You are on page 1of 15

தமழநாட

கடடறற கைலககளஞசயமான வககபடயாவல இரநத.

(தமழ நாட இலரநத மள வழபபடததபபடடத)
தாவச ெசலலவம: வழெசலததல, ேதடல
தமழநாட

தமழநாட அைமநத இடம

தைலநகரம ெசனைன

மகபெபரய நகரம ெசனைன

ஆடச ெமாழ தமழ

ஆளனர சரஜத சங பரனாலா

மதலைமசசர ம. கரணாநத

ஆககபபடட நாள 1640

பரபபளவ 130,058 க.ம² (?
வத)

மககள ெதாைக 62,110,839 (6 வத)
(2001) 478/க.ம²
அடரதத

மாவடடஙகள 32

தமழநாட.1 தமழநாடடன ஏழைம நைல • 8 சமக வளரசச o 8.1 கப 1 ெதாடககம4 ஆம நறறாணட வைர o 2. தமழகம எனறம பரவலாக அைழககபபடகறத.தமழநாட (Tamil Nadu) ஓர இநதய மாநலமாகம. மதராச மாநலம எனற இரநத ெபயர 1969 ஆம ஆணட தமழநாட எனற மாறறபபடடத.5 17 ஆம நறறாணட o 2.2 கப 4 ெதாடககம9 ஆம நறறாணட வைர o 2.6 20 ஆம நறறாணட • 3 பாரமபரயம • 4 அரசயல • 5 மாவடடஙகள • 6 மககள o 6.4 14 ஆம நறறாணட o 2.1 பழஙகடகள o 6.2 சமயம • 7 ெபாரளாதாரம o 7.1 கலவ அறவ வதம • 9 பணபாட • 10 வழாககள • 11 சறறலாததைற • 12 இவறைறயம பாரககவம • 13 ேமறேகாளகள • 14 ெவள இைணபபகள [ெதாக] பவயைமபப .3 9 ெதாடககம13 ஆம நறறாணட வைர o 2. ெபாரளடககம [மைற] • 1 பவயைமபப • 2 வரலாற o 2.

[ெதாக] வரலாற மதனைமக கடடைர: தமழநாடட வரலாற ேசாழ. சலர. நாடடன ஏைனய பல பகதகைளப ேபாலனற. ஆநதரப பரேதசம. ேசரர. ஒர காலததல இநதயா மழதம பரவ வாழநதரதத தராவடர. இவவனததவரைடய ெதறக ேநாககய ெபயரவ. யனயன பரேதசமாகய பதசேசர (மனப பாணடசேசர எனற அைழககபபடடத) தமழ நாடடன கழககக கைரேயாரததல அைமநதளளத. இக ெகாளைகபபட. ஈேராட.