You are on page 1of 23

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1834-1900)

Του Γιώργου Παν. Σταυρόπουλου

Στον προπροηγούµενο τόµο των ΦΘΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ


(τ.23/2002) παρουσιάσαµε µια απόπειρα καταγραφής δηµοσιευµάτων που
αφορούσαν της Φθιώτιδα της περιόδου 1940-1950 (πόλεµος 1940-41, κατοχή,
αντίσταση εµφύλιος και απόηχός τους). Στο φετινό τόµο, ανταποκρινόµενοι
στο κάλεσµα του διευθυντή των ΦΘΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ∆.Θ.Νάτσιου,
προσπαθήσαµε να κάνουµε το ίδιο, αυτή τη φορά για την περίοδο του 19ου
αιώνα από την απελευθέρωση και µετά. Καρπός της απόπειράς µας αυτής το
βιβλιογραφικό σχεδίασµα που ακολουθεί. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του
εγχειρήµατός µας αυτού θα επαναλάβουµε όσα είχαµε γράψει ως εισαγωγή
στην εργασία µας του 2002, ελαφρώς παραλλαγµένα:
"[…] Με την απόπειρά µας αυτή δεν τρέφουµε βεβαίως την
ψευδαίσθηση ότι συγκεντρώσαµε µε πληρότητα όσα έχουν γραφεί κατά καιρούς
για την περίοδο αυτή. Την παρουσιάζουµε όµως από τις φιλόξενες στήλες των
Φθιωτικών Χρονικών µε την πίστη ότι θα υπάρξουν κι από άλλους
συµπληρωµατικές (και διορθωτικές βεβαίως), προς αυτήν, προτάσεις.
Θεωρώντας λοιπόν την εργασία µας ως ένα από τα βήµατα µιας τέτοιας
προσπάθειας διαρκούς εποικοδόµησης, πιστεύουµε ότι σε λίγα χρόνια θα
συνταχθεί µια βιβλιογραφία µε ικανοποιητική πληρότητα. Ως τέτοια θα είναι
πολλαπλώς χρήσιµη σε αναγνώστες, συγγραφείς, ερευνητές και γενικότερα στον
κάθε Έλληνα (ή και ξένο) που θα ενδιαφερθεί να µάθει γι’ αυτή την
ενδιαφέρουσα περίοδο της νεότερης ιστορίας µας".
Το σχεδίασµά µας αυτό θεωρήσαµε σωστό να παρουσιαστεί µε µορφή
θεµατική για λόγους µεθοδολογικούς και διευκόλυνσης του χρήστη . Αυτό
όµως δε σηµαίνει ότι πιστεύουµε στην ύπαρξη στεγανών στις διάφορες
εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής µέσα στο χρόνο. Το αντίθετο µάλιστα. Γι'
αυτό και πολλά δηµοσιεύµατα θα µπορούσαν κάλλιστα να ταξινοµηθούν και
µε διαφορετικό τρόπο.
Σε κάθε θεµατική ενότητα προηγείται η καταγραφή βιβλίων και
ακολουθεί η καταγραφή άρθρων σε περιοδικά ή εφηµερίδες. Η πλειονότητα
αυτών των δηµοσιευµάτων αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε φθιωτικά θέµατα,
άλλα όµως παρεµπιπτόντως µε µικρότερες ή µεγαλύτερες σχετικές αναφορές.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Α∆ Αρχαιολογικό ∆ελτίο
ΑΡ Αρχαιολογία [Αθήνα]
ΑΣΦΕ Α΄ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών, Λ.Υπάτης 1990,Πρακτικά Λαµία 1993
ΓΧ περιοδικό Γαρδικιώτικα Χρονικά
∆ΙΕΕ ∆ελτίο Ιστορικής Εταιρείας Ελλάδος
∆ΧΑΕ ∆ελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
ΕΑ Εθνικός Αγών [εφηµερίδα της Λαµίας]
ΕΕΒΣ Ελληνική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών
ΕΕΣΜ Ελληνική Εταιρεία Στερεολλαδικών Μελετών
ΕΚ περιοδικό ΕΚΦΡΑΣΗ, Σύνδεσµος Φιλολόγων Φθιώτιδος-Λαµία
ΙΑΕΝ Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
ΙΧΝ περιοδικό Ιχνηλάτης
ΚΝ εφηµερίδα Κωσ Νέα (1974- συνεχίζεται);
ΛΟΚΧ περιοδικό Λοκρικά Χρονικά
ΛΤ Λαµιακός Τύπος [εφηµερίδα της Λαµίας]
ΛΧ περιοδικό ΛΥΚΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λαµία
ΜΠ περιοδικό ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Λαµία 1985-1987
ΝΝ περιοδικό ΝΕΧΩΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ, Αθήνα.1970- συνεχίζεται
ΠΡ Πνευµατική Ρούµελη περ.[Λαµία 1980-85]
ΠΧΑΕ Πρακτικά Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
ΡΗ περιοδικό Ρουµελιώτικο Ηµερολόγιο
ΣΕ περιοδικό Στερεά Ελλάδα
ΣΙΠΕ∆ Συνέδριο Ιστορίας- Πολιτισµού Επαρχίας ∆οµοκού 1997, Πρακτικά
ΣΚΛ περιοδικό ΣΚΑΛΑΚΙ, Στυλίδα 1991-συνεχίζεται
ΣτΕ περιοδικό Στερεολλαδική Εστία [Λαµία 1960- 62]
ΤΛ περιοδικό ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ, Κωσταλέξι
ΥΠ περιοδικό ΥΠΑΤΗ, Αθήνα 1979- συνεχίζεται
ΦΑ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ, Λαµία 1970 - 73
ΦΓ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΘ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙ∆Α, Λαµία 1955-1959
ΦΛ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, 1992- συνεχίζεται
ΦΣ περιοδκό ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, Λαµία 1978-1980
ΦΧ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λαµία 1980- συνεχίζεται
Χ∆ περιοδικό ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ, (Αθήνα 1980 -συνεχίζεται)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Αντωνίου ∆αυίδ • Τα προγράµµατα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Αθήνα 1987


•Οι απαρχές της εκπαίδευσης στη Φθιώτιδα και Λοκρίδα, Λαµία 1999 [ανάτυπο από
ΦΧ-20/1999]
Βαγιανός Γ . •Η διδασκαλία της Ιστορίας µέσα από τα Λογοτεχνικά Κείµενα, ΕΛΛΗΝ/1995 -
(πρόταση για διδασκαλία της µάχης στην Αλαµάνα µε βάση το γνωστό δηµοτικό τραγούδι)
Ευαγγελίδης Τρ. • Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1936 [2τ.]
Καλαφάτη Ελ.• Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1821-1929,ΙΑΕΝ/1988
Καραστέργιου- Ζιώγου Σιδηρούλα• Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-
1893), ΙΑΕΝ/1986
Κόκκωνας Ι. •Οι µαθητές του Κεντρικού Σχολείου 1830-1834, ΙΑΕΝ /1997
Μπακαλάκη Ελ.-Ελεγµίτου Ελ.• Η εκπαίδευση εις τα του οίκου και τα γυναικεία καθηκόντα,
ΙΑΕΝ/1987
Νάτσιος ∆ηµ. •Ιστορία του Γυµνασίου Λαµίας 1850-1881, Λαµία 1983
Σοφιανός Κ.• Το νοµικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900 (Α & Β
τόµοι),ΙΑΕΝ/1988
Τζουµελέας Σ.- Παναγόπουλος Π. •Η εκπαίδευσή µας στα τελευταία 100 χρόνια, Αθήνα 1937
Φατσέας Αντ. •Σκέψεις επί της ∆ηµοσίας και Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων,
Λαµία 1856
Χριστοδούλου Γ. •Κων. Σ. Κόντος 1834-1909, Αθήνα 1979
Γαλλής ∆.Κ. •Ιστορία του Α΄ Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου) Λαµίας (1835-1929),ΦΧ-
7/1986
•Φθιώτες καθηγητές και υφηγητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 19ο αι., ΦΧ-8/1987
•Τα πρώτα χρόνια του Γυµνασίου Λαµίας (1846-1875), ΦΧ-9/1988
Γάτος Γ. •Κωνσταντίνος Κόντος, ΦΘ-22,23-24/1959
∆αβανέλλος Ν. •Η ξενόγλωσση παιδεία στη Λαµία 1837 – 1983, ΦΧ-4 / 1983
Ζήσης Κ. •Η κατάσταση όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης της Λαµίας το 1861, ΦΛ-8-9/1995
Ηλιόπουλος Α. •Σχολεία της Φθιωτοφωκίδος 1889-1890, ΦΘ-20-21/1959
Κατερέλου Αν. •∆ηµήτριος Ζαγγογιάννης, πρώτος τακτικός καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Η συµβολή του στην εκπαίδευση κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα,
ΑΣΦΕ/1990
•∆ηµ. Κ. Ζαγγογιάννης (1860-1904)- (Φιλόλογος- Ψυχολόγος), ΕΚ-2 / 1990
Μαθητικοί Παλµοί •Κων/ος Νικολάου ή Μουστάκας [ιστορία- σχέδια Μουστακείου
Γυµνασίου], τ.1/1989-90
Μακρυνιώτη ∆. •Η διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας: Τα αναγνωστικά βιβλία στις αρχές
του 20ου αιώνα, [για Αλ.Μακρυναίο], ΑΡ - 25 / 1987
Νάτσιος Θ.∆ηµ. •Μια απόφαση του ∆ηµ. Λαµιέων για το Γυµνάσιο στα 1859, ΣΕ-118/1979
•Ιστορία του Γυµνασίου Λαµίας 1850-1881, ΦΧ-4/1983 και ΣΕ-232,233/1988
•Οι µαθητές του Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου) Υπάτης (1889-1929), ΦΧ-7/1986
•Κρούσµατα απειθαρχίας µαθητών [19ος αι.], ΛΧ-3/1987
•Οι µαθητές του Ελληνικού Σχολείου Στυλίδος (1889-1929), ΦΧ-9/1988
•Τα ελληνικά σχολεία (σχολαρχεία) του φθιωτικού χώρου των ετών1835-1929. Τα
ιδιαίτερα γνωρίσµατά τους, ΑΣΦΕ / 1990
•Το ∆ηµοτικόν Σχολείον Κορασίων Λαµίας [ ίδρ.1840], ΕΚ-10/1999
Ντελόπουλος Γ. •Η Φθιώτιδα στη σχολική διδασκαλία και βιβλιογραφία, ΑΣΦΕ/1990

ΜΟΥΣΙΚΗ
Αδαµοπούλου Ελ. •Το δηµοτικό τραγούδι, ΥΠ-6/1981
∆αβανέλλος Νικ. •ΛΑΜΙΑ- Το χρονικό µιας πόλης, [φωτογραφικό- ιστορικό λεύκωµα], Αθήνα
1994
•ΛΑΜΙΑ- Η ρεκλάµα (1850 - 1967), ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ/ Αθήνα 1999
Μαζαράκη ∆εσ. •Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα, Αθήνα 1959
Σκούρας Γ. •Το Κλειστό: χορός και τραγούδι στο Νεοχώρι Υπάτης, Αθήνα 1974
Καβακόπουλος Π. • «Κλειστός»,µουσική και χορευτική δοµή, ΑΣΦΕ/90 και ΣΕ-261/1991
Καραγιάννης Αθ. •Ο Μουσικός Σύλλογος Λαµίας (1896-1940), ΦΧ-1/1980
Λέλης Γ. •Το ∆ηµοτικό τραγούδι [δηµοτικό καταγραµένο µε βυζαντινή και ευρωπαϊκή
σηµειογραφία από την περιοχή Υπάτης], ΙΧΝ-3/1998
Λιάβας Λ. •Νεχωρίτες και τραγούδι, ΣΕ-343/1998
Νάτσιος ∆ηµ. •Χειρόγραφες ακολουθίες του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Λαµίας, ΣΕ-82-
83/1976
Παπαναγιώτου ∆. •Νεχωρίτικα Τραγούδια [δίσκος]- Ο τόπος κι ο κόσµος των τραγουδιών,
ΣΕ-343/1998
Παπατρέχας Γ. •Μεγάλοι κλαριντζήδες πολιτογραφηµένοι στο Ξηρόµερο, ΣΕ-265/1991
Παχτίκος Γ. •∆ηµώδη Ελληνικά ΄Ασµατα, Αθήναι 1905
Σταµέλος ∆. •Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες, ΣΕ-206/1986
Σταυρόπουλος Γ. •«Συνιστώµεν εν Λαµία Φιλαρµονική Εταιρίαν»- Η ίδρυση του Μουσικού
Συλλόγου Λαµίας, ΦΧ-14/1993
•«… στεναγµός έρωτος...», ΦΛ-4/1993 [µουσική Λαµία 19ου αι.]
•Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος (1851 - ? )- ένας άγνωστος Φθιώτης συνθέτης , ΦΧ -
15/1994
•΄Αγνωστα στοιχεία για τη µουσική παιδεία στη Λαµία ( 19ος αιώνας), ΦΧ-16/1995
•Η Συµφωνική Ορχήστρα Λαµίας-µε αφορµή µιαν επέτειο, ΛΤ/22-12-1995

