You are on page 1of 10

Uputstvo za primenu

Samolepljive folije za oblepljivanje


vozila

1. Uvodne odredbe 2.2 Nanošenje folije


Uspešno oblepljivanje vozila zavisi od tačnog poznavanja Folija se nanosi u suvom stanju.
stanja automobila, kako bi se omogućio pravilan izbor
samolepljive folije. Ovo zahteva odgovore na sledeća 2.2.1 Testiranje nanošenja
pitanja: Izričito preporučujemo testiranje posle čišćenja, a pre
• Koliko je staro vozilo, ili farba automobila? nanošenja da bi se proverilo konačno lepljenje posle 24
• Koliki je opseg popravki vozila, pogotovo njegove sata. Preporučljivo je takođe naneti foliju na nekritične
farbe? površine (prim. prozor) zbog upoređivanja.
• Da li ima bilo kakvih tačaka korozije? Ponoviti čišćenje kao sto je gore opisano ukoliko se folija
• Da li će se folija primeniti na plastične površine? zalepi ili se stvore vazdušni mehurići.
• Da li će se folija primeniti na valovitim površinama ili Isto se podrazumeva ako je lepljenje preslabo (prim. ako
površinama sa nitnama? je vozilo ili delovi istog već bilo premazano supstancama
• Koliko je vozilo? uz korišćenje nanotehnologije).
• Koje su problematične zone? U slučaju da test pokaže smanjenu lepljivost na prozore
vozila, čišćenje acetonom moze da pomogne. Molimo
Čim se odgovori na ova pitanja, tip samolepljive folije proverite da prozorska guma, obojene površine ili
se moze odabrati: plastični delovi ne dođu u kontakt sa acetonom jer
Kalendrisane i relativno jake folije koje pružaju zbog aceton može oštetiti ove delove.
svoje jačine pogodnost lakog uklanjana, mogu biti Posle završetka ponovnog čišćenja, ponoviti test
primenjene za prekrivanje automobila, ako nema nanošenja kako je gore opisano.
''Problematičnih zona''
Cast folije koji se lako primenjuju u procesu za 2.2.2 Potrebni alati
automobilska oblepljivanja sa “problematičnim zonama” Potrebni alati za nanošenje folije:
• filcana pločica
• nožić ili skalpeli
2. Način primene • fen
ORAFOL® preporučuje upotrebu jedino materijala sa
istim serijskim brojem za jednu grafičku aplikaciju. Osnovni alati:
Kada se koriste različiti serijski brojevi folije tehničar bi • komplet šrafcigera
trebalo da sprovede testove kako bi utvrdio moguće • komplet hexagon ključeva
razlike u upotrebi folija i u kvalitetu grafičke aplikacije. • ključeva različite veličine i/ili komplet gedora
• kombinovana i kljunasta klješta
2.1 Čišćenje • gumeni čekić
Samo uobičajeni deterdženti bi trebalo da se koriste za
čišćenje površine. Nije dozvoljeno nanošenje 2.2.3 Potrebni uslovi
deterdženata koji koriste nanotehnologiju za • Vozilo mora imati makar najmanju preporučljivu
proizvodnju nanozatvaranja ili nanooblaganja na temperaturu nanošenja.
površini koja se čisti. • Čista, svetla i soba bez prašine sa uzvišenjem ili
Dan pre primene folije, automobil treba odneti na platformom za sastavljanje, ukoliko je moguće.
pranje (uz korišćenje četki, bez ručnog pranja.) • Dovod struje.
Površine i ivice bi trebalo temeljno proveriti za ostatke
voska ili paste za poliranje. Bilo kakva slična supstanca
2.2.4 Priprema
se mora ukloniti uz korišćenje industrijskih prečistača ili
• Pažljivo izmeriti delove vozila i formate folije pre
silikonskih deterdženata (Izopropanol sam neće biti
dovoljan.) sečenja.
Ostaci silikona ili drugi ostaci u dubokim neravninama se • Folije bi trebalo odseći na kolima. Širina od 152 cm je
moraju potpuno ukloniti. pogodna za nanošenje folije na mnoge tipove vozila bez
U sledećem koraku izopropanol bi trebalo da se koristi nastavljnja i preklapanja.
da se obezbedi potpuno uklanjanje svih ostataka • Sečenje se uvek mora izvršiti na ivici dela na koji se
deterdženta. (Korišćenje alkohola nije preporučljivo). folija nanosi.
Svi delovi koji smetaju aplikaciji se moraju ukloniti • Spoljna strana folije (gabaritna širina) je okrenuta u
(spoljna ogledala, kvake, ukrasi itd) unutrašnji deo vozila .
Proveriti i očistiti prekrivene površine kako je gore • Ne seći folije do samne ivice automobila kako bi se
opisano. izbeglo skupljanje ( smanjenje) folije ili mehaničko
Uveriti se da je vozilo porpuno suvo. Preostala vlaga oštećenje folije, odlepljivanjem rubova, prilokom
pogotovo ispod gumenih delova se mora ukloniti pranja četkama za čišćenje, ili vetar itd.
korišćenjem vrelog vazduha koji je pod pritiskom.