சறபஙகளயம ெபறற கைல அமசம ெகாணட பகதயாக வளஙககறத. மதராஸ எனற 1996 வைர அைழககபபடட வநத ெசனைனேய மாநலததன மகப ெபரய நகரமம தைலநகரமமாகம. பலலவர. ஏறததாழ 6000 ஆணடகளகக ேமல பழைமயான வரலாறைறக ெகாணடளளத. ஆரய ஆககரமபபக ெகாளைகயடன ெதாடரப படததப படகனறத. இமமாநலததககத ெதனகழககல இலஙைகத தவ உளளத. "வட ேவஙகடம ெதன கமர தமழ கற நலலலக" எனகறத ெதாலகாபபயப பாடல. இவறறள மககயமாகக கறபபடததககவரகள. ேமறகல ேகரளாவம உளளன. இஙேக வாழகனற தராவட இன மககளன ேதாறறம(origin) ெதாடரபாகப பலேவற கரததககள நலவகனறன. வரலாறற உணைமகள எவவாற இரபபனம. ேசாழர. கரநாடகம. உலகன இரணடாவத நளமான கடறகைரயான ெமரனா கடறகைர ெசனைனயேலேய உளளத. இககால கடடததல வஙகாள வரகடாவல உரவாகம பயறசனனஙகளன மலம ெபயயம மைழைய உழவரகள ெபரதம நமபயளளனர. தரபபர. தரசசராபபளள. .தமழநாட இநதய தபகறபததன ெதறகக ேகாடயல அைமநதளளத. ஆநதரா ஆகய மாநலஙகளம. நாயககர எனேபாராவர. சாளககயர. வடககல கரநாடகம. தததககட மறறம ேவலர தமழ நாடடன ஏைனய ெபரய நகரஙகளாகம. அகேடாபர . வஜய நகரததார. தாமரபரண ஆகயைவ பற மககய ஆறகளாகம. மதைர மனாடசயமமன ேகாயல இனைறய தமழநாடைடயம உளளடககப பரநதரநத பணைடய தராவட நாட. ேகாயமபததர. தரெநலேவல.ேசர. வடககலரநத வநத ஆரய ஆககரமபப தராவடரகைள இனைறய இநதய மாநலஙகளான தமழநாட. மதைர. இமமாநலததன மககய ஆறான காவர ஆற வடகேக கரநாடக மாநலததல உரவாகத தமழநாடடல பாயகறத. தமழநாட.டசமபர மாதஙகளல "வடகழககப பரவப ெபயரசசக காறற" மலேம மைழ ெபறகறத. சநத ெவள நாகரகததகக உரயவரகளள ஒர பரவனராக இரநதனர எனற கரதகறாரகள. ேகரளா ஆகயைவ அடஙகய ெதனனநதயாவககள ஒடககயதாகக கரதபபடகனறத. இவறைறக காலததககக காலம பல அரச வமசஙகள ஆணடவநதன. பாணடயர. பலேவற நாடகளாகப பரநதரநதத.பாணடய மனனரகளால ஆளபெபறற பல ேகாயலகைளயம. ேசலம. ைவைக. தறகாலத தமழ மககளைடய அைடயாளம ேமறகணட ெகாளைககளன அடபபைடயேலேய வளரதெதடககபபடடளளத எனலாம. தமழநாட.

