You are on page 1of 12

TĠCARĠ Ġġ

(TK m. 3, 21)

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 1


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMI

 Türk Ticaret Kanunu


bakımından, kiĢilerin
yaptığı iĢ ve iĢlemler, “âdi
iĢ” ve “ticari iĢ” olarak
ikiye ayrılır.

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 2


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMI

 Ticaret hayatının gerekleri


dikkate alınarak ticari iĢler,
âdi iĢlerden farklı kurallara
tâbi tutulur.

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 3


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMI

 Bu yüzden, ticari iĢlerin âdi


iĢlerden ayrılması
gerekmektedir.

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 4


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMI

ADÎ Ġġ TĠCARÎ Ġġ

Ticari iĢlere
Adi iĢlere genel
ticari hükümler uygulanır
hükümler uygulanır

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 5


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMI

 Ticari iĢlerin belirlenmesinde kullanılan


dört ayrı ölçüt kullanılır:
 Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiĢ iĢler
(TK m. 3)
 Ticari ĠĢletmeyle ilgili iĢler (TK m. 3)
 Tacirin iĢleri (TK m. 21/II)

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 6


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMI

TĠCARĠ Ġġ

MUTLAK NĠSBÎ
TĠCARÎ Ġġ TĠCARÎ Ġġ

TTK DıĢında, BaĢka


TTK’nda Düzenlenen ĠĢler Kanunlarda Düzenlenmekle
Beraber, bir Ticari ĠĢletmeyi
Ġlgilendiren ĠĢler
11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 7
TĠCARĠ Ġġ KAVRAMINA BAĞLANAN SONUÇLAR

 Bir iĢin “TĠCARΔ olarak


nitelendirilmesinin bazı önemli
sonuçları vardır. Bunlardan en önemli
ikisine göre;
 Ticari borçlarda teselsül karinesi
geçerlidir.
 Ticari iĢlere ticari faiz uygulanır.

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 8


TĠCARĠ Ġġ KAVRAMINA BAĞLANAN SONUÇLAR

TĠCARÎ Ġġ
KAVRAMINA
BAĞLANAN
SONUÇLAR

Ticarî Faiz
Teselsül Karinesi
Uygulanması

Bir borç iliĢkisinde birden fazla Ticarî borçlarda


borçlunun Bulunması halinde yasal faiz oranları
müteselsil sorumluluk adî iĢlere nazaran
hükümleri uygulanır. daha yüksektir.
11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 9
TĠCARĠ ĠġLERDE FAĠZ

 Faiz, para alacağının yasal semeresidir.


 Bir kiĢinin parasını kullanmaktan belirli
bir süre mahrum kalması karĢılığında
diğer taraftan aldığı ücrete faiz adı
verilir.

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 10


FAĠZ TÜRLERĠ

• Faiz türlerini, çeĢitli açılardan


sınıflandırmak mümkündür:
• Kaynağına Göre: Akdi faiz-Kanuni Faiz
• Niteliğine Göre: Basit faiz-BileĢik Faiz
• ĠĢleyiĢine Göre: Anapara faizi-Temerrüt faizi

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 11


TĠCARĠ ĠġLERDE FAĠZĠN ÖZELLĠKLERĠ

 Faiz yürütme kuralı


 BileĢik faiz uygulanması
 Adi iĢlere göre daha yüksek oranda
faiz istenebilmesi.

11.07.2013 Dr. Ġbrahim ARSLAN 12