You are on page 1of 3

ΔΙ΢ΗΓΗ΢Η ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.

΢ΣΗΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: <<ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΛΗΦΗ
ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΦΤ΢Η: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ Ή ΒΙΑ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢; ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΛΤ΢ΔΙ΢;

ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΔ΢ ΗΜΔΡΙΓΑ΢: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑ΢ΙΝΟΙ

ΔΙ΢ΗΓΗΣΗ΢: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ ΜΠΔΛΔ΢Η΢ ΓΔΧΛΟΓΟ΢

Αμηόηηκνη πξνζθεθιεκέλνη,
Αγαπεηνί δηνξγαλσηέο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, εθ κέξνπο ηεο δηνηθνύζαο επηηξνπήο ηνπ
Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Κεληξηθήο Ειιάδαο ζέινπκε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ
πξόζθιεζε ζαο λα παξεπξεζνύκε θαη λα παξέκβνπκε ζηελ ζεκεξηλή, ηόζν ελδηαθέξνπζα
πξσηνβνπιία ζαο.
Επίζεο ζέισ λα κεηαθέξσ ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ πξνέδξνπ καο θ. Κσλζηαληίλνπ Σθόξδα ν νπνίνο
ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ δελ κπόξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξόζθιεζε, δειώλνληαο
παξάιιεια όηη ην πεξηβάιινλ γηα ηνπο γεσηερληθνύο, ηνπο επηζηήκνλεο πνπ δηαθνλνύλ
πξσηίζησο ην πεξηβάιινλ, ε πξνζηαζία ηνπ απνηειεί θόθθηλε γξακκή γηα θάζε δξαζηεξηόηεηά
καο.

Κπξίεο θαη θύξηνη,
Ο ηίηινο ηεο εκεξίδαο: <<Αλεμέιεγθηε ιήςε δνκηθώλ πιηθώλ από ηελ θύζε: αλαγθαίν θαθό ή
βηαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο; Υπάξρνπλ ιύζεηο;>>, πεξηιακβάλεη έληνλα ηελ πεξηβαιινληηθή
δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο (αλαγθαίν θαθό – βηαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο) θαη ηελ αγσλία ζην αλ
ππάξρνπλ ιύζεηο.

Όπσο γλσξίδνπκε, ηα αδξαλή πιηθά από ιαηνκηθέο πεξηνρέο θαη από απνζέζεηο ρεηκάξξσλ,
απνηεινύλ βαζηθό πιηθό ζε όια ηα ηερληθά έξγα. Η επάξθεηά ηνπο θαζνξίδεη ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο ην θόζηνο θαηαζθεπήο (π.ρ. δξόκνη θ.η.ι.), ελώ ε πνηόηεηά ηνπο, θαζνξίδεη ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο ηελ πνηόηεηα αιιά θαη αζθάιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. (ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΄΄ΚΑΚΟ΄΄)

Παξάιιεια, ν όγθνο ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζύγρξνλσλ έξγσλ
αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθόο θαη ε αλεμέιεγθηε απόιεςε δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαζώο θαη έληαζε ησλ απνηειεζκάησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλσλ (αηζζεηηθή ξύπαλζε, πιεκκπξηθά θαηλόκελα, ππνζθαθέο ηερληθώλ έξγσλ θηι).
Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί όηη ε αλεμέιεγθηε απόιεςε πιηθώλ από αθαηάιιεια ζεκεία, εκπεξηέρεη

