You are on page 1of 4

Page 1 of 4

คอลัมน
คําตอคํา..ทักษิณ
จากหนังสือพิมพ โลกวันนี้
ปที่ 11 ฉบับที่ 2730 ประจําวัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ 2010
โดย -

ผูนําหลงยุคมองประชาชนเปนทาส (2 ก.พ. 53)

ยุคนี้เปนยุคศตวรรษที่ 21 แตยังมีคนจากศตวรรษที่ 20 หลงเหลืออยู และคิดวาบานเมืองตองมีผูปกครองกับผูถูกปกครอง เปนทาส


รับใช ลากกลับไปสูความลาหลังดวยแนวคิดที่จะปฏิวัติ แลวโยนความผิดใหคนอื่นวาเปนตนเหตุ โดยเฉพาะคนที่เคยอยูรวมกัน เคย
พูดจาเพราะพริ้ง แตวันนี้กลับหันหลังใหแลวทําแบบหนามือเปนหลังมือ นี่คือสวนหนึ่งของ “เลาสูกันฟง” (ทอลค อะราวนด เดอะ
เวิลด) ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ประจําวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2553 สวนเนื้อหาเต็มๆมีดังนี้

3 ปผูรายกลายเปนพระเอก

สวัสดีครับพี่นองที่เคารพรัก พบกันเชนเคยทุกวันอังคาร เวลา 20.30-21.30 น. เผลอแปบเดียวปใหมหมดไปอีกเดือนแลว เร็วมาก


เลย ผมยังนึกถึงตอนที่ผมบวชเปนพระในชวงปดเทอมใหญของการเปนนักเรียนนายรอยตํารวจป 3 จะขึ้นป 4 สวนใหญนายรอย
ตํารวจมักบวชกันชวงนี้ เพราะจบแลวบวชลําบาก ผมไปบวชที่วัดสันกําแพง มีบทสวดบทหนึ่งนาสนใจครับ เขาบอกวาวันคืนลวง
ไปๆเราทําอะไรอยู คือถามตัวเองวาทําอะไรใหเปนประโยชนตอตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศบางไหม

โลกเลยปใหมมาเดือนหนึ่งแลว ถามวาวันนี้ประเทศไทยทําอะไรเปนชิ้นเปนอันบาง มีแตความวุนวายแตกแยกเพราะเลนพวก ไปคิด


วาฝายหนึ่งจงรักภักดี อีกไมฝายจงรักภักดี สวนฝายที่อางวาจงรักภักดีก็เกาะพระบารมีทํามาหากินเลอะเทอะไปหมด ฝายที่
ถูกกลาวหาทั้งๆที่จงรักภักดีจึงตองตอสูกันทางความคิดอุตลุด 3 ปกวาแลว เกือบจะ 4 ปถานับตั้งแตเกิดกระบวนการสงสัยวาใครไม
จงรักภักดี อีกฝายหนึ่งทั้งๆที่ลมเหลวมาทั้งชีวิตกลับกลายเปนคนจงรักภักดี เปนคนที่จะปกปองราชบัลลังกเสียแลว

โกหกตัวเองและชาวโลก

พี่นองครับ ชวงนี้ขาวปฏิวัติก็เยอะ ขาวความขัดแยงรุนแรงก็เยอะ ผมขอวิเคราะหเปนวิชาการในฐานะที่ผมเรียนหนังสือทางทหารมา


พอสมควร ผมเปนผูทํามาหากินในแวดวงตางประเทศ ในแวดวงเทคโนโลยี สรุปไดงายมากเลยครับ เปนแนวคิดของคนในศตวรรษ
ที่ 21 กับคนในศตวรรษที่ 20 คนในศตวรรษที่ 21 จะมองโลกนี้วาการที่คนไปมาติดตอกันใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่เกิดขึ้น
แสดงวาอะไรก็แลวแตที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลกสามารถที่จะรับรูได

เหมือนกับประเทศที่เราเห็น เราคิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ เราสามารถปดประตูตีแมวได เราสามารถปดบัง หลอกลอ ซอนเรนได


วันนี้ประเทศไทยบิดเบือนแลวพยายามบอกสังคมวาเปนอยางนี้นะ อยากบอกวาวันนี้เราตองอยูกับความจริง ทุกอยางมีการบันทึกไว
หมด วันนี้เทคโนโลยีที่ไปไกลสามารถบันทึกยอนหลังได

