You are on page 1of 15

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Του Γιώργου Παν. Σταυρόπουλου

Αν υπάρχει ένας τοµέας στη Φθιωτική Γραµµατεία ο οποίος


παρουσιάζει µεγάλη δυσκολία στη βιβλιογραφική καταγραφή του, αυτός είναι
της Λαογραφίας. Κι αυτό γιατί, τις τελευταίες δεκαετίες, πλήθος είναι τα
σχετικά δηµοσιεύµατα, κυρίως, στα πολυάριθµα συλλογικά έντυπα που
κυκλοφορούν σήµερα ή έχουν εκδοθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Η άνθηση της έκδοσης τέτοιων εντύπων οφείλεται στο γεγονός της
σταδιακής εγκατάλειψης των ελληνικών χωριών χάριν των πόλεων. Η
εγκατάσταση στα αστικά κέντρα, όχι πάντα επιθυµητή, δηµιουργεί
συναισθήµατα νοσταλγίας για την πατρώα γη, τα οποία εκδηλώνονται µε
πολλούς τρόπους, µεταξύ των οποίων και η καταγραφή ηθών, εθίµων,
εικόνων, βιωµάτων, αναµνήσεων. ∆ηµιουργεί, επίσης, την επιθυµία, κάποιας
µορφής, συνέχειας της ζωής του χωριού και διατήρησης των δεσµών των
κατοίκων, η οποία απαιτεί συνδετικούς κρίκους και διαύλους επικοινωνίας
µεταξύ των διάσπαρτων, ανά την Ελλάδα (και όχι µόνο), µελών κάθε
κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ίδρυση συλλόγων, την έκδοση
εφηµερίδων, περιοδικών και βιβλίων και τη διοργάνωση ποικίλων
εκδηλώσεων. Τα έντυπα αυτά, εξ ορισµού νοσταλγικά και "σωστικά" του
παρελθόντος, φιλοξενούν µε ευχαρίστηση τέτοια κείµενα και φωτογραφίες, τα
οποία διαβάζονται µε ενδιαφέρον από τους "συγχωριανούς", καθώς
αναφέρονται σε κοινές εικόνες και βιώµατα και αγγίζουν κοινές χορδές
ευαισθησίας και νοσταλγίας. Από αυτά δεν λείπει και το ενδιαφέρον για τη
βελτίωση της σηµερινής κατάστασης των φθιωτικών χωριών και ο αγώνας για
τη διατήρησή τους, µε όποια µορφή επιτρέπουν οι επικρατούσες συνθήκες.
Το δύσκολο, λοιπόν, του εγχειρήµατος του βιβλιογράφου είναι
δεδοµένο, αλλά µαζί και άκρως ελκυστικό, γιατί έχει να κάνει µε έναν
απέραντο πλούτο θεµάτων, πληροφοριών, συναισθηµάτων, προσεγγίσεων,
τρόπου γραφής. Για αυτό το λόγο αποφασίσαµε τη δηµοσίευση αυτού του
βιβλιογραφικού σχεδιάσµατος, «αψηφώντας» τις δυσκολίες που κρύβει. Το
ονοµάζουµε απόπειρα - σχεδίασµα, γιατί γνωρίζουµε το ελλιπές της
προσπάθειάς µας, παρά τα, περίπου, 450 δηµοσιεύµατα που καταγράφουµε.
Αυτά, ελπίζουµε ότι, θα αποτελέσουν µια καλή βάση δεδοµένων πάνω στην
οποία θα οικοδοµηθεί ένα ισχυρό βιβλιογραφικό οικοδόµηµα για τη Φθιώτιδα,
χρήσιµο σε αναγνώστες και ερευνητές. Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι
κι εµείς βασιστήκαµε σε προηγούµενες βάσεις δεδοµένων, εµπλουτίζοντάς τες
µε τις δικές µας καταγραφές. Οι σελίδες των ΦΘΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, που,
πάντα, υποστηρίζουν τέτοιες προσπάθειες, θα µπορούσαν να αποτελέσουν την
"έδρα" µιας τέτοιας, διαρκώς εποικοδοµούµενης, βάσης δεδοµένων.
Σε κάθε θεµατική ενότητα προηγείται η καταγραφή βιβλίων και
ακολουθεί η καταγραφή άρθρων σε περιοδικά ή εφηµερίδες. Η πλειονότητα
αυτών των δηµοσιευµάτων αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε φθιωτικά θέµατα.
Συµπεριλάβαµε, όµως, και κάποια άλλα τα οποία αναφέρονται στη Φθιώτιδα,
"παρεµπιπτόντως", µε µικρές ή σηµαντικότερες αναφορές. Τα περισσότερα
από τα άρθρα αφορούν εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι το έτος 2000.
Για τα βιβλία η βάση που παρουσιάζουµε είναι πιο ενηµερωµένη.
Κάποια από τα δηµοσιεύµατα, είναι πιθανό, παλιότερα, να µην
περιλαµβάνονταν στη θεµατολογία της Λαογραφίας, πιστεύουµε ,όµως, ότι
σήµερα η µατιά µας πρέπει να έχει µεγαλύτερη ευρύτητα και να υπερβαίνει τα
όρια που ίσχυαν κατά το περελθόν.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:

ΑΠ Άνωθεν της πόλης [Λαµία 1998 -1999 ]


ΑΣΦΕ Α΄ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών, Λ.Υπάτης 1990,Πρακτικά Λαµία 1993
ΓΧ περιοδικό ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
∆ΙΕΕ ∆ελτίο Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος
∆ΧΑΕ ∆ελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
ΕΑ Εθνικός Αγών [εφηµερίδα της Λαµίας]
ΕΕΒΣ Ελληνική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών
ΕΕΣΜ Ελληνική Εταιρεία Στερεολλαδικών Μελετών
ΕΚ περιοδικό ΕΚΦΡΑΣΗ, Σύνδεσµος Φιλολόγων Φθιώτιδος-Λαµία
ΕΛ Εν Λαµία [Λαµία 1999
ΙΑΕΝ Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
ΙΧΝ περιοδικό ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ
ΚΝ εφηµερίδα ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ (1974- συνεχίζεται);
ΚΦ Καθηµερινή Φθιώτιδα [εφηµερίδα της Λαµίας]
ΛΑ Λαϊκή Αναγέννηση [Λαµία 1986 - 1990]
ΛΤ Λαµιακός Τύπος [εφηµερίδα της Λαµίας]
ΛΟΚΧ περιοδικό ΛΟΚΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΧ περιοδικό ΛΥΚΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λαµία
ΜΠ περιοδικό ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Λαµία 1985-1987
ΝΚ εφηµ. ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟΥ ;
ΝΝ περιοδικό ΝΕΧΩΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ, Αθήνα.1970- συνεχίζεται
ΠΡ Πνευµατική Ρούµελη περ.[Λαµία 1980-85]
ΠΛ Παιδεία και Λόγος [Λαµία 1977-1978]
ΣΕ Στερεά Ελλάδα
ΠΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ περ.[Λαµία 1980-85]
ΠΣΦΙ Πρακτικά Συνεδρίων Φθιωτικής Ιστορίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΡΗ περιοδικό ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΣΕ περιοδικό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΙΠΕ∆ Συνέδριο Ιστορίας- Πολιτισµού Επαρχίας ∆οµοκού 1997, Πρακτικά
ΣΚΛ περιοδικό ΣΚΑΛΑΚΙ, Στυλίδα 1991-συνεχίζεται
ΣτΕ περιοδικό Στερεολλαδική Εστία [Λαµία 1960- 62]
ΤΛ περιοδικό ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ, Κωσταλέξι
ΥΠ περιοδικό ΥΠΑΤΗ, Αθήνα 1979- συνεχίζεται
ΦτΟ εφηµ. Φάρος της Όθρυος (Σπαρτιά)
ΦΑ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ, Λαµία 1970 - 73
ΦΓ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΘ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙ∆Α, Λαµία 1955-1959
ΦτΚ Η Φωνή της Καστανιάς [Καστανιά 1980-
ΦΛ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, 1992- συνεχίζεται
ΦΣ περιοδκό ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, Λαµία 1978-1980
ΦΧ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λαµία 1980- συνεχίζεται
Χ∆ περιοδικό ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ, (Αθήνα 1980 -συνεχίζεται)

ΣΙΠΕ∆ Συνέδριο Ιστορίας- Πολιτισµού Επαρχίας ∆οµοκού 1997, Πρακτικά


ΤΘΙ Τιθόρα Ι [Αθήνα 1991]

