You are on page 1of 22

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΚ΢ΚΑΥΩΝ – ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ – ΚΑΣΕΔΑΥΙ΢ΕΩΝ


(Α.Ε.Κ.Κ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ΢

Επιμέλεια – παρουσίαση
Φάρης Μουρκάκος
Διευθυντής Ανάπτυξης Α.Α.Ν.Ε Ο.Ε.
ΘΕ΢ΜΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ

• Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) (Οδηγία 94/62/ΕΟΚ )

• Π.Δ 99 (ΦΕΚ Α 154/31-7-2008) και Π.Δ 170 (ΦΕΚ Α 228/7-11-2008)Σφςταςη


του Εθνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ Συςκευαςιϊν και Άλλων
Ρροϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΡ )

• ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909B/22-12-2003) «Μζτρα και Προι για τη


Διαχείριςη Στερεϊν Αποβλήτων. Εθνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ
Διαχείριςησ»

• ΢χζδιο Π.Δ. «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριςη
των αποβλήτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)»

• Οδθγία 2008/98/ΕΚ/19-11-2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ
Δπίθεηηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ ΠΓ γηα ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ – Καηαζθεπώλ – Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) κε ην νπνίν θαζίζηαηαη
ππνρξεσηηθή ε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεύκαηνο απνβιήησλ κε ηελ
εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη», είηε ν ξππαίλσλ είλαη «νηθνλνκηθόο
παξάγνληαο» είηε είλαη «δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ».

΢ύκθσλα κε ην ππό έθδνζε ΠΓ


«νηθνλνκηθνί παξάγνληεο» είλαη νη θαηαζθεπαζηέο ή νη εξγνιήπηεο ηερληθώλ θαη
νηθνδνκηθώλ έξγσλ, νη πξνκεζεπηέο πξντόλησλ ηνπ ηνκέα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, νη
θνξείο εθκίζζσζεο εμνπιηζκνύ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο,
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΔΚΚ, νη ΟΣΑ θαη άιινη δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί
νξγαληζκνί θαη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ.
«Γηαρεηξηζηέο ΑΔΚΚ» είλαη νη αλάδνρνη ησλ δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ
(θαηαζθεπαζηέο, εξγνιήπηεο ηερληθώλ θαη νηθνδνκηθώλ έξγσλ, θνξείο εθκίζζσζεο
εμνπιηζκνύ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο ησλ ΑΔΚΚ) ή ν θύξηνο ηνπ έξγνπ εθόζνλ δελ έρεη αλαζέζεη ην έξγν ζε
αλάδνρν.
ΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η ΢ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΑΕΙΥΟΡΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
΢τάδια του κφκλου ηωισ κάκε οικοδομικοφ ζργου.

Άδεηεο
(Πνιενδνκηθή / νηθνδνκηθή)

Συντήρηςη Καταςκευή Κατεδάφιςη

Παραγόμενα Απόβλθτα
A.E.K.K

Διάθεςη / Απόρριψη Ελεγχόμενη Διάθεςη

Ανεξζλεγκτη
Απόρριψη
Διαλογή /
Αδρανή Υλικά Ξεχωριςτή Ανακυκλϊςιμα
ςυλλογή Υλικά
ΠΡΟΕΛΕΤ΢Η Α.Ε.Κ.Κ

Γεληθά, ηα ΑΕΚΚ πξνέξρνληαη από ηηο παξαθάηω δξαζηεξηόηεηεο:

•Οικοδομικέρ επγαζίερ: αλεγέξζεηο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο,


επηζθεπέο, πεξηθξάμεηο θαη πεξηζηνηρίζεηο κεκνλωκέλωλ νηθηώλ –
θηηξίωλ θαη θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάηωλ.

•Σεσνικά έπγα ςποδομών: θαηεδαθίζεηο, θαηαζθεπέο ή θαη


επηδηνξζώζεηο δξόκωλ, γεθπξώλ, ζεξάγγωλ, απνρεηεπηηθώλ δηθηύωλ,
πεδνδξνκίωλ, αλαπιάζεηο ρώξωλ, θ.α..

•Φςζικέρ/ ηεσνολογικέρ καηαζηποθέρ: ζεηζκνί, πιεκκύξεο,


θαηνιηζζήζεηο, δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ινηπέο
θαηαζηξνθέο νηθνδνκώλ.
ΣΑΞΙΝΟΜΗ΢Η ΤΛΙΚΩΝ

Σα πιηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα απόβιεηα εθζθαθώλ,


θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ ηαμηλνκνύληαη σο εμήο:

 Τιηθά εθζθαθώλ

 Τιηθά θηηξηαθώλ θαηαζθεπώλ

 Τιηθά νδνπνηίαο

 Τιηθά θαηεδαθίζεσλ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ΢ ΠΡΟ΢ΔΙΟΡΙ΢ΜΟΤ

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά


ησλ απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ είλαη:

