nfelegi2 x{ t t,.odu( lri{ rst^ s. Dierdq etergie, Colosrl. Bi,re ctr nu s-{ lilc(r b ciitt I I lr-idc\!r, e loade hn'., r rn' i',:Dh,\i,r cit nrJi rl((r,rbt 'l trh - eu bncnletc drci rant (rD ct c ,n ;nrc lr.rbr r\1.r. c.ct. lxc ln urnr ur r.i, d rrncrt , d. bn irsi,'(rit. ce0 n on' dc stiinr , Chi r dc- i li csdoc. oi tc icrt:ln' .hc:i rbxn,td'i..,t cdu Aiur;-LtF"'rs .lim I dcclarii Yvonnc soldntr. - \ r Pind nicll Vr.rn si p..lii.l chirr qii nri dc ,Farl't Acum. i'ncdi.,r, ne tocr r).Drscniinjr r . Itd c 'r ir.ib ri i', br,,trrc l r 8crr.rnJ. ritr.ht: n \e (inlo.r ciluFi
dc J'ulin

I

rh

,

CAPIIOLUL XII

!,,. Citv,r t in\. t ! Edilion sticj,tct..Vic ouvrnlr0..t...unqi citr ortlort.., ,,Vip J In.t Jil (Jtpon:t E\croc \J! !rnn, ?r.,. .,VieDe tlari- vin onlriirc-, cumpirt zia rl. Tr( tr repez(iti pe\tt .lirot t !trr prgna 'nlri. dt,oii.t pX.e rehina r.!.inr i don., tr.cn ti n..(in,r r de\crperir cu a rjtrni v n rrntlen prinne pri,nit t. ,, ,.,-Atr rdDrla d..c4(uB.-1..m vizitat ta holet. rrcli;;a.ilred dc oc ' f;t, ne.a prinrit lDturi foarre amatit, Nu r; d ?nj6mr l-h intrpbrt not,licu\ n'.i potiti;os. - Br dr ! ri\putrsp el 5i al sa/etei qvicUn inlcrviu? o vriirco. - nr. Sint coresDondent - Aha I E .u lol l allc.va, pent.! qvie oulrierc! \n p,r.ere li di\pozilie. D. a.oto n.ah lort .t,rt ifJr,, niciodrt,i, llJu ru - Dc co ? il intrebi cot€s t m.(. -.rppen,Pcnlru c; n-arn lo.t niciodatiL De ti dumnenvnrrlrr, Tire Vrn ( in-.hizindu-ri caietut cu inte';niri, prin urmrre, di{i n-r,n icr"lro, potlnn. Artert intreb,irite - NuDele ? -f Vin KnDpef,.

ou' r'.re'i

Prclird

si liu

demnsc.r

. - Treizeci ti otl d. ani. nr3ctrt la A'nsterda,n, Am tlcutd,nitri dr Flitrhnic;. !int cictkt dc t,, vi.rta de sar. ani. mrn.rrel nr.ren'ln brinza Rornddorrr, bluturi pr.terat{ ap;, ..id.urct sr rir} i,nii. ll!." l-lll11 .lnemilo€rrt nu hds, d. aoi ani .o inc0p t s.i che. ,$c, 4ndinr€ri s'tri 3jDIlB trn... - Cc probl.ni vi preftei t. prcz.nt ? sc{n d. dumneava.strl - cuD strpraticut s|Jh nas l-,h vlrir de rnattnuh ca... skopit toqraur cu trtei? - Vi aducell rnintc pdtu crcd ci rt Sf. atft - Da.binr, brnxind .i hi.ki.ta itc d t dnmn.avordri prodlce trndc - Ii noi r-im flr'nirit. D.r tiind.A ncesl. rn(ti * propagi ntlrasonor.. Ae
6

deit ir aer, am lurnsl utei pe )6e. iar delsldul nntru a semnthl prez.nlr undrlm !ltrrsno... V-arn si lotmrr.liat. lrt. r.znltdldl. aine... dar ali bnnlili t - Tre.iDdbine,lingA c! pompi ajtrns si ma drn obscrvat ci !tr a.ab pe o d€ benzif,i, se inchini in ldfa unei m'nuni, Apa s-a arrste.ar c! rlciul. Un rll afub sa horiflL !; plece ra Meca arunci cind rti cazul rn ,l1'',r, iJr un. delF produqe d( biciclela duhneavo.\tra su adorlit hroxtl(lc. lcla. Van Kappen s{ ptrtal ca rn adeviral invcniator. Nc-a turltun'il ci l-an' djuial sn plimin. clera delkiente ale apa'.,1',rn' rdu ti n.-r' interzi! sa rreefl disculi. sub $.de. oema'Bli.mE t Vi prrlind st mA dedJscJlil inn,la ilrcnlalorrl. N-am nici un moli! si mi tutind. Strielelii sa-i lie rdtinel ti greriti Jacd cie'leli (a sini.icti.l. V!-ntrlali !m.rnic, Sinr o nrinee d{ bor. sau. dacd vre!1, un dviald Irrd aripi, !au, (n naDechin perir! pilmult... Avem doutrz@l 9i doi rle'ndr.\n.1, ani cnrd oi-a h!.it tala. N-ah putlt si mal umez polil.hnica. Eradr sirac, ca lorr€.clc dc bisericA. Am nsncit ca d€ssalor tehnic, araislru lur n"lor, rlrunE.rr, rleluilor.lc sliclS, It.ilut. ln <lirtil, "r, mFc lic;ril rn ninre ides trnei int€nlii. lnv.ntia nu e\re ,lecrl uD molo n'tlIel de ma.e randaDenl, r€latl motd p. ca.e I ati de pistal dunrnelvolslrn, lcelqti noto. car. h-a ajrlai s: mn clascz Frinlre primii la aceasti cursi, acolati hotor care - tnri strni d.! prodr.c unde rllmsonorc,,, scana Ai.i Va. (appen s€ opri. Vedeam cun se hiinintn, stihd in c!ntinii c€ s;i ne splnA din liala lui chinlili, dif, calvatul inv€htatorulLri lipsil dr Iegnt!ri. - An lnjghebat primll model, Nu mi-. reutit. Am ciuial trn liror penttu invenlii la Anrsterdad, Ml.a! aratal !ta. Am p:irlisil olanda, afl cuircidal Parhrl, Be.linul, Stocl(holDrl, Bruxeuesul, Londra,". Prelllindenj aD losl gonit,.. ln stirtit, am intilnil la Rona rn ins pc jumniat€ ticnit car€ nna dol 5.000 dc lite, nal molt ca si scapc dc mine d€cil din iturcde.e in inlertia nea, Mian torminal llcrurea. Am construll toma delinitiva a moioratului Si acu@ Iatit-nri .ici,.. Si ce rost ar av€. sA lii minl? M-.h insc.is la aceasti cursi in speranla cn dod-doa voi re!9i si tac rost de bani ca sn plni*c taxa de br€veta.e. M-an zhetut destul pentr! ca. itr siirtlt, si anr dreplul si mi bucur de roadelc inventiei rele. cun all procedal? rl rnt.rba col"gul mcu. - Ain.... drr nreu e\le rn nolor rn coli!ie, Iung Je opr centimF - Molordsul de doi centiDerlri ri jhnl"lt, Axrl se! fdc i.i, c! un diar.tru .chilibral nraenctic ri se invirt€ irtrrf la(ir dc ae. sa{ ulej, nu de Amb€le capele ale txului sint iinisal€ la.aliiat. nedie, adici 'neta,. sint la tel .a nle rdui ax ionnal, dolortrl are 300.000 d. ilratii pe Dinlt iirn sarcini si 30.000-60,000 ir sarcinti... lileleg, zise col€gll neu. - N!-ilelegi nnni., il r€duse la ticde Vrn Kappen, - An montal nolortrl in c€nl.!l axuhi b'cicletei. bai bins rrs rm -nlocuir a\ul Iirntal cu un ar CUI pe dinrunl r. irr golul l-rd Irnplul c trlel, Cind molorul porae)le. pun. in milcar0 nnlrcul.le
(:nci ori mai r.ped. in medinl lichid trl :rltri, Irdn,n'rind lichidului D Darle din nu'ndrul hrrariil.r ti.hidtrl Irce ca a.uFr, i'rlplor d€ bcoparire ra .rjxnga un nd'i1ar de ruratti foa.te r€dus, pe car€ pol sa-l r€glez exe.citind o pr.silse variablli nsulra masei lleirlul, Uleill ar prcki o parte dtn enerAie s! in cnzlt

I
ar fi ileirlit ioarte iin, da. din cnun ci rt nr esie !n numi. de llralii .lil de ridiclt ii€care aspcriht€, orkil de mictr funclioneazi q o ghc,rrr cde sr inli8e in darr ,'leirr lui, Inlpn)iralea mJilnericj se schimbr anromal, DJ.i arut !e JDrnnc numai c( a milioana plrtc dinlr-!n nilimet.! de uDll dirtne n,xsreli cimpul celuilill n.rBtrel crctle d l4rnat !i proporliondl cu rnJri'i,cr dcrierii, 9i i.: l(lul rc.sla urtrl revire li lucul l,ri,.. - $i cuD !1i sohlional ncc{sin problemi? l-aff intr.bai fc - Cr xjJorul n.i cel'lc loloelecrri.e 'ninnscule. Drr vi ro! .ti n.Jvell Drcldrll,r sJ vn da chirr torlc adJnunlclc, - 8lne.., JJr crr(nlol:, l)r u Je all ldnr .rre t l? it inlreb - N-ati vrzul .li trd ciran cn t ci lcnnosuri? kel te noerrl. dn, da. n! tinleli foloserle - B! schnnb sinl sh,t'rilrl sinsnfttl d'tetermostrri s€ {iln {ltcelr itr dlc I' - zcr rr dc llo'ic 5r dc norlocrl..dirui dccit

ir.are

bire firisal, la

axul

l

orice caz tdrnarea unde'or ultrasonor€ carz€nzn o simtiioarr rierder€ de en€.gie. ilai ex.ct,.andr enltrl dc icliona.c.l moto.{lui €sl€ nic'

- lrrvclirul teflnosurilor m.le €ste o bai.rie sola.tr. iar ln intc" riorul lor re aiii ncluul.rtoarc... Numai in parlen de sus a leirnorlli d. la mljloc aDr lisat loc p.nt.o 200 gram. d€ lichid .trcoritor,,, VJ m;rl!rise.c cd pe ro! dr!rnul imi v.nea cji lurbc/ p0nrru cr nrolorul meu n! srolea randametrlul l,' cJre mi Jtlepicrn. AcInr rn!i inteleg tot!|. Problema a losl rezolvall de dumneavorstn. Fie c:i ljbreazn artrl, iie ci se produce trtdev{ (n curenl rorian intcrlor, in

totalll ere.siei pe ca.e-o reprezinu undele ulitasonore 9i v; hullutnesc cn n-ali d.t€cl.t. Cu placere! spls€ colesll meu, inclinindo-se politicos. Ne-ad llat .Ehc trn de la Van Kapp€n, as vrea si nai adaus dor. cA am vizut molo.ll c! ochii notttri notlri, tl tre-am convin\ de randamrnldl 3iu lol (u shii b curir a lui Vin Sper .a a.e(r arlicol n va co4slitui unici
$oral cu

pierdsea de cfldlrn.

Yvonnc Clatpentler'

la Jardir drs pi l s il .r rtit d€ cltlrdatii in l€ctura articolulul iacit f! cit pe-aci si calce li oicioare {r pui de o cdk M jod trisip. Ridi(d baielnrul br.{c. rr"r., .roi sc ' 'r into|rse ri Dl*i 'n sribila,
Gamance ajutue

CAPITOLUL XIII

I

sil de alil r r:'{ncr. rnrbalrinii de .lirr dr r. l JrerprJ, crrli(rnl europcatr pik. s.ildal inrr-o nrarc dc [ncl.i. La sln]sa, diDcolo de rp;. DrIr,'i Jn'rr''e Lr rp:^'r0 rlt,,,lrc JIL !l.l.l.r iIJi .'ruo.a o lumitri .l.il,r ' rr,r ,r[di,'lcl4r .tr4.u(ii., i{ r:.e (r b viilul inl ' ncricnlui, ln ccni rl 6rriuiui g.neau nqtini ri t mv ic, i rimp cd
8

D. loxrl€ dcparte se perc.pear c.inpeie dh mel iiilc cillale dc orchcstra b.azilirnii, iielodii careli rls.olc.u sirselc. Clrcl'tril ll{li€nl 5l roiul dr i'sr)ririri rr.'hi.ler{ru (n irlc ntrlucl lrinlrc r e'ele .,SeIrirJtrrid.t". Sub ir!. arc/ric pe leri(d de te iropcrit l trJr'esluDrs. trnJclc \ilukr,, obolurrra.l6. nr idi r:r.. \. rorlocnlei 'rolelul!l i

1l

I

I

."t

Derilerir linlinile cu roati scirliisu li let ca ri acunr ti\c nii d. la. sarlellle de lul, umolule cu a0a, sc rididu l. l0l cr Pe \rP_ nrr,, orimilor la.,o i,

lr

anr:

voie? inirebi - lmi drirtrsp rse cu unChirlcr. Yyon'e ii s.sl negaliv. Avc! in hln ol lreilca pJhJr de coniac ti rrmtea ci I se urcarc blulurd h cap Frunrdsi noaple! observl - Aia e intoldeai'qa, rasD{f,se Bc.lran'j. Dacl sn $'lln Chae Ab( Has.n. nrintrl. vintul tierblnte de Dtidivorn. plimb.re ! Ie propus. Yvntrnc. rldicindu_:r' - H.i s! la$m o dar t.rmin articolul, sc sn'zi iertrti. - Pe frine niramis iutr. lrebuid si:ml Chnrl€r. luindu-5i Yvonf,e si ilcrtrrnd schimbara o Drivne sc r ilkalivi. Al,u Ha' sin 5e intoJ;(e si fa<u scdn (hcl cn,iul. Era pcolr rriNJ dnll dc cind s€ inlllnls.rli aici l. cotsn. cA Charter nn-i lNotea Ylonne' - Miinel zi de repusi sp€r ci vii cu noi? t lnlrebi uhindu-se rn ochil coletului ci. plec?r grabit - I irene. r[.pun;e Charlcr, apoi se inlodrsc ri Rorer se ulli in urmh lui oarecum inlri(al. '-- P€senne norul de pr.lumuri ll tnuri la ocli btlnbini rbi( orrceDllbll. d.i in slirtll cine slir!.. buDl .e-si olatkn iotrslmali. o lu!.E pe Yvonne .le brdr !i poF nir! li;.li nr;n nrxr in!ih'ili ii. noiDtea celduitr, lunrinali dc 'lele-.