ยังมีพวกลาหลังอยู

สวนคนในศตวรรษที่ 20 จะคิดวาเปนโลกแหงเกษตรกรรม แตมันผานไปแลว ทําใหความคิดแตกตางกัน เมื่อตางกันก็เอาเรื่อง


อํานาจ ผลประโยชน พวกพองมาเกี่ยวของจนทําใหเกิดความแตกแยก เกิดจากทัศนคติของคนทั้ง 2 ศตวรรษมองโลกไมเหมือน
กัน มองการพัฒนาประเทศไมเหมือนกัน คนในศตวรรษที่ 21 ใจกวาง มองวาถาทุกคนดีก็จะดีรวมกัน สวนอีกฝายมองวาคนอื่นตอง
ไมดี ผมดีคนเดียว ในที่สุดจะแยลง เนื่องจากคนสวนใหญไมดี ไมทํางานสนับสนุนใหคนดีคนนั้นดีขึ้นไปอีก คือมุมมองตางกันไป
เลย จะมีคนสอพลอ คนทํามาหากินกับการเมือง เพราะเขาถือโอกาสในยามที่บานเมืองออนแอ (เสียงไมชัดเจน) แตผมจะอยูดวย
ความจริง ถาคิดวาจะมีคนเลวทั้งหมดเปนไปไมไดหรอกครับ บังเอิญคนเลวเขามาในเวลาที่เราเหนื่อย ไมเปนไร สูกันตอไป

ความแตกตางทางความคิดเปนปจจัยสําคัญ คนในศตวรรษที่ 21 จะเอื้อเฟอเผื่อแผ ทําใหคนจนเริ่มมองเห็นโอกาส แตคนใน


ศตวรรษที่ 20 ยังมองวาตองมีทาสรับใช ตองมีการปกครอง แตไมมีความคิดทางระบอบประชาธิปไตย และคิดวาทุกคนตองถูก
ปกครอง ทําใหคนเกิดความหวาดกลัว ไมกลาคิดกลาทํา วันนี้ประเทศเราลาหลัง ทั้งที่คนไทยเขาใจคนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
แตกลับมาลากกันไปใหลาหลัง คนที่มีอํานาจก็วางตัวไมเหมาะสม วันนี้บานเราเถียงเรื่องปฏิวัติ แตที่อื่นเขาคิดวาการปฏิวัติเปนสิ่ง
ลาหลังอยางรุนแรง ทําเพื่อใคร ไมไดทําเพื่อชาติหรอกครับ เราจะถูกดูแคลนในเวทีโลกแคไหน ญี่ปุนออกมาบอกแลววาประเทศ
ไทยไมนาเชื่อถือ นี่คือสิ่งที่เราทํากันเอง เพราะคนในศตวรรษที่ 20 สั่งใหคนมาปฏิวัติการเมืองของคนในศตวรรษที่ 21 ทําให
ประชาชนตองเดือดรอนกันถวนหนา

มีแตพวกไมจริงใจ

วันนี้มีพระผูใหญโทร.มาบอกผมวาอาจารยโรงเรียนสารพัดชางบอกวาวันที่เสื้อแดงชุมนุม นักศึกษาในหองไมมาเรียน สะทอนให


เห็นวาคนเหลานี้เดือดรอน เขาสัมผัสชัดวาบานเมืองยามนี้แยเขาจึงไปรวมกับเสื้อแดง เพราะหวังวาประชาธิปไตยจะกลับมาเสียที
Page 2 of 4

หวังวาเศรษฐกิจจะกลับไปเปนเหมือนตอนที่ประชาธิปไตยเฟองฟู เขามีความหวังตรงนี้ เพราะฉะนั้นการไปเดินสายในตางประเทศ


และพูดจาโนมนาวคนไมงายเหมือนในเมืองไทยที่ปดประตูตีแมว เอาสื่อนั้นสื่อนี้ไปใช

ผมถึงบอกวาทีมเสื้อแดงทั้งหลายตองสูดวยความจริง เมื่อความจริงปรากฏก็เหมือนตาชั่งที่คอยๆเอาความจริงใส พอใสมากขึ้นก็


หนักขึ้น ผมยินดีเลยนะครับถาจะโกหกหลอกลวง จะใสรายปายสี ยินดีตอนรับครับ และวันนี้ไมมีความจริง สุดทายเมื