You are on page 1of 59

CNG TY HT TELEVISION

TNG I L PHN PHI THIT B TRUYN HNH


T: 08.38635319 - 38639548 Fax: (08) 38639552
Email: cthttelevision@gmail.com - Web: httelevision.vn
/c: 451/6/18 T Hin Thnh, P.14, Q.10, Tp.HCM

BNG BO GI AVG
(Qu khch lin h bit gi tt nht)
St
t
1
2
3

SL VT Chit
khu
20 B 20%
20 B 20%
20 B 20%

TN HNG
DTH C Bn
DTT-DTH Nh
DTT-DTH Cao Cp

GI S

900,000

GI L

1,500,000

BO GI K+
ST
T
1
2
3

SL VT

TN HNG
K+ gi Access 3 thng TB
K+ Premium HD+ gi SD (3 thng
thu bao)
K+ Premium HD+ gi HD (3 thng
thu bao)
K+ gi Access 1 thng TB
K+ Premium HD+ gi SD 1 thng
thu bao
K+ Premium HD+ gi HD 1 thng
thu bao
K + Trng SD ( Khng ph kin)

K + Trng SD Mi
ph kin)

6
7

K + Trng HD
Cho jonsa 1,8 mt

( Khng

GI S

20

1,190,000

20

1,540,000

20

2,260,000

20

985,000

20

1,110,000

20

1,830,000

20

350,000

20

350,000

20
20

u
u

1,270,000
1,500,000

GI L

BNG BO GI TRUYN HNH VTC


ST
T1

SL
20
20

N GI
1,040,000
0
1,390,000

GHI CH

V BH
TB 12T

SL

N GI

GHI CH

20

365,000

V BH
TB 12T
B 12T

TN
HNG
VTC SD
HD 9
VTC HD 05 I

4
BO GI U FREE
ST
1
T

TN
Vinasat
HD02
HNG

Vinat 02

B 12T

20

340,000

Humax

B 12T

20

330,000

VTC S22

B 12T

20

330,000

HD S20

B 12T

20

330,000

VTC HD02 Free

B 12T

20

360,000

Pentesat

K49

b 12T
u 12T

20
20

330,000
230,000

HD 09 c cng HDMI

20

335,000

12T

PH KIN U THU
TN HNG
ST
T1 Angten AVG (trong nh+ngoi tri)

VT

BH

SL

GI S

Ci

20

150,000

2 Chn Cho AVG

20

250,000

3 Ngun AVG

Ci

20

50,000

4 Rc AVG

Con

20

5,000

5 LNB AVG

Ci

20

65,000

20

50,000

6 Dy AVG 15m
7 Chn Cho K+ (c )

20

230,000

8 Chn Cho K+ (mi )

20

150,000

GI L

9 LNB K+

Ci

20

65,000

20

60,000

20

130,000

Ci
Cu

20

65,000

20

60,000

Ci

20

35,000

15 Chn Cho Free

20

80,000

16 LNB C BAND

Ci

20

150,000

17 LNB 2 OUT

Ci

20

220,000

18 LNB 4 OUT

Ci

20

350,000

19 Anten Ru

20

10,500

10 Dy K+ 20m
11 Chn Cho VTC
12 LNB VTC
13 Dy VTC 20m
14 LNB Free

CNG TY HT TELEVISION
TNG I L PHN PHI THIT B TRUYN HNH
T: 08.38635319 - 38639548 Fax: (08) 38639552
Email: cthttelevision@gmail.com - Web: httelevision.vn
/c: 451/6/18 T Hin Thnh, P.14, Q.10, Tp.HCM

BNG BO TH CO
(Qu khch lin h bit gi tt nht)
STT
1
2
3
6
7

TN HNG
Th AVG 100.000VN
Th AVG 200.000VN
Th AVG 300.000VN

VT

SL

Th

20

Th

20

Th

20

Th AVG 264.000VN/3 thng


Th
HD
Th AVG 198.000VN/3 thng SD
Th

20
20

GI S

GI L

93,000

100,000

186,000

200,000

279,000

300,000

246,000

264,000

184,000

198,000

Th VTC SD 6T

Th

20

360,000

400,000

Th VTC SD 12T

Th

20

660,000

720,000

10

Th VTC HD 6T

Th

20

590,000

650,000

11

Th VTC HD 12T

Th

20

1,100,000

1,200,000

12

Th K+ Viaccess 6T
(Dng cho u Viaccess: xem 62
knh)
Th Access+ 3 thng TB

Th

450,000

480,000

Th

20

266,000

285,000

Th Access+ 6 thng TB

Th

20

532,000

570,000

Th Access+ 12 thng TB

Th

20

1,064,000

1,140,000

Th Premium HD+ 3 thng TB

Th

20

645,000

690,000

13
14
15
16

20

Th Premium HD+ 6 thng TB

Th

20

1,290,000

1,380,000

Th Premium HD+ 12 thng TB

Th

20

2,580,000

2,760,000

19
20
21

Th K+ Nng Cp Premium HD+ Th


1T K+ Trng SD/HD
Th
Th
Th Access + 1 thng TB
Th

20
20
20

140,000
210,000
88,500

150,000
950,000

22
23

Th Premium HD + 1thng TB
Th gia hn gi knh HTV 12T

Th 20
Th 20

215,000
160,000

230,000
180,000

17
18

CNGTY HTTELEVISION
TNGILPHNPHITHITBTRUYNHNH
T:08.38635319 -38639548

Fax: (08)38639552

Email: cthttelevision@gmail.com-Web: httelevision.vn


/c:451/6/18 T HinThnh, P.14, Q.10, Tp.HCM

BNG BO GI
(Qu khch lin h bitgi ttnht)

BNG BO GI CC LOI JACK


TNHNG
JackCamera

V
Tbc

SL
20

GIS
300,000

GHICH

JackFF

bc

20

105,000

100c/bc

JackFc

bc

20

105,000

100c/bc

JackFCi

bc

20

120,000

100c/bc

JackFAV

bc

20

180,000

100c/bc

JackCongTrng

bc

20

135,000

100c/bc

JackNiAV(ngtre)

bc

20

180,000

100c/bc

JackAnten(angtenru)

bc

20

150,000

100c/bc

JackChiaAV1BS-2BSThng

bc

20

250,000

100c/bc

10

JackChiaAV1BS-2BSTt

bc

20

300,000

100c/bc

11

JackF5AVG

bc

20

500,000

100c/bc

12

JackF5Thng ( loi 1)

bc

20

65,000

100c/bc

13

JackF5Thng ( loi 2)

bc

20

40,000

100c/bc

14

JackF5Tt

bc

20

77,000

100c/bc

15

Jack F5 cao cp (loi 1)

bc

20

120,000

100c/bc

16

Jack F5 cao cp (loi 2)

bc

20

95,000

100c/bc

17

JackAVBngSen

bc

20

120,000

100c/bc

18

JackinThoi 2 line

bc

20

20,000

100c/bc

19

JackinThoi 4 line

bc

20

25,000

100c/bc

20

Chia3chn

bc

20

180,000

100c/bc

21

ChiaAnten12

bc

20

70,000

100c/bc

22

uNiRJ45

ci

20

3,500

STT
1

100c/bc

23

uNiRJ45Chia12

ci

20

6,000

24

JackRJ45Thng

bc

20

30,000

100c/bc

25

JackRJ45ChngNhiu

bc

20

55,000

100c/bc

26

JackF6

bc

20

120,000

100c/bc

27

JackFchT

bc

20

180,000

100c/bc

28

JackFdu+

bc

20

280,000

100c/bc

Jack F ccong

bc

20

280,000

100c/bc

Jackcstvng

ci

20

190,000

100c/bc

31

Jack AVtrngthng

ci

20

3,000

32

Jack AVkimbc

ci

20

11,000

33

Jack AV monter

ci

20

10,000

34

Jack 3l y ra 2 AV

Ci

20

4,000

Dy AV 3 ly ra 2 AV bng sen Ci
thng
Jack ni VGA
Ci

20

7,500

20

18,000

20

60,000

29
30

35
36
37

Jack ni HDMI

Ci

BNG BO GI CC PH KIN KHC


ST
T * GT AV

TNHN
G

V
T

SL

GI S

Gt AVen 6 Lthng

Ci

50

19,000

Gt AVen 9 Lthng

Ci

50

23,000

Gt AVXm6L xn

Ci

50

30,000

Gt AVXm9L xn

Ci

50

33,000

Gt AV 15l

Ci

50

60,000

* CHIA (CC LOI)


1

Chia2 Xanh(Pacific)

Ci

50

9,500

Chia3 Xanh(Pacific)

Ci

50

12,500

Chia4 Xanh(Pacific)

Ci

50

16,500

Chia6 Xanh(Pacific)

Ci

50

39,500

Chia8 Xanh(Pacific)

Ci

50

45,500

Chia2 (Pacific)

Ci

50

32,500

GHI CH

Chia3 (Pacific)

Ci

50

37,500

Chia4 (Pacific)

Ci

50

42,500

Chia6 (Pacific)

Ci

50

75,500

10

Chia8 (Pacific)

Ci

50

85,500

11

yin Seebest

Ci

50

350,000

12

yin DA20en

Ci

50

160,000

13

yin DA20Trng

Ci

50

170,000

14

yin Signal2

Ci

50

47,000

15

yin Signal3

Ci

50

49,000

16

yin Signal4

Ci

50

62,000

17

yin Signal6

Ci

50

85,000

18

yin Signal8

Ci

50

95,000

yin 8640

Ci

50

520,000

19

Hp chiaAV4

Ci

50

120,000

20

Hp chiaAV8

Ci

50

210,000

21

Hp chiaAV12

Ci

50

290,000

22

Hp chiaAV16

Ci

50

330,000

23

Hp chiaAV24

Ci

50

410,000

24

Hp chiaAV32

Ci

50

580,000

* NGUN (CC LOI)


1

NgunAVG

Ci

10

50,000

Nguncamera12V1A(tt)

Ci

10

50,000

Nguncamera12V1A(GR)

Ci

10

35,000

Nguncamera12V2A(GR)

Ci

10

50,000

Nguncamera12V2A(tt)