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος –∆ήµος Λαµιέων • Εκκλησιαστικά κειµήλια της Φθιώτιδος,


Λαµία 1998
ΟΛΚΟΣ •Τόπος και Εικόνα :χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα
Κάιλας Αλέκος •Αγιογράφοι της Φθιώτιδας (17ος αι.- σήµερα), ΦΛ-1/1991
Λαθύρης Ιωαν. •Λησµονηµένοι λαϊκοί αγιογράφοι,ΦΧ-2/1981
•Ο ταπεινός αγιογράφος της Τουρκοκρατίας, ΦΣ-3-4/1979
Νάτσιος ∆ηµ •Φθιωτική Αγιογραφία 18ος-20ος αιώνας, ΦΧ-1/1980
Παυλόπουλος ∆. • Πρόσωπα, τοπία και χάρτες της Λαµίας σε χαρακτικά από τη συλλογή του
εργαστηρίου χαρακτικής Ηλία Κουβέλη, ΦΛ-11/1997

ΘΕΑΤΡΟ

Γεωργουσόπουλος Κ. • Ο «Τυχοδιώκτης» του Χουρµούζη, ΤΟ ΒΗΜΑ/11-12-1974


• Ο Χουρµούζης, ΤΟ ΒΗΜΑ/4-11-1977
Γουδέλης Ι. •Η πέννα σπαθί [Μ.Χουρµούζης], ΘΕΑΤΡΙΚΑ-19-23/1978
Θάνος Ν. • Το χρονικό του ∆ηµοτικού Θεάτρου, ΣτΕ-11-12/1961
Καϊµη Τζούλιο •Καραγκιόζης ή η αρχαία κωµωδία στην ψυχή του θεάτρου Σκιών,
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ / 1990
Λιγνάδης Τάσος : Μ. Χουρµούζης, Αθήνα 197;
Νάτσιος Θ.∆. •Βιογραφικά Μιλτιάδη Χουρµούζη (1805-1882), Λαµία 1979
•Τα λαµιώτικα βιβλία του ΙΘ΄αιώνα, Λαµία 1981
•Ιστορία του ∆ηµοτικού Θεάτρου Λαµίας, ΕΑ/30-11-1986 έως 5-2-87
Σιδέρης Γιάν. •Ιστορία του νέου Ελληνικού Θεάτρου 1794-1908, Αθήνα 1981
Χατζηπανταζής Θ. • Το Κωµειδύλλιο, ΕΡΜΗΣ-Αθήνα 1981
Παπαευθυµίου Θαλής •Οι νέοι και το θέατρο, ΦΘ-9/1957
Παπαευθυµίου Θεµ. •Το Λαµιακό Θέατρο, ΦΘ- 3/1955
Σταυρόπουλος Γ. •∆υο άγνωστα συµβόλαια για το θέατρο στην παλιά Λαµία, ΦΛ-7/1994
•Το Θέατρο στη Λαµία Ι (1837 - 1901), ΦΧ-17/1996
•Το Θέατρο στη Λαµία ΙΙ (1901-1927), ΦΧ-21/2000
Χατζηδάκης Γ. •Ο ηθοποιός Μιχαήλ Τριανταφύλλου και ο συγγραφέας Μ.Χουρµούζης,
ΘΕΑΤΡΙΚΑ-19-23/1978
Καραπατάκης Αθ. •Εντυπώσεις από την σύγχρονη και αναµνήσεις από την παλαιά Λαµία,
ΕΑ/30-8, 3-9-1964

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

Άννινος Γ .•Ταξίδια [αναφορά στην Υπάτη], ΙΚΑΡΟΣ [χ.χ.]


Bartholdy J.S. •Ταξιδιωτικές εντυπώσεις απ’ την Ελλάδα (1803-1804), ΕΚΑΤΗ, 1983
Belle Henri • Ταξίδι στην Ελλάδα (1861 - 1874), ΙΣΤΟΡΗΤΗΣ 1993
Deschamps G. •Η Ελλάδα σήµερα - Οδοιπορικό 1890, ΤΡΟΧΑΛΙΑ, 1992
΄Εβερετ Εντ. •Σελίδες Ηµερολογίου (1819), ΤΡΟΧΑΛΙΑ 1996
ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1891
Holland Henry •Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία (1812—13), Αφοι ΤΟΛΙ∆Η/1989
Ιγγλέσης Γ. • Οδηγός της Ελλάδος 1911,….1930 κ.α., Αθήναι….
Μπούκας Μ. • Οδηγός εµπορικός, γεωργικός και ιστορικός, Αθήναι 1875
Μπωζούρ Φελίξ • Πίνακας του εµπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία (1787 - 1797),
ΑΦΟΙ ΤΟΛΙ∆Η / 1974
Πουκεβίλ •Ταξίδι στην Ελλάδα- Στερεά Ελλάδα, Αττική, Κόρινθος, ΑΦΟΙ ΤΟΛΙ∆Η-1997
Σιµόπουλος Κυρ. •Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Αθήνα 1975
Σπεράντζας Θεοδ. •Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ -
ΒΙΒΛΙΟΝ ΗΘΙΚΟΝ, Αθήναι 1978
Σχοινάς Ν.Θ. • Οδοιπορικαί αναµνήσεις [Λαµία κ.α.], Εν Αθήναις 1889
Γαλλής ∆. Κ. •Η επίσκεψη του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄ στο ∆οµοκό το 1881, Χ∆-2/1982
•Χατζίσκου Ν.∆.:Από της κορυφής της Οίτης,ΥΠ-17-19/1987
•Νικ.Μάγνητος: Η λίµνη ∆αουκλή [αναδηµοσίευση], Χ∆-3/1987
Γεωργίου Ηλίας •Τρεις εκθέσεις του Γάλλου προξενικού πράκτορος Ζ. ντε Σαιν- Ντενίς
(1828), ΕΕΣΜ-2/1969-70
∆ιαµαντής Κ. •Ταξίδιον του βασιλέως Γεωργίου Α΄ εις Φθιώτιδα (1881), ΣτΕ-5-6/1961
Εσφιγµενίτης Ζ. •Η Λαµία και τα πέριξ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΒΟΛΟΥ-6/1894
Ι.Ε.Ε.Ε. •Εικόνες από την Ελλάδα 1833-1838- Υδατογραφίες από το έργο του Κελνµπέργκερ,
(κείµενα Ευθ. Παπασπύρου- Καραδηµητρίου), Αθήνα 2000
Κακλαµάνος Στ. •Περιγραφή του Ταλαντίου 1800-1820, ΣΕ-231/1988
Καπράλος Κ. •Λαµιακαί εντυπώσεις-οδοιπορικόν σηµείωµα [και Υπάτη], Ηµερολόγιον
Σκόκου 1892 και αναδηµοσιεύσεις σε ΥΠ-7/1986 και ΦΘ- 7/1956
Κοτσίλης Κων. •Πληθυσµιακή έρευνα του 1828-έκθεση του Γάλλου προξενικού πράκτορος Ζ.
ντε Σαιν Ντενύ, ΥΠ-6/81
•J.Buchon: Η Στερεά Ελλάδα και ο Μωριάς, [1840-42], ΦΧ-5/1984
•G.Rerdikaris: Η Ελλάδα των Ελλήνων-1845, ΦΧ-6/1985, (µετ.)
•Οι βασιλείς ΄Οθων και Αµαλία στην Υπάτη,(µετ. από L.Ross), ΥΠ-25-27/1992
•Υπάτη,Υπαταίοι,Αινιάνες, µε επιγραφές από την Υπάτη (µετ. από L.Ross), YΠ-28-
29/1993
Leake W. •Ταξίδι στην Υπάτη, ΥΠ-7/1982
Νάτσιος Θ.∆. •Η Λαµία προ 80 ετών, οδοιπορικό, ΕΑ/28, 31-1 και 4-2 -1971
Πλατής Γ. •Πώς είδε ένας Γάλλος ιστορικός και αρχαιολόγος τας ακτάς της Λοκρίδος και τον
Μαλιακόν Κόλπον κατά το 1841, ΣΕ-55 / 1973
Ρίζος-Νερουλός Ιακωβάκης •Επιστολή εκ Λαµίας, [24-4-1833], ΦΧ-6/1985
Σπανός Κ. • Η Φθιώτιδα στο οδοιπορικό του Γάλλου R. Dreux στα 1696, ΦΣ-8/1978
Στάθης Γ. • Πώς είδε την Ανατολική Στερεά Ελλάδα κατά το 1805 ο Άγγλος περιηγητής
William Leake, ΣΕ-136, 137, 138/1980
Χειµώνας Χρ. •Σελίδες για τη Λαµία του 1875, ΦΧ-8 / 1987

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Καστριώτης Π. •Ανασκαφικαί έρευναι εν Θερµοπύλαις, Αθήναι 1900


Παπακωνσταντίνου Μαρία-Φωτεινή •Το κάστρο Λαµίας, ΥΠ.ΠΟ.-Τ.Α.Π./1994
Παπαναγιώτου Τρ. •Ιστορία και Μνηµεία της Φθιώτιδος, Αθήναι 1971
Ραγκαβής Α. • Λεξικόν Ελληνικής Αρχαιολογίας, Αθήναι 1888
Σωτηρίου Γ. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία [τ. Α΄], Αθήναι 1942
Γιαννόπουλος Ν. •Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα, ΑΡΜΟΝΙΑ-1/1900
•Αρχαιολογήµατα Υπάτης µετ’ αντιγράφων,ΕΠΦΣ -6/1902
Καστριώτης Π. •Γλυπτά του Εθνικού Μουσείου, Α∆/1888 και ΠΑΕ/1911
Λαζαρίδης Π. •Βυζαντινά και Μεσαιωνικά µνηµεία Φθιώτιδος [Λαµία, Αχινός, Βελίτσα,
Υπάτη] , Α∆-16/1960
•Μαλεσίνα, Αταλάντη, Κ.Βούρλα, Ρεγκίνι και Μονές: ∆αµάστας, Αγάθωνος,
Αντινίτσης, περ. Στυλίδας, Κάψης, Μαυρίλου κ.α., Α∆-17/1962 (χρον.)
•Μονή Αγάθωνος, Α∆-19/1964 (χρον.)
•Μονή Αγάθωνος, Μεταµορφώσεως(Αγιάς), Α∆-20/1965
•Αµφίκλεια, Λιβανάτες, Αγ. Κων/νος, Α∆-21/1966 (χρον.)
•Μονή Αµφικλείας , Αγάθωνος, Ζέλι, Ελάτεια, Αγ. Κων/νος, Α∆-22/1967 (χρον.)
•Ναός Αρχοντικής Λαµίας, παλαιοχριστιανική βασιλική Λ.Υπάτης, µονή ∆αµάστας,
µονή Αµφικλείας, Αγ. Νικόλαος Λαρύµνης, Α∆-23/1968 (χρον.)
•Νεράιδα, Λάρυµνα, Κ. Βούρλα, Αγ. Κων/νος, Α∆-24/1969 (χρον.)
•Λαµία, Λ.Υπάτης, µονή Αγάθωνος, Αχινός, Νεράιδα, Λάρυµνα, Αγ. Κων/νος Α∆-
25/1970 (χρον.)
•Λαµία ψηφιδωτό δάπεδο παλαιοχριστιανικής βασιλικής, Λουτρά παλαιοχριστιανική
βασιλική, Αλεπόσπιτα, Νεράιδα, Α∆-26/1971 (χρον.)
•Λαµία, Λ.Υπάτης, Άγναντη, Αγ. Κων/νος, Λιµογάρδι, Μενδενίτσα, Μελιταία, Μόδι,
Α∆-27/1972 (χρον.)
•Λαµία, Λ.Υπάτης (ψηφιδωτό Βαρκών), Υπάτη ψηφιδωτά, Ηράκλεια, Μενδενίτσα,
Θαυµακός, Κοµποτάδες, Αντίνιτσα, Α∆-28/1973 (χρον.)
Λάππας Τ. •Αρχαιολογικές ειδήσεις, [Αγ.Κων/νος 1869],αναδηµ. ΠΡ-7/1981
Μαστροκώστας Ε. •Επιγραφαί τριών Βυζαντινών Ναών και ενθυµήσεις [Μόδι], ΕΕΒΣ-
24/1954
Πανουσάκης Χ.- Χριστοδουλοπούλου Ρ. •Οδοιπορικό στις µεταβυζαντινές εκκλησίες της
Φθιώτιδας, ΑΡ-45/1993
Σταυρόπουλος Γ. •Αρχαιολογία και αρχαιότητες στη Φθιώτιδα του 19ου αι., ΦΧ-19/1998

