You are on page 1of 29

EVN NPC v s pht trin cng ng

QUY TC NG X CA EVN NPC

V s pht trin cng ng NPC

Pht huy truyn thng ca ngi CBCNV ngnh in lc Vit Nam, Tng
cng ty in lc min Bc (EVNNPC) lun t ho l n v dn u trong lnh
vc kinh doanh v phn phi in nng v mt s lnh vc kinh doanh sn xut
khc trn a bn cc tnh min Bc. Vi a bn hot ng rng ln mang nhiu
nt vn ha c th ring ca cc vng, min, EVNNPC quyt tm gn gi v pht
huy tch cc truyn thng tt p ca ngi CBCNV ngnh in ni chung v ca
EVNNPC ni ring.
Vi s mnh EVNNPC v s pht trin cng ng v h gi tr ct li
trong mi phng chm hot ng, EVNNPC xy dng nn B quy tc ng x
nhm a ra nhng chun mc o c trong ng x v l kim ch nam cho ton
b CBCNV EVNNPC ng dng khi thc thi cng tc chuyn mn v giao tip
hng ngy.
B quy tc ng x ca EVNNPC s gip tt c CBCNV EVNNPC nh
hng v t hon thin mnh, to dng hnh nh ca chnh mnh, ca EVNNPC
trc cng ng, trc cc n v, cc c th trong quan h giao tip v trong cng
tc chuyn mn.
Vi nhng quy nh chun mc c xy dng trong B quy tc ng x
mi CBCNV EVNNPC s bit kt hp c ngha v tinh thn ca cc nguyn tc
vo trong tng hnh ng thc tin cng to dng, khng nh vai tr, v th v
thng hiu ca EVNNPC vi trong v ngoi nc v mi CBCNV EVNNPC
cng t ho hn khi mnh l mt trong nhng thnh vin lm vic trong mt mi
trng chuyn nghip, vn ha./.

V s pht trin cng ng NPC

MC LC CC T VIT TT

1. EVNNPC

Tng Cng ty in lc min Bc.

2. C quan

C quan EVNNPC.

3. n v thnh vin

Cc n v trc thuc, Cng ty con, Cng ty lin kt.

4. Lnh o EVNNPC Ch tch kim Tng Gim c EVNNPC, Ph Tng


Gim c EVNNPC, Kim sot vin trng EVNNPC
v K ton trng EVNNPC.
5. Lnh o Ban

Chnh Vn phng, Trng Ban, Ph Chnh Vn phng


v Ph Trng Ban cc Ban chuyn mn.

6. Lnh o

Lnh o EVNNPC v Lnh o Ban.

7. CBCNV

Cn b cng nhn vin.

8. SXKD

Sn xut kinh doanh.

9. HSXKD

Hot ng sn xut kinh doanh.

V s pht trin cng ng NPC

Mc Lc

PHN 1......................................................................................................................................................... 7
QUY TC NG X NI B ..................................................................................................................... 7
1.

NG X I VI T CHC ........................................................................................................ 7
1.1 i vi n v thnh vin: ............................................................................................................... 7
1.2 i vi cc Ban ti c quan Tng cng ty ...................................................................................... 7

2. NG X VI C NHN.................................................................................................................... 7
2.1 Lnh o vi CBCNV v ngi lao ng ....................................................................................... 7
2.2 CBCNV vi Lnh o ..................................................................................................................... 8
2.3 CBCNV vi ng nghip ................................................................................................................. 8
2.4 CBCNV ng x vi cng vic ......................................................................................................... 9
2.5 ng x trong vic s dng v bo qun ti sn chung ................................................................... 9
2.6 ng x trong bo mt thng tin .................................................................................................... 10
2.7 ng x khi i cng tc .................................................................................................................. 10
2.8 Khi i cng tc ti nc ngoi ...................................................................................................... 10
2.9 i vi mi trng........................................................................................................................ 10
2.10 ng x trong gia nh ................................................................................................................. 11
2.11 ng x ni c tr ........................................................................................................................ 11
2.12 ng x ni cng cng ................................................................................................................. 12
2.13 ng x khi gii quyt bt ng trong ni b .............................................................................. 12
2.14 Cc hnh vi b nghim cm ......................................................................................................... 12
QUY TC NG X VI BN NGOI ................................................................................................... 13
1. NG X I VI C QUAN CP TRN, A PHNG .......................................................... 13
1.1 Cam kt vi ng v Chnh ph ................................................................................................... 13
1.2 Cam kt vi EVN, B, ngnh hu quan ........................................................................................ 13
1.3 Cam kt vi a phng s ti ...................................................................................................... 13

V s pht trin cng ng NPC


2.NG X VI KHCH HNG, VI I TC ................................................................................ 13
2.1 ng x vi khch hng ................................................................................................................. 13
2.2 ng x vi i tc......................................................................................................................... 14
2.3 ng x vi truyn thng ............................................................................................................... 14
PHN III..................................................................................................................................................... 15
NGHI THC S DNG C V TREO C ............................................................................................ 15
V tr treo c .................................................................................................................................... 15

1.

2. Nguyn tc treo c .............................................................................................................................. 15


PHN IV .................................................................................................................................................... 16
CC NGHI THC NG X C TH ..................................................................................................... 16
VN HA CHO HI .................................................................................................................. 16

1.

