You are on page 1of 3

Kelebihan

Memantapkan matlamat sekolah.
Pengetua atau guru besar memainkan peranan penting bagi menetapkan matlamat
yang realistic berdasarkan tahap yang ada, menentukan tarikh, melatik guru yang
bertanggungjawab dan menggunakan data capaian pelajar yang lepas bila hendak
menentukan matlamat pencapaian akademik. Matlamat sekolah mestilah senang
dilaksanakan dan mudah di jadikan objektif pengajaran dan pembelajaran oleh
guru.
Menghebahkan matlamat sekolah.
Setelah menetap matlamat yang ingin dicapai seseorang pengetua atau guru besar
hendaklah menghebahkan matlamat tersebut kepada semua pihak yang terlibat
dengan pendidikan anak-anak di sekolah berkenaan seperti guru, ibu bapa dan
komuniti. Pelbagai cara boleh digunakan oleh pengetua atau guru besar bagi
menghebahkan matlamat sekolah seperti melalui mesyuarat, perjumpaan dengan
ibu bapa, surat rasmi, perhimpunan dan laman web sekolah.
Menyelia dan menilai pengajar.
Matlamat yang ditetapkan terutama tentang pencapaian pelajar tidak akan
berkesan sekiranya tidak diamalkan oleh guru di dalam bilik darjah. Oleh kerana itu,
pengetua atau guru besar perlu menyelaraskan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran melalui penyelian pengajaran dan pembelajaran guru, berbincang
dengan guru, memberi maklum balas tentang kekuatan dan kelemagan guru dalam
proses pengajaran dan menyediakan kemudahan sumber pengajaran yang
digunakan oleh guru.
Menyelaras kurikulum
Penyelarasan kurikulum merupakan aspek penting yang dapat membantu
meningkatkan proses pengajaran guru dan pencapaian pelajar dalam ujian.
Pengetua atau guru besar hendaklah menetapkan dengan jelas dan memastikan
setiap matlamat akademik sekolah diterjemahkan ke dalam objektif kurikulum,
disamping itu, pengetua dan guru besar boleh berbincang dengan guru tentang isu
pengajaran dan kurikulum serta melibatkan diri secara aktif dalam pemilihan dan
penyediaan bahan kurikulum.
Memantau pencapaian pelajar.
Tindakan berikut boleh dilakukan oleh pengetua dan guru besar dalam memantau
pencapaian pelajaran seperti selalu berjumpa dengan guru untuk berbincang
tentang pencapaian akademik pelajar dan menggunakan keputusan ujian bagi
mnilai kemajuan matlamat sekolah. Keputusan pencapaian sekolah hendaklah
disebarkan kepada guru, pelajar dan ibu bapa dalam bentuk bertulis. Keadaan ini

pelajar yang tidak berdisiplin dan guru dikehendaki keluar untuk aktiviti laian akan mengganggu masa pengajaran dan ini akan juga meninggalkan kesan terhadap masa pembelajaran pelajar. Menggalakan peningatan profesionalsima. pengiktirafan secara terbuka dan penghargaan melalui sijil atau hadiah. Seseorang pengetua atau guru besar yang hebat akan berusaha berada di sekolah walaupun terdapat kekangan masa dengan aktiviti luar seperti mesyuarat dan lainlain perjumpaan. . melawat kelas-kelas untuk membincangkan isu-isu sekolah. teruja dan bermotivasi sekiranya diberi perhatian dan tindakan mereka yang baik mendapat pengiktirafan sewajarnya. Sebagai pemimpin pengetua atau guru besar hendaklah memuji guru secara peribadi apabila mereka menunjukkan prestasi kerja yang memberangsangkan. Bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah masa guru mengajar tidak sepatutnya diganggu. dan memperuntukkan masa untuk guru berkongsi idea tentang kaedah atau pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sumbangan dan prestasi cemerlang guru perlu direkodkan ke dalam fail peribadi masing-masing. Mengekalkan kenampakan. menyertai guru dalam kursus dalaman. pengetua atau guru besar perlu memaklumkan peluang melanjutkan pelajaran dan peningkatan profesionalisma kepada guru serta menyokong permohonan mereka untuk mengikuti kursus. Tindakan menampakan diri di sekolah.membolehkan aktiviti pemulihan dilaksanakan kepada pelajar yang kurang berjaya dan akitviti pengayaan kepada pelajar yang berjaya. Mengawal masa pengajaran. Menyediakan insentif untuk pelajar. menggalakkan guru mengikuti bengkelbengkel. Dengan meluangkan masa yang lebih di sekolah pengetua atau guru besar dapat berinteraksi dengan guru dan pelajar. pelajar diminta ke pejabat. melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum dan aktiviti tambahan yang lain. berinteraksi dan menyertai aktiviti yang dijalankan memberi petanda kepada guru dan pelajar bahawa usaha mereka mendapat sokongan pengetua atau guru besar dan ini akan meningkatkan kesan positif terhadap sikap dan perlakuan guru dan pelajar. memberi ganjaran dalam bentuk pujian. Biasanya perkara-perkara seperti pengumunan. kemahiran dan ketrampilan guru seperti mengadakan kursus yang bersesuaian. Pelbagai cara boleh dilakukan oleh pengetua atau guru besar untuk mempertingkatkan pengetuaan. Seseorang individu akan terangsang. Menyediakan insentif untuk guru.

.Pelajar-pelajar yang berpencapaian tinggi dan menunjukkan kemajuan perlu mendapat pengiktirafan dan diberikan ganjaran. anugerah atau hadian. Dengan cara ini mereka akan lebih bermotivasi untuk meningkatkan prestasi mereka bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi dalam domain-domain yang lain.