You are on page 1of 7

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
Behaviour and Classroom Management

2. Kod Kursus

EDU3043

3. Nama Pensyarah
Akademik
4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Pelajar perlu menguasai teknik pengurusan bilik darjah dan menghayati tugas guru
sebagai pengurus bilik darjah serta menangani masalah disiplin dan tingkah laku
murid.

5. Semester dan Tahun
ditawarkan

Semester 1, Tahun 2

Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka
K

T

A

P

30

15

0

2.5

7. Nilai Kredit

3

8. Prasyarat (jika ada)

Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

1.
2.

120

Menjelaskan konsep pengurusan bilik darjah sekolah rendah.
Membincangkan tugas dan tanggungjawab guru dalam pengurusan bilik darjah
yang berkesan.
Mengaplikasikan pelbagai model pengurusan disiplin di dalam bilik darjah.
Menganalisis masalah disiplin bilik darjah untuk murid –murid termasuk muridmurid berkeperluan khas dan memilih pendekatan–pendekatan yang sesuai
dalam menanganinya
Menyediakan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan dengan
mengambil kira latar belakang murid.

1
2
3
4
5

C
1
X

C
2
X
X

C
4

C
6

P
1
X

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1
X

A
2

Menghayati nilai

Menilai
A
3

Mengorganisasi

Menerima

Memberi maklum balas

DOMAIN AFEKTIF

Lakuan tulen

Adaptasi

Sintesis
C
5

Penilaian

Aplikasi
C
3

Analisis

Pemahaman

Pengetahuan

CLO

kompleksRespons ketara

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN PSIKOMOTOR

DOMAIN KOGNITIF

Mekanisme

5.

72.5

Respons berpandu

3.
4.

Jumlah Jam Pembelajaran
Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

Set

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Bukan Bersemuka

Persepsi

6.

A
4

A
5

X
X
X
X

X

X

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)
1

TS): Pada akhir kursus. nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh pelajar. Soalan peperiksaan terdiri daripada gabungan soalan struktur dan esei. Kaedah dan Jenis Pentaksiran Kerja Kursus : 50% Peperiksaan : 50% (Berkuat kuasa Mulai Jun 2014) (Kemas kini Ogos 2014) 2 . Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada perkembangan TS. 2. Kuliah Pembentangan Perbincangan Strategi Pentaksiran Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran. Soalan peperiksaan akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus tersebut dalam masa yang ditetapkan dan peperiksaan ditadbirkan pada akhir semester secara berpusat. iaitu kerja kursus (50%) dan peperiksaan (50%). Kod TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 11. 3. EDU3043 TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 Ya X X Tidak X X X X X X X Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan TS. Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam konteks sosial dan akademik menggunakan kemahiran Teknologi.10. mensintesis dan menyampaikan maklumat kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas menampilkan keterampilan dan kualiti guru Strategi pengajaran dan pembelajaran: 1. Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills. 13. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Serta Pentaksiran Kemahiran Boleh Pindah (TS) merancang. pengurusan masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. 12. Sinopsis Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. the roles of teachers in classroom management. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial 14. model-model pengurusan disiplin. Maklumat dan Komunikasi mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan inovasi menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)) mempamerkan kebolehan mengumpul. managing discipline problems of students and students with special needs. models of discipline management.

berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta menjaga amanah ilmu. sosial dan etika. Pemetaan Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcomes. PLO) dengan Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives. PEO3 Memiliki ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi. komuniti dan persekitarannya. PEO4 Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling menerusi kajian dan penyelesaian masalah. PEO6 Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling serta mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.15. PLO7 Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran berterusan. PLO9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepimpinan yang berkesan. PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa. PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme. sikap dan etika dalam profesion keguruan. persekitaran dan komuniti. Hasil Pembelajaran Program (PLO) PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsipprinsip Bimbingan dan Kaunseling. PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina kemahiran asas bimbingan dan kaunseling untuk membantu perkembangan pelajar. kemahiran penyelesaian masalah. Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut: Objektif Pendidikan Program (PEO) PEO1 Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah. kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi akhlak. ekonomi. PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global. PEO2 Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat. PEO) PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6 PLO 1 PLO 2 x x x PLO 3 PLO 4 x x x x x PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 x x x x x x x x Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada Objektif Pendidikan Program. PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri. (Berkuat kuasa Mulai Jun 2014) (Kemas kini Ogos 2014) 3 . PLO5 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggung jawab sebagai satu pasukan. kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang bimbingan dan kaunseling. PEO5 Memiliki ciri-ciri kepimpinan yang mampu mewujudkan kerja berpasukan.