1.1 Vn ho cho ............................................................................................................................... 16


1.2 Vn ho bt tay ............................................................................................................................. 16
1.3 Vn ho gii thiu v t gii thiu ............................................................................................... 18
1.4 Vn ho trong s dng danh thip ................................................................................................ 18
2. VN HA LM VIC ...................................................................................................................... 19
2.1 Vn ha trang phc khi lm vic: ................................................................................................ 19
2.2 Vn ha ni lm vic: .................................................................................................................. 19
2.3 Vn ha khi lm vic:.................................................................................................................... 20
2.4 Vn ha ng x, giao tip:........................................................................................................... 20
2.5 Vn ha in thoi ........................................................................................................................ 21
3. VN HA HI HP ......................................................................................................................... 22
3.1 Vn ha gi gic ........................................................................................................................... 22
3.2 Vn ha lng nghe ........................................................................................................................ 22
3.3 Vn ha pht biu: ........................................................................................................................ 23
3.4 Vn ha in thoi ........................................................................................................................ 23
3.5 Vn ha trong cuc hp ................................................................................................................ 23
4. I CNG TC ................................................................................................................................... 24
1. Vn ho gi gic ............................................................................................................................. 24
Vn ha ngi trong t .............................................................................................................. 24

2.

5. VN HA N UNG ....................................................................................................................... 25

V s pht trin cng ng NPC


5.1 Vn ho tham d tic mi: ........................................................................................................... 25
5.2 Vn ho mi tic: .......................................................................................................................... 26
LI KT ..................................................................................................................................................... 29

V s pht trin cng ng NPC


PHN 1
QUY TC NG X NI B
1. NG X I VI T CHC
1.1 i vi n v thnh vin:
Ban hnh cc quy ch qun l ni b ca ca EVNNPC ph hp h thng
vn bn quy phm php lut, ph hp vi iu l t chc v hot ng ca
EVNNPC
Cc vn bn ch o, hng dn phi chun mc, r rng, thng nht, khoa
hc, ph hp vi tnh hnh thc t hot ng SXKD ti n v.
Thc hin y v ng vi quy ch ban hnh, kim tra v gim st
thng xuyn vic thc hin cc quy ch, quy nh ca EVNNPC nhm kp thi
pht hin sai st trong ch o v iu hnh cc n v thnh vin.
Tn trng cc li ch v tnh c lp, to iu kin thun li cc n v
thnh vin cng pht trin.
Ch o, khuyn khch cc phng Ban c quan, cc n v tham gia cc hot
ng x hi, m bo hi ha gia hot ng sn xut kinh doanh v li ch ca
cng ng.
1.2 i vi cc Ban ti c quan Tng cng ty
Phn cng c th r rng chc nng cng vic cho tng Ban chuyn trch.
Xy dng quy ch hot ng r rng, to iu kin thun li cc Ban hon
thnh tt chc nng nhim v c phn giao.
2. NG X VI C NHN
2.1 Lnh o vi CBCNV v ngi lao ng
Lun ng vin, khuyn khch cn b, cng nhn vin lao ng trong
EVNNPC pht huy nng lc, nghin cu khoa hc, ng dng cng ngh, pht
minh sng kin ci tin k thut p dng vo thc tin trong mi mt ca hot

V s pht trin cng ng NPC


ng sn xut kinh doanh cng nh trong t chc qun l nhm t c hiu qu
cao nht.
Lun m bo n nh vic lm v i sng ca ngi lao ng. Mi
CBCNV EVNNPC s lun c quan tm, chm sc y cc quyn li v vt
cht v tinh thn theo quy nh ca Php lut v ca Ngnh
m bo xy dng cc ch i ng, cng bng, minh bch
Lun khuyn khch, to iu kin cho ngi lao ng rn luyn, trau di
kin thc, k nng pht trin. Khuyn khch cao cc tng sng to v to
iu kin ti ta cc tng sng to c p dng vo thc tin.
CBCNV EVNNPC phi c nh gi ng v c lng nghe; thnh tch
lun phi c nh gi chnh xc, kp thi, cng bng v cng khai. Ngi c
khuyt im phi chu hnh thc k lut theo mc ph hp.
2.2 CBCNV vi Lnh o
Lun c thi nghim tc, lch s, tn trng khi giao tip vi Lnh o.
Lm tt v ng nhim v c giao khng nh vai tr ca mnh trc Lnh
o. Lun cu th v hc hi khng ngng c nhng tng mi, nhng sng
kin ci tin k thut mi p dng vo thc tin trong HXSKD ca EVNNPC v
ti cc n v, gp phn xy dng EVNNPC ngy cng ln mnh hn na.
Tn trng kin ch o ca Lnh o, khng bn tn, a dua vi nhng
kin khc v Lnh o vi suy ngh tiu cc. Khi c kin ng gp cn trnh by
thng thn, trc tip mang tinh thn xy dng cng pht trin.
2.3 CBCNV vi ng nghip
Lun c thi khim tn, chn thnh, tc phong nhit tnh, vui v, gin d.
Tn trng ng nghip, knh trn, nhng di to nn bu khng kh phn khi
thi ua si ni trong c quan, n v.
C tinh thn on kt, tng thn, tng i sn sng gip ln nhau trong
cng vic cng nh trong sinh hot thng ngy cng tin b.
Lun hc hi kinh nghim ca nhng ngi i trc ng thi trao i, gp
v to mi iu kin ng nghip mnh ngy cng hon thin v pht trin.

