Plastisol boje

PLASTISOL BOJE
Boje za direktnu štampu i preslikače - transfere Plastisol, brzo sušeće boje, namenjene štampi na tekstilu, rezultat su moderne tehnologije, sa nizom prednosti u odnosu na ranije korišćene. Odlikuje ih dobra zasićenost pigmentom, pokrivnost podloge i stabilnost pri pranju. Štampanje plastisolima je veoma lako i ugodno, jer su veoma blagog ne iritirajućeg mirisa. Plastisol boje ne suše na situ, tako da se štampanje tiraža može nastaviti bez dodatnih intervencija i posle par časova. Tvrdnje da se sa štampom može nastaviti posle 24 časa ne stoje u potpunosti, jer površinski sloj boje unutar okanaca na situ zasuši, pa je potrebno sito pre nastavka štampe obrisati uz korišćenje razređivača.Tačno je da preostala boja na situ ostaje u stanju za normalan nastavak štampe. Plastisol boje se dobro podnose i mešaju u svim kombinacijama, sa svim ostalim komponentama, namenjenim za poboljšanje: savitljivosti,elastičnosti, efekat bubrenja kako u direktnoj, tako i u štampi preslikača. Sušenje Plastisol boje suše se polimerizacijom na temperaturi od 150oC - 160oC u IR tunelima u vremenu od 1-2 minuta. Navedeno vreme je prosečno, jer na dužinu sušenja utiče debljina štampanog sloja boje, materijala i strukture tekstilne podloge i njene boje. Snižavanje temperature sušenja za 10oC - 200C, kada štampamo na tkaninama sa nižom dopuštenom temparaturom zagrevanja, moguće je dodavanjem retardera XD835 do 5% u odnosu na masu boje i dodataka. Izgled Boja u toku štampe dobro prijanja na podlogu, a suvi otisci ne menjaju izgled u pogledu tona i veoma su elastični. Površina otiska je satenska. Na nekim tekstilnim materijalima moguća je pojava fibrilizacije. Ako je potrebno ublažiti ili eliminisati ovaj efekat, dovoljno je osušene otiske staviti ispod običnog ili silikonskog transfer papira i pod termo presom, zadržati od 10 -30 sekundi. U zavisnosti od korišćene vrste hartije zavisi i vizuelni utisak. Utrošak boje Tifleks navodi koristan podatak za pokrivnost boje: sa zapreminom od 1l boje može se odštampati površina od 20m2, koristeći sito gustine 48 linija po cm. Ili preračunato 46cm3 po m2. (opširnije vidi prilog tab.1). Kod boja drugih proizvođača utrošak boje je približno isti. Održavanje Preporučena temperatura pri pranju tekstila štampanog Fleškolor plastisol bojama je 40oC, a peglanje sa poleđine otiska.Pridržavajući se navedenog tretmana, boje su postojane. Visoke temperature u kombinaciji sa jakim sredstvima za pranje mogu dovesti do promene nijansi nekih boja.

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Usaglašenost Boje iz produkcije "Tifleks" i "Sericol" su usaglašene sa PANTONE standardom i obezbeđuju vodič za mešanje boja. Vodič je realizovan kao kompjuterski program, dostupan na CD-u, ili kao klasična ton karta sa težinskim odnosima boja koje se mešaju za potrebne nijanse. Ostale mogućnosti primene Proizvođačka paleta , pored tekstilnih, obuhvata širok izbor boja za sve vrste podloga: plastiku,staklo, kožu, metale hartiju itd. Plastisol bojama moguća je, mada se ne preporučuje, zbog nedovoljne postojanosti, štampa na hartiji, kartonu pa čak i metalu, pod uslovom da podloga izdržava temperaturu polimerizacije boje od 160oC. Tifleksove Fleškolor boje je dozvoljeno koristiti u izradi igračaka prema (EN 71-3).