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ- ΠΟΙΗΤΕΣ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Αινιάν ∆. • ΑΠΑΝΤΑ,(ιστορικά-λογοτεχνικά,κριτικά), επιµ. Γ. Βαλέτας, Ο.Ε.Ε. Άτλας/1962


Λαϊνάς Θ. •Σπύρος Ματσούκας,ο ρουµελιώτης εθναπόστολος και ποιητής, Αθήναι 1962
•∆.Αινιάν:Αναµνήσεις µιας θερινής νυκτός εν Υπάτη, [ιστορική περιήγηση στη
Φθιώτιδα] ,Αθήνα 1984
•Σπύρος Ματσούκας, µια ζωή αφιερωµένη στην πατρίδα, Αθήνα 1988
•Αγανίκη Αινιάνος -Μαζαράκη: 150 χρόνια από τη γέννησή της (1838-1988), Αθήνα
1989
Νάτσιος Θ.∆. •Νεοελληνική Φθιωτική Γραµµατεία 1816-1975, Λαµία 1975
•Τα λαµιώτικα τυπογραφεία του ΙΘ΄ αιώνα, Λαµία 1979 και περ. Η ΥΦΕΝ, τοµ.Α-
τεύχ. 3/1998
•Φθιωτική Ποιητική Ανθολογία, Λαµία 1991 [σε συνεργασία µε Α.Βασιλείου-
Π.Τζωρτζοπούλου]
Ρούσκας Ι. •Σπύρος Ματσούκας, Αθήνα 1992
Σκούρας Γ. •Συγγραφείς και Τύπος της Ρούµελης, Αθήνα 1988
Βαλέτας Γ. •Αγανίκη Αινιάνος-Μαζαράκη, µια λησµονηµένη ποιήτρια, περ. ΗΩΣ-50/1961
Ζορµπάς Απ. •Φθιώτες που ασχολήθηκαν µε τη λογοτεχνία, ΣΕ /1978 [σειρά δηµοσιευµάτων]
•Ρουµελιώτικα πένθη: Γιάννης Τσιριµώκος (Μαρής), ΣΕ-126/1979
•Ιωάννης Βορτσέλας, ο πρώτος Φθιώτης ιστορικός, ΦΧ-2/1981& ΡΗ-4/1960
Καλτσάς ∆. •Κώστας ∆ανιήλ (Μάντζαρης)- ένας Πουγκακιώτης Αριστοφάνης, ΓΧ-4/1975
Καµπάνης Αρ. • Καλλιγάς και Ζαµπέλιος, [απόψεις Καλλιγά για ληστεία στη Φθιώτιδα του
19ου αι. -«Θάνος Βλέκας»], Φιλολογικό Περ. Παρνασσός- τ. Ι∆΄
Καραχάλιου Σοφ. •Αγανίκη Αινιάν, ΡΗ/1967
Καρκάνη Β.- Καρακώστα Β. •Χρήστος Χατζηχρήστος, ΜΠ-20/1992-93
Κορέλης Λ. •Οι Υπαταίοι τιµούν το Σπύρο Ματσούκα, ΦΓ-10/1978
Λαϊνάς Θ. •Αγανίκη Αινιάν 1838-1892, ΦΘ-10, 11-12/1957
•Ο Σπύρος Ματσούκας και ο απόδηµος ελληνισµός –50 χρόνια από το θάνατό του
(1928-1978), ΣΕ-115/1979
•Σπύρος Κατσιγιαννόπουλος, ΥΠ-15-16/1986
•Σπύρος Κατσιγιαννόπουλος 1872-1940, ΣΕ-224/1988
•Μάρκος Τσιριµώκος, 50 χρόνια από το θάνατό του, ΥΠ-22-24/1990
Λαούρδα Βιβή •Σπύρος Ματσούκας, ΦΘ-23-24/1959
Λάππας Τ. •Ένα Λαµιώτικο βιβλίο, ΦΘ-3/1955
•Ιστορικές αναδροµές:Αγανίκη Αινιάνα-Μαζαράκη, ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ-144/1975
•Σπύρου Ματσούκα ανέκδοτα, ΥΠ-14/1985
Μερακλής Μ. •Οι Υπαταίοι για τον Ματσούκα, ΣΕ-56/1973
Μουντούρης Ν. • Σπύρος Ματσούκας, ΦΘ-2/1955
Νάτσιος Θ.∆. •Τα πρώτα λαµιώτικα βιβλία, ΕΑ/18-5-72
•Μια επιστολή του Αρ.Βαλαωρίτη για τον ανδριάντα του Αθ.∆ιάκου, ΣΕ-51/1973
•∆ηµήτριος Αινιάν (1800 - 1881) - ο εισηγητής του ηθογραφικού διηγήµατος στην
Ελλάδα, ΦΛ-1 / 1991
•Ιστορικά άγνωστα για τον Σπύρο Ματσούκα, ΦΧ-1/1980
Ξηροτύρης Ζ. •Σπύρος Ματσούκας, ένας πατριδολάτρης και κοινωνιστής ποιητής, ΦΓ-
11/1979
Σκούρας Γ. •Ένα άγνωστο ποίηµα του του Σπ.Ματσούκα, ΣΕ-307/1995
Τζωρτζοπούλου Πολυτίµης • Φθιωτική ποίηση - πεζογραφία. Μια καταγραφή από τις
απαρχές του 19ου αι. µέχρι σήµερα, ΑΣΦΕ-1990
• Μικρό προοίµιο στη γυναικεία λογοτεχνία, ΛΧ-7/1990
• Εισαγωγή στη Φθιωτική Πεζογραφία (19ος-20ος αι), ΦΧ-19/1998
• Μάρκος Τσιριµώκος (1872-1939) (Στέφανος Ραµάς), ΦΧ-20 / 1999
Ψαρογιάννης Ι. •Γεώργιος Σκούρας (1921-1997), ΝΝ-25/1997
Γκιόλιας Μ. •Οι Αινιάνες και η συµβολή τους στο νεοελληνικό διαφωτισµό, ΦΧ-2/1981
Ζήκας Ν. •Οι Αινιάνες στην Ουγγαρία, ΥΠ-17-19/1987
Ζιτσαία Χ. •Σπύρος Ματσούκας (1870-1928), ΦΧ-6/1985
Σιατόπουλος ∆. •Ο ποιητής και ο ξενιτεµένος ( η επική πορεία του Σπ. Ματσούκα στην
Αµερική, ΥΠ-5/1981
Ράπτη Σ.- Μπόµπα Αθ. •Η Στυλίδα στο έργο του Παπαδιαµάντη, ΣΚΛ-1/1991

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Βασιλείου Αλ. •Οι διαθήκες του Κωσταλεξιώτη αγωνιστή του 1821 Αλεξίου Χριστοδούλου,
προγόνου της οικογενείας Αλεξίου, Αθήνα 1985
•Το γενεαλογικό δέντρο του επωνύµου «Αλεξίου», στο χωριό Κωσταλέξι Φθιώτιδας,
Λαµία 1997
Βουλή των Ελλήνων • Ιωάννης Γρ. Μακρόπουλος, Εν Αθήναις 1954
Γαλλής ∆. Κ.• Εκλογικός Κατάλογος του ∆ήµου Λαµιέων του 1879, Αθήνα 1984
∆ελιαλής Ν. • Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κ. Κασοµούλη, Αθήναι 1961
∆ηµητρακόπουλος Πολ. • Τζένη Θεοτόκη
Καλοδήµος Θ. • Νικόλας Κασοµούλης, Αθήνα 1977
Κασοµούλης Ν. •Ηµερολόγιον.....( 1836 - 1837 ), Αθήναι 1968
Κοντογιάννης Π. •Κοντογιανναίοι: Κλέφτες,Αρµατωλοί,Αγωνισταί, Αθήνα 1924
Λάππας Τ. •Η χειρόγραφη ιστορία της οικογένειας Τράκα, Αθήνα 1980
Λέλης Γ. •Κατάλογος ονοµατεπωνύµων και διευθύνσεων του γένους Λέλη, Χαϊδάρι 1998
Νάτσιος Θ.∆. •Ο Ηπειρώτης Κων. Ν. Μουστάκας και η διαθήκη του, Λαµία 1974
Παπακωνσταντίνου ∆. • Ο παραµερισµένος εθνεγέρτης Επίσκοπος Σαλώνων Ησαϊας,
Αθήναι 1966
Τσιριµώκος Ηλ. •Μνήµη- Σκιαγραφία Ιωάννου Τσιριµώκου, ΑΛΦΑ -Ι.Μ.Σκαζίκη/1953
Χαραλαµπόπουλος Χ.• Η αυτοβιογραφία Κων/νου Πέτρου ∆ηµητριάδη, γραµµατικού του
στρατηγού Γιάννη Ράγκου, Αθήναι 1979
Αβραάµ Κ.( Βαβδινός Κ.) Νικόλαος Κασοµούλης, ΦΘ-7/1956
•Ο τάφος του Νικολάου Κασοµούλη, ΣΕ-8/1969
•∆ηµήτριος Αινιάν, ο πρώτος πρόεδρος του Πρωτοδικείου Λαµίας, ΣΕ-47/1972
•∆ηµήτριος Αινιάν: ο τίµιος φίλος του λαού, Ιστορικά της Ρούµελης τ.1/1973-79 και
ΦΓ-4/1976
Βακράκης Γ. •Κοµνηνοί (Τρακαίοι, Κοµναίοι, Καλπουζαίοι)- Κοµνάς Θ. Τράκας (1786-
1840), ΣΕ-275 και 276/1992
Βασιλείου Αλ. •Το γενεαλογικό δέντρο του επωνύµου ΑΛΕΞΙΟΥ στο χωριό Κωσταλέξι,ΤΛ-
9/96
Λαϊνάς Θ. •Κων/νος Μουστάκας, ο ευεργέτης της Λαµίας, ΣΕ- /1974
Λάππας Τ. •∆ηµήτριος Αινιάνας, ΦΘ-9,10,11-12/1957
Λεονταρίτης Γ. •Ιωάννης Τσιριµώκος , ο «Λαµιοπαθής», ΦΛ-11/1997
Μαλούκος ∆. •Ιστορικό Μαλουκαίων, ΓΧ-17, 18,20/1980
Μηνογιάννης ∆. •Μηνογιάννης Νικόλαος (1785-1872), ΦΧ-2/1981
•Κώστας Ν. Γεραγάς (1887-1958), ΦΧ-9/1988
•Μια επιστολή από του 1860 για το παζάρι της Λαµίας, ΕΑ/10-9-72
Νάτσιος Θ.∆. •Ιωάννης Βορτσέλας (1840-1913): άγνωστα στοιχεία για τη ζωή του, ΕΑ/15-10-
74
•Κων/νος Νικολάου ή Μουστάκας (1829 - 1899) και η διαθήκη του, [6 συνέχειες
στον ΕΑ/12 έως 30-11-72]
•Οι συµβολαιογράφοι της Λαµίας 1836-1970, ΕΑ / 18-11-73
•Στέφανος Σκληβανιώτης 1793-1874, ΕΑ/21-1-74
•Ο Στυλιδιώτης Γεώργιος ∆. Ριζόπουλος (1811-1874), ΣΕ-92/1977
•Τα παιδιά του ∆ηµ. Αινιάνα (1800-1881), ΣΕ-107/1978 και ΦΧ-2/1981
•Κωνσταντίνος Προύσσος (1817-1861), ένας Τούρκος Πρόξενος στη Λαµία, ΣΕ-
115/1979
•Οι γιατροί της Λαµίας, ΦΧ-4/1983 και ΣΕ-236/1989
Νάτσιου ∆. Βαρβάρα •Μια άγνωστη νεκρολογία του Ν. Κασοµούλη, ΦΛ-3 / 1992
Ξηροτύρης Ζ. •Π.Ξηροτύρης, δήµαρχος και αγωνιστής του ΄21, ΥΠ-14/1985
Φλώρος Κ. (Περαστικός) •Νικόλαος Κασοµούλης, ΦΘ-18/1958
•Κων/νος Π. Αγαθοκλής & Σια - συµβολή στη φθιωτική οικονοµική ιστορία, ΦΧ-8/
1987
Χαραλαµπόπουλος Χ. •Κων/νος Π. ∆ηµητριάδης, ΣΕ-218-219/1987