Ci

10

70,000

Ngunkoria

Ci

10

70,000

Nguntngcamera

Ci

10

150,000

Ngun bin p 12V

Ci

10

38,000

Ngun camera t ong 12V - 5A

Ci

10

85,000

10

Ngun camera t ong 12V - 10A

Ci

10

160,000

11

Ngun camera t ong 12V - 15A

Ci

10

200,000

12

Ngun camera t ong 12V - 20A

Ci

10

300,000

13

Ngun camera t ong 12V - 30A

Ci

10

370,000

* CCMT HNG KHC

TNHNG
STTT
ANTENRU
1

V
Tci

SL
10

GIS
10,500

BaoRM

ci

10

950

BCHIA2HDMI (loi I)

ci

10

480,000

BCHIA2HDMI ( loi II)

ci

10

350,000

BCHIA4HDMI

ci

10

750,000

BCHIA6HDMI

ci

10

1,200,000

Chiacp14

ci

10

110,000

Dyni cmin

ci

10

10,000

Mhnch

ci

10

22,000

10

nght ch

ci

10

25,000

11

PIN2A(Hp60vin)

ci

10

35,000

12

Pin3A

ci

10

35,000

13

PinA23

ci

10

6,000

14

Pin 27A

ci

10

11,000

15

Pin 9A thng (10 vin)

ci

10

48,000

16

Pin9A tt (10 vin)

ci

10

80,000

17

Rcni VGA

ci

10

18,000

18

Tai nghebluetoothq65csc

ci

10

80,000

19

USBwifi 722tpcanten

ci

10

210,000

* MOBILCON
1

BCHUYNKNH(MOBILCON)

Ci

10

150,000

Btruyntnhiuremotehngngoi

Ci

10

135,000

Ci

10

40,000

* B TRN SWITCH
1 B TRNSWITCH2
* LINH KIN INTHOI
1

CABLEIPHONE4

CI

20

15,000

Lightchngset

CI

20

8,000

inthoi GAOXINQI (nh)

CI

20

115,000

inthoai GAOXINQI (ln)

CI

225,000

GHICH

BNG BO GI THIT B MNG


(Qukhchlin hbit gi tt nht)
TT

TNHNG

VT SL

GIS

GC

* PHT WIFI
1

PHTWIFI TP-Link740N150Mb
1ANTEN

CI

20

280,000

PHTWIFI TP-Link841N300Mb
2ANTEN

CI

20

375,000

PHTWIFI TP-Link940N300Mb
3ANTEN

CI

20

565,000

PHTWIFI 150M chun


N316- TENDA

CI

20

230,000

PHTWIFI W306R-307-308300Mbp2 ANTEN- TENDA

CI

20

265,000

PHTWIRELESSw303R-300Mbp
3ANTENTENDA

CI

20

420,000

* THIT BTHU WIFI


THUWIFI TP-LINK722CNG
USBC AN TEN

CI

20

210,000

THUWIFI TP-LINK727CNG
USBKHNGAN TEN

CI

20

135,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN

CI

20

115,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN-nano

CI

20

145,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN,C ANTEN PRO

CI

20

155,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN,C ANTEN PROanten ri

CI

20

165,000

LH
GI
T
T

* CHIA CNG DY MNG INTERNET


1

Switch5 CNG TP-LINK100M


chnhhng

CI

20

120,000

Switch8 CNG TPLINK100M


mumi chnhhng

CI

20

150,000

SwitchTPLINK-1G-16CNG
chnhhng

CI

20

1,340,000

SwitchTPLINK-1G-24CNG
chnhhng

CI

20

1,750,000

Switch5 CNGtenda100M
mumi chnhhng

CI

20

115,000

Switch8 CNGtenda100M
mumi chnhhng

CI

20

145,000

SwitchD-link16CNG chnhhng

CI

20

485,000

SwitchD-link24CNG chnhhng

CI

20

695,000

ModemTPLINK-1CNG
chnhhng

CI

20

255,000

ModemTPLINK-4CNG
chnhhng

CI

20

350,000

ModemTPLINK-1CNG
cpht wifi chnhhng

CI

20

485,000

ModemDlink-1CNG
chnhhng

CI

20

255,000

* MUDEM

BNG BO GI MIXCRO
STT

VT SL

TN HNG

GI S

* MICRO
MicroSR788

Ci

10

280,000

MicroPG-8.8

Ci

10

280,000

MicroSR798

Ci

10

290,000

MicroSR Q6

Ci

10

280,000

MicroSR938

Ci

10

290,000

MicroSR958

Ci

10

330,000

MicroSR725

Ci

10

180,000

MicroSR Q68

Ci

10

190,000

MicroSR959

Ci

10

130,000

MicroSR959II

Ci

10

220,000

MicroBMB

Ci

10

170,000

MicroSR688

Ci

10

160,000

SENNHIESER838(Loi 1)

Ci

10

320,000

14

MicroSR3.0

Ci

10

210,000

15

MicroSR Q7

Ci

10

280,000

16

MicroSR 768

Ci

10

280,000

17

MicroSR638

Ci

10

330,000

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13

GHICH

18

MicroSR888

Ci

10

310,000

19

MicroSR 968

Ci

10

280,000

20
21

MicroSK 838
Micro KZ 2009

Ci
Ci

10
10

Lin h
Lin h

Shure Beta92A
(Cdy)

Ci

10

SHURE U- 880
(Wireless microphone)

Ci

10

Ci

10

Micro Shure SH - 227

Ci

10

Shuboss SM - 3000
(c dy)

Ci

10

(Wireless microphone)

Ci

10

ShupuSM 2.1
(Khngdy)

Ci

10

240,000

ShupuSmtech959
(Cdy)muen

Ci

10

195,000

ShupuSmtech959
(Cdy)muxm

Ci

10

185,000

*SHURE

SHURE U -820

3
4

210,000
1,280,000
1,220,000
360,000
380,000

Bose WR - 208
6

360,000

*SHUPU

4
5
6

shupusm8300
MicroSHUYIK SK-8.0
Micro Sonys SM 288

Ci
Ci

10
10

250,000
300,000

Ci

10

360,000

* PH KIN MICRO
1

RcAV

ci

20

6,000

Rcvtloaxanh

ci

20

9,000

Rcvtloaxm

ci

20

12,000

6lyvngthng

ci

20

8,500

6lyvngcong

ci

20

13,000

CanonSoocc

ci

20

14,500

CanonSoocci

ci

20

14,500

6lybuto

ci

20

11,000

6lybuui lxo

ci

20

5,500

10

6lyhiuNEWTRIT

ci

20

11,000

11

6LyinoxtrngXN

ci

20

9,000

12

6LyinoxtrngTHNG

ci

20

3,500

13

Canonkhadi

ci

20

13,000

14

Canonkhabu

ci

20

13,500

15

Canonlxo

ci

20

8,500

16

Canonvinxanhci

ci

20

7,000

17

Canonvinxanhc

ci

20

7,000

18

RcAV- 6LY

ci

20

6,500

19

Rc6ly - 3.5

ci

20

6,000

20
21

Rc canonNewtrit

Canonvin xanhci - khoa


ui di

ci
ci

20
20

12,000
9,000

22

Canonvin xanh ckhoa ui di

ci

20

9,000

23
24
25
26

ChnMicro
Dymicro5mthng
Dymicro 7mthng
Dymicro 7mtt

ci
ci
ci
ci

10
10
10
10

200,000
Lin h
Lin h
Lin h

BNG BO GI S KHUNG & K LOA


(Qu khch lin h bitgi ttnht)
STT
TNHNG
* KHUNGTREOTIVI

VT BH SL

GIS

1.Ckhsaovng(Mump,dlpt)
1

Khungtreotivithng14-19

hp 36T 20

95,000

Khungtreotivithng20-25

hp 36T 20

115,000

Khungtreotivithng25-29

hp 36T 20

165,000

KhungtreotiviLCD24cnh

hp 36T 20

45,000

KhungtreotiviLCD24nghing

hp 36T 20

77,000

KhungtreotiviLCD24xoay

hp 36T 20

77,000

KhungtreotiviLCD32-37cnh

hp 36T 20

48,000

KhungtreotiviLCD32-37nghing

hp 36T 20

78,000

KhungtreotiviLCD32-37xoay

hp 36T 20

78,000

10

KhungtreotiviLCD42-52cnh

hp 36T 20

78,000

11

KhungtreotiviLCD42-52nghing

hp 36T 20

120,000

12

KhungtreotiviLCD42-52xoay

hp 36T 20

120,000

*KHUNGTIVICKHTRNGAN
1

Khung24C

hp 12T 20

40,000

Khung24Nghing

hp 12T 20

73,000

Khung24Xoay

hp 12T 20

75,000

Khung32C

hp 12T 20

43,000

Khung32Nghing

hp 12T 20

74,000

Khung32Xoay

hp 12T 20

80,000

Khung42C

hp 12T 20

74,000

Ghich

Khung42Nghing

hp 12T 20

102,000

Khung42Xoay

hp 12T 20

112,000

*KHUNGKHC
1

KhungTVLEDBn26

hp 12T 20

42,000

KhungTVLEDBn32

hp 12T 20

45,000

KhungTVLEDBn42

hp 12T 20

75,000

Khung TV 60 in st tng tt

hp 12T 20

265,000

ci 12T 20
ci 12T 20

51,000

ci 12T 20
ci 12T 20

70,000

ci 12T 20
ci 12T 20

71,000

ci 12T 20
ci 12T 20

81,000

105,000

11 KLoaThngLnAAA

ci 12T 20
ci 12T 20

12

Kloabossxanhthngi

ci 12T 20

110,000

13

Kloathng(snhi)

ci 12T 20

75,000

14

Kmylnh

ci 12T 20

42,000

15

Kloaanng(snhi)

ci 12T 20

70,000

16

KLoaThngLn

ci 12T 20

71,000

17

Kloacong(Snhi)

ci 12T 20

80,000

18

KLoaMcArirang(SaoVng)

ci 12T 20

78,000

19

kloamcAriang(hongtm)Ln

ci 12T 20

110,000

*KLOA
1 KLoaMcArirangThng(Ktreoloa101)
3 KTreoLoaBOSSanng
4 KTreoLoaBOSSXanhanng
5 KTreoLoaBOSSXanhThng
6 KLoaCongThng301
7 KLoaThngThng301
8 KLoaConglncBit
9 KLoaThnglncBit
10 KLoaCongLnAAA

