BADSTAD

8370 BLANKENBERGE

GEMEENTERAADSFRACTIE
VLAAMS BELANG

Blankenberge, 12 mei 2015
Aan de gouverneur van West-Vlaanderen
De heer Carl Decaluwé
Burg 3
8000 Brugge
Betreft: Klacht wegens overtreding Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
Blankenberge inzake onrechtmatige vergoeding van onkosten voor het behalen
van bijkomende diploma’s
Geachte heer gouverneur,
Artikel 43 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Blankenberge
stelt onomwonden: "De gemeenteraadsleden hebben recht op terugbetaling van de
kosten gemaakt voor opleiding, cursussen en seminaries in het kader van de uitoefening
van hun functie. De gemaakte kosten dienen aan de hand van bewijsstukken te worden
verantwoord. De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten
vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor het gemeentepersoneel. Ze
betreffen in principe enkel vormingcycli of studiedagen in het binnenland. Er worden
geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s."
Toch betaalt het college van burgemeester en schepenen 2 jaar een vergoeding aan
schepen Björn Prasse (Open VLD) voor zijn universitaire studies als Bachelor Rechten
aan de Vrij Universiteit Brussel (VUB). Zowel in 2013 als in 2014 schoof het stadsbestuur
immers de factuur met het inschrijvingsgeld (zie Bijlage 1) en de verplaatsingsonkosten
van schepen Prasse door naar de stadssecretaris met de opdracht hem hiervoor te
vergoeden. In 2013 werd zo 200,20 euro (zie Bijlage 2) of meer dan de helft van het
totale inschrijvingsgeld (348,60 euro) terugbetaald, nog eens vermeerderd met zijn
verplaatsingskosten van Blankenberge naar Brussel en terug gedurende het
academiejaar. Het is niet duidelijk hoeveel verplaatsingskosten uiteindelijk vergoed
werden. In 2014 steeg het inschrijvingsgeld dat de stad Blankenberge terugbetaalde al
naar 325,50 euro (zie Bijlage 3). Het is niet duidelijk in welke mate er ook hiervoor
verplaatsingskosten mochten ingediend worden en hoeveel die uiteindelijk bedroegen.
Ik wens dan ook klacht in te dienen wegens schending van artikel 43 § 1 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Blankenberge.
Kunt u mijn klacht onderzoeken en mij op de hoogte stellen van het resultaat van uw
onderzoek en van de door u genomen maatregelen?
Met achting,

Tanguy Veys
Gemeenteraadslid
Vredelaan 74, 8370 Blankenberge – tanguy.veys@skynet.be – 0477/36.52.34