ΒΙΒΛΙΑ

1. Αναγνωστόπουλος Ξ.• Ιστορία της Υπάτης, Αθήνα 1959


2. Αποστολόπουλος Ν. Θεόδωρος• Οµβριακή (η ιστορική, οικονοµική, δηµογραφική και
λαογραφική διαδροµή της .. από τα µέσα της Τουρκοκρατίας µέχρι σήµερα), Πολιτιστικός
Οργανισµός Νοµ. Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, 2001
3. Βαγιακάκος ∆. •Η τοπωνυµική θεώρηση του Θεσσαλικού χώρου, Αθηνά-79/1983
4. Βαρλάµης Σ. •Παλαιόκαστρο Φθιώτιδος, 1994
5. Βασιλείου Αλ. • Το Κωσταλέξι Φθιώτιδος, Αθήνα 1986
6. Βερέττας Φ.Ι. • Συλλογή παροιµιών των νεοτέρων Ελλήνων µετά παραλληλισµού προς
τας των αρχαίων, Λαµία 1860
7. Γκίκας Αθ. • Λουτρά Υπάτης (Ιστορία και στοργικές µνήµες), ∆ήµος Υπάτης 2001
8. ∆αβανέλλος Τ.Ν.-Σταυρόπουλος Π.Γ. •Λαµία, µε τη γραφίδα των περιηγητών (1159-
1940), ΟΙΩΝΟΣ, Λαµία 2005
9. Ενισλείδης Χρ. • Η Αµφίκλεια (το πόλισµα και η περί του Παρνασσού χώρα), Ελληνικός
Ορειβατικός Σύλλλογος Αµφίκλειας, Αθήναι 1978
10. •H Αµφίκλεια , Αθήναι 1940
11. Ευθυµίου Τάκης • Ξορκισµός στη λήθη – σκόρπιες λαογραφικές σελίδες απ’ το χωριό µου
Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας, Εκπολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου,
Λαµία 2005
12. Ζησόπουλος Αθ. • Ανθήλη Φθιώτιδος (Ιστορική, κοινωνιολογική, Λαογραφική µελέτη),
Αθήναι 1972, Κοινότητα Ανθήλης
13. •Ντοπιολαλιές και τοπωνύµια Ανθήλης Φθιώτιδας, Λάρισα 1987
14. Καινούργιος Ηλ. •Απ’ το στόµα του γέρο-δάσκαλου [λαογρ.],
15. • Η Ρούµελη, το Παλιοχώρι, οι Σαρακατσαναίοι, Αθήνα 1978
16. Καντάς Καντάς •Στο Ζέλι Λοκρίδος, Αθήνα 1981
17. Καλέντζου-Τερλιάµη Ντίνα • Μεσοποταµία (Χαλίλη) Φθιώτιδος, Λαµία 1995
18. Καλοδήµος Θ. • Ο γάµος των Σαρακατσαναίων στη Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη 1984
19. Κανέλλος Κ.Βασ. • Η Σπερχειάδα , Σπερχειάδα 1997
20. Καραγιάννης Θ. • Τοπωνύµια του χωριού Λυχνό Υπάτης, Αθήνα 1983
21. Καραγκούνης Γ. •Ασβέστης, σκαλίζοντας στις στάχτες του…, 1998
22. Καραχάλιος Χ. •Λαογραφικά σκίτσα ∆υτ.Φθιώτιδος, 1950
23. •Τα Καµπιά και οι Καµπιώτες, Αθήνα 1977
24. Κίτσος Χρ. •Η ιστορία του χωριού µας Άγιος Γεώργιος Φθ/δος, Θεσσαλονίκη 1966
25. Κουτσαβδής Γ. •Μακρακώµη-∆.Φθιώτιδα:οδοιπορικό σε όµορφη περιοχή, Αθήνα 1991
26. Κορέλης Λευτ. •Το Γαρδίκι Οµιλαίων και η ιστορία του, Αθήνα 1987
27. Κυριακίδης Στίλπων •Το ∆ηµοτικό Τραγούδι -Συναγωγή Μελετών, [στο: Τι είναι δηµ.
τραγούδι,σελ.102], ΕΡΜΗΣ-1990
28. Λαϊνάς Θ. •Ιωάννης Φ.Βερέτας, ο πρώτος λαογράφος της Φθιώτιδος ,Αθήναι 1972
29. •Η λαϊκή ψυχή της Ρούµελης - αναφορά στο λαογραφικό έργο του Ζάχου Ξηροτύρη,
Αθήνα 1989
30. Λάµπου Ανδρ. •Ιστορία της Φτέρης Φθιώτιδας, Αθήνα 1975
31. Λύκειο Ελάτειας •Τοπωνύµια και Περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ελάτειας
Λοκρίδος (τοπωνυµική βάση δεδοµένων), Αθήνα 1996
32. Μακρής Ιωαν. •Σταυρός (Μπεκή) Φθιώτιδας - η ιστορία του, Λαµία 1998
33. Μωραϊτης Γ. •Ιστορία της Μουνδουνίτσας, 1965
34. Μηχιώτης Χαρ. •Τυµφρηστός και Τυµφρήστιοι, Αθήνα 1991
35. Μίχα Γ. •Μαρτίνο, Λάρυµνα, Λούτσι, Πύργος, 1978
36. Μπίρης Κ. •Ρωµ και Γύφτοι- Εθνογραφία και ιστορία των Τσιγγάνων, Αθήνα 1954
37. Μπλούκα Στ. ● Πάπα (Μεσοχώρι Μακρακώµης Φθιώτιδας), Λαµία 1985
38. Μπουρογιάννη Θ.Γ. • Μαντασιά-Ρίζες και κληρονοµιά, Λαµία 1999
39. Νάτσιος Θ.∆. • ∆ήµος Λιανοκλαδίου (Λιανοκλάδι, Αµούρι, Ζηλευτό, Μοσχοκαρυά,
Στύρφακα- Ιστορία-Τουρισµός-Ανάπτυξη, ∆ηµ.Λιανοκλαδίου, 2001
40. • Ιστορία της Στυλίδας, Στυλίδα 1989
41. Νάτσιος Θ.∆.-Αλαµπάνου Ιωάννα • Φθιωτικός Τύπος (1852-1999), Λαµία 2001
42. Ξηροτύρης Ζ. •Τραγούδια της Ρούµελης, Αθήνα 1991
43. •Λαϊκά όργανα και χοροί της Ρούµελης, Αθήνα 1992
44. Παναγιωτόπουλος ∆ιοµ. •Λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία Ξυλικών, 1994
45. Παναγιωτόπουλος Θ. •Το χωριό µου Βασιλικά Φθιώτιδος, 1969
46. Παπαγεωργίου Χ. •Στις πλαγιές του Τυµφρηστού, Αθήνα 1962
47. Παπαθεοδώρου Κ. •Ροβολιαρίτικα και 35 χρόνια ∆άσκαλος, Αθήνα
48. Παπασταθόπουλος Στ.• Ο ∆οµοκός, η µοναδική ελληνική πόλη µε τουρκικό όνοµα,
Αθήνα 1998
49. • Ο Θαυµακός, εµείς και οι ρίζες µας, Αθήνα 1991
50. Παπαναγιώτου ∆. •Νεχωρίτικα Τραγούδια, Αθήνα 1977
51. Παπαναγιώτου Ι. •Εύοσµα άνθη από τον λειµώνα της σοφίας του λαού µας, 1973
52. Πολυµεροπούλου Μ. •Λαογραφικά της Φθιώτιδας, Λαµία 1997
53. •Με τους «δικούς µας» στα Βουνά και στα Χειµαδιά, Λαµία 1999
54. Πολυµεροπούλου Μ.- Πολυκανδριώτου Τ. - Οικονόµου Ε. •Παραδοσιακές συνταγές
Ρούµελης, Λαµία 1994
55. •Φυσικές πηγές ενέργειας (υδροκίνηση στην επαρχία Φθιώτιδος), Λαµία 1998
56. Πράπας Ζαχ. •Ξυνιάδα ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδος [∆αουκλί]- ιστορία, πολιτισµός,
ήθη,έθιµα, Λαµία 1999
57. Πρωτοπαπάς Ζ. •Λοκρίδα, 1952
58. •Πελασγία: από την Κρεµαστή Λάρισα µέχρι σήµερα, Αθήνα 1993
59. Ρίζος Παντ. •Το Ροβολιάρι- ένα αρχέγονο χωριό της Ρούµελης (ανατοµία µιας
κοινωνίας), Αθήνα 1997
60. Ρούσκας Ι. •Πατρική γη: Καστανιά Φθιώτιδος, Αθήνα 1980
61. Σέττας Κ. •Λαογραφικά της Ρούµελης, Αθήνα 1989
62. Σκούρας Γ. •Το Κλειστό: χορός και τραγούδι στο Νεοχώρι Υπάτης, Αθήνα 1974
63. •Η Κόκκινη Φανέλα: Νυφιάτικη και γιορταστική γυναικεία φορεσιά από το Νεοχώρι
Υπάτης, Αθήνα 1993
64. Σταµέλος ∆ηµ. •Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη, από τον ΙΣΤ΄ αιώνα ως την εποχή µας,
GUTENBERG / 1993
65. Ταρσούλη Γεωργ. •Τα παιχνίδια µας - [έκδοση Ο.Ε.∆.Β.], Αθήνα 1979
66. Τσάµη Βασ. • Η Πανάρχαια Ελλάδα και η ιστορία των Ράχεων, Αθήνα 2000
67. Τσαρός Θ. •Το χωριό µου το Γαρδίκι [Οµιλαίων], Αθήνα 1982
68. Τσεκούρας-Κατσαρός Γ. •Ιστορία των Κοµποτάδων Φθιώτιδος, Αθήνα 1982
69. Τσιτσάς Σερ. •Στα άγρια όρη και άκαρπα ξύλα (λαογραφική δασική φυτογνωσία), Λαµία
195?
70. Τσιτσιπής Λ.- Σύλλογος Νέων Αµφίκλειας •Το ∆αδί- δείγµα Ρούµελης: Λαογραφία-
Οικολογία , Αµφίκλεια 1981
71. Τσουκνίδας Γ. •∆οξασίες για το Γαλαξία στη Φθιώτιδα, Αθήνα 1978
72. Τσιώνης Παν. •Ο νοµός Φθιώτιδας, Αθήνα 1983
73. Φλώρος Αθ. •Τοπωνύµια της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδος, Αθήναι 1968
74. Φλώρος Κ. •Η επαρχία της Φθιώτιδος, Λαµία 1988
75. Χορµόβας Ευ. •Η Μακρακώµη Φθιώτιδος:Κοινωνιογραφική,λαογραφική, ιστορική
µελέτη..., Αθήνα 1964
76. •Ιστορία Μακρακώµης:Ιστορική, Κονωνιογραφική, Λαογραφική έρευνα, 1990
77. Χριστόπουλος Ε. •Το χρονικό του Πιστωτικού Συνεταιρισµού Τεχνοεργατών Λαµίας,
Λαµία 1986
78. •Χαλκουργoί και Χαλκουργεία της Λαµίας, Λαµία 1985 (ανάτυπο)