PLO9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepimpinan yang berkesan. CLO2 Membincangkan tugas dan tanggungjawab guru dalam pengurusan bilik darjah yang berkesan. PLO) Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program. PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri. PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa. PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global. PLO5 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggung jawab sebagai satu pasukan. Hasil Pembelajaran Kursus (CLO) (Berkuat kuasa Mulai Jun 2014) (Kemas kini Ogos 2014) 4 . CLO1 Menjelaskan konsep pengurusan bilik darjah sekolah rendah. CLO3 Mengaplikasikan pelbagai model pengurusan disiplin di dalam bilik darjah.16. CLO4 Menganalisis masalah disiplin bilik darjah untuk murid –murid termasuk murid –murid berkeperluan khas dan memilih pendekatan– pendekatan yang sesuai dalam menanganinya CLO5 Menyediakan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan dengan mengambil kira latar belakang murid. PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina kemahiran asas bimbingan dan kaunseling untuk membantu perkembangan pelajar. PLO7 Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran berterusan. ekonomi. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut: Hasil Pembelajaran Program (PLO) PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsipprinsip Bimbingan dan Kaunseling. CLO) CLO2 X X X dengan Hasil CLO3 X X X X Pembelajaran CLO4 X X X X X Program (Programme CLO5 X X X X X Learning Outcomes. kemahiran penyelesaian masalah. kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang bimbingan dan kaunseling. persekitaran dan komuniti. PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme. sikap dan dalam profesion keguruan. Pemetaan Hasil PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 Pembelajaran Kursus CLO1 X (Course Learning Outcomes.

Ulangkaji. SLT) setiap tajuk Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah  Konsep pengurusan bilik darjah  Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bili darjah Kualiti peribadi Kompetensi pengajaran dan pembelajaran Penghayatan dan amalan nilai 3 1 4 8 Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah  Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk murid aliran perdana. Jumlah Lain-lain Tugasan. 2. 4. dll Pembelajaran Kendiri (ss/kuliah) Bukan BersemukaInteraksi Pentaksiran Tutorial Amali Interaksi Bersemuka Kuliah Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam 17. 3. inklusif dan berkeperluan khas Persekitaran fizikal Persekitaran psikososial Peraturan bilik darjah Rutin bilik darjah  Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah Proses penyediaan ujian dan peperiksaan Pentadbiran ujian dan peperiksaan  Pengurusan sumber maklumat murid Penyimpanan data maklumat murid 8 4 12 24 Hubungan Guru-Murid  Hubungan Guru-Murid Kepentingan membina hubungan gurumurid Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid  Strategi membina hubungan positif gurumurid  Dinamika bilik darjah 3 2 5 10 4 2 6 12 Konsep dan Pengurusan Disiplin  Konsep disiplin bilik darjah  Pelbagai model disiplin dan aplikasinya Modifikasi Tingkah Laku Skinner Disiplin Asertif Canter Akibat Logikal Dreikurs (Dreikurs Logical Consequences) Pengurusan Kelompok Kounin Terapi Realiti Glasser (Berkuat kuasa Mulai Jun 2014) (Kemas kini Ogos 2014) 5 . Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time.1.

Inc.L. Weinstein.L.(eds.S.5 12.C.G. Rujukan Tambahan Borich.H.Boston:PearsonEducation.(2010).(2005). London: Nelson Thornes Ltd. F.D. C.Elementary classroom management: lessons from research and practice.(2005). & Wong.5 Jumlah 18. Singapore: Pearson Prentice Hall.H. Masalah Disiplin dan Tingkah Laku Bermasalah  Jenis-jenis masalah disiplin  Tingkah laku bermasalah bilik darjah  Sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah.(2010).) Boston: Pearson Educational Ltd.New Jersey: Pearson Educational Ltd.(5th ed).C. Good.. & Brophy.C.5 45 27. Swanson. Classroom management: Creating a successful learning community.J. (2005). Classroom discipline and management. & Senter.Harris. Burden. 4 2 6 12 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah  Peranan dan tindakan guru dalam pengurusan masalah disipin  Halangan pengurusan masalah disipin  Intervensi dalam menangani masalah disiplin Bimbingan Pastoral Bimbingan dan kaunseling Teknik modifikasi tingkah laku 6 3 9 19 Perancangan Pengurusan Bilik Darjah yang Berkesan  Menyediakan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan 2 1 3 6 Kerja Kursus / Amali Ulangkaji Peperiksaan Peperiksaan 15 12.G. (3rd ed.). New York:John Wiley& Sons. 6. & Mignano.L.).(2007).(10thed).T.J.(7th Charles. NewYork: Allyn and Bacon.S.(eds).(2006).(2011). Lourdusamy.5. 19. Looking in classrooms. C.M.A. 7.J.K.5 2.(3rd ed. Research-based practice. Handbook of learning Wright.) disabilities. Edwards.(2005). Myint Swe Khine.New York: McGraw Hill.R. (4th ed).Inc. A.M. Maklumat Tambahan Tiada (Berkuat kuasa Mulai Jun 2014) (Kemas kini Ogos 2014) 6 . (4thed.W. New York: John Wiley & Sons.There’s no need to shout!:The primary teacher’s guide to successful behaviour management.E. Building classroom discipline.).(2006).5 2. Rujukan Asas 15 30 15 2.).(2011).. (10thed. Quek. Effective classroom management: Models and strategies for today’s classrooms.Effective teaching methods: ed. L. Boston:Pearson Education.5 120 Charles. Hardin. Classroom management.London:The Guiford Press. Elementary classroom management. & Graham.P.C.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014) (Kemas kini Ogos 2014) 7 .