You are on page 1of 2

Up firmware Switch VolkTek bằng TFTP

-

Đặt IP tỉnh cho máy tính là 192.168.0.10 / 255.255.255.0
 Kết nối máy tính với Swicth bằng cáp mạng để có thể vào được giao diện web
(192.168.0.254 – với các Swicth quang cần có converter)
 Giải nén và copy TFTP vào ổ C ( hay D) đồng thời copy file firmware cần up của
Switch vào thư mục của TFTP này

 Chạy TFTP
o B1:
 Current Directory: thư mục chứa TFTP
 Server interface: địa chỉ ip máy cài TFTP server
o B2: Nhấn vào nút show Dir sẽ hiện ra bảng Tftpd32 directory
o B3: Chọn file firmware cần upgrade
o B4: Nhấn copy để sao chép đầy đủ tên firmware

 Vào Management, chọn Firmware

 Protocol: chọn TFTP  IP: điền địa chỉ máy cài TFTP server  File Name: dán hoặc điền tên firmware cần up (kể cả phần .b6.5.0.fw – ví dụ: 6328000-2.fw)  Nhấn download và chờ khoảng 3-5 phút (nếu có gắn console sẽ theo dõi được quá trình nâng cấp) .