ΑΡΘΡΑ- ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

79. Αβραάµ Κ. •Οι γύφτοι της Λαµίας, ΣΕ-68-69 / 1975


80. Αλεξόπουλος Κ. •∆υο λαογραφικά σηµειώµατα από την Αν.Φθιώτιδα, ΦΣ-3-4/1979
81. Αναγνωστόπουλος Β.• Ο ∆οµοκός στη δηµοτική µας ποίηση, ΣΙΠΕ∆/1998
82. •Τοπωνύµια του Αγίου Γεωργίου, Χ∆-7/1996
83. Αναγνωστόπουλος ∆. •Λαϊκή Βιοτεχνία: Μαντάνια- Ντριστέλα, ΡΖ-2/1983
84. Αναγνωστόπουλος Ξ. •Λαογραφικά, ΡΖ-1/1982
85. •Λαϊκή φαρµακολογία και θεραπευτική, ΡΖ-4/1985
86. Ασηµάκης Ε. •Λαϊκαί δοξασίαι Παλαιοχωρίου ∆ωριέων, ΦΘ-8/1956
87. •Τοπωνυµικά Παλαιοχωρίου ∆ωριέων, ΦΘ-9/1957
88. Αφρουδάκης Αγγ. •Τοπωνυµικό υλικό από την επαρχία Φθιώτιδας- ∆οκιµή επεξεργασίας
µε υπολογιστή,ΑΣΦΕ/1990
89. Βαρβούνης Μ. •Οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Λαογραφικών Μουσείων: η
περίπτωση του Λαογραφικού ΜουσείουΦθιώτιδας, ΦΧ-16/1995
90. Βράχας Γ. •Οι λαναράδες, ΓΧ-20/2981
91. •Ο σήµαντρος, ΓΧ-23/1982
92. Γαλάνης ∆. •Η εξυπνάδα της Νεχωρίτισσας, ΝΝ-24/1996
93. Γαλλή Εριφύλη •Ο γάµος στο ∆οµοκό, Χ∆-4/ 1990
94. Γαλλής Λ. •Παροιµίες που λέγονται στην επαρχία ∆οµοκού, Χ∆-1/1980 και 2/1982
95. •Η Μπερµπερίτσα, Χ∆-1/1980
96. •Τα κάλαντα των Φώτων στη νότιο Θεσσαλία, Χ∆-1/1980
97. •Τέσσερα δηµοτικά τραγούδια µιλούν για το ∆οµοκό, Χ∆-1/1980
98. •∆ηµοτικά τραγούδια που τραγουδιούνται στην Επαρχία µας, Χ∆-1/1980, 2/1982
και 3/1987
99. •Θρύλοι και θαύµατα στην επαρχία ∆οµοκού, Χ∆-4/1990
100. •∆ύο δηµώδη µοιρολόια για δύο πολεµιστές, Χ∆-9/1998
101. Γιαννακοπούλου – Γάκη Αικ. • Το νοικοκυριό ενός λαµιώτικου σπιτιού στα αµέσως
µετεπαναστατικά χρόνια, ΠΣΦΙ/1ο-2001, Λαµία 2002
102. Γιαννόπουλος Ι. •Παλιότερα ονόµατα της Στερεάς Ελλάδος, ΕΕΣΜ-3/1973
103. Γκανάς Ι. •Ερωτικοί διάλογοι στη Μαλεσίνα Λοκρίδος, ΦΣ-3-4/1979
104. Γκιζάνης ∆ηµ. •Τα βότανα της Φθιωτικής γης, ΠΡ-7/1981
105. •Πασχαλιάτικη Λαµία, ΦΧ-8/1987
106. Γκούµα ΄Εφη •..Να σου βροντήσω µια αρµονιά..;- Ο ορειχαλκουργός Βαγγ. Παγουρτζής,
ΑτΠ-2 / 1998
107. ∆ελόπουλος Γ. •Τοπωνύµια του Νεοχωρίου, ΝΝ-3/1974
108. •Τα ονόµατα των χωριών γύρω από το Νεχώρι της Οίτης, ΝΝ-10/1982
109. •Βρύσες και πηγές στο Νεχώρι Υπάτης, ΝΝ-11/1983, 12/1984 και 13/1985
110. •Γολινά της Φθιώτιδας:το όνοµα του βουνού, ΝΝ-14/1986
111. •Τρία τοπωνύµια της Φραγκοκρατίας στη Φθιώτιδα: Μεξιάτες, Κοµποτάδες, Φρατζή,
ΝΝ-15/1987
112. •Βουνοκαρφές της Οίτης στο Νεχώρι, ΝΝ-16/1988
113. •Για το τοπωνύµιο Λαδικού, ΥΠ-20-21/1989 και Λ∆-6/1988
114. •Στου Καλιώρα τον Πύργο:ένα περίεργο τοπωνύµιο και ένας θρύλος σε διάφορα
βουνά, ΝΝ-17/1989
115. •Το στοιχειό της Πάθενας, ΝΝ-18/1990
116. •Τοπωνύµια της Φθιώτιδας σε ενικό /πληθυντικό-∆ιαχρονικότητα ενός φαινοµένου και
σήµερα ζωντανού, ΑΣΦΕ / 1990
117. •Το τυρί της Οίτης, ΝΝ-19/1991 και ΣΕ-272-273/1992
118. •Στις Καρές, στις Λογγές..(Χωράφια στο Νεχώρι), ΝΝ-20/1992
119. •Στο Ρόνι και µερικά ακόµα µυστήρια τοπωνύµια, ΝΝ-22/1994
120. •Η τεκµηρίωση της έρευνας για το Ρόνι, ΝΝ-23/1995
121. •Η κοινωνική διαµαρτυρία µέσα από τα τραγούδια µας, ΝΝ-24/1996
122. •Στ’ Αβδή, στ’ Αλούµπεη, στ’ Αλµπάη, στ’ Πατιρ’λόγ’ (τέσσερα λιβάδια µε περίεργα
ονόµατα στην Οίτη), ΝΝ-25/1997
123. •Η στερεολλαδική προφορά, ΝΝ-26/1998
124. •Το πέρασµα τ’ Βελουχιού, ΝΝ-26/1998
125. •Τι να γράφουµε στο περιοδικό µας (και τι να µη γράφουµε),ΝΝ-26/1998
126. • Νέα στοιχεία για την Υπάτη της Φραγκοκρατίας, ΠΣΦΙ/3ο -2005, υπό έκδοση
127. ∆ελόπουλος Θ. •∆οξασίες και έθιµα του παλιού καιρού κατά το χτίσιµο του σπιτιού,
ΝΝ-26/1998
128. ∆ηµούλης Στ. •Ζάχος Ξηροτύρης (ο αειθαλής λαογράφος), ΦΧ-16/1995
129. •Εικόνες και στιγµιότυπα από την παλιά Χιλιαδού, ΣΙΠΕ∆
130. Ευθυµιόπουλος Χρ. •Τα τοπωνύµια Κουρναρίτσα και Αρσαλή,ΥΠ-5/1981
131. Ζαγγογιάνης Ε. • Λαογραφικά ΄Ανω Βαρδατών Φθιώτιδος, ΦΘ-8/1956
132. Ζυγογιάννης Ν. • Η κοινωνική µετεξέλιξη των Σαρακατσαναίων, ΦΧ-25/2004
133. •Οι Σαρακατσαναίοι της Φθιώτιδας του χθες και του σήµερα, ΦΧ-23-2002
134. Ζάρας ∆. •Το αντάµωµα των απανταχού ΄Ανω-Αγοργιανιτών στο χωριό στις 17-7-1993 και
τα ξεχασµένα παιχνίδια, Χ∆-9/1998
135. Ζαρκάδας Θ. •Το µοίρασµα των λιβαδιών(απ’ την ποιµενική ζωή του Νεοχωρίου), ΝΝ-
5/1976-77
136. •Στρούγκα στα κάτ’ Λιβάδια (απόσπασµα από το βιβλίο Ποιµενική ζωή του
Νεοχωρίου), ΝΝ-6/1978
137. Ζορµπάς Ευαγγ. •Ο γάµος στο χωριό Τσούκα Φθιώτιδος, ΦΑ-6,7,8/1971