Bul! Dum !.., prmnii lni PicF€ Moineaur izbead in lriat .a D.r col.\!l din ialr lui, cu nusclrii ca oialrr, nu se lar' ddd.r \i €1. aooi rnc€Dn { \.iripe Lui Pierre i se pdru ci seircrc; se tb;icr auja,er dndea din ricioare... 'Cde ! - urli desDpral.. a€,e..", d{r nu-si p;.ra ma.ca. ln ta!J ochilor sil li$neau Iu'nini gdlbenc, \i,nle. id jcslni. Cu ultimele rdmirilr ale ptl.rilor rale didu un brr;ci uburui ca.e ir stdter pesle piepl t Bunt... u.sul c4zu. de-i trdsnlrd toate ciolanel€. ia. Pi.ne se tre2l. Se uiti zepdcit ln lurtl sI!, aDoi 2i6bi in sirn. In tala tul, linal el, sub nasn. znc.su nloF ,rne de dorare !roar€.pral ,,,1 - Pcecn,ne im adordit. 5i toaii vdJ2lria rsla plind de s.n Dribusil D*te caD. Oftn ;rdnrc, apoi ldonn dosdrele tl-sl rezu de heabii. Cn la de doun zile .losff.le loi Crnbcrh. Fnc( c(noilhfn cr tost€ ororilc regnnrlul nazhl. dar.d r€osea 3n dd de dosnrul persomct din foto" Arhlvn Tr'hunrh'lnl dln Nnrnbcr( c nril intri'iti decit o jun' cld I constata Pi.rc Ap.i re aI!.X dh no dc lr.ib{. ' Se lrezl c{ cncv( il s."krl d. 'nt.. Iletr rvloine.ux- Abe. Her Mon,eitrr... r'a'n spr.s doar .ii ish-n!-i trerbi ncnlru un orll(1. Si Crislinr nrea nni slunc cA nu-: inlrd-n clD cum iort€ si ni lise sd stdu lol mereu inire maldirclc esl€i de dosarr or4full€. SirF.na de ea, 5i_, .r llicnl intrc.gJ .l \i.rln nentrd min€- DJr ce sr-i lac, d.ce me iubene alit de mull' P. (r^' cn asa 'ii;e;! m{ inzedral durnnezeu dosdrul !nn lllcnl.. Di.ld mca nrpn lnlinse lui Plerie o ,:na!.urpind srliwrul. Pollin

iIUI cu {.eJ a trncrriutri drrn. s. Ftri}e}t., V, rcg sa nu va sr0a_ d$cli\e,matu, ortrnca o rrivire a\uprd prjn.i h,r,ii, aDul _Pitrre, se repezr ri harrilnt arhivir/i\e ipoi strinur; /dr.vr'n, Va tuarte n,ut. _ - Mu,l h$. rd'r sipi.r'..icio.t.,lA \erv,ciul pc tunsc, tt $le. \ u't care ,i t{ri ,r.ui un sonet, N vt ro8 sa n! proie\tdli, in,^ta ptere a.hi\ar i)i riJicir nr,,desrie, n odi d.\pre dunrne,vod\rr; nrjnr rncpnree, vi 4fr \a s.,itr! ,nutrunec. mar. spo*. >rnnqmd din nnr, , ,tr,r n,nutetut,ri mirunl. apot \c d!r;a tr rtrcep sa srudrere dD5Jrtrl. \nu e,rti cI - Di. nu pricep, parcapn,iie, tdcind \intet' cto.. un ic!r cu hin,r, du ne.. -, Nu-i ni ,ic !.Fptich incc,ru voaqra, m.l rh\pirnli! ipoi \:i .\rrnrne/e din m, c,, .Jr \t I in ! n titer. r itiqrxtice . ,.D, Hr ,rz (;r.c.. "r*ii. -\!r..r'rn' "rmrrr iistn ri-. nn, .t..,d€\i,rrt:" _ b,,n,bari nier;c, rn x,ldh lni.rr.,ri.i. do\rn,t rnri currin .r ,*" r"i ,.i;ii-iii.,ir.iij I retre st antrc,l ,a DrrcurRi t tqirlut, ttrr rJnr,r,e r..nrn,ntr, ,rc ri prlrner. rrrdn'i. FJite (risc L, ,nrrina nu co,,tireru J"il.i" nrzrcJ{h.
um,'.nnmete no

dlba(rriA.: lologrdtir' rednranii todrt.

";;.;;,,1,.

carr,t si extrr{n tnt ce FUtci ti interes,rnt. c,,n\trti d.tr i.c\t DriJ.,, c{ .rrcrn. uj dos,rnrrtri air '((\. t.r o ry stxptct,{r )i,tnt n,rvidir.t,ri c.xrrrinlursilii :,1 'rr rncaptrs+ pe rnr lrn,t"lni.Cerrcr,rl t.lr.nri t.., ti nrrtr,r," tui r,.! t Werner. t.t,rr \crvt.:ntui Jc c, r\r torrrlil .1. Lr_. Unitcrl 4tritin (omD. nc cind nirtri c0,trtr.irtrrtrF I cnprei rc tasei ti ,tIisttrt a;irto ftrvcttn. l,i.'re nu-i cxnnttci pe primii ltoi, drr {'r!rrc ( rrto li}rrt qt..r .ii esle trn rirrist cnnruni.t, br iti rJu\r:i' ifll. (i.tr r.,nrnt .N ','i lrIh in 4n'crici... Pi*re lecu o cnt,ic ri dlnn totosritin ,lin {t;,rr. Jp.r ee Fre(ill si-rl ix rim b Jc tn hiirinnt :,rtri,1r, Britrin t . Icuroli. J.'cti ne.ali f.'cr cnrqt0,' . cln \tr v.l rru ,.. n,,t ti lord: - llr \loin.ru!, i .c|n... L 5ri vrn4i rd t I ti riir,. rn .r Li l.r. adicd. \i ,edetl. cn i-rm \"rbir,te du"r'r.iv.i.trti.,. ri t,(e u - Cnlo\11! ziqr Pierre stringhd din ou rn' r unctrinr tur_ () DoeU crrc tir \, I'iculer. pntolerr trumor\c rr pe,teJ prr m,. rJce ti un plddi r .\cclrnl e.rvJ cum numxi n d,'tl re rnr';.r'c ,i, tiJli. Viu nertirr't ! ii promis. bAlr'rului, in linrp ce s. rt',,;a s, q.fl\etea prin

C_e vcd.ti Jici u.str.d.vrhln latr r rra)utni cairo, tr\pu\. .. lla..n. A/i narelr nu \. mai.nnrtr!ie\c, ci ,; toarni in roi,ne. Noile orare..amtad unrt cu rltul .a dora pi.nl ri J€ ap,, - $i c cc le ddanjer/r ch rcet cadic;, t\rnaitid. tit. mat crrat decit c€l.ldll€? intrcbi Roser. E mai c ral. dar e rnort, ln acest qrii€. domini b.ton!1. Ai.i n-ru- cuvintul d.cit tramvaiele si mati'ril€, Ai puler loi atit de bnrt

,10

sii slui cd te {lli l. Sidnev sru la $ nh i, l Bctlin lr{eles. Pielrele griiiesc, belonul este mrt.,, - Miicar d.ar ii p.etulbdeni hai multi ticer€ 9i

l. )i - Ai irtrinl'rilpI'o,r..a \,r \fni vi o rrcnr'cirrJ orrr'rrin.r \. \dlt,,lir tDl i ri piiror rt ilul,n tl_Fihct,r' r.Iunti ln 'lrrpl 1(c.'\ri .It,'dl.,ta, (evd nrii rnica de rrei . 10 d( lilonrrrl p"l'rli . Ix lraLr rtl Lli'r i\tdi \ie " rulrrrrii oficne\lr, L.r t'\. krl".'rrlri rlr noi s€ ailA Siinx!l ri piraBidcl€. Nici asilzi n( sc cnnoaitr incil o J,trnrn de connnrctie nal hainicA d€c1t [lr{'ri{ln. Acrrn 1.400 de .ni, canrlul sudic catre tornctte dir canrerx re,trlir a tirrrtridci I'ri (hrio, p. grctcllc Klcots, indica precis rnic^ zi r arrlri in crrc soarek $l Sirius s€ nr.ar pc cer exact ln rccl ri tifip, In rccdsiii zi lnr€Dcn i ticca.e .r cea rai mrre snrlito ic n potorrclor di !rlea Nilulrl, revirsarer tlu!iultri... pir nridc, zisc Yvorno - Sirl onerelc roor tihni Debuni accstc iofild frdvli. - Coirslroi(d l$ s-r lircrt din or{llrrl rnor tirlri {cbrri. dar pietr€le atr iost clihlc tle rii de or enl din Iotor, de oii c scl !i rutrmici ii 1{hnlrli. Ac€tfi rrir$l il0 pi^lri cunstilric nnrtrtrrctie !0t'r:c. nu nrnlii..lr rr'.n'1,{nrlici n.Ip,!r'i, <l t rlc nii'rtul i rrrrrrrli, ilc ontrlni cJn ltrpliI cu iltrr.r. rrrc \1r'nx" a lirlr.l 'lrrh,., rlin trecrt to!esl0sc dcoDoirlvii !ictdiile omnl ic r0 s0 zbilc, cr !i lrna€dio lli. Vli sfntrcfltr dorr cil Dlclrclc $inl C'iiilorrc.,, Yvn c ri Bdtri.rd t!.)rrn l c.'li llrlrrri ur zvcll l l t,rl.lrtr, lh.dI :'r : h ir t', rr IIilotrr,i, r "il'Ir'l !Ihririi ',r1. cJlilib'rt(. |r,1fta ca il n c'{If'rl de in\ntlnril -ri, rlil cr, dL c rr. drt in t'rrl riI lul, ljllci' IrlFn t,i,'r., 'lc,cn,ri lnr \inl,'1..,'-( dtrcer r"i'!n irr \rnj j li(ri. llr'rn .. ir.rr:.F. r.,1ri.nrr(r.l vcc|l n'rr'ih !fft. <ch./r I i dnr.rlIrdrFc dr Ir., cr \il ltrl.,, l"lrlrilc alr.rvr.lilor l( rr'c s.nl l,'rrc I'rd'cplJrf .fn r,r..lrir. ^dIrr, - cr.1' 'n .t,rr r',1 'i.. 'ir t,rirr c r: ,,c..u'iti. '1. rr{ ciu|e dL 'rr,['i a.i lrri r lli r ruf(ni !'{,r',r rn lro rlrFr c ,. lcnrt'Ir I\lc rro rc. Srr,i r6rtrt r oscll.ci r lo.r)io enh i crr( \c .i," ', (i'.nril!le. I'rlr{,rr('rc e,r fuh }l- lI r \,lrll,{neJ prinr.lr nrrri c"riniiri r.' yallrri .ler nrit rc trr ,. rl,din,r. t)r:'ni,r in '.r1. l6r/ rn x lt,'n.i^nnrl L..lii'l Vrli.l !nri i nr!..hfu. ln nlll rc..lr \.r !'r\cr.l llilr1l,ul, l,rr!rl tle r irrn"rc, cxr '.r nrri r,r/i i -. rd, git l:!nr '1, urre )i trr tri' rii. rir'rinr I ' rr" , rc,ti,rcin\ii t)i ' \Pnl."r nriinilc, P"r;t.1,'rr.,.r ,c" ,rrrrn ir\f11. ll,.cx zi, I'll,l.'d )i Mikr,j, rrr(,r d. rnti'ci"nr \.r'l Jr.hlr r'r lrll ii rc(c tn, Ft \dh.rr ni.i ' & eslc o nroschcc, cij.i rrc un lrccnl dod de pilrr sutc ^dc!i..tii dc rni. r.'r froDri -zi\ o Ii\(Fitrr0, j,n lnirir rl tslari.rt i, \i,i s. dnni tincri din loite \trl.h. !,r ,it nrrl, .,l]tre cJ \r dF\in,, !rmd,i in!Itdll, si 5c rci reici... 'nlo ' C m pDli \,' .r i c i,tr-i n ,'Jpvir rir ? i lrehr 'no{hcr Drnrand. - foa.le sin'pln. 4dr\nr,'l mtr\rhec e\t0 o cn r dc\.hi\H, 4 o clidirc aco?rrili'. Const' cliilc rcopcrilc i fGt introdd,. de i ,ci ddpa I4',3, rdicd dupa cid.rer ( nhtrnrinoD'lutui. {u i ri,it fdtcdJ,'li Ayd \olir din Lm\tanrin^pote din r ;xrei .lopotnitd *J ni\. .ul rnoi nrind'elul.,. Cea mJi vrchr ho\.hee din ECipt. mri, . ln!r riJi.ain d. Amr tbn ct A{, mJre!. vilir at catitllu"i'Onrr,.dre, llr

