You are on page 1of 9

Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás


Alapige: Mt 5:31-32 Lekció: Ef 5:21-33
A múlt héten a paráznasággal kapcsolatban arról beszéltünk, hogy a paráznaság a
szívben kezdődik a szem kívánságán keresztül. Jézus nagyon világosan mondta,
hogy a paráznaság nem a parázna cselekedettel egyenlő, hanem már a parázna kí-
vánsággal is. Isten gyermekeiként nekünk nem a parázna cselekedetnél kell meg-
húznunk a határt és nyugtatnunk magunkat azzal, hogy nem vagyunk paráznák;
hanem a parázna kívánságot kell a szívünkből a Szentlélek erejével kiirtanunk,
hogy testünkben is, meg a szívünkben is tiszták legyünk – hogy ezek a kavargó és
pusztító vágyaink végül ne juttassanak minket a kárhozatba.
Jézus a paráznaság kérdését azonban nemfejezi be itt. Folytatja és a házassági el-
válás, valamint az újraházasodás témájával és a paráznaság kérdéskörébe helyezi a
válást és az újraházasodást. Alapigénk a Mt 5:31-32
„Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve,
az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az há-
zasságtörést követ el.”
Egyértelmű a jézusi kijelentés: a válás a paráznaság egyik formája és az elváltakkal
való házasságkötés is a paráznaság egyik formája. Tudna-e bárki Jézus itt elmon-
dott szavainak bármiféle más értelmet adni. Azt mondja:
aki elbocsátja feleségét, … az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asz-
szonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.
Egy kicsit szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy az Újszövetség nyelvében
a paráznaságra két kifejezés van, az egyik a mindenféle elfajzott és nem elfajzott
szexuális cselekedetekre (és vágyakra) utal, a másik pedig a paráznaságnak egy
speciális körére a házasságtörésre szűkíti le a paráznaság értelmét. A házasságtörés
tehát paráznaság. És Jézus szerint a válás házasságtörés, a válás paráznaság.
Tudom, hogy nagyon érzékeny területen járunk, hiszen társadalmunk mind szexuá-
lis kérdésekben, mind a válás kérdéseiben rendkívül mélyen fertőzött, és a lehető
legtávolabb áll mindattól, amit Isten erről a kérdésről kijelentett a számunkra. ANy-
nyira mélyen, hogy ettől a fertőzéstől Krisztus követői sem mentesek
• vagy azért, mert eleve ebből a mélyen fertőzött háttérből tértek meg, és en-
nek következtében teljesen természetes módon érintettek;
• vagy azért, mert ebben a kérdésben is sokkal inkább a testi gondolkodás ha-
tározza meg a gondolkodásukat és nem a lelki megközelítés;
Abban is biztos vagyok, hogy néhányaknál bizonyos kérdések ki fogják verni a biz-
tosítékot, és anélkül, hogy farizeusi szőrszálhasogatásba kezdenénk, keresünk bizo-
nyos helyzetekre nézve valódi bibliai útmutatásokat.

I. A házasság célja
Ahhoz hogy megértsük miért tekinti Jézus a válást és az újraházasodást parázna-
ságnak, meg kell értenünk a házasság célját.
Tekintsünk vissza egy picit ismét. Most arra, amit leszögeztünk Istennek szexuali-
tással kapcsolatos eredeti szándékáról. A szexualitásnak Isten céljában és rendjé-
ben a helye a megkötött házasságon belül van, méghozzá a házassági kötés oldha-
tatlanná tétele szempontjából. Ez azonban csak a szexualitás célja.
De mi a célja Istennek a házassággal kapcsolatban?

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 1/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