138. •Ο γάµος στο χωριό Τσούκα της Φθιώτιδας, ΦΣ-3-4/1979
139. •Γράψε Γρηγόρ’ στραβοσκούφ’...,(παράδοση από το χωριόΤσούκα Φθ/δας), ΦΣ-5-
6/1979
140. Ζ-ς •Λαµία, η όµορφη αρχοντοπούλα (παράδοση), «Μαθητικοί Ορίζοντες»-1, Λαµία 1943
141. Ηλιόπουλος ∆. •΄Εκθεση λαογραφικού υλικού στη Λαµία, ΛΑ - 13/1988
142. Ηλιόπουλος ∆.- Τσαλαφούτας Γ. •Οδοιπορικό στη ∆ίβρη: Λαµία – Μύλος, ∆-29/1989
(τοπωνυµικό οδοιπορικό σε πολλές συνέχειες)
143. •Ο Μύλος, ∆-30/1989
144. •Μύλος- ΄Αγιος Νικόλαος, ∆-31/1989
145. •Άγιος Νικόλαος- Μαγούλα, ∆-33/1990
146. •Μύλος- Άγιος ∆ηµήτριος, ∆-34/1990
147. •Άγιος ∆ηµήτριος- ∆ίβρη, ∆-35/1991
148. •∆ίβρη- Ξεροµανώλια, ∆-36/1991
149. •Άγριο Μέλι, ∆-37/1991
150. •Κουραδάς- Καράινες- ∆ίβρη, ∆-38/1992
151. •Αλαταρές- Λούτσα- Σκούρα- Αυδή, ∆-39/1992
152. •Αγία Παρασκευή- Σάββα, ∆-40/1993
153. •∆οκίµια- Φτελιά- Παλιόκαστρο, ∆-41-42/1993
154. •Παλιόκαστρο, ∆-43/1994
155. •Ξεροβούνι- Μαρκές- Λεφτοκαρυά, ∆-44/1994
156. •Λιόρεµα- Κοµίνια, ∆-45/1995
157. •Κοµίνια- Αη-Λιάς, ∆-46/1995
158. •Αη-Λιάς- Κανάλια- Περδικοτσόµαρο, ∆-47/1995
159. •Περδικοτσόµαρο- Αη-Θανάσης, ∆-48/1996
160. •Αη-Θανάσης- Χωριό, ∆-49/1996
161. •∆ίβρη- Βαϊµπες, ∆-50/1997
162. •Το χειµερινό λιβάδι, ∆-51/1997
163. •Στο Μακρυλείβαδο, ∆-52/1997
164. •Πελεκάνος- Τρανή Βρύση, ∆-53/1998
165. •Τσιατάλι- Κοκκινοκλάδια, ∆-54/1998
166. •Τρανή Βρύση- Σανατόριο, ∆-55/1998
167. •Αντίνιτσα, ∆-56/1998
168. •Αντίνιτσα- Λαµία, ∆-57/1999
169. Θωµόπουλος Θ. •Τα βλαχοκόνακα, ΡΗ-3/1959
170. •Γιατροσόφια, φτιασίδια, µπογιές, ΦΘ-4/1958
171. Ιωαννίδη Στ.- Ελπίδης Π. •Η «γκαµήλα» της Λαµίας, ΜΠ-1 (16)/1990-91
172. Καλέντζου Κων. •Παραδοσιακό ψωµί στη δυτική Φθιώτιδα, ΦΧ-13/1992
173. •Τα κόλλυβα στη δυτική Φθιώτιδα, ΦΧ-14/1993
174. •Τα τοπωνύµια της περιοχής της κοιν. Μεσοποταµίας Φθιώτιδας, ΦΧ-15/1994
175. •Η «λειτουργιά» στις πηγές του Ινάχου, ΦΧ-16/1995
176. •Η άρδευση στη δυτική Φθιώτιδα, ΦΧ-17 / 1996
177. •Το πρόσφορο, ΦΧ-18 / 1997
178. •Το στοιχειό της Βίστριζας, ΦΧ-22-2001
179. •Τα λιθανάγλυφα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεσοποταµίας (Χαλίλης)
Φθιώτιδος, ΦΧ-23/2002
180. Καλοδήµος Θ. •Νικ.Κασοµούλης- λαογραφικά ερανίσµατα από τα «Στρατιωτικά
Ενθυµήµατα», ΠΛ-1/1977
181. •Θηλυκωτά Λαµπριάτικα τραγούδια της επαρχίας ∆οµοκού, ΦΣ-3-4/1979
182. •Το ανάπιασµα των προζυµιών στους γάµους των Σαρακατσαναίων της Φθιώτιδας,
ΦΓ-13/1979
183. •Ο Φλάµπουρας στους γάµους των σαρακατσαναίων της Φθιώτιδας, ΣΕ-119/79
184. •Η Φθιώτιδα κατά τη χάραξη των ελληνικών συνόρων στα 1832, ΠΡ-10/1980
185. •Σαρακατσαναίοι, ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, ΣΕ-210/1986
186. •Η φυγή και ο διασκορπισµός των Σαρακατσαναίων στα χρόνια του Αλή Πασά
(1744-1822), ΦΛ-5/1993
187. •Σαρακατσαναίοι και Μανταβέληδες, ΦΛ-7/1994
188. •Θηλυκωτά Λαµπριάτικα τραγούδια της επαρχίας ∆οµοκού, Χ∆-8/1997
189. Καλτσάς ∆. •Ο γάµος στο χωριό Πουγκάκια της Φθιώτιδος, ΦΣ-3-4/1979
190. Καµαρίτσας Αθ. •Το χωριό Γερακλή [ιστορικά-τοπωνύµια], Χ∆-3/1987
191. Καµαρίτσας Αθ.-Καµαρίτσας Κ.• Τα πανηγύρια στη Γερακλή, Χ∆-8/1997
192. Κανατάς ∆ηµ. (Παλιόφιλος) •Το γκίνιασµα (οριοθέτηση οικισµού), ΤΛ-1/1992
193. •Από τα έθιµα των γιορτών της Πρωτοχρονιάς, το ασήµωµα και το σπούρνισµα,
ΤΛ-1/1992
194. •Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κωσταλεξίου, ΤΛ-1/1992
195. •Το τζάκι και η οικογένεια , ΤΛ-3 / 1993
196. •Της Μεσοσπορίτισας- από τα έθιµα της σποράς ,ΤΛ-3 / 1993
197. •∆ουλειές και επαγγέλµατα των Κωσταλεξιωτών:γεωργός, κτηνοτρόφος, ξυλοκόπος,
ΤΛ-3/1993 και 4/1994
198. •Ο καπνεργάτης Αντώνης Ραχαβέλης (1884-1949), ΤΛ-4/1994
199. •Ο χτίστης, ΤΛ-4/1994
200. •Το Καρναβάλι, ΤΛ-4 / 1994
201. •Τα επαγγέλµατα: αγροφύλακας, ΤΛ-6/1995
202. •Το καλαµπόκι, το λιοράδι και η πιπινούζα στο Κωσταλέξη, ΣΕ-296/94
203. •Τα παλιά µας παιχνίδια - η Τσιλίκα, ΤΛ-6 / 1995
204. •Τα παλιά µας παιχνίδια -Στεφάνια (κύλες),ΤΛ-7 / 1995
205. •Τα επαγγέλµατα: κανταρτζής, ΤΛ-7/1995
206. •Υδρονοµέας (νεροφόρος), ΤΛ-8/1996
207. •Τα παλιά µας παιχνίδια -Βόλοι, ΤΛ-9 / 1996
208. •Ο µπακάλης, ΤΛ-9/1996
209. •Ο κουρέας (µπαρµπέρης), ΤΛ-11/1997
210. •Ο ράφτης και η µοδίστρα, ΤΛ-13/1998
211. •Ο Γραµµατικός [οι Γραµµατείς της Κοινότητας], ΤΛ-13/1998