ΠΟΛΕΜΟΣ 1897

Εθνική Εταιρία Έκθεσις των πεπραγµένων υπό της Εθνικής Εταιρίας, Αθήναι 1896
Ευαγγελίδης Τρ. Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος (6 Απριλίου - 7 Μαϊου 1897), Αθήναι 1897
Κασεσιάν Ι. •Ο «άτυχος» Ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897, Κούριερ Εκδοτική/ 1997
Kinnaird Rose W. •Με τους Έλληνες στη Θεσσαλία, Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 1997
Κοντογιάννης Π. •Ο Στρατός µας και οι τελευταίοι πόλεµοι- Αποµνηµονεύµατα και γνώµαι, Εν
Αθήναις 1924
Κωνσταντίνος ∆ιάδοχος •Έκθεσις επί των πεπραγµένων του Στρατού Θεσσαλίας κατά την
εκστρατείαν του 1897, Εν Αθήναις 1898
Μαζαράκης-Αινιάν Αλ. •Ιστορική µελέτη 1821-1897 και ο πόλεµος του 1897, Αθήναι
Μαντάς Χρήστος •Ο πόλεµος του 1897 και η ανασκόπησις ουσιωδών αυτού γεγονότων,
Αθήναι 1963
Ξηραδάκη Κ. •Οι Γυναίκες στον άτυχο πολεµο του 1897, Αθήνα 1994
Σπηλιωτόπουλος Αντ. Ιστορία του Ελληνοτουρκικού πολέµου 1897, Αθήναι 1897
Στασινόπουλος Ε.• Ο στρατός της πρώτης εκατονταετίας, Αθήναι 1935
Turot Henri Η Κρητική Επανάσταση και ο Ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897, Ειρµός 1991
Φιλάρετος Γ. •Σηµειώσεις από του 75ου υψώµατος (1848 – 1923), Αθήναι 1924
Αδάµος Γ. •Το 1897 µέσα από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Ελλασόνας, ΣΙΠΕ∆
Γαλλής ∆. Κ. •Οι Γαριβαλδινοί στον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897- (µάχη ∆οµοκού),
ΣΙΠΕ∆
Γαλλής Λ. •Ο Παύλος Μελάς στο ∆οµοκό στον πόλεµο του 1897, Χ∆-5/1992
Γεωργουσόπουλος Κ. • Το 1897 στη Λογοτεχνία, ΣΙΠΕ∆
Γριβέλλας Λ. •Η µαρτυρία του Λάµπρου Καταφυγιώτη για τη µάχη του ∆οµοκού στον πόλεµο
του 1897, ΣΙΠΕ∆
Ζδάνης Ν. •Εντυπώσεις του Ν. Αντίππα από τον πόλεµο του 1897 (ένα ανέκδοτο χειρόγραφο),
Θεσσαλικό Ηµερολόγιο-31/1997
Καλοδήµος Θ. •Ο πόλεµος του 1897 και η τύχη της Λαµίας, ΠΡ-15/1982
Μαγόπουλος Β. •Παύλος Μελάς- Περικλής Βαρατάσης,δυο αχώριστοι φίλοι στη µάχη του
∆οµοκού 5-5-1897, ΣΙΠΕ∆
Πατράς Αθ. •΄Ενας παλιός θυµάται από τον πόλεµο του 1897, Χ∆-2/1982
Σούλιος Βασ. •5 Μαϊου 1897- Η µάχη του ∆οµοκού, ΣΕ-338/1997
Συγγούρης ∆. •Κ.Έσσλιν: Νοµάρχης- Σωτήρ της Λαµίας, ΦΘ-6/1956
Σώχου Ονούφριος •Συµµετοχή Φιλελλήνων στη µάχη του ∆οµοκού, ΣΙΠΕ∆
Σπανός Κ. •Οι νεκροί του Ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897 στην περιοχή του ∆οµοκού, Χ∆-
8/1997

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ατέσης Β. •Επίτοµος Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1833 µέχρι σήµερον, Αθήναι
1948- 1969
•Αρχιερείς Μητροπόλεων τινών της Εκκλησίας της Ελλάδος από του έτους 1453 µέχρι
σήµερον, Καλαµάτα 1978
Βασιλείου Π. Η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1960
Γριτσόπουλος Αν. •Κατάλογος των Χειρογράφων Κωδίκων της βιβλιοθήκης της Σχολής
∆ηµητσάνης, Αθήναι 1954
∆ηµητρακόπουλος Σοφ. • Ο ΄Αγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως- η πρώτη αγία µορφή των
καιρών µας, Αθήνα 1998
∆ηµοτικό Σχολείο ∆οµοκού • Η Αγία Παρασκευή ∆οµοκού –έρευνα,αναζήτηση, [Με τη
συµµετοχή των µαθητών ∆΄,Ε΄,ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµ. Σχολ.∆οµοκού], ∆οµοκός 1994
Ενοριακή επιτροπή • Ιστορία του ιερού ναού ∆εσποίνης Λαµίας, Λαµία 1958
Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος –∆ήµος Λαµιέων • Εκκλησιαστικά κειµήλια της Φθιώτιδος,
Λαµία 1998
Ιεροκλέους •Συνέκδηµος και σηµειώσεις ελληνικών Επισκοπών, Βερολίνο 1866
Κακλαµάνος Στ. •Το µοναστήρι των Αγίων Αναργύρων Αταλάντης, Αθήνα 1982
Καραγεωργίου Χ. • Μοναστήρια στη Φθιώτιδα, Λαµία 1963
Καραγιαννάκης Μ. • Παναγία η ∆αµάστα, Αθήναι 1969
Καραστάθης Κ. •Το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στη Μαλεσίνα και ο Θεολόγος (Αλαί
Λοκρίδος), Αθήνα 1965
Κίτσος Χρ. •Ανεύρεσις αγνώστου εκκλησίας [Αγ. Απόστολοι Ζιώψης], Θεσσαλονίκη 1971
Κολοκυθάς Χρ. •Η Ιερά και σεβάσµια ανδρώα κοινοβιακή µονή της Θείας Μεταµορφώσεως
του Σωτήρος Καµ.Βούρλων, Καµένα Βούρλα 1992
Λαϊνάς Θ. •Το µοναστήρι της ∆αµάστας, Αθήνα 1977, 1984
•Το µοναστήρι της Αντίνιτσας, Αθήνα 1977
•Το Μοναστήρι της Μεταµορφώσεως Καµένων Βούρλων, Αθήνα 1978
•Αθανάσιος ο Μετεωρίτης [Φθιωτική Αγιολογία], Αθήνα 1983
•Τα Φθιωτικά Μοναστήρια µέσα από τα Γ.Α.Κ. , Λαµία 1984
•Ιερά Μονή Αγάθωνος, Αθήνα 1984
•Ιερά Μονή Αγάθωνος, Αθήνα 1984 και 1991
Μαµούκας Α. • Τα µοναστηριακά, ήτοι: οδηγίαι, νόµοι, βασιλικά διατάγµατα, συνοδικαί και
υπουργικαί εγκύκλιοι,περί της διοικήσεως των εν Ελλάδι Μοναστηρίων, Αθήναι 1859
Μπόνης Κ. •Ευθυµίου Μαλάκη, τα σωζόµενα, Αθήναι 1937
Νάτσιος Θ.∆. •Εκκλησία η ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ Λαµίας, Λαµία 1982
•Ενορίες και εφηµέριοι της Επισκοπής Ζητουνίου κατά το 1834, Λαµία 1982
•Ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Στυλίδας, Λαµία 1991
•Ιστορία του Μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής Σπαρτιάς, Λαµία 1997
Παπαναγιώτου Ι. •Αϊ-Λιάς του Παλαιοχωρίου χτες και σήµερα, Αθήνα 1978
Ράλλης Γ.- Ποτλής Μ. •Σύνταγµα των θείων και ιερών κανόνων, Αθήναι 1855 [τ. 5]
Σιµωνοπετρίτου Αθανασίου ιεροµ. •Ακολουθία των εν τη Ιερά Μητροπόλει Φθιώτιδος
διαλαµψάντων αγίων, (επιµ. Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου), Αθήναι 1999
Σιµόπουλος Θ. • ∆ύο ανέκδοτοι κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 1834-35, Αθήναι
1975
•Παλαιοχριστιανικά, Βυζαντινά ,Μεταβυζαντινά µνηµεία Φθιώτιδος, Θεσ/νίκη 1985
Σολόπουλος Ν. •Μονή Αγάθωνος Υπάτης, Αθήνα 1979
Σπετσιέρης Ιωακ. Περιγραφή της επί του όρους Όθρυος Ι. Μονής Αντινίτσης, Λαµία 1910
Σταµατιάδης Χ.- Φιλήµων Τ. •Τα εκ της εκφοράς και ταφής του εν µακαρία τη λήξει
αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος και Λοκρίδος Κ. Καστόρχη, Αθήνησι 1877
Φλώρος Κ. •Ιστορία της ιεράς Μονής Αγ. Γεωργίου Μύλων Πελασγίας (Κρεµαστής Λαρίσης)
Φθιώτιδος,Λαµία 1993
Χονδρόπουλος Σ. •Ο άγιος του αιώνα µας- ο ΄Οσιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Αίγινα 1969
Αγαπητός Ι. •Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, Αθήναι 1976
Αθανασίου ∆. •Η Παναγία ∆έσποινα Λαµίας, ΦΘ-11-12/1957
Αντωνιάδης Χ. •Καλλίνικος Καστόρχης, ΙΕΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ, τ.6,αρ.194/1913
Βασιλείου Π. •Το µοναστήρι Αγία Σωτήρα Καµ. Βούρλων, ΦΘ-11-12/1957

Γαλλής ∆. Κ. •Η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος Κων/νου Καλοζύµη το 1894, ΦΧ-