60,000

70,000

71,000

81,000

110,000

BNG BO GI DY CPMNG
STT

TNHNG

VT SL

GIS

Ghich

*CPMNGGOLDEN
1

CpmngGOLDENLINK-4PAIRUTP
CAT5E(mucam)

CABLEgoldenlink-6-mucam

3
4
5

Cun

10

770,000

10

1,480,000

10

750,000

10
chuynbootrom-muxanh
Cun
CABLEgoldenlink-6e-CHNGNHIU(m
u xanhl)
10

980,000

CABLEHD-link-5---chuynbootrom-m
u trng
CABLEHD-link-6--CHNGNHIU-

Cun
Cun
Cun

1,580,000

Cun
1

CableTENDA100M-CHNGNHIU

10

255,000

10

600,000

10

245,000

10

315,000

10

315,000

10

380,000

10

420,000

10

570,000

Cun
2

CableTENDA305M-CHNGNHIU
CableAMP0520GOOG
L1THNG305Mxm
CableAMP0520GOOG
L1THNG305MTT
CableAMP0522GOOG
L1THNG305MTT
CableAMP0332
1THNG305MGOOD

Cun

CableAMP0238
1THNG305MGOOD

Cun

CableAMP9999(0704)
1THNG305MGOODchngnhiu

Cun

Cable6AMP1THNG305MGOOD
APMLX0602

10

600,000

10

CableAMP FTPB0705305m

Cun 10

650,000

11

CableAMP LX0708305m

Cun 10

760,000

12

CABLE6E0708(9.6K)

Cun 10

740,000

14

CABLE6B0708

Cun 10

650,000

15

CABLE A20708

Cun 10

690,000

3
4
5

Cun
Cun
Cun
Cun

BNG BO GI CC LOI DY KHC


TNHNG
STT
*DYCP5C
DyKava100Yard
1

VT

SL

Cun

20

135,000

GIS

DyKava305m

Cun

20

520,000

DyDTH 100m

Cun

20

250,000

DyDTH 305M

Cun

20

650,000

DySupernet 305M

Cun

20

525,000

Dyskynet 305M

Cun

20

550,000

Dyavg305m

Cun

20

750,000

DYAVG L

Mt

20

3,000

DYMICPOLL M1

Cun

20

990,000

10

dyDBP 100yard
DYMIC POLLM2

Cun

20

135,000

Cun

20

1,190,000

11
*DYAV
1

Dy2u 3ly

Si

20

9,500

Dy2u 6ly

Si

20

9,500

Dy3 lycira av

Si

20

6,500

Dy 3lyra2u xm

Si

20

8,000

Dyav3 lyra2u (xanh)

Si

20

10,500

DyAV3 lyra2u 1.5Mthng

Si

20

7,000

DyAV3 lyra2u 1.5Mtt

Si

20

9,500

dyav3 lyra2u 3Mthng

Si

20

20,000

DyAV4u (loir) (khng bc)

Si

20

5,500

20

6,500

DyAV4u (tt) (c bc)

Si

10

Dyav4u xm

Si

20

7,500

11

Dyav5u (2m)

Si

20

41,000

12

DyAV6u (loir) khng bc

Si

20

7,000

DyAV6u (loitt) c bc

Si

20

7,500

13

Dyav6u (suder)

Si

20

9,500

14

DyAV6u 10nh

Si

20

23,500

15

DyAV6u en ( 10M)

Si

20

46,000

16

Dyav6u en ( 5M)

Si

20

30,0 00

Ghi ch

17

Dyav6u xm

Si

20

8,500

18

DyAV6u xm( 10M)

Si

20

50,000

19

DyAV6u xm( 5M)

Si

20

26,500

20

Dyavhp3mu (xn)

Si

20

50,000

21

DyAVhp trngxn1.5M

Si

20

80,000

22

DyAVln 100M(2SI)

Cun 20

530,000

23

DyAVln 100M(3SI)

Cun 20

750,000

24

DyAVNh100M(2SI)

Cun 20

450,000

25

DyAVTrngxn6u

Si

20

25,500

26

DyAVtrngxinj4u

Si

20

21,500

27

DyAVxanh4u

Si

20

10,000

28

DyAVxanh6u

Si

20

13,500

29

DyAVxanh hp3mu

Si

20

33,500

30

DyDVDcomponent6u

Si

20

57,500

*DYHDMI
1

DyCable HDMIVGA 1.5m

Si

20

39,000

DyCable HDMI 1.5m (tt) (1.3)

Si

20

29,000

DyCable HDMI1,5m (trn) (1.3)

Si

20

22,000

DyCable HDMI 1.5m (1.3)

Si

20

25 ,000

DyCable HDMI3m (1.3)

Si

20

34,000

DyCable HDMI 3m (trn) (1.3)

Si

20

34,000

DyCable HDMI 3m (tt) (1.3)

Si

20

45,000

DyCable HDMI 3m (1.4)

Si

20

50,000

DyCable HDMI ONITEK 3m (tt) (1.3)

Si

20

80 ,000

10

DyCable HDMI ONITEK 5m (tt) (1.3)

Si

20

120,000

11

DyCable HDMI5m (tt) (1.3)

Si

20

53,000

12

DyCable HDMI 5m

Si

20

53,000

13

DyCable HDMI full 10m (1.4)

Si

20

120,000

14

DyCable HDMI 10m(1.3)

Si

20

95,000

15

DyCable HDMI ONITEK 10m (tt) (1.3)

Si

20

290,000

16

DyCable HDMI15m (1.3)

Si

20

135,000

17

DyCable HDMI 15m (tt) (1.4)

Si

20

245,000

18

DyCable HDMI full 15m (1.4)

Si

20

195,000

19
20

DyCable HDMI 20m (1.3)


DyCable HDMI 20m (tt) (1.4)

Si
Si

20
20

315,000
380,000

21

Dy Cable HDMI full 20m (1.4)

Si

20

335,000

22

Dy Cable HDMI 25m (1.3)

Si

20

451,000

23

Dy Cable HDMI 25m (14A) 2E (1.4)

Si

20

1.200,000

24

Dy Cable HDMI (3 trong 1)


* DYVGA

Si

20

70,000

DyCable Vga1.5-2mdytrng

Si

20

19,000

DyCable Vga3m dytrng

Si

20

38,000

DyCable Vga5m dytrng

Si

20

42,000

DyCable Vga10m dytrng

Si

20

74,000

5
6
4

DyCable Vga15m dytrng


DyCable Vga20m dytrng
DyCable Vga25m dytrng

Si
Si
Si

20
20
20

109,000
137,000
177,000

5
6

DyCable Vga30m dytrng


DyCable Vga1.8m dyxanh

Si
Si

20
20

252,000
12,000

BNG BO GI DY LOA
STT

TN HNG

VT SL

GIS

DyLoaST100Tim

Cun 20

85,000

DyLoaST200Tim

Cun 20

125,000

DyLoaST300Tim

Cun 20

165,000

DyLoaST400Tim

Cun 20

245,000

DyLoaST500Tim

Cun 20

315,000

DyLoaSTXanh 100tim

Cun 20

100,000

DyLoaSTXanh 200tim

Cun 20

135,000

DyLoaSTXanh 300tim

Cun 20

175,000

DyLoaSTXanh 400tim

Cun 20

245,000

10

DyLoaSTXanh 500tim

Cun 20

340,000

11

DyLoaNi100Tim(thng)

Cun 20

190,000

12

DyLoaNi200Tim(thng)

Cun 20

310,000

13

DyLoaNi300Tim(thng)

Cun 20

420,000

Ghich

14

DyLoaNi400Tim(thng)

Cun 20

LH

15

DyLoaNi500Tim(thng)

Cun 20

LH

16

DyLoaNi100Tim(Tt)

Cun 20

210,000

17

DyLoaNi200Tim(Tt)

Cun 20

330,000

18

DyLoaNi300Tim(Tt)

Cun 20

440,000

19

DyLoaNi400Tim(Tt)

Cun 20

590,000

20

DyLoaNi500Tim(Tt)

Cun 20

795,000

DymicroCaries

Cun 20

21

710,000

DY MNG INTERNET BM SN2 U


1

Dybmsn2 u 1.5 - 2m

V SL
T
Dy 20

Dybmsn2 u 3m

Dy 20

8,000

Dybmsn2 u 5m

Dy 20

12,000

Dybmsn2 u 10m

Dy 20

20,000

Dybmsn2 u 15m

Dy 20

33,000

Dybmsn2 u 20m

Dy 20

43,000

Dybmsn2 u 25m

Dy 20

55,000

Dybmsn2 u 30m

Dy 20

60,000

10

Dybmsn2 u 40m

Dy 20

76,000

11

Dybmsn2 u 50m

Dy 20

125,000

STT

TNHNG

GIS
6,000

*DYCPQUANG
1

Dycpquang1.5mtt (xanh)

Si 50

130,000

Dycpquang3mthng(en)

Si 50

85,000

Dycpquang1.5mthng(en)

Si 50

70,000

*DYNGUN(CCLOI)
1

Dynguncameraci

Dynguncamerac

Dynguns8

Dyngunthng

Ghich

Ci 50
Ci 50

5,000

Ci 50
Ci 50

8,000

5,000

5,000

DyNguntt

Dy ni cm in

Ci 50
Ci 50

8,000
10,000

LINH KIN CPMNG


1

Dythubaoloai2RUOT500M

Ci 50

600,000

DythubaoSECO 200M/CUN

Ci 50

450,000

DythubaoSECO 100M/CUN

Ci 50

260,000

Kmbmmng(tt)

Ci 50

80,000

Kmbmmngthng(xanhdng)

Ci 50

50,000

Kmbmmngthng(xanhlchui)