1. Isten viszonya választottaihoz


Ezen belül azt kell meglátnunk, hogy Isten hogyan viszonyul választottaihoz. Azok-
hoz, akiket elhívott és akiket megigazított, megszentelt és megdicsőített.
Az emberi élet egyik legszebb és egyben legintenzívebb érzése a tiszta és őszinte sze-
relem. A tisztátalan szerelem nagyon önző és pusztító, de az a szerelem, amiben az
ember teljesen önmagát adja és a lelkét teljesen feltárja szerelmese előtt a legszebb
érzés.
Isten a választottaival való kapcsolatát ezzel a hihetetlenül intenzív és szép érzéssel
fejezi ki. Amikor az atyák gondolkoztak azon, hogy vajon az Énekek éneke Isten ki-
jelentése-e, akkor a Szentlélek arra a felismerésre vezette őket, hogy ezek a csodála-
tos szerelmi énekek, amelyek nagyon mélyen intenzíven éneklik meg a szerelmesek
kapcsolatát, nem pusztán az emberi szerelemről szólnak, hanem arról az érzésről,
arról a szeretetről, ahogy Isten tekint választottaira és amilyen szeretettel Isten sze-
reti választottait. Isten olyan mély szeretettel szereti a választottai, amit csak a sze-
relem szavával lehet leírni. Egészen egyszerűen Isten szerelmes az emberbe.
Jézus nem véletlenül beszél az ő visszajöveteléről úgy, mint amikor a vőlegény megy
a menyasszonyáért, hogy feleségül vegye. A férfi és a nő házasságának éppen ez a
célja, hogy az Isten és az ember közötti egészen bensőséges és mély kapcsolatot
megélje és kiábrázolja. Pál így fogalmaz a házasságról, amelyben a férfi úgy szereti a
feleségét, hogy önmagát adja érte, ahogyan Krisztus is az egyházért, és amelyben a
feleség úgy engedelmeskedik a férjének, ahogy az egyház is Krisztusnak:
Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 1
Istennek a házassággal nem az az elsődleges célja:
• hogy gyermekeket hozzunk a világra. Ez fontos része a házasságnak, és Is-
ten azt mondja, hogy a gyermek ajándék. De ha egy házaspárnak nem szü-
lethet gyermeke, attól a házasságuk Isten célját betöltő teljes értékű házas-
ság. Mélységesen elszomorít az, amikor valaki azért hagyja el a párját, mert
annak nem születhet gyermeke. Sajnos láttam már ilyet és nagyon megren-
dít ez a fajta szeretetlen önzés. Ezt nem tudom másnak nevezni.
• hogy legyen hol kiélni a szexuális vágyainkat. A szexuális intimitás termé-
szetes és szép része a házasságnak, de nem az egyetlen és még csak nem is
a legfontosabb alkotóeleme.
Isten elsődleges célja a házassággal tehát az, hogy Isten és az ember közötti egészen
különleges szeretetkapcsolatot kiábrázolja.
Isten amikor erről a szeretetkapcsolatról ír, nemcsak ennek a kapcsolatnak a szép-
ségeit írja le, hanem mélységes fájdalmait is. A sokszor reménytelen szeretetét. Mint
amikor valaki reménytelenül szerelmes. Mert az, akibe szerelmes mást, sőt másokat
szeret. A prófétáknál újra és újra megjelenik ez a kép:
Ézsaiás próféta így ír:
Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek
kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesz-
szővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt
teremjen, de vadszőlőt termett! … Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit
meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? 2
A bírák könyvében azt olvassuk:
Más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. 3

1 Ef 5:32
2 Ézs 5:1-2.4
3 Bír 2:17

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 2/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

Isten szerettei másokat szerettek – nem is egyet, hanem többet. És a legdöbbenete-


sebb Hóseás prófétai sorsa, akinek Isten kifejezetten a következőt parancsolja:
Ezt mondta nekem az ÚR: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szere-
tője és házasságtörő, ahogyan az ÚR szereti Izráel fiait, bár más istenekhez
fordulnak, és szeretik az aszú szőlőt.4
Isten szeretete ilyen fájdalmas, de a legfájdalmasabb az, ahogy a bűnös emberért,
akit Isten mélységesen szeret, végül Krisztus meghal, hogy megtisztítsa paráznasá-
gából, a bűnből amellyel lázad Isten ellen.
Isten célja tehát a házassággal az, hogy azt az egyetlen és kizárólagos szeretet ábrá-
zolja ki, amelyben a kapcsolat nem kevesebb, mint a szeretet teljes szívből, teljes lé-
lekből, teljes elméből és minden erőből. A házasság férfi és nő között Isten szerete-
tének a megélése és reménysége.