oUrdiiric,

dragoslei de orfr€ni, a lenit sn jeruiascn Ecipful. Tolu$i noi, arabii, am ltuet irurda noastrfr cileva s.nmezl de piafrn gnltorre, care vor povestl cum an gtint si Fetuc.li'n arama, ol€l{1, cln am invitat jrniitrte dir llme sn tasi covoa.c, cum a'n iztltil, se ia.em o.htartn iinl aprorP€ ca port.lan l. Drci Al Chavizhi nu s-ar li aptrrd sn i..ducA in larin.ile algebra noa31ri. Eurora rr tl cu oscut.( rh,,ll rha' lirziu,cer\ll rllinl{. Dice n-an: li inbocnlll re.aurul brrrnel'tr Inldenle c ,.O mie rl n, de nopll", da.a Cheb€r ri Avi.entr n-{r ll sos lA limior zilei dln relop lcl. maglei Iegre cileva $,[\lrnlr ul, !ci!i trni ri pro.edee noi, ne-tn pr.z.nlJ nral snmol ln lntr ltrmil ,l.crl t'nl.d ati{zl. Fi.c.'re clldir€ vech., lle.irc arabdsc rorsllluie cile !n mcnBlo vir.l zba. t.rii"r 2b cttrmnl.i on'.nhi, Vi \tun 'lcLl: Dlelrelo sl r gr.ltonr.,,. Hasan li.u, Vint"l se n'ri,n(crl, irr slrilzilc se colkd c inJetul. Yvonne innli un liot. lhsan. o - Ti". i.islmi"e intrel,tr[1:i r]iuderh la iclall La lclnhrl ai cnrul lrig... - Ntr. N! .trennti au conrrrull fir hldele, or.,|ele cililllor, nosch..l. ti crre l.lirl lfti duce greu apr^ pe c1 rc h so\e mll"nlll ca lcnn (incl vNlrl dl ^ dc!& o s{t! de ani,., ca - Dotri h.r(r' tiebule sE initrpiui,sci morirea ca si lriirs.ri

ir nxd.l. ptrcil rl al

r di fdi.ilL sptr$ Hrr0'r. LLb id q inlborri.(a \dlelal.r l}'a aiuprilori si astr'rili, care nu I msl -A dplra'trir lain.le nr,rtrii. ci 3i in'ele se ti lol8eascii spre Drnete ei tesilc alurii, p. c.rc rjuis s-n cunoz*d. $ lrebuie s rcipr de \lillile te.1re ti lc. litrrit si gura, inlii dupe chiDul >i d,enrfln,!rei dDbllnacelnr, i:rr tirziu 'rai dupi ac.la al ohtrlui, indrferpnl da.J ii zi(. Bris, zeul cn ci'if de brols.i, ori zeus. !irinr.le 1,r'!eretDr, !.tr odhir_ Atah ori atrut r ..i
rrinls.

din zlte rnru):ri o;enett Uiiati-ra int,-acoto ! tp ir t4 fiafr ';uril nord-eql. Ac.h se si rlild.,le lunr.r ouj... >ltre Bral l in!in< sl i i tla.an J'rrr ci n \bseaU care indki d.!hu' spre nord ri rdsi.it,.. S. lJ<url din dnln ti dlun\er.t ne j6 in hri hnt€l lui ,.Srdir1mi.la" 'nlorr\cr! .La lllrh il Allnt. Ildhomet rasul Allii" - riisuni deodrh sl^\ul_nue/inulul (ae .hemd dedlnciotli lJ ru8r.iune. Pe cer apriirrc g,ob l rosu il sDar.lul.
c,q.PIIOLUL XIV
PAR IS

t
{
I

Tempo SLrt.nlel rt|lgh Carance, irn'rcind incn r!la- lui Ch!rles. /\ccsli ist icoa(c trmbr cu rescmn!r..o .tar:i c.ni. lnno .r h'clul blirl, rproape \rran!uttrt, dc.lha asuDrr prnlrternei dacd Ls,e sau nu tedprrrlJ ncvlie ci d.-'{nilefl !n sr nrr tte\le trin nrerncn..r tcnlatlve d. omor . Pe ccirnul aIrr,rrulul d. trl.vi.'nne. t r!rncn !.nputut c(lltrrtnr din p'rdonul dr rflrnrc s. tefani ur!rer. N; \. n;rei drst!tr'i.tr r,oft renlilor. itr \.hrrnb nudrrh po (1rc lc n rt.' pe spat. se pnrc,ru 0'trin(e cu rorll clrdrrlea. . llicur grtrp $dei lr P. \ intr-o cr.nrra din ,'p,rrtahentut in (rre lcui'u pi{inlii l r (harl.\ lnotrl logDdnl. a Carfuncei) ti rrhJrc! prin lelevi/iure d.claturirel currl..,

il

l9

,rl

il
rr

i

l

cind te rnlrerbJ onrnl :c inletcsii -i.s.i":i " - ..De ct nu rrrp nzi de piele al aparcnrl i Lelk f in capur v...; l chirtcr. ';i;;"'i"'nr rirpunsc acesu' b r'i !l - lrxmltrlrrlmat im I li-li tuc r d rorir (rrrrd aicr cotcoddc"r' i';iii;i.i.i i:;i)r i' "'; t;;;;"' ; ;i" ..- norn'd rDr ne 'e ',,,,;,,;'::;;1 tid.dninrrunnr r I rl Chrrtcr. - iiliii,:.'iiiii:ii ir n.r"'za rt du rnNri v{d cir Iiriirr nr 'ni €stl brLtr nlmic, 'lu nicrnJrj "' iiii,'l.l i. iiir.,i Inri srrrrir' du pc rutrd!r clic rrcn'l lt cu emi drn {urr sriro pc c^re tsr iii'i"ri:"r)iiiii rl, 'coase idrcr s: t-1 ri,i intre (h ir rr cind 'c lrmF '.*,ii i',iiii" il.ii"ri'1" v,zu'c n'v4itn notczc cu crcionur' cacr i'jii'lii' ii.i,i"iii ori' er tr le 'i,i""
era ' "

CURSA EGIPT, tN ELICOPTERUL CARE URMARE$TE

I zl'e c.,d ooll sr rre(l dunneala cu nri l l5 polizor' ldul. Chtrrler Doliilc05, .edindul de'chrs din iri du+e ;" b rrl, aprirrur nurrin (crmurvire'6 vnrttrr r Ain"ra cu r"are .r r".a'li iirl""i.',, iiii itrrosl in;urind tl cl nrs l

-"i;.'ffi .;;''i;; l'i
IARIS
.,.

!r[.ntl 'i;iiiir.

'i

'' " ["i .,ji j''i.p*"'!e 'cunpr mcd l Lcu indiqnara mrma lui "'- ;r'-r". nnde-f,i 6li. (harle'i I ite cr Disz i-o ir inainl€ l ' clil'j'iii :;;;i"i;..'D; ilii"i "a cer i'rrare se ad e'd nramei l iaharles. '""'r ' " ili'ir,i.rir,. ielito, f,ri trdi.rte. s-a d!3 n!,nal sd-mbcc€ o '"' *.*i'ii, iiiili,li rli.i'i:. ii "a ", ..t aibd nruorP d' 'rdv'r;'
ECIPT, MOTOCICLETA

lipA a sor - Vni. il si r,.'ii;* " ii,ii".rlir;tu;nr. ioati pricepe de ced*,1 un rr priehnur biet ghion{' ':";;"rl;d; ;r;i ;; tJ; ci;d Fr 'dr-i dadu\e depase)'c!

in clipi icea!ld Gdriance colLL'

de

LUI NORTON.'' u 1o \e!lsHorslt lnJlnte t slrigd ccmbdra pe ne' un rJ\r!l'rl r"' -..acum *"-i".-a. --i"ii. Horrt lrisea din in ntnr rrecu ca Hasan Ab ;;,;;l"lii;; fmntr snieael' iDoilr lnr' rre'rcrtr neacu*ac!5r rr ii zJicneau_ tirnptcle, i se umiliseri vin'le'

"''- -"''ni li;ii"r r Avsnrlt.,. ln srrrcl(' tor 'e iu/cr{ strlsnr.l. 'lior rncnileri. '''' "-'ir.ii tut"i". !or\J!t(l ret,0rr cJ otdlnul. Hortt ar ll vrtizr rt, dacr nr r',st dopd er' ,-';'",1;.,i:i;;;;"*, ;iiir (:i,"hrt',n 'huN rrir trrs dir.nnir rr ;;;';,rL i;'.r-;;"i;;r'{c rir -#.i,iJi-"r"r .iil Ja Lrll,'l nici si n nn vit'za slhlea o 'ra 'nics.rcze ,,.* t' durtrorsr se inrrndei' il";li'ir'iii ii"'r" 'r;;". 'i*-r"'t, sr tc. rx a,t in cc'iu; n $xr :,:';; i ,ii;l;'i;i i";;.;:';i;;ai;d -i in o"'I"lt.llllil,'",1;l..'''lill'i1." .0,*' fcn,ru r ,kii oa'i. rr ciall' decir r.r, r'r'ri"iil ..* li"iiit.-ni lumetrte inn'runit 'u!onrcr picio'rer' nu-tr nr'ri ilj;i:;'; i;;;'.r ii's*p"nt" c".n' rn'lnleir; 5rolea pe loc (0u :tJ !i nu-5i mai drdea se-mr nicl da.a
I3

'n

I

fOIP , POSTT]L DE TILEVIZIUNE DE PE ELICOPTER 1.3,li.rr in rrnr,': ri\e ylo nc. ridi(ind -)e ,n pic,nrrt, Lrmir.ste-l durnn.,'1, t I haller .r rr,n'i pe bxrtr )' JirlJ Dti.li\il, - Hor\i c,, Jn.e nnr,!le \,rp.' ts, ttd,J pr torut tr.t, nr, Jt de Spi.eel. d.rpa rJrL ri re Ro!cr, n,,!Lr ,'t Lt.IIitjte, _ . Yvonne i$i ap ci coleg!l d0 ,tleznr, it lrase inaDoi ti s€ c!tci
Eralii
PARIS

I ii

spnsc, N

.i

dcv

rnl. c!nr c rt

patrutca.,.

sticl,r cn olel

,..Grn.'ncr rnrinsr nrin,' \t,rc \prr.

tpoi

ii'

rcopcrl lair.,,

rreFililli nc"t r,.rl.rl,' cr

ri tr sc n
nld€lcnrtr,

duscd bnnn drn

ltrsl'rli sflrrixtr,

ECIPT, PE I'RAS!tJL CURSEI,,.

i,IIl di'r Lur'k tr ii r'. l sur/ rnta nrgxt, rnt. pri r\rf ll,r\l . nll,r, .rl rl,, lr.. Mich.l -,' srrr(nr{, it tn,itf,, Abu ll ,D,,rl.f,rl'Ih,r 11ur,r ltrrt',r'rJ, rt r'tr'trr Irrnt SnicJ( t .R!! bulL.l, r cirlir-al Llxfr tl.,, !'lJ dc kilunrslri . A$ Lrn I, rc,llt /llntr d.. f( lt,,r\t ltii cr, c..rr r)i rsr. iruniu, lu i nn luc Jin cr if, (( n'ri dc 'rl \u rri c\l! d"(it r x.i/rci \i r"Dlr sr..r'rdr i" flnr lul l,iJ?. ( lhl/cii in n'n'r lni Scr,unt.l t ,i'r\r,rr., c .ir .rrjli. No 'rr, { rIrtri,'IUl, in,br,'(Jt . tri:;r .'lb,r.trr. z.:c,, rn J\i, lirc jn ri t'rl ndockl0t.i, lnaAi lin ii unrbtx d.pr c, drtrdc dc n,l. xd rrn,ln-i tr r'nlrrlin rlc i,l.l .tr.'v,rhi. nrit,iri ,lr t(inn,:,rr nr'nrlri rirr rlrn itr\'tindu.j t,' h',trt.., r..rn hLr., \rd.i c 'itlrrn, Lrtr I abih ri IU-)i rnri l x nir,., dc rc t1'l.nt t i lt' \t... ' lnca lrei rrrn. .tr'rc, \ nzi!1,', rl lIrilli tk Nnrl,r'r, (u l,L'rc cii isc \iD'lei inFriJorrrc. i Al s. Cu ,,Crncr l CId icrl' tr rir dc (llrtrril.
nrLl
,.,.,l,l

I !