Ci 50

50,000

Text capbox thng

Ci 50

50,000

Text capbox tt

Ci 50

85,000

Cun 20

600.000

Cun 20

390.000

Cun 20

460.000

*DYINTHOI
DROPWIRA 500M
1

* Dythu baoi ngoitri


* 2 sing,1 si cng lc, cun 500m
* Dy mm
DROPWIRA 300M

* Dythu baoi ngoitri


* 2 sing,1 si cng lc, cun 300m
* Dy cng,1lingnguyn cht
CABLE 4ling
* Dythu itrong nh

* 4lingnguyn cht
* 1lp bc chng nhiu,1lp du
chngthm
* 1 cun 200m

CNG TY HT TELEVISION
TNG I L PHN PHI THIT B TRUYN HNH
T: 08.38635319 - 38639548 Fax: (08) 38639552
Email: cthttelevision@gmail.com - Web: httelevision.vn
C: 451/6/18 T Hin Thnh, P.14, Q.10, Tp.HCM
BO GI LINH KIN MY TNH
SN PHM

N GI

BH

CHNG TRNH DIT VIRUS


Phn Mm Dit Virus BKAV Pro----2013----1pc

145,000 12T

Phn Mm Dit Virus BKAV Pro----2013----4pc

345,000 12T

ADAPTER LAPTOP
Adaptor 12V FOR LCD-LAPTOP

67,000

1T

Adaptor A NNG for laptop XN

125,000

1T

19.5V-----4.5A----adapter lenovo-90w chnh hng tem fpt

152,000

6T

19.5V-----4.74A----adapter asus -90w chnh hng tem fpt

152,000

6T

19.5V-----3.42A----adapter asus -65w chnh hng tem fpt

120,000

6T

19.5V---4.74A-adapter liteon-90W chnh hng tem fpt

135,000

6T

19.5V---3.42A-adapter toshiba-90W chnh hng tem fpt

122,000

6T

19.5V---4.74A-adapter toshiba-90W chnh hng tem fpt

140,000

6T

19.5V-----4.1A----adapter SONY chnh hng tem fpt

147,000

6T

19.5V-----4.7A----adapter SONY chnh hng tem fpt

165,000

6T

19.5V---4.62A-ADAPTER DELL-90W chnh hng tem fpt

177,000

6T

19V---4.74A-ADAPTER HP--u vng--65W chnh


hng tem fpt

115,000

6T

18.5V--3.5A----ADAPTER HP u kim chnh hng tem fpt

145,000

6T

19V---4.74A-ADAPTER HP--u kim--90W chnh hng tem


fpt

165,000

6T

19V----3.42A--ADAPTER ACER chnh hng tem fpt

115,000

6T

19V----4.74A--ADAPTER ACER chnh hng tem fpt

135,000

6T

Mouse ko dy xa 10m apple CHNH HNG hp giy

64,000

6T

Mouse ko dy xa 10m apple CHNH HNG hp meka

69,000

6T

Mouse ko dy xa 10m hp CHNH HNG

74,000

6T

Mouse ko dy xa 10m logitech CHNH HNG

74,000

6T

Mouse ko dy xa 10m hp mini CHNH HNG hp meka

78,000

6T

Mouse ko dy xe hi HYUNDAI nh CHNH HNG

115,000

6T

Mouse ko dy xe hi HUYNDAI ln CHNH HNG

107,000

6T

Mouse ko dy xa 10m avtech CHNH HNG

98,000

6T

Mouse ko dy xa 10m microsoft-ko xp

84,000

6T

Mouse ko dy xa 10m microsoft--xp li c

107,000

6T

Mouse ko dy xa 10m XE MORNING HNH HNG

110,000

6T

Mouse ko dy xa 10m XE MORNING HNH HNG

110,000

6T

Mouse ko dy xa 10m Smart 387 FPT RED

110,000

6T

Mouse ko dy xa 10m Smart Z 6---RT P

145,000

6T

Mouse ko dy HYUNDAI nh c CPI CHNH HNG

115,000

6T

Mouse ko dy HUYNDAI ln C CPI CHNH HNG

115,000

6T

Mouse ko dy xa 10m logitech M205 CHNH HNG

120,000

6T

Mouse ko dy xa 10m VERN Chnh Hng

127,000

6T

Mouse ko dy xa 10m V6000 genus Chnh Hng

120,000

6T

Mouse ko dy -R8-1631-Chnh Hng

125,000

6T

MOUSE KO DY

Mouse ko dy HP Mu en USB mu

29,000

Mouse ko dy Dell Mu en USB mu

29,000

Mouse ko dy hp game USB Pro

29,000

Mouse ko dy Dell hp meka

30,000

Mouse ko dy Logitech game tem FPT

32,000

Mouse ko dy MICROSOFT usb pro

32,000

Mouse ko dy Logitech mu USB

32,000

Mouse ko dy Logitech GAME M90 - USB

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

41,000
12T

Mouse ko dy Logitech GAME USB LASER


45,000
MOUSE DELL mu en hp giy HOA VN MI
Mouse game black tox 3d

35,000

12T
12T

35,000
12T

Mouse game black tox 3d c loa

75,000

Mouse vision usb C39 game USB Box

39,000

12T
Mouse vision usb C86 game USB Box

12T
45,000
12T

Mouse vision usb CB G9 GAME USB BOX


MOUSE Jedel Q32 USB BOX GAME

62,000
12T
49,000
12T

MOUSE Jedel Q35 USB BOX GAME

59,000

MOUSE DELUX 375 GAME TH PS2

52,000

12T
12T

MOUSE DELUX 375 GAME TH USB

56,000
12T

MOUSE DELUX 363 nhiu mu USB

65,000
12T

MOUSE GENUS USB 120 CHNH HNG TEM SILICOM

57,000

MOUSE A4 TECH 720- PS2- GAME siu tru ch - viscom

52,000

12T

MOUSE A4 TECH 720- USB- GAME siu tru ch - viscom

12T
59,000
12T

MOUSE VERN 120 CHNH HNG


MOUSE VERN 220 USB CHUYN GAME CHNH HNG

55,000
12T
65,000
12T

MOUSE MITSUMI nh USB 6603 Tem FPT

75,000
12T

MOUSE MITSUMI nh USB 6703 Tem THNG MINH

107,000
12T

MOUSE MITSUMI nh USB 6603 Tem THNG MINH

115,000
12T

MOUSE R8- 1606 USB FOR NET

55,000
85,000 12T

MOUSE R8- 1613 USB FOR NET 3D


12T
MOUSE GAME R8 1605 USB 3D

75,000
12T

MOUSE GAME R8 1616- 3D USB 3D


MOUSE JEWAY 8225 CHNH HNG USB TEM FPT
MOUSE JEWAY 8803- USB GAME FPT LHGT

MOUSE JEWAY -8101- USB GAME FPT LHGT


MOUSE JEWAY -1201 - USB GAME FPT LHGT

115,00
12T
49,000
12T
75,000
75,000
89,000

MOUSE JEWAY 6023 6D DY D CHUYN GAME

110,000

MOUSE GAME BELIKIN CHNH HNG M1-USB-BH


3nm

65,000

MOUSE USB SMART GAME X3 -FPT

12T
12T
12T
12T
12T

85,000

MOUSE USB SMART GAME X5- FPT

110,000

MOUSE USB SMART GAME X7 - FPT

97,000

12T
12T

MOUSE MOUSE GAME M190 huynhdai-USB

65,000

MOUSE X51

80,000

12T
12T

MOUSE COLORVIC C68- USB

Lin H

12T

MOUSE COLORVIC C09- USB

Lin H

12T

MOUSE CLV R56

Lin H

12T

MOUSE CLV R55

Lin H

12T

MOUSE TEXET M3BS- USB

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C65 GAME chnh hng

135,000

MOUSE COLOVIS- C63 GAME chnh hng

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C62 GAME chnh hng

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C61 GAME chnh hng

100,000

MOUSE COLOVIS- C16 GAME chnh hng

75,000

MOUSE COLOVIS- C13 GAME chnh hng

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C12 GAME chnh hng

Lin H

12T

12T

12T
12T

12T

MOUSE COLOVIS- C06 GAME chnh hng


58,000
MOUSE COLOVIS- C01 GAME chnh hng

38,000

MOUSE COLOVIS- C66 USB

Lin H

MOUSE COLOVIS- C52 USB

99,000

12T
12T
12T
12T

MOUSE COLOVIS- C08 USB GAME CHNH HNG


65,000
MOUSE A4TECH N30- Vtrack- USB- GAME SIU
TRU- VISCOM

12T
910,000

MOUSE RT DY VERN VM 760

67,000

MOUSE SMART tem FPT - 116

48,000

12T
12T

MOUSE SMART tem FPT - 182

48,000

MOUSE COLOVIS 108- GAME- chnh hng

Lin H

MOUSE COLOVIS C03- GAME- chnh hng

55,000

MOUSE COLOVIS C05- GAME- chnh hng

71,000

MOUSE COLOVIS C08- GAME- chnh hng

65,000

MOUSE GENIUS USB 120- chnh hng

64,000

MOUSE VERN VM 260 USB- chnh hng

73,000

MOUSE VERN VM 388 USB- chnh hng

150,000

MOUSE HP c hoa vn rt dy

35,000

MOUSE khng dy HP 3100

90,000

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

BN PHM
KB S usb dnh cho laptop

47,000 12T

KB IBM - Mini, usb dnh cho laptop

55,000 12T

KB smart USB 2012 PRO Chnh Hng fpt

77,000 12T

KB R8-1800 USB- Chnh Hng

83,000 12T

KB lenovo USB- Chnh Hng

83,000 12T

