You are on page 1of 35

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

KURSUS KOLOKIUM
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN JABATAN
PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

TARIKH : 7 Disember 2009
TEMPAT : De Rhu Beach Resort,
Kuantan
1

2

PENOLONG / TIMBALAN KEPADA
PENGETUA/GURU BESAR

• Pemimpin Kurikulum
• Pemantau Kurikulum
• Penilai Kurikulum

3

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Kesesuaian Opsyen Pembangunan Staf Komitmen tugas 4 .

PENGURUSAN JADUAL WAKTU Induk Kelas Persendirian Guru Ganti Bilik Khas 5 .

PENGURUSAN P & P Penggerak Panitia Guru Mata Pelajaran Opsyen Merancang. Melaksanakan dan Menilai Program Peningkatan Kurikulum Memantau dan Membimbing Pemulihan dan Pengayaan 6 .

PENGURUSAN PENILAIAN & PEPERIKSAAN Kesahan dan Kebolehpercayaan Item Ujian Pembinaan Item dan Skima Pemarkahan Bank Soalan / Bank Item Pemeriksaan Dalaman Dan Awam Analisis dan Laporan Peperiksaan Strategi Peningkatan Pencapaian Akademik 7 .

PENGURUSAN PUSAT SUMBER Memastikan Berfungsi dan Menyokong Kurikulum Meningkatkan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar 8 .

Pemimpin Kurikulum (a) Mengajar sejumlah waktu mengikut Pekeliling yang sedang berkuat(mengikut arahan Pengetua/Guru Besar) (b) Menjalankan penyeliaan pengajaran pembelajaran Surat kuasa dan “Surat Perkeliling Iktisas Bil. 3/1987” 9 .

dan jawatankuasa-jawatankuasa lain yang berkaitan dengannya.Pemimpin Kurikulum (c) Memberi bimbingan kepada guruguru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (d) Mengerakkan dan memantau perjalanan Jawatankuasa Kurikulum. Jawatankuasa Kokurikulum. 10 .

Pemimpin Kurikulum (e) Jawatankuasa Kurikulum Sekolah : Naib Pengerusi 11 .

Penyelaras Pusat Sumber. Penyelaras Jadual Waktu. Guru Bimbingan dan Kaunseling. Guru Penyelaras Tingkatan. Ketua Panitia. Guru Cemerlang (Sesuai dengan bilangan guru) 12 . Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian.JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH • Melibatkan semua Guru Penolong Kanan.

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH • Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa • Menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil 2/1991) • Merancang program/projek/aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan strategik sekolah. 13 .

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan bidang kurikulum • Menyelaras pelaksanaan program/projek/ aktiviti kurikulum sekolah dijalankan • Memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti kurikulum sekolah dijalankan • Melaksanakan penambahbaikan ke atas program/projek/ aktiviti kurikulum sekolah hasil daripada 14 .

PERANCANGAN STRATEGIK • Membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran (Analisis SWOT) • Menentukan Keperluan sekolah • Mengambil kira visi dan misi sekolah • Mengambil kira tahap pencapaian semasa (TOV) sekolah • Mengambil kira peningkatan sasaran operasi (OTI) sekolah 15 .

PERANCANGAN STRATEGIK • Mengambil kira sasaran hasil jangkaan (ETR) sekolah • Mengambil kira strategi yang bersesuaian • Menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan • Disediakan untuk semua bidang Pengurusan  Kokurikulum      Hal Ehwal Murid Kewangan Sumber Tenaga Manusia Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kemudahan dan Keperluan Asas Sekolah 16 .

PERANCANGAN Perlu juga membuat Pelan : • Pelan Strategik • Pelan Taktikal • Pelan Operasi/Tindakan 17 .

PELAN OPERASI  Mengambil kira pelan strategik dan taktikal  Objektif yang jelas  Menentukan kumpulan sasaran  Strategi pelaksanaan  Masa dan tempoh pelaksanaan  Menentukan pelaksana 18 .

PELAN OPERASI  Menentukan sumber yang diperlukan  Mengenal pasti kekangan dan halangan  Menentukan mekanisme penambahbaikan  Menentukan langkah penambahbaikan dilaksanakan 19 .

4/1986)  Melantik Ketua Panitia berdasarkan kekananan  Melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan  Mengadakan menyuarat  Menyediakan minit mesyuarat 20 .PANITIA MATA PELAJARAN (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

21 . kekerapan.PANITIA MATA PELAJARAN  Memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran  Menyelaras penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian  Menyelaras kerja tugasan murid dari segi bilangan. penilaian dan pemeriksaan tugasan/latihan. jenis buku.

PANITIA MATA PELAJARAN  Menyediakan anggaran belanjawan tahunan panitia.  Mengurus program perkembangan staf  Menyelaras dan mengawal pembinaan soalan ujian/peperiksaan dan pemarkahan 22 .

PANITIA MATA PELAJARAN  Melaksanakan program/projek / aktiviti tahunan panitia selaras dengan perancangan strategik kurikulum sekolah.  Memantau keberkesanan program/projek/aktiviti tahunan panitia yang dijalankan 23 .

PANITIA MATA PELAJARAN  Menganalisis kemajuan pencapaian murid (keputusan ujian/ peperiksaan) dalam mata pelajaran berkaitan  Melaksanakan penambahbaikan ke atas program/projek/aktiviti kurikulum sekolah daripada penilaian impak 24 .

minat keperluan secara seimbang kepada semua guru 25 .PENGURUSAN SUMBER TENAGA MANUSIA (a) Agihan tugas berdasarkan kelayakan. bakat.

PENGURUSAN SUMBER TENAGA MANUSIA (b) Memberi penjelasan bidang tugas : senarai tugas perincian tugas manual prosedur kerja 26 .

PENGURUSAN SUMBER TENAGA MANUSIA (c) Memastikan guru dan staf mematuhi peraturan dan panduan tatatertib dengan dokumenkan dan sebarluas peraturan Laksanakan pemantauan Ambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan 27 .

persendirian dan penggunaan bilik khas menandatangani jadual waktu dan dipamerkan di tempat mudah dilihat 28 . kelas.JADUAL WAKTU (a) Sekolah menyediakan jadual waktu mengajar dengan menyediakan jadual waktu induk.

JADUAL WAKTU mengikut peruntukan waktu berdasarkan PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan 29 .

penempatan waktu dan kemudahan bilik memasti guru mengajar mematuhi jadual waktu 30 . sebaran waktu.JADUAL WAKTU Mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set.

PENYELIAAN P & P (Surat Pekeliling Ikhtisas 3/87) rancang aktiviti penyeliaan dengan menyediakan : jadual penyelia instrumen 31 .

PENYELIAAN P & P JEMAAH NAZIR SEKOLAH (Surat Pekeliling Ikhtisas 3/87) merekod penyeliaan menggunakan maklum balas penyeliaan sebagai asas peningkatan keberkesanan P & P 32 .

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa menyediakan minit menyediakan maklumat dan dokumentasi (mengelas. mengkatalog dan mengurus BBM) merancang dan melaksanakan program 33 .

perkembangan staff berkaitan PSS 34 .JAWATANKUASA PUSAT SUMBER memantau keberkesanan program Menilai impak program kepada murid melaksanakan penambahbaikan.

35 JEMAAH NAZIR SEKOLAH .