1

ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πιηθώλ. β. Γηα ηε ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηείηαη ε εθπόλεζε ελόο πιέγκαηνο κειεηώλ θαη νη νπνίεο ζα θαηαδείμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Σηελ κεγάιε πδξνθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ε εκθάληζε ησλ θαξζηηθώλ πεγώλ αλαζηόκσζεο (Κεθαιάξηα) α. Θέισ λα ζηαζώ ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα από ηελ πεξηνρή καο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αλεμέιεγθηε ιήςε δνκηθώλ πιηθώλ (Ακκνραιηθνιεςίεο από ηνλ Τηηαξήζην πνηακό) θαη ηνλ βηαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο. ηνπο κεραληζκνύο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ηέινο. Μάηη Τπξλάβνπ ζηελ Λπγαξηά Τπξλάβνπ β. ηελ ρσξνζέηεζε πεξηνρώλ ιαηνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ δηεύξπλζε πεξηνρώλ θαηάιιεινπ πιηθνύ. εθηεινύληαη (Ε65 – Μαιηαθόο Κιεηδί – έξγα νδνπνηίαο. ε εμέηαζε πξνηάζεσλ θαηά Ννκό. νξηνζέηεζε θνίηεο ξεκάησλ. ηηο δηαηηζέκελεο πνζόηεηεο πιηθώλ. ζηελ κεγάιε δηαδξνκή ηνπ Τηηαξήζηνπ (10 km) ζηνλ αζβεζηνιηζηθό όγθν. Η θύξηα αλάπηπμε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Τηηαξήζηνπ είλαη ζηελ επαξρία Ειαζζόλαο. Οη πνιύ κεγάιεο δηαθπγέο λεξνύ ηνπ Τηηαξήζηνπ ζην αζβεζηνιηζηθό όγθν νθείινληαη θπξίσο: α. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπκε δήηεζε ζε αδξαλή πιηθά.ζρηζηνιηζηθήο ζύζηαζεο (θαιήο πνηόηεηαο πιηθά). δνκνύκελε θπξίσο από ζρηζηνιηζηθά πιηθά κε απνηέιεζκα θαιή απνξξνή θαη κεηαθνξά ακκνράιηθσλ ραιαδηαθήο . ζα ζηαζκίδνπλ επαξθώο ηα δεκηνπξγνύκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (ζέισ λα ζρνιηάζσ ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο νη νπνίεο όιεο ζρεδόλ είλαη παλνκνηόηππεο θαη απνηεινύλ απιώο έλα δηθαηνινγεηηθό ζηελ όιε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύο ελόο έξγνπ). Φξάγκαηα θιπ) θαη ζρεδηάδνληαη θαη άιια έξγα. κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη κειέηε δηαρείξηζεο κε έιεγρν επηηξεπόκελσλ πξνο απόιεςε Πνζνηήησλ (κειέηε ζηεξενπαξνρήο). κε απνηέιεζκα ηελ αλύπαξθηε έσο κεξηθή απόθξαμε ησλ ξσγκώλ από ηελ αξγηιντιύ. Αγίαο Άλλεο ζηνλ Τύξλαβν θαη 2 . πνηόηεηα πιηθνύ. Καη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη θαλεξή ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ζρεδίνπ ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ αδξαλώλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλεη: αλαιπηηθή απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. ζηελ θαζαξόηεηα ηνπ λεξνύ (απαιιαγκέλν από αξγηιντιύεο) ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο ξνήο ηνπ πνηακνύ. Σηελ πεξηνρή καο θαη κηιώ ζε επίπεδν Θεζζαιίαο έρνπλ εθηειεζζεί. Σην ύςνο ηνπ Δακαζίνπ δηέξρεηαη δηα κέζνπ ησλ αζβεζηνιίζσλ ηα νπνία είλαη πεηξώκαηα πςειήο δηαπεξαηόηεηαο. ηελ ρσξνζέηεζε πεξηνρώλ ακκνραιηθνιεςηώλ πνπ ιακβάλεη ππόςε.ηνλ ζεκαληηθό θίλδπλν ρξεζηκνπνίεζεο αθαηάιιεισλ πιηθώλ ζηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο θαη κε δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ αζθάιεηα ησλ ίδησλ ησλ θαηαζθεπώλ.

