You are on page 1of 8

தஞ்சைப் பிரகதீசுவரர் ககோயில்

க ற கசல களஞ்ைிய ோ வி கி யோவில் .

(பிரகதீ வரர் ககோவில் ீ வழிப்ப தப்ப )


தோவி ைல்ல : வழி ை தல், கத ல்

தஞ்சைப் ப ச யோர் ககோயில்


பிரகதீசுவரர் லய *
ககோ உலக போர போிய கள

ோ தியோ

வசக கோல ைோர ைோர்

ப்பள ii, iii

க ககோ 250

ப தி† ைியோ-பசுபி

போறிப் வரலோ

போறிப் 1987 (11வ ர் )

* பயர் உலக போர போியப் ப ய ல் றி ளப .


† ப தி, ககோவி ோல் வசகப்ப தப்ப ப .

தஞ்சைப் ப ச யோர் ககோயில் ல்ல பிரகதீசுவரர் ககோயில் [1] ல்ல தஞ்சை போிய
ககோயில் [2] தஞ்ைோ ோி ள ை ய ககோயி உலகப் போர போிய ைி .
ககோயில், 10 றோ ல், கைோழப் கபரரசு த உ ை ிசலயி தகபோ ,
ரோ ரோ கைோழ ோல் க ப்ப . ர ப தில் ரோ ரோக வர ,
பி ர், தஞ்சைசய ோய கர்க கோல தில், தஞ்சைப் ப ச யோர் ககோயில்
சழ கப்ப ககோயில், 17, 18 றோ களில் ரோ ய ர்களோல்
ளப்ப கபோ பி கதீசுவர கிய . தஞ்சைப் போியககோவில் ககோவில்
றியப்ப கிற .

ககோயில் க ப்ப கபோதி த கோல , கைோழரோ ைியி போ கோல ோ . த ி ோ


வ கர ச கீ த , ல்சல கப்போ பல க கைோழப் கபரரைி
கீ த , ப ள வ வோ கிச வ த . ப ள பல , ரை ி
ைிவப திகயோ ய ச , தசகய தோ பிர ோ ோ ககோயிசல சு ோர் 7
களில் க ப்பத ச யோக த .

த ிழக தி ிக கிய ோ சு லோ தல ோக விள 1987


கிய ோ க கல்வி, றிவியல், ப போ ி வ தோல் உலக போர போிய ைி ோக
றிவி கப்ப [3]

1006 க தோ கி 1010 கப்ப த ககோயி 2010வ


க ோ 1000 வய ர் தியோகி ற [4].

போ ள க

[ சற]

 1 திய கைோழர் கோல


 2 ககோயில் ச ப்
 3 கல் வ க
 4 தி
 5க போர் க
 6க ப க
 7 வளி ச ப் க
 8க ககோ க
[ தோ ] திய கைோழர் கோல

கி.பி. 985 தல் 1070 வசர கைோழர் கசல உயர்வச உ ை ிசலயில் த . த


கோல சத திய கைோழர் கோல றசழ கலோ , த கோல தில் ரோள ோ ககோயில்க
க ப்ப . பர கி த கைோழப் கபரரசு ககோயில்க க ப ி
தோ ர் ைியோக த . கோல தில் தச கயோ ைி ககோயில்க க ப்ப .

[ தோ ] ககோயில் ச ப்

கைோழப் கபரரைி விோி வ பரப்பி வளர் வ வைதி கிவ


திகோர தி போ த ோக க கசலயில் த ிழ ச ய ைோதச யோக த
ககோயிசல ரோ ரோ க ிச தோ கபோ கிய ோ க 150 ீள
கிற . ிகப் பிர ோ ோ வி ோ கிப்தியப் பிர ி கசளப் கபோல ர் ி
ககோ ர ோக ச கர்ப்ப கிரக தி 190 உயர தி கி வளர் தி கிற .
கோல தில் வக வர தில் க ப்ப கரோ ர் ககோயி உயர 160 .
ரோ ரோக வர சத ிஞ்ைி வி ச றிப்பி த க . த ககோயி ல்
பி கோல தில் க ப்ப சவ - தோ வோர , தி ப , க ர் கதவர் ககோயில,
ககோயில், சுப்பிர ியர் ககோயில் கிய .