இராசராச ேசாழன கழககலரநதசாளககய அரசரகள மறறம ேசர மனனரகைள வழததனான.பாணடயரகளைடய காலம கம ஆறாம நறறாணடகளகக மனபரநேத ெதாடஙகவதாகச ெசாலலபபடகனறத. காஞசபரதைதத தைல நகரமாகக ெகாணட தமழ நாடடன ெபரமபகதையத தஙகள கடடபபாடடககள ைவததரநதனர. தன ெவறறையக ெகாணடாடம வைகயல கஙைக ெகாணட ேசாழபரம எனம தைலநகைர உரவாககனான. இராேசநதர ேசாழன ேமலம மனேனறஅநதமான மறறம நேகாபார தவகள. [ெதாக] கப 4 ெதாடககம9 ஆம நறறாணட வைர க. மததய இநதயா. ெதனனநதயாவல ஒர பலம மகக சகதயாக உரெவடததனர. பதமனறாம நறறாணட வாககல ேசாழரகளன ஆதககம கைறநதத. இவன க. ேராமப ேபரரசகளடன வணகத ெதாடரப ெகாணடரநதனர. [1] [ெதாக] 9 ெதாடககம13 ஆம நறறாணட வைர க. [ெதாக] 14 ஆம நறறாணட 14 ஆம நறறாணடல ேசாழரகளன வழசசககப பறக பாணடயரகள மணடம எழசச ெபறறனர. தமழநாடடன பலம மகக அரச வமசஙகளல ஒனறாகப பாணடயர வளஙகனர. ஆயனம அநத எழசச நணட காலம நடககவலைல. மறறம வஙகாளததன சல பகதகளவைரகடப பரவயரநதத. இறதப பலலவ மனனன அபராஜதன ஆவான. தறகாலத தஞசாவர. தரசசராபபளள ஆகய மாவடடஙகைள உளளடககய பகதகளல ெசலவாககச ெசலததய இவரகள. சறநத ேகாவலகைள அைமததபலலவரகள மனனணகக வநதனர. இவரகளள மகப பகழ ெபறறவனாக கரகால ேசாழன வளஙகனான. தராவடக கடடடககைல பலலவர காலததேலேய உரபெபறறத. [ெதாக] கப 1 ெதாடககம4 ஆம நறறாணட வைர மறகாலச ேசாழர கப மதலாம நறறாணட ெதாடககமநானகாம நறறாணட வைர தமழகததல ஆடச ெசலததனர. மதலாம மேகநதரவரமனம. யதத நடவடகைககளல சறநத வளஙகனர. அவனைடய மகனான நரசமமவரமனம பலலவரகளள சறநத வளஙகய அரசரகளாவர. அவவபேபாத பலலவரகளாலம. இவரகள அககாலததன ேபரரசகளாகய கேரகக. மேலயா மறறம ெபக தவகைளயம தன கபபறபைடையக ெகாணட ைகபபறறனான. 1316 இல வடககலரநத . ஜாவா. சமதரா. அததடன பாணடய அரசடமரநத இலஙைகயன சல பகதகைளயம ைகபபறறனான. வணகததலம சறநத வளஙகயத.ப நானகாம நறறாணடன பறபாதயல. இககாலகடட பகதயல (கப 300 . இவரகளைடய ேபரரச. இவரகள ெசலவாகக இலஙைக வைர பரவயரநததாகக கரதபபடகனறத. இவரகள ெதனனநதயாவல 400 ஆணடகள ஆதககம ெசலததனர.ப ஒனபதாம நறறாணடல ேசாழரகள மணடம ஆடசகக வநதனர. ேமேல கறபபடபபடட மதைர தறகால மதைரககத ெதறேக அைமநதரநத பறகாலததல ஏறபடட கடலேகாளனால மறறாக அழநத ேபானதாகப பழந தமழ இலககயஙகள வாயலாக அறயககடககனறத. பாணடய நாட கலவயலம. இலடசததவகள. ஆறாம நறறாணடல பலலவரகள ேசாழைரத ேதாறகடததனர. அததடன தறேபாைதயபகார மறறம வஙகாளப பகதகைள ஆணட வநத மகபாலைனயம வழததனான. ேசாழரகளாலம அடககப படடரநதாலம.கப 600) ெபளததம தமழகததல மகவம ெசலவாகேகாட இரநதத எனபத கறபபடததககத. இராஜராஜ ேசாழன மறறம அவனத மகனான இராேஜநதர ேசாழன ஆகேயாரத காலததல ேசாழர. மதைர மதற பாணடய மனனனான கலேசகர பாணடயனால கடடபபடடதாகச ெசாலலபபடகனறத. ஒரஸஸா.ப ஒனபதாம நறறாணடன இறதப பகதயல ஆததத ேசாழனால ேதாறகடககபபடடதடன பலலவராடச தமழ நாடடல மடவகக வநதத.