6/1985
•Από την εθνική δράση του άλλοτε Αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος Καλλινίκου Καστόρχη,
ΦΧ-10/1989
Γιαννόπουλος Ν. •Επισκοπή Ζητουνίου, ΕΦΣΠ τ.10/1906 και 1914
•Έγγραφα Επισκοπής Θαυµακού, ∆ΙΕΕ-2/1928
•Θεσσαλικαί µελέται:Βυζαντιναί µοναί ΄Οθρυος, ΕΕΒΣ-14/1938
∆ηµητρίου Γ. •Το µοναστήρι του «Προφήτου Ηλιού» Γλούνιστας Λοκρίδος, ΦΧ-5/1984
∆ιαµάντης Κ. •Πηγαί δια τα µοναστήρια της Ρούµελης, ΣτΕ- /1960
∆υοβουνιώτης Κ. •Καλλίνικος Καστόρχης, Ιερός Σύνδεσµος-189/1913
•Συµβολαί εις την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν της Μητροπόλεως Λαρίσης, Ιερός
Σύνδεσµος- 277, 278, 282/1916-17
•Ανέκδοτοι εκγύκλιοι και έγγραφα της Μητροπόλεως Λαρίσης, ∆ΧΑΕ-1/1924
Έλατος ∆. • Το εξωκκλήσι του Προδρόµου, ΣτΕ-15/1962
Ζήσης Κ. •Το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Μεσοχώρι του Ν.Φθιώτιδας, ΣΕ-129/1980
Ιεζεκιήλ µητρ. Θεσσαλιώτιδος •Η Ιερά Μητρόπολις Φαναριοφαρσάλων και πάσης Φθίας δια
µέσου των αιώνων, «Θεολογία»-7/1929
Καραγιαννάκη Μ. •Παναγία η ∆αµάστα, ΦΓ- /1979
Καραγιάννης Αθ. •Ιερά Μονή Αγάθωνος Υπάτης, ΛΤ/17, 18-9-1980
•Άγιος Λουκάς [ο πολιούχος της Λαµίας], ΛΤ/17 έως 22-10-1980
•Ο ΄Αγιος Λουκάς Λαµίας, ΦΧ-2/1981
•Οι ναοί «΄Αγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις» και «Κοίµηση της Θεοτόκου» στα
Πουγκάκια Φθ/δος, ΦΧ-6/1985
Καραγιάννης ∆.•Ο ναός Αγίου Νικολάου Υπάτης, ΥΠ-17-19/1987
Καραστάθης Κ. • Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνης, ΣΕ-21/1970
•Το βυζαντινό µοναστήριο του Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνας, ΣΕ-226/1988
•Η Επισκοπή Ταλαντίου, ΣΕ-264/1991
Καραχάλιου Σοφ. •Το µοναστήρι του Αγάθωνος, ΡΗ/1968-70
Κόλλιας Γ. •Περί των Χριστιανικών Μνηµείων της Λοκρίδος, ΠΧΑΕ-3/1934-36
Κουρέλη Παν. •Τα µοναστήρια της Φθιώτιδος κατά την επανάστασιν του 1821, ΦΑ-2/1971
Κουτσαβδής Γ. •Τα µοναστήρια της περιοχής Μακρακώµης, ΣΕ-282/1992
Κουτσολέλος ∆. •Στο µοναστήρι «Αγία Σωτήρα» Καµµένων Βούρλων, ΦΧ-5/1984
Λαϊνάς Θ. •Το µοναστήρι αγίου Γεωργίου Μυγδαλιάς ∆ήµου Στυλίδος, ΣΕ- /1972
•Το µοναστήρι του Αγίου Βλασίου του ∆ήµου Φαλάρων (Στυλίδος), ΣΕ-/1973
•Το µοναστήρι αγίου Γεωργίου Μύλων Πελασγίας, ΣΕ- /1974
•Το µοναστήρι της Αντίνιτσας, ΦΓ- /1979 & ΕΑ/18-3-1968
•Το µοναστήρι της ∆αµάστας, ΣΕ-94 έως 99/1977 & ΦΓ-1979 & ΕΑ/14-3-1968
•Τα Φθιωτικά µοναστήρια µέσα από τα Γ.Α.Κ., ΦΧ-5/1984
•Το µοναστήρι της Μεταµορφώσεως Σωτήρος ή Αλεποσπίτων, ΣΕ-175/1984
• Ιερά µονή Ταξιαρχών Κοµποτάδων, ΣΕ-176/1984
•Αγαθωνίτες µοναχοί στην εθνεγερσία του 1821, ΑΣΦΕ/1990
Λάµπρος Σπ. •Κατάλογος των κωδίκων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας [Καλλίνικος
Καστόρχης], ΝΕΛ-7/1910
Λάππας Τ. •Ο γέροντας ∆αυίδ και το µοναστήρι του, ΣΕ-97/1977
Λουκόπουλος ∆. Ο Αηλιάς των Πουγκακίων, ΦΘ-8/1956
Μαγουλάς Β. •Το Κλωνί και το εξωκκλήσι του Αγ. Παντελεήµονα, ΚΝ-29/1994
Μακρής Γιάννης •Ο ιερός ναός Αγίου Αθανασίου Σταυρού Φθιώτιδος, ΦΧ-18/1997
Μακρής Ι. •Το Μαυρίλλον µε τους θησαυρούς Βυζαντινής Τέχνης, «Η Επαρχία»/5-7-1958
Μηνογιάννης ∆. •Εκκλησίες και εξωκκλήσια της Υπάτης, ΦΧ-7/1986
Νάτσιος Θ.∆. •Παλιές και σύγχρονες εκκλησίες της Σπαρτιάς, ΕΑ/26, 30-7-1970
•Μια ιστορική τελετή: 9 Ιανουαρίου 1861,θεµελίωση του Μητροπολιτικού Ναού
Λαµίας, ΕΑ/10-1-71
•Παλαιά βιβλία του ιερού ναού της Παναγίας ∆έσποινας Λαµίας, ΣΕ-44/1972
•∆ύο χρονικά σηµειώµατα παλαιού «τυπικού» του ναού της Παναγίας ∆έσποινας
Λαµίας, ΣΕ-41/1972
•Μητρόπολις και Μητροπολίται Φθιώτιδος 1820-1960, ΕΑ/25-5-72
•Η εκκλησία η «Αρχοντική», ΕΑ/22-11-73
•Η εκκλησία Αη-Γιάννης Πρόδροµος της Ακραλαµίας, ΕΑ/31-8-1975
•΄Ενα ανέκδοτο χειρόγραφο του 1780 για το µοναστήρι Αγάθωνος, ΕΑ/27-6-75
•Ιεράρχες της Φθιώτιδας- Θεόφιλος Ιωάννου (1845-1913), ΠΛ-4/1977
•Βιογραφικά Καλλίνικου Καστόρχη (1789-1877), αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος
(1852-1877), ΦΣ-2/1979
•Ο Μητροπολιτικός Ναός Λαµίας- µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 1857,
ΦΣ-7/1978
•Ο Μητροπολιτικός Ναός Λαµίας, ΦΣ-2/1979
•Ο επίσκοπος Θαυµακού Χρύσανθος (1867-1878), Χ∆-2/1982
•Ενορίες και εφηµέριοι της Επισκοπής Ζητουνίου το 1834, ΦΧ-3/82, ΣΕ-237/89
•Φθιωτική Βιβλιογραφία : Α΄ Εκκλησιαστική-Μοναστηριακή:1778-1983, ΦΧ-5/1984
•Εκκλησία η «Αρχοντική» Λαµίας, ΛΧ-4/1988
•Άγνωστα ιστορικά στοιχεία περί της Μονής Αγάθωνος Υπάτης, ΣΕ-235/1989
•Το µοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Μύλων- Πελασγίας, ΦΧ-14/1993
•΄Αδειες γάµου της Επισκοπής Ζητουνίου του 1834 , ΦΧ-15/1994
•Η περιουσία του Μητροπολίτου Φθιώτιδος Ιακ. Παπαγεωργίου (? - 1851), ΦΧ-
16/1995
•Το µοναστήρι της Αγίας Παρασκευής [Σπαρτιά], εφ.Φάρος της Όθρυος-105/1995
•΄Αδειες Γάµου της Επισκοπής Ζητουνίου το 1835, ΦΧ-17 / 1996
•Ενορίες και Εφηµέριοι της Επισκοπής Ζητουνίου το 1835, ΦΧ-18/199
•Άδειες Γάµου της Επισκοπής Ζητουνίου του 1836, ΦΧ-19 / 1998
•΄Αδειες Γάµου της Επισκοπής Ζητουνίου το 1837, ΦΧ-10 / 1999
Παπαγεωργίου Χ. •Ετελειώθη το καλόν έργον [µοναστήρια δυτ. Φθιώτιδος], ΣτΕ-1, 2/1961
Παπαδόπουλος Σπ. •Ιερείς υπηρετήσαντες στη Σπαρτιά 1750-1955, ΦτΟ-11,12,13/1979
Παπαναγιώτου Ι. •Ο άη-Λιας του Παλαιοχωρίου , ΦΘ-1957, ΦΑ-7/1972, ΓΧ- 8/1977
Παπασταθόπουλος Σ. •Ιστορικά Επισκοπής Θαυµακού, ΣΕ-246/1989
•Το δικό µας Μοναστήρι [Αγ.Κων/νος και Ελένη Θαυµακού], ΣΕ-249/1990
Παφίλης Κ. •Το µοναστήρι Παναγία Ρούστιανης Καναλίων τ. ∆ήµου Τυµφρηστού, ΣτΕ-
Πολύκαρπος µητρ. Γόρτυνος •Ο Φθιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης, Θεολογία-9/1941
Πρωτοπαπάς Ζ. •Οι εκκλησίες της Πελασγίας, ΦΧ-5/1984
Ράπτης Κ. •Ο ιερός ναός της Παλαιοβράχας, εφ. Φθιωτική Εστία-28/1961 [Αθήνα]
Σιµόπουλος Θ. •Τρία ανέκδοτα έγγραφα εξ ανεκδότου κώδικος της Ι.Μ. Φθιώτιδος, ΠΡ-
15/1982
•Η ιερά µονή Αγίου Αθανασίου Οµβριακής ∆οµοκού, ΣΕ-215/1987
•Η ιερά µονή ∆αµάστας, ΣΕ-225/1988
Τσουκνίδας Αθ.-Σταυρόπουλος Γ.• Οι περιπέτειες ενός ταπεινού...(το εκκλησάκι της Αγ.
Παρασκευής Λαµίας), ΛΑ-13 και 14/1988- 89
Τσουτσουλόπουλος Κ. •Κείµενο κειµήλιο δια την Επισκοπήν Θαυµακού, Χ∆-1/1980
•Ιερά Μονή Αγ. Αθανασίου Οµβριακής, Χ∆-2/1982
Χαιρέτη Μ. •Κατάλογος των εις τα Γ.Α.Κ. αποκειµένων Πατριαρχικών Σιγγιλλίων,∆ΙΕΕ-
15/1961
Χασιακός Γ. •Προσκύνηµα στη Μονή Αγάθωνος, ΣΕ-263/1991

ΓΕΝΙΚΑ 19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Βουρνάς Τ. • Το ελληνικό 1848, Αθήνα 1953