தஞ்சைப் போிய ககோயில், கதோ ற

சவ தவிர த ோ ப ககோயி ச ய ப திக யோ கர கோல தசவ.


வ றி ச ய ப ித கதோ ற சத கிச த தி தி ளிச யோ
யல்சப போரோ ோ ல் க யோ . ச ைோர் த(Axial) ப க
வி ோ ர் த ப கோ ப போிய தி வ றி கக ற
போ த ோ ள கசள ச ய சு சுவ கியி கி ற . சுவோில்
கிழ கக ககோ ர கிற . திசல உ ப க ோக பல க ள ீ
ப ைல் கிற . 35 உ ககோயில்கசள ச கிற . ோ தி களி பல
ச வளிக கவ கக திர ோ களில் த உ ககோயில்க க ப்
ப றி கி ற . ர ோவ வளிப் பிரகோர தி வோயிலோக த தில்
ப க தில் ர ோவ ககோ ர கிற .

கிய வி ோ உ த வசகய ைோர் த ; தலோல் ிக ைிற த . சத, த ிழில்


ோ ககோயில் ைோல்வோர்க . வசக தலோவ உதோர த ைி க -
ககோர க ோதர். ப கவோ ல் 99 உ ள ை ர தள தில் ீ ச த .
ப சகயோ ப தி, ீ தி கோ . ப திகளோக
பிோி கப்ப கிற . கவ ள ப தி ற ப திகசள வி ப் போிய . தர
கீகழ தள தி ைிகர வசர ோ ோ ோறி ோறி கோ ப்ப கி ற .
சுவோில் பதி த க , சத ழ ப கி . யோளி உ வ தோல் தப்ப
ககபோத உச ய தி ீ , சதவி ைிறிய பரப்பில் 63 ை ர தில் உப
ப்பப்ப கிற .

க கல கீகழ ப தள க உச ய சர வ வ வ தில் பிர ோ ோ தோ


ச த ோ த சத கோ ள ப தள ோக, கல் வ க ய
உபோ விள கிற . த , கிழ சலயில் கோக தி கபோ , விளி பில்
ககோ ோக வ ப்ப கிற . க ககபோத கி கோ ப்ப ள .
த தி க ர் உயர தில் வோி வி ோ கோ ப்ப கிற . வோிசையோகப் பல ைி க க ,
வறி ீ ைி க கசள பவர் சலகளில் ைி க ப் பதிலோக, கர க கபோர்
ரர்க வோசயப் பிள கோ திசரக வ றி ீகதறி ைவோோி
ை பவர்களி உ வ க உ ள . உ சறயி ை தோ சுவர்க தள
ச ப்சபப் பி ப றிய 50 உயர ப்பப்ப ள, பிர ோ ோ வசள த
பி க த சுவர்கசள ர ோ களோகப் பிோி கிற .

[ தோ ] கல் வ க

ககோயி பலவி களி கல் வ க , ககோயி ல் ரோ ரோ


கோ த த ிப்ப கோிை சத விள வதோக றப்ப கிற . தோ றி,
ரை ப தி , ரை வல , பச யி , போ க கிய
ல்கலோ ச ய ப களிப் , ககோயி பரோ ோிப்பி , போ கோப்பி ப
போர் கோ ோ தோிகிற . ிதி கதசவக , ரை ோல் சறயி யோக
கோ கப்ப ில களி , கிரோ களி வ வ வோயி ோ , கவ
வழிகளி ப கோ ளப்ப .
தஞ்சை போிய ககோயில், ோ கதோ ற

ககோயி ல் றோ க கசள கோக ையல்ப வத ப், ைகர்க ,


ைி பிக கதவோர வோர்க , சைவோ ர்க , ோதர்க , க
க ோர ப ியோ க கதசவக கக ப ிய ி கப்ப ததோக தோிகிற . 50
வோர்க , 400 ோதர்க ககோயி ததோக கல் வ ைோ க
பகர்கி ற .

ைிவ க பிரதி ச ை யப்ப ள, கிய ோ ககோயிசல , தக ோ ய


ப கசள தவிர, ை கக வரர், , சுப்பிர ியர், க பதி க ர்
கதவர் ககோயில்க , வளோக ச ள .