-1 / 2-
Uputstvo za primenu
Samolepljive folije za oblepljivanje
vozila
• Foliju treba naneti i ispod gumenih delova da bi se mehuriće trebalo blago probušiti iglom ili skalpelom, a
izbegle slobodne ivice, koje se mogu mehanički vazduh bi trebalo istinuti rakelom.
odlepiti.
• Ako je neizbežno seći foliju na površini vozila, naneti 3. Pošto je nanošenje završeno
silikonski krep ili slični materijal na mesto gde se seče. Vozilo treba ostaviti na temperaturi nanošenja dodatnih
Blago podići foliju posle sečenja i ukloniti krep pre 24 časa. Posle približno 3 dana folija će se zalepiti toliko
nego što se konačno nanese folija. čvrsto za auto da vozilo možete odvesti kroz auto-
perionicu bez problema.
2.2.5 Metod nanošenja Nikakvu pastu za poliranje ne treba nanositi na vozilo
Uvodne odredbe najmanje 3 nedelje posle oblepljivanja. Samo silikonske
Kalendrisane folije ne smeju biti deformisane na toplo ili teflon paste za poliranje bez voska se mogu koristiti za
preko velikih nabora automobila, moraju biti ugurane ili plastične površine.
ukrojene po ovim šupljim delovima. Nikakve hemikalije za čišćenje koje su pod visokim
Visoko kvalitetne Cast folije se mogu nanositi fenovima pritiskom se ne smeju korisititi za čišćenje vozila.
na toplo. Trebalo bi ih ugurati i ukrojiti po naborima.
Sveže štampane folije bi trebalo raširiti i ostaviti da se
suše 72 časa pre laminacije. Molimo pogledajte naše
4. Uklanjanje
Molimo pogledajte “Uputstvo za upotrebu za ploter
uputstvo za upotrebu za digitalno štampanje materijala.
materijale”.
Nanošenje na prozore vozila: koristiti isključivo folije
koje su odobrene za nanošenje na prozore vozila preme
zakonu o bezbednosti u saobraćaju. Folija se isključivo
nanosi na spoljne delove prozora. Uveriti se da ne ometa Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu. Nismo
vozačevo vidno polje. Nanošenje na zadnje staklo objasnili sve moguće aspekte primene. Specijalizovano ili
zahteva postojanje drugog spoljnog ogledala. Ne profesionalno znanje i kompetencije licenciranog proizvođača se
prekrivati prozorski ram i gumeni okvir. Folija se ne sme pretpostavljaju. Usled različitosti potencijalnih uticajnih faktora
ulještiti između prozorskih ramova (videti takođe tokom nanošenja i upotrebe, preporučujemo izvršavanje
German General Type Approval ABG). sopstvenih testova naših proizvoda od strane kupaca koji žele da
Nanošenje folije koriste folije za specijalnu primenu. Nikakve zakonski vezujuće
• Postaviti foliju za nanošenje na površinu vozila i garancije određenih kvaliteta ne mogu biti dobijene ili izvučene
iz naših informacija.
pričvrstiti lepljivom trakom ili preostalim delovima
folije.
Oranienburg, 6 Novembar, 2006
• Uveriti se da se folije uzdižu oko 5 cm iznad ivica
delova na koje se folija nanosi. ORAFOL® Europe GmbH
• Ukloniti zaštitni papir sa folije i razvući foliju jednako Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
preko delova koji se oblepljuju. Naneti foliju Tel.: +49 (0) 3301 864 0
ravnomerno lepljenjem. Fax: +49 (0) 3301 864 100
• Za zaobljene površine kao što su krila čitava folija se Email: verkauf@orafol.de
mora zagrejati uz korišćenje fena.
• Iseći i saviti ivice tek pošto se folija ohladi
Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
Važno DIFOL doo
Sve izobličene delove i ivice bi trebalolo pažljivo ponovo Proleterske solidarnosti 19, 11070 Novi Beograd
zagrevati fenom posle lepljenja kako bi se lepljiva Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
supstanca brzo aktivirala. U slučaju vrlo velikih nabora, Fax: +381 (0) 11 31 30 195
preporučuje se kratko zagrevanje ovih delova do email: office@difol.co.yu
temperatura od 150°C do 180°C. Na ovaj način vinil
postaje stabilna struktura. Temeperatura neće oštetiti
lepljivu supstancu niti farbu vozila. Specijalizovane
prodavnice nude infracrvene termometre koji
omoguđavaju tačno merenje temperature. Neprekidno
pomerati fen kako bi se izbegla oštećenja folije.
Konačno foliju treba ponovo utisnuti u udubljenja.
Kada je ponovno sastavljanje završeno, zagrejati sve
ivice i nabore ponovo fenom do 150°C. Preostali sitni
vazdušni mehurići ispod folije će ispariti kroz foliju u
roku od nekoliko dana zavisno od spoljne temperature.
Jedino bi veće

