You are on page 1of 2

ทฤษฏีมนุษยนิยม (Humanistic Theory

)
นักทฤษฎีกลุ่มนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีจากการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมของครูผู้สอน ผู้นำความคิดที่สำคัญได้แก่ โรเจอร์ส และ มาสโลว์ ทฤษฏีนี้ เชื่อว่าผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียน การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะและ
เจตคติไปพร้อม ๆ กันโดยให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม การแสดงออกตลอดจนการเลือก
เรียนตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก
คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers,1902-1987) นักจิตวิทยาแนวความคิดมนุษยนิยม (Humanistic
Psychology) เป็นผู้หนึ่งที่เห็นว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อการเดินไปการมีสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม โรเจอร์สให้ความ
สําคัญ กับความเป็นตัวของตัวเองของบุคคลนั้น (I หรือMe หรือ Self) ทฤษฎีของโรเจอร์สจึงมีชื่อว่า
ทฤษฎีอัตตา (Self Theory)
โรเจอร์ส (1951)อธิบายว่า “ตัวตน” ของบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆได้แก่
1. ตนตามความคิด

2. ตนตามความเป็นจริง

3. ตนตามอุดมคติ

นางสาวชนิดาภา 7. นางสาวพุ่มพวง 6. 3. 2. 5. ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ แบบพีระมิด 5 ขั้น ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการเพื่อจะอยู่รอดของมนุษย์ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองในระดับที่พอ เพียง ความรักและความเป็นเจ้าของ มนุษย์ต้องการที่จะรักและถูกรักจากคนอื่น ถ้าขาดความต้องการเรื่องนี้ ไป หลายๆคนกลายเป็นคนขี้เหงา มีปัญหาการเข้าสังคม และ เป็นโรคซึมเศร้า ความเคารพนับถือ มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะได้รับการนับถือและเคารพให้เกียรติ ความเคารพนับถือ แสดงถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าโดยคนอื่น ความสมบูรณ์ของชีวิต อะไรที่บุคคลเป็นได้ เขาต้องเป็นทมาสโลว์อธิบายว่านี้คือความต้องการที่ ปรารถนาจะเป็นมากกว่าที่เขาเป็นอยู่ เป็นความปรารถนาที่จะเป็นทุกๆอย่างที่เขาจะสามารถเป็นได้ 1. นางสาวนลินนิภา . นางสาวณธศร 2. นางสาวพิศมัย 4. นางสาววาสนา 8. 4. นางสาวเกศินี 5.1. นางสาวชณัญญา 3.