You are on page 1of 4

Xu hng ti Vit Nam Dch v thu ngoi nhn s

Xu hng ti Vit Nam Dch v thu ngoi nhn s


Thu ngoi nhn s (HR Outsourcing) l dch v c thc
hin di hnh thc thu mt n v giu kinh nghim trong
lnh vc nhn s thay th doanh nghip m nhim cc cng
vic mang tnh thc thi c lin quan nh: Tin hnh cc th
tc v hp ng lao ng, Tnh ton vic chi tr lng hng
thng, ng k bo him x hi, bo him y t v bo him
tht nghip, tnh ton thu thu nhp c nhn v hon thu,
chi tr thu thu nhp c nhn sau gi thng tin chi tit
v li cho ch doanh nghip

xu th ny c th bt kp dch v ca th gii, cn tp
trung vo cc hot ng sau:
1. Nghin cu nhng im tt v khng tt ca cc m hnh
Nhn s thu ngoi cc nc trong khu vc a vo quy nh.
Cc nh lm Lut cn phi va m bo quyn li ca ngi lao
ng, nhng vn m bo tnh cnh tranh v tnh linh hot ca
ngun nhn lc, l mt yu t thu ht ngun vn u t nc
ngoi vo Vit Nam tm quc gia.
2. C bin php gim st cc cng ty cho thu lao ng, trnh
tnh trng vi phm Lut trn din rng lm nh hng n quyn
li ngi lao ng.
3. Cng ng cn hiu ng ngha ca Lao ng thu ngoi v
c nhng phn ng tch cc vi Lao ng thu ngoi vn c
xem l xu hng trn th gii hin nay.
4. Cn c Hip hi v Lao ng thu ngoi hot ng mt cch
chuyn nghip kt ni vi Hip hi Thu ngoi Quc t c
th hc hi thm nhng kinh nghim v m hnh dch v, quy
trnh, nhng quy tc chung nng cao cht lng dch v
ny th trng Vit Nam.
5. Cc nh cung cp dch v cn u t vo phn mm cng
ngh, gim gi thnh dch v v c k hoch o to bi bn i
ng nhn vin cung cp dch v chuyn nghip.

Dch v cho thu lao ng hay Thu ngoi nhn s ti Vit


Nam hin nay tn ti di ba hnh thc:
1. Hp thc ha lao ng (Employment service): Doanh nghip
chu trch nhim tuyn dng ng vin theo yu cu cng vic v
nh Cng ty Dch v k hp ng lao ng v qun l ton b
v mt nhn s i vi lc lng ny.
2. Cho thu lao ng (Staffing service): Thng c s dng
cho hai i tng i) nhn vin vn phng trong thi gian ngh
thai sn hoc khi cng ty c d n ngn hn ii) cng nhn cc
nh my sn xut.
3. Cho thu dch v (Service leasing, service providing): Bao
gm cho thu, hun luyn, qun l nhn vin v chu trch
nhim trn kt qu kinh doanh, kt qu cng vic ca i ng
nhn vin ny.

Thu
ngoi
nhn
s
Tham
kho
thm
ti http://www.mptelecom.com.vn/service/dao-tao-va-cung-ungnguon-nhan-luc/dich-vu-cho-thue-nhan-luc.html