KB ASUS-A6 USB Chnh Hng

85,000 12T

KB LOGITECH USB Chnh Hng

85,000 12T

KB DELL-D 3900- USB Chnh Hng --GAME-c phm mu

85,000 12T

KB DELL-8115-LOGO ni USB Chnh Hng

88,000 12T

KB Venr 1160M PS/2 MULTI Chnh Hng

75,000 12T

KB Venr 1160M USB MULTI Chnh Hng

80,000 12T

KB VTECH USB K 103 GAMEChnh Hng chng bay ch

80,000 12T

KB VTECH USB K 207 GAMEChnh Hng chng bay ch

90,000 12T

KB Venr 230G PS/2 Chuyn game Chnh Hng

147,000 12T

KB Venr 230G USB Chuyn game Chnh Hng

155,000 12T

KB GENIUS PS2 CHNH HNG TEM SILICOM

82,000 12T

KB GENIUS 110 CHNH HNG TEM SILICOM USB

87,000 12T

COMBO-KB + Mouse -GENUS PS2-chnh hng

136,000 12T

KB Vision G1-PS2-GAME- Chnh Hng

80,000 12T

KB Vision G25-USB-GAME-khc Laser Chnh Hng

93,000 12T

KB Vision G9-USB-GAME--khc Laser Chnh Hng

99,000 12T

KB PS2 MITSUMI EN loi 1

86,000 12T

KB PS2 MITSUMI EN mu mi GAME

85,000 12T

KB deluxe -8050chnh hng PS2

84,000 12T

KB deluxe -KA-150-chnh hng ging phm laptop sony

99,000 12T

KB siu tru A4Tech KR83 Ps/2-GAME- Chnh Hng

113,000 12T

KB siu tru A4Tech KR83 USB -GAME-Chnh Hng

123,000 12T

KB HUYDAI-W-K8302-GAME USB Chnh Hng

137,000 12T

KB JEWAY-8170-USB GAME-mu ging kb acer

85,000 12T

KB JEWAY-8803-USB GAME-FPT-LHGT

90,000 12T

KB JEWAY-8101-USB GAME-FPT-LHGT

95,000 12T

KB Mitsumi en USB Chnh Hng Tem FPT-LH GI TT

130,000 12T

KB Mitsumi en USB multi Chnh Hng Tem FPT-LH GI


TT

135,000 12T

KB Mitsumi en ps2 multi Chnh Hng Tem FPT-LH GI


TT

119,000 12T

NGUN MY TNH BN
Ngun VISION- 500W fan 12cm sata

165,000

12T

Ngun DELY- 500W fan 12cm sata

163,000

12T

Ngun vern- 500W fan 12cm sata

172,000

12T

165,000

12T

180,000

12T

Ngun ARROW- NG 500W fan 12cm 2 sata

270,000

12T

Ngun SD -- 600-700W fan 12cm 2 sata

188,000

12T

Ngun -SP- 700W fan 12cm sata

chnh hng

Ngun -venus- 650W fan 12cm sata

chnh hng

Ngun dell chng nhiu FAN 12cm- 700W chng nhiu 2


SANTA bo hnh 3 nm

297,000 12T

Ngun VISION chng nhiu FAN 12cm 2 SANTA

295,000 36T

NGUN ACbell ng 400W f12 CHNH HNG

445,000 24T

PH KIN LAPTOP
QUT TN NHIT LAPTOP

LIN H

CNGTY HTTELEVISION
TNGILPHNPHITHITBTRUYNHNH
T:08.38635319 -38639548

Fax: (08)38639552

Email: cthttelevision@gmail.com-Web: httelevision.vn


/c:451/6/18 T HinThnh, P.14, Q.10, Tp.HCM

BNG BO GI
(Qu khch lin h bitgi ttnht)

BNG BO GI CC LOI JACK


TNHNG
JackCamera

V
Tbc

SL
20

GIS
300,000

GHICH

JackFF

bc

20

105,000

100c/bc

JackFc

bc

20

105,000

100c/bc

JackFCi

bc

20

120,000

100c/bc

JackFAV

bc

20

180,000

100c/bc

JackCongTrng

bc

20

135,000

100c/bc

JackNiAV(ngtre)

bc

20

180,000

100c/bc

JackAnten(angtenru)

bc

20

150,000

100c/bc

JackChiaAV1BS-2BSThng

bc

20

250,000

100c/bc

10

JackChiaAV1BS-2BSTt

bc

20

300,000

100c/bc

11

JackF5AVG

bc

20

500,000

100c/bc

12

JackF5Thng ( loi 1)

bc

20

65,000

100c/bc

13

JackF5Thng ( loi 2)

bc

20

40,000

100c/bc

14

JackF5Tt

bc

20

77,000

100c/bc

15

Jack F5 cao cp (loi 1)

bc

20

120,000

100c/bc

16

Jack F5 cao cp (loi 2)

bc

20

95,000

100c/bc

17

JackAVBngSen

bc

20

120,000

100c/bc

18

JackinThoi 2 line

bc

20

20,000

100c/bc

19

JackinThoi 4 line

bc

20

25,000

100c/bc

20

Chia3chn

bc

20

180,000

100c/bc

21

ChiaAnten12

bc

20

70,000

100c/bc

22

uNiRJ45

ci

20

3,500

STT
1

100c/bc

23

uNiRJ45Chia12

ci

20

6,000

24

JackRJ45Thng

bc

20

30,000

100c/bc

25

JackRJ45ChngNhiu

bc

20

55,000

100c/bc

26

JackF6

bc

20

120,000

100c/bc

27

JackFchT

bc

20

180,000

100c/bc

28

JackFdu+

bc

20

280,000

100c/bc

Jack F ccong

bc

20

280,000

100c/bc

Jackcstvng

ci

20

190,000

100c/bc

31

Jack AVtrngthng

ci

20

3,000

32

Jack AVkimbc

ci

20

11,000

33

Jack AV monter

ci

20

10,000

34

Jack 3l y ra 2 AV

Ci

20

4,000

Dy AV 3 ly ra 2 AV bng sen Ci
thng
Jack ni VGA
Ci

20

7,500

20

18,000

20

60,000

29
30

35
36
37

Jack ni HDMI

Ci

BNG BO GI CC PH KIN KHC


ST
T * GT AV

TNHN
G

V
T

SL

GI S

Gt AVen 6 Lthng

Ci

50

19,000

Gt AVen 9 Lthng

Ci

50

23,000

Gt AVXm6L xn

Ci

50

30,000

Gt AVXm9L xn

Ci

50

33,000

Gt AV 15l

Ci

50

60,000

* CHIA (CC LOI)


1

Chia2 Xanh(Pacific)

Ci

50

9,500

Chia3 Xanh(Pacific)

Ci

50

12,500

Chia4 Xanh(Pacific)

Ci

50

16,500

Chia6 Xanh(Pacific)

Ci

50

39,500

Chia8 Xanh(Pacific)

Ci

50

45,500

Chia2 (Pacific)

Ci

50

32,500

GHI CH

Chia3 (Pacific)

Ci

50

37,500

Chia4 (Pacific)

Ci

50

42,500

Chia6 (Pacific)

Ci

50

75,500

10

Chia8 (Pacific)

Ci

50

85,500

11

yin Seebest

Ci

50

350,000

12

yin DA20en

Ci

50

160,000

13

yin DA20Trng

Ci

50

170,000

14

yin Signal2

Ci

50

47,000

15

yin Signal3

Ci

50

49,000

16

yin Signal4

Ci

50

62,000

17

yin Signal6

Ci

50

85,000

18

yin Signal8

Ci

50

95,000

yin 8640

Ci

50

520,000

19

Hp chiaAV4

Ci

50

120,000

20

Hp chiaAV8

Ci

50

210,000

21

Hp chiaAV12

Ci

50

290,000

22

Hp chiaAV16

Ci

50

330,000

23

Hp chiaAV24

Ci

50

410,000

24

Hp chiaAV32

Ci

50

580,000

* NGUN (CC LOI)


1

NgunAVG

Ci

10

50,000

Nguncamera12V1A(tt)

Ci

10

50,000

Nguncamera12V1A(GR)

Ci

10

35,000

Nguncamera12V2A(GR)

Ci

10

50,000

Nguncamera12V2A(tt)

Ci

10

70,000

Ngunkoria

Ci

10

70,000

Nguntngcamera

Ci

10

150,000

Ngun bin p 12V

Ci

10

38,000

Ngun camera t ong 12V - 5A

Ci

10

85,000

10

Ngun camera t ong 12V - 10A

Ci

10

160,000

11

Ngun camera t ong 12V - 15A

Ci

10

200,000

12

Ngun camera t ong 12V - 20A

Ci

10

300,000

13

Ngun camera t ong 12V - 30A

Ci

10

370,000

* CCMT HNG KHC

TNHNG
STTT
ANTENRU
1

V
Tci

SL
10

GIS
10,500

BaoRM

ci

10

950

BCHIA2HDMI (loi I)

ci

10

480,000

BCHIA2HDMI ( loi II)

ci

10

350,000

BCHIA4HDMI

ci

10

750,000

BCHIA6HDMI

ci

10

1,200,000

Chiacp14

ci

10

110,000

Dyni cmin

ci

10

10,000

Mhnch

ci

10

22,000

10

nght ch

ci

10

25,000

11

PIN2A(Hp60vin)

ci

10

35,000

12

Pin3A

ci

10

35,000

13

PinA23

ci

10

6,000

14

Pin 27A

ci

10

11,000

15

Pin 9A thng (10 vin)

ci

10

48,000

16

Pin9A tt (10 vin)

ci

10

80,000

17

Rcni VGA

ci

10

18,000

18

Tai nghebluetoothq65csc

ci

10

80,000

19

USBwifi 722tpcanten

ci

10

210,000

* MOBILCON
1

BCHUYNKNH(MOBILCON)

Ci

10

150,000

Btruyntnhiuremotehngngoi

Ci

10

135,000

Ci

10

40,000

* B TRN SWITCH
1 B TRNSWITCH2
* LINH KIN INTHOI
1

CABLEIPHONE4

CI

20

15,000

Lightchngset

CI

20

8,000

inthoi GAOXINQI (nh)

CI

20

115,000

inthoai GAOXINQI (ln)

