You are on page 1of 1

Pit Senyor Cebu Festival

PAGE 2

Batobalani sa Gugma
GOZOS NI SEÑOR JESUS, ANG SANTO NIÑO

F#

## 3
& 4 œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙. œ œ œ œ œ

VERSES:

no

Bm

3. Gi - lud - han Ka ug gi - sim
4. Ang sim - ba - han gi - pa - tin
5. Na - nga - yo ka - mi Ka - ni

Em
## B7
&
œ œ œ œ ˙ œ ˙.
#
œ
œ

17

&

##
3.
4.
5.

F#

ta - nang ma - nga ka - taw ron ang la - ra - wan Ni su - lod sa ka - lag na -

A

&

##

j D
‰ œœ œœ

Ó

# # Aœ
& œ

œœ

nga

&

38

&

##
##

sa ma - nga po - no - an ni
du-nay u - sang pu -luy - a
ma - ka - hi - mong pu -luy - a

Em

-

F#

la:
nan.
nan,

œ #œ #œ œ

Bm

œ œ œ

F#

œ

na

œœ

Ka - ni

F#

œ
#naœ

j
œ œ
œ œ

œ.
œ.

Ka - na - mo

29

33

œ œ œ #˙ œ ˙.

˙.

Bm

˙

kay sa pag - tan - aw Ka - ni - mo Kris - tia - nos
si - la
na - hi - mo.
Og did - to gi - hang - yo ni - la nga ka - luy - an Ni - mo si - la.
kay sa ta - nang ki - na - hang - lan I - kaw ang
a - mong da - lang - pan.

CHORUS:
A7

24

˙.

D

œ œ œ

han
mo
mo

Bm

œ œ œ œ #œ #œ

œ œ ˙ œ ˙.

- ba, ni - ad - tong ma-nga ka - pa - ri - an
- dog ni - ad - tong ma - nga taw - ha - na,
- mo nga ang ma - ta - hum Mong la - ra - wan

9

3. sa
4. a 5. sa

Bm

-

-


œ

œœ

œœ ..

mo

na

-

-


œ

ngi

œ.
œ.

ma - lu - oy

-

Ka

-

Ka

j D
œœ # # ˙˙ ..

ngi

-

j B m.
#œ ˙
œ ˙.

j
œ œ # œœ .
.
œ
#
œ
ma - lo - oy

œ.
.
œ
mo

-

-

j G.
œ ˙
œ ˙.

-

œ
œ

la

-

Em

un

œœ

-

ta

Bm

-

˙
˙

ba.

un -

-

˙˙

la -

˙.
˙.

A

- ta

œœ œ

- ba,

œœ

nga

œœ

Ka -

œœ ˙˙

ka - ni - mo

˙.
˙.
FFI-BIKOL MISSION©2015