You are on page 1of 1

no

Batobalani sa Gugma

Pit Senyor Cebu Festival

GOZOS NI SEÑOR JESUS, ANG SANTO NIÑO

## 3
& 4 œ œ œœ œ œ œ

VERSE:

Bm

1.
2.

9

&

##

Ba - to - ba - la - ni sa
Din - hi sa
ciu-dad sa

B7

&

##

F#

œ œ œ

1. Ba - to
2. Ka - ni - la
CHORUS:
24
A7

&

##

Ó

# # Aœ
& œ

29

nga
33

&

##

F#

œ

&

##

F#

œ

na -

Sa da - an
ta - wo pa - lang - ga,
ang ma - ta - hum mong la - ra - wan,

Em

A

˙ œ ˙.

D

œ œ œ #˙ œ ˙.
œ
œ
œ

Sa da - an ta - wo pa - lang - ga,
sa u-sang ba -lay hi - pal - gan.

œ #œ #œ ˙. œ œ œ
Bm

œ œ œ œ ˙ œ ˙.

Em

F#

Bm

jD
‰ œœ œœ

œ.
œ.

j
œ œ
œ œ

Ka - na - mo

ma - lu

œœ

œœ

Ka

-

ni

-

œœ

œœ ..

mo

na

j
œ œ
œ #œ

œ.
œ.

#œ.
œ.

ma - lo - oy

-


œ

-


œ

- ngi

-

-

-

oy

j D
œœ # # ˙˙ ..

ngi

-

j B˙m.
#œ ˙
œ .
Ka

œ
œ

la

un

-

˙
˙

ba.

˙.
˙.

A

-

˙˙

la -

-

Bm

-

Ka

˙.
˙.

G

ta

œœ œ

- ba,

Em

un

˙

ta - wo pa - lang - ga.
sa I - mong gug - ma.

j
œ
œ

œ.
œ.

œ

Bm

œ #œ #œ

˙.

- ba - la - ni sa gug - ma, Sa da - an
I - kaw nag - pa - ki - ta gi - kan da

na - mo

38

gug - ma,
Sug - bo,

la - ni sa
gug - ma,
ma - nga mi - sio - ne - ro,

œ

Bm

œ œ œ
˙ œ ˙.

œ œ œ œ

œ
œ #œ

1. Ba - to - ba 2. sa u - nang
17

F#

œœ œœ œ
œ

Ka -

œœ

˙˙

ta nga ka - ni - mo

˙.
˙.
FFI-BIKOL MISSION©2015