2. Az emberi házasságok
Ez viszont tényleg nagy titok, kifejezetten titokzatos különösen annak a fényében,
ahogy bűnös emberek kötnek egymással házasságot. Mert házasságot bűnös embe-
rek kötnek és Isten ezt mégis feloldhatatlan és visszavonhatatlan köteléknek jelenti
ki. Jézus egy más helyen világosan beszél:
Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. 5
Az emberiség történelméből tudjuk azonban hogy a házasságok nagy része nem úgy
köttetik, ahogyan azt Isten eltervezte. Köttetnek érdekházasságok, kényszerházas-
ságok. És köttetnek felelőtlen házasságok, ahol van a szerelemnek valamiféle érzé-
se, de ez gyorsan kihűlvén nem marad más csak önzés és marakodás. És annak el-
lenére, hogy ezek nem Isten gondolatai szerint született házasságok, Jézus mégis
azt mondja: még ezekben az esetekben sem alternatíva a válás.
Ezért röviden hadd mondjam el azok felé, akik még a házasság előtt állnak, hogy Is-
ten terve szerint hogyan jön létre a házasság.
Világosan látszik az, hogy ha Istennek és választottainak a kapcsolatát vizsgáljuk
elengedhetetlen a házasságkötésből a szerelem. Isten gondolatai szerint a házasság
szerelmi kapcsolatból kell, hogy szülessen. Ezzel együtt azonban a szerelem nem le-
het az egyetlen oszlopa a házasságnak. Az igazi házassághoz a szerelem fontos elő-
feltétel, de szükség van még egy erős oszlopra – ez pedig a Krisztussal való közös-
ség, az élő hit. Fontos a szerelem, de nem elég. Mert a szerelem, ha az élet nem
Krisztusra van alapozva vakká tesz. Az igazi házasság a Krisztussal való közösségre
alapozódik és pontosan ez az oka annak, hogy keresztyének számára ott az intés:
Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában …6
Ezt mindenki vegye nagyon komolyan, aki házasság előtt áll. A házasság két nagyon
fontos tartóoszlopa: a Krisztusban való hit és a szerelem. Sem a közös hit, sem a
közös szerelem nem mellékes. Azért, mert Isten szerint a házasság egy ember életé-
ben visszafordíthatatlan folyamat, akkor is ha azt elrontják.
Jézus világosan beszél – a válás nem alternatíva, hanem a válás és az újraházaso-
dás paráznaság.

II. A válás és válólevél


No de ott a kérdés. Akkor miért is van benne a Szentírásban a válás lehetősége? Fel
is teszik a kérdést Jézusnak.

4 Hós 3:1
5 Mt 19:6
6 2Kor 6:14

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 3/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

„Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válóleve-
let neki?”7
Alapigénkben is hivatkozik erre:
Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.
Most akkor mi ez a válólevél kérdés? Akkor lehet válni, vagy nem lehet válni? Azért
is feszítő ez a kérdés, mert sokan úgy gondolják, hogy például a római katolikus
egyházban szinte lehetetlen a válás – éppen ezekre az igékre hivatkozva. Ezzel
szemben a protestánsokra úgy gondolnak, mint szabadelvűbb, felvilágosultabb és
rugalmasabb felekezetre a házassági kérdésekben. Higgyétek el hiba lenne ezzel a
rólunk kialakult képpel keresni az emberek között a népszerűséget. Nekünk refor-
mátusoknak nagyon is a szívügyünknek kellene lennie, hogy ragaszkodjunk a
Szentírásban kijelentett igazságokhoz és ahelyett, hogy hamisan tetszetős rugal-
massággal keresnénk olcsó népszerűséget, ezekhez az igazságokhoz kell ragaszkod-
ni.
Jézus világosan beszél a válólevélről – mint olyan eszközről, ami nem Isten akarata
miatt, hanem az emberi szív keménysége miatt van. Vagyis a válólevelet az emberi
bűn teszi szükségessé. A válólevél az emberi bűn dokumentuma. Elsősorban nem is
a válás engedélyeként van benne a mózesi törvényben, hanem az elküldött, elbocsá-
tott asszony védelmében.
Jézus korában két nagy rabbinista iskola álláspontja volt uralkodó. A kettőben a
közös – Jézustól eltérően – az volt, hogy mindkettő Mózesre hivatkozva a válást
megengedhetőnek tartotta. A vita csak azon volt, hogy mikor szabad elválni és mi-
kor nem.
Az egyik rabbinista irány azt vallotta, hogy bármilyen okból szabad elválni a férfi-
nak a nőtől. Hogyha valaki például öregecskedő felesége helyett fiatalabbat szeret-
ne, akkor még úgy is.
A másik rabbinista irány viszont azt vallotta, hogy csak súlyos vétség esetében sza-
bad elválni.
Jézus pedig azt vallotta, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza
szét, mert az paráznaság.