212. •Αύγουστος ΄98 [λαογραφικές εκδηλώσεις], ΤΛ-13/1998
213. Κανέλλος Βασ. • Οξυά- Σαράνταινα (Ιστορία-θρύλοι-παραδόσεις), ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαµία
2005
214. Καραγεώργος Β. •Η αγριάδα, Λ∆-6/1988
215. •Αντικαρκινικά φυτά και δένδρα του Νιοχωριού, ΝΝ-19/1991
216. •Τα βότανα της Λαδικούς, Λ∆-5/1987
217. •Βοτανική χλωρίδα της Υπάτης, ΥΠ-20/1988
218. •Ιδιότητες του βοτανοφάρµακου «αριστολοχία», ΝΝ-16/1988 και 17/1989
219. •Φθινοπωρινό ταξίδι στο Νεχώρι:οδοιπορικό και συλλογή βοτάνων, ΝΝ-14/1986
220. Καραγιάννης Αθ. •Η λαϊκή ξυλογλυπτική στα Πουγκάκια, ΓΧ-23/1982
221. Καραδήµα Γωγώ •Τα έθιµα του Γάµου [Πύργος], ΡΖ-2/1983
222. Καραθεοδώρου ∆. • Η ονοµασία της Στυλίδας στις λαϊκές µας παραδόσεις, ΦΛ-2/1992
223. Καραµήτρος Κ. •Ο γάµος στο Περιβόλι, Χ∆-4/1990
224. Καραναστάσης Ε. •Το γκίνιασµα του χωριού (Σταυρός Φθιώτιδας), ΦΘ-6/1956
225. Καραπατάκης Αθ. •Παλαιά λαµιώτικα επαγγέλµατα (19ος-20ος αι.), ΦΧ-1/1980
226. •Αι εκδηλώσεις των Απόκρεω στην παληά και νεωτέρα Λαµία, ΕΑ/1742-47/1964
227. Καραστάθης Κ. • Γλωσσικά Μαλεσίνας, ΣΕ-130/1980
228. Καραχάλιος Χ. •Η προσφορά της αγροτιάς (ο αγρότης πρό του ’21 και µετά), ΦΓ-5/1977
229. Καρβούνης ∆. •Τ’ ανάπιασµα των προζυµιών (από τη µελέτη: ο γάµος στο Νεχώρι
Υπάτης), ΝΝ-4/1975
230. •Η νύφη πάει στην πεθερά και στου γαµπρού το σπίτι (αποσπ.), ΝΝ-8/1980
231. Καρλέτας Β. • Λαογραφικά Ανατολικής Φθιώτιδος, ΦΘ-13/1958
232. Καρπέτας Β. •Λαογραφικά Ανατολικής Φθιώτιδος, ΦΘ-13/1958
233. Καρπέτας Ι. •Το πανηγύρι στη Χιλιαδού, Χ∆-8/1997
234. •Λαογραφικά της Χιλιαδούς, Χ∆-4/1990
235. Καρράς Σίµων • Νεχωρίτικα τραγούδια από το Νεοχώρι Υπάτης, [από ραδιοφωνικές
εκποµπές της 10 και 17-11-1970], ΝΝ-2/1971
236. Κατσιγιαννοπούλου Εριέττα •Ο γάµος στο Πουρνάρι ∆οµοκού, Χ∆-4/1990
237. Κατσαούνος Αρ. •Σπορά,θερισµός,αλώνισµα στις αρχές του αιώνα µας, ΦΣ-3-4/1979
238. •Το «Ζεφ» στο χωριό Βαθύκοιλο Πελασγίας, ΦΣ-3-4/1979
239. Κατσουλέας Στ. •Οι µετονοµασίες των µεγαλοτοπωνυµίων της επαρχίας Φθιώτιδας
και η προβληµατική τους, ΑΣΦΕ /1990
240. Κεφαλάς Ν. •Ο εξοπλισµός του τσοπάνου, ΤΛ-7 / 1995
241. •Οι µαθητές κι ο δάσκαλος πριν 70 χρόνια, ΝΝ-24/1996
242. Κορέλης Λ. •Ένας µεγάλος Φθιώτης, ο Ζ.Ξηροτύρης, ΓΧ-41/1988
243. Κορρέ Κατερίνα •Νεοελληνικά αργυροχοϊκά εργαστήρια- Ο Νεβεσκιώτης τεχνίτης της
Λαµίας, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-9/1983
244. Κατσαλής Γ. •Τα λίγα ιστορικά και αιωνόβια δέντρα του χωριού µας, ΝΚ-7/1997
245. Κοτσαλής Κ. •Ο θερισµός στο χωριό τότε…, ΝΚ-7/1997
246. Κουµανούδης Ι. •Η αρχιτεκτονική ενός πυργόσπιτου εις το χωριό Αχινός, «Τεχνικά
Χρονικά» Αύγουστος 1968
247. Κουµπάρος Αθ. •∆ηµοτικά τραγούδια:Παναγιωτούλα, ΦΘ-6/1956
248. Κούτσικας Κ. •Τα ήθη και τα έθιµα της πρωτοχρονιάς όπως τα ζήσαµε στη Μακρυρράχη,
Χ∆-1/1980 και ΣΕ-343/1998
249. •Τα αινίγµατα όπως τα λέγανε κατά τα νυχτέρια στο χωριό Μακρυρράχη(Καϊτσα)
∆οµοκού, Χ∆-2/1982
250. •Η λίµνη Ξυνιάδα, Χ∆-3/1987
251. •Τα παιχνίδια και πως τα έπαιζαν οι προ του 1940 γενιές στην Καϊτσα και στα άλλα
χωριά µας, Χ∆-4/1990
252. •Τοπωνυµίες του χωριού Μακρυρράχη [πρώην Καϊτσα] ∆οµοκού, Χ∆-5/1992
253. •Η εορτή της Ανάληψης και τα υφιστάµενα έθιµα στα χωριά της Ρούµελης, [Καϊτσα],
ΣΕ-301/1994
254. •Το ∆οκίµι του χωριού Μακρυρράχη [πρώην Καϊτσα] Φθιώτιδος, Χ∆-6/1995, ΣΕ-
307/1995
255. •Το αυγό της Αποκριάς, ΣΕ-308/1995
256. •Ο θεριστής, ΣΕ-311-312/1995
257. •Ο Αλωνάρ’ς, ΣΕ-313/1995
258. •Οι Καλικάντζαροι στα χωριά της επαρχίας ∆οµοκού, Χ∆-8/1997, ΣΕ-318/1995
259. •Το πανηγύρι στο χωριό Μακρυρράχη, Χ∆-8/1997
260. Κουτσούµπας ∆. •Τα έθιµα του γάµου στο χωριό Ν. Μάκρυσι, Χ∆-4/1990
261. Κυροδήµος Ηρ. • Έθιµα και χοροί Νεοµοναστηριωτών Φθιώτιδας, ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαµία
2005
262. •Απάν’ χορός Πελασγίας, ΠΣΦΙ/3ο – 2005, υπό έκδοση
263. Λάζαρος Ευθ. •Τοπωνυµικά ∆ρυµαίας Λοκρίδος, ΦΘ-8/1956
264. Λαζάρου Αχ. •Οι εύζωνοι της Φθιώτιδας ως φορείς πανάρχαιης φορεσιάς, ΑΣΦΕ/1990
265. Λαϊνάς Θ. •Ιωάννης Φ. Βερέτας, ο πρώτος λαογράφος της Φθιώτιδας, ΣΕ-36/1972
266. Λέλης Γ. •Λαογραφικές αναµνήσεις-η γιορτή των Αγ. Απόστόλων, ΦτΚ-3/1980
267. •Καστανιώτικο Γλωσσάρι, ΙΧΝ-3/1998
268. Λεπίδας Κ. •Πως γίνεται ο γάµος στην Εκκάρα, Χ∆-4/1990