V s pht trin cng ng NPC


Khi c giao cng gii quyt mt cng vic phi ch ng phi hp
cng hon thnh tt cng vic c giao. Khi bt ng quan im cn phi bo co
vi lnh o qun l trc tip (hoc lnh o 2 bn lin quan khi khc phng, Ban)
quyt nh gii quyt cng vic theo hng no?.
Khng n y cng vic v n trnh trch nhim. Khng ghen ght, k
v li b ko phi gy mt on kt ni b.
2.4 CBCNV ng x vi cng vic
Mi hnh ng, mi li ni, mi vic lm phi c thc hin theo nguyn
tc tun th quy nh ca Php lut, ca EVN v EVNNPC.
Lun cao vai tr, trch nhim c nhn, khng trn trnh, i ph, n y
trch nhim. Thc hin t ph bnh v ph bnh nghim tc, chn thnh, thng
thn, c thi cu th khc phc kh khn thc hin hon thnh tt cng vic
c giao.
Ton tm, ton trong cng vic, thc hin ht trch nhim c giao, m
bo hon thnh cng vic mt cch nhanh chng nht, chnh xc v hiu qu nht.
Lun thc hin nhim v theo quyt nh ca cn b qun l trc tip,
trng hp c s ch o ca lnh o cao hn th phi tun th theo s ch o
nhng phi bo co vi cn b qun l trc tip ca mnh v vic thc hin quyt
nh .
Khng lm dng, li dng quyn lc, chc v, hay nhim v c giao
thc hin cc hnh vi vi phm o c ngh nghip, vi phm cc ni quy, quy nh
ca c quan v ca Tng Cng ty.
2.5 ng x trong vic s dng v bo qun ti sn chung
CBCNV EVNNPC phi c trch nhim gn gi v bo qun ti sn chung,
k c ti sn giao ring cho tng c nhn s dng trong cng vic u phi m
bo s dng ng mc ch, ng cng vic, tit kim trnh lng ph. Khng s
dng ti sn chung v ti sn cng vo mc ch c nhn. Khng t mang ti sn
ra khi phng nu cha c php ca lnh o qun l
Thc hin nghim chnh mi ni quy, quy nh ca c quan, tt cc thit b
in v kha cht ca trc khi ra v.

V s pht trin cng ng NPC


2.6 ng x trong bo mt thng tin
Chp hnh nghim cc ch bo mt thng tin theo quy nh ca
EVNNPC.
Nu cha c php ca lnh o qun l th khng gi h s ti liu ca
EVNNPC hoc sao chp ra ngoi di bt k hnh thc no.
2.7 ng x khi i cng tc
m bo tun th ng ni dung, chng trnh v thi gian lm vic xy
dng c lnh o EVNNPC hoc lnh o qun l trc tip ph duyt. Khng
gy kh khn, tra hi vn vo, khng lm dng, li dng nhim v c giao
thc hin cc hnh vi vi phm o c ngh nghip, vi phm cc ni quy quy nh
ca EVNNPC
2.8 Khi i cng tc ti nc ngoi
Tun th ng chng trnh, ni dung lm vic v lch trnh i li
Tun th Lut php, L nghi v phong tc tp qun ti nc s ti. ng x
ph hp theo nghi thc ngoi giao trong qu trnh lm vic v giao tip.
Thc hin ng chc trch nhim v c giao ph. Tn dng c hi v thi
gian hc hi, thu thp ti liu, kinh nghim qu bu v cho n v, cho
EVNNPC
Gn gi, bo v v cao cc gi tr vn ha dn tc, uy tn ca EVNNPC
2.9 i vi mi trng
Lun cam kt gi gn mi trng theo tinh thn: Cng bo v ngi nh
chung
Thc hin nghim tc cc quy nh php lut v bo v mi trng
Tham gia v hng ng cc phong tro v bo v mi trng
Khun vin tr s c quan, n v cng nh ti phng lm vic c bi tr
khoa hc, thm m, lun sch s v thong mt, m bo 3 yu t Xanh sch
p.

10

V s pht trin cng ng NPC


Ni quy, quy nh, phng chm hot ng, mc tiu cht lng v s
phi c treo v tr d nhn, m bo d c v d hiu.
2.10 ng x trong gia nh
Lun knh trn, nhng di, hiu tho vi ng b, b m. Nui dy con ci
thnh con ngoan, tr gii thnh nhng ngi tt v c ch cho x hi. Cuc sng
gia nh lun m m, hnh phc, xy dng gia nh t tiu chun gia nh vn
ha
Hng dn, vn ng ngi thn trong gia nh, b bn gng mu chp
hnh ng ng li, ch trng, chnh sch ca ng, Php lut ca Nh nc,
thc hnh tit kim v chng lng ph trong sinh hot gia nh. Nht l vn ng
gia nh, b bn, b con li xm cng thc hin cuc vn ng Gia nh tit kim
in v chng trnh gi tri t hng nm.
Khng ngi thn, b bn li dng v tr cng tc ca mnh trc li c
nhn v lm nhng vic tri Php lut.
2.11 ng x ni c tr
Gng mu thc hin ng ch trng, chnh sch Php lut ca Nh nc
v cc quy nh ca Chnh quyn a phng ni c tr
C x vn ha, ng mc, khng phn bit giu ngho, k th vi mi ngi
chung quanh. Tng thn tng i, gip nhau lc hon nn, kh khn.
Cu th, tip thu cc kin ng gp ca chnh quyn, on th v nhn dn
a phng ni c tr
Tch cc tham gia cc hot ng x hi, nht l cc phong tro, cc cuc vn
ng quyn gp, t thin ti noi c tr.
Kin quyt bi tr cc thi h, tt xu, cc h tc lc hu a phng, cc
hnh vi tri vi Php lut.
Khng li dng cc vic ring t c nhn v li cho bn thn v gia nh.