•Πεξίνδνο θαηαζθεπήο
•Δίδνο θαηαζθεπήο
•Βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο
•Χξήζε θαηαζθεπήο
•Σερληθέο θαηαζθεπήο
•Ιζηνξηθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αμία θαη ζεκαζία
θαηαζθεπήο
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΢Τ΢ΣΑ΢Η Α.Ε.Κ.Κ
Σα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δηάθνξεο νηθνδνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(θαηαζθεπέο, εθζθαθέο, νδνπνηία, θαηεδαθίζεηο), κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζύκθσλα
κε ηνλ ΔΚΑ (Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ)θαη αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο
ηα αθόινπζα πιηθά:

 ηνύβια  θαιώδηα πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην,


 ζθπξόδεκα ιηζαλζξαθόπηζζα θαη άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο
 πιαθάθηα θαη θεξακηθά  ρώκαηα θαη πέηξεο
 κίγκαηα ή επηκέξνπο ζπζηαηηθά από ζθπξόδεκα,  κπάδα εθζθαθώλ
ηνύβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά  κνλσηηθά πιηθά
 μύιν  πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ
 γπαιί ακίαλην
 πιαζηηθό  πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ κε βάζε ηνλ γύςν
 κίγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ  απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη
 ιηζαλζξαθόπηζζα θαη πξντόληα πίζζαο θαηεδαθίζεσλ πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν
 ραιθόο, κπξνύληδνο, νξείραιθνο  απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη
θαηεδαθίζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ΡCB (π.ρ.
 αινπκίλην ζηεγαλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ PCB, δάπεδα
 κόιπβδνο κε βάζε ξεηίλεο πνπ πεξηέρνπλ PCB, ππθλσηέο
 ςεπδάξγπξνο πνπ πεξηέρνπλ ΡCΒ θ.ιπ)
 ζίδεξνο θαη ράιπβαο  Κόιιεο
 θαζζίηεξνο  Γαιαθηώκαηα
 αλάκηθηα κέηαιια  Υξώκαηα – βαθέο
 Ρεηίλεο.
ΡΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
Πίνακασ 4
Σύνολα παραγομένων ΑΕΚΚ ςτην Περιφέρεια Πελοποννήςου και ποςοςτό(%) ςυμμετοχήσ τησ
περιφέρειασ ςτην ςυνολική παραγωγή ΑΕΚΚ τησ χώρασ
ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Α.Ε.Κ.Κ
1/2003 – 12/2003
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 2073708 129676 72233 2275617
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 24705954 2061882 2020311 28788147
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 8,39% 6,28% 3,57% 7,9%
χώρασ
1/2004 – 12/2004
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 1958502 129590 75924 2164016
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 23721516 1971365 2082582 27775463
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 8,25% 6,57% 3,64% 7,79%
χώρασ
1/2005 – 12/2005
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 2618616 187513 104895 2911024
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 30762732 2143835 2359305 35265872
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 8,51% 8,74 4,44% 8,25%
χώρασ
1/2006 – 12/2006
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 2307396 166577 80919 2554892
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 24791676 2143835 2359305 29294816
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 9,3% 7,77% 3,42% 8,72%
χώρασ
1/2007 – 12/2007
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 2102646 143438 72261 2318345
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 22817340 1975964 2019978 26813282
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 9,21% 7,25% 3,57% 8,64%
Περιβαλλοντικές επιπηώζειρ από ηην ανεξέλεγκηη απόππιτη Α.Δ.Κ.Κ

• Οπτική ρύπανςη
1) γπαιί πιαζηηθό θαη κνλσηηθά, πιηθά
πνπ δελ απνδνκνύληαη εύθνια θαη
επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο
απνδόκεζεο θαη δηέιεπζεο ηνπ λεξνύ
• Αιςθητική υποβάθμιςη ζηνπο ρώξνπο απόζεζεο
2) νξπθηή άζθαιηνο, ιηζαλζξαθόπηζζα
θαη πξντόληα πίζζαο, θόιιεο,
• Κίνδυνοσ τραυματιςμού γαιαθηώκαηα, ρξώκαηα θαη βαθέο ηα
νπνία απνηεινύλ νξγαληθά πιηθά πνπ
δύζθνια απνδνκνύληαη ελώ ηα
• Δυςκολία διέλευςησ πεζών – οχημάτων πεξηζζόηεξα ραξαθηεξίδνληαη σο
επηθίλδπλα
3) κέηαιια όπσο ραιθόο, κπξνύληδνο,
• Αέρια ρύπανςη (ςκόνη) νξείραιθνο, αινπκίλην, κόιπβδνο,
ςεπδάξγπξνο, ζίδεξνο, ράιπβαο,
θαζζίηεξνο θαη πδξάξγπξνο ησλ
• Ρύπανςη υποδοχέων αγωγών ομβρίων νπνίσλ ε παξνπζία δεκηνπξγεί
υδάτων (ρέματα-ποτάμια-υδροφόροσ) πξνβιήκαηα ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία
ησλ ρώξσλ δηάζεζεο θαζώο θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο απνδόκεζεο πνπ
• Απόφραξη φρεατίων (πλημμύρα) ιακβάλνπλ ρώξα ζε απηνύο
4) ΡCΒs θαη ακίαληνο, νπζίεο ηδηαίηεξα
• Μολυςματικέσ εςτίεσ (λόγω επηθίλδπλεο θαη γηα ηηο νπνίεο
ζυμώςιμων) πξνβιέπεηαη ε εμάιεηςε ηεο ρξήζεο
ηνπο
ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε από ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο


θαη Αλαθύθισζεο Α..E.K.K, είλαη πνιιαπιά:

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ κε ηελ κείσζε ρξήζεο
ιαηνκηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από αλαθπθισκέλα αδξαλή

Δπαλαζρεδηαζκόο θαη εμπγίαλζε ηνπ δηθηύνπ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνδνκηθώλ
απνξξηκκάησλ πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε απζηεξώλ θξηηεξίσλ – πξνδηαγξαθώλ

΢εκαληηθή κείσζε θαη ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ αλεμέιεγθηεο απόξξηςεο ζε


επαίζζεηνπο απνδέθηεο (ξέκαηα, πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο, θιπ.)

΢εκαληηθή αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ησλ ηειηθώλ ρώξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θαη πιήξεο
αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ όγθνπ ηνπο πξνο δηάζεζε κε αμηνπνηήζηκσλ απνβιήησλ

΢πκβνιή ζηελ αλάπιαζε αλελεξγώλ ιαηνκείσλ κε ηελ πιήξε επαλέληαμε ηνπο ζην θπζηθό
πεξηβάιινλ κέζσ αμηνπνίεζεο πξντόλησλ θαη ππνιεηκκάησλ ησλ κνλάδσλ απηώλ ζύκθσλα κε
θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Σα θνηλσληθά νθέιε από ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο θαη
Αλαθύθισζεο Α.E.K.K, είλαη κεηαμύ άιισλ:

1) Γεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απμάλεη ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ησλ


κεραληθώλ θαη θαηαζθεπαζηώλ

2) ΢πλδξάκεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ – πνιηηώλ ζε πεξηβαιινληηθά


ζέκαηα

3) ΢πληειεί ζηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο
εγθαηάζηαζεο

4) ΢πληειεί ζηελ βειηίσζε ηνπ επξύηεξνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο (ηνπξηζκόο,


θιπ)
ΣΤ΢ΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΜΕΧ΢Ι 2020
΢ΣΑΘΕΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΚΑΣΑ΢ΣΟΛΗ΢ ΢ΚΟΝΗ΢
ΜΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΔΑΣΟΝΕΦΩ΢Η΢
ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η - ΕΤΑΙ΢ΘΗΣΟΠΟΙΗ΢Η
1. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν πξόγξακκα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαθύθισζεο, γηα καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2. ΢ηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ
3. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, παξνπζίαζε δηθηύνπ ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο, ζηόρνη, πξνγξάκκαηα, θ.α.)
4. Δλεκεξσηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε θιαδηθά πεξηνδηθά θαη ζηνλ Σύπν ηεο πεξηνρήο εκβέιεηαο
ηνπ ΢πζηήκαηνο.
5. Μόληκε επηθνηλσλία γηα ελεκέξσζε κε θιαδηθνύο θνξείο, όπσο ηα Σερληθά Δπηκειεηήξηα
ησλ Ννκώλ.
6. Απεπζείαο ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ησλ Μεραληθώλ θαη
Αξρηηεθηόλσλ ησλ Ννκώλ
7. Δπαθέο θαη δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ
8. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο θνξείο
9. Τινπνίεζε εκεξίδσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ
10. ΢πκκεηνρή κε εηζεγήζεηο θαη άιιεο δξάζεηο ζε ζρεηηθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο
11. Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη δηαλνκή ηνπ
12. Αλάξηεζε εηδηθώλ αθηζώλ ζε επηιεγκέλνπο ρώξνπο
ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ
΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηηρ 19ηρ Νοεμβπίος 2008
για ηα απόβληηα και ηην καηάπγηζη οπιζμένυν οδηγιών
Άρθρο 11,παρ. 2
β) έωο ην 2020 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε
αλαθύθιωζε θαη ε αλάθηεζε άιιωλ πιηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ
ηωλ εξγαζηώλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο όπνπ γίλεηαη ρξήζε απνβιήηωλ
γηα ηελ ππνθαηάζηαζε άιιωλ πιηθώλ, κε επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ
θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεωλ εμαηξνπκέλωλ ηωλ πιηθώλ πνπ
απαληνύλ ζηε θύζε θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηελ
θαηεγνξία 17 05 04 ηνπ θαηαιόγνπ απνβιήηωλ πξέπεη λα απμεζεί
καηά 70 % ηοςλάσιζηον υρ ππορ ηο βάπορ.
ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