Γκίνης ∆ηµ. •Κατάλογος ελληνικών εφηµερίδων και περιοδικών 1811-1863,Αθήνα 1967 ;
∆εσποτόπουλος Αλ.• Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Αθήναι
1954
Καραγεωργίου Χ. • Παλαιά Λαµιώτικα έγγραφα, Λαµία 1961
• Φθιωτικά διάφορα (1896-1897), Λαµία 1964
Κολιόπουλος Γ. •Ληστές, Αθήνα 1988
Κουτρούµπας ∆.• Η επανάστασις του 1854 και αι εν Θεσσαλία ιδία επιχειρήσεις, Αθήναι 1976
Λάππας Τ. •Ρουµελιώτικος Τύπος 1821-1886, Αθήνα 1959
Λέλης Γ. •Η δολοφονία του Γιάννη Αγαλλίδη και οι συνέπειές της, Αθήνα 1998
Μπακουνάκης Ν. •ΠΑΤΡΑ (1828-1860)- Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα,
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ /1988 και 1995
Μπρέκης Σπ. •Το 1848 στην Ελλάδα , Αθήνα 1984
Νάτσιος Θ.∆. •Ηπειρώτες αποκτήσαντες ελληνικήν ιθαγένειαν στη Λαµία, Ιωάννινα 1977
•Κατάλογος ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων του Ληξιαρχείου Λαµίας, Λαµία 1977
•Κατάλογος εφηµερίδων και περιοδικών της Λαµίας(1852-1979), Λαµία 1979
•Η λαµιώτικη εφηµερίδα ο ∆ΙΑΚΟΣ του 1875, Λαµία 1979
•Η Τρικαλινή εφηµερίδα «Φάρος του Ολύµπου» 1881-1887, Λαµία 1981
•Τυπογραφεία της Θεσσαλίας 1881-1899, Λαµία 1982
•Οι γιατροί της Λαµίας 1835 - 1881, Λαµία 1983
•Τα νεκροταφεία της Λαµίας 1834 - 1857, Λαµία 1985
•Ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου Λαµιέων του 1862 , Λαµία 1985
Πολίτης Π. •Αποµνηµονεύµατα περί της τελευταίας εν Θεσσαλία επαναστάσεως, Αθήναι 1879
και ΚΑΡΑΒΙΑΣ / 1986 (ανατύπωση)
Χατζίσκος ∆.• Λόγος εκφωνηθείς υπό του ∆.Χατζίσκου, βουλευτού Φθιώτιδος, κατά την
Συνεδρίασιν της 8 Ιανουαρίου 1871,[για τη ληστεία], Αθήναι1871
Καλοδήµος Θ. •Η ληστεία στη Φθιώτιδα την πρώτην µετεπαναστατικήν δεκαετίαν του
ελευθέρου εθνικού βίου, ΣΕ-107/1978
Καραγιάννης Αθ. •Μετονοµασία δύο πλατειών της Λαµίας, ΦΓ-15/1980
•Ο λαός της Λαµίας και η έξωση του ΄Οθωνα ,ΦΓ- 16/1980
Κουτρούµπας ∆. •Απελευθερωτικοί αγώνες στην επαρχία ∆οµοκού κατά τον 19ο αιώνα, Χ∆-4
/ 1990
•Η ληστεία εις την Στερεάν κατά το 1854, ΕΕΣΜ-4/1973
•Ο υποστράτηγος Χριστόδουλος Χατζηπέτρος και η Θεσσαλική επανάσταση του 1854,
Θεσσαλικά Χρονικά-11/1976
•Πολιτική και διπλωµατική Ιστορία της Προσαρτήσεως της Θεσσαλίας,Χ∆-2/1982
•Οι απελευθερωτικοί αγώνες στην περιοχή ∆οµοκού από το 1821 ως το 1881, ΣΙΠΕ∆
•Η τελετή στον Παλαµά ∆οµοκού για τα 118 χρόνια από την εξέγερση της 7-3-1878
κατά των Τούρκων και η ιστορία της περιοχής, Χ∆-8/1997
Λάππας Τ. •Παλιές Λαµιώτικες εφηµερίδες, ΦΘ-6/1956
•Λαµιακές ειδήσεις του 1856, ΦΘ-8/1956
•Ξεφυλλίζοντας τον τύπο της Λαµίας, ΦΘ-10/1957
•Λαµιακά έργα, ΦΘ-11-12/1957
•Η 25η Μαρτίου στη Λαµία, ΦΘ-13/1958
•Ο ποιητικός διαγωνισµός για το Χάνι της Γραβιάς, ΣΕ-101/1977
•Παράξενα ρουµελιώτικα δηµοσιεύµατα, [πελαργοί Λαµίας κ.α.], ΣΕ-121-122/1979
•Ηλίας Παπαηλιόπουλος, [αφορά την επανάσταση του 1878], ΣΕ-125/1979
•Η συµβολή του Ι.Καποδίστρια στην απελευθέρωση της Στ. Ελλάδας,
•Τα Λουτρά της Υπάτης , ΥΠ-3/1980 και ΣΕ-40/1972
•Η «Ρουµελιώτικη Εταιρεία» που ... δεν έγινε, ΠΡ-12/1981
•Πρώτες ενέργειες και χρήση των Λ. Υπάτης, ΦΧ-3/1982
•Κεραυνός αναστατώνει τη Λαµία (10-8-1871), ΦΧ-4/1983
Λέλης Γ. •Προ αιώνος- η δολοφονία του Ιωάννου Αγαλλίδου,ΦτΚ-25/1985& 27/1986
•Φθιωτικά τσιφλίκια και τσιφλικάδες-Το τσιφλίκι της Μπαξαϊς,ΦΧ-10/1989
•Οι περιπέτειες ενός αγνοηµένου και άγνωστου θησαυρού [ αρχείο του
Πρωτοδικείου Λαµίας], ΣΕ-249/1990
•Του τσιφλικ’ τ’ Καράλ’ -κτηµατική λαογραφία, Λ∆-7/1989 έως 9/1991
•Ιστορικά κείµενα-ερευνώντας τα αρχεία [Νεοχωρίτες αγωνιστές του 1821], ΝΝ-
17/1989
•΄Ετσι εµφανίστηκαν στη Φθιώτιδα οι πρώτοι Έλληνες τσιφλικάδες, ΦΧ-13/1992
•΄Ερευνες σ’ ένα χέρσο τοµέα- Κατάλογος των κατά την επαρχίαν Ζητουνίου
οθωµανικών κτηµάτων, ΝΝ-20/1992
•Το τσιφλίκι Τσακνιά στη Συκά Υπάτης, ΦΧ-16/1995
•Φθιωτική κτηµατογραφία και κτηµατόγραφα, ΥΠ-33-36/1996
•Έγγραφα αφορώντα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχή Υπάτης κατά την περίοδο
υπογραφής των συνθηκών ανεξαρτησίας της Ελλάδας, ΦΧ-17/1996
•Μια ιστορική µαρτυρία -(1833), ΦΧ-18/1997
•Μαρτυρικές καταθέσεις για τα λειβάδια Αλού µπέη και Απδί Λάκα, ΙΧΝ-3/1998
Μακρής Γιάννης • Μπούρτζι, το κάστρο της Μπεκής (σηµ.Σταυρός) Λαµίας- ένα οχύρωµα του
κάµπου,
ΦΧ-17/1996
•Αίτηση των κατοίκων του Κωσταλεξίου το 1835 να τους επιτραπεί να αγοράσουν
το χωριό τους, ΤΛ-11/1997
•Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της Επαρχίας Ζητουνίου,ΦΧ-19/1998
•Το Χάνι (στη γέφυρα) της Αλαµάνας στα µέσα του 19ου αι., ΦΧ-20/1999
Μηνογιάννης ∆. •Η παλιά Οροθετική Γραµµή Ελλάδας – Τουρκίας, ΦΧ-8/1987
Μπρέκης Σπ. •Το πρόβληµα της ληστείας στη µεθοριακή Φθιώτιδα 1832-1881,
Παρουσία-6/1988
Νάτσιος Θ.∆. • Ξεφυλλίζοντας τον Τύπον της Λαµίας του περασµένου αιώνος, [σειρά 461
δηµοσιευµάτων], ΕΑ -2445/4-4-1971 έως 2924/25-1-1976
•Ξεφυλλίζοντας παλιές λαµιώτικες εφηµερίδες, [σειρά 2157 δηµοσιευµάτων, ΛΤ-
12374/1-1-1984 έως 15603/18-9-1994
•Μια επέτειος: 20-6-1836, το Ζητούνι µετονοµάζεται σε Λαµία, ΕΑ/21-6-70
•10η Αυγούστου 1871:µια αποφράδα ηµέρα για τη Λαµία, ΕΑ /8-8-71
•Το εν Λαµία Τουρκικόν Προξενείον, ΕΑ/9-9-71
• Μια πράξι του ∆ηµ. Συµβουλίου Λαµίας του 1858, ΕΑ /21-10-71
•Η απελευθέρωσι της Λαµίας, 28 Μαρτίου 1833, ΕΑ / 30-3-72
•Ιστορικά Φθιωτικά χειρόγραφα, [8 συνέχειες], ΕΑ/23-9 έως 18-10-1973
•Οι καζάρµες των ελληνοτουρκικών συνόρων 1833-1881, ΕΑ/4-4-74 και Χ∆-6/95
•Θεσσαλοί αποκτήσαντες Ελληνική ιθαγένεια στη Λαµία 1850-1859,
περ. Θεσσαλική Εστία-28/1977
•Άγνωστα και ανέκδοτα µετεπαναστατικά έγγραφα του 1836, [συµβόλαια για
αγοραπωλησίες κτηµάτων κ.α.], ΣΕ-91/1977
•Μια ελληνοτουρκική συνεργασία εις την Λαµίαν (Μάιος 1874), ΣΕ-99/1977
•Ο Χριστόφορος Περραιβός στην Λαµία (1830-1863), ΣΕ-103/1978
•Ένα άγνωστο ποίηµα του Κωνσταντίνου Σάθα ή Σαθόπουλου (1824-1914), ΣΕ-
105/1978
Νάτσιος Θ.∆. •Γρηγ. Οικονόµου (1794-1860), ένας ιερωµένος επαναστάτης του Θεσσαλικού
αγώνα 1854, ΠΛ-1/1977
•Ο ∆ήµος Λαµιέων ενισχύει τους σεισµοπαθείς Γαλαξιδιώτες, ΣΕ-110/1978
•΄Αγνωστα και ανέκδοτα λαµιώτικα έγγραφα του 1837, ΣΕ-114/1978
•΄Ενα λαµιώτικο έγγραφο του 1837- (φορολογικά), ΦΣ-6/1978
•Ο ∆ήµος Λαµιέων για τους σεισµοπαθείς Αµφισσιώτες του 1870, ΦΣ- 8/1978
•Το Επαρχιακό Ειρηνοδικείο Ζητουνίου 1833, ΦΣ-1/1979
•Το αρχείο της λαµιώτικης εφηµερίδας «Η ΕΠΑΡΧΙΑ» (1927-1973), ΠΡ-1/1980
•΄Ενας χειρόγραφος Κώδικας της Λαµίας περί ελληνικής ιθαγένειας (1850-1859), ΦΧ-
1/1980
• Κάτοικοι της επαρχίας ∆οµοκού αποκτήσαντες ελληνική ιθαγένεια στη Λαµία
(1850 -1859), Χ∆-4 / 1990
• Οι Καζάρµες των ελληνοτουρκικών συνόρων (1833-1881 περιοχή Φθιώτιδος),
Χ∆-6/1995
•Ενδεείς και άποροι της Λαµίας κατά το Πάσχα του 1899, ΣΕ-238/1989
Παπαθανασόπουλος Η. •Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις την οριστικήν απελευθέρωσιν της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος(1830-1835), ΕΕΣΜ-3/1972
Πολίτης Ιωάννης •Το Νεχώρι στη Ληστοκρατία, ΝΝ-21/1993
Πουγκακιώτου Στ. •150 χρόνια από την απελευθέρωση της Υπάτης, ΥΠ-8/1982
Πούλος Ι. •Πολιτικά της Στερεάς Ελλάδος επί ΄Οθωνος, ΕΕΣΜ-2/1969-70
Χειµώνας Χρ. •΄Ενα λαµιώτικο βιβλίο του 19ου αιώνα,ΦΧ-3/1982
Κασιόλας Ευθ. •Τα Θεσσαλικά του 1854 και η εγκατάσταση προσφύγων στη Φθιώτιδα,
ΦΓ-1 / 1978
Καψάλης Γ. •΄Ανθρωποι, λίµνες, µετάξια και µπαµπάκια στη Φθιώτιδα του 1851, ΣΕ-54/1973
Γαλλής ∆. Κ. •Η απελευθέρωση της Θεσσαλίας και του ∆οµοκού το 1881, Χ∆-2/1982
•Από τον τύπο των Αθηνών για την απελευθέρωση της επαρχίας µας το 1881, Χ∆-
2/1982
•Παλιά ιδιωτικά έγγραφα, Χ∆-2/1982
•Μια συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων αξιωµατούχων στο Παλαµά το 1868, Χ∆-
8/1997

ΓΕΝΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αναγνωστόπουλος Ξ.• Ιστορία της Υπάτης, Αθήνα 1959