மதராஸ மாநலததறக தமழநாட எனற ெபயர மாறறம ெசயயபபடடத. கடேலார ஆநதரப பகதகள. ஆஙகேலய பைடெயடபப நகழம வைர ேசரரகளன ஆளைககக உடபடட இரநத சறய நலபபகத ெபரமபாலம ேவெறவரைடய பைடெயடபபறகம ஆளாகாமல இரநதத. இனைறய ேகரளாவம மலபாைர ஒடடய பகதகளம ேசர நாடடன ஆளைககக உடபடடரநதத. இஸலாமயப பைடெயடபபகக பதலட தரம வணணம பலேவற சறறரசகள ேசரநத வஜயநகர ேபரரைசத ேதாறறவததன. ேமறக ேகரளம. 1968 இல.தஞைச மறறம மதைரையச ேசரநத நாயககரகள பகழ ெபறற வளஙகயேதாட பழஙகாலேகாயலகைள பதபபககவம ெசயதனர. மரத பாணடயர. அவரகளன ேமல தஙகள அதகாரதைத ெசலததத ெதாடஙகனர. இபேபரரசன பலேவற பகதகள பரககபபடட அவறைற ேமறபாரைவயட நாயககரகள எனனம ஆடசயாளரகள நயமககப படடனர. தமழநாட. மதராஸ மாகாணம மதராஸ மாநலம ஆனத. 1956 இல மாநல எலைலகைள மற வைரயைற ெசயயம சடட தரததததன மலம மதராஸ மாநலததன ேமறக கடறகைர பகதகள ேகரளாவறகம கரனாடகததறகம இைடேய பரததளககபபடடத. ஆஙகேலயர அதகாரதைத தம வசபபடததய இநத காலககடடததல அவரகைள எதரததப ேபாராடய தமழ ஆடசயாளரகளம கணசமாேனார இரநதனர. கநதன பகைட. . 1953 இல மதராஸ மாநலததன ெதலஙக ேபசம மககள உளள வட பகதகள ஆநதர மாநலமாகவம தமழ ேபசம ெதன பகதகள மதராஸ மாநலமாகவம ேமலம பரககபபடடத. இத இநதயாவன அதக அளவ ைகதெதாழல மயமாககபபடட மாநலஙகளள ஒனற. பலதேதவன. [ெதாக] 17 ஆம நறறாணட 1639 இல ஆஙகேலயரகள மதராஸல (தறெபாழதெசனைன எனற அைழககபபடகறத) கழககநதயக கமெபனைய நறவய பறக தமழ நாடடன அரசயல வரலாறறல பதய பகத ெதாடஙகயத. ஆனால. ெவணண காலட தரன சனனமைல. [ெதாக] பாரமபரயம தமழநாட. இஸலாமயரகளன பைடெயடபப ேசாழரகைளயம பாணடயரகைளயம பலவனபபடதத இஸலாமய "பாமன" ஆடசகக வததடடத. நடனப பாரமபரயஙகளககப ெபயர ெபறறத.மாவரன அழகமததகேகான. வரபாணடய கடடெபாமமன. இைச. ெதன ேமறக கரநாடக கடறகைரப பகதகள ஆகயைவ மதராஸ மாநலததன கழ வநதத. இனறம ெசழபபடன வளஙகம. தமழநாடம அைதத ெதாடரநத ெதனனநதயாவம ெமலல ெமலல ஆஙகேலயரகளன கடடபபாடடன கழ வநதத. 1564 ஆம ஆணட வாககல நடநத தலேகாடடா ேபாரல தககாணப படபமையச ேசரநத சலதானகளால வஜயநகர ஆடசயாளரகள ேதாறகடககபபடட. அவரகள ஆடசககடஙகய பகதகள யாவம நாயககரகளைடேய பரததளககபபடடத. ஹமபைய தைல நகராகக ெகாணடரநத வஜய நகரப ேபரரச ெசலவச ெசழபேபாடம அைமதயடனம தகழநதத. -- [ெதாக] 20 ஆம நறறாணட 1947 இல இநதயா வடதைல அைடநதேபாத. கடடன கரபபணன ேபானேறார ஆடசயாளரகளகக ெவளைளயைர எதரதத ேபாரட பைடகைள தைலைமேயறற நடததனர. ெவளைளயன. வளமான இலககய.கடைல ஒடடயரநத ேசரரகளன ஆடசபபகத ேராமானயரகளடனான வாணபததறக ஏதவாக இரநதத. ஒணட வரன. வரன சநதரலஙகம.பைடெயடதத வநத கலஜ ஆடசயாளரகள. தமழ நாடட சறறரசரகளைடேய நலவ வநத சசசரவகைளப பயனபடதத அவரகைளப பரததாணட . நாயககர ஆடசக காலததலம தமழநாட அைமதயடனம ெசழபபடனம வளஙகயத. மரதநாயகம. மதைரைய மறறைகயடட சைறயாடனர.