269. Μακρής Γιάννης •Τοπωνύµια της περιοχής Σταυρού Φθιώτιδας, ΦΧ-15/1994
270. Μανδάλου Βας. •Ο γάµος προ του 1910 στο Νεοχώρι [∆οµοκού], Χ∆-4/1990
271. Μαντάς Χρ. •Τα στοιχειά της Υπάτης, ΥΠ-5/1981
272. Μαντές Κ.∆. •Το όνοµα του χωριού, (Γαρδίκι Οµιλαίων) ΓΧ-17/1980
273. Μηνογιάννης ∆. •Λαογραφικά σκαριφήµατα Υπάτης, ΦΧ-6/1985
274. •Τοπωνύµια και βρύσες της Υπάτης και της περοχής, ΦΧ-10/1989
275. Μηχιώτης Χαρ. •Το παλιότερο υδραγωγείο της δυτικής Φθιώτιδας- η ενεπίγραφη
κρήνη του, ΦΛ-1/1991
276. Μπακογιάννης ∆. •Ψάρεµα στον Σπερχειό, ΦΘ-16/1958
277. Μπάµπαλης Ηλ. •Λαογραφικά χωρίου Σπαρτιάς: παραδόσεις, θρύλοι, ιστορίες, αινίγµατα,
παροιµίες, κατάρες, βρισιές, ΦΘ-7 και 8/1956
278. Μπενιάτα Ελένη •Νερόµυλοι στ’ Αρχάνι Φθιώτιδας, ΣΕ-349-350/1998
279. Μπιµπή-Παπασπυροπούλου Αγλ. •Παραδοσιακή ιατρική στην περιοχή Φθιώτιδας –
Συγκριτική έρευνα, ΑΣΦΕ / 1990
280. Μπλούκας Στ. •Τοπωνύµια του χωριού Πάππα –Μακρακώµης Φθιώτιδας, ΦΧ-13/1992
281. Νάτσιος Θ.∆. •Τουρκικά γλωσσικά κατάλοιπα στη Φθιώτιδα, ΦΑ-7/1972
282. •Σπαρτιώτικη νυφική φορεσιά, ΦΣ-3-4/1979
283. •Ο θεσµός της υιοθεσίας των εκκλησιών στη Σπαρτιά, ΦΣ-5,6/1979
284. •Τσαρουχάδικα και τσαρουχάδες της Λαµίας ( 19ος - 20ος αι.), ΦΧ-10/1989 και ΣΕ-
253 έως 256/1990
285. •Φθιωτικά Λαογραφικά βιβλία (1860-1988), ΦΧ-10/1989
286. •Παλιά λαµιώτικα προικοσύµφωνα (1837-1839), ΦΧ-14 / 1993
287. ΝΕΧΩΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ •∆ηµοτικά τραγούδια Νεοχωρίου:
Σήµερα βγήκα σε χαρά, Σαν άλλο δεν εζήλεψα, τ.3/1974
288. Ξηροτύρης Ζ. •Αιωνόβιοι θεσµοί και έθιµα που εξέλιπαν στα χωριά µας από σφάλµατα
της Αυτοδιοικήσεως, ΦΘ-10/1957
289. •Το στοιχειό της Καστανιάς Υπάτης, ΡΗ-3/1959
290. •Παλιές και σύγχρονες µάγισσες της Υπάτης, ΣΕ-10/1969
291. •Ο παλουκωµένος της Υπάτης, ΣΕ-16/1970
292. •Η µυθική και θρυλική Οίτη, ΣΕ-109/1978
293. •Καταβόθρες στην Οίτη και το δηµοτικό τραγούδι, ΝΝ-6/1978
294. •Νεράιδες και στοιχειά της Υπάτης, ΦΣ-3-4/1979
295. •Ο µπαλωµατής(µορφές του χωριού που χάνονται), ΦΣ-3-4/1979
296. •Ο αράπης της Υπάτης, ΥΠ-2/1979
297. •Το ρακαριό του χωριού και ο µύθος του ρακιού, ΦτΚ-4/1980
298. •Καλογερόλακα και Καλογεροστάνη, ΦτΚ-13/1982
299. •Η Μπουκουβάλα του Αγά, Λ∆-9/1992
300. •Ο Ασκληπιός του χωριού µας, ΦτΚ-20/1984
301. •Στοιχειά και στοιχειώµατα-θρύλοι και παραδόσεις, ΑΣΦΕ/1990
302. •Μάγισσες και µάγια της νύχτας [Υπάτη], ΣΕ-304/1994
303. •Το δίκανο γριά, το δίκανο, ΤΛ-11/1997
304. •Οι λαναράδες, ΣΕ-358/1999
305. Ορεινός Τάκης •Λαογραφικά Φθιώτιδος, ΦΑ-5/1971
306. Παλαιοκαστρίτης Γ. •Ο σαµαράς, ΥΠ-7/1982
307. Παλιούρας Γ. •Τοπωνύµια των Βελεσιωτών, Χ∆-9/1998
308. Παναγής Θ. •Λαογραφικά χωρίου Σκλήθρου Φθιώτιδος, ΦΘ-10/1957
309. Πανουργιά-Πράσσου Ανθή •Παναγιά Μισοσπορίτισσα- η έκθεση ψωµιού στο ∆αδί,
ΣΕ-317/1995
310. Παπαδόπουλος Αθ. •Θρησκευτικά πανηγύρια της Σπαρτιάς Φθιώτιδος, ΦτΟ-6, 7/1978
311. Παπαθανασίου Κ. •Πώς πήρε το όνοµά της η γέφυρα της Παπαδιάς,ΦΛ-7/1994, ΣΕ-
339/1997
312. Παπαϊωάννου Σωτ. •Από τη ζωή των γύφτων της Λαµίας και Σπερχειάδος, ΕΕΣΜ-
3/1971-72, ΣΕ-7/1975
313. Παπαλιάκος Γ. •Λαογραφικά του ∆αδί, ΠΛ- 2 / 1977
314. Παπαµάρκου Αν. •Απ’ τα έθιµα της Μαλεσίνας Λοκρίδος, ΦΣ-3-4/1979
315. Παπαµίχος Κ.του Ι. •Της Αναλήψεως [έθιµα Κουµαριτσίου], ΦΧ-18/1997
316. Παπαναγιώτου ∆. •Οι ξηραµένες και το χρυσοκέρατο βόιδι (από την εισαγωγή στα
Νεχωρίτικα Τραγούδια),ΝΝ-4/1975
317. •Το µοιρολόι της Παναγίας, ΠΛ-4 / 1977
318. •΄Ενας λόγος, τι λόγος είν’ ;-ένα αριθµητικό αινιγµατικό τραγούδι, ΝΝ-7/1979
319. •Κόσµος παλιός και καινούργιος, ΑΣΦΕ/1990
320. •Ο φτερωτός κόσµος της συλλογής µου, ΝΝ-19/1991
321. •Περασµένα κι αλησµόνητα, ΝΝ-20/1992
322. •Η Νεχωρίτικη ειρωνία, ΝΝ-21/1993
323. •Το Νεχωρίτικο γλωσσικό ιδίωµα, ΝΝ-22/1994
324. •Του Κίτσου η µάνα κάθεταν…, ΝΝ-23/1995
325. Παπαναγιώτου Ι. •Τα κάλαντα του τόπου µας, ΓΧ-8/1977
326. Παπαναγιώτου Τρ. •Οι Καλλικάντζαροι, ΦΑ-1/1970
327. Παπαναγιώτου Χ. •Η περιφέρεια του χωριού – έθιµα, ΝΝ-19/1991
328. Παπανάγνου ∆. •Στο τσαγκαράδικο του Χρ. Μακρή [Γαρδίκι], ΓΧ-3/1975
329. Παπαλέξης Π. •Τοπωνύµια του χωριού Παλαµάς ∆οµοκού, Χ∆-8/1997
330. Παπαµίχου Κώστα• Της Αναλήψεως, ΦΧ-18/1997
331. •Οι καραµ’ζιές, ΦΧ-97/1996
332. Παπαποστόλου Π. •Το πανηγύρι του Αγ. Αθανασίου της Οµβριακής, Χ∆-8/1997