11

V s pht trin cng ng NPC


2.12 ng x ni cng cng
Chp hnh nghim cc quy nh ca Php lut, quy tc sinh hot ni cng
cng. T gic tham gia gi gn an ninh trt t x hi, tch cc u tranh vi nhng
hnh vi tri Php lut, tri vi o l v thun phong m tc ngi Vit Nam
Kp thi thng bo cho c quan v cc n v c thm quyn v cc thng
tin v hnh vi vi phm php lut.
ng x vn minh lch s ng vi thun phong m tc trong giao tip. Chia
s, gip ngi gi, ngi tn tt, ngi b hon nn
Khng ph trng to thanh th c nhn khi tham gia cc hot ng x
hi.
2.13 ng x khi gii quyt bt ng trong ni b
Thng thn trao i, gii quyt bng tinh thn cu th, tnh xy dng gip
nhau cng tin b, t li ch cng vic ln trn ht. Trong trng hp bt ng tr
thnh mu thun ni b th cn b qun l trc tip hoc ngi ng u c quan
c trch nhim gii quyt thu tnh t l khng nh hng n cng vic chung
v on kt ni b.
Khng li dng mu thun c nhn v nhng vic bt ng li b ko
phi, lp ng minh gy mt on kt ni b.
2.14 Cc hnh vi b nghim cm
Tuyt i khng c li dng danh ting ca EVNNPC hoc ca EVN, ca
lnh o EVNNPC, EVN gii quyt cng vic c nhn
Khng tr dp hay c nhng hnh vi chia r, phn loi i vi nhng ngi
c nhng chnh kin khng cng quan im
Khng tham gia cng tc vi cc t chc hay c nhn bn ngoi c mu
thun, xung t li ch vi EVNNPC
Khng c ung ru, bia, dng cc cht kch thch hoc lm cc vic
ring gy mt trt t, thiu m quan trong gi lm vic.

12

V s pht trin cng ng NPC


PHN II
QUY TC NG X VI BN NGOI
1. NG X I VI C QUAN CP TRN, A PHNG
1.1 Cam kt vi ng v Chnh ph
EVNNPC cam kt thc hin tt cc nhim v chnh tr c giao. Nghim
chnh thc hin cc vn bn ch o ca Chnh ph v cc Ngh quyt ca ng.
Thng xuyn bo co, trao i, gi mi quan h tt to c s ng h
v ng thun ca ng v Chnh ph.
1.2 Cam kt vi EVN, B, ngnh hu quan
Thc hin nghim tc ch o ca EVN, ca B Cng thng. Phi hp cht
ch v gi mi quan h hi ha, hp tc vi cc c quan chc nng, cc phng Ban
chuyn mn ca EVN, ca B, ngnh thc hin cng vic mt cch hiu qu v
thi gian nhanh nht
Ch ng, kp thi xut nhng vn vng mc khi thc hin cc quy
nh ca EVN, ca B, ngnh.
1.3 Cam kt vi a phng s ti
Tun th cc quy nh ca chnh quyn a phng s ti. ng vin,
khuyn khch CBCNV tham gia cc hot ng x hi ca a phng. Phi hp
cht ch vi an ninh s ti gi gn an ninh trt t cho c quan EVNNPC, cng
nh ton th cc n v trong EVNNPC
Lun gi mi quan h thn thin vi a phng khi lm vic
2.NG X VI KHCH HNG, VI I TC
2.1 ng x vi khch hng
Vi phng chm khch hng l s tn ti ca chng ti. Mi CBCNV
EVNNPC khi giao tip vi khch hng phi th hin c thi thn thin, s
vn minh lch s, tn trng khch hng, tc phong nhanh nhn, nhit tnh, trch
nhim v tn tm.

13

V s pht trin cng ng NPC


Lun gii quyt cng vic m bo ng quy nh ca EVN v ca
EVNNPC. Tuyt i khng pht ngn tu tin, li ni thiu vn minh, do nt, ca
quyn. Khng gy kh khn, tra hi vn vo nhng iu kin khng c trong quy
nh khi giao tip vi khch hng.
Thng xuyn trau di v cp nht nhng thng tin mi nht v sn phm,
dch v v quy nh ca EVNNPC m bo cho khch hng lun nhn c
thng tin chn thc v y nht khi cn trao i, k kt.
Khi khch hng c thc mc hoc yu cu gii p v s dng sn phm,
dch v m EVNNPC cung cp th mi CBCNV theo thm quyn kp thi gii
quyt tha ng nhng yu cu , ng thi c trch nhim kim tra kt qu
c thc hin.
2.2 ng x vi i tc
Vi phng chm Hp tc cng pht trin Xy dng mi quan h vi
i tc cng nh coi trng cc i tc nh nhng ngi bn trn nguyn tc hp
tc bnh ng, tn trng ln nhau, hng n s hp tc di lu v cng pht trin
Lun gii quyt cng vic trn tinh thn tun th Lut php v tn trng
quyn li gia hai bn. Trng hp xy ra vng mc hay xung t cn gii quyt
trn nguyn tc cng bng, thin ch, hp tc v tn trng li ch gia cc bn lin
quan.
Thi ng x trng th, lch thip ng nghi thc
Khi lm vic vi cc i tc nc ngoi hay i cng tc nc ngoi, mi
CBCNV EVNNPC tn trng, tun th lut php, vn ha ca nc bn, tn trng
cc Hip nh, tha thun, Bin bn ghi nh m Vit Nam k kt hoc tham gia.
Tuyt i khng thc hin cc hnh vi p buc, nu ko, li dng nhm trc
li c nhn.
2.3 ng x vi truyn thng
i vi truyn thng
Nghim tc thc hin theo quy ch pht ngn m EVNNPC ban hnh.
Mi vn lin quan n EVNNPC th ch ngi c thm quyn hoc ngi c

14

V s pht trin cng ng NPC


y quyn t ngi c thm quyn ca EVNNPC mi c php cung cp thng tin
v pht ngn cho truyn thng.
Mi thng tin cung cp cho truyn thng phi m bo tnh trung thc, kp
thi, ng quy nh ca Php lut, ca EVN v ca EVNNPC. Ni dung truyn
thng phi cng khai, minh bch, d hiu to c s ng cm ca cng lun v
m bo li ch ca EVNNPC
i vi qung co
Thc hin ng cc quy nh ca Php lut v cng tc tuyn truyn qung
co.
Ni dung qung co: Cung cp thng tin cn thit phc v cho vic thc
hin cc nhim v chnh tr, chin lc pht trin, chin lc kinh doanh, nhim v
trng tm v qung b cng nh to dng hnh nh ca EVNNPC vi trong nc
v ngoi nc.
PHN III
NGHI THC S DNG C V TREO C
1. V tr treo c
Nghim tc thc hin mi nghi thc l tn Nh nc i vi vic s dng
Quc k.
2. Nguyn tc treo c
- C phi phng phiu, nguyn dng v nguyn mu sc
- C ti Hi ngh phi c treo cao hn u din gi
- Khng s dng c vo bt c mc ch no khc ngoi nghi thc
- Khi c khng s dng c na th phi thu hi v x l theo quy nh