ஆர. இராமன. மாரகசய கடசகள. தமழ நாடடன மககய அரசயல கடசகளாக தராவட மனேனறறக கழகம மறறம அணணா தராவட மனேனறறக கழகம ஆகயைவ வளஙககனறன. ஔைவயார.க) எம. உ.ராமசசநதரன ேதாறறவததார. பாமரர மறறம நலவைடநத பரவனர நலன.ம. 1947 இல இநதய வடதைலககப பறக 1967 வைர தமழ நாடைட காஙகரஸ கடச ஆணடத.சபபரமணய பாரத. ஊழல ஆகயைவ தமழ நாடட அரசயலல மககயததவம உளளைவ. இராஜராஜ ேசாழன ேபானற மறகாலததவரம இனறம நைனவல இரபபவரகளாகம.இட ஒதககட. சனவாச ராமானஜன.M. வ.த. அணணாதைர .ெதாலகாபபயர. கணணக. [ெதாக] அரசயல மதனைமக கடடைர: தமழக அரசயல தமழ நாடடன சடடமனறத ெதாகதகள எணணகைக 234. பாடடாள மககள கடச . இரபபனம.ராமசாம (ெபரயார). என. காவர நத நரப பஙகட பரசசைன.ம. 1949 இல தராவட மனேனறறக கழகதைத (த.க ஆகய இரணட கடசகளல ஒனற (அலலத அககடசகள தைலைம வகககம கடடணகள) ெபரமபானைம ெதாகதகைள ெவனற வரகனறன. பாரககவம: தமழநாட மதலைமசசரகளன படடயல [ெதாக] மாவடடஙகள .K) ச.ஜ. ெபரநதைலவர காமராசர. பாரதய ஜனதா கடச. கரகாலேசாழன. இத வைர தனக கடச ஆடசேய நைட ெபறகறத. அபதல கலாம. 1977 இல அணணா தராவட மனேனறறக கழகம மதன மதலல ஆடசையப படததத. மறமலரசச தராவட மனேனறறக கழகம. வவாசாயகள.காஙகரஸ கடச. வ.க.ெவ. இவரகேளாட.ம.1967 இல தராவட மனேனறறக கழகம ஆடச அைமததத. என. சபபரமணயன சநதரேசகர. தரவளளவர. 1972 இல தராவட மனேனறறக கழகததல இரநத பரநத. வடதைல சறதைதகள மறறம ேதசய மறேபாகக தராவடக கழகம ஆகயைவயம கறபபடததகக மககயததவம வாயநத கடசகளாக உளளன.ராமசாம (தநைத ெபரயார எனற அறயபபடககறார) 1916 இல ேதாறறவதத தராவடர கழகததல இரநத பரநத வநத. தமழக கடசகள நடவண அரசல கடடண ஆடச அைமகக உதவவம பஙேகறகவம ெசயகனறன. ச. மாநகராடசகள. அணணா தராவட மனேனறறக கழகதைத (அ. 1986 வைர தமழ நாடடல இரணட அடகக சடட மனறஙகள இரநதன. D. நாராயண.த. ஈ. கமபர. அணணாதைர ேதாறறவததார.ெவ. ேக.க அலலத அ. நகராடசகள.தாழததபபடேடார மறறம சறபானைம சமகததன நலன. ச. சதமபரமபளைள. நாடாளமனற ெதாகதகளன எணணகைக 39. ேபரராடசகள.தமழ நாடட சடடமனறத ேதரதலகளல பல கடசகள கடடண அைமதத ேபாடடயடவத உணட எனறாலம.ம. தமழ ெமாழ வளரசச மறறம பாதகாபப. 1967 மதல 2001 இல கைடசயாக நடநத சடட மனற ேதரதல வைர த. தறெபாழத ஒர அைவ மடடேம உளளத. ஊராடசகள ஆகயவறறககம ஐநத ஆணடகக ஒரமைற ேதரதல நடததபபடட மககள பரதநகள ேதரநத எடககப படகனறனர. ஆகேயார மாநலததன பரபலமானவரகளடள சலராவர. ஈ.