CI

225,000

GHICH

BNG BO GI THIT B MNG


(Qukhchlin hbit gi tt nht)
TT

TNHNG

VT SL

GIS

GC

* PHT WIFI
1

PHTWIFI TP-Link740N150Mb
1ANTEN

CI

20

280,000

PHTWIFI TP-Link841N300Mb
2ANTEN

CI

20

375,000

PHTWIFI TP-Link940N300Mb
3ANTEN

CI

20

565,000

PHTWIFI 150M chun


N316- TENDA

CI

20

230,000

PHTWIFI W306R-307-308300Mbp2 ANTEN- TENDA

CI

20

265,000

PHTWIRELESSw303R-300Mbp
3ANTENTENDA

CI

20

420,000

* THIT BTHU WIFI


THUWIFI TP-LINK722CNG
USBC AN TEN

CI

20

210,000

THUWIFI TP-LINK727CNG
USBKHNGAN TEN

CI

20

135,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN

CI

20

115,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN-nano

CI

20

145,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN,C ANTEN PRO

CI

20

155,000

THUWIFI 300M TENDACNG


USB chunN,C ANTEN PROanten ri

CI

20

165,000

LH
GI
T
T

* CHIA CNG DY MNG INTERNET


1

Switch5 CNG TP-LINK100M


chnhhng

CI

20

120,000

Switch8 CNG TPLINK100M


mumi chnhhng

CI

20

150,000

SwitchTPLINK-1G-16CNG
chnhhng

CI

20

1,340,000

SwitchTPLINK-1G-24CNG
chnhhng

CI

20

1,750,000

Switch5 CNGtenda100M
mumi chnhhng

CI

20

115,000

Switch8 CNGtenda100M
mumi chnhhng

CI

20

145,000

SwitchD-link16CNG chnhhng

CI

20

485,000

SwitchD-link24CNG chnhhng

CI

20

695,000

ModemTPLINK-1CNG
chnhhng

CI

20

255,000

ModemTPLINK-4CNG
chnhhng

CI

20

350,000

ModemTPLINK-1CNG
cpht wifi chnhhng

CI

20

485,000

ModemDlink-1CNG
chnhhng

CI

20

255,000

* MUDEM

BNG BO GI MIXCRO
STT

VT SL

TN HNG

GI S

* MICRO
MicroSR788

Ci

10

280,000

MicroPG-8.8

Ci

10

280,000

MicroSR798

Ci

10

290,000

MicroSR Q6

Ci

10

280,000

MicroSR938

Ci

10

290,000

MicroSR958

Ci

10

330,000

MicroSR725

Ci

10

180,000

MicroSR Q68

Ci

10

190,000

MicroSR959

Ci

10

130,000

MicroSR959II

Ci

10

220,000

MicroBMB

Ci

10

170,000

MicroSR688

Ci

10

160,000

SENNHIESER838(Loi 1)

Ci

10

320,000

14

MicroSR3.0

Ci

10

210,000

15

MicroSR Q7

Ci

10

280,000

16

MicroSR 768

Ci

10

280,000

17

MicroSR638

Ci

10

330,000

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13

GHICH

18

MicroSR888

Ci

10

310,000

19

MicroSR 968

Ci

10

280,000

20
21

MicroSK 838
Micro KZ 2009

Ci
Ci

10
10

Lin h
Lin h

Shure Beta92A
(Cdy)

Ci

10

SHURE U- 880
(Wireless microphone)

Ci

10

Ci

10

Micro Shure SH - 227

Ci

10

Shuboss SM - 3000
(c dy)

Ci

10

(Wireless microphone)

Ci

10

ShupuSM 2.1
(Khngdy)

Ci

10

240,000

ShupuSmtech959
(Cdy)muen

Ci

10

195,000

ShupuSmtech959
(Cdy)muxm

Ci

10

185,000

*SHURE

SHURE U -820

3
4

210,000
1,280,000
1,220,000
360,000
380,000

Bose WR - 208
6

360,000

*SHUPU

4
5
6

shupusm8300
MicroSHUYIK SK-8.0
Micro Sonys SM 288

Ci
Ci

10
10

250,000
300,000

Ci

10

360,000

* PH KIN MICRO
1

RcAV

ci

20

6,000

Rcvtloaxanh

ci

20

9,000

Rcvtloaxm

ci

20

12,000

6lyvngthng

ci

20

8,500

6lyvngcong

ci

20

13,000

CanonSoocc

ci

20

14,500

CanonSoocci

ci

20

14,500

6lybuto

ci

20

11,000

6lybuui lxo

ci

20

5,500

10

6lyhiuNEWTRIT

ci

20

11,000

11

6LyinoxtrngXN

ci

20

9,000

12

6LyinoxtrngTHNG

ci

20

3,500

13

Canonkhadi

ci

20

13,000

14

Canonkhabu

ci

20

13,500

15

Canonlxo

ci

20

8,500

16

Canonvinxanhci

ci

20

7,000

17

Canonvinxanhc

ci

20

7,000

18

RcAV- 6LY

ci

20

6,500

19

Rc6ly - 3.5

ci

20

6,000

20
21

Rc canonNewtrit

Canonvin xanhci - khoa


ui di

ci
ci

20
20

12,000
9,000

22

Canonvin xanh ckhoa ui di

ci

20

9,000

23
24
25
26

ChnMicro
Dymicro5mthng
Dymicro 7mthng
Dymicro 7mtt

ci
ci
ci
ci

10
10
10
10

200,000
Lin h
Lin h
Lin h

BNG BO GI S KHUNG & K LOA


(Qu khch lin h bitgi ttnht)
STT
TNHNG
* KHUNGTREOTIVI

VT BH SL

GIS

1.Ckhsaovng(Mump,dlpt)
1

Khungtreotivithng14-19

hp 36T 20

95,000

Khungtreotivithng20-25

hp 36T 20

115,000

Khungtreotivithng25-29

hp 36T 20

165,000

KhungtreotiviLCD24cnh

hp 36T 20

45,000

KhungtreotiviLCD24nghing

hp 36T 20

77,000

KhungtreotiviLCD24xoay

hp 36T 20

77,000

KhungtreotiviLCD32-37cnh

hp 36T 20

48,000

KhungtreotiviLCD32-37nghing

hp 36T 20

78,000

KhungtreotiviLCD32-37xoay

hp 36T 20

78,000

10

KhungtreotiviLCD42-52cnh

hp 36T 20

78,000

11

KhungtreotiviLCD42-52nghing

hp 36T 20

120,000

12

KhungtreotiviLCD42-52xoay

hp 36T 20

120,000

*KHUNGTIVICKHTRNGAN
1

Khung24C

hp 12T 20

40,000

Khung24Nghing

hp 12T 20

73,000

Khung24Xoay

hp 12T 20

75,000

Khung32C

hp 12T 20

43,000

Khung32Nghing

hp 12T 20

74,000

Khung32Xoay

hp 12T 20

80,000

Khung42C

hp 12T 20

74,000

Ghich

Khung42Nghing

hp 12T 20

102,000

Khung42Xoay

hp 12T 20

112,000

*KHUNGKHC
1

KhungTVLEDBn26

hp 12T 20

42,000

KhungTVLEDBn32

hp 12T 20

45,000

KhungTVLEDBn42

hp 12T 20

75,000

Khung TV 60 in st tng tt

hp 12T 20

265,000

ci 12T 20
ci 12T 20

51,000

ci 12T 20
ci 12T 20

70,000

ci 12T 20
ci 12T 20

71,000

ci 12T 20
ci 12T 20

81,000

105,000

11 KLoaThngLnAAA

ci 12T 20
ci 12T 20

12

Kloabossxanhthngi

ci 12T 20

110,000

13

Kloathng(snhi)

ci 12T 20

75,000

14

Kmylnh

ci 12T 20

42,000

15

Kloaanng(snhi)

ci 12T 20

70,000

16

KLoaThngLn

ci 12T 20

71,000

17

Kloacong(Snhi)

ci 12T 20

80,000

18

KLoaMcArirang(SaoVng)

ci 12T 20

78,000

19

kloamcAriang(hongtm)Ln

ci 12T 20

110,000

*KLOA
1 KLoaMcArirangThng(Ktreoloa101)
3 KTreoLoaBOSSanng
4 KTreoLoaBOSSXanhanng
5 KTreoLoaBOSSXanhThng
6 KLoaCongThng301
7 KLoaThngThng301
8 KLoaConglncBit
9 KLoaThnglncBit
10 KLoaCongLnAAA

60,000

70,000

71,000

81,000

110,000

BNG BO GI DY CPMNG
STT

TNHNG

VT SL

GIS

Ghich

*CPMNGGOLDEN
1

CpmngGOLDENLINK-4PAIRUTP
CAT5E(mucam)

CABLEgoldenlink-6-mucam

3
4
5

Cun

10

770,000

10

1,480,000

10

750,000

10
chuynbootrom-muxanh
Cun
CABLEgoldenlink-6e-CHNGNHIU(m
u xanhl)
10

980,000

CABLEHD-link-5---chuynbootrom-m
u trng
CABLEHD-link-6--CHNGNHIU-

Cun
Cun
Cun

1,580,000

Cun
1

CableTENDA100M-CHNGNHIU

10

255,000

10

600,000

10

245,000

10

315,000

10

315,000

10

380,000

10

420,000

10

570,000

Cun
2

CableTENDA305M-CHNGNHIU
CableAMP0520GOOG
L1THNG305Mxm
CableAMP0520GOOG
L1THNG305MTT
CableAMP0522GOOG
L1THNG305MTT
CableAMP0332
1THNG305MGOOD

Cun

CableAMP0238
1THNG305MGOOD

Cun

CableAMP9999(0704)
1THNG305MGOODchngnhiu

Cun

Cable6AMP1THNG305MGOOD
APMLX0602

10

600,000

10

CableAMP FTPB0705305m

Cun 10

650,000

11

CableAMP LX0708305m

Cun 10

760,000

12

CABLE6E0708(9.6K)

Cun 10

740,000

14

CABLE6B0708

Cun 10

650,000

15

CABLE A20708

Cun 10

690,000

3
4
5

Cun
Cun
Cun
Cun

BNG BO GI CC LOI DY KHC


TNHNG
STT
*DYCP5C
DyKava100Yard
1

VT

SL

Cun

20

135,000

GIS

DyKava305m

Cun

20

520,000

DyDTH 100m

Cun

20

250,000

DyDTH 305M

Cun

20

650,000

DySupernet 305M

Cun

20

525,000

Dyskynet 305M

Cun

20

550,000

Dyavg305m

Cun

20

750,000

DYAVG L

Mt

20

3,000

DYMICPOLL M1

Cun

20

990,000

10

dyDBP 100yard
DYMIC POLLM2

Cun

20

135,000

Cun

20

1,190,000

11
*DYAV
1

Dy2u 3ly

Si

20

9,500

Dy2u 6ly

Si

20

9,500

Dy3 lycira av

Si

20

6,500

Dy 3lyra2u xm

Si

20

8,000

Dyav3 lyra2u (xanh)