லய திச ப் ப றி த வோயி ல் உ ள ை திப்பலசக

ககோயி க கசல, கைோழர்கோல க கசல ல்ல தோ


கோ ோக க தப்ப கிற .

[ தோ ] தி

தஞ்சைப் போியககோவி ல் உ ள தி கர கல்லோல் ை யப்ப . த உயர 14 ீ,


ீள 7 ீ, கல 3 ீ . தி ப ோய கர் கோல தில் க ப்ப தோக
றப்ப கிற .[5]
[ தோ ] க போர் க

 ழியோத கைோழர் ப ககோயில்க


 க சக கோ கைோழ ர
 ரோவகத வரர் ககோயில்

[ தோ ] க ப க

போிய ககோயில் த ச ககோயில் வல


தஞ்சை போிய த ைி ோ ர் தி
ககோ ர தி பி ப க பி ப க தி
ககோயில் ககோயில் சழவோயில்
கதோ ற . கதோ ற

ககோயில் ற தில் கோசள க ைிவ


ககோயில்
ககோயில் ரோைககோ ர உ ள ( தி), கலை
ப க தி
( த ச ககோ ர ) ல கோி கப்ப பி ியில்
கதோ ற
(வி ோ )

சரயில் தஞ்சை போிய ககோயி சுப்ர ியோி


வசரயப்ப சழவோயில் ககோ ர விவர க க வசற
சுவகரோவிய க

சுப்ர ி ியோி களில் பல


க வசற ைல்ல ககோயில் ற தில் ை கப்ப ள சுவகரோவிய க
ச கப்ப ள க க வசரயப்ப ள
ப க க வ கல் களில்
ை கப்ப ள பல
த வ களி உ வ க

கோசள க ைிவ
ச தியோ போர்சவ
.

[ தோ ] வளி ச ப் க

 தஞ்சை போிய (பிரகதீ வரர்) ககோவில்


 க ல ச ய தழில் "தஞ்ைோ ர் ப ச யோர் தி ககோயில்" க சர
 வரலோ ோ கோ ரோ ரோ ீ வர ைிறப்பித
 கீத ோ ல் ககோவில் ப றி
 http://video.google.com/videoplay?docid=-5096103596865842301
 தஞ்சைப் பிரகதீசுவரர் ககோயில் ளி- கோ ைிக

[ தோ ] க ககோ க

1. ↑ த ி ச யப் பல்கசல கழக -க சக கோ கைோழ ர - ச ய போர்


பர ி ப்ப ோ 21-06-2009
2. ↑ தஞ்ைோ ர்.கோ -தஞ்சை போிய ககோயில்-The Big Temple- ச ய போர்
பர ி ப்ப ோ 21-06-2009
3. ↑ http://whc.unesco.org/en/list/250
4. ↑ த விக 06.01.2010 திகதியி த .க சர: வ 2010 வயசு 1000.
5. ↑ கைோழர் வரலோ - ோ ர் ோ. ரோை ோ ி க ோர் 1985 ர பதிப்பக , 13 January
2006.

[ சற]

போ • உ • தோ

தியோவில் உ ள உலக போர போிய கள க


ரோ ககோ ச · தோ சகக · ைோஞ்ைி · ை போ ர்-போவகோ தோல் யல் கோ · ை திரபதி

ைிவோைி தோ ிசலய · ககோவோ கதவலய க க ி ோ க · ப ோ


சகக · ல்கலோரோ சகக · ப கதப் ர் ைி ோி · தஞ்சைப் போிய ககோயில் · பி ·
ோ ல்ல ர ·ப கல் · உ ோ ை ோதி · கைிர கோ கதைிய கோ · ககலோதிகயோ கதைிய
கோ · கோசுரோககோ · கோகபோதி ககோயில் · ோ ோசு வ வில க ைர ோலய · ோர் ி
சல ரயில் போசத · தோ கதவி லர்ப் ப ள தோ · ப் ி ோர் · ை ககோ ச ·
பி ப கோ போசற வோழி க · கோ ோர் ோிய ககோயில் · சு தர்போ கதைியப் கோ · தோ
கோல்

ப ப் க : ககோ உலக போர போிய கள க | தியோவில் உ ள உலக போர போிய


கள க |த ி ோ ககோயில்க | உலகப் போர போிய ைி க