-2 / 2-
Uputstvo za primenu
Digitalni materijali
kvaliteta(sjajnost, kolorit, otpornost na mehanička
®
1. Uvod oštećenja). ORAGUARD laminacija povećava kolorit i
ORAFOL
®
pruža širok opseg samolepljivih digitalnih odredjuje sjaj površine(sjaj, mat, polusjaj), obezbedjuje
štamparskih materijala za mnoštvo različitih primena. Idu odličnu UV zaštitu od sunca i štiti od vlage i habanja.
uz odgovarajući set svetlećih folija. Da bi se postigle Prljavština može lako biti obrisana uobičajnim sredstvima.
navedene osobine folija važno je pratiti uputstva za Izuzetno je važno da boja bude dobro osušena pre
pripremu i primenu koja se mogu naći na internetu na lepljenja. Nedovoljno osušena boja može dovesti do
www.orafol.de. oštećenja laminacije ili zadržavnja vazduha. Pored toga
®
Ukoliko želite da nanesete ORAJET -materijal na vozilo može izazvati poteškoće sa stabilnošću boja.
molimo pogledate naše uputstvo za upotrebu za Preporučujemo da se koriste materijali istog proizvodjača i
samolepljive folije za oblepljivanje vozila. istog tipa(monomerna na monomernu, polimerna na
polimernu foliju) jer su samo tako materijali medjusobno
uklopljeni. Predlažemo da pogledate našu listu
2. Čuvanje i uslovi obrade preporučenih materijala u zavisnosti od vrste štempe. Za
®
®
Samolepljivi proizvodi koje isporučuje ORAFOL isporučuju detaljnije informacije o ORAGUARD lainacijama pogledajte
se u rolnama i trebaju uvek biti zaštićeni. Mogu stajati www.orafol.de
vertikalo na kraju rolne koja je blokirana, nikada ne smeju
da leže na strani za materijala. Sladištenje u upotreba, 6. Nanošenje
materijali treba da se drže u hladnim i suvim prostorima Za nanošenje ORAJET
®
digitalnih štamparskih folija i
zaštićenim od sunca. Relativna vlažnost vazduha treba da je ®
ORAGUARD laminacije na vozila molimo videti uputstvo za
izmedju 50% i 60% a temperatura +18°C i +22°C. Direktno upotrebu za primenu samolepljivig folija za oblepljivanje
sunševo zračenje i odlaganje blizu radijatora treba vozila.
izbegavati. Molimo da obratite pažnju na skladišteni vek Za primenu na druge poršine molimo videti uputstvo za
koji se nalazi u ovom uputstvu za svaku foliju. upotrebu za ploter folije.
Ne savetujemo lepljenje na neravne površine.
3. Uputstva za štampanje
®
ORAFOL preporučuje upotrebu isključivo materijala sa 7. Uklanjanje
istim serijskim brojem za jednu grafičku aplikaciju. Kada se Molimo videti uputstvo za upotrebu ploter folija.
koriste različiti serijski brojevi tehničar bi trebalo da
sprovede testove kako bi ustanovio moguće razlike u
upotrebi folija i u kvalitetu grafičke aplikacije. 8. Opšte odredbe
®
Sa materijalima za digitalnu štampu treba generalno ORAFOL pruza informacije za preporučljive printere i ICC
rukovati sa velikom pažnjom. Pamučne rukavice treba profile. Besplatan CD sa ICC profilima za razne printere je
koristiti kako bi se izbeglo oštećenje ili prljanje površine. moguće nabaviti kod lokalnog distributera.
Proveriti stanje površine pre štampe. Takođe proveriti fajl
® ®
koji se štampa i odgovarajući ICC profil. ORACAL /ORAJET
digitalni materijali zahtevaju različite parametre Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu. Nismo
objasnili sve moguće aspekte primene. Specijalizovano ili
podešavanja štampača i softvera(RIP), zbog različitih
profesionalno znanje i kompetencije licenciranog proizvođača
karakteristika materijala, kao što je na primer debljina.
se pretpostavljaju. Usled različitosti potencijalnih uticajnih
Proveriti da li ste uneli odgovarajuće vrednosti za količinu faktora tokom nanošenja i upotrebe, preporučujemo vršenje
nanosa mastila i definisali kolorit. Dodatno, proveriti sopstvenih testova naših proizvoda od strane kupaca koji žele
specifikacije same folije i boja dali odgovaraju za da koriste folije za specijalnu primenu. Nikakve zakonski
aplikaciju, trajnost, (unutrašnja/spoljna). vezujuće garancije određenih kvaliteta ne mogu biti dobijene
ili izvučene iz naših informacija.
4. Sušenje
Sveže štampane folije je potrebno raširiti i ostaviti da se Oranienburg, 6 Novembar, 2006
suše pre laminacije, u suprotnom ostaci razredjivača ne
mogu da ispare i mogu umanjiti funkcionalnost ORAJET ORAFOL® Europe GmbH
folije. Takođe, poteškoće se mogu javiti sa stabilnošću boja Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
koja nije potpuno suva. Tel.: +49 (0) 3301 864 0
Sveže štampani vinil se skuplja posle štampe, tokom procesa Fax: +49 (0) 3301 864 100
sušenja. Ako do procesa sušenja dođe nakon nanošenja na Email: verkauf@orafol.de
podlogu, skupljanje folije se može pojaviti na ivicama, u
vidu nabora.
Važno je da je boja sa štampe potpuno suva pre nanošenja Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
na podlogu. Raširiti ili okačiti sveže štampani materijal da DIFOL doo
se suši najmanje 72 časa. Proleterske solidarnosti 19, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
Fax: +381 (0) 11 31 30 195
5. Laminacija email: office@difol.co.yu
Laminacija Inkjet štampe se preporučuje kako bi se
produžio vek trajanja uz zadržavanje visokog

-1 / 1 -
Uputstvo za primenu
ORALITE® Reflektujuće folije
lepilo. Uhvatiti kraj odlepljenog zaštitnog papira ispod folije
1. Uvodne odredbe i nastavite da ga odvajate, istovremeno pritiskajući gumenim
®
ORAFOL preporučuje isključivo upotrebu materijala sa valjkom. Isecite delove folije koji van mere oštrim nožem i
istim serijskim brojem za jednu grafičku aplikaciju. Kada se pritisnuti foliju još jednom. Pri korišćenju mašine za
koriste različiti serijski brojevi tehničar bi trebalo da nanošenje folije proveriti da li je valjak potpuno podešen
®
sprovede testove kako bi ustanovio moguće razlike u preko čitave širine. Nanositi ORALITE reflektujuće folije na
upotrebi folija i u kvalitetu grafičke aplikacije. površinu isključivo u suvom stanju.