Τέινο ζέισ λα εθθξάζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ γηα ηελ αλαθύθισζε ησλ νηθνδνκηθώλ θαη άιισλ δνκηθώλ πιηθώλ σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ρξήζε ζε δηάθνξα έξγα.0x3600x24ώξεο x360εκ.= 44x106 m3 κε κέζν έηνο βξνρήο 600 ρηιηνζηά θαη κε θπζηθή θαλνληθή πδξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θνίηεο ηνπ Τηηαξήζηνπ όπσο απηή ήηαλ ην 1973 πξηλ ηηο επεκβάζεηο ζηελ θνίηε κε ηηο ακκνραιηθνιεςίεο θαη ηηο επηρσκαηώζεηο. Σύκθσλα κε κεηξήζεηο ε κέζε παξνρή ηεο πεγήο Μάηη είλαη: 2005-2006: Q=1.0m3/sec ή 3600m3/h.5x3600x24ώξεο x360εκ. είλαη ην θεληξηθό κήλπκα ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο. Κσζηαληηλίδεο 1974). Γι’ ασηό θα πρέπει να προζετθεί ιδιαίηερα η αποκαηάζηαζη ηης σδρολογικής ζσμπεριθοράς ηοσ Τιηαρρήζιοσ ποσ αποηελεί ηον κύριο ηροθοδόηη ζηο ζύζηημα. δηόηη πξέπεη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.595m3/sec Οη ππνινγηζζείζεο πιεπξηθέο δηαθπγέο λεξνύ ηνπ Τηηαξήζηνπ ζην θαξζη είραλ ππνινγηζζεί 1. 1. Σήκεξα κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππόγεηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνύ ηόζν ζηελ πεδηλή έθηαζε (επξύηεξε πεξηνρή Τπξλάβνπ – Ακπειώλα) όζν θαη ζην αζβεζηνιηζηθό όγθν θαη κε ηηο κεησκέλεο βξνρνπηώζεηο ηεο 20εηίαο 1985-2009 έσο θαη ζε πνζνζηό 20-25% νη εθθνξηίζεηο ησλ πεγώλ έρνπλ κεησζεί αξθεηά ίζσο θαη πάλσ από ην 50%.4m3/sec ή 5000m3/h.4x3600x24ώξεο x360εκ. 3 .084m3/sec 2006-2007: Q=0.0m3/sec είλαη πξνζεγγηζηηθό (εθηηκεηηθό) θαη πξνέθπςε επαγσγηθά ύζηεξα από ηηο σο άλσ δηαθνξνπνηήζεηο (κείσζε βξνρώλ θαη δηαηαξαρή ηεο θνίηεο ηνπ Τηηαξήζηνπ). νη εθθνξηίζεηο λεξνύ ησλ πεγώλ Μάηη Τπξλάβνπ θαη Αγίαο Άλλεο ήηαλ 2. Δελ έρεη ζεκεησζεί θακία νπζηαζηηθή εμέιημε γηα ηελ νξζνινγηθή θαη ζύκθσλα κε θαλόλεο απόιεςε θαη αλαθύθισζε αδξαλώλ θαη νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Λνύηδηα ζηελ Ακπγδαιέα (Πελεηό Πνηακό) Με ζπλζήθεο πξηλ από ην 1980 όπσο θαλνληθέο βξνρνπηώζεηο θαη ε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θνίηεο ηνπ Τηηαξήζηνπ (αλύπαξθηεο ακκνιεςίεο ηεο θνίηεο θαη επηρσκαηώζεηο από αζηηθά νηθνδνκηθά πιηθά) θαζώο θαη κε ηελ θνξεζκέλε θαηάζηαζε ησλ ππόγεησλ πδξνθνξέσλ (θαξζηηθώλ θαη πξνζρσκαηηθώλ). γ. ή 1.= 31x106 m3 άξα κείσζε πιεπξηθήο ηξνθνδνζίαο από ηνλ Τηηαξήζην ιόγσ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΛΗΨΙΩΝ 13x106 m3 ανά έηος. είλαη έλα ζέκα πνπ ρξήδεη έξεπλαο θαη λα ιάβνπκε ππόςηλ ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξώλ ηεο Ε.5m3/sec ή 2.= 78x106 m3 εηεζίσο (Dr Δεκ.4m3/sec έρνπλ κεησζεί 1. πνπ αλαθπθιώλνπλ ηα δνκηθά πιηθά.0m3/sec ή 1. Σήκεξα κε ηηο κεησκέλεο βξνρνπηώζεηο από 640 ρηιηνζηά ζε 540 ρηιηόκεηξα (κέζν έηνο βξνρήο) θαη κε ηελ δηαηαξαγκέλε θαηάζηαζε ηεο θνίηεο κε ηηο ακκνραιηθνιεςίεο θαη ηηο επηρσκαηώζεηο (κπάδα θιπ) νη δηαθπγέο ηεο ηάμεο 1. Τν ζηνηρείν απηό ηνπ 1. Θέισ λα ηνλίζσ όηη πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη θαλνληζκνί θαη νη πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηελ αλάπηπμε – εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ.Ε.