You are on page 1of 3

MINGGU : 13

Matapelajaran :
Tarikh : 9.4.2015
Masa :
Kelas :
Matematik
10.30-11.30
2 MRB
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : Bahagi
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk :
5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi.
Objektif Pengajaran :
Pada akhir pengajaran, murid dapat :
ii.
Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan : B1D3E1
a) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang
relevan dalam konteks bahagi.
b) Menulis simbolnya.
c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat
matematik berdasarkan sesuatu yang diberi. B3D1E3
Kriteria Kejayaan :
Murid akan berjaya sekiranya dapat :
pengajaran, murid dapat :
1. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan
dalam konteks bahagi.
2. Menulis simbolnya.
3. Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat
matematik berdasarkan sesuatu yang diberi
4. Menjawab 3 daripada 4 soalan dengan betul.
Aktiviti Pengajaran dan
BBM :
Pembelajaran :
Bahan maujud,
1. Guru tunjuk satu contoh guna objek. Murid
lembaran kerja
membuat pemerhatian dan buat pengelasan
2. Beri contoh situasi dengan mengelaskan
KREATIVITI :
kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh Mengaplikasikan ilmu
dan empat-empat menggunakan gambar dan
matematik untuk
garis nombor.
mencari penyelesaian
3. Tulis ayat matematik di papan putih.
masalah yang rutin.

÷
4.
5.
6.
7.

Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
Aktiviti berpasangan.
Latihan. Edarkan lembaran kerja.
Semak jawapan bersama-sama.

Penilaian melalui
pemerhatian semasa
P&P dan perbincangan.
NILAI : rajin, teliti,
yakin,adil, fokus
IMPAK :
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK):
· Kreativiti (membina
kumpulan objek,
menggabungkan
beberapa kumpulan
objek).

Catatan : _____ daripada ____ orang murid mencapai objektif pembelajaran. Murid yang belum
menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.

3. Buku Rujukan) Komputer (Internet). Pencair cat (tinner) Penilaian PdP Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat pualaman berdasarkan empat Standard Kandungan.dan EK5) TMK dan Nilai murni BBM Contoh : Bahan Bercetak (Gambar.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas(EK1) 2.3. CD. .3 Standard pembelajaran: Objektif Aktiviti Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.EK2. Lidi.Kreativiti dan Inovasi.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2.1 2. Keusahawanan (EK1.Murid memulakan aktiviti proses penghasilan pembalut hadiah menggunakan hasil pualaman (EK2) 3.1 2. Menghasilkan pembalut hadiah menggunakan hasil seni teknik pualaman 3.4.3 2.00 Hari : Khamis Tarikh : 9/4/2015 2. (EK5) EMK 1. Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual Kelas : 4 KPS Bidang: Membuat Corak dan Rekaan – Pualaman Tema: Objek Buatan Manusia Aktiviti: Pembalut Hadiah Masa : 12.memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat pualaman 2.3Ekspresi Kreatif 2.00-1.3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.4 Apresiasi Seni 2.2 2. Cat minyak.Besen.4. Mengenal.2 2.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan dan menghargai hasil karya sendiri dan rakan.4.

.Refleksi Pada akhir pembelajaran: _____murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ____ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.