2. Skladištenje 7. Nanošenje slova/simbola


®
®
ORALITE reflektujuće folije treba u svako doba čuvati na Slova i simboli se nanose sitoštampom koristeći ORALITE -
®
hladnom i suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti, screen printing boje 5010-070 (crno) ili ORALITE -foliju za
one koje se isporučuju u rolnama zatvorene u originalne slova 5071.
kartone horizontalno, a one isporučene u tabacima na
policama ili paletama. Temperatura u opsegu od 20°C do 8. Tehnika laminacije
24°C i relativna vlažnost od 40% do 60% se smatraju Ova tehnika se primenjuje kod sitoštampe sa ORALITE
idealnim. Pri skladištenju treba ih sortirati po serijskim sitoštamparskim bojama serije 5010. ORALITE- reflektujuće
brojevima i datumu prijema. folije se mogu štampati pre ili posle nanošenja na površinu.
ORALITE-screen printing boje serije 5010 ne zahtevaju
3. Sečenje providni lak.
®
ORALITE reflektujuće folije se mogu seći ručno ili mašinski,
ili seći u gomilama (visina gomile 10 cm) na noževima. 9. Čišćenje
Upotrebljavati isključivo izrazito oštar alat za sečenje. Prvo isperite čistom vodom a zatim očistitie sunđerom ili
mekom četkom u toploj vodi u koju je dodat deterdžent. Na
4. Kvalitet primajuće površine kraju isperite očišćenu površinu čistom vodom.
®
Visok kvalitet nanošenja ORALITE reflektujućih folija zavisi
od kvaliteta primajuće površine i temperature nanošenja. 10. Uklanjanje
Površina na koju se folija nanosi treba da je čista, suva, bez Kada se jednom nanesu, trajne lepljive retroreflektuijuće
ulja, masti, sredstava za čišćenje, silikona i bilo kog drugog folije se ne mogu ukloniti bez njihovog oštećenja. Pažljivo
zagađenja. Mehurići gasa se mogu formirati između folije i zagrevanje pomaže uklanjanju gornjeg sloja. Upotrebiti
površine ukoliko postoje bilo kakvi ostaci sredstva za solventni razređivač za uklanjanje lepila.
čišćenje kao rezultat nepravilnog čišćenja, ili ako je lak na
površini svež. Pločice pravljene od legura aluminijuma
pružaju najbolje lepljenje, mada druge glatke i čvrste, Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu. Nismo
otporne na vremenske uslove, i druge neporozne površine su objasnili sve moguće aspekte primene. Specijalizovano ili
takođe prikladne. Ipak preporučujemo našim kupcima da profesionalno znanje i kompetencije licenciranog proizvođača se
testiraju pouzdanost nanošenja, pre korišćenja. pretpostavljaju. Usled različitosti potencijalnih uticajnih faktora
tokom nanošenja i upotrebe, preporučujemo izvršavanje
sopstvenih testova naših proizvoda od strane kupaca koji žele da
5. Poklapanje boja koriste folije za specijalnu primenu. Nikakve zakonski vezujuće
®
Ukoliko se na površinu nanosi nekoliko ORALITE garancije određenih kvaliteta ne mogu biti dobijene ili izvučene
reflektujućih folija, poklapanje boja se mora proveriti na iz naših informacija.
dnevnoj svetlosti kao i pod osvetljenjem. Važno je koristiti
reflektujuće folije isključivo sa jedne rolne. Ukoliko jedna Oranienburg, 6 Novembar, 2006
rolna nije dovoljna uvek koristiti materijal sa istim serijskim
brojem. ORAFOL® Europe GmbH
Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
6. Nanošenje folije Tel.: +49 (0) 3301 864 0
®
Ukloniti zaštitni papir sa ORALITE reflektujuće folije Fax: +49 (0) 3301 864 100
odlažući podlogu na bazu. Ako je nophodno preklapati Email: verkauf@orafol.de
folije, zavisnosti od formata preklapanje treba da bude od 3
do 6 mm. Proverite da se folije nanose tako da desna strana
dodiruje desnu stranu a leva strana levu. Temperatura Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
vazduha i materijala ne bi trebalo da padne ispod 15°C dok DIFOL doo
se nanosi ORALITE reflektujuća folija. Bez obzira da li se Proleterske solidarnosti 19 11070, Novi Beograd
®
nanose ručno ili uz upoterbu mašina, ORALITE reflektujuće Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
folije je poželjno nanositi na temperaturi od oko 21°C. Fax: +381 (0) 11 31 30 195
Ručno nanošenje je preporučljivo isključivo na male email: office@difol.co.yu
površine uz korišćenje gumenih valjaka srednje tvrdoće. Da
se osigura tačno postavljanje, početi sa uklanjanjem samo
®
60 do 80mm zaštitnog papira ORALITE reflektujucće folije.
Postaviti foliju na primajuću površinu i pritisnuti na kraj na
kome je

