You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Mata Pelajaran

: Reka Bentuk dan Teknologi

Kelas

:4

Masa

: 9.00 pagi 10.00 pagi

Bilangan pelajar

: 8 orang

Tajuk

: 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

Sub Tajuk

: 3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang


digunakan.
3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek
eksperimental.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah melihat alatan dan bahan yang digunakan
pada projek eksperimental ini.
Objektif Pembelajaran

: - Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada


5 alatan tangan dan fungsinya.
-

Murid dapat membina sebuah projek meja.

Penerapan Nilai Murni

: Kasih sayang, bekerjasama dan berani.

Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, membuat gambaran mental, mengingat


kembali, dan membuat rumusan.

Bahan Bantu Mengajar : Video, paparan slaid, pen, pen penanda, gunting, pisau,
gam, pita perekat, pembaris, surat khabar, kotak,
lagu, dan lembaran kerja.
Penyerapan Ilmu

: Pendidikan Seni dan Visual

Strategi Pengajaran

: Kontekstual, Mediatif, Induktif, Koperatif dan KMD

lirik

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH

/ ISI PELAJARAN

AKTIVITI PdP

MASA
Set Induksi

Tayangan

(5 minit)

Pembinaan Bangunan.

CATATAN

Video 1. Murid ditayangkan


sebuah video.

BBM : Video

Soal Jawab
Soalan :
1.

2. Murid ditanya oleh Strategi

Berdasarkan

video guru

tentang pengajaran :

ini, apa yang kamu lihat tayangan


dalam video tersebut?

video Mediatif

tersebut.

Jangkaan jawapan
-

Nilai : Kasih

Binaan bangunan
Kren
Simen

sayang
Kemahiran

2.

berfikir

Bagaimanakah

Menjana

bangunan itu dibina?

idea,

Jangkaan jawapan
-

Menggunakan

kren
Lori

memberi
gambaran
mental

3. Apakah bahan yang


digunakan

dalam

membuat bangunan?
Jangkaan jawapan
- Simen
- Besi
Perkembanga

1. Penerangan alatan 1. Murid diterangkan BBM

dan

Langkah 1

semula

(10 minit)

paparan slaid.

bahan

sekitar oleh

menggunakan alatan
yang

guru

tentang Paparan

dan

bahan slaid.

digunakan

2. Murid menjawab kuiz dalam


pada

paparan

pembinaan Strategi

slaid projek meja.

pengajaran :

mengikut kumpulan.

2. Murid dibahagikan Mediatif,

Soalan :

kepada

1.

kumpulan.

dua kontekstual,
induktif,

3. Murid dikehendaki koperatif


menjawab
Apakah

fungsi

beberapa

alatan soalan tentang alatan Nilai

ini?

dan bahan.

Bekerjasama
dan berani.

Penilaian
Murid

dapat Kemahiran

menjawab sekurang- berfikir :


kurangnya 3 daripada Menjana idea
5 alatan tangan dan
Langkah 2

Aktiviti Berkumpulan

(30 minit)

fungsinya.
1. Murid diterangkan BBM
tentang

1.

Murid

sebuah

penghasilan Paparan slaid

membina projek meja dengan

meja

menggunakan
terpakai.

dengan menggunakan barang Strategi


barang terpakai.

Mediatif,

2. Wakil bagi setiap koperatif


kumpulan dikehendaki

2. Binaan projek meja mengambil bahan dan Penyerapan


mengikut kreativiti dan alatan
idea tersendiri.

yang

telah Ilmu

disediakan oleh guru.

Pendidikan

3. Setiap kumpulan Seni


3.

Murid

:
dan

mengetahui murid membina projek Visual

samada
eksperimental
kukuh atau tidak.

projek mengikut masa yang


mereka ditetapkan oleh guru Nilai
iaitu 20 minit.
4.

Setelah

Bekerjasama,
selesai, berani.

projek tersebut diuji


oleh

guru

dengan Kemahiran

pemberat

sambil berfikir

diperhatikan

oleh Menjana

murid.

idea,

Penilaian

memberi

Murid dapat membina gambaran,


projek meja.

menyusun
mengikut
keutamaan.
BBM
:

Pengukuhan

Pengukuhan

Pengukuhan

(10 minit)

Individu

1. Setiap orang murid Lembaran

(rujuk lampiran)

diberi lembaran kerja kerja


oleh guru.
2. Murid dikehendaki Strategi
menjawab

dalam Mediatif

masa 6 minit.
3.

Murid

berbincang

akan Kemahiran
bersama berfikir

guru

tentang Menjana

lembaran yang telah idea,


diberi.

mengingat

kembali
1. Murid menyanyikan BBM : Lirik

Penutup

Penutup Sosial

(5 minit)

- Murid menyanyi lagu sebuah

lagu

yang Lagu paparan

Mejaku Sudah Kukuh dimainkan oleh guru slaid.


beramai-ramai.

mengikut

lirik

paparan slaid.
2.
Penutup Kognitif
-

Murid

membuat

rumusan.
Guru
merumuskan
tajuk
pembelajaran.

Murid

untuk
rumusan.

pada
Kemahiran

dibimbing Berfikir

membuat membuat
rumusan
Kajian

Masa

Depan

Berkemahira
n

dalam

membuat
sebarang
projek.

Reflesi Kendiri

: 1. Sebelum P&P
Murid perlu beratur sebelum masuk ke bengkel bagi
mengelakkan kecederaan atau kemalangan. Pakaian murid juga
hendaklah kemas dan bersesuaian dengan bengkel. Murid aktif
dan melibatkan diri dalam P&P sepenuhnya.

2. Selepas P&P