I

,,M chtrc, drirc, .harc Y!.rnc. P(rlo r nt!l< \inr de-x drcDtut ,,,tn.,rtr, A r uaxn'il ta l0luvizirne .uFr 'r 'Jlcri\r lrin il.l, rrl rrri0lr trt i t. Crieir, tsre nr . \,'!l .u ,, dL,crii ru ,n r.p' lrjelc rxte, un.!i c , (i o v, d r orru ' d0 . \,.trci r t'iic ri rri inrcrp,inrr, rlct f.-.-..tir,, F\lr r ri 4{dlld-nr,', Yvnn r, :,nnrt,i ,nrd Yri,n rI i\u c. ,.. 1rn (a rt lic. (h.rlr. rM i bIy'e ti-l iuhe.c ti en,.l,tr dorr rriu rr.r, eu v',r' , rdic! v'eru !l tu, drr n !riu \i! rtic rl cd \r0,r.r'nr )i eu. "u \(hinrb e .ig r de lol in Yv,,nn.. 'ni,! nre; Yvonnq ajuiijDi, cici tru-i pol r€zisia deloc. E,tr dc dtrtce, si deunli2i era cit pe-aci sill srgnrf,, dar cl n-a zis nimic, ci s- dns nk si-ti ia o altn c:ina$ii. I€ri dus la cinc,nr, dar n-am viizur 'nai din lil'n, pe urmi ne{m drs sn d^ncim 'r-n nimic li n!-li mai spu ci lnloideauna inri aduce ilo.i ti nrie, li rnatrrci. Cdtr. ana de Vi!icnnc ii di m$eu ieletorne, dar cl nu-i rnsp(ndc, ciici rtrr1ai p€ nrine nn
iuhrtlc. E rdeviirai cn CIairc pretindc cii a fosi ccv! intre cl si Vi?i,

i I

T

t4

t! trtr crcd, cici ni{( ll sp!s"o. Si e! l-ah sptrs cn€slia cu Alberr sj co chi-chi. dJ. m-a ieri.t, nai ale\ cr in rer'ilale nici n-a lon iimic serios. ll iube\c nlil d. mull cr ar li in slare seJ suerunr. Simt cl sint pierdoii daci nr-ni spui ce si fac- Niri sji inviil nr nai sint in staa, Acun il a9lept pe Marri.€ si discrt cu cl loatn Ireaba asta. El rtu prielen bun fi nu-i odevir.t cn ar li losl c€va intre el si Vivi, nuhai cutra ceea biiricslc De toalii tu!nca. Acum inse nt d{c si nrn-mbrqc, ci.i scuti 1r€buie sii sunc, S.rie{i, micr
dar 'nca

yvorn., scri€-ni

rl

ajuiii-mi

!

Ilulle,Omdle.esairuliri,

P.S. Se s( uil. N(-i vorba dcsprc Charles IuDsannl. rccl. dni .nul pdlrn pe rare.l c(noili ri lu, ci de n bdial no. f m.ir a1e,. drigol ri are o.hii mrl nirl decil ai ril. ll ador. P.S, ll. Irrc,i poli sn laci rost triniternl nn Daclkt de lisiiri €giplene v€ritabilc. E inar. iunrntoi $i vino odati, tt arleptl sntuliri. Yvonnc !iri di nnn rcri\oirQ rn n1,., rpoi rup,c n tnric de bloc.nolrt ti $ri'c ln r.nc,c lll:,,\i-lle Cd'rr (e'Ioriri c, lR, Bo. levard Ha!srnmi. Pa.h. Slat: De-l hbegli nr.l lol, de{ voietli nrr n'bi. dc araa el sil vr€i. nu vol s{ vr€a, in schim! drcn uca sl vrcn ilunci voictte si .ru vrci elc. EIoediat ligiirile. Sii(uliiri,

Apoi apnsl butonul soneriel 9i iriltrsc boyuldi r.diogftnta.

ge- Av.'n in litr pirionrelor nni(1r. o m realn inl.'plu'rc a niului trnran, .inl shidul ltnlirn. N r'l( erclus !i li e\i\iit cl rr si in erd l.rliara, cind s-r Dr h !il rlbi. Mirii Rotii. c.i pnlru prirleni rsc lr.u itrd:sputi prch[i0re4 c(pusr rclodios, insolil;i de seslu.i larsi qiil n htr.l a lost ldpluiii de - Part.a de nord a aceslli M..en Mcdile.anii, cca djn nrijloc de Nil, iar..a d. li $rd, dc

(hrr{.r. Un - Un me{rlon cire cirl,i }i drn 01z.r l obqvnrisplns€ Rog.t biet om care-9i ci$tigi't o lrintii piine, D!p; lrraonul Nccho, dIt'J ercci ti rnnrnni. conslrnirea crnF lului- l-d isDi(il ri pe \ lranll Solln n. ia. nrai lirziu pP \apol€un, A.?tir in'i nu ea rnrl (lr d il sx ! nr proi.clul in pra.tici, dPoirrce inqinerii nivelrlori cire au Idcul n'isurniotile p.eg,litoare rn .onst,tdl o dil.r.nle de ni\el d0 0,C nrclrl intre lrrrea Medilfrrnl ti Mrrer nosle. ln lP4l in(ir rleldii au drnron.trdl ci mis rnbrll. - Arr a lo\l Napoleon: pe tullon. crrr invrnlase vaporrl cu
gari, obs.ryi

a

Marea Ro$ie. Nu sc mai dstnnpiiri'r hiitilc aslet, h!-ha ! 1,5n0.^ orri ghid l, rncitrl.t dc I'rolriilc \.rle .uvi'rle.

riic

p€nlr(

,b,ri. l-a izqonil, iar na!trril.rilc.andlutul
Charter.

lc-o in.redinlal uno. mn-

115

-- lncedrca o datri.t Cdur.)ii In btoc dp tcmn de ! rbete pdrti a\tlel in.it cele do!ir giiurt,i s. intrt,rer.cd.u prerizie, )r yej dd+ .op.r' srflgtrr cine-i nig1rl zisr ,!fuv Ro!er, Il L'e - N!aD6iapi. Naoolcon ? Nu'drt c:nu nu rn nFrie 4J grele)te. ii ineinerii, Cha(cr ril nrutc, liearr in douJ r,-o \cu:oJ : Ai dr€plare, zi,e r.reriDln.ji rr tr ler,' . -p'oipctul cdndlutui. Proircijrt. toir Jc(ct,rJrortstdc rratidnJ, ct.- r!' L"1i NeqrFIti, un insi cr r ,lri.,c dr d;o conri.ie int u_ irorl nill-n- rcesi rop lA Piri,, l1r S,rid. vi(,rigete ISi2rIt i, rl nhrni in I8s0 pe Nesrctli rct rt r crlrit.r dr co .rriiclie a-;. r,trlni. Dupa moJrler ltri N€srelli, conducc'!i hcr.rrilo' ro!t DretujLx in n.in;F b.ie 18t8. de lerdln.nd de Ls\r,t\ ti de n rrete tt,e te;s0 c;n- De n rcle lui (e trrn- crnit'rt, dar de D€relii sjrt,c lerdJ \inqele. hrdndrei ri rnoi e.r rd lnr rnri dr tehhi ;i nu at ht L0\,dri,, - Lr 2j "t,rlli. 161! J inccpur \rn turite,J toc de I5 i,l.rzi \r-jnllndc.lr! l S FZ, Luchrjlr siu tcrminrr in zi r t underug.t t860. - S-ru t.rnirat, cu toulc .i ,\nAlia a iiiclt lor ce i-r 3ra1 in Drni li c sii ziidtiLniccascii co slrutrer cnnahrlrt, ctci o,nrr! considerabiln a acllunllor corcesj nil, valnbiU pe 00 du anl,;c nih in miini itnnc.ze, lni cnslczll se b{cur r cinrqt d. ! tin cn dnnn 'rn sPre Indii sli incnpn Dc nini Jrtrflcczllorl ohsc li Yvonnc, - ln 1884, in unl)l holiiririt !nct cotr,ls ,,inhrrrliomte ,, cA, nalul iort rditrcit ti lnrklL Azl lJtinrpi nru'ltc rri !L tn sntfitalii 130 dc retd, li firn 7i-00 dc , rdi ctnr(,r 0,'j rn rc'nct
r

aedln ninhiior lntpolrlvr orlDuhi Porl-S nl, care lrcltdc catiiirt dc tonl al .anfllxl!1. lvtolivde l€ cntroarleli il dlnrncavonsirii, dorntlor. blnc bombini din nou Ruscr. - Da li noica nu, ultirnelc zvlrcolirl {lc tnhurulrt crrc lrise sii Pe erau - zise ti.s.i, rlicind rn ,toaril, cest cn dn1r. Nn lzbrfc! si-9i mai isc!f,dii nhi r'ftitrlicluiea'st nicr (irlra.

t.i, iar l(nginica 100 dc Hlonictrl. - ln tirnt ce se tiiccru hrcrlirilo t).nlru rtrrfliiicatca crnrtul!1, Anglla ( doblndil dc li glvcrnrl cglfleflr nr0jo l{lea rcittrnilor, trr ln 1060, lnrp.eunil c guv.rnul ir0rcez, a n,dr.ptal !D lroob4rdntrrenl

,,General Ch.nical coinp.", reciten pentru graha p€ care o avea in iatn:

Carry slapleioD, qclul servicinltri de contrairfornalii at tfustrfui

a nu rtio cita oari

iele-

ci c bolnav,
ti,

,,Ddpn elapa Cai.o-S!cz, llorsl e toa.lo indispri. Slop. Cred Stop, No.ton s:a ceriil cu Cdnbe.ra. Slo0. Agiept id'

Stdpl€lon er^ criundat ih giDd!ri, .- Daci-l rtunt De get, cinc tiie c€ dispozitii ia iiitrii 91ir€a mea. €vcntual, n,i sc drc toli banii. Daci nr-l lnrilinlez, riinrif, stipi!

i6

p€ iluqlh )i conlinui \d diLnln,n d*ubul ctlor cc \or urmJ... Nu for .d lc\ dir.eha djn din:, e rirut ore.r rnr'e... Dicli secrptnrei sdlc doua rJdiogr. re, trrirnr Jilre.Jr! /iJri\l lui ald,... Ma\e'r. .orc di'r in,,r(injrcd ti SlrDter" ,ur.r!.chcJ ,,P.czi.ti-i. ti dirii.ci hcaba porsonrtl s." A do!a, adresatl lul Norton, srna usli.l I .,( lJrcL c.lr relreze lanl l rheu, ri Jrlnrczi . p rn1c - Expediazl-lc imcdial I . - tt', sir', rr\fun.e :ecrerr.a inlelegi d c,' trcnn ( .n ,, I,rc Je' lr po)ld persnnrl ii nd pe rrlc ohi;nuiti \.r cru fri'r.r J.rtu
D-irned din

c,t4

p{rlcr bo.\ului JredencJ d:-puzilii.

facil acersU ciiliitorir I _ Da' drr,.., n'51'nnsc Pic.r( lrloine trx, . - c(rul rr Iri'nr. IcrcJrulii, aetul Dr: unJl
ll1h si r
slnchiRrsc.L.