-1 / 1 -
Uputstvo za primenu
Ploter materiali
posle čišćenja. Za poslove koji zahtevaju multi-
1. Uvodne odredbe kolor dizajn uverite se da su ORAMASK ploter
folije nanete na farbu koja je potpuno suva.
Sledeće opšte odredbe su date za nanošenje Ploter
Ostatci sredstava za čišćenje mogu uzrokovati
materiala.
ostatke lepila da ostanu nakon uklanjanja
Ako želite da nanesete ploter materijal na vozilo,
šablona.
molimo vidite takođe naše uputstvo za upotrebu
samolepljivih folija za oblepljivanje vozila.
Orafol preporučuje upotrebu isključivo materijala 4. Temperatura nanošenja
sa istim serijskim brojem za jednu grafičku Temperatura nanošenja treba da bude ista kao
aplikaciju. Kada se koriste različiti serijski brojevi već pomenuta u priloženom uputstvu. Značajno
tehničar bi trebalo da sprovede testove kako bi smanjenje temperature treba izbegavati tokom
uvideo moguće razlike u upotrebi folija i u kvalitetu prvih 24h po lepljenju. Ukoliko ipak dođe do pada
grafičke aplikacije. u temperaturi, preporučujemo upotrebu vrelog
vazduha iz fena za kosu.
2. Uslovi čuvanja i obrade
Samolepljivi proizvodi ORACAL®, ORAJET®, 5. Uklanjanje silikonskog papira
ORAGUARD®, ORABOND® i ORAMOUNT® Položiti isečenu ploter foliju sa folijskom stranom
isporučuju se u rolnama i trebaju uvek biti postavljenu na dole, na ravnu površinu. Povucite
zaštićeni. Mogu stajati vertikalo na kraju rolne koja silikon papir samo toliko koliko je potrebno da se
je blokirana, nikada ne smeju da leže na strani za započne lepljenje. Uvek odvajati silikonski papir
materijala. Sladištenje u upotreba, materijali treba od folije, nikada obrnuto.
da se drže u hladnim i suvim prostorima
zaštićenim od sunca. Relativna vlažnost vazduha 6. Nanošenje
treba da je izmedju 50% i 60%, a temperatura ORAFOL preporučuje upotrebu jedino materijala
+18°C i +22°C. Direktno sunševo zračenje i sa istim serijskim brojem za istu boju. Postoje dva
odlaganje blizu radijatora treba izbegavati. Molimo glavna metoda nanošenja: suvo i vlažno lepljenje.
da obratite pažnju na skladišteni vek koji se nalazi Za suvo lepljenje prvo postaviti foliju secite i
u odgovarajućem uputstvu za svaku foliju. naslonite na jedan ugao površine. Potom
nanesite ostatak primenjujući plastični rakel
3. Priprema površine preko folije. U zavisnosti od veličine isečka koji se
Visoko kvalitetna specijalna lepila korišćena za montiraju silikonski papir se može potpuno
ORACAL samolepljive materijale odlično prianjaju ukloniti pre spajanja ili postepeno tokom
na skoro svaku čistu, glatku, površinu otpornu na procedure lepljenja. Prilikom korištenja ORATAPE
vremenske uslove koja je očišćena od masti, voska transfer folije ili papira, odvojiti je polako od folije
i silikona. Pre upotrebe ORAFOL, samolepljivih pod uglom od 180°. Vlažno lepljenje treba da se
proizvoda, temeljno očistiti površinu radi samo u toplim vremenskim uslovima kada su
izopropanolom i obrisati je krpom. Mehurići temperature najmanje +18°C. Poprskati izloženu
vazduha se mogu formitrati između folije i lepljenu stranu sa slabim rastvorom vode i
površine ukoliko ostane imalo ostataka sredstva za sredstva za čišćenje i naprskati na primajuću
čišćenje kao rezultat nepravilnog čišćenja ili ako površinu. Lakoća preciznog postavljanja je velika
je lak na površini svež. Dozvolite da prođu barem prednost vlažnog metoda lepljenja. Pritisnuti
tri nedelje pre nanošenja folije na lak koji je bio foliju na površinu istiskajući vodu. Uveriti se da je
sušen na vazduhu ili pečen. Izopropanol je voda potpuno isceđena između površine i
preporučljiv kao sredstvo čišćenja, kako druga sredstva za lepljenje. Za vlažno lepljenje
sredstva pod određenim okolnostima napadaju lak preporučujemo ORATAPE MT 72 transfer. Posle
ili smanjuju lepljivu sposobnost folije. Za površine kraćeg perioda sušenja pažljivo ukloniti transfer
koje oslobadjaju gasove, kao što su polikarbonatni pod uglom od 180°. Blago kvašenje zadnje strane
proizvodi, preporučujemo sledeće korake. Očistiti transfera čini ovaj prooces jos lakšim. Prianjanje
površinu, naneti deo folije i čuvati na +60° C oko se poboljšava ako se folija ponovo pritisne na
24h. Ako se formiraju mehurići isparavanje je još u površinu nakon nekoliko časova. Da bi se izbegle
toku. U tom slučaju plastična površina se mora razlike u boji posle lepljenja, ORACAL folije u boji
termički obraditi ili čuvati pod sobnim uslovima na uvek treba lepiti samo u jednom pravcu. Kada se
duži period. Pri korišćenju ORAMASK ploter folija, lepi preko preklapajućih delova metala ili
važno je da su površine na koje se nanose izbačenih šavova, koristiti oštar nož da bi se folija
temeljno ošišćenje. Izopropanol se preporučuje za odvojila na ovim tačkama i kako se ne bi odlepila
čišćenje lakiranih površina i cirada. Kada se koristi od vlage. Različiti profili pozadine se koriste
na tim površinama (ciradama posebno) alkohol je prilikom konstrukcija vozila. Prilikom nanošenja
potrebno ukloniti što je pre moguće po čišćenju da folija na slične pozadine uvek pratiti profil.
bi se sprečilo prodiranje na prednju stranu folije. Nikada ne treba gurati foliju u prekide.
Dozvolite dovoljno vremena za rastvor da ispari