15

V s pht trin cng ng NPC


PHN IV
CC NGHI THC NG X C TH
1. VN HA CHO HI
1.1 Vn ho cho
Hy ng ln khi gp g mt ai : ng vi t th nh c, mt nhn
thng ngi i din th hin s tn trng.
Mm ci: Gi t th lng thng, gt u cho. Hy lun t n ci trn
mi khi gp g v tr truyn vi khch hng v i tc.
Th hin s giao tip bng mt: Hy nhn trc din vo mt ngi i din
(nh mun ni vi h bit s tp trung s ch v quan tm n nhng g
h ni), nh mt thn thin th hin thin ch.
Ch ng gii thiu bn thn: Hy ni vi h bn l ai. ng ng im v
yn lng nh th ai c nhim v phi gii thiu h vi bn trc.
Khi ngi c cho ang bn giao tip vi ngi khc, c th ch cn
ci hoc gt u.
i tng

Cch thc cho

Thi im cho

Khch hng /i
tc

Xin
cho
ng/B
(Anh/Ch)
Tm
bit
ng/B
(Anh/Ch)
Bt tay, ci v cho
Cho Anh/Ch

Khi khch hng n

Cp di cho
cp trn
ng nghip

Xin cho Anh/Ch/Em

Khi khch hng v


Khi gp ln u trong
ngy
Khi gp ln u trong
ngy

Th t u tin cho: Nhn vin cho cp trn trc, khi c cho, cp trn
cho li; ng nghip cng cp: ngi t tui cho ngi nhiu tui trc.
1.2 Vn ho bt tay
Khi bt tay, hy nhn thng vo mt ngi i din
Mm ci khi bt tay

16

V s pht trin cng ng NPC


Phi ng khi c gii thiu vi mt ngi khc
Bt tay bng tay phi. Hy nh chuyn cp, giy t, ung hay in thoi
sang tay tri trc khi gi li cho ca bn qua ci bt tay.
Bn phi ng thng v i din hon ton vi ngi kia
Bt tay vi t th bnh ng (ph n c th ngi) hu ngh v tn trng ln
nhau. Ch nn sit nh biu hin s nng m thn thit.
Bt tay ln lt tng ngi theo th t n trc, n sau, ngi cao tui
hn, ngi c chc v cao hn. Khi v tr x hi thp hn, cn ch i tc
cha tay trc.
Khng ci lng hay cm ly c hai tay ca ngi i din khi bt tay.
Khng t thi khm nm, d i tng l nhn vt quan trng n mc
no.
Khng bt tay qu lu, lc mnh, lc lia la, km theo ci ni oang oang,
hunh hoang, toe tot, gi c hai tay.
Phi nm chc tay, c bit nu bn l ph n. Ph n vi ci nm tay cht,
khng phi sit mnh, s li n tng tt hn v c nh gi l ngi
t tin, quyt on.
Gi tay ca ngi kia mt vi giy thay v nm h v b ra ngay. Lm nh
vy s mang n cm gic gn gi, thn thit hn.
Khi bt bng tay phi, tay tri ca bn nn chm nhanh vo khuu tay ca
ngi i din. Hnh ng ny b sung vo s chn thnh v m p ca li
cho hi.
Hy bt u ni trc khi bung tay, nh Rt hn hnh c gp anh/
ch
Khi bung tay, khng nn nhn xung di bi n c coi l du hiu ca
s phc tng, h thp bn thn.
Bt hai tay: Bt tay kiu ny cng din ra ht nh kiu trc nhng nm c
tay tri. Cch bt tay ny lm tng din tch tip xc c th v ch nn c
s dng khi c mi lin h c nhn hay tnh cm vi ngi bt tay, cn
khng n s c cm gic khng chn thnh v b kim sot. V l do ny n
cn c gi l kiu bt tay chnh tr.
Bt tay quyn lc: Cch bt tay ny thng l du hiu ca quyn lc.
Quay lng bn tay hng xung c th hin vic kim sot, trong khi quay
lng bn tay ln trn c th hin s chp nhn kim sot.
Hy lun nh rng mc ch ca ci bt tay trong cng vic l cho hi, tm
bit, th hin s chc mng hay nht tr v nt vn g . V th, phi
thc hin n bng s m p, thn thin v chn thnh.

17

V s pht trin cng ng NPC


1.3 Vn ho gii thiu v t gii thiu
Gii thiu:

Gii thiu ngi c a v thp cho ngi c a v cao.


Gii thiu tn i km theo chc v.
Gii thiu ngi trong c quan trc vi i tc/ngi mi n (u tin
gii thiu theo chc v, tui tc).
T gii thiu:
Vi i tc, gii thiu ngn gn v tn, b phn lm vic ti EVNNPC.
Trnh rm r.
Thi khi gii thiu: lch s, khim nhng.