ஈேராட மாவடடம • 4. இராமநாதபரம மாவடடம • 3. ேசலம மாவடடம • 13. காஞசபரம மாவடடம • 8. சவகஙைக மாவடடம • 11. கடலர மாவடடம • 5. தரமபர மாவடடம • 15. தஞசாவர மாவடடம • 14. • 1.தமழ நாடடல 32 மாவடடஙகள உளளன. கனனயாகமர மாவடடம • 7. ெசனைன மாவடடம • 12. தணடககல மாவடடம . அரயலர மாவடடம • 2. ேகாயமபததர மாவடடம • 10. கரஷணகர மாவடடம • 9. கரர மாவடடம • 6.

மதைர மாவடடம • 30. 2008-இல மககடெதாைக66. தரவணணாமைல மாவடடம • 20.51%).89%) ஆகய ெமாழகளம ேபசபபடகனறன. காணககாரர. தரசசராபபளள மாவடடம • 17. வரதநகர மாவடடம • 31.000. [ெதாக] சமயம சமயவாரயாக மககள ெதாைக[2] பனபறறேவா வழககா சமயம ர ட ெமாததம 62. தரெநலேவல மாவடடம • 18. வழபபரம மாவடடம • 32. தரவளளர மாவடடம • 21. நாமககல மாவடடம • 26. இநதயாவேலேய அதகபபடயாக 44% மககள நகரஙகளல வாழகனறனர. • 16. ெதலஙக (5. சைல 1. நாகபபடடனம மாவடடம • 25. பணயர.679 100% . கனனடம (1. ஆைனமைல. பழயர மதலய பழஙகட இன மககள வாழகனறனர. மாநலததல 40-ககம ேமறபடட பழஙகடகள உளளனர.396. உரத (1. தததககட மாவடடம • 23. 89 சதவதததககம அதகமான மககள தமைழ தாயெமாழயாகக ெகாணடளளனர. ெகாலலமைல ஆகய பகதகளல கறபபடததகக எணணகைகயல ேதாடர. நலகர. தரவாரர மாவடடம • 22. மைலயாளம (0.5% மககள பழஙகடகள(2001 கணகெகடபப).68%). காடர. நலகர மாவடடம • 27. ேதன மாவடடம • 24. மலமலசர. தரபபர மாவடடம • 19. ெபரமபலர மாவடடம • 29. பதகேகாடைட மாவடடம • 28. கறமபர. [ெதாக] பழஙகடகள மதனைமக கடடைர: தமழகப பழஙகடகள தமழகததன மககடெதாைகயல3.405.65%). ேவலர மாவடடம [ெதாக] மககள தமழநாட இநதயாவன ஏழாவத மககடெதாைக மகநத மாநலமாகம.

பாலவட என அைழககபபடம மமைப தைரபபடத தைறகக அடதததாக.ெபண சமததவம. நணட சராசர மனத ஆயள.02% ெபௌததர 5. படடாச உறபததககம. ஈேராட மஞசள சாகபட மறறம ஆைட ஏறறமதககம.07% சககயர 9.545 0.33% • ெபணகள: 64. 1999/00 கணபபடடன பட 12-17 மலலயன மககள அலலத 21 வழககாட மககள ஏழைமக ேகாடடகக கேழ வாழகனறாரகள.01% கறபபடாேதார 59. பணடஙகைள ேபாககவரவ ெசயயம கனரக வாகனஙகைள இயககம ெதாழலககாகவம.785. தகவல ெதாழல நடபம சாரநத ெதாழலகளககம ெபயர ெபறறளளன. ேவலர ேதால ெதாழலககம.01% சமணர 83. ெபரமளவல தமழ மறறம ெதனனநதய ெமாழகளல சனமாப படஙகள தமழ நாடடல தயாரககபபடகனறன. தமழநாட இநதயாவன இரணடாவத ெபரய தைரபபடத ெதாழல ைமயமாகவம தகழகறத.985.56% ( இஙக அதகாரபபரவ பளளவவரஙகளகக இைணபப தரபபடலாம ) . சடடம ஒழஙக பராமரபப .56% கறததவர 3. ேமமபடட ெபாத சகாதாரம. தமழக மககள ெதாைகயல கறபபடத தகநத பகதயனர வவசாயததல ஈடபடடளளனர.359 0.11% இசலாமயர 3.[1] [ெதாக] சமக வளரசச சமக மனேனறறததன கறயடகளான பரவலான கலவயறவ. ேவைல வாயபபகள. தரபபர ஆயதத ஆைட ஏறறமதககம. காவர பாசன பகதயல அைமநதளள தரசச. [ெதாக] கலவ அறவ வதம • ெமாததம: 73.252 0.10% [ெதாக] ெபாரளாதாரம மதனைமக கடடைர: தமழநாடடப ெபாரளாதாரம தமழநாட. சவகாச அசசத ெதாழல.344 0. ெதாழல வளரசச அகயவறறல இநதயாவன மனேனாட மாநலஙகளள ஒனறாக தமழநாட வளஙககறத. [ெதாக] தமழநாடடன ஏழைம நைல மதனைமக கடடைர: தமழநாடடன ஏழைம நைல தமழநாட பலமைனகளல வளரசசயைடநத வநதாலம கணசமான மககள ஏழைமக ேகாடடகக கேழேய வாழகனறாரகள.079 88. நாமககல ேகாழப பணைணகள. ேகாயமபததர ெநசவாைலகளககம. கழாயக கணறஆழ கழாயக கணற அைமககம ெதாழல.060 6. நலல ெதாழல வளரசச கணடளள ஒரசல இநதய மாநலஙகளள ஒனறாக வளஙககறத.இநதகள 54. ஒவெவார ஆணடம.47% • ஆணகள: 82.470. ஆண .393 0.647 5. ேசலம இரமப உரகக ஆைலகளககாகவம. தஞைச ேபானற பகதகள வவசாயததறகம.13% ஏைனய 7. ெசனைன வாகன உறபதத.