-1 / 2-
Uputstvo za primenu
Ploter materiali
Kod preklapajućeg lepljenja folija važno je uveriti Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu.
se da se ivice folija preklapaju minimalno 4 mm a Nismo objasnili sve moguće aspekte primene.
maksimalno 12mm. Prilikom nanošenja folije na Specijalizovano ili profesionalno znanje i kompetencije
licenciranog proizvođača se pretpostavljaju. Usled
foliju, proveriti da li se folije istog proizvođača i
različitosti potencijalnih uticajnih faktora tokom nanošenja
istog tipa stavljaju jedna na drugu ( monomerna na i upotrebe, preporučujemo izvršavanje sopstvenih testova
monomernu foliju, polimerna na polimernu foliju). naših proizvoda od strane kupaca koji žele da koriste folije
Pažnja! Određeni termo-izolacioni sistemi mogu za specijalnu primenu. Nikakve zakonski vezujuće
biti oštećeni samolepljivim folijama usred garancije određenih kvaliteta ne mogu biti dobijene ili
termalnog šoka prouzrokovanog ekstermin izvučene iz naših informacija.
fluktuacijama temperature.
Oranienburg, 6 Novembar, 2006
7. Uklanjanje
ORAFOL® Europe GmbH
Temperatura okruženja i površine treba da bude
Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
najmanje +20° pre nego što se ove folije mogu
Tel.: +49 (0) 3301 864 0
ukloniti. Koristeći nož prvo oprezno podići jedan
Fax: +49 (0) 3301 864 100
ugao folije. Potom polako odvojiti foliju od površine
Email: verkauf@orafol.de
pod uglom od 180°. Zagrevanje folije grejalicom
tokom odvajanja čini uklanjanje značajno
jednostavnijim. Ukoliko je folija koja se uklanja
Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
veoma stara, manja količina ostataka lepila može
DIFOL doo
ostati na površini. Lako se uklanja uz pomoć
Proleterske solidarnosti 19 11070. Novi Beograd
razredjivača.
Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
Fax: +381 (0) 11 31 30 195
email: office@difol.co.yu

-2 / 2-
Uputstvo za primenu
Podna Grafika

1. Uvodne odredbe 4. Čišćenje posle nanošenja


ORAFOL podni grafički sistemi su sadržani od folija Sačekati najmanje 24 časa pre čišćenja poda, a
specijalno razvijenih za ovu svrhu od ORAFOL® i nakon nanošenja.
ORAGUARD® folija sa površinom koja sprečava
klizajne. ORAFOL® podni grafički sistemi su pogodni 5. Uklanjanje
za nanošenje na većinu podnih materijala. Ukloniti podni graficki sistem pod uglom od 90°
Problemi se jedino mogu javiti pri nanošenju na počevši od jednog ugla.
neravnu, poroznu ili farbanu podlogu već ORAFOL podni grafički sistemi se lako uklanjaju.
podvrgnutu podnom poliranju ili čišćenu vodenim Ukoliko je pravilno nanet, sistem neće ostaviti za
aditivima ili na PVC, tepihe i mermerne podloge. sobom nikakve ostatke lepljenja. U nekim
ORAFOL® preporučuje upotrebu isključivo slučajevima, deo poda koji je bio pokriven folijom
materijala sa istim serijskim brojem za jednu može pokazati nešto različitu nijansu boje u
grafičku aplikaciju. Kada se koriste različiti serijski odnosu na okruženje. Ovo sve usled činjenice da je
brojevi tehničar bi trebalo da sprovede testove nepokriveni deo poda duže bio izložen UV zračenju
kako bi uvideo moguće razlike u upotrebi folija i u Sunca.
kvalitetu grafičke aplikacije.

2. Čišćenje poda
Svaka površina na koju folija treba biti naneta
zahteva čišćenje prilagođenim sredstvom Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu.
uklanjajući bilo kakvu mast pre nanošenja podnih Nismo objasnili sve moguće aspekte primene.
grafičkih sistema. Preporučujemo korišćenje Specijalizovano ili profesionalno znanje i kompetencije
izopropil alkohola (izopropanol). licenciranog proizvođača se pretpostavljaju. Usled
Pod se mora potpuno osušiti pre nanošenja folije. različitosti potencijalnih uticajnih faktora tokom nanošenja
i upotrebe, preporučujemo izvršavanje sopstvenih testova
naših proizvoda od strane kupaca koji žele da koriste folije
3. Nanošenje za specijalnu primenu. Nikakve zakonski vezujuće garancije
Folija se nanosi u suvom stanju. Ukloniti zaštitni određenih kvaliteta ne mogu biti dobijene ili izvučene iz
papir u potpunosti i naneti foliju snažnim naših informacija.
pritiskanjem na pod. Laminaciju treba lepiti u
širokim potezima kako bi se izbeglo formiranje Oranienburg, 6 Novembar, 2006
mehurića između grafike i poda.
Preporučujemo da laminacija prekoračuje ORAFOL® Europe GmbH
najmanje 2 cm preko grafike. Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
Proveriti ivice i snažno ih ponovo pritisnuti na pod Tel.: +49 (0) 3301 864 0
pošto ste završili nanošenje. Fax: +49 (0) 3301 864 100
Email: verkauf@orafol.de
Obratiti pažnju:

Ivice ne treba nanositi na isturene površine kao što Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
su stepenište ili pukotine. Ivice folija nikako ne DIFOL doo
smeju završiti u spoju pločica ili na razmacima Proleterske solidarnosti 19, 11070 Novi Beograd
između delova parketa. Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
Ne kročiti na pod najmanje 30 minuta kako bi se Fax: +381 (0) 11 31 30 195
obezbedila dovoljna lepljivost. email: office@difol.co.yu

-1 / 1 -
Uputstvo za primenu
Materijali za štampu
kako danju tako i noću. Veliko sniženje
1. Uvodne odredbe temperature utiče na zavrtanje ivica materijala.
Ukoliko želite da zaštitite štampu sa glazurom,
Sledeće osnovne odredbe su date za primenu
molimo imajte u vidu da sredstva za čišćenje
ORAFOL materijala za štampanje.
mogu uzrokovati lomljivost materijala i skupljanje
Ako želite da nanesete materijal za štampanje na
se može pojaviti tokom sušenja uzrokujući
vozilo molimo Vas da takođe pogledate naše
odvajanje folija od nosećeg papira ili površine na
uputstvo za upotrebu samolepljivih folija za
koju je naneta. Testovima pre štampe potrebno
oblepljivanje vozila.
proveriti usaglašenost svih materijala.

2. Skladištenje 5. Nanošenje
ORACAL materijali za štampu se mogu naneti na
ORACAL folije za štampanje bi uvek trebalo čuvati
mnoge površine, ali sve moraju biti čiste, suve,
na hladnom, suvom mestu, zaštićenom od sunčeve
bez ulja, masti, sredstava za čišćenje, silikona ili
svetlosti. Materijali koji se isporučuju u rolnama
drugih prljavština. Ostatci sredstava za čišćenje
treba u svako doba da su postavljeni na bazama ili
nastali posle nekompletnog čišćenja mogu
uspravno na policama. Proizvodi koji se isporučuju
uzrokovati mehuriće gasa između folije i površine.
u tabacima moraju se čuvati ravno na policama ili
Takodje finalna obrada sušenjem boje u sušarama
na paleti u originalnom pakovanju. Pre obrade,
i tunelima može izazvati mehuriće i treba da
samolepljive folije treba da su prilagođene
odstoje najmanje tri nedelje. Da bi se izbeglo
vlažnosti i temperaturama koje vladaju na mestu
nepoželjno privremeno izbeljenje pri vlažnom
obrade. Relativna vlažnost između 50% i 55% i
nanošenju na providne površine, preporučujemo
temperature između +20°C i +22°C se smatraju
upotrebu materijala za štampu sa poliakrilnim
idealnim. Naredna tabela pruža smernice za vreme
lepkom.
potrebno za prilagođavanje u zavisnosti od čuvane
Pažnja! Određeni tertmoizolacioni sistemi mogu
količine tabaka i razlike u temperaturi između
biti oštećeni samolpeljivim nalepnicama.
tabaka i mesta obrade

Broj tabaka Razlike u temperaturi između tabaka 6. uklanjanje


po paleti i mesta obrade Molimo videti uputstvo za upotrebu za ploter
folije.
±5°C ±10°C ±15oC
Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu.
250 3h 6h 10 h Nismo objasnili sve moguće aspekte primene.
1500 4h 9h 15 h Specijalizovano ili profesionalno znanje i kompetencije
licenciranog proizvođača se pretpostavljaju. Usled
različitosti potencijalnih uticajnih faktora tokom
3. Sečenje nanošenja i upotrebe, preporučujemo izvršavanje
Važno je koristiti čist i oštar nož prilikom sečenja sopstvenih testova naših proizvoda od strane kupaca koji
žele da koriste folije za specijalnu primenu. Nikakve
ORACAL folija za štampu. Čist nož sprečava bilo
zakonski vezujuće garancije određenih kvaliteta ne
kakvo skupljanje ostataka lepila koje mogu nastati mogu biti dobijene ili izvučene iz naših informacija.
na ivicama tabaka. Pritisak prilikom sečenja treba
da je sto manji. Oranienburg, 6 Novembar, 2006

4. Štampanje ORAFOL® Europe GmbH


Koristiti isključivo štamparske sisteme preporučene Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
od strane proizvođaca boja za samolepljivi materijal Tel.: +49 (0) 3301 864 0
koji se se obrađuje. Tokom višebojnog štampanja, Fax: +49 (0) 3301 864 100
uvek proveriti da li se svaki sloj boje potpuno Email: verkauf@orafol.de
osušio pre nego što se nanese novi.
Postoji direktna veza između dimenzione
stabilnosti i preciznosti prilikom štampanja. Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
Sušenje u tunelu menja sadržaj vlage silikonskog DIFOL doo
papira, a moze uticati i na dimenzionalnu Proleterske solidarnosti 19, 11070 Novi Beograd
stabilnost same folije. Da bi se obezbedila Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
preciznost u višebojnoj štampi, preporučujemo Fax: +381 (0) 11 31 30 195
provlačenje samolepljivog materijala jednom kroz email: office@difol.co.yu
masinu za štampanje i tunel za sušenje pre
štampanja. Krivljenje ivica ili očvršnjavanje
samolepljivog materijala može uvek biti
uzrokovano prekomerno suvim ili vlažnim uslovima
na mestu obrade. Konstantne temperaturne uslove
treba održavati
-1 / 1 -
Uputstvo za primenu
ORAJET® Window - Prozorska grafika