III. Vélt kivételek


Jézusnál nincs kivétel csak egy. Erre még visszatérünk, de most szeretnék beszélni
arról, hogy manapság a keresztyének hogyan esnek a farizeizmus csapdájába – nem
Jézus szavait nagyon komolyan véve, hanem annak a lehetőségét keresve, hogy mi-
kor szabad elválni.
• kiszerettem belőle;
• nem tudok megbízni benne, már annyit csalódtam;
• lehetetlen vele egy fedél alatt élni;
• amikor összeházasodtunk még nem voltam hitben, de azóta megtértem. Ami
a megtérésem előtt volt úgysem számít, különben is csak hátráltat a hitem-
ben a hitetlen társam.
• alkoholista;
• nem gondoskodik a család anyagi biztonságáról;

7 Mt 19:7
5Móz 24:1 „Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja
kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon válólevelet, adja azt
az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából.”

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 4/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

• azt akarja, hogy állandóan otthon legyek, megfoszt a szabadságomtól, a fél-


tékenységével csak megfojt;
• én már nem vagyok neki fontos, csak a gyerekek;
• mindenki más fontosabb mint én;
• a templomban ő a nagy szent, de otthon elviselhetetlen;
• én is megérdemlem, hogy boldog legyek valaki mással;
Talán még lehetne sorolni, de ezek elég tipikusak. Én ezeket már mind hallottam le-
hetséges válóokokként még keresztyének szájából is. Viszont sehol sem hallottam
Jézus szájából, hogy ezek tényleges válóokok lennének.
Alapigénkben egyetlen lehetséges válóok van: amikor valakinek a házastársa kilép a
házastársi kötelékből valaki más kedvéért. Ebben az esetben nincs miről beszélni, a
házasságtörés, a válás bekövetkezett, akkor azt a házasságot egyszer s mindenkorra
befejezettnek kell tekinteni. Jézus ezt az egyetlen esetet tekinti kivételnek.
Ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani valamit, amit nem árt tisztába tenni.
Nemrégiben valaki megkérdezte tőlem, hogy igaz-e az, hogy valakit kizártunk a gyü-
lekezetből, mert elhagyta őt a házastársa.
1. Ebből a gyülekezetből bűn miatt sem lett kizárva még senki! Bármikor is
hallottatok tőlem olyat, hogy XY-ont a gyülekezeti közösségből kizártuk,
mert nem akart megtérni? Olyan már volt, hogy valaki ily módon elhagyta a
gyülekezetet, de még soha sem zártunk ki senkit, amit egyébként Jézus sza-
vai szerint kötelességünk megtenni, ha valaki nem akar felhagyni botrán-
koztatóan bűnös életvitelével. Ha bárki is emlékszik valamiféle úgymond ki-
zárásra, az legfeljebb csak valamilyen vezetői vagy szolgálati tisztségtől való
megfosztás lehetett, de a gyülekezetből senkit sem zártunk ki.
2. Eddig minden esetben, amikor erre került a sor igyekeztünk testvérként és
megértően viszonyulni azokhoz, akiknek a házassága válságba jutott. De
amikor ezt parázna életvitelbe fordulás követte, azon már nem volt mit meg-
érteni. És ilyen esetre a Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy ha va-
laki keresztyénként parázna életvitelre adja a fejét minden kapcsolatot meg
kell vele szakítani. Mindenki gondolja át mennyire volt engedelmes ezen a
területen. Nem gondolati paráznaságra gondolok itt, nem alkalmi elesésre,
hanem egy olyan tudatos döntésre, amikor a parázna életvitelt választja.
De azért, mert valakit elhagyott a házastársa senkit nem hogy ki nem zártunk, de
még csak el sem fordultunk tőle. Ilyen állítani, pláne terjeszteni, nagyon ördögi ha-
zugság – remélem közületek senki sem vett részt a sötétségnek ebben a cselekedeté-
ben, mert nehezen tudom elhinni, hogy valaki szeresse a gyülekezetet és közben
durva hazugságokat terjesszen róla.
Isten gondolatai szerint tehát – egyetlen kivételtől eltekintve – nincs elfogadható ok
a válásra, ezért nem is szabad ilyen gondolatokkal kacérkodni. Amikor Jézus azt
mondja: „Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pe-
dig azt mondom nektek … itt már Jézus egyértelműen az ellenkezőjét mondja, mint
amit Mózesre hivatkozva a rabbik állítottak.

