You are on page 1of 44

MARKAH PENILAIAN UJIAN AMALI SAINS (PEKA) – UPSR

BORANG PEMARKAHAN UTAMA (MSF)
SEKOL
AH
NEGER
I

SK BATU PUTEH, KINABATANGAN

TAHUN

SABAH

KOD KAWASAN

NO

ANGKA
GILIRAN/
SURAT
BERANAK
020326-121215
020709-121431
020402-121509
020626-120767
021225-120509
020501-120333
020817-120583
020505-120509
020522-120519
020826-120278
021012-12-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAMA PELAJAR

2014
089

1

2

3

4

SPS
5 6

7

MARKA
H

1

2

3

4

SMS
5 MARKA
H

MOHAMAD RAZMAN BIN NASRI

4

4

4

4

3

3

2

24

4

3

3

4

3

17

41

MOHAMMAD FAIZ BIN GAJALI

4

3

4

3

3

3

2

22

3

4

3

4

4

18

40

MOHAMMAD IZHAM BIN SULTAN

4

4

4

4

4

3

1

24

4

3

4

3

3

17

41

MOHAMMAD QAMARUL RAFAIE BIN
ROKKEI
MOHAMMAD SUFIAN BIN INAL

4

4

3

3

3

3

1

21

4

4

4

3

3

18

39

4

4

3

3

3

3

1

21

4

4

4

3

3

18

39

MOHD FIRDAUS BIN BIN ROSLAN

4

4

4

4

4

4

2

26

4

4

4

4

3

15

41

MUHAMAD SYAHIRAN FAHMI BIN
MOHAMAD JUHARI
MUHAMMAD AZAM BIN MOHD NOR

4

4

4

4

4

4

2

26

4

4

4

4

4

20

46

4

4

4

3

3

4

1

23

4

4

4

3

3

18

41

MUHAMMAD FAIZ BIN ABDUL WAHAB

4

4

4

4

4

4

1

25

4

4

3

3

3

17

42

NORSHARINA BINTI AKMAD RAIS

4

4

4

4

4

4

2

26

4

4

4

4

3

19

45

ROSLINDAH BINTI AMIR HASSAN

4

4

3

3

3

3

1

21

4

4

4

4

3

19

40

JUMLA
H

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0134
021014-121835
020527-120630
020307-121308
020926-120320
020518-120372
020513-120234
020628-121026
020915-121504
020912-121453
021203-121009
XBA2203/05
36
XBA2203/
0537
020716-121050
020420-120091
020721-121151
020212-121479

SAMSUDIN BIN JUMARDIN

4

4

4

4

4

4

1

25

4

4

3

3

3

17

42

SITI HARDIAH BINTI AHAD

4

3

4

3

3

4

1

22

3

3

4

4

4

18

40

SITI MAJDAH RASIQAH BINTI ABDUL
MAJID
SITI NORIDAH BINTI KAMALUDIN

3

3

3

4

4

3

1

21

4

4

4

3

3

18

39

4

4

3

3

3

3

1

21

4

3

3

3

4

17

38

SITI RABIATUL ADAWIYAH BINTI
MOHD FADZIL
SITI ZUHAINAH BINTI AHDI

4

4

3

3

3

3

1

21

4

4

4

3

3

18

39

3

3

3

4

4

3

1

21

4

4

3

2

3

16

37

SITI AZIRA BINTI AKUB

3

4

3

3

3

4

1

21

3

3

4

4

3

17

38

SOFEA IFFAH NABILAH BINTI
MOHAMMAD FAUZI
HILVIN BIN YAMBUYA @ CYRIL
PONGOD
JOE MYRON JOHN

4

4

4

4

3

3

2

24

4

4

3

4

3

18

42

4

4

3

3

3

3

1

21

4

3

3

3

3

16

37

4

3

3

3

3

3

1

20

4

3

4

3

3

17

37

JULHAN BIN HIEW SOON FONG

4

3

3

2

2

3

1

18

4

4

3

3

3

17

35

JULHIN BIN HIEW SOON FONG

4

3

3

3

2

3

1

19

4

3

3

4

2

16

35

MAZRANI BINTI NASIR

4

3

3

3

2

3

1

19

4

4

3

3

4

18

37

MOHAIZAD BIN JAHAR

4

3

3

4

3

3

1

21

4

4

4

3

3

18

39

MOHAMAD SAHADANI BIN ABDUL
JANI
MOHAMMAD ASDI BIN ASMADIN

4

4

3

3

3

2

1

20

4

4

3

4

4

19

39

4

4

4

3

3

3

1

22

4

4

3

4

4

19

41

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

020723-121059
021030-121501
020120-120321
020702-120719
020507-121484
020802-121380
SB 562742
020424-121681
020917-121647
020826-121094
020418-121028

MOHAMMAD HAFSYAM BIN AWANG

4

4

4

3

3

3

1

22

4

4

3

4

3

18

40

MOHAMMAD SHAHRUL NIZAM BIN
ABDUL NASIR
MOHAMMAD ZULMIN BIN LIMIN

4

3

4

3

3

4

1

22

3

4

3

3

4

17

39

4

4

3

4

3

2

1

21

4

4

3

3

2

16

37

MOHD NAJIB BIN ARISEN

4

4

3

3

2

3

1

20

4

4

3

3

2

16

36

NOR ANISIAH BINTI ZAINUDDIN

4

4

4

3

4

4

1

24

4

4

4

3

3

18

42

NORJEHAH BINTI NORDIN

4

3

3

3

2

3

1

19

4

3

3

3

3

16

35

NUR DIANA BINTI ABDULLAH
NUR IRFAN BIN ASALAN

4
4

3
3

3
3

3
3

3
4

2
3

1
1

19
21

4
3

3
3

3
3

3
3

3
4

16
16

35
37

RIZMAN KHUZAIMIE BIN ABDUL
RAHIM
SITI ATIKAH NUZALIHA BINTI
JAINUDIN
SITI NORAKIAH BINTI ZAKARIA

4

4

3

3

4

3

1

22

4

3

3

3

3

16

38

4

4

3

3

3

3

1

21

4

4

3

3

4

18

39

4

3

3

3

3

3

1

20

4

4

3

3

2

16

36

BORANG PNYELARASAN MARKAH
BORANG MARKAH AMALI SAINS
PEKA UPSR
SEKOLAH
NAMA PELAJAR
AMANAH

: SK BATU PUTEH, KINABATANGAN
: MOHAMAD RAZMAN BIN NASRI

Markah Penilai
Markah Penyelaras
Beza

_______________________________________

SPS
1
4
4
-

KEMAHIRAN PROSES SAINS
SPS SPS SPS SPS SPS
2
3
4
5
6
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
-

KELAS: 6

SPS
7
2
3
-

SMS
1
4
4
-

KEMAHIRAN MANIPULASI
SMS
SMS
SMS
SMS
2
3
4
5
3
3
4
3
3
3
4
3
-

___________________________________

KINABATANGAN : MOHAMMAD FAIZ BIN GAJALI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 - KELAS: SPS 7 2 2 - SMS 1 3 3 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 - ___________________________________ Tandatangan .Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : MOHAMMAD IZHAM BIN SULTAN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 - KELAS: 6 AMANAH SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR : SK BATU PUTEH.

BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR AMANAH Markah Penilai Markah Penyelaras Beza : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : MOHAMMAD QAMARUL RAFAIE BIN ROKKEI SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - KELAS: 6 SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 - .

KINABATANGAN : MOHAMMAD SUFIAN BIN INAL SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - KELAS: 6 SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 - ._______________________________________ ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR AMANAH Markah Penilai Markah Penyelaras Beza : SK BATU PUTEH.

_______________________________________ ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH Markah Penilai Markah Penyelaras Beza : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : MOHD FIRDAUS BIN BIN ROSLAN SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - KELAS: SPS 7 2 2 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 - .

_______________________________________ ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN NAMA PELAJAR : MUHAMAD SYAHIRAN FAHMI BIN MOHAMAD JUHARI KELAS: 6 AMANAH Markah Penilai Markah Penyelaras SPS 1 4 4 KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SPS 7 2 2 SMS 1 4 4 KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 .

KINABATANGAN : MUHAMMAD AZAM BIN MOHD NOR SPS 1 KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 KELAS: SPS 7 KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 .Beza - - - - - - - _______________________________________ - - - - - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : MUHAMMAD FAIZ BIN ABDUL WAHAB KEMAHIRAN PROSES SAINS KELAS: KEMAHIRAN MANIPULASI .Markah Penilai Markah Penyelaras Beza 4 4 - 4 4 - 4 4 - 3 3 - 3 3 - 4 4 - _______________________________________ 1 1 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 3 3 - 3 3 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : NORSHARINA BINTI AKMAD RAIS KELAS: .SPS 1 4 4 - Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 2 4 4 - SPS 3 4 4 - SPS 4 4 4 - SPS 5 4 4 - SPS 6 4 4 - _______________________________________ SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - SMS 2 4 4 - SMS 3 3 3 - SMS 4 3 3 - SMS 5 3 3 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN .SPS 1 4 4 - Markah Penilai Markah Penyelaras Beza KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - _______________________________________ SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH SPS 7 2 2 - : SK BATU PUTEH.

NAMA PELAJAR 6 AMANAH : ROSLINDAH BINTI AMIR HASSAN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - _______________________________________ KELAS: SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR .

KINABATANGAN : SAMSUDIN BIN JUMARDIN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - _______________________________________ KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS .SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : SITI HARDIAH BINTI AHAD Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 - _______________________________________ KELAS: SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH .PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : SITI MAJDAH RASIQAH BINTI ABDUL MAJID Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 3 3 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .

KINABATANGAN : SITI NORIDAH BINTI KAMALUDIN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN NAMA PELAJAR : SITI RABIATUL ADAWIYAH BINTI MOHD FADZIL KELAS: 6 AMANAH Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH : SK BATU PUTEH.

BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : SITI ZUHAINAH BINTI AHDI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 3 3 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 - ___________________________________ Tandatangan .

KINABATANGAN : SITI AZIRA BINTI AKUB Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 3 3 - KELAS: KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 - SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : SOFEA IFFAH NABILAH BINTI MOHAMMAD FAUZI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 - KELAS: SPS 7 2 2 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 AMANAH : SK BATU PUTEH.

BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : HILVIN BIN YAMBUYA @ CYRIL PONGOD Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .

KINABATANGAN : JOE MYRON JOHN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ SPS 1 4 4 - KELAS: 6 KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 - ___________________________________ .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR BESTARI : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : JULHAN BIN HIEW SOON FONG SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 - KELAS: 6 SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 - .Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR BESTARI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : JULHIN BIN HIEW SOON FONG SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 3 4 2 3 3 4 2 - ._______________________________________ ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : MAZRANI BINTI NASIR SPS 1 4 4 - KELAS: KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 - SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 - ._______________________________________ ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : MOHAIZAD BIN JAHAR SPS 1 4 4 KELAS: KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 SPS 7 1 1 SMS 1 4 4 KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 ._______________________________________ ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI Markah Penilai Markah Penyelaras : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : MOHAMAD SAHADANI BIN ABDUL JANI SPS 1 KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 KELAS: SPS 7 KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 .Beza - - - - - - - _______________________________________ - - - - - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH.

Markah Penilai 3Markah Penyelaras Beza 4 4 - 4 4 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 2 2 - _______________________________________ 1 1 - 4 4 - 4 4 - 3 3 - 4 4 - 4 4 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : MOHAMMAD ASDI BIN ASMADIN KEMAHIRAN PROSES SAINS KELAS: KEMAHIRAN MANIPULASI .

KINABATANGAN : MOHAMMAD HAFSYAM BIN AWANG KELAS: .SPS 1 4 4 - Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 2 4 4 - SPS 3 4 4 - SPS 4 3 3 - SPS 5 3 3 - SPS 6 3 3 - _______________________________________ SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - SMS 2 4 4 - SMS 3 3 3 - SMS 4 4 4 - SMS 5 4 4 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH.

SPS 1 4 4 - Markah Penilai Markah Penyelaras Beza KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 - _______________________________________ SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH SPS 7 1 1 - : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN .

NAMA PELAJAR 6 BESTARI : MOHAMMAD SHAHRUL NIZAM BIN ABDUL NASIR Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 - _______________________________________ KELAS: SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR .

KINABATANGAN NAMA PELAJAR BESTARI : MOHAMMAD ZULMIN BIN LIMIN Markah Penilai 3Markah Penyelaras Beza SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 - _______________________________________ KELAS: 6 SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 3 2 4 3 3 2 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS .SEKOLAH : SK BATU PUTEH.

PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR BESTARI : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : MOHD NAJIB BIN ARISEN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 - _______________________________________ KELAS: SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 - ___________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras Tandatangan BORANG PNYELARASAN MARKAH .

KINABATANGAN : NOR ANISIAH BINTI ZAINUDDIN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 - KELAS: 6 SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR BESTARI : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : NORJEHAH BINTI NORDIN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH.

BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : NUR DIANA BINTI ABDULLAH Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 - KELAS: SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .

BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR BESTARI : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : NUR IRFAN BIN ASALAN Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 - KELAS: 6 SPS 7 1 1 - SMS 1 3 3 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 - ___________________________________ Tandatangan .

BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH. KINABATANGAN : RIZMAN KHUZAIMIE BIN ABDUL RAHIM Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS SMS 1 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .

KINABATANGAN NAMA PELAJAR : SITI ATIKAH NUZALIHA BINTI JAINUDIN KELAS: 6 BESTARI Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH : SK BATU PUTEH.

KINABATANGAN : SITI NORAKIAH BINTI ZAKARIA Markah Penilai Markah Penyelaras Beza _______________________________________ Tandatangan Penilai Penyelaras SPS 1 4 4 - KEMAHIRAN PROSES SAINS SPS SPS SPS SPS SPS 2 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - KELAS: SPS 7 1 1 - SMS 1 4 4 - KEMAHIRAN MANIPULASI SMS SMS SMS SMS 2 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 - ___________________________________ Tandatangan .BORANG PNYELARASAN MARKAH BORANG MARKAH AMALI SAINS PEKA UPSR SEKOLAH NAMA PELAJAR 6 BESTARI : SK BATU PUTEH.