333. Παπαποστόλου Στάθης • Τοπωνύµια Οµβριακής, Χ∆-6/1995
334. Παπασταµάτης Π. •Το δηµοτικό τραγούδι στο Νεχώρι Υπάτης, ΦΘ-6/1956
335. •∆υο πορτρέτα από τον τόπο της γενέτειράς µου, [Μουτσάρα και Ζαµπιοτσούµαρο],
ΝΝ-3/1974
336. •Το δηµοτικό τραγούδι στο Νεχώρι Υπάτης, ΦΘ-6/1956
337. •Τουρκικές λέξεις στη γλώσσα του χωριού µας-καλά µπερεκέτια, ΝΝ-18/1990
338. Παπαυγέρης Γ. •Η γκλίτσα µε τ’ αγκτσάρ’ , ΦτΚ-19/1984
339. Παπαστάµος Κ. •Ανεµολόγιο του Μαλιακού Κόλπου, ΣΚΛ-1/1991
340. Πιπερίγκου Ζωή •Πώς γινότανε παλιότερα το προξενιό, ΤΛ-4/1994
341. •Χριστουγεννιάτικα έθιµα, ΤΛ-7/1995
342. •Τα Λαµπρόγιορτα, ΤΛ-8/1996
343. Πλατής Γ. •Αλαµάνα:ιστορική έρευνα τοπωνυµίων Φθιώτιδος, ΣΕ-34/1971
344. Πολίτης Ιωάννης •Παραλίγο …ληστεία (παλιές ιστορίες των τσοπάνηδων), ΝΝ-21/1993
345. •Στ’ Αϊ-Λιος το παγγύρ’ (και άλλα σχετικά), ΝΝ-24/1996
346. •Η γιορτή των Αγ. Αποστόλων, γιορτή των ξωµάχων µας (από παλιά κι εφέτος), ΝΝ-
24/1996
347. •Το χρονικό της επισκευής τα’ ΄Αϊ-Λια, ΝΝ-25/1997
348. •Η καλτσοπλέχτρα (Παν.Πολίτου), ΝΝ-26/1998
349. Πολύζος Ν. •Τοπωνύµια από το Πολυδένδρι ∆οµοκού,Χ∆-8/1997
350. Πολυµεροπούλου Μ. •Τα γυναικεία ονόµατα, ΦΧ-16/1995
351. • Χάνια και Χαντζήδες της Λαµίας (19ος – 20ος αι.), ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαµία 2005
352. Ποµπος Γ. •Επωδαί εκ Φθιώτιδος, Λαογραφία -2/1910
353. Πράπας Ζαχ. •Το τραγούδι της εορτής των Φώτων- [Ξυνιάδα], Χ∆-2/1982
354. •Ξυνιάδα (Νταουκλή ή ∆αουκλή ή Ταουκλή), Χ∆-7/1996
355. •Τοπωνύµια Ξυνιάδας ∆οµοκού, Χ∆-7/1996
356. Προβόπουλος Ηλ. •Η λεηλασία της …µέσα πατρίδας [ρηµαγµένα ταπεινά µνηµεία του
τόπου µας], ΝΝ-26/1998
357. Πρωτοπαπάς Γ. •Ο γεροτσέλιγκας [τύποι του χωριού], ΓΧ-2/1975
358. •Το ηλιοβασίλεµα στη «Τσούµα», ΓΧ-3/1975
359. •Ξεκινώντας για τα χειµαδιά, ΓΧ-5/1976
360. Πρωτοπαπάς Ζ. •Θρύλοι της Φθιώτιδας, ΦΓ-2/1976
361. Ράµµου Ελ. •Το έθιµο της επίσκεψης του Αγ. Γεωργίου Νεράιδας στη Στυλίδα,
ΣΚΛ-1/1991
362. Ραχιώτης Ευαγγ. •Παλιά έθιµα: το ίδρωµα των αυγών, Λ∆-8/1990
363. •Λαδικιώτικα αρχαιολογικά - η άγνωστη θαµµένη πολιτεία, Λ∆-8/1990
364. •Παλιές λαδικίσιες αχλαδιές, Λ∆-8/1990
365. Ραχιώτης Π. •Παλιές ιστορίες από το Στρατό, ΝΝ-21/1993
366. Ροϊνάς Ιωάννης •Της Ξυνιάδας, Χ∆-7/1996
367. •Ο γάµος στη Μελιταία (Αβαρίτσα), Χ∆-4/1990
368. •Τα δυο αδέρφια [καταγραφή παραµυθιού από την Ξυνιάδα], Χ∆-5/1992
369. Ρουκουνιώτης Α. •Παραδόσεις για το Μαλιακό Κόλπο, ΣΚΛ-1/1991
370. Ρούσκας Ι. •Ο γάµος στην Υπάτη, ΥΠ-1/1979
371. •Οι νερόµυλοι του Κάκαβου της Υπάτης, ΣΕ-133/1980 και ΥΠ-3/1980
372. •Η εµπορική και βιοτεχνική εικόνα της Υπάτης, ΥΠ-7/1982
373. •Μνήµες (παιχνίδια,το διασίδι, βαψίµατα, γιατροσόφια, η ίσκα, οι κυνηγοί, ποιµενικά),
ΦτΚ-18/1984
374. •Τα ποτιστικά νερά και τ’ αυλάκια του χωριού µας, ΦτΚ-37/1990
375. •Νερά και βρύσες της Υπάτης, ΥΠ-17-19/1987
376. •Το τραγούδι των νερόµυλων Υπάτης, τ.271/1992
377. Σελέκος Πέτ. •Προβιοµηχανικά –Υδροκίνητα εγραστήρια της Λάρυµνας, ΠΣΦΙ/3ο-2005,
υπό έκδοση
378. ΣΚΑΛΑΚΙ •Συλλογή παραδόσεων για τη Στυλίδα και την ευρύτερη περιοχή της, τ.7/1997
379. Σκαλιστήρας Απ. •Τοπωνύµια Περιβολίου, Χ∆-7/1996
380. Σκούρας Γ. •Η «κόκκινη φανέλα»: γιορταστική γυναικεία φορεσιά από το Νεοχώρι
Υπάτης, ΣΕ-134/1980
381. •Γιατί λέγεται Λαδικού, Λ∆-1/1983
382. •Η Λαδικού: τοπωνυµική διερεύνηση της περιοχής Υπάτης, ΥΠ-10/1983
383. •Γιατί λέγεται Λαδικού, ΦτΚ-19/1984
384. •Η Λαδικού: η αρχαία Λάτυια, Λ∆-5/1987
385. •Η κόκκινη φανέλα και το Κλειστό:ενδυµασία και χορός στο Νεοχώρι Υπάτης, ΦΧ-
10/1989
386. •Η Κόκκινη Φανέλλα, ΣΕ-314 έως 316/1995
387. Σολόπουλος Ν. •Γιορτή της Αρσαλής, ΥΠ-5/1981
388. Σπανός Κ. • Οι αφιερωτές της Γιαννιτζούς, της α΄ Γραφής, στην πρόθεση της µονής της
Ρεντίνας (ca. 1640), ΠΣΦΙ/1ο-2001, Λαµία 2002
389. • Οι αφιερωτές της Καϊτσας(Μακρυρράχης), της α΄ Γραφής(1640 ci), στην πρόθεση της
µονής της Ρεντίνας, ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαµία 2005
390. Σταυροµήτρος Στ. • Τα Κάλαντα στο Πετρωτό, Χ∆-8/1997
391. • Κτηνοτροφία και ποιµενική ζωή στο Πετρωτό και στη γύρω περιοχή,Χ∆-6/1995
392. Σταυρόπουλος Γ. •Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, ΛΑ-13/1988
393. •Με τη βελόνα του Φωνόγραφου, ΦΛ-6/1994
394. •΄Αγνωστα στοιχεία για τη µουσική παιδεία στη Λαµία ( 19ος αιώνας), ΦΧ-16/1995