Si

20

10,500

DyAV3 lyra2u 1.5Mthng

Si

20

7,000

DyAV3 lyra2u 1.5Mtt

Si

20

9,500

dyav3 lyra2u 3Mthng

Si

20

20,000

DyAV4u (loir) (khng bc)

Si

20

5,500

20

6,500

DyAV4u (tt) (c bc)

Si

10

Dyav4u xm

Si

20

7,500

11

Dyav5u (2m)

Si

20

41,000

12

DyAV6u (loir) khng bc

Si

20

7,000

DyAV6u (loitt) c bc

Si

20

7,500

13

Dyav6u (suder)

Si

20

9,500

14

DyAV6u 10nh

Si

20

23,500

15

DyAV6u en ( 10M)

Si

20

46,000

16

Dyav6u en ( 5M)

Si

20

30,0 00

Ghi ch

17

Dyav6u xm

Si

20

8,500

18

DyAV6u xm( 10M)

Si

20

50,000

19

DyAV6u xm( 5M)

Si

20

26,500

20

Dyavhp3mu (xn)

Si

20

50,000

21

DyAVhp trngxn1.5M

Si

20

80,000

22

DyAVln 100M(2SI)

Cun 20

530,000

23

DyAVln 100M(3SI)

Cun 20

750,000

24

DyAVNh100M(2SI)

Cun 20

450,000

25

DyAVTrngxn6u

Si

20

25,500

26

DyAVtrngxinj4u

Si

20

21,500

27

DyAVxanh4u

Si

20

10,000

28

DyAVxanh6u

Si

20

13,500

29

DyAVxanh hp3mu

Si

20

33,500

30

DyDVDcomponent6u

Si

20

57,500

*DYHDMI
1

DyCable HDMIVGA 1.5m

Si

20

39,000

DyCable HDMI 1.5m (tt) (1.3)

Si

20

29,000

DyCable HDMI1,5m (trn) (1.3)

Si

20

22,000

DyCable HDMI 1.5m (1.3)

Si

20

25 ,000

DyCable HDMI3m (1.3)

Si

20

34,000

DyCable HDMI 3m (trn) (1.3)

Si

20

34,000

DyCable HDMI 3m (tt) (1.3)

Si

20

45,000

DyCable HDMI 3m (1.4)

Si

20

50,000

DyCable HDMI ONITEK 3m (tt) (1.3)

Si

20

80 ,000

10

DyCable HDMI ONITEK 5m (tt) (1.3)

Si

20

120,000

11

DyCable HDMI5m (tt) (1.3)

Si

20

53,000

12

DyCable HDMI 5m

Si

20

53,000

13

DyCable HDMI full 10m (1.4)

Si

20

120,000

14

DyCable HDMI 10m(1.3)

Si

20

95,000

15

DyCable HDMI ONITEK 10m (tt) (1.3)

Si

20

290,000

16

DyCable HDMI15m (1.3)

Si

20

135,000

17

DyCable HDMI 15m (tt) (1.4)

Si

20

245,000

18

DyCable HDMI full 15m (1.4)

Si

20

195,000

19
20

DyCable HDMI 20m (1.3)


DyCable HDMI 20m (tt) (1.4)

Si
Si

20
20

315,000
380,000

21

Dy Cable HDMI full 20m (1.4)

Si

20

335,000

22

Dy Cable HDMI 25m (1.3)

Si

20

451,000

23

Dy Cable HDMI 25m (14A) 2E (1.4)

Si

20

1.200,000

24

Dy Cable HDMI (3 trong 1)


* DYVGA

Si

20

70,000

DyCable Vga1.5-2mdytrng

Si

20

19,000

DyCable Vga3m dytrng

Si

20

38,000

DyCable Vga5m dytrng

Si

20

42,000

DyCable Vga10m dytrng

Si

20

74,000

5
6
4

DyCable Vga15m dytrng


DyCable Vga20m dytrng
DyCable Vga25m dytrng

Si
Si
Si

20
20
20

109,000
137,000
177,000

5
6

DyCable Vga30m dytrng


DyCable Vga1.8m dyxanh

Si
Si

20
20

252,000
12,000

BNG BO GI DY LOA
STT

TN HNG

VT SL

GIS

DyLoaST100Tim

Cun 20

85,000

DyLoaST200Tim

Cun 20

125,000

DyLoaST300Tim

Cun 20

165,000

DyLoaST400Tim

Cun 20

245,000

DyLoaST500Tim

Cun 20

315,000

DyLoaSTXanh 100tim

Cun 20

100,000

DyLoaSTXanh 200tim

Cun 20

135,000

DyLoaSTXanh 300tim

Cun 20

175,000

DyLoaSTXanh 400tim

Cun 20

245,000

10

DyLoaSTXanh 500tim

Cun 20

340,000

11

DyLoaNi100Tim(thng)

Cun 20

190,000

12

DyLoaNi200Tim(thng)

Cun 20

310,000

13

DyLoaNi300Tim(thng)

Cun 20

420,000

Ghich

14

DyLoaNi400Tim(thng)

Cun 20

LH

15

DyLoaNi500Tim(thng)

Cun 20

LH

16

DyLoaNi100Tim(Tt)

Cun 20

210,000

17

DyLoaNi200Tim(Tt)

Cun 20

330,000

18

DyLoaNi300Tim(Tt)

Cun 20

440,000

19

DyLoaNi400Tim(Tt)

Cun 20

590,000

20

DyLoaNi500Tim(Tt)

Cun 20

795,000

DymicroCaries

Cun 20

21

710,000

DY MNG INTERNET BM SN2 U


1

Dybmsn2 u 1.5 - 2m

V SL
T
Dy 20

Dybmsn2 u 3m

Dy 20

8,000

Dybmsn2 u 5m

Dy 20

12,000

Dybmsn2 u 10m

Dy 20

20,000

Dybmsn2 u 15m

Dy 20

33,000

Dybmsn2 u 20m

Dy 20

43,000

Dybmsn2 u 25m

Dy 20

55,000

Dybmsn2 u 30m

Dy 20

60,000

10

Dybmsn2 u 40m

Dy 20

76,000

11

Dybmsn2 u 50m

Dy 20

125,000

STT

TNHNG

GIS
6,000

*DYCPQUANG
1

Dycpquang1.5mtt (xanh)

Si 50

130,000

Dycpquang3mthng(en)

Si 50

85,000

Dycpquang1.5mthng(en)

Si 50

70,000

*DYNGUN(CCLOI)
1

Dynguncameraci

Dynguncamerac

Dynguns8

Dyngunthng

Ghich

Ci 50
Ci 50

5,000

Ci 50
Ci 50

8,000

5,000

5,000

DyNguntt

Dy ni cm in

Ci 50
Ci 50

8,000
10,000

LINH KIN CPMNG


1

Dythubaoloai2RUOT500M

Ci 50

600,000

DythubaoSECO 200M/CUN

Ci 50

450,000

DythubaoSECO 100M/CUN

Ci 50

260,000

Kmbmmng(tt)

Ci 50

80,000

Kmbmmngthng(xanhdng)

Ci 50

50,000

Kmbmmngthng(xanhlchui)

Ci 50

50,000

Text capbox thng

Ci 50

50,000

Text capbox tt

Ci 50

85,000

Cun 20

600.000

Cun 20

390.000

Cun 20

460.000

*DYINTHOI
DROPWIRA 500M
1

* Dythu baoi ngoitri


* 2 sing,1 si cng lc, cun 500m
* Dy mm
DROPWIRA 300M

* Dythu baoi ngoitri


* 2 sing,1 si cng lc, cun 300m
* Dy cng,1lingnguyn cht
CABLE 4ling
* Dythu itrong nh

* 4lingnguyn cht
* 1lp bc chng nhiu,1lp du
chngthm
* 1 cun 200m

CNG TY HT TELEVISION
TNG I L PHN PHI THIT B TRUYN HNH
T: 08.38635319 - 38639548 Fax: (08) 38639552
Email: cthttelevision@gmail.com - Web: httelevision.vn
C: 451/6/18 T Hin Thnh, P.14, Q.10, Tp.HCM
BO GI LINH KIN MY TNH
SN PHM