Ασπρέας Γ. Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1821-1928, ΣΙ∆ΕΡΗΣ/1930
Βαρλάµης Σ. •Παλαιόκαστρο Φθιώτιδος, 1994
Βασιλείου Αλ. • Το Κωσταλέξι Φθιώτιδος, Αθήνα 1986
Βορτσέλας Ι.• ΦΘΙΩΤΙΣ η προς νότον της ΄Οθρυος, Αθήναι 1907
Γαρδίκης ∆. • Ιστορικά Χρονικά Λαµίας, Λαµία 1950
∆αβανέλλος Νικ. •ΛΑΜΙΑ- Το χρονικό µιας πόλης, [φωτογραφικό- ιστορικό λεύκωµα], Αθήνα
1994
•ΛΑΜΙΑ- Η ρεκλάµα (1850 - 1967), ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ/ Αθήνα 1999
∆αβανέλλος Ν.-Νάτσιος ∆. •Η παλιά Λαµία [φωτογραφικό λεύκωµα], Λαµία 1982
Ενισλείδης Χρ. • H Αµφίκλεια , Αθήναι 1940
Ζησόπουλος Α. • Ανθήλη Φθιώτιδος (Ιστορική, κοινωνιολογική, λαογραφική µελέτη), Αθήναι
1972
Καινούργιος Ηλ. •Η Ρούµελη, το Παλιοχώρι, οι Σαρακατσαναίοι, Αθήνα 1978
Καλέντζου-Τερλιάµη Ντίνα • Μεσοποταµία (Χαλίλη) Φθιώτιδος, Λαµία 1995
Καντάς Καντάς •Στο Ζέλι Λοκρίδος, Αθήνα 1981
Καραγεωργίου Χ. • Η ιστορία των τσιφλικίων της Φθιώτιδας και οι αγώνες των αγροτών,
Λαµία 1959
Καραγκούνης Γ. •Ασβέστης, σκαλίζοντας στις στάχτες του…, 1998
Καραλής ∆. •Ιστορικά Επαρχίας ∆οµοκού, Θεσσαλονίκη 1992
Καραντζάς Θ. •Ιστορία της Επαρχίας ∆οµοκού, Αθήναι 1962
•Ελλάς-Έλλην-Έλληνες, Αθήναι 1971
Καραστάθης Κ. •Μαλεσίνα: Ιστορία-Μνηµεία- Αρχαιολογικοί χώροι, Μαλεσίνα 1999
Καραχάλιος Χ. •Φθιώτις - ιστορική επισκόπησις, Αθήναι 1971
•Τα Καµπιά και οι Καµπιώτες, Αθήνα 1977
Κίτσος Χρ. •Η ιστορία του χωριού µας Άγιος Γεώργιος Φθ/δος, Θεσσαλονίκη 1966
Κουτσαβδής Γ. •Μακρακώµη-∆.Φθιώτιδα:οδοιπορικό σε όµορφη περιοχή, Αθήνα 1991
Κορέλης Λευτ. •Το Γαρδίκι Οµιλαίων και η ιστορία του, Αθήνα 1987
Κοτσίλης Κ. •Η Αγία Υπάτη, Αθήνα 1992
Λάµπου Ανδρ. •Ιστορία της Φτέρης Φθιώτιδας, Αθήνα 1975
Μακρής Ιωαν. •Σταυρός (Μπεκή) Φθιώτιδας - η ιστορία του, Λαµία 1998
Μωραϊτης Γ. •Ιστορία της Μουνδουνίτσας, 1965
Μηχιώτης Χαρ. •Τυµφρηστός και Τυµφρήστιοι, Αθήνα 1991
Νάτσιος Θ.∆. •Η Παλιά Λαµία, ιστορικό-φωτογραφικό λεύκωµα, Λαµία 1982[σε συνεργασία
µε τον Ν.∆αβανέλλο]
•Ιστορία της Στυλίδας, Στυλίδα 1989
•Οι ∆ήµαρχοι της Λαµίας 1836 - 1996, Λαµία 1996
•Χρονολόγιο της Λαµίας (6ος αι.- σήµερα), Λαµία 1997
•Οι δρόµοι και οι πλατείες της Λαµίας, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ / 1998
•Οι δρόµοι της Λαµίας 1858-1987 και η ιστορία τους, ΕΑ/1992 σε πολλές συνέχειες
•Νεκρολογίες Φθιωτών αγωνιστών του 1912 –13, ΦΧ-1/1980
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών -Βιοτεχνών Φθιώτιδος (Λαµία 1993):
•60 χρόνια λειτουργίας της Οµοσπονδίας µας
Παναγιωτόπουλος Θ. •Το χωριό µου Βασιλικά Φθιώτιδος, 1969
Παπαγεωργίου Χ. •Στις πλαγιές του Τυµφρηστού, Αθήνα 1962
1990
Πλατής Γεώργιος •ΛΑΜΙΑ-ιστορική και κοινωνική έρευνα, Αθήναι 1973
Πράπας Ζαχ. •Ξυνιάδα ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδος [∆αουκλί]- ιστορία, πολιτισµός, ήθη,έθιµα,
Λαµία 1999
Πρωτοπαπάς Ζ. •Λοκρίδα, 1952
•Πελασγία: από την Κρεµαστή Λάρισα µέχρι σήµερα, Αθήνα 1993
Ρίζος Παντ. •Το Ροβολιάρι- ένα αρχέγονο χωριό της Ρούµελης (ανατοµία µιας κοινωνίας),
Αθήνα 1997
Ρούσκας Ι. •Πατρική γη: Καστανιά Φθιώτιδος, Αθήνα 1980
Σκούρας Γ. •Νεοχωρίτες και Νεοχωρίτισσες της Αθήνας, Αθήνα 1975, 1980, 1985
ΣΥΛΛΟΓΟΣ των εν Αθήναις και Πειραιεί ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ «25 χρόνια
1956-1981», Αθήναι 1982
Τσαρός Θ. •Το χωριό µου το Γαρδίκι [Οµιλαίων], Αθήνα 1982
Τσεκούρας-Κατσαρός Γ. •Ιστορία των Κοµποτάδων Φθιώτιδος, Αθήνα 1982
Τσιώνης Παν. •Ο νοµός Φθιώτιδας, Αθήνα 1983
Φλώρος Κ. •Η επαρχία της Φθιώτιδος, Λαµία 1988
Χορµόβας Ευ. •Η Μακρακώµη Φθιώτιδος:Κοινωνιογραφική,λαογραφική, ιστορική µελέτη...,
Αθήνα 1964
•Ιστορία Μακρακώµης:Ιστορική, Κονωνιογραφική, Λαογραφική έρευνα, 1990
Αβραάµ Κ. •Λαµία,η σηµερινή πρωτεύουσα της Ανατ. Στερεάς,ΣΕ-16/1970
•Το Κωσταλέξι, ΦΣ-1/1979
Αθανασόπουλος Θ. •Το χρονικό της 8ης Αυγούστου, ηµέρα απελευθέρωσης του ∆οµοκού,
ΣΙΠΕ∆
Αντωνίου Ρούλα •Τα παλιά Νεχωρίτικα σπίτια, ΝΝ-26/1998
Αρχανιώτης Κ. •Παλιές ιστορίες και µορφές των Μαρµάρων, ΦΓ-8/1978
•Η Παλιοκατερίνη απ’ τη Σέλιανη, ΓΧ-9/1977 και ΡΖ-3/1984
•Το παλιό χωριό Μούστροβο του άλλοτε ∆ήµου Οµιλαίων, ΦΓ-9/1978
•Ένα µάθηµα στο Βασιλιά Όθωνα, ΦΓ-11/1979
•Η Σπερχειάδα, ΦΓ-12/1979
•Πότε γνώρισα το Γαρδίκι, ΓΧ-17/1980
Γαλλής Λ. •∆υο παλιά ιδιωτικά έγγραφα, Χ∆-1/1980
•Της Οµβριακής: ∆υο επιστολές Φιλικού από τη ∆ρανίστα και την Οµβριακή,
Οικογένεια ∆ούµα, Μία αγωγή του 1889,Ένα πιστοποιητικό του ∆ήµου Ξυνιάδος το 1901,Ο Άγ.
Αθανάσιος, Τα δύο αδέλφια Ι. και ∆. Παπαϊωάννου, Χ∆-6/1995
•Σχισµάδα (Καραχασάν), Χ∆-6/1995
•Το Ζαπάντι: ένα χωριό που χάθηκε, Χ∆-7/1996
•Λίγα λόγια για τη ∆ραµάλα και το (παλιό) Μακρολείβαδο, Χ∆-8/1997
•Αναµνήσεις από τα δυτικά χωριά του κάµπου, Χ∆-9/1998
Γαρδίκης ∆. •Γαρδίκι Οµιλαίων, ΦΘ-15-16, 17/1957 και ΓΧ-8/1977
Ζαφείρης Κ. •Η λειψή αλατιέρα-παλιές εικόνες της Υπάτης, ΥΠ-22-24/1990
•Η εξέλιξη του οικισµού Υπάτης, ΥΠ-5/1981 ;
Ζαχαρής Γρ. •΄Ιδρυση και εποικισµός της Νέας Μάκρυσης, Χ∆-2/1982
Ζήσης Κ. •Οι Γαρδικιώτες και η προστασία του δάσους, ΓΧ-17/1980
Ζορµπάς Απ. • Παλιόκαστρο Φθιώτιδος, ΣΕ-2/1969
Κανατάς ∆ηµ. (Παλιόφιλος) •Ιστορικά έγγραφα του χωριού µας- ιδοκτησιακό καθεστώς-
1837, ΤΛ-1- / 1992
•Από τα παλαιά κτίσµατα: οικία Χρ. Περγουλιού 1883, ΤΛ-1/1992
•Το αγκονάρι του Κανατά και οι διαβάτες, ΤΛ-1/1992
•Το όνοµα και ο τύπος της σφραγίδας του χωριού µας, ΤΛ-1/1992
•Γάµοι Κωσταλεξιωτών 1851-1894, ΤΛ-3/1993
•Υποθήκες Κωσταλεξιωτών, ΤΛ-6/1995
•Ο σιδηροδροµικός σταθµός στη γέφυρα Σπερχειού ποταµού, ΤΛ-7/1995
•Οι Κωσταλεξιώτες µέσα από τα παλιά ∆ηµοτολόγια του τέως ∆ήµου Ηρακλειωτών
1853, ΤΛ-8/1996
•∆ηµιουργία µουσειακού χώρου για το Σιδηρόδροµο, ΤΛ-9/1996
•Αφιέρωµα στο σιδηρόδροµο και στους δηµιουργούς του-(1897-1997)- σύντοµο
ιστορικό του Λαµιακού Σιδηροδρόµου, ΤΛ-10/1997 και ΣΕ-340/1997
•Πληµµύρες και γεφύρια- ( Σπερχειός) ,ΤΛ-10 / 1997
•Αφιέρωµα στα 100 χρόνια του πέτρινου σχολείου (1897-1997), ΤΛ-11/1997
Καράλης ∆. • Το λεκανοπέδιο της Μελιταίας, Χ∆-8/1997
• Ίδρυση, ιστορία και εποικισµός των Καρυών ∆οµοκού, Χ∆-3/1987
Καραστάθης Κ. •Το πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης στην Ελλάδα στο Καινούργιο Λοκρίδας, ΦΓ-
4/1976
Κοτσαλής Κ. •Το χωριό Καλλίδροµο- Μύθος και Ιστορία, ΝΚ-6/1997
Κοτσίλης Κων. •Μεγάλα έργα πολιτισµού στην Υπάτη, ΥΠ-22-24/1990
•Πότε πήρε το νέο όνοµα η ιστορική πόλη [του ∆οµοκού],ΣΕ-302/1994
Κουβέλη Γ. •Το χωριό Μαντασιά, Χ∆-6/1995
Κουτρούµπας ∆. •Η Υπάτη στις «Μεταµορφώσεις» του Απουληίου, ΑΣΦΕ/1990
Κουτσολέλος •Εικόνες µιας ζωής του µεθοριακού χωριού Ασβέστης Φθιώτιδος (1832-1881),
ΣΕ-263/1991
•Στη χώρα των Θαυµακών: εικόνες µιας ζωής (1832-1881), ΣΙΠΕ∆
Λαϊνάς Θ. •∆ιατί Υπάτη, Νέαι Πάτραι, Πατρατζίκιον, ΦΘ-13,14/1958
•Η Υπάτη στα 1882- ένα χαρακτηριστικό κείµενο του Υπαταίου λογίου Χρ.Χ΄΄Χρήστου,
ΥΠ-3/1980
•Ο Στρατώνας [Υπάτης]στην κατηγορία των διατηρητέων ιστορικών µνηµείων, ΥΠ-2-
3/1982, 4-7/1986
•Μια ανταπόκριση του Ιωάν. Βερέτα στα 1876 στην «Παλιγγενεσία» για την
Υπάτη,ΥΠ-15-16/1986
•Ο στρατώνας της Υπάτης και ο χρόνος κατασκευής του, ΣΕ-221/1987
Λέλης Γ. •Νεχωρίτικοι γάµοι-ερευνώντας τα αρχεία, ΝΝ-18/1990, 19/1991
•Αρχειακές αποκαλύψεις, [άδειες γάµου], ΥΠ-25-27/1992
•Ιστορικές αποκαλύψεις [αφορά το ∆οµοκό-1837], Χ∆-6/1995
•Στα χνάρια των παλιών Καστανιωτών, ΙΧΝ- σε συνέχειες
Μαλούκος ∆. •Γράµµα στα «Γαρδικιώτικα Χρονικά», ΓΧ-2/1975
•Αναπόληση περασµένων…, ΓΧ-3/1975
•Παρορµητική προώθηση της ιστοριογραφίας του Γαρδικίου, ΓΧ-4/1975
Μαντάς Χρ. •Ιστορικά δικαστικών εν Λαµία, προ 70ετίας (απόσπάσµα από βιβλίο Ν.
Γερακάρη), Εφ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ-9-10/ 5-2-1962
Μεταξάκη-Καραγεώργου Ελ. •Περιστατικά ανέκδοτα του Νεχωρίου, ΝΝ-23/1995
Μηνογιάννης ∆. •Πατρατζικιώτικοι αντίλαλοι, ΥΠ-7/1982
•Πατρατζικιώτικο αρχοντολόγι, ΥΠ-9/1983
•Οι Αινιάνες, ΥΠ-12/1984
•Σύντοµη ιστορία της Υπάτης, ΦΧ-5/1984
•Υπάτη, ΦΛ-3/1992
Μπακογιάννης ∆. •Το χωριό Φτέρη, ΦΘ-6/1956
Παπαγεωργίου Αθ. •Το χωριό Μαυρίλο, ΦΘ-7/1956
Παπαδούκας Αρ. •Στη σπηλιά του Ανδρούτσου, π.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τ.4/1974
Πρωτοπαπάς Ζ. •Μακεδόνες άποικοι της Αταλάντης, ΣτΕ-1/1960
Στεργιόπουλος ∆. •Τα Τουρκολογικά ευρήµατα στο ∆οµοκό, ΦΧ-3/1982
Τζιµόπουλος Χρ. •Η Υπάτη, η πόλη της θυσίας, ΥΠ-28-29/1993
•Το κτιριολογικό ιστορικό πρόσωπο της Υπάτης, ΥΠ-33-36/1996
Τσαρός Θ. •Το χωριό µου το Γαρδίκι, ΓΧ-24/1982
•Ο Κουτσοπαναγής- χρονικό του περασµένου αιώνα, ΓΧ-20/1981
Χασιακός Γ. •Η Λαµία στο πέρασµα των αιώνων, ΦΣ-4,5/1978
Παπαναγιώτου ∆. •Νεχώρι Υπάτης: σύντοµη ιστορική αναδροµή, ΝΝ-2/1971
Σκαλιστήρας Απ. •Ο εποικισµός του Περιβολίου ∆οµοκού τώρα και άλλοτε, Χ∆-7/1996
Γαλλής ∆.Κ. •Μια αποτυχηµένη εγκατάσταση Ελλήνων Ποντίων του Καυκάσου ως και
Ισραηλιτών το 1900 στο ∆αουκλή(Ξυνιάδα), Χ∆-7/1996
•Τα αγροκτήµατα (τσιφλίκια) ∆αουκλή (Ξυνιάδας), Ζαπάντι και ∆ερβένι, Χ∆-7/1996
•Το κτήµα Αγόριανης, το ιστορικό της αγοραπωλησίας, Χ∆-9/1998
•Το αγρόκτηµα (τσιφλίκι) των Βελεσιωτών, Χ∆-9/1998