ஏபரல 14 அலலத 15) மறறம ஆஙகலப பததாணடக ெகாணடாடடஙகளம நைடெபறகனறன. வனாயகர பறநத நாள. பனத ெவளள ேபானறசமயம சாரநத தரநாடகளம ெகாைடகெகாணடாடடமாம சததைரததரநாளம(சததைர மாதம மதல நாள . சரஸவத (கலவக கடவள) பைஜ. • ேநானப ெபரநாள. ஆயத பைஜ . தமழ மாதமான ைத மதல நாள (ஜனவர 14 அலலத 15) இததரநாள ெகாணடாடபபடகறத. ைதபபசம. கனனயாகமரயலளள தரவளளவர சைல [ெதாக] சறறலாததைற மதனைமக கடடைர: தமழநாடடன சறறலாததைற . மகரம இஸலாமயப பததாணட • ெபாஙகல தவரதபாவள. பகரத. தமழநாட அரச கறயடகள ெமாழ தமழ தரவலலபததர சனனம ேகாபரம பாடட தமழததாய வாழதத வலஙக வைரயாட மரகதப பறா - பறைவ en:Emerald Dove மரம பைன ெசஙகாநதள - ப en:Gloriosa lily வைளயாட கபட ட ஆடல பரதநாடடயம [ெதாக] பணபாட [ெதாக] வழாககள • ெபாஙகல தரநாள (தமழர தரநாள அலலத உழவர தரநாள எனறமஅைழகபபடகறத). கறஸதமஸ. தமழரகள ெகாணடாடம மககய தரநாள ஆகம.

nic. ேமறகத ெதாடரசச மைலைய ஒடடய அடரநத வனப பகதகள.அதகாரபபரவ இைணயத தளம • தமழநாட நலபபடஙகள . 2001 [ெதாக] ெவள இைணபபகள தமழநாட நைழவாயல • தமழகம தமழகம கறதத இைணயத தளம • தமழததாய வாழததப பாடல • தமழநாட அரச .ேசாழர காலதஞைச ெபரய ேகாவலம பலலவர கால மாமலலபரம சறபஙகளம ேகாவலகளமஉலகப பாரமபரயச சனனஙகளாக அஙககரககப படடளளன. சவாமேதாபப மறறம காஞச ஆகயைவ ேகாயல நகரஙகளாகத தகழகனறன. ↑ ராஜ ெகாளதமன. தாலககாகள மறறம ஊரகள • http://www.org/ • http://www.தமழநாட அழகய நலப பகதகள. தஞைச.நலபபடஙகளககான அரச இைணயத தளம • தமழநாட சறறலாததைற .tn.tnpsc.தமழநாட மாவடடஙகள. ெசனைன: காலசசவட பதபபகம. கழகக கடறகைர பகதகள ேபானற மனம கவரம தலஙகளம உணட. அேயாதததாசர ஆயவகள.tneb.இகேகாயலகளகக வயகக ைவககம ேகாபரஙகளம ரதஙகளம அழக ேசரககனறன. [ெதாக] இவறைறயம பாரககவம தமழநாடட ஓவயக கைல [ெதாக] ேமறேகாளகள 1. தமழநாட.com/ .in/ • http://www.அரச சறறலாததைற இைணயத தளம • டடேகா . மதைர. (2004).தமழநாட அரசன ெதாழல வள ேமமபாடட நறவனம • தமழகதைதப பறறய தளம .tamilnadunri. எழல ெகாஞசமநலகர மறறம ேகாைடககானல மைலப பகதகள. க.org • http://passport.தமழநாட பறறய வவரஙகளடன கடய இைணயத தளம • தமழநாட ெசயதகள • Chennai IQ . 2. பாரமபரயச சனனஙகள நைறநத சறறலா மககயததவம உளள மாநலமாகம. ↑ Census of india . தராவட கடடடக கைல பாணையப பரதபலககம ேகாயலகளககப பகழ ெபறறத.கனனயாகமர கடல மைனயல அைமநதளள வளளவர சைலயம காண ேவணடய இடமாகம.

wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE %B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81" இைணபபலரநத மளவககபபடடத ஏைனய மெமாழகள • Acèh • ‫العربية‬ • Български . • Asian Region of the Future [மைற] பா • உ • ெதா இநதய மாநலஙகள மறறம ஆடசப பகதகள ஆநதரப பரேதசம · அரணாசசலப பரேதசம · அசாம · பகார · சததசககர · ேகாவா · கசராத · அரயானா · இமாசசலப பரேதசம · சமம காசமர · சாரககணட · கரநாடகம · ேகரளம · மததயப பரேதசம · மாநலஙகள மகாராடடரம · மணபபர · ேமகாலயா · மேசாரம · நாகாலாநத · ஒரசா · பஞசாப · இராசததான · சககம · தமழநாட · தரபரா · உததரப பரேதசம · உததரகாணட · ேமறக வஙகாளம அநதமான மறறம நகேகாபாரத தவகள · சணடகார · தாதரா மறறம ஆடசப பகதகள நாகர அேவல · தலல · டாமன மறறம ைடய · இலடசத தவகள · பதசேசர தமழநாட தமழநாட ெதாடரபான தைலபபகள | வரலாற | அரசயல | தமழர தைலநகரம ெசனைன அரயலர • ஈேராட • கடலர • கரர • கனனயாகமர • காஞசபரம • கரஷணகர • ேகாயமபததர • சவகஙைக • ெசனைன • ேசலம • தஞசாவர • தரமபர • தணடககல • தரசசராபபளள • தரெநலேவல • தரபபர • மாவடடஙகள தரவணணாமைல • தரவளளர • தரவாரர • தததககட • ேதன • நாகபபடடனம • நாமககல • நலகர • பதகேகாடைட • ெபரமபலர • மதைர • இராமநாதபரம • வரதநகர • வழபபரம • ேவலர அமபததர • ஆலநதர • ஆவட • ஈேராட •ஊடட• கடலர • காஞசபரம • கமபேகாணம • ெகாைடககானல• ேகாயமபததர • ேகாவலபடட• ெசனைன • மதைர • மாதவரம • ேசலம • தஞசாவர • மயலாடதைற• தாமபரம • தணடககல • மககய தரசசராபபளள • தரெநலேவல • தரபபர • தரவணணாமைல • தரெவாறறயர நகரஙகள • தததககட • நாகரேகாயல • ெநயேவல • பலலாவரம • இராஜபாைளயம • ேவலர • நாமககல • கரர பா • உ • ெதா "http://ta.

(‫)كشميري‬ • Latina .• বাংলা • ইমার ঠার/িবষুিপযা মিণপুরী • Brezhoneg • Català • Česky • Cymraeg • Dansk • Deutsch • ‫ސ‬ ް ަ‫ދިވެހިބ‬ • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • ‫فارسی‬ • Suomi • Français • ગુજરાતી • ‫עברית‬ • िहनदी • Fiji Hindi • Hrvatski • Magyar • Bahasa Indonesia • Italiano • 日本語 • ქართული • ಕನನಡ • 한국어 • कशमीरी .

• Lietuvių • Македонски • മലയാളം • मराठी • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk (nynorsk) • Norsk (bokmål) • Kapampangan • Polski • ‫پنجابی‬ • Português • Runa Simi • Română • Русский • संसकृत • Srpskohrvatski / Српскохрватски • Simple English • Српски / Srpski • Svenska • Kiswahili • తలగ • Тоҷикӣ • ไทย • Українська • ‫اردو‬ • Tiếng Việt • Winaray • 中文 • Bân-lâm-gú .

• இபபககதைத கைடசயாக 24 ஜனவர 2010. • Text is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License. 00:37 மணககத தரததேனாம. additional terms may apply. See Terms of Use for details. • தகவல பாதகாபப • வககபபடயா பறற • ெபாறபபத தறபபகள .