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Direktna štampa Standardno, višebojno štampanje korišćenjem karusela sa više sita, vrši se kratkim sušenjem odštampane prve boje, fleš IR grejalicom u vremenu od 3 sekunde. To je dovoljno da se može pristupiti štampi sledeće boje bez opasnosti da se predhodno odštampana boja sa podloge prenese na donju stranu sledećeg sita. U praksi je potvrđeno da se manji deo tiraža može uraditi bez upotrebe fleš grejalice u takozvanoj štampi mokro na mokro. Ipak, to se ne preporučuje, jer vrlo brzo, dovodi do zastoja u radu i potrebe za brisanjem štampajuće strane sita. Za redosled štampanja boja u praksi se sreću dva pravila:prvo,štampa od svetlijih ka tamnijim bojama, zaključno sa crnom i drugo, štampa od boje sa naj manjom površinom, do boje sa naj većom površinom zastupljenom na slici. Sušenje Sušenje se izvodi odmah po štampi prve boje, sledi štampa druge boje i tako redom.Otisci se u tunelu suše 1 minut na temperaturi od 100-105oC. Poslednja boja koja se štampa u pripremi transfera je bela fleš podložna boja. Lepak u obliku sitnih granulica nanosi se na nesušenu fleš belu boju, višak trešenjem odstrani i pristupa se završnom sušenju, fleš bele boje i lepka na istoj temperaturi kao i predhodne boje. Transfer Transfer na tekstil obavlja se presom zagrejanom na temperaturu od 170-190oC u trajanju od 20-30 sekundi i pritiskom 3-5 bara. Skidanje silikonskog papira sa tekstilne podloge vrši se posle potpunog hlađenja.

www.difol.co.yu

Plastisol boje

SPECIJALNI EFEKTI U SITOŠTAMPI Ekspandirajuća - Bubreća baza Postupak Ekspandirajuća baza meša se sa Fleškolor plastisol bojom kada imamo zahteve za reljefnim efektima u štampi na tekstilu, (podseća na blindruk štampu na hartiji). Baza se dodaje u boju uz mešanje, maksimalno do 50% baze.Količina dodate baze,kao i gustina sita kroz koje protiskujemo miksuru, direktno utiču na volumen ekspandiranog otiska. (Vidi tabelu 2). Za polimerizaciju i bubrenje potrebna je temperatura od 160oC u vremenu od 2 minuta, u IR tunelima. Uobičajena gustina sita kroz koja se štampaju “3D” efekti je od 21 linije. Ona omogućavaju punu vizuelnu efektnost treće dimenzije, mada je efekat uočljiv i za sita do 51 linije,što za neke primene može biti dovoljno. Reference Plava ultramarin 3962044 Bubreća baza 3952090 Sito 43 linije oslojeno emulzijom 200T

www.difol.co.yu

Plastisol boje

“Flokiranje” (flockprint,flocking) Interesantna inovativna metoda jednostavna za realizaciju u sitoštampi sa novim materijalima.Za male tiraže izvodljiva je i u malim radionicama bez specijalne opreme. Postupak Kroz sito gustine od 21do73linije, po zahtevu koji iziskuje predložak, odštampati lepak za glitere. Na vlažne odštampane površine naneti mekom četkom čestice glitera dok se ne zalepe na celu površinu otiska. Višak glitera ukloniti četkom ili kompresorom. Sušenje je 2 minuta u IR tunelu na 150oC. Nešto drugačiji vizuelni efekat pruža napred navedena metoda, koju izvodimo do faze sušenja. Sušenje je 1minut na 100oC, a nastavak pod presom na temperaturi od 160oC u trajanju 20 sekundi. Reference Lepak za glitere 3954092 Obojeni gliter listići Sito 73 linije oslojeno emulzijom 200T

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Štampa preslikača Hartija Kao što je već pomenuto, plastisolima se veoma uspešno može izvesti štampa preslikača. Za ovaj postupak neophodna je hartija oslojena silikonskim premazom. Na tržištu su hartije raznih proizvođača i različitog kvaliteta. Hartije prosečnog kvaliteta imaju tanju silikonsku prevlaku, koja pri transferu na tekstil daje bojom zasićeniji izgled otiska, mat odsjaja. Kod kvalitetnijih hartija sa debljim silikonskim filmom, transfer otiska odlikuje veća sjajnost i glatkoća pri dodiru. Odlepljivanje hartije ( nakon hlađenja ) je primetno lakše, nego na manje silikoniziranim hartijama. Hartije za štampu preslikača su uglavnom bele boje, ali se izrađuju i pastelno obojene. Ove bojene su pogodnije kod štampe bele boje zbog kontrasta sa pozadinom i lakše uočljivosti eventualnih greški.Primetne su neznatne varijacije u temperaturi, pritisku i vremenu trajanja preslikavanja u zavisnosti od vrste hartije i sirovinskog satava tekstila na koji se vrši transfer. Iz tog razloga se preporučuju predhodne probe za svaki novi materijal,uključujući i tekstil na koji štampamo. Hartija se isporučuje u tabacima, u formatu B1 (707 x 1000 mm ). Reference Texitran silikonska transfer hartija sa debljom silikonskom prevlakom. TRB 08 obična transfer hartija sa tanjom silikonskom prevlakom. Priprema hartije za štampu preslikača izvodi se sečenjem na potreban format i propušanjem kroz tunel zagrejan na temperaturu od 100 do 1050C. Dobra hartija posle grejanja ne bi trebalo da pokaže uočljive promene u pogledu promene boje i dimenzije. Oprema Standardan način u sitoštamparskoj praksi je rad na sitoštamparskom stolu sa vakuumom, koji obezbeđuje čvrsto prijajanje hartije za podlogu, bez pomeranja, uz korišćenje pasera.Moguće je za ovaj postupak koristiti i karusel, tkz vrtešku, ali se predhono radna daska mora poprskati aero fleš sprejom. Aero fleš sprej je nesušivi lepak koji se koristi za učvršćivanje tekstila za radnu dasku pri štampi, i pri montaži predložaka, pripremljenih na filmu ili pausu. Takozvana štampa mokro na mokro, bez međufaznog sušenja se ne preporučuje. Za uspešnu štampu bilo bi najbolje koristiti fleš grejalicu posle svake štampane boje, a maksimalno, posle dve. U praksi, zavisno od korišćene opreme, vreme sušenja pod flešom se kreće od 1 do 3 sekunde. Probom se dolazi do optimalnog vremena, imajući na umu da boja ne sme polimerizovati, što se dešava već na temperaturi od 1500C, pa do maksimalne od 1900C, kojom se obavlja transfer pod presom. Za sušenje otisaka u tunelu preporučena temperatura međufaznog sušenja je u granicama od 100 do 1050C, u trajanju od jednog minuta. , kada štampamo na sitoštamparskom stolu sa vakuumom.Podrazumeva se da će mo za međusušenje, pri radu na karuselu, koristiti fleš,ne skidajući transfer papir sve do štampanja poslednje boje po redosledu, odnosno lepka za preslikače,ako se odlučimo za taj postupak.

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Priprema predloška Završna priprema predloška, danas se standardno obavlja računarima.Po završetku kreiranja, konačno rešenje se obrće po horizontali za 1800 biranjem opcije Scale and miror ( ogledalo ). Dakle, dobijamo "sliku u ogledalu", koja posle transfera vraća svoj prvobitni izgled. Ova opcija je integrisana u sve programe Corel Draw. Ako nas zadovoljava kvalitet do 300 DPI , predložak štampamo na paus papiru, laserskim štampačem. Ukoliko su zahtevi za višim kvalitetom, ( 600 DPI ) na primer štampa half tona, rastera ili trihromatska, tkz kolor štampa rastriranjem, tada se podrazumeva izrada predložka na grafičkom filmu. Preporuka je da se pre snimanja na neki od medija, (Disketa, disk ili USB memorija), korišćena slova u dizajniranju predloška, pretvore u tkz "krive", opcija "Convert To Curves",koja je takođe sadržana u programu Corel Draw. Ova operacija omogućava čitanje fajla i kada korišćeni fontovi nisu instalisani na računar koji podržava mašine za izradu grafičkih filmova. Pri izradi predloška za štampu lepka preko već štampanih boja potrebno je proširiti formu za 0,2mm oko svih kontura,slova ili crteža.Za slova se jednostavno postiže opcijom outline tool i izborom crne boje za bojenje te okvirne linije.Priprema predložaka je dosta opširna tema, pa su zato navedene samo elementarne stvari radi boljeg razumevanja postupka izrade preslikača. Formati grafičkih filmova Standardne širine su sledeće: 310mm, 355mm, 460mm, 700mm, a dužine po potrebi. Rezolucije su od 40-150 linija po inču, ili 15-60 linija po cm. Izbor sita za štampu preslikača U zavisnosti kakav konačan efekat očekujemo od preslikača vršimo i izbor sita. Za veoma tanke preslikače koje aplikujemo na lakše tekstile preporučuju se sita gustine od 63-77 linija po cm. Za teže materijale ( interlok,singl ) sita srednje gustine od 43-66 linija, a za transfere sa specijalnim efektima, sita od 21-34 linije po cm. U specijalne efekte ubrajamo: štampu transfer glitera, bubreće baze i ostale debeloslojne kombinacije sa bojama. Razume se da su ovi efekti prikladni za deblje materijale koji mogu da ih nose bez deformacija.O ovoj temi videti opširnije u delu koji se odnosi na direktnu štampu. Boja za preslikače Boje za štampu preslikača su već pomenute u odeljku koji se odnosi na direktnu štampu. Dakle, radi se o plastisol bojama. Kako je već pomenuto u delu o direktoj štampi boje do potrebne gustine razređujemo (stanjujemo) razređivačem u obliku paste (thinner base, soft thinner base) ili tečnim razređivačem. Dodavanjem elastične baze u boju postižemo elastičnost otiska i posle transfera, posebno na rastegljivim vrstama tekstila. Dodavanjem Akceleratoraubrzavamo sućenje boje. Dodaje se do 5% ukupne mase. Dodavanjem retardera boji, smanjujemo temperaturu sušenja boje za 10-200C i usporavamo proces sušenja.

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Reference: Thinner base 3962005 Thiner soft base 3962006 Akcelerator 3X 7158 Retarder XD835 Redosled štampe U direktnoj štampi pravilo je da se štampa izvodi od svetlijih ka tamnijim bojama, a poslednja se štampa crna boja. Pri štampi preslikača važi obrnuto pravilo. Najpre štampamo crnu, pa redom svetlije boje, a na kraju belu. Kada se boje na dizajniranom rešenju preklapaju (u meri koju iziskuje pasovanje) pažnju treba obratiti još u toku pripreme predloška na obrnut redosled postavljanja boja. Lepkovi za preslikače U upotrebi su uglavnom dve vrste lepka za preslikače. Prvi je fabrikovan kao gusta pasta bele boje, a drugi je u obliku sitnih belih granulica, tkz "hot- melt puder". Oba lepka nanose se u poslednjoj fazi pri štampi preslikača, a od toga, za koji se lepak odlučimo, zavisi i dalja procedura dorade. Hot - melt puder Štampa jednobojnih preslikača : ovo je svakako naj jednostavniji pristup, za prve probe i po potrebi za testiranje novih materijala. Štampana boja na transfer hartiji, pre prosušivanja, se pažljivo, preko cele površine štampe pospe lepkom.Sledi sušenje 30-60 sekundi na temperaturi 1000C, a potom transfer. Štampa preslikača sa više boja: Po završenom štampanju poslednje boje, redom, kako je navedeno, sušimo je tunelu takođe na temperaturi od 100-1050C u trajanju od 30-60 sekundi.Odmah po izlasku iz tunela, na vruće, posipamo puderom celu štampanu površinu. Višak pudera se ukloni otresanjem. Obratiti pažnju da se uklone zaostale čestice lepka i sa dela hartije koja nije štampana, jer se pod presom i one rastope i lepe na tkaninu. Zagrejana boja na hartiji, omekša, kao i posuti prah-lepak po boji, pa dolazi do njihovog slepljivanja. Završno, potpuno lepljenje lepka i boje, za tekstil, vrši se pod termo presom. Temperatura treba da bude od 170-1900C, a vreme može da se kreće od 5 do 30 sekundi.Tačno vreme i pritisak utvrđuju se probom za svaki upotrebljeni materijal. Vreme i uspešnost transfera zavisi uglavnom od temperature i pritiska prese, a manjoj meri od korišćene vrste papira, debljine deponovane boje, ili glitera pri štampi i teksture materijala i njene boje. Pre počinjanja serije uskladiti navedene parametre. Interesantni efekti se mogu postići kada se jedna od boja štampa kroz ređe sito nego ostale. Time se postiže različita reljefnost na izabranim delovima slike. Reference Lepak za preslikače (prah) 3863315 Lepak - pasta Ovaj način izrade preslikača iziskuje dodatnu štampu kroz posebno urađen šablon na situ. Naime, ako se radi o jednobojnoj aplikaciji, dovoljo je oprati boju sa sita i kroz isti šablon preko već štampane i delimično fiksirane boje, naštampati lepak. Sledi sušenje u
www.difol.co.yu

Plastisol boje

tunelu, pod istim uslovima kao i boja. Time bi proces izrade bio završen. Isti je postupak i kod složenijih,višebojnih slika, stim što je nužno pripremiti predložak i film koji bi obuhvatio kompletnu bojama štampanu formu. Kroz tako pripremljenu formu, šablon, kroz sito, štampamo lepak-pastu i sušimo kako je već rečeno.Videti sliku br.6 uz odeljak priprema predloška. Reference Lepak za preslikače (pasta) 3864020 Upozorenje Pre štampe i transfera proveriti temperaturnu stabilnost materijala, silikonskog papira i tekstila. Prema sirovinskom sastavu tekstila određuje se i eventualno dodavanje u boju elastične baze. U slučaju štampe na tkaninama koje ne izdržavaju povišene temperature potrebno je dodati retarder, koji ujedno osigurava polimerizaciju svakog sloja boje. Reference Fleš podložna bela 3962010 Lepak 3864020 ili 3863315 Sito 90 linija po cm oslojeno emulzijom 200T Transfer papir ARIO (mogu i druge marke) Hot-melt puder 3863315

www.difol.co.yu

Plastisol boje

FOTO EMULZIJE Emulzija UST Univerzalna Tifleksova emulzija na bazi polimera, za sito šablone, (zelena),otporna na razređivače, ali male otpornosti na vodu. Odlična za rad plastisolima.U tabeli br.2 dat je detaljniji pregled i za ostale navedene emuzije. Priprema U bočicu sa senzibilizatorom (u prahu) naliti 50 ml vode, dobro promućkati i ostaviti da se prah u potpunosti rastvori.Rastvor uliti u soluciju i plastičnom lopaticom ili kašikom dobro izmešati.Sačekati 2 sata da se masa homogenizuje. Time je fotoemulzija za sitošablone pripremljena za korišćenje. Nanošenje Nanošenje senzibilizovane emulzije na sita od 43 do 120 linija/cm je uobičajeno sa obe strane po jedan sloj..Za sita od 34 do 10 linija po cm, naj pre sa spoljne strane sita u jenom prolazu, a zatim sa unutrašnje strane. u dva prolaza kadicom nanesemo slojeve emulzije. Sito sušimo u vodoravnom položaju 30 minuta na 40oC zaštićeno od svetla.Rezultati su odlični. Kod ređih sita, posebno sita od 10 linija/cm, mogućnost povlačenja emulzije iz okanaca je dosta česta pojava. U tom slučaju oslojavamo sito kao što je napred rečeno. Višak emulzije uklonimo, pa sito sušimo 30 minuta na 40oC. Gotovo je izvesno, da će se ponegde na površini oslojenog sita posle sušenja pojaviti neželjen otvor veličine okanca.Razume se postoji mogućnost dekovanja. Nanošenje novog sloja, na dobro osušen prvi sloj , treba izvesti u jednom navlačenju kadice, kako se ne bi pokvario prvi. Suva emulzija ipak je toliko stabilna da može primiti novi nanos.Posle sušenja od 30 minuta na temperaturi od 40oC i mestu zaštićenom od svetla, sito eksponiramo. Vreme osvetljavanja Vreme osvetljavanja je približno isto kao i kod emulzija drugih proizvođača, uz ostale konstantne parametre. Tiflex preporučuje sledeće: svetlosni izvor snage 3kW, rastojanje sita 1,2m,sito (belo) 80 linija cm.vreme osvetljavanja 2minuta i 30sec. Za ekstremno retka sita od 10 niti po cm, vreme osvetljavanja je 3-5 puta duže u odnosu na gušća. Razlog leži u činjenici, da su niti ovih sita debljine 0,26mm sa otvorima od približno0,7mm u koje "nalivamo" emulziju Na ovo, treba dodati i debljinu slojeva emulzije, sa donje, i gornje površine sita. Pošto se u praksi sreću osvetljivači raznih jačina, to je vreme ekspozijije naj bolje odrediti probom. Okvirno vreme bi se kretalo za sita od 120 linija/cm 3minuta, a za 10 lin/cm od 7,5 do 15 minuta. Svakako, da kroz paus kopiramo nešto duže nego kroz film.Žuto bojene mrežice omogućavaju precizniju štampu, ali ih je potrebno duže osvetljavati nego bele. Emulzija 200T Tifleksova fotoemulzija na bazi polimera, (ljubičasta) primetno je veće gustine u odnosu na standardne emulzije i povećane otpornosti na vodu. Preporučuje se za štampu bojama na vodenoj bazi, i plastisolima, (T u oznaci). Neznatno je smanjene otpornosti
www.difol.co.yu

Plastisol boje

na razređivače. ( videti tabelu br.2 ) Ostale karakteristike su izuzetno dobre, kao i kod emulzija UST ili 200S.U obradi važe isti parametri kao kod emulzije UST. Emulzija 200S Tifleksova fotoemulzija na bazi polimera, niske otpornosti na vodu, koja dobro izdžava i agresivne razređivače. Svrstava se u red emulzija kao i napred navedene,sa dobrim definisanjem i rezolucijom. ( tabela br.2 ) U obradi važe isti parametri kao kod emulzije UST. Dodaci koji se po potrebi dodaju boji su: thinner baza, soft thinner baza, elastična baza, bubreća baza, sjajna baza, gliter baza, hot-melt puder (lepak u obliku praška), lepak za preslikače, u obliku paste,retarder i akcelerator. Pranje sita Za uklanjanje šablona sa sita Tifleks je stavio na raspolaganje STRIP KONCENTRAT, sredstvo kojim se razara otvrdnuta emulzija na situ i omogućava, uz sadejstvo PVC razređivača njeno potpuno uklanjanje. Koncentrat se razređuje u odnosu 1:20. dvadeset delova vode, jedan deo koncentrata.U slučaju da se i posle pranja sita zadrže neželjene čestice emulzije, preporučuje se korišćenje OXIPATE paste za uklanjanje duhova. Ovo sredstvo je sličnih karakteristika kao i kod drugih proizvođača. Sadrži snažno nagrizajuću komponentu, tako da je upotreba rukavica obavezna.Rastvara se u PVC razređivaču i u vodi. Lako se sa sita ispira vodom. Oxipate pastu naneti sa predhodno navlaženom krpom PVC razređivačem i ostaviti desetak minuta na situ. Sledi mehaničko uklanjanje zaostalih površina emulzije. Izvodi se sa obe ruke, kružnim, jednovremenim, trljanjem krpom sa obe strane sita. Zatim, sito isprati vodom.Ako se duhovi i posle tretmana zadrže u okancima, postupak ponoviti. Reference Strip koncentrat Oxipate pasta

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Razređivači Fabrički pripremljene boje su malo "tvrđe" strukture.Po tvrdoći se posebno izdvaja bela pokrivna boja.Razlog tome je izuzetno dobra zasićenost pigmentom. Ipak, lako se dovodi na potrebnu radnu tečljivost, dodavanjem (stanjivač),razređivač baze, od 10 - 60%, u odnosu na težinu boje. Ovim se postiže gustina koja optimalno odgovara linijaturi odabranog sita, vrsti tekstila i teksturi njegove površine. Svakako da se po potrebi može koristiti i tečni razređivač istog proizvođača. Gustina boja je dobro osmišljena. Uz upotrebu razređivača-stanjivača u obliku paste ("kupaž" baza ili engl. Thinner base ), moguće je štampati kroz sita od 21 - 120 linija po cm, bez razlivanja ili zapušavanja.Ova osobina je posebno poželjna pri štampi preslikača na silikonskoj hartiji čija površina je veoma glatka.Ova osobina plastisola čini ih upotrebljivim za dobijanje efekata koji su upotrebom drugih boja nedostižni. Reference "Kupaž" (thinner-stanjivač) baza 3964005 Soft thinner base (baza za poboljšanje mekoće i savitljivosti otiska 3962006 Razređivač za pranje boja sa sita i alata 2881

www.difol.co.yu

Plastisol boje

Elastična baza Za štampu na tekstilnim materijalima koji u svome sastavu sadrže elastične niti, (likru): singl, lakosta futer, frotir, render, a koji su veoma rastegljivi, preporučuje se dodatak boji u obliku gela, pod nazivom elastična baza. Baza čini boju elastičnijom i ublažava pojavu cepanja usled rastezanja materijala pri upotrebi. Elastična masa se dodaje u odnosu 5-20% na težinu boje.Dodajući 20% baze osnovna boja može da promeni početni ton za dve do tri nijanse ka svetlijim, o čemu treba voditi računa pri radu.Isti efekat je i pri dodavanju drugih komponenti. Reference Sjajna elastična baza 3954092 Napomena Sve navedene recepture i probe rađene su Tifleksovim materijalima. Slični materijali drugih proizvođača, daju približno iste rezultate. Preporučuje se njihovo testiranje pre upotrebe.

www.difol.co.yu