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆ρακάκης Αλ.-Κούνδουρος Στ.• Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των ∆ήµων και
Κοινοτήτων 1836-1939 και της ∆ιοικητικής ∆ιαιρέσεως του Κράτους, Αθήναι 1939-40
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. • Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των ∆ήµων και Κοινοτήτων: 45 Νοµός
Φθιώτιδος, Αθήναι 1962
Μαθιουδάκης Μ.-Ανδρονόπουλος Β. •Αποκέντρωσις-Αυτοδιοίκησις.Ιστορική εξέλιξις-
περιγραφή υφισταµένης καταστάσεως, Αθήναι 1974
•Νεοελληνική ∆ιοικητική Ιστορία, Αθήνα 1988
Σκιαδάς Ελ. •Ιστορικό διάγραµµα των ∆ήµων της Ελλάδος 1833-1912, Αθήνα 1993
Χουλιαράκης Μ. •Γεωγραφική,διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξις της Ελλάδος1821-1971,
Αθήναι 1973
Νάτσιος Θ.∆. •Ο θεσµός των εµποροπανηγύρεων και εκθέσεων, ΕΑ/24-5-70
•Το παζάρι της Λαµίας και η ιστορία του, ΕΑ/13-9-70
•Στατιστικός Πίνακας του Νοµ. Φθιωτιδοφωκίδος του έτους 1887, ΦΑ-6,7/1972
•Λαϊκές αγορές του Νοµού Φθιώτιδος, ΦΧ-1/1980
•Η επανασύσταση της Εµποροπανηγύρεως Λαµίας [Απρίλιος 1855], ΣΕ-111-112/1978
•Το Ελληνικόν Υποπροξενείον ∆οµοκού (1875-1881), Χ∆-1/1981
•Το λαµιώτικο εµπόριο στα µέσα του 19ου αιώνα, ΦΧ-7/1985
•Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµίας ( 1854 - 1857 ), ΦΧ-8/1987
•Η συµβολή της λίµνης Ξυνιάδος στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής κατά τον
18ο και 19ο αι., Χ∆- 3/1987
•Μια απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Λαµίας [1862], ΛΧ-5/1988
•∆ιατάγµατα περί διορισµού ∆ηµάρχου στη Λαµία(1842 και 1850), ΦΧ-1/1980
Παπαυγέρης Γ. •Το παζάρι της Υπάτης, Λ∆-9/1991-92
Ραχιώτης Χρ. •Το παζάρι της Υπάτης, ΥΠ-4/1980
Λέλης Γρηγόριος •Το παζάρι στην Υπάτη, ΦτΚ- 30/ 1987
Γαλλής ∆. Κ. •Προκήρυξη ∆ηµοπρασίας για ενοικίαση του ιχθυοτροφείου της λίµνης
∆αουκλή το 1883, Χ∆-3/1987
•Η ∆ιοικητική και Πληθυσµιακή εξέλιξη της επαρχίας ∆οµοκού, Χ∆-5/1992
Σούλιος Γ. •Φθιώτιδα 2000, Θεσσαλονίκη 2000

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΡΧΕΙΑ

Γ Α.Κ. • ∆ηµόσια Αρχεία - Αρχειακές συλλογές (Οκτ.1991-∆εκ.1992), Αθήνα 1996


Λυκούρη- Λαζάρου Έλλη: Βιβλιογραφία Επαρχίας Φθιώτιδας, ΑΣΦΕ/1990
Μαρκάτος ∆. • Τα κατάλοιπα του Ιωάννη ∆αµβέργη (1887-1937), Γ.Α.Κ./1996
Νάτσιος Θ.∆. •Φθιωτική Βιβλιογραφία 1778-1983, Λαµία 1984
•Το Φθιωτικό Ιστορικό Βιβλίο 1980-1985, Λαµία 1986
Νάτσιος Θ.∆. •Το τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λαµίας, ΕΑ/10-2-74
•Λαµιώτικες εφηµερίδες και περιοδικά 1852-1970, ΕΑ/1-4-71
• Λαµιώτικες εφηµερίδες και περιοδικά 1852-1965, ΕΑ/30-1 & 2,6,9,13-2-1975
•Κατάλογος Περιοδικών του Ιστορικού Αρχείου Λαµίας (1933 - 1988), ΦΧ-10/1989
•Το αρχείο της εφηµερίδας ΡΟΥΜΕΛΗ (1923-77), ΦΛ-3 / 1992
Παπαναγιώτου Τρ. •Η βιβλιοθήκη του Φθιώτη - παρουσίαση 65 βιβλίων σχετικών µε τη
Φθιώτιδα, ΦΓ-10,11,12,14/1978 -79
Πρωτοπαπάς Ζ.•Βιβλιογραφία της Λαµίας, ΦΧ-4 / 1983

ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΚΛΟΓΕΣ- ∆ΙΚΕΣ

Γαλλής ∆. Κ. •Οι δηµοτικές εκλογές στην επαρχία ∆οµοκού το έτος 1899, Χ∆-1/1980
•Εκλογικοί κατάλογοι των χωριών Αλήφακα, Καρατζάλ, Γιαρακλή του 1883,Χ∆-
3/1987
•Εκλογικοί κατάλογοι των χωριών: Αβαρίτσα, ∆ραχανί, Χιλιαδού, Τσατµά κ.α. των
ετών 1883 και 1915, Χ∆-4/1990
•Ξεφυλλίζοντας τις Φθιωτικές δικαστικές αποφάσεις (Ληστεία και τοπικοί
άρχοντες),ΥΠ-25-27/1992
•Εκλογικοί κατάλογοι των χωριών Οµβριακή 1883 και 1915(µε την Παναγιά),
Μαντασιάς 1883 και 1915 (µε Αλήφακα, ∆ραχανί, Καραχασάν), Παναγιάς 1883 και κατάλογοι
νεκρών του 1940 από πολεµικά αίτια της Οµβριακής, Χ∆-6/1995
•Εκλογικοί κατάλογοι των χωριών ∆ερελή και Ξυνιάδα των ετών 1883, 1915, του
χωριού Οζηρού 1915, καθώς και κατάλογοι νεκρών από πολεµικά αίτια του 1940 των χωριών
Κοροµηλιά και Αγ.Στέφανος, Χ∆-7/1996
•Οι εκλογικοί κατάλογοι: Αλχανί, Παλαµά, Νεοχώρι, Χ∆-8/1997
•Οι εκλογικοί κατάλογοι:Σκαρµίτσης, Βελεσιωτών, Αγόργιανης και Μασλής, Χ∆-
9/1998
Ε.Ι.Λ.Ε.Α. •Εκλογικός Κατάλογος ∆ήµου Αταλάντης 1879, ΛΟΚΧ-4/1998

ΚΤΙΡΙΑ- ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

Ντέλλας Γιώργος •Αντιµετώπιση µεγάλων ανοιγµάτων στην αποκατάσταση µνηµείων-


Το παράδειγµα των στρατώνων του Όθωνα στο Κάστρο της Λαµίας, (ανάτυπο) Αθήνα 1992
Βασάλος Στ. •Υπάτη και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός,ΥΠ-13/1985
Γιωτόπουλος ∆. •Νεοκλασσικά σπίτια της Λαµίας, ΦΧ-1/1980
Τσιαχρής Χρ. •∆ιατηρητέα κτίρια Λαµίας, ΜΠ-18/1991-92

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Νάτσιος Θ.∆. •Η Φιλανθρωπική των Γουριωτών Εταιρεία, ιδρυθείσα στη Λαµία το 1847,
Α΄ Συνέδριο της Γούρας (Ανάβρας)/1993
Χριστόπουλος Ε. •Το χρονικό του Πιστωτικού Συνεταιρισµού Τεχνοεργατών Λαµίας, Λαµία
1986

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σταυρόπουλος Γ. •1896-1996:εκατό χρόνια φθιωτικού αθλητισµού, ΛΤ/14 και 15-5-1996


•Ο αθλητισµός στη Λαµία - οι πρώτες δεκαετίες, ΦΧ-18/1997

Rate