1.4 Vn ho trong s dng danh thip


S dng danh thip:
Cn chun b trc mt t danh thip khi mi gp ln u c th
trao c danh thip ngay/khi n bui tip khch.
Danh thip c th gi km theo qu tng, lu nim, c th dng
thm hi, cm n.
Khng dng danh thip c, nhu nt, gy gc, bn.
Khng vit nhng thng tin khc trn danh thip
Mu danh thip c s dng thng nht theo quy nh ca
EVNNPC.
Cch trao, i danh thip:
Ngi t gii thiu t a danh thip trc.
Ngi c gii thiu a danh thip sau khi nhn c danh thip
ca ngi i din
ng ln khi a danh thip, a danh thip sao cho ngi nhn c
th lu nh lun d dng mi thng tin sau khi nhn.
Nu ngi i din a danh thip trc, nn gt u nh khi nhn
danh thip.
Gi khong cch 1 cnh tay khi nhn danh thip. Nhn v xc nhn
li thng tin trn danh thip.
Nu cn thit, hi thng tin v cch pht m tn hoc bt c thng tin
g cha r trn danh thip.

18

V s pht trin cng ng NPC


Khi trao i danh thip vi nhiu ngi, hy bt u vi ngi v
tr cao nht.
Khi trao i danh thip vi hai nhm, hy bt u vi ngi ng
u ca c hai nhm
Sp xp li danh thip sau khi nhn v lm cch no ghi nh
nhng ngi gp.
Ch a danh thip tay tri v nhn bng tay phi.

2. VN HA LM VIC
2.1 Vn ha trang phc khi lm vic:
Mi CBCNV tun th mc ng phc theo quy nh thng nht trong
ton EVNNPC. Nht thit phi eo th tn trong thi gian lm vic v
trong giao dch cng tc.
Trng hp khng bt buc phi mc ng phc th yu cu: Trang
phc gn gng lch s, khng qu rm r, qu le lot
Vi s mi: o c c
Vi vy

: Kn o, khng b qu st ngi, khng qu ngn.

S dng giy hoc dp c quai.


2.2 Vn ha ni lm vic:
Gi gn cnh quan ni lm vic sch p, vn minh. Chp hnh tt mi
ni quy, quy ch ca c quan hoc ni lm vic.
Sp xp cc vt dng, dng c v thit b lm vic mt cch khoa hc
gn gng ngn np, m bo an ton v sinh v phng chng chy n
Khng t s dng ti liu, dng c nhn ca ngi khc khi cha
c s ng , cho php
Tuyt i khng n vt, ht thuc l trong gi/phng lm vic
Khng t tp, tn gu n o lm nh hng n mi ngi xung quanh

19

V s pht trin cng ng NPC


Nn g ca trc khi vo, ng ca khi i ra
C thc tit kim:
+ iu ha lun ch hp l (25o~26o)
+ Tt cc thit b vn phng s dng in nu thy khng cn thit khi
ra khi phng hay khi ht gi lm vic
2.3 Vn ha khi lm vic:
i/v ng gi quy nh ca EVNNPC;
Khi i cng tc: m bo ng thi gian, khng chm tr, l m gy
phin phc cho ngi cng i.
Trng hp t xut ngh hoc n mun phi bo co vi cn b qun
l trc tip
Cho/hi khi n/v vi thi vn minh lch s
Khng ung ruu, bia trong gi lm vic; khng ung cc nc c cht
kch thch, c men trong gi ngh tra c thc kim sot c
mi hnh vi ca mnh v khng nh hng n cng vic bui chiu v
nh hng n mi ngi xung quanh
Li ni nh nhng, ngn gn, truyn cm, trnh ct ngang li ngi
khc ni
Thi nghim tc khi lm vic, nhit tnh ci m khi c trao i
kin
Lun c tinh thn trch nhim khi lm vic
2.4 Vn ha ng x, giao tip:
Vi i tc: Tuyt i trung thnh vi khu hiu
Hp tc cng pht trin
+ Cho hi gii thiu tn V tr cng tc

20

V s pht trin cng ng NPC


+ Thi c x lch thip, ha nh, ng nghi thc v ph hp v hnh
thc
Vi khch hng: Tuyt i trung thnh vi khu hiu
Khch hng l s tn ti ca chng ti.
+ Cho hi vi thi chun mc, c vn ha
+ Giao tip lch s, thi n cn ci m, biu hin s thn thin, tn trng
khch hng
+ Gii thch r rng, khng vng vo, khng n y trch nhim
+ Khng biu l cc vn c nhn trong qu trnh giao tip
Vi cp trn:
+ Lun c thi cu th, chn thnh,
+ Li ni nh nhng th hin s tn trng, l php vi cp trn
Vi cp di:
+ Lun lng nghe v chia s to bu khng kh vui ti thoi mi
+ Tn trng cp di, to mi iu kin cp di c th pht huy sng
kin ci tin k thut
Vi ng nghip:
+ Lun chn thnh, ci m, vui v, ha nh
+ Tn trng ng nghip, bit knh trn nhng di
2.5 Vn ha in thoi
Vn ha nghe in thoi
i vi in thoi c nhn (in thoi di ng): chung va nghe trnh
lm nh hng n mi ngi xung quanh; khng ni to, ci ln. din t
ngn gn, d hiu; Khi hp: chung ch rung. Hn ch nghe in thoi
trong gi hp, trng hp bt c d cn ra khi phng hp nghe.

21

V s pht trin cng ng NPC


i vi in thoi c quan (in thoi bn): chung va phi, khng tr
li mun qu 3 hi chung. Khi nhn in thoi, cu u tin: Al + tn n
v/tn mnh + xin nghe. Ging ni lch s, lng nghe li ngi khc ni. Khng
ct ngang gia chng cu ni ca ngi khc khi bit ngi ta nh ni g
trc.
Vn ha gi in thoi
i vi in thoi c nhn (in thoi di ng): Nn ni ngn gn, r rng
khng lm nh hng n ngi xung quanh, ging truyn cm ngi ngi
nghe hiu c mnh nh ni.
i vi in thoi c quan (in thoi bn): Cu u tin: Cho hi + xng
danh, ging ni ngn gn, rnh mch, truyn cm ngi nghe hiu c
mnh nh ni
Khi Nghe hoc Gi in thoi: Khng nn tranh ci qua in thoi, lun
lun gi thi bnh tnh, ha nh. Nu khng th gii quyt qua in thoi
nn gp trc tip trao i