*

Hnb^r

n-.r rc i,nnros e Occ{flrt Allanltc Fi co binc o

sii-tl

Irutrlinui t,,csd.,

- \ 'nii .,r r vnrdil. c:rci nn suDorl rtrrrrr, . ,,VieNicl eu. ri Iln16ll rct'nrterul rdd-,rorul-n,\ponrrbit 0t e,rre. tel - o vrir:rc'.,. ou ci - Dirlei d Dt.uvonsirn tlcoll, 'tr{bchr sil rplkii,n divi2tun0n - $i rcd.r.lcz, dri nrl t,r r(n. -vontlli in lo(rl voDlli. rntrtrcii. Ir - Sl c I ir+ di rhc.rtr n ? rncinr Pi.11L. -. U hlJ(i dc r,'tor cl sr i ll-r )1. dr.ri i,'cl l.u..br. itl tr,.lcr d drlDol I inioarcer€. - Lri\. ri lJrncnrilc rr n L . Tr(u ic !J rnr inrorc, ci.i . 5l ru. Prirresri i000.le l.rnci !l bilelul de vJpor drc'nror,' Prcrre srspini.dinc. s-a Mii r phc. - C'esl tuit Iplenci flcllt l'lilrsoille rnlirc drDll-irnlaz{ la oleh viporul dir pilnr, D.cr Lc Sr,'b0lllj,i trrri Dri zi c.r,rrio ul. - Bunl Orci-i.i.r, rJle. clrl'r rc r. 1r . orrl r.\l'un:e Pirrrc. ietln.l c o n rrd MrJ din ciDincl!l tehrlui. lniri ln bi.o!l sii!, iSi aprople scnrn!l dc Oise 9i-i zise pe ot - Cise, lrcblie sb pler. - lirdri | .t{! htx vishioir.. !iriorur mstrr' ci'rd ml ittorc De asta deri.dc "" ';;1;,1.'lj"' f.'li ti o 5iru1; pe gur., Pe rrrnd tac! !lingi-mse lfleci.t'e prpjnr rl i.;l rar. >d tr,al e/ile. cise rujul De bu;c st ro \i-ri \sdi dlq nou de lrFabi, cind ru/i ca o \una tetut. t;l 'li.cldcu
l7

iltui . le {oni s€ siruiarn nrli si indelune.t. Nabucoddnosor litn scu.t. Deza0.ob. citegoric cclc cc sc pclre" ccau itr t la l!i. I sc piirca cn taia c! carc se snifltnse siipinut siu rn Jiun era blo di. iir i!l,r d. ci crx i.onltnrbil .:;rend, ,,Cc l-n.t,Jr ne )'l ..Frri rrnire \lil'rl: - r. zi\e \rbuc. dono.or rc frnd, apoi rc rerrr\p I'nrre Dl c'r Drohle 'ji (,r irc/,,t\ bitr rJh ma\5 tl, cr \i-i m.'r lreac, n(rzul, \f .'! q diD nau 5a rdrdd o,ul din cir€-i h.i r nr,rse(c juqitile.
seduci IoAoJnica

!i

A lrcsr esle ome csc Crm rdicl.. - Arr, cJ d nur(r.ln rtl i chin iicr \rl devcni sotii l"i pierc, (, en,xrr c lesorlcn. tocordc fdcl un t'is {Hlrc hlil, o ihbrrlltii tl o sdr le ne gurd, N rrDm, rnrr,r, tJc .'r,r5l trn f,r\ r .rpui. - Aoleo, cc nnl I Inltt sc hl ullti pifltind!-d obri'zut, ta qrrne, jo.l 9l lcrls:J D., dnr cn - Adlcr I r!rr0i scnlirrrnlclc orn,cnilort1 .onslhtd l.0corde, I'c sd Ic -- nrrl ."r.' o!r,'7u1. r rriliric 'n'tr pal crre ll (asu aCisL .irpl o 's !l Drri lo{r€, dr.lrli rcerdr I,c ibrizul ccLililt. cu dh - B, J{, rr,p.rn.r rt,ui. lr.i rririlLorord., r crla, lrxli? ifllreb - c1 3ri d. ce nr a$le.oli drci id viilor con'olii, veii idee^ si rlii ce t0 ti-ar D\il -

vrri rrj!l in tolcli. dpoii cu ..'rnel!l p.ilru \lcnosrame h < bs orri, intri srbbila in cibinelnt sctfllut. Locorde, ln c rind re \ei n'arila. -- Cisr, o Il'nni \a \cdcll.,,, \p - PJi,., ;bia,,, rarrtli, \'{'n bitbii l€td. de hng:r birout.i, Locordc . - Nn lrclruie \i

(APITOLUL
Nu , rcrl

XV

, ., . - Alunci lr.buip iacul rer,r, Irru rl lr!(tI idc boul,nrakeriAlbert'o TorcJti ct;lintr dt coD, re dhpl,'re scnrs dccit noud cl{Dc. A re(c, - in cur,, iir Donrld. N ,-iunrii silt douii ctrDc, iI lnntrtrl e6le drpr Pon,Srid dcedu nrc rol li' Dut sn recuDcreze cetc 47 dc (?.trnj.._ Donnld sc ar j*l lnxinlc. ..i ri\c. nrmi(. D.cr Michct Se,pcnlr. DU ic.c pri rrt , - Nu vreiu pulem si inchldeD lflraba, !itrli-ri iD.orc.r Dould nnl,. ,, l.,rjc rlc hi tc de Dr carc c t ctnsr rrnttrl genorll duDtr I'rirnelu no n elaDe: l. Ednroido Dt.u, ctdtd'r;nr t acn..at I4.r tr 42ti' 2. Ab Hr\nn l ,i,,nrl f,q 3. Michcl SerDcf,le tn 47 4, Horit Mn cr I{ rl 6. Poul fissr h r?,, 6. Lnhl,crto Ferrnrl ih lnni tn totat . 60,r7. Frank SDiclet in u ni in tor^t ru t,2,'8.

\l-i n,'i.iuner

pind

l lort-Sri, A. n, jc.fld pc zi\€ I i'n(.t, D.ri , at lr(itei nrrn-

Vd

Lzmtr in nrmii in totat cu t ?'

il8

io urme ln lotal cu t'lt" in !rni in tolal cr I t0" Tlcuri citcalr€i, ln cele dh !nn:i, Tor€tti l(il din oor cuvinl(tj C r\' de .. - prim ltporle li c tligJldxlir oricarc drn pritrrii I,c,, Dii.J('l.l dinlre dl /(elea e ds n.icd tncil p,,rte fi i!.LUpddir i"lLo 6iDg!rA etn0i. d;rrinit. in i.eir tnr zecu onflc!ri n( i,or ti {hi c!nplirali nici ldflrpoflnli.., ,l'.'Ac r rrenri{ lui \nrlon t ri\r \c -- Sn-,prlsfi. incn(r. Dnnild d'rc.rll,r, \,,n. l),rrin, Ircc A,r' De cc I Ii' e'e .n.rre sirt hotdritoaru >i, i d(tt1 lt! rtI Sc.funlr trn rr I ' dcloc r.ru. Dupt crrr.lc.rnor.D p( N0rlon. n-.,r vh.., ci: )i d( I.,ii' sr titr in pielcn [rJ l) rz, -- \lii u 5i D.i rc D lern nnllrl cur,r pri'r tclc!lzirnc. Dcci l.' ci Li ne \cdcrn Ia' rlne, nL'l ndluId Dftn rld itrdr-lo sil r lcrqgi cii inlrevrderri n hr rr sl sir -- Pri, !rinllre lr ci'rci. Torclli ti lhrir pdrislri inrprrunn bi.ool lul Dotrrld. C( to!1e ci Londm err scaildatii in sor!e, niri !n!l dinhc ei
10. Jac Killnn

0. Rog.r Aer1..nd

Beim Mar. Aerodrohul pe .are alerizase so ailr pe spihare fostutlri Mont€ Castello un uolos dc slincn ce tusrse aruacit in arr, ln lo.ul !ide * iniillrr -rav.llo lrecu de dealnl slincos \e conslruise rn tir inlr.e d€ ralate palat!l cu i!lada sp.ijinitti pe o colonadil imptrsi-

Carlo Tavello cobori din avionnl cvadrinotor, 1iD Dongltrs, ii porni p€ jos iDspre n rea de palale inrirate de-r lunsnl Avetridei

tolre in ca.e se atld Mjristerul lnviliihiniul!i 9i rl Siinililii ti se indrcpte cn Da$i linitlili spro p.lalul A,B,l., cons{r!i1 la in{retii€rea slrizilor Rue Aranjo, Po.to Atlegre ti Rne l\,lcxico, Pe i.ta.la pahtului ctr taple etaje du sc vedca nici rn geatr. Lum'fla pilrundM in birourl prin pllci $rbliri de belon, zisc ai quebra sol.. Rio de Janci. rn, ,rdicJ orJt l r'ulri linuiri€. nu r,,rlr,r ni,i un rcl de trJd lii in d.rneninl irhilecl,rr:i. Arlilpcrii h'J/ilieni l-cc,r ri,etr.ri rndr.uaelc p€ !nnel€ conccptillor rsate d€ ntaedrul lor, ha cezrl Lr Corb!si$, incerciri nrcrnrnat€ dorr ici-colo dc socces. T^vcllo nu ri,n,rjc d(cit {imp d( cikva ninlrr rn rcca.ln clr. dir0, nn,lc-ri vri \.'liul , iq'chta" Brr\ilrifu d0 lmp(n.J" (,,4{! chli( Edll"rllor BfuzUiur"). lefl dltr clildirc h hral d' rn biiial zveit, cu nanrl ncgru..u c.rrc n indrrnh \r,rc M,{ro prclo, Mnn-

-. Nu le iigrijora. prl! hvoll.r. r$rnn rn crlci picior d. poll' lirl, ll llnitll CJrl', Iiv.llo rc Pl$re Moitr0ru\. Aici nu nr I'rl -' ".t l.',r -, rrr"u"dl pro' r' . rtlc'rA rVP.) .r lEnJ.,/, tl .rr'r" -,,'r!,il'rl'- q " I1 N i"r'.'njl. { !."ru Po r.J.' ort
O"oOro

rclracLo{rc dc lumlrll, ddjc, Dlii(l D.rolclc dc I'clo

19

lor! rispuns€ eiciie, tnrn oic de enhr vi !rmi..!ie ii pentru ce? C!nr. dar nu ce - Nr. Mia spusli-a extlical Locorde idpoatesiiuatie hi allu? d€ la drnnertr rlla -s-a transforh,t dr.doar alit ci voi prolesortr! Migrel Camberra. ctn Heinz Xratrse in - Bine, L,t c; nai vorbirtr si dcspre rtra. D.ocindala at vrea (i n'ii !id in sisuratrl;. rine ie - Si t! poli si-mi spui (xmi.ia trrnrnrerte? pcnrru cercelrred iclivil;lil.r - Ai auli( \r?odalI de ziasm. Dar cine
Fruhos d'n pa.tea

Ei uile, de drepl, .. csle J.ee. care ni urnire$ie, in tapt insi -slnt urriril de servicn'l dc conlrainiornatii al tr strlui de in' d{strie chinricn ,.United Anilitr Contany"! C.i doi oineni urcau. rrinlre bor.lciF d druh!'i rn'rJDtinrle, t,e lortocheitr. In iun,r lor, dul,oJrea eh ilit dc puiernici. incil Pisi'e abii-rl nii linea rcspirilin. Casele de pe aici era! iijghebrte din lrl" dln ribli ulor re.lJh€ inrcchilc $i din pereti de h.i de srpun .a ale alror rnifui. lnlreRul hblou dver rn nspecl alit de hldos iDcrt' Iul Ple c I se pirea ci, se allir intr-o lune de corm.rurr. - $i de ce-s srr.lhli pe dsmneala cci de h trtrsl(l ,,United
nsasnri din nrii.il. Trib!nilrl'tl dc l. Niirnbct,t. Las'cI Fali dus nhiodaG lips{ d. {rnssterl. - D., dar aceii nr .re! d.cit ni$le c.iniidali .decxrc, nr propovldliit.a nnzirlii ctr nunri.i .r li oam€nl. lar toll cell.llti dour

ADilin Coi,pany"? il nrlreb{ din rotr Piciic. - Au pus nina pe {n.rlicol de-il mcu in crre nm non.nlt in

heacil ci atr ctib.rat

povest.tti ce - Dllr cc, pa.ci le va c..dc cinev{ d{ci aa si.l vcden noi pe.nicl? sc oprl Pl.rre qifiind. Apoi s. intoarse $ arltn spte llrmul nirii. Uile, Fcolo € CoPacab n{. $kard la picioar€lo ,garle-norilor. lar dnrolo s. ved. Pra{a Parls, or ehul sl! de piF hidl t li.!rl. in !.etnc cc alci domn€s. (lnolrt 9l d{hoa.ea I nlzrric

indilt ce lncerca si scril d€sprc lucru. ra! $ le iolograii.zi s-ar 'l polilia brnziuann scni dc line duDneata, In tel cum mi u.nircat. pe Fine sdvicn,l de cootrairiorhafii .l lrnstxh'i. lll coitinuar6 dr!nrl o bucati d€ vr.me fnri sn mai scoati D vorb;. Talello n'ai intrebtr dit clnd in cind clt€ ceva in llmba ilolirnl sdu spdniold pi tenleile aplccate pcste .opiile lor sau pe copllalil ctrre se iucau,n l;rini. (l I inlrebl din ndrr P'crrr. - Asd,"- "r '."(i! \t tr.ci l.onlicra lals. (u pilrporl lJl!. Mr'l cud se o' iintriPrle. Sub nume - sl DriDlrF lu crionarii dc l!,.Unil.d Aflilin'rire n ont cin('ii exi:l! Drim;l lor duc.a a.!m prinlr'un hbninl in{tsl ti inloriochcal Nu Drer inlilnra/ bSrball, ci(i l, o.a 1r.r{ls cfi 'n" nulll er'u la m!n;i!. Aca'n Du rtio;r.;du drcil rp.lniolii )i porlughezii tonFri. t€_ dellc 8arrift !i coDiii saDle_ott , i (oliii neq-ilor fr nccJ de dc cud a'un!eru ia ri;\ta "e n'iua rni i,r m.lnrilJlea birnlrilDr nes'i ln porL ori ('lcsea! \au cur!lau cilea lr PlaniJori .;i*--"**i
rile 6st.a
N-al nicl o srijn. De