1. Uvodne odredbe 4. Važni saveti za primenu


Window - prozorska grafika su folije pogodne za Pri formiranju laminacije prozorske grafike,
ravne i blago zakrivljene staklene površine poput ORAGUARD laminacija treba uvek da se pruža
automobilskih prozora. Preporučuje se isključivo najmanje 10 mm preko ivice samolepljive folije.
korišćenje folija za prozorsku grafiku zajedno sa Nanošenje se mora izvršiti na suvo i može se
ORAGUARD® laminacijom koja je preporučena od jedino primeniti na spoljašnje prozore. Uveriti se
strane ORAFOL®-a. da ne smetaju vozačevom vidnom polju.
Ukoliko želite da nanesete foliju za prozorsku Nanošenje na zadnje staklo zahteva postojanje
grafiku na vozilo, molimo takođe pogledajte naše drugog spoljašnjeg ogledala. Ne pokrivati okvir
uputstvo za upotrebu za samolepljive folije za prozora ili gumeni držač. Ne kačiti foliju između
oblepljivanje vozila. okvira prozora i prozora (videti German General
ORAFOL® preporučuje upotrebu isključivo Type Approval). Nanošenje na okvir prozora može
materijala sa istim šaržnim brojem za jednu uzrokovati odvajanje samolepljive folije. Ostaviti
grafičku aplikaciju. Kada se koriste različiti serijski razmak od najmanje 10 do 15 mm. Da bi se
brojevi tehničar bi trebalo da sprovede testove zaštitile ivice, preporučujemo nanošenje 10 do 15
kako bi uvideo moguće razlike u upotrebi folija i u mm širokog ORAGUARD-a koji preklapa ivice na
kvalitetu grafičke aplikacije. ORAJET/ORAGUARD laminaciji. Ovo će ne samo
dodatno poboljšati lepljivost ivica na površinu već
2. Priprema će i efektivno sprečiti bilo kakv prodor vlage i
Da bi se obezbedio visok kvalitet nanošenja, folija prašine. Pri korišćenju više delova lepljive folije
se treba naneti na temperaturi od najmanje +10°C izbegavati preklapanje. Delove treba naneti jedne
u suvoj i zatvorenoj prostoriji. Staklenu površinu do drugih, ostavljajuđi razmak od ne više od 1 do
treba ostaviti u sobi nekoliko časova pre i posle 2 mm. 10 do 15 mm širok ORAGUARD treba
nanošenja kako bi se dozvolilo da se primajuća koristiti da se zatvori ovaj razmak. Nežno ukloniti
povrsina prilagodi uslovima nanošenja i da se zaštitni papir sa folije ne zadnjoj strani. Izbegavati
ostvari najbolji mogući rezultat lepljenja. Staklene nabore i gužvanje na samolepljivoj foliji pri
površine na koje će se samolepljiva folija naneti uklanjanju papira.
moraju biti temeljno očišćene od masti ili čestica
prašine uz korišćenje industrijskog deterdženta ili
Ove informacije su bazirane na našem znanju i iskustvu.
izopropanola. Korišćena sredstva za čišćenje treba
Nismo objasnili sve moguće aspekte primene.
da budu blaga i hemijski čista kako se ne bi oštetili Specijalizovano ili profesionalno znanje i kompetencije
gumeni držači. Imajući u vidu njegov često licenciranog proizvođača se pretpostavljaju. Usled
promenjljiv kvalitet, upotreba alkohola nije različitosti potencijalnih uticajnih faktora tokom
preporučljiva. nanošenja i upotrebe, preporučujemo izvršavanje
Izričito preporučujemo izvršavanje testa posle sopstvenih testova naših proizvoda od strane kupaca koji
čišćenja, a pre nanošenja da bi se proverila žele da koriste folije za specijalnu primenu. Nikakve
konačna lepljivost posle 24 sata. zakonski vezujuće garancije određenih kvaliteta ne
mogu biti dobijene ili izvučene iz naših informacija.
Ukoliko je lepljivost neuobičajeno slaba (prim. kada
su vozila ili delovi prošli kroz obradu nano
Oranienburg, 6 Novembar, 2006
tehnologijom) čišćenje acetonom može pomoći.
Molimo obezbediti da gumeni držači, obojene
ORAFOL® Europe GmbH
površine ili plastični delovi ne dođu u kontakt sa
Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg
acetonom pošto aceton može oštetiti ove delove.
Tel.: +49 (0) 3301 864 0
Pomoćni materijal
Fax: +49 (0) 3301 864 100
• filcani rakel
Email: verkauf@orafol.de
• skalper
• makaze
• lenjir ili merna traka Distibuiter za Srbiju i Crnu Goru
• krpe koje ne ostavljaju vlakna DIFOL doo
• fen Proleterske solidarnosti 19, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0) 11 311 45 65
3. Sušenje Fax: +381 (0) 11 31 30 195
Sveže štampane folije treba raširiti i ostaviti da se email: office@difol.co.yu
suše 72 časa pre laminacije. Molimo videti naše
uputstvo za upotrebu za digitalne štamparske
materijale.

-1 / 1 -