3. VN HA HI HP
3.1 Vn ha gi gic
n trc t nht 5 pht trc khi cuc hp bt u
Trong trng hp v l do chnh ng khng th tham gia cuc hp hoc n
mun gi phi thng bo vi ngi t chc ngay khi c th v trc khi cuc
hp c bt u
3.2 Vn ha lng nghe
Hiu r nhng yu cu v ni dung cuc hp ni chung v trch nhim ca
bn thn ni ring, nu c nhng im cha r hoc khng ng th phi trao
i vi ngi c trch nhim t chc cuc hp
Tun th quy tc iu hnh ca ngi ch tr cuc hp

22

V s pht trin cng ng NPC


Khng lm vic ring trong gi hp nh: c sch, bo, chi tr chi trn
my in thoi
Tn trng kin ca ngi khc, khng th hin thi tiu cc, thiu
tinh thn xy dng trong khi hp
Ch lng nghe kin ca ngi khc trc khi trnh by kin ca
ring mnh.
3.3 Vn ha pht biu:
ng k/a ra tn hiu trc khi pht biu
Lun ngh v bc tranh ton cnh trc khi trnh by kin
Trnh ngt li ngi khc
3.4 Vn ha in thoi
in thoi ch rung khng nh hng ti nhng ngi xung
quanh
Hn ch nghe in thoi trong gi hp, trng hp cn thit ch nghe in
thoi khi tho mn 2 iu kin:
+ Ngi nghe in thoi khng phi l ngi ang thuyt trnh, ang pht
biu
+ Khng thuc i tng chnh ca vic thuyt trnh, pht biu.
Trong trng hp phi nghe in thoi, ngi nghe bt buc phi ra khi
phng hp. Thi gian gin on khi cuc hp ti a l 5 pht.
3.5 Vn ha trong cuc hp
3.5.1 Trong cc bui hp c i tc:
Lnh o cao nht ca Tng Cng ty c mt trong cuc hp ngi vo gh
ch to
i tc ngi i din vi Lnh o
Ngi quan trng th hai ca Tng Cng ty c mt trong cuc hp ngi
pha bn tay phi ca lnh o cao nht

23

V s pht trin cng ng NPC


Ngi quan trng th hai ca i tc ngi pha bn tay phi ca i tc
Cc v tr khc sp xp tip theo theo th t u tin (ngi pha bn tay phi
quan trng, pha tay tri km quan trng hn)
3.5.2 Trong cc bui hp ni b:
Lnh o ngi vo gh ch to c b tr trung tm quay mt ra hng
ca ra vo
Ngi quan trng ngay sau lnh o ngi v tr bn cnh pha tay phi ca
lnh o
Tip n ngi quan trng tip ngi pha tay tri cnh lnh o
Cc v tr khc sp xp tip theo theo th t u tin (ngi pha bn tay phi
quan trng, pha tay tri km quan trng hn).
3.5.3. Vn ha trang phc:
Trang phc sch s, chnh t ph hp vi ni dung cuc hp
u tc gn gng, sch s

4. I CNG TC
1. Vn ho gi gic
Lun c mt trc khi chuyn i cng tc bt u ti thiu 3-5 pht mi
ngi trong on cng tc nm c s lng ngi c mt. Hiu r c mc
ch ca chuyn i cng tc v chun b y ti liu lin quan n nhng vn
m on cng tc s lm vic.
Nu t xut khng th tham d on cng tc c v l do chnh ng
phi bo co ngay vi Trng on hoc ngi gi chc v cao nht trong c
quan c mt trong chuyn i cng tc .
2. Vn ha ngi trong t
Ngi c chc v cao nht ngi bn phi hng gh sau ca xe, tip l
ngi quan trng th 2 ngi v tr tay tri ngi lnh o cao nht. Trng

24

V s pht trin cng ng NPC


hp c bit c th xp ba ngi ngi gh sau nhng ngi ngi gia l ngi
c chc v thp hn so vi hai ngi ngi bn cnh.
Cn b nhn vin hoc th k, phin dch vin i cng ngi gh cng hng
vi li xe. Cn b nhn vin i cng (tr ph n) khi xe dng, xung xe trc
v m ca cho lnh o.
Lnh o c phu nhn i cng th phu nhn ngi v tr danh d, lnh o
ngi bn tay tri phu nhn v khi dng xe cn b i cng (tr ph n) xung
trc m ca xe cho phu nhn xung trc, sau lnh o xung sau.
Trong chuyn i cng tc, nn ngi ng v tr c sp xp, c thi
vn minh, lch s tn trng mi ngi xung quanh.
Tuyt i khng ht thuc l trong t

5. VN HA N UNG
(tham d tic v t chc tic)
5.1 Vn ho tham d tic mi:
Tu theo ni dung bui tic c mi la chn trang phc cho ph hp
p ng c tiu ch trang phc: lch s, trang nh v thoi mi t tin trong
giao tip.
La chn v tr ngi ph hp v tng xng vi a v ca cc khch mi
xung quanh.
Tham gia vo ba tic phi ngi vi t th ong hong, t nhin to nn
phong thi t tin v t ch trong mi hnh ng ca mnh.
Khi n, khng dng tay bc trc tip vo thc n.
Thc n phi c t vo bt hoc a ring ri mi c n. Tuyt i
khng gp thc n trc tip a vo ming. Nn n nh nhng v t nh, trnh
gy ting ng trong lc nhai thc n.
Khng gc a ngang bt a n (trnh phong tc tp qun ca tng vng
min) nn gc a vo dng c gc a. Nhng ng tc: hp canh x xp, nhai