20

Llminile n.tmrolei tisins€ri dir bezna favellelor, dripi ctrn bogntia ei se hrnn€a din snracia rqvell€|o.. Tavel'o oD.t on bnietar, $hihbx ctr el cit.va lorbe, apoi intrt intr.o casn. urmal de Piere. li bo.delul darEDnnal lnre llti'npindfl de !n bi.tat volnlc, carlo ! st.igi ac€sta, if, clipa cind iat.ari, apol iti inbrithn

- Jr,r4' r$p ns. lav.llo. Cei doi birbnll rtDnrcr,l o b ni hlcdrd de \r.de nimlscatl, slrinsindu-si irina in tIc$e Alol Jtran il \1ruu si re Piene sii Dolll oe.mindoi si tada. ln j rul rn.sei. fln,5 de hiflii ;i c:rrl, se allu un scrun tl do I lin. L nr! loc ctr lolli. Erli - S, I'ei.n la s biecl.de tn prob.bil gribll, zi.c J on grl! eli.op!.r? - Foti si-niefa.l rostda. - Daci Joe a.is6, - \0. n r rnd duc de unut sinsor. vif,o ctr mine Picrre ne rrl&Dlu. \rer:li \ir hcl cunoslinln au el. D.t n_r.c decil noutrs|rc' ,rce ani. r4 rsianr ctr DUlinl t6virlsi tnal de lre.bt ii inlilnll tnriJl) - Adcvlr;i. Nc(r;i ;. mcl!.izc.zi mai Fpcdc deil oll H.l decl

- A.Il.!. Nan. non el nont A'n zk sl basla Poll s5'll Iacl l.iadl l. (rri iochinui, cil o sd m.l rdbdln, siluilia a.li? Noi olerIn ir.mnrl, ai frced publlcllilca cursel, ll ,,vie ouvriirc' culeq. rnid.l.. A-n. n.ll ri.li laci b,!rlul, Phllipn" rlirii !ec,elrrul-d; rcdaclle il zlirului, sc nil. dte ' noirnil ztec - D;r ri-itx I s.i rldicrl llraj{1, e dublu lali de rre.,ba dumirate. rr.abi dumr.l. c ca bonb.r. sr '"'j"ill; n.l. Trt,bi dudllol. e s! q€.71 stirl senzrilonal.. chl.rarir. d'ci i rll Ii ",,-' nn erlqri, sl nu sa d.c{pezl bomb.lc lubllcal. de ..vi. oulrllr." Ai ' Da, Am sl ttrcul cite ceva, dir lds(ll-n! tl pe trrlne sI sp n A,ir, I Ni(l nu rn;i litl sd-mi dcrchid (urr' pe clnJ a dunitalc turule iot mc.eu, si tot d{mtr.at.
hdddrodlti sl

Philior; nu-l vdzu* incri nlcind.t, p. Frrncnd Dulal, dlr.clr' rht (ene;al 0l Tlarrlui ..Jntrnil d Eurnp. , inlr{n rs.menq l0l dP s.rDdiire. Ar.li c., nnl pe can 1..{ nru.rl p.ndiliilc. ' Dar tlifl ce-if, ri.ul' - - Al lrr,rl sd.ti .cape bombel. prlnlre dr*elet anqaj.ze pe Yvonne Charpenllef. - Am insi.cidat oe cineva s-os. hilbii Duval, AI....d... o. cine... ctr tllr - Vreru s-o cunrpar pr ]v.'rne Ch.rpenlis. p. rcporlera lrlBi:i de .,Vi€ ouvriire" in Egipi,.. a&ea .ar. r scris articolele PhilipD€ sr litr titrti la sef, iat t.lul la cl. - \,; esrl baEi. ci bou, iunchke in slirsit Dultl A<um ii'.j sdrir r-o cumperi, acuf,, cind (trr\N s. aproPie dF .li.tir ? Ce wei '!
21

n (izel.r !

t.

DlinFl cr... Pirc-al

il

o babi

descops!? P. tesele AIAIiei ascnrs prnrlre concnr€n!i, { brrbilalsi .ilaie F o hicicleti f{lsi ? prnJ cljlJ. - Pulen sr F polre io (u \ rprr/ptJccnr )in;X,m, Yron.l-,upJ !nu \; lreJbe (u r'drrrea dea ar hebui str 'n(er.rdr !n"l $himbim pe corespondonlul nosfru ti si trinitn pe altciner. - De aici n-ai si zborl dccit dunrnerl{. dar iA.i arionImi dau derisia. - Dumn.ata si hu-ni d i nihic, Dunrneala zbori cnd vr€au ctr. chpiFo p. purtanca ala, dnr luiai dacn cr€zl ca ai sn scoii ccl putln o coAorsii bunI, m,(dr u 1 icn, din lualii ala.erea r'ld, Pesemne sio{uiUl cJre rJ: pn.ir \r nlp{rer(ci la 1ce\l zi.r rnr,rPhili0De pira\i cdbinernl )(' l i )i irrcfu 5r.!i bald c pxl, F.!cli rn !nrea lul aririk de h brrrr, r,re-ri(rclc,0\pninslcle tilei )i lo_ rurl Du i/bulei $i dibuir\d Je cr Jn.rme s. ini.rtid(e t.lul in rt hal 5i, inlFadevar, n-arc.r tle n'lc sa !lie cJ rn urPte.! lrcculr nr',dJnre Duval [trsise colc.ti de tolu{r"tii, ,le bu{lp, de jJ'lhre, de 2orzo rc corlegiul nenu' de nvlo r 5rtIft'1, i ri li-i thrle sr li le crJou 'lt rviihi, virl, Kih, Cho -chou sl 5u.ons. ln (onseci li PIi' 'nirraldor n-,rc.r.i {ccrle nLr xrri} rl du i renrnil inc.i o vili in lipDe habar tiirinorinl dehcatei rddarLe Duvrl ri u nuur rrtu'd.c a Irrngii ]01 lui, l;r:i d nrai totb' de Iipetcle tiultnlE )l cclc doui5!rezcce lrti'ruri intcqi\lrrl. in de(urs de o ord, dc b, rUirih rsrlul c f(nre !i, l! unnri {rnrci, de durfica crrc sc inc(ib{su in nrinr sefulri., lhr cc lill hcit As. e vnih I
_

'I

I

i

llorsl tcdc! p. x.drtrr(n Llivrruluii cn !JIul slnirtnl i.r puJul Drlnci I' lacea. Ch(k Mr$on sc .Dlera tnhi pr.nlc dc all.lrrl .( piitul blond fl-l intreblt din no! : - c2-i .tr dtrtr"k{ttr ? Esll b0lrrrv ? (i rd r.rs. rinntrm ni.i Dc vrer - N.r.cr,'Furirc drrcu. Jir inulocul hri H^hl. lfi sa 'o inlrcdrca_l iratrrncntut, Cirrberh

I
l

itrspit destnli id..edere. Canbet a. tncindu-i trn

.l _\c din u 'prr - B,ddrl n tilc-n crD I zisc ivla5son, l,rlo(i Horst. iiii 'lo.(i" bine ii e o i!0.c it,lr0.Iqa i" ioc viirorul j zise Ho.st' - la. dnnne voastri vn ciit c! virh 'ne{, spre !itrdu-gi cnpul obo\il, Haide. vino o dalil zise, ilcind h gtsl 'idi prolesor. Porl. nr,ri rezisl 5l azi. ' _ Pc .i5DUn,l,., vrdu sd spun isld odrncni crr€ 'czisli li aoursrezece zitc. idsoun* c,*6um, t tirind (u o.etezicnr r fi'l' Eertl;rrc rcul sqinei; in lesa l!l Ho.sl. Ali I 'n ti l.rdinrl Horsr incepr sn-ii .ecapel€ vioicnr.e! Dn. - Snrt d('nneaia cina etli? cl.rcft Ma$on, iIii.,. cum sn spun.. slnluilortrl d{nl Noul fel, licu Norron $(ipind. P€s€nrn. nici er .tr le nrli
Sn Hsnn asl. acur

I I I

I

I Pridcioahl . si iasi lortrl bine, zise s.nn si s€ astinpe.e. Apoi lsi spdltr seringa

l

i
l
I

nult sl

ri

o inchise lardil in ortllta nictcbln. Halde, sI
se d;l st!d!1.

decldl

Ns mai

e

- A9 v.e!, in Yvonne. Dunneala

rd pol ! ntri tl eu rn linlfl€ cursr. d€cl,ri !.ci"te in ellcooler. irr etr dcrn cu rnJtin{. lli !rcz s!.cei- apropo dc srccs! €m sI til. N( vrci sn

siitii,

-

Au reloirl olU Charles. ldcind(-i scrrn c! bilislr, zlmbl - Au rcvoir I iim€sinx, Yvonne, inr chnrles sc gr{bi spre elicopt€.,.are-l Se {rcA ipoi ln

Nu

lianr uitlt

cet€rea. El

cittiC I

ln curitrd * an2l pi!tolul slrrlcrultri, pe drhin.€{ hrea, i$i zlse Diaz, cu elxpr rsti l.eb(ie s'o Jrdll€n din rirslruleri tl nu.l !enea sn-ti cne.di othilon cird vnz( inrinle, sr n! noi t, lin Jc l^.i conc renll pa nrn,' il nrri lnhd. rh rlil rloi, ,.{i(hel Ser|(nlr, Prul Ti'{r, Ru!cr |terlr J, Ahrr llr. rr, Ln P bcrro Io l in fitr lc. loli in ictP:ri lnric utnrli dc Dirzr'. honne nota
coDod.

- Li v0zi t itrceDU rl sptrtr.t, drr l5i ,l {l 'etnk' cJ 5e rllr I'r{n 4r, Ilirullrr urur,rlir ti collintrr 5A n^lrzc. $r- r6i zi(c in sind. Dc(c br, nu r d*0 lre b{ lii ntADR li) ,..Ln $r,lri,l, Dnn C l br.i.le no'li!. cl ClAn l4' Pxzos dc M(rcIi, ]e e in L'1., Dnrdl tni ,1. lele\lzlutre ti dhUr cuDi cu tr c l'n donn de inll'Ihl. Enr, Di 2lrisc salisitrcrl Afaa.l h-o rtl I{ r^rgine, ci le -{rsl rsor honlt'l!
rcecdtl linie
ECIPT, TRASEUL CURSEI ,,Dia2 se indr€apti spre nijlocrl

c

cei

dlnrli - ( !nli
gesl cn

,,,cgrrunul

d mrl!i,

vrea

3I

ajungn

h

t ld Naisine Donnn Carabra\ de nodrlfn 0r., rrpr,r cioiid )l din cind in cinl !e uira speriard la nobilul prolil il to{rrr!rl iLi Je \irln, - Drr. toricolule !cump. ii ,i.e (.r .rn '.f n) rrro.,,, Delc{b4
As.ntti ccil sDh eu, lJilz
I

*

Don calab..s

ticr !n

nina:

vorbtsti, .tr nu le-drd.l ECIPT, TRASEUL CURSEI
Diaz.,,

,,limb.rio r evadal, c.ilalli inrintcrzir in rcec ti linie... !" - strlga degaionul.
MADRID

Atenlie.

!hrn!

V.zi, vezi ce aude cuvint!l lrcnorahrlui snu! ll aj!n{€ din decldtrri grandrle. aloi siri io pi.ioaic, snulse pairu fir. de

pdr din cele taplesPteze(r care'i lmpodoheru cipul urlel : ..Fi l neu, scumDul mr! Iiu !"

ti \coise

un

EOIPT.'TRASEUL CURSEI ,,Salva.ei... Salvatea... t.cident. salvaren 1 ... - utl{ nregntonrl. yvonn. siri in picio re si-$i d{se lriiochrl l. ochi ,,ln drenl(l kllomptr;l;l lrti?..i ri t'1ple, li dele oPt ti 57 ntinute, clocniie inlre Diaz tl Abu Hr'in. Gruput k ncer rn lrunl(

Michel ScrDen,c (otrduc..

ila(.

(onlinun c r3a.- Dinz erle ri,nrl"

]IIADRID, TELEVIZORUI

l se nrJbusl ln !cruul siu. biiguind cu gl rul frinr: Irrari frin".zii tl {r.rbii t Nrpol.on 9i'a pus clz rd nr Arurl_ vercurl in litr noJslrl 2ul noslru. rrdbii s'au Jciuat limp 'rr '1. o.um mi-au omoiil bii.l!1. blietii tni ri cine l'a onoril? intrebi c hdi_ - Pc c.re dinlre t€rcnl5 mJlrolra, vrci un Dic de api ? penlirr ri ' - Nu li..m snus sn ic hsi de bicicle{a ? N! Bai e rlii doar i. ai leniiune. il nulir{ mdl.oand ridicind cu !n se't calm plharul cu dpn. ' oa, risr e tl aver.! noashi . rm prri cn loli banii nolrrl
Cetr.ral

-

Ce

$i i'rlinplaf

intebn

c!

calm mairoatra, ldsitrd ciorapul

'-

m'rrmna s.iDn ditr mine Dahatul cu apn 5i l.tinii cenerrlut 'e scul. ri, cu pitl nesiguri, adui€ un alt pah,r ru rpi. ll lurnJ i1 ,llleiul \t.iDinci inimii.ale si incep! " -1- N;-ii lic; lnimi r.a: Ne r;mine incd num.h ti'li mai rimin
EGIPT

Horst pe acce.tl linie MADRID Matroana 5e

,,Brflrand

*

line scai

l"

d.