IV. A válás bibliai alternatívái


Ilyenkor jönnek azután az olyan istenkísértő és hitetlen kérdések: Isten azt akarja,
hogy boldogtalan legyek? Mert a házasságomban olyan boldogtalan vagyok és Isten
biztos nem akarja, hogy boldogtalan legyek, ezért elválok és keresek valaki mást,
akivel boldog lehetek.

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 5/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

Azt kell mondjam, hogy ha valakit a házassága boldogtalanná tesz, akkor biztos,
hogy még nem lehet a boldogmondások tanítványa, még nem ismerte meg az Isten
szerinti boldogságot.
De ha Jézus ennyire radikálisan és következetesen állítja azt, hogy a válás semmi-
lyen okkal nem lehet Isten akarata, akkor viszont nézzük meg, hogy a Biblia milyen
alternatívákat kínál a válással szemben. Mert Isten tényleg nem akarja, hogy bol-
dogtalan legyél – de a boldogság útját Krisztusban találhatod meg, nem egy követ-
kező házasságban. Józanítson ki az, hogy az első házasságok fele végződik válással,
de a második házasságoknak a 60 százaléka, ha pedig valaki még ezek után is pró-
bálkozna, a harmadik házasságok felbomlásának eredménye 75%. Vagyis fokozato-
san romlóak az esélyek. Ezzel együtt nekünk nem a statisztikáknak kell elsősorban
hinni, hanem Isten szavának.
Szóval melyek a válás bibliai alternatívái?

A. Megbocsátás és kiengesztelődés
A válás első és legfontosabb alternatívája a megbocsátás és a kiengesztelődés. Ami-
kor az ember igenis feladja szívének keménységét. Önmagát megtagadva elengedi a
sokszor másikat fullasztó elvárásokat, aminek ha az nem tud megfelelni, akkor a
számára nincs bocsánat. Gondoljatok arra, hogy mit mond Isten a keresztyének-
nek?
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza
volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.8
A legelső és legkrisztusibb alternatíva ez: gondolj arra, hogy Krisztusnak mibe ke-
rült az, hogy a te bűneid meg legyenek bocsátva. És nem csak azok, amelyeket
megtérésed előtt követtél el, hanem azok is, amelyeket azóta. Amelyekben elestél,
amelyekből még mindig nem tértél meg. Krisztus mit vállalt ezekért, a fájdalomnak
és a szenvedésnek milyen útját.
Döbbenetes az, ahogy Isten újra és újra hívja a hűtlen választottait. Hívja mélységes
szeretettel és megbocsátással. Csak egy-két igét hadd idézzek.
Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyó-
gyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megterem-
tem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja
az ÚR: Meggyógyítom őt!9
Értitek? Elpártolt – mégis meggyógyítom. „ahogyan az Úr is megbocsátott nektek,
úgy tegyetek ti is.”
Láttad, hogy mit művelt az elpártolt Izráel? Eljárt minden magas hegyre, min-
den bujazöld fa alá, és ott paráználkodott. Így szóltam, miután mindezt elkö-
vette: Térj vissza hozzám! 10
Ha Isten életünk megújításáért kész megbocsátani minden hűtlenségünket, minden
elpártolásunkat akkor az egyetlen és igazi alternatívája ez a válásnak. És hadd kér-
dezzem meg: hogyan tudja valaki jó lelkiismerettel újra és újra kérni Isten bocsána-
tát a bűneire, ha közben éppen házastársa iránt nem hajlandó kiengesztelődni a
Krisztusban? A házastárs honnan ismerhetné meg a bűnbocsánat felszabadító ere-
jét, hanem nem a házastársában, aki Krisztust követi?
Álljunk meg még ehhez a jézusi kivetélnél is. Jézus még arra az esetre is a megbo-
csátás, kiengesztelődés és megújítás útját ajánlja. Amikor a „paráznaság esetét ki-
véve” kitételt mondja ez elsősorban azt jelenti, hogy amikor a másik fél elhagyja a
kapcsolatot, vagy nem akar felhagyni parázna életvitelével. Akkor tényleg nincs mit
tenni.
8 Kol 3:13
9 Ézs 57:17-19
10 Jer 3:6-7