395. •Όψεις γυναικείας παρουσίας στη Λαµία 1835-1922- Γυναικεία επαγγέλµατα,
ΠΣΦΙ/1ο-2001, Λαµία 2002
396. • Η άνθηση της ασηµουργίας στη Λαµία (τέλη 19ου-αρχές 20ου αι.), ΠΣΦΙ/3ο- 2005, υπό
έκδοση
397. •Στοιχεία για τη µαθητεία στα επαγγέλµατα –Λαµία: δεύτερο µισό 19ου αιώνα, ΦΧ-
26/2005
398. Σταφυλάς Μ. •Ανεκτίµητη η προσφορά του Ζ. Ξηροτύρη στη Λαογραφία µας, ΣΕ-
345/1998
399. Στεφανίδης Ανδ. •Ο γάµος στο Μακρολίβαδο, Χ∆-4/1990
400. Συργουνιώτη Βασ. •Μουσειακή δικαίωση της τοπικής συλλογικής µνήµης και πείρας-
η περίπτωση του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας,ΑΣΦΕ\1990
401. Σχοινάς Αναργ. •∆ηµοτικά τραγούδια του Νεοχωρίου ∆οµοκού, Χ∆-1/1980
402. Τερζίδης Μόσχ. •Νέο Μοναστήρι- Χριστουγεννιάτικα έθιµα, Χ∆-2/1982
403. ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ •Το Λαογραφικό µας Μουσείο- Κωσταλέξη, τ.1 / 1992
404. Τολιόπουλος Στ. •Το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής ΄Ανω Αγόριανης, Χ∆-8/1997
405. Τράντας Μιλτ.• Παροιµίες που λέγονται στην επασχία ∆οµοκού, Χ∆-3/1987
406. Τσακίρη Ιάσµη •Οι ψαροπαράγκες της Στυλίδας, ΣΚΛ-1/1991
407. Τσαούση Β. •Οι παλιοί καροτσέρηδες της Στυλίδας, ΣΚΛ-1/1991
408. Τσαπάρας Π. •Τοπωνύµια του χωριού Καλλίδροµο, ΝΚ-4,5,6/1996-97
409. Τσαρός Θ. •Γάµος και χαρές [στο Γαρδίκι Οµιλαίων], ΓΧ-2/1975
410. •Του «‘ Σούφαγα η Βρύση», ΓΧ-4/1975
411. •Οι κοινωνικές µας σχέσεις [έτσι ζήσαµε, µεγαλώσαµε…], ΓΧ-5/1976
412. •Έτσι µαθαίναµε γράµµατα- οι σχολικές µας επιδόσεις, ΓΧ-6/1976
413. •Το τάισµα της βρύσης και της φωτιάς , ΓΧ-8/1977
414. •Κυνηγοί νεοσσών και ακρίδων, ΓΧ-12/1978
415. Τσιτσάς Σ. •Η ρουµελιώτικη γλώσσα, ΦΘ-1 έως 7
416. •Η Μαρία Πενταγιώτισσα και το τραγούδι της, ΦΑ-10/1972
417. •Οι γύφτοι, ΣΕ-98/1977
418. •Φθιωτικές παροιµίες, ΥΠ-17-19/1987
419. Τσιτσιπής ∆. •Το ∆αδί δείγµα Ρούµελης [Λαογραφία- Οικολογία], ΣΕ-211έως 222/87
420. Τσουκνίδας Γ. •∆οξασίες για το Γαλαξία στη Φθιώτιδα, «Άνθρωπος» -5/1978
421. •Τα µπολιάρικα: η συνθηµατική γλώσσα των φανοποιών του Τυµφρηστού Φθ/δας, Β’
Συµπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου,ΙΜΧΑ/1978
422. •Παραδόσεις για θυσία ελαφιού από τη ∆υτ.Θεσσαλία, Α΄ Συνέδριο Θεσσαλικών
Σπουδών, Θεσσαλικά Χρονικά-13/1980
423. •Κράνη, Κράνα, στον τόµο:Μνήµη Γ.Κουρµούλη/1980
424. •Περιφράσεις σε ελληνικές συνθηµατικές γλώσσες, Παρνασσός-24/1982
425. •Η περίφραση στις συνθηµατικές γλώσσες Ελλήνων επαγγελµατιών,
Παρνασσός-6/1984
426. •Εύκαιρο σακούλι, ΟΝΟΜΑΤΑ-9/1984
427. •΄Ενας σεισµός στο Ζητούνι - 1544, ΦΧ-9/1988
428. •Λαδικού (ετυµολογικά), ΥΠ-22-24/1990
429. •Μικροτοπωνύµια,τοπική παράδοση και τοπική ιστορία: η περίπτωση ενός
χωριού[Θερµοπύλες], ΟΝΟΜΑΤΑ-11/1987
430. Φαλτάιτς Κ. •Η Αισθητική του ∆ουλεµένου Ασηµιού, Πρωτοπορία/1929, Φλεβάρης
431. Φασατάκης Ν. •∆ηµοτικά τραγούδια του Νεοχωρίου ∆οµοκού, Χ∆-6/1995
432. Φιλίππου-Αναγνωστοπούλου Φ. •Επαγγελµατικός βίος στον Άγιο Γεώργιο, Χ∆-7/1996
433. Φλώρος Αθ. •Γλωσσική ερµηνεία τοπωνυµίων και λέξεων Φθιώτιδος και Φωκίδος, ΦΘ-
14 έως 20-21/1959
434. •Το γλωσσικό ιδίωµα της Φθιώτιδος, ΣΕ/1960
435. •Τοπωνύµια της περιοχής του δήµου Υπάτης, ΥΠ-4/1980
436. Φλώρος Κ. (Περαστικός) •Οι απόκριες στην παλιά Λαµία, Ε.Α.-1108/1958
437. •Αποκριάτικα έθιµα στην Πελασγία, ΦΘ-8/1956
438. •Οι φωτιές της Πελασγίας-ένα αποκριάτικο έθιµο, ΣΕ-12/1970
439. •Η γκλίτσα, ΦΛ-3/1992 και ΣΕ-306/1994
440. •Το τσαρούχι, ΦΛ-4/1993 και ΣΕ-303/1994
441. Φύκας Π. •Χνίρε-χνίρε Ρεπεκλί, ΤΛ-11/1997
442. •Χρήστος Αλαφροπάτης- ο τελευταίος ταλιαδώρος, ΦΧ-20 / 1999
443. Χασιακός Γ. •Πανηγύρι στην Αγία Τριάδα, [Παύλιανη-Κουκουβίστα], ΣΕ-99/1977
444. •Τοπωνυµικά της Ρούµελης, ΣΕ-201 και 202-203/1986
445. •Ληστρικά τραγούδια, ΣΕ-298/1994
446. Χατζόπουλος Σερ. •Τα κάλαντα των Χριστουγέννων, Χ∆-1/1980
447. Χειµώνας Χρ. •∆υο δηµοτικά τραγούδια που τραγουδιόντουσαν στη Σκιάθο κι έχουν σχέση
µε το Νεοχώρι, ΝΝ-6/1978
448. Χονδραλής Χ. •Έτσι για την παράδοση, ρε…, ΝΝ-20/1992

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (οι κυριότερες)

∆.Θ.ΝΑΤΣΙΟΥ: Φθιωτικές Βιβλιογραφίες, ΦΧ-23/2002


∆.Θ.ΝΑΤΣΙΟΥ: Φθιωτικά Λαογραφικά Βιβλία (1860-1988), ΦΧ-10/1989
ΛΥΚΟΥΡΗ-ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΛΗΣ: Βιβλιογραφία Επαρχίας Φθιώτιδας, ΑΣΦΕ/1990

Rate