-

FeBarl. S.menle anunlb negnlontrl.

il

trrneaz!. Tissu

ti

in deliailiv? - la sDune-mi, cile tume avem nol inlrebare. $ase, rnsprns€ contel., Fir.l de - Sl satr drs chiar toaie tase Botiile? - Numai pair!, Doun tead plddnl da! d6!ll la clttl, d{r nu ll-am spus nimic, cicl nu voiam si tc mlhn.sc.. - lar acri mi 3. par. ce... 9l celeldlte se dm, .odpletll tti' troana, letrnltrd drn notr, dar d€ daaa aceasla cu m!ll! gralje.
,,Ho.st l-a ajlns pe Fe.!a!4. Berlrsnd, TIss! ti Serpe.te il !r' meazi l. acceasi dhtanli" - anunll mcgafonrl. LONDRA. IELEVIZORUL TRUSTIJLUI DE 8OO(]!IAK!RI ,le - A!i vdzut,'j zise Donrld, aralind sptc ecr{nrl ,pJL'r lul rehvlziune. Norlon nu dotfltrc, Didz a abxndonrl.
9n EGIPT

rrei si incopu

sn

vo.I.asl:

Nki nu-5i incfiiDoit cA de lrDt tmal inliflolrr.i le venirf in inlalbflndu-l pe l.vqil li redind astltl san* lui Abn Ha'an ";ulor, unul dintre concureniii c€i nai !in. clrsatt.
ECIPT, TRASEUL CURSEI

bilit! in

iErlmordo Diaz este grav

anrntA mg.loEtrl. Horst .ondu.e, B.rt.and I-a ajuns

tinii ln dteva zile va ii

resta'
pe

Se aproDiatr de sti.sitdl ac4t.i eiape dc dou.i sutc de kilonetti. derEriara iflcerea! ;n se zEr.ascn naetalele din Port'Said ri proiiltrrile zvelle ale ninaretelrr,

.,Horn Mi'lle. ronduce. Eerlrand F. d.pbtil pe

r.rdri cu n jr

€motionali,

vvorne isi scoase ruj"l sii tei dnturltile bdzelo. Era ah1 in.ii tri.i ntr mai rlia ce lace.. ntADpll)

de

revenhe - si c€-o !a te iacem.cum? lntrebi malrornr' cJrc-)i reprinil voi salvr numole slribunilor mei! vDi (err ., rirr in cad.ele a.tive rle armatei ! irumu\elrr copleliii - vei ti scn€rJ'ut sraniol n.. 400001, 2ise de b;,(rinele ;dr€\ind lovarit lui ei dr vi.lA o priLire rlini de

mine: \u'pina eroul (u mhii - Bictul Didz. ri-a dat vitla Aenlru inllc.imaii, inchizind ap.rat l de leleviziune.
.Nx natean nimic dacd n! mb iuram De dulcineea m.a'- grt'li inrrhlrl bi,/, ,tlrr acum in nalin; 3alvirii. (are inainla plicli(ilor ,,Horrt lrr.e Dridtrl linia de .osiF Foscr Berlrdnd e ar doilea rer;ri ,l rr€il€a. Iissu .l Dslrulp., Frank Spie!.1 al trrFlea Vin Latren dl s.DleleJ, Crrlotl.;!l op!ulea. Jarl KIllsn tl noudlea. Abu Hlsan al ;&elea!" - urla mesafof,lt anurtlnd rqlltatll lina! al ' Nnnnn .ir€ conducer nolocirlela .,Harl.v Datidsohn dt rbir n0bnn ti dupi .e rrusi \a-r ooreasc.i De Hohl, crre Ireirse dc ,inia de s;sire. cor.raia;iun\e* l. Pnrl'ssid*.
ECIPT

Hasn. .ra lo.tl un.ie se ln6a ln lvlar€a - Ai.i. i€ arite Ab ltcdileranr nn bral de mult tecal al Nilultri Pel!5idn. El nai exi\la
De

_ir'n.i-,a.., sr _ Po sJ'd, cur'r @nlinLJ p. rr' \"d!racr'o'l ' d . .,.;t:;: ;'t lo,"imul p.n'r in ull,rn'ic Pr.pL'o_r'so:d , p,r"" ii 'P'rtlii cei Juo rm n!'es"ri ' I i , i ;;: "J- "

ltloi\e. ln an(ichil e, acesi bral leq, or.rLl Lai,o d€ marF (ei pdiru priet"ni se plimb.u-bEl lJ brat p€ sltiuile oratrrlui PDrr-Said. Erc b:ne di\Dusi si uilrrS.ii 5e mai adre\lecaser; tr crl l _caie po.rise atit de trldos. Aslizl insii' sd giidpi in prietelia lor

vrenea lui Ran-.e5

ll,

De

cate itloricii

il

.ucore(c conlemporan cu

23

p,r.i priel.niil. imbatrin.\c hri

Ar lrebui s-o rcriu, sDns€ visalorre. ID A'rha, o rldtdi HJ\rn, poti gi\i lo,l€ Lrlete ijlor,ri umane. Scr'e d6pre Alrka! Pidure. ad; de nrrcarute ,et,r/intr \.aflrl.al XX-lca, drrili el !pr. rdsirit, tn parted rceed, continua et, ar:ilind \pre Cairo, \lru inr{rarnJtite monumenlele irloriLe vechi d; ra\F mii.le dni, iar di(olo, tJcu un ge\t rpr..ud{esr, in bazinut Iluviului Conqo. triburile d. trJie.c @ ormenii r \ ln de hii dr ari. Iriburilc trCnrci ttitiri, vdmbuti nu d€ rcumic, Oktr, cunon ina4 c. rn!raf,rna s*i\ t. vorbc\c n'onos,t.bic. ro(Jbtrtarul lor re rc_ duce la nuhJi cilevr sulc de \ rinh, sint inirmali.tr jrCeli ri sutrrr l'treninale. iriie.c in buni parte in cnpaci ri huite di t;e t,ii ri r;u cunosc nkl ikr lorlll O parl. dintre ei mai \rnt istjzi v,n lori dc ripelc.,. Cnilizalia )i cuttura tor rrmin c ti ;utr in trrnr de c llutu 9i civilizalie (. r. Doate red(a din .rle mai vecti rrddul i nrenlc dir iilDria EAitrurui, gase,nilrnii ne desprrr de ppu.a 'un t,ntnelor pi.d ,ide. SJse mii dc kilnneld. ddr 5i nii dtrtt de sr\. rnii de Jni n. d{\rrrl de lribu,'lc <jtbatice din centrut Atri(ii. tn arersr,i IrJrle a Blob ltri prmrtrte\c sint repreze trt. enco' itent ii sFiiii; tl in lnnp lodte et,rpel. d.z\ollani hlorke i o"rcn I...
CAPITOLUL XVI

r€Dede decit NIad/tJ. ViatJ onr.ne.\cr. \ult.lul om.nrrc irnprumlti ri.tr c,le ceva din ritfr.r."-.i; . -. lnlre Porl-Said si Su.z se in,inde irroria nod.in.i a tdDi,,;;. ylonne

. - Duui pJidle nr tJc. ag.nlut rsta' snu.r Condrjcl, (othr, dn4lorul grn*al il iru,tului ,.Unitcd Anitin io' l'. , d nuh,i p ui Wcrncr. tcirl srrviciuIri .te cnnrhitrto natii rt ifl,;t t t, Achfit-tr Doar din n(ghiobia lui ne. scapJr dii nriini Irvcttot V-ard ., c(nosc spus .u rd trcab, zsta trebuie aranj,rl! cu Start.ton. r tr tt'u c.i sc poate vorbi cu.t- C. vr.il str-l cuD'Deri tmai muI de.it bor,rt, Anr sr-i ,fnn . -ci I'hl)o\ibil. Sl.plcton . \cris in.i dc.rl Carlo I!v.lto a un articnt dc,urc irvxntii nriiqri \i.i m.i rpun ti ti arn curn. fuqit din S,U.A. 'nodut ? rd: - 5i ce-.i (: tr.l .n (rause Gst. omlt to.. Chiar d{ctr nu ttim - Deocandrtl Hei.2 nde se gi!.ste. a\e ins:i.l.stut. miltoace.a \it .omproiril.m. brr nu sed ci le./r converi tr.ab6 ,(ia, tatn dr.i ci putid incheta cu - fo.rle.implut Il aD:nd si rresa noa\trr uc Kr \e si n publl.ti nini. injrolriva l!l. lr ter cim l,ce ri Dr.; tor. voi' ;ut.n deri g.Mnra, p. biza pa'li(rpaliitor noarlrt, ,. rrlkotul tut r;vrIn nu-tr va Sa(i nici un loc und. s;r aDJrt, tar rn ce€d c. n,ive\i. d.\cuperiril€ lui xruu\.. l. impr(if, pi.tir do'i. bincintcie\ i;verri,j ri prralel€ rol De din doue. - O.K,! incuviintd Kollar. Cin.l ri de {ind \a vorbetti c et?
.di,r - llre(u nici o o'a, toll,r tu \u ti - Vx.x"li W.rner l' l.l.fnn Kollar ridn,i receplorul, - Ilallo. Ceva no{ ?
atrunlat de \ecretam

,a:

26

I - All rilhlr I ri\pufl\e ielul ti puse zi'nbind lelrforul pe lurci. - Il. rii mina pc inovalla ld Heinz use, dar tot slnt mal ,.N-rm ptri Kr b!n. circizcci Ia srttr decit nihic" - citrti sA se nnprce c sine

inslti.

- Dcsca.n ieiio in ir.at ! ii zise secrelar.i, 9i s. ctrn'ndi in ziar{l lul p.eferal.

Apnsi satisliicut btrldlnl

Dividendel€ dat€ <1. cin.iz€ci la
soneriei.

slta r:inin tot dividcnde,

qre.pliru in t$i,

Locorde lerindu-ti cdpul. - Slrnt ic I ercli'nd ru lie slrd$nict stri*A Che, {olinduli ti - Si lnic? ltl ditr daln acea\|J lzb li ri nimdrasca ,n pliir ..lnl.ll Dap c, cu crre ijr capul solrlli €l rec.nt inadsurat. Na! adntrgn.a, trnrilitrd ri o lrzn de llori pe ffma paplcilo!. $i mai oal ticu, p@nindu-l ti cu scr!{.lli - Aoleo Irninc Locorde. M; doar. ! lipA Cis.. - li pedar ce! te-n apu.il Barbd AlbaslrS c. crlil r - En.., Iinirr IeDt.ic \c uill ln lurol .i. Jrr c( r n tizu nici !n obic.t trtor i .r,rra Je Lo ir Quatnc, atiftl zbnrlil, il inhdll ri-l trlntl in cipul n,bilului ei \Dl. Din inslincl, d r tl .lin egoisn', Louis Qn.rl^r!c sc J{lilii rlc (rl l Itri Locorde. ln clroa de lalii nu-l lnle.es.t dccil prorrtu Iul soirjd il nNtin.tul li sponea ct se alli in pericol. Pisica ccatattn, crrel bo'rb dn stipinrl, err hai mare d..il cl. - Drr ce te.r aoncar, ma pclilr? sisii l..cnrd., Je<rloro)indule cu blqirc d.3.i rI d. plsici. Spotrerni, d'n[n,.c-i c l'cr pr(\cnil. bruDi, cA n_a r vrul si nrcull dc cel crtc 'n-ru h ltu- I izb . i Gise in hohote d. Dli s. apoi !e |rinli pe cJnrpcr bn