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 6/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

A válás igazi krisztusi alternatívája a kiengesztelődés, a megbocsátás. Ha Isten célja


a házassággal az, hogy az ő szeretetét ábrázolja ki, a kiengesztelődés és megbocsá-
tás pontosan belesimul ebbe a célba. Ha valaki már házasként lett keresztyén arra
az Írás egyértelműen azt mondja, házastárshoz vagy kötve: ne keress válást! 11 Ne is
intézd úgy a dolgokat, hogy kikényszerítsd azt a másikból, hogy te megőrizd az ár-
tatlanság látszatát.

B. Egyedüllét
Mi van akkor, ha nem paráznaság miatt, de lehetetlenné válik az együttélés? Lehet-
nek ilyen helyzetek, leginkább a bántalmazást sorolnám ide. Akárhogy is nézem, ol-
vasom, keresem a Bibliában, ezt sehol sem találom lehetséges válóokként. Pedig
nem hiszem, hogy a bántalmazás csak mai probléma lenne. Bántalmazást nyilván
leginkább a nők és a gyermekek szenvednek el. Akkor azt el kell tűrni, amíg vér
nem folyik?
Azért ismerjük annyira Isten szerető szívét, hogy erről nem lehet szó. És nyilván
előfordulhatnak még más olyan helyzetek, amikor az együttélés a házasságban tel-
jesen ellehetetlenül. Van-e ilyen esetben bibliai alternatívája válásnak?
Igen van. Ez pedig a válás nélküli különélés. Az egyedül maradás. Pál apostol azt
írja:
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne
váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy békül-
jön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét.12
Itt megint Isten céljait és szerető szívét kell látnunk. Isten elsődleges célja minden-
kivel kapcsolatban életének a megmentése. Isten gyermekeiként erre hívattunk el.
Férjként és feleségként is, ha hitetlen házastársunk van. És ha mégis be kell követ-
keznie a különválásnak – nem mondvacsinált, hanem komoly okok miatt – akkor is,
éppen Isten szándékai és céljai miatt nyitva kell maradnia a megtérés, a visszaté-
rés, a megújítás ajtajának.
Istennek azzal, hogy azt mondja erre az esetre, hogy maradjon házasság nélkül nem
az a célja, hogy mi rosszul érezzük magunkat, hogy boldogtalanok legyünk, vagy
úgy érezzük, hogy megvert minket a sors, hanem az, hogy
1. Megtanuljuk, hogy igazán boldogok Krisztusban lehetünk, és olyan társunk
mint Krisztus nem lehet még egy a földön.
2. Hogy ha még lehetséges, a békesség, a békülés útján a hitetlen társ mégis
odataláljon Istenhez.
Két esetet szeretnék ezzel kapcsolatban elmesélni.
Az egyik egy asszonyról szól, aki romantikus szerelemre vágyott, de a férje mellett
ezt nem tudta megélni. Úgy döntött, hogy elválik és ezután várta a romantikus sze-
relmet. Azt mondta, hogy el sem tudja képzelni az életét szerelem nélkül. De a ro-
mantikus szerelem nem jött. De jött valaki más. Jött Jézus Krisztus, aki gyökeresen
változtatta meg az életét és a gondolatait. Azóta áldott, gyümölcstermő életet él és
elmondja bizonyságként, hogy a Krisztusban és a Krisztusért teljesen szabad lett et-
től, nem hiányzik neki a romantikus szerelem. És nem a magányba és boldogtalan-
ságba belekeseredett ember lett, folyamatos kapcsolati kudarcokkal, hanem egy
életvidám energikus és Krisztusnak szolgáló testvér.

11 1Kor 7:27
12 1Kor 7:10-11

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 7/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

A másik történet sokkal drámaibb. Két fiatal még a negyvenes években úgy talált
egymásra, hogy abban a gyülekezeti közösségben ahol ők megtértek nem voltak
más hívő fiatalok. Ebből arra jutottak, hogy Isten őket teremtette egymásnak. Két
hívő egy pár, más hívő nincs, akkor mi leszünk az az egy pár. De valahogy nem mű-
ködött. Nyilván volt ebben sok keményszívűség és bűn is, de a lényeg, egy idő után
feladták – olyan sebeket szedtek be és adtak egymásnak, hogy szóba állni sem vol-
tak hajlandók egymással. Hangsúlyozom két csodálatos hívő emberről van szó,
mindkettőt nagyon szerettem. De ez olyan mély seb és kudarc volt, hogy évtizedekig
nem tudták feldolgozni. Különmentek – de hitből nem váltak el. Aztán egy kis lelki-
pásztori segítséggel is, kezdtek kisimulni a görcsök és gyógyulgatni a sebek. Már
szóba álltak egymással. Aztán már hajlandók voltak egy asztalhoz is ülni. És egy-
szer csak azt mondja a feleség – túl a hatvanon, férje a hetvenen. Azt mondja az
ember, hogy visszajönne, hogy kezdjük újra.
Na én ezért hiszek a csodákban! A csodához azonban mindig kell a hit is. Ha annak
a hite nem is, hogy újrakezdhetnénk – de annak a hite igen: „Amit az Isten egybekö-
tött, ember azt el ne válassza.” És ez a hitük tartotta meg őket – és Isten nem en-
gedte, hogy kiengeszteletlenül, haraggal és fájdalommal a szívükben menjenek el
ebből a világból. A bácsi már azóta meghalt, a néni még él.
Igen kell az a hit, az a reménység és az a bizonyosság, hogy Krisztusban vagyok bol-
dog és ezért nem keresek új házasságot a különválás után; és kell az a hit, az a bi-
zonyosság és reménység, hogy Krisztusban összeköttetik, ami szétszakadt, meggyó-
gyul, ami megsebződött és helyreáll, ami tönkrement.

C. Az újraházasodás lehetőségei
Mivel Jézus alapigénkben az újraházasodásra is kitér egy pár gondolatot engedjetek
meg ezzel kapcsolatban. Mit mond Jézus?
Jézus azt mondja: újra házasodni paráznaság. Ez az alaphelyzet, ebből kell kiindul-
ni. Van-e olyan helyzet, amikor az újraházasodás mégsem paráznaság? Mindegyik-
kel kapcsolatban azonban fontos előre megjegyezni, hogy a Biblia ezekben az ese-
tekben házasodást nem ajánlja, csak szabadságot biztosít rá.
• az özvegység – özvegyként megházasodik nem vétkezik; sőt bizonyos esetek-
re nézve pedig még parancsolja is az ige az özvegyeknek a házasodást.
• amikor a házasság úgy bomlott fel, hogy a házasságból kilépő becsukta
maga mögött az ajtót – vagyis új házasságot köt. Itt már nincs visszaút. Erre
az esetre azt mondja az Írás: „nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a
hívő feleség az ilyen esetekben.” Az ismételt házasodás ebben az esetben
nem paráznaság.
De van egy nagyon fontos szabály, amit így mond az Ige:
Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férj-
hez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban.13
Megházasodhat – de csak az Úrban. Ez pedig azt jelenti, hogy akár özvegy, akár el-
vált semmi esetre sem vehet fel felemás igát. Csak az Úrban házasodni csak ezt és
kizárólag ezt jelenti: akivel házasságra lépek már ismeri és követi az Urat. Egy hívő
ha nem az Úrban házasodik az is paráznaság az Úrral szemben.
Tudom, hogy nagyon sok mindent mondtam. Azt is tudom, mindezekkel csak akkor
fogtok tudni azonosulni, ha Istennek a házassággal kapcsolatos eredeti céljával is
azonosultok. Egyébként tudom, hogy amit most átadtam kimondottan felháborító,
különösen egy olyan közegben, amelyben ma él az egyház, és különösen azoknak,
akik szívük keménysége miatt a válást lehetséges megoldásként tekintik.

13 1Kor 7:39

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 8/9


Hű az, aki ígéretet tett. Gyál, 2010. február 7.

Álljon befejezésül itt még egyszer Jézus eredeti kijelentése, azután pedig Istennek
egy hívása, amely a hűtlenekhez szól, hogy Isten szándékának és Jézus mondaniva-
lójának életet munkáló lényegét és a célját értsük.
„Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve,
az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az há-
zasságtörést követ el.”
Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám,
mert megváltottalak! 14

14 Ézs 44:22

Paráznaság II. - Válás és újraházasodás 9/9