N GI

BH

CHNG TRNH DIT VIRUS


Phn Mm Dit Virus BKAV Pro----2013----1pc

145,000 12T

Phn Mm Dit Virus BKAV Pro----2013----4pc

345,000 12T

ADAPTER LAPTOP
Adaptor 12V FOR LCD-LAPTOP

67,000

1T

Adaptor A NNG for laptop XN

125,000

1T

19.5V-----4.5A----adapter lenovo-90w chnh hng tem fpt

152,000

6T

19.5V-----4.74A----adapter asus -90w chnh hng tem fpt

152,000

6T

19.5V-----3.42A----adapter asus -65w chnh hng tem fpt

120,000

6T

19.5V---4.74A-adapter liteon-90W chnh hng tem fpt

135,000

6T

19.5V---3.42A-adapter toshiba-90W chnh hng tem fpt

122,000

6T

19.5V---4.74A-adapter toshiba-90W chnh hng tem fpt

140,000

6T

19.5V-----4.1A----adapter SONY chnh hng tem fpt

147,000

6T

19.5V-----4.7A----adapter SONY chnh hng tem fpt

165,000

6T

19.5V---4.62A-ADAPTER DELL-90W chnh hng tem fpt

177,000

6T

19V---4.74A-ADAPTER HP--u vng--65W chnh


hng tem fpt

115,000

6T

18.5V--3.5A----ADAPTER HP u kim chnh hng tem fpt

145,000

6T

19V---4.74A-ADAPTER HP--u kim--90W chnh hng tem


fpt

165,000

6T

19V----3.42A--ADAPTER ACER chnh hng tem fpt

115,000

6T

19V----4.74A--ADAPTER ACER chnh hng tem fpt

135,000

6T

Mouse ko dy xa 10m apple CHNH HNG hp giy

64,000

6T

Mouse ko dy xa 10m apple CHNH HNG hp meka

69,000

6T

Mouse ko dy xa 10m hp CHNH HNG

74,000

6T

Mouse ko dy xa 10m logitech CHNH HNG

74,000

6T

Mouse ko dy xa 10m hp mini CHNH HNG hp meka

78,000

6T

Mouse ko dy xe hi HYUNDAI nh CHNH HNG

115,000

6T

Mouse ko dy xe hi HUYNDAI ln CHNH HNG

107,000

6T

Mouse ko dy xa 10m avtech CHNH HNG

98,000

6T

Mouse ko dy xa 10m microsoft-ko xp

84,000

6T

Mouse ko dy xa 10m microsoft--xp li c

107,000

6T

Mouse ko dy xa 10m XE MORNING HNH HNG

110,000

6T

Mouse ko dy xa 10m XE MORNING HNH HNG

110,000

6T

Mouse ko dy xa 10m Smart 387 FPT RED

110,000

6T

Mouse ko dy xa 10m Smart Z 6---RT P

145,000

6T

Mouse ko dy HYUNDAI nh c CPI CHNH HNG

115,000

6T

Mouse ko dy HUYNDAI ln C CPI CHNH HNG

115,000

6T

Mouse ko dy xa 10m logitech M205 CHNH HNG

120,000

6T

Mouse ko dy xa 10m VERN Chnh Hng

127,000

6T

Mouse ko dy xa 10m V6000 genus Chnh Hng

120,000

6T

Mouse ko dy -R8-1631-Chnh Hng

125,000

6T

MOUSE KO DY

Mouse ko dy HP Mu en USB mu

29,000

Mouse ko dy Dell Mu en USB mu

29,000

Mouse ko dy hp game USB Pro

29,000

Mouse ko dy Dell hp meka

30,000

Mouse ko dy Logitech game tem FPT

32,000

Mouse ko dy MICROSOFT usb pro

32,000

Mouse ko dy Logitech mu USB

32,000

Mouse ko dy Logitech GAME M90 - USB

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

41,000
12T

Mouse ko dy Logitech GAME USB LASER


45,000
MOUSE DELL mu en hp giy HOA VN MI
Mouse game black tox 3d

35,000

12T
12T

35,000
12T

Mouse game black tox 3d c loa

75,000

Mouse vision usb C39 game USB Box

39,000

12T
Mouse vision usb C86 game USB Box

12T
45,000
12T

Mouse vision usb CB G9 GAME USB BOX


MOUSE Jedel Q32 USB BOX GAME

62,000
12T
49,000
12T

MOUSE Jedel Q35 USB BOX GAME

59,000

MOUSE DELUX 375 GAME TH PS2

52,000

12T
12T

MOUSE DELUX 375 GAME TH USB

56,000
12T

MOUSE DELUX 363 nhiu mu USB

65,000
12T

MOUSE GENUS USB 120 CHNH HNG TEM SILICOM

57,000

MOUSE A4 TECH 720- PS2- GAME siu tru ch - viscom

52,000

12T

MOUSE A4 TECH 720- USB- GAME siu tru ch - viscom

12T
59,000
12T

MOUSE VERN 120 CHNH HNG


MOUSE VERN 220 USB CHUYN GAME CHNH HNG

55,000
12T
65,000
12T

MOUSE MITSUMI nh USB 6603 Tem FPT

75,000
12T

MOUSE MITSUMI nh USB 6703 Tem THNG MINH

107,000
12T

MOUSE MITSUMI nh USB 6603 Tem THNG MINH

115,000
12T

MOUSE R8- 1606 USB FOR NET

55,000
85,000 12T

MOUSE R8- 1613 USB FOR NET 3D


12T
MOUSE GAME R8 1605 USB 3D

75,000
12T

MOUSE GAME R8 1616- 3D USB 3D


MOUSE JEWAY 8225 CHNH HNG USB TEM FPT
MOUSE JEWAY 8803- USB GAME FPT LHGT

MOUSE JEWAY -8101- USB GAME FPT LHGT


MOUSE JEWAY -1201 - USB GAME FPT LHGT

115,00
12T
49,000
12T
75,000
75,000
89,000

MOUSE JEWAY 6023 6D DY D CHUYN GAME

110,000

MOUSE GAME BELIKIN CHNH HNG M1-USB-BH


3nm

65,000

MOUSE USB SMART GAME X3 -FPT

12T
12T
12T
12T
12T

85,000

MOUSE USB SMART GAME X5- FPT

110,000

MOUSE USB SMART GAME X7 - FPT

97,000

12T
12T

MOUSE MOUSE GAME M190 huynhdai-USB

65,000

MOUSE X51

80,000

12T
12T

MOUSE COLORVIC C68- USB

Lin H

12T

MOUSE COLORVIC C09- USB

Lin H

12T

MOUSE CLV R56

Lin H

12T

MOUSE CLV R55

Lin H

12T

MOUSE TEXET M3BS- USB

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C65 GAME chnh hng

135,000

MOUSE COLOVIS- C63 GAME chnh hng

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C62 GAME chnh hng

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C61 GAME chnh hng

100,000

MOUSE COLOVIS- C16 GAME chnh hng

75,000

MOUSE COLOVIS- C13 GAME chnh hng

Lin H

12T

MOUSE COLOVIS- C12 GAME chnh hng

Lin H

12T

12T

12T
12T

12T

MOUSE COLOVIS- C06 GAME chnh hng


58,000
MOUSE COLOVIS- C01 GAME chnh hng

38,000

MOUSE COLOVIS- C66 USB

Lin H

MOUSE COLOVIS- C52 USB

99,000

12T
12T
12T
12T

MOUSE COLOVIS- C08 USB GAME CHNH HNG


65,000
MOUSE A4TECH N30- Vtrack- USB- GAME SIU
TRU- VISCOM

12T
910,000

MOUSE RT DY VERN VM 760

67,000

MOUSE SMART tem FPT - 116

48,000

12T
12T

MOUSE SMART tem FPT - 182

48,000

MOUSE COLOVIS 108- GAME- chnh hng

Lin H

MOUSE COLOVIS C03- GAME- chnh hng

55,000

MOUSE COLOVIS C05- GAME- chnh hng

71,000

MOUSE COLOVIS C08- GAME- chnh hng

65,000

MOUSE GENIUS USB 120- chnh hng

64,000

MOUSE VERN VM 260 USB- chnh hng

73,000

MOUSE VERN VM 388 USB- chnh hng

150,000

MOUSE HP c hoa vn rt dy

35,000

MOUSE khng dy HP 3100

90,000

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T

BN PHM
KB S usb dnh cho laptop

47,000 12T

KB IBM - Mini, usb dnh cho laptop

55,000 12T

KB smart USB 2012 PRO Chnh Hng fpt

77,000 12T

KB R8-1800 USB- Chnh Hng

83,000 12T

KB lenovo USB- Chnh Hng

83,000 12T

KB ASUS-A6 USB Chnh Hng

85,000 12T

KB LOGITECH USB Chnh Hng

85,000 12T

KB DELL-D 3900- USB Chnh Hng --GAME-c phm mu

85,000 12T

KB DELL-8115-LOGO ni USB Chnh Hng

88,000 12T

KB Venr 1160M PS/2 MULTI Chnh Hng

75,000 12T

KB Venr 1160M USB MULTI Chnh Hng

80,000 12T

KB VTECH USB K 103 GAMEChnh Hng chng bay ch

80,000 12T

KB VTECH USB K 207 GAMEChnh Hng chng bay ch

90,000 12T

KB Venr 230G PS/2 Chuyn game Chnh Hng

147,000 12T

KB Venr 230G USB Chuyn game Chnh Hng

155,000 12T

KB GENIUS PS2 CHNH HNG TEM SILICOM

82,000 12T

KB GENIUS 110 CHNH HNG TEM SILICOM USB

87,000 12T

COMBO-KB + Mouse -GENUS PS2-chnh hng

136,000 12T

KB Vision G1-PS2-GAME- Chnh Hng

80,000 12T

KB Vision G25-USB-GAME-khc Laser Chnh Hng

93,000 12T

KB Vision G9-USB-GAME--khc Laser Chnh Hng

99,000 12T

KB PS2 MITSUMI EN loi 1

86,000 12T

KB PS2 MITSUMI EN mu mi GAME

85,000 12T

KB deluxe -8050chnh hng PS2

84,000 12T

KB deluxe -KA-150-chnh hng ging phm laptop sony

99,000 12T

KB siu tru A4Tech KR83 Ps/2-GAME- Chnh Hng

113,000 12T

KB siu tru A4Tech KR83 USB -GAME-Chnh Hng

123,000 12T

KB HUYDAI-W-K8302-GAME USB Chnh Hng

137,000 12T

KB JEWAY-8170-USB GAME-mu ging kb acer

85,000 12T

KB JEWAY-8803-USB GAME-FPT-LHGT

90,000 12T

KB JEWAY-8101-USB GAME-FPT-LHGT

95,000 12T

KB Mitsumi en USB Chnh Hng Tem FPT-LH GI TT

130,000 12T

KB Mitsumi en USB multi Chnh Hng Tem FPT-LH GI


TT

135,000 12T

KB Mitsumi en ps2 multi Chnh Hng Tem FPT-LH GI


TT

119,000 12T

NGUN MY TNH BN
Ngun VISION- 500W fan 12cm sata

165,000

12T

Ngun DELY- 500W fan 12cm sata

163,000

12T

Ngun vern- 500W fan 12cm sata

172,000

12T

165,000

12T

180,000

12T

Ngun ARROW- NG 500W fan 12cm 2 sata

270,000

12T

Ngun SD -- 600-700W fan 12cm 2 sata

188,000

12T

Ngun -SP- 700W fan 12cm sata

chnh hng

Ngun -venus- 650W fan 12cm sata

chnh hng

Ngun dell chng nhiu FAN 12cm- 700W chng nhiu 2


SANTA bo hnh 3 nm

297,000 12T

Ngun VISION chng nhiu FAN 12cm 2 SANTA

295,000 36T

NGUN ACbell ng 400W f12 CHNH HNG

445,000 24T

PH KIN LAPTOP
QUT TN NHIT LAPTOP

LIN H