Drr. - SiL nuCis., scumor mcr Cisc... in sus linira dornni', c ocl6 te iproDii de mine! \eti lcinleieto.i, ap(cin:d in sdbn o altn pe ,.i rentrn i rclun l$tt . D{trt Juanule I Dinosa!r(le I l,o.oflt€ se nita la €n dcsperrl, nde{.ind si praccapi cdF noale li cinrrd ti Do Jurn, ri .jino\aur in iceliti insp, cP. .lrrr..,, cnnli rl - l)dr, nrllc!clule !s a Asla si l-o din noI s-o inplrle I (pui ei - S ll€lelul iritr,, \cnllA'mA t SDUn. odnla, lnbilci nrinr? ct_di c Dir liitre. - C. nm c Cire. Ci o lubetli pe ea,7i(. Gn". ardlind s|re o li e? - lorognrlie din (ollul bnotrl i. Dr, pe cb I Sinl sigur; ci I'ie e dica n'ar li to(l ln rlrr€ si laci tnr ca rslr I Locard€ se liltr la fotografie ti pili. . - Penlru asta le-nr dpucat t!riil.? Din p.ici'r6.i nni miitnrci vialn ? D€ asta hi-ri slricil noatlea n{nlii ? Locoide inainti ah.nintilor. Gise sc lelmse pdlin sp€riatn: in_ - Nd le apropia,.. Sieglri.d.., Bae nrina i; is cn a lost Lco.de se opri. Ea lolrti pre. mult. La .lrinttrl "Siegfri.d", ,,Deit iSi.slried,,,nai binc dinosaur" - iti zis. desperat, dar ntr ird.{zri s-o spunl cu glis tate. ci s. mtrtgiti si ofleze.
27

perni zis., Ascult{-ml, giscn proaste - zri'li in cdDul adorahl eale,ce ctti, cine.i apucind omr(;r pe Tu rlli ala de ne - Da,,, a-hd-hal 'ncrpu dln no( rtr bizile lindra :olie, foro8rutia Y!onnei chirrerlls... bruhuhu... biuh hu... PAI si' r cn-i lotdgratla €i.- a rnmis Ii min€ de cird i-afr :cos-pJrdDorr l sl ieri, lecitrdu-nri ordin€ in biron, fi gI)iGo tl i scos-o .1 s{ n ii sd l-o dru insDoi cind s-o inio€.ce din lgipl, Ai
care o
r

inlr-*dcvtrr nlirlc - 5i D{ lost de onoi.e cl n-a inirc vol? 1o3l. Pc c0lr1 - Al(n.l vitro-neoace. Lmordr s. etremnl linsx dln3. $l s. srpss. cu plice.e Dloii de slflrtrrl c, cnr*l acop.rea. Pc rmi avalanta se opri, tl Gise itc€Du - Dr.cum inrinte r-a \I.ll 3Ddn delt mon p"llcrousI'zi . aiftlnd, "noi d.odall ii lrrre o oalnd zdr.v.ini srrqinulul indragn'lit il casei. Na ! liDd Di2iind iarnsi. - Si 6\la penlru ce? i lrebi Ltrorde. pin;ind(-ti obrizul,
s, nu-ni mal slrici noallei nunliil i.o inlnrr'. De daia aceasta. Nablcadon6o. s@oli nrai indlcat si se a*unJi
Ca alte dalll

vizul. !Ecr rilbalicii l? strlbrlictr? - Dc ce Eiscl rnal proasl;lI'oholi Cise,doneslici Din rtita voiri decil cea Pcnl.! cd e

Prerie Moineaur !i Larlo T.vello trd.au bi.r disputi rn lolnliirr ellco',l.nrlui, conlemDlind rerdele conoact al ridsrllor \i.rine. 7b!rJU cu ellcopierll l!i Soslillara iflspre flsitl Amdzoanelor c! aceliti :DrrJl cu cJ-e Norlon \i.i'n\e De vrehuri De a.rrnberrJ. ' C ai n s rnina Dc rDarJt? inhebe Ple.rc. nerilul hti Joe. Joe € !n tovarnt bun ri in acel.gi tlflp - E 'n Drielen la.alaran,i.u dlotul rostiu, p€ crrc-l invaln sn boxcze. Ir.oDriclar!l xp.r.lrlui honrir.tl€ p. nnd€va pe ln New vork, de lod€ fu se irloarc€ declt Deste vreo do(I siplnmini Uile, ata ad ijuDs sd re r,ulem servi de a.est aDarat. * Vo,n ninrdi .ar. ? - Ai sA rl4. Esre penlrr a trel. oarn .ind pilolul noslru lr.e rcclt dr rr, lntii o adrN li vili nn borer cu n.m.l. d. Norlon, illoi la iDtoarcere a lr nsportnl inpr€lni o, Norlon il pe delotul tlelnt l(ruuse, ,h tl profesor Mlgo.l Canb.rr, Ata .A vom nlmerl c( si.

- e Dh. t zise Pl.rr. distral. MltU vr€B. {ddhrrl nlndot in lice.€ Dcisajll. sonr€le se afh in€! pG.€l clnd in deptr(are sc ri!riri vaiurll. maiesiuoasc ale,liDrzoan.lor, iar r.st. un c€r3 €licoplo.lll nt€rizi pe mic(l elicodiom.l vilet C.tntern. Cei tise drl:ii llriati €rnu ri ocrh Ia d.lorier irconju.arn im.diat apa.iri'I, dar.i.* on DelU .hout - lilcr.r, ..!rrzrtI,o.€ nrl.tcs l rle ,,!uirjo.
28

neva

ii nicurul llil-l,i i; i; '",*"*a sDre !ila care se !lrr in mijroc!l morrra' rud inai;te lrmar d' Piere. vira pirer i.ii'lliill r'i""-ii"'" ';;i;;;;i;1" *," ttsrre' lar pesle ele hai crau inrinse tl ni!lc ptase i'i#:i'ii,""tiii," riiiliii"'. si "eiea crr ie coto 'i' inrreasi cradrre era o.irisitd. AlunserE in r.la verrnder' -" --1,i 'i,iiii s""rr.;"nil 5c nrrl un alis slab ti subtkel \ inlrn I Do.lor bric Jid daci las[ cineva 'nrr-a ' ""'i: -;;;:;.;;;. i ii;"Nn iaverro. oprindu*c rn ril' scniror c(rc ru! oe vettnd{. 'l ..du ll'" iri.a lld nu indrxzn.sll sd l"t' - ii:;.;;;;-;i.ti ri. hrcn; n'!i 5r Pll.trr ninric - Bine Jim lesi. numai legi ciini' - Bunl ldect in. vrintl Pier.c. rim r'sd cirnir rr apoi ap'ru e;;';;r';;:; ;i;;i; ;;-.nsrcz'1r€ in lola c.lor dol rlzllalori, "' ''ji i'i,'' i"iii. cliii"i",.r. * oDri nr r.l' lo' birelator' 'are pdr'! inct Dutlf,lel sDerlal "-"j-b;;;;i";. nrrni. ce nu-i voie ne dli voie init'rrn rrd?
(hema ld el,

I'llel c,

favello

tl

Pis€- puluri 3d cobone

ne_

tury.Ii,""l*

Dakv ri Dtdl nu dJi roic. --

voie !a se'trc'nani buni, Dorrv' Dudv' Dtrd!' Dodo'

Sinr ciinii I lin dndu din crt in semn de aProbs€: rtru rupi lanf' - Ei esti rra'i' sicl zi* ravello (!re l!;i tG pe- scarn ate- ii,i."ii 'e ,i"aJ iJ i,l,r"Gliii, *tiii rtrirrucirori arirruri d' rl se atst

u'*':'ilt,ik-',

'l

- Si tu ce hci aici? : 5[*"'?tt'#* Dnzerri casa' daf crnd doctortr e 'rcr' '.!n titr,r ,0", crrl faci n'c.t.- rlull' Jh rtli bov'lef' '" - 4'{il s rl ti dlli boy h cartr bovier r : jiiii'iiriiii .;;r. trrr' iornhiFrcr' rim horrretrr' er etrr : li,,f,:l'.,''' de e'rr
bov'd
tn oraln", domnule bov{et si nqrnr' ia
sp{n€_ne' ce lacc akl

Iim r'5tind insD;e .licoPler'

Doc6rul cel bd. - N,' stli cum il cheanE? - rli liil o.l i'tis*t camhera Jin tti-cite$i - ir ,,;i"-t d*1"4,'l c€t b!n? il inl.ebi ldv'rro' ii.:]il";fi"':i'.i.;;Jir',ii'r' ei*"t cr unur

Jim. .ine-i stdpinur t,iu

-'

de acera zise

"""t'l'ri. *t vole spnr' d@tor spui omo'l p' Jim daci "'bI1''i"". ,''. dar .e 'nume n{i vnr. ja sptr ? el (e laci docrorll 'u - N."l *i. to"i chre vii aici, : r'"iii-il"i jri'. vid cd tlti rn hriar cnre trii \n.pinrezl un rcrct. Sr, lo sptrntsn.. cine vinc 6ici ti c' - l Vir jioi.'i,'i" deparle d. loirte deplrr' cind el etri bolnav'
Jlm ili
29

)
ii vindcoafi? - Si voivindeci. Mutti irsro!'i, Multi - BEro, Jim vdd ca eti hJril -

Jettet,t. Dar.

i^ lpunrr i, de(ei

Jirn sc itrnpic de cl, - Mlstcr, dai voic? zise JiD,

\nnrlrtr. nrunte.li mull, lo0rte rnult,.'foi iarJ!i erri botndvi 9t m;ri )i, id \punc, J:'n, ii ,il0)te cinrva pe tndieni \a nunccr!cr? . . - \u..ire51t niment. Lrcrezt. l cr.zi rinqur, noJftei ?ina. alni Unde i-rli rnrroDai I'e indicni? Arla J|n nu ai vole sn i. - ainc, nlci nu treb re nr trp.DUt unde i-ati in(roDul, Tu dcrli inrinle rl nni relim dupd lin., rind rt rrun( rcotu irn.je i-iti inqr;derictl. Jirn lp b crrri, - 11i,ler rnrinlr', iir lrvello st .lin Ier!t indinrc. Jirn lLEi Piqre sa tiieJ in udna t{i. Cotiltrl i drenr,r r,rp qirdul de sifl n rl .e np;i in L'tr rnut conrc "L \p.c luttini cuprclt,rt. - Aici ell: cinci, zi,c, ', inddr n caz Jinr, n"li - Ji r rr|,ci .., ne tJc' ro\l 'i: /l.c p trir.l, lr'Dd.o la rrn", ln r.rflnd se inluar,c d cinJ d cazrn,r ru irc. JiE erri I ii inrrebr Ir nnit \Jj trt{icnt. \ Jn , Ftli I'rr \hb Drntlu -- Nr .dennrii r incr ri rdr! lin(, ziq. lnr'b i.tr, lrvull',, ADol l r .,r2di 'n incctu r Ix !i t,{il.r'i, crr rrn ,niri, c fnintr iD ,r minr t rir;fc. P0 t,ritrr'tr \c irbr dc 1. iriru in,.r r:idricinl. IJvclln incrrcr. r,ric rtnl.rclnile.u n!Lchc,r cLlnritei. tzbcr, lovca, tiiia dc c rsc riidrrerl^ dc De el, d r dc rrisos. Rildiiciril; crn l'ri. f,rrci err din olcl. $t chi r r^ st (ra. live n se t tli rIdI!l ih boRlni liernlul. \\Ir' .. (h.... circ crerrc i Bii. ,. rxielln ,( indrctra dir ?alc ii'tl tlarie s dar'$ te fr nh,

lndreni e)ri botn.vi. Dn.lorut inlrpt indirni, ind,eni faci

tuindlt c znrann din Drhit. rrrctlo l/i'rd )t - Pnri. \l-ncercit corrri tl t/bi cu eJ dh.rt tor tr f0s iI.0ui. in jns. Atioi n .. Ji,n rid,(i !,s clzn,aui rt din nu, n l\i.I crdi', Unde tnvea te nrni;au h'd,,ciniic,.tirnriiicn trr.rl ciocinl n.buni h.,rlJ dr vreDe cn cdzmitra tut, te uDnn c rrli !irle. riisrnlil;i, inrnc,nd riBint lrl^ri, -- Aici nu eril rad,i,itrr, Rilit odthnindu-.e. At(i dt cre\cut din nou- Lr s vid ri ru cunr laci ? Jim dtr'lu dir un'erl. - Nr ttll, Ata cr€zi e{,
(Urdare

'te

ln

nunrlirul viitor)

t Un!l dlrnrc s.itrrilc dc arbo.i ,,d. lic.. (de cscntr foa.re t"r€) drr Brr-' 'a.

PROBLEMA... COMBINATA
Texlul de mai ios a tost atcdluit pe baza cilatoa paraArale exlruse d.in trci pooestiti lifetite dle colec' tiei noaslte, . Prcble M. conslii in a alla cate slnt acc€te 3 pt,' vesti/i, ,,...1rcsi,i Ji a4ncii localcn?n!ului o ptiuitc plini dc ufti. Pnliltrl sdu ardta cLl stul1ta! c dalla, iat othii sii le. un atbastru ?naltis, .dzuli ln l ndul otbitelo'' eruu lncuhuhtrli ile sprincene negle ti da un pdt olt' .!ulat, cu kunrercasc tirc drginlii, Ma:Nilarele sale prceminenle lkcddlau o bdrbie enetgicd trapczoidulti. Daf A fosl lmputMt, utld colohelul ELt l'am

|

inryulcarl L-am imput&l penltu (ti aia sd'ni rd' pcos(d n rul, autul mcu, autul carc mL sc c uine nw ai fitit2| 'imptesia cd. aa i2b cni in Anx au dead.dtd Pllns. auft Xi fremdta ca unui copil gi ochii i-a'u cttqdlat ilau la$inile bind sinl gatd sd ,t,ari,,"irio n"
"orn

d)

32

Abonamentele ls revista

T*hnicE" ti ld co!6clia de 'i -Pov€sliri ttlinlt{ico-fEntasfice" se primerc pinl col mai lir:tu in tiu6 di23 a lunli, cu derervire. tn a doua lun5 urmiloare, Abonamenfele se primesc d6 dfre dilurorii de prese din inlreprinderi, lnslilulii ti de la sale, secliilo de dll!:are a pro" r€1, precum tl de cblre factoril ti oliciile porfale.

l5

"5tiin]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful