You are on page 1of 1

Ministerul FinanŃelor Publice

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
Str. Delfinului Nr.1, Brăila
Tel: +0239619900,
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Brăila Fax: +0239619992
e-mail:
admin.brbrjudx01.br@mfinante.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere dispoziŃiile art. 83 alin. (5) din O.G nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, astfel cum a fost completat
prin O.G nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice judeŃ Brăila aduce la cunoştinŃa
contribuabililor următoarele aspecte de natură fiscală:

-”DeclaraŃiile fiscale anuale ale contribuabililor
persoane juridice vor fi certificate de către un consultant
fiscal, în condiŃiile legii, cu excepŃia celor pentru care este
obligatorie auditarea”.
Potrivit celor menŃionate, vă revine obligaŃia respectării
dispoziŃiilor legale în cauză, respectiv de a certifica declaraŃiile fiscale anuale
în condiŃiile legii. În caz contrar, organul fiscal competent, după împlinirea
termenului legal de depunere a declaraŃiei, va proceda la notificare, în
vederea respectării de către contribuabili a prevederilor legale precizate
anterior.

În context, trebuie reŃinut faptul că, dispoziŃiile din Codul de
procedură fiscală nu prevăd posibilitatea respingerii declaraŃiei
fiscale anuale în situaŃia în care aceasta nu a fost certificată de
către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevăd nici
sancŃiuni contravenŃionale în caz de nerespectare a acestei obligaŃii.

............