25

V s pht trin cng ng NPC


nhm nhom, gm v nh xng ba bi, dng a ca mnh gp thc n cho
khch s to ra nhng hnh nh thiu vn ho gy mt cm tnh, mt tc
phong.
nhn vin phc v dn bt, a dng xong. Khng t y sang bn
cnh pha khch ngi hoc sp xp li bn tic.
Khng p khch cng d tic ung cc loi ung c men v nng cn
cao, c bit l nhng v khch gi cng v lnh o cp trn, lnh o cc cp
B, Ngnh, nhng v khch l i tc trong cng vic, l ngi nc ngoi,
Bn thn khng c ung qu nhiu dn n nhng hnh ng lm mt tc
phong, t cch
Trnh tnh trng khng giao tip, ch ch tm vo vic n ung. Cn ch ,
quan st t nh bn tic lm ch trong mi tnh hung.
Ho nhp, ni chuyn vui v, ci m v thn thin trong mi ch . Trnh
vic va nhai thc n va ni gy mt v sinh, mt m quan. Khng bn bc
qu su vo vn ring t, chnh tr, trnh tit l b mt ca c quan mnh.
Khi c in thoi, c vic mun ra ngoi phi nh nhng ng ln i ra
ngoi. Khng gy ting ng khi x dch gh ngi, khng gy ch cho ngi
khc.
S dng khn n nh nhng v kn o khi dng xong ba. Gp phn
khn dnh thc n, son mi vo pha trong. Khi dng tm phi dng tay cn
li che ming. Quan st chung bn tic khng kt thc qu nhanh hoc qu
chm so vi mi ngi.
Kt thc ba tic, cn bt tay cho tm bit khch cng d v khng qun
ni li tm bit, cm n ch tic.
5.2 Vn ho mi tic:
Tu theo s lng v a v ca khch mi la chn v tr, khng gian t
chc tic.
Trang phc ca ngi mi tic phi lch s, gn gng ph hp vi tnh cht
bui tic.

26

V s pht trin cng ng NPC


Phi nhanh nhn, nim n n khch v mi khch vo v tr d tic.
Tu thuc vo ln nh ca bn tic b tr s lng khch vo mi bn
tic sao cho v tr khch ngi thoi mi thun tin cho vic d tic. Khong cch
gia cc v khch d tic cng bn khng qu xa hoc qu gn xp x khong
60 n 70 cm.
Ngi mi tic cn ngi v tr thun li, c th bao qut c ton b
khch mi ch ng trong vic giao tip vi khch mi.
Tham gia vo ba tic phi ngi vi t th ong hong, t nhin to nn
phong thi t tin v ch ng trong mi hnh ng ca mnh lm ch c
ba tic.
Khi n, phi s dng dao, tha, da trnh khng dng tay bc trc tip vo
thc n. Thc n phi c t vo bt ring ri mi c n. Khng gp thc
n trc tip a vo ming. Nn n nh nhng v t nh, trnh gy ting ng
trong lc nhai thc n.
Khng gc a ngang bt n (trnh phong tc tp qun ca tng vng min)
nn gc a vo dng c gc a. Nhng ng tc: hp canh x xp, nhai nhm
nhom, gm v nh xng ba bi, dng a ca mnh gp thc n cho
khch s to ra nhng hnh nh thiu vn ho gy mt cm tnh, mt tc
phong.
nhn vin phc v dn bt, a dng xong. Khng t y sang bn
cnh pha khch ngi hoc sp xp li bn tic.
Khng p khch d tic ung qu nhiu cc loi ung c men v nng
cn cao, c bit l nhng v khch gi cng v lnh o cp trn, lnh o cc
cp B, Ngnh, nhng v khch l i tc trong cng vic, l ngi nc
ngoi, Bn thn ngi mi tic khng c ung qu nhiu dn n nhng
hnh ng lm mt tc phong, t cch
Ngi mi tic khng c ch tm vo vic n ung. Phi t nh, kn o
quan st ton b khch d tic lm ch trong mi tnh hung. Ho nhp, ni
chuyn vui v, ci m v thn thin trong mi ch . Trnh vic va nhai thc

27

V s pht trin cng ng NPC


n va ni gy mt v sinh, mt m quan. Khng bn bc qu su vo vn
ring t, chnh tr, trnh tit l b mt ca c quan mnh.
Khi c in thoi, c vic mun ra ngoi phi nh nhng ng ln i ra
ngoi. Khng gy ting ng khi x dch gh ngi, khng gy ch cho ngi
khc.
S dng khn n nh nhng v kn o khi dng xong ba. Gp phn
khn dnh thc n, son mi vo pha trong. Khi dng tm phi dng tay cn
li che ming. Quan st chung bn tic chc chn ngi mi tic khng kt
thc trc khch c mi d tic.
Kt thc ba tic, cn bt tay cho tm bit khch d tic v khng qun ni
li cm n khch ti d./.

28

V s pht trin cng ng NPC


LI KT
B quy tc ng x ca EVNNPC c xy dng trn nn tng cun ti
liu Vn ha lm vic v ng x ca EVNNPC c ban hnh rng ri nm
2011.
B quy tc ng x ca EVNNPC khi i vo p dng thc tin s pht huy
c nng lc ca tng CBCNV EVNNPC v l ng lc thc y cho mi
CBCNV EVNNPC thc thi c hiu qu cng tc chuyn mn, xy dng tc
phong lm vic chuyn nghip v thi lm vic vn minh, c vn ha.

Hy vng rng, B quy tc ng x ca EVNNPC s l quy nh chun mc


c ng dng, ng hnh cho mi CBCNV EVNNPC qun trit, hiu su sc
v hnh ng thng qua hnh vi ng x khi lm vic, giao tip, gp phn gn gi
v nng cao truyn thng on kt ni b, ng thi to dng hnh nh v gi
vng nim tin ca khch hng, ca i tc v ca ca cng ng i vi
EVNNPC./.

******************************************

29