You are on page 1of 13

TĠCARĠ ĠġLETMENĠN

MALVARLIĞI

TTK m. 11/II

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 1


KAVRAM

 Ticari işletmeler çeşitli malvarlığı


değerlerinin birleştirilmesi
suretiyle iktisadi faaliyette
bulunurlar.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 2


KAVRAM
 En küçük bir ticari işletmede bile,
işletme sahibi kişisel
malvarlığından çeşitli değerleri
işletmeye tahsis eder,
malvarlığında olmayanları ise,
kiralamak veya ödünç almak
suretiyle kullanır.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 3


KAVRAM
 Zaman içerisinde işletmenin
malvarlığı, iktisadi bir bütün
oluşturur ve çoğu kez işletmeye
tahsis edilen malların toplam
değerini aşar.
 Öyle ki, işletmenin müşteri çevresi
ve işletme adı gibi unsurlar, bazen
işletmenin maddi unsurlarının çok
üzerinde bir değer kazanır.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 4


MALVARLIĞI UNSURLARI
TİCARİ
İŞLETMENİN
MALVARLIĞI
UNSURLARI

MADDÎ GAYRİMADDÎ
UNSURLAR UNSURLAR

FİKRÎ ve SINAÎ
İŞLETME İŞLETME MÜŞTERİ KİRACILIK
MÜLKİYET
TESİSATI SERMAYESİ ÇEVRESİ HAKKI
HAKLARI

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 5


MALVARLIĞI UNSURLARI

 Ticari işletmenin malvarlığına


dahil olan unsurlar,
“maddi unsurlar” ve
“maddi olmayan unsurlar”
olmak üzere iki gruba ayrılır:

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 6


MALVARLIĞI UNSURLARI

 Maddi Unsurlar: Malî nitelik taşıyan


doğrudan doğruya paraya çevrilebilen
makine, alet, edavat, demirbaş eşya,
hammadde gibi değerlerden oluşur.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 7


MALVARLIĞI UNSURLARI

–Maddi Olmayan Unsurlar:


Ticari işletmenin malvarlığı
içinde işletmenin mahiyetine
göre, ticaret unvanı, işletme adı
ve marka, patent gibi maddi
nitelik taşımayan unsurlar da
bulunabilir.
11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 8
MADDİ UNSURLAR

 Mahiyeti itibarıyla bu
unsurları, “iĢletme tesisatı” ve
“iĢletme sermayesi” olarak
ikiye ayırmak mümkündür:

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 9


MADDİ UNSURLAR

–ĠĢletme Tesisatı: ĠĢletme


tesisatı (duran varlıklar), ticari
iĢletme faaliyetinin yürütülmesi
için iĢletmeye sürekli Ģekilde
tahsis edilmiĢ olan taĢınır
mallar, taĢınmaz mallar ile
bunların ayrılmaz parça ve
eklentilerinden oluĢur.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 10


MADDİ UNSURLAR
– ĠĢletme Sermayesi: ĠĢletme
sermayesi veya döner varlıklar adı
verilen değerler ise, ticari
iĢletmenin faaliyetlerini yürütmesi
için hazır bulundurulan hammadde,
depoda tutulan malzemeler,
iĢletmenin ihtiyaçları için hazır
bulundurulan sarf malzemesi gibi
malları kapsar.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 11


MADDİ UNSURLAR

 ĠĢletme tesisatına konu mallar ile


iĢletme sermayesine giren mallar
birbirinden farklı hükümlere tâbidir.
 Örneğin, ticari iĢletmenin rehninde
iĢletme tesisatının tamamı rehnin
kapsamına girdiği halde, iĢletme
sermayesine bağlı unsurlar rehin
dıĢında kalırlar.

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 12


GAYRI MADDİ UNSURLAR
 Sınai Mülkiyet Hakları
– Ticaret unvanı
– İşletme Adı
– Marka
– Patent Hakkı
– Endüstriyel tasarımlar
 Fikri Mülkiyet Hakları
– Eser Üzerindeki haklar
– Komşu haklar
 Kiracılık Hakkı
 Müşteri Çevresi (peştemaliye)

11.07.2013 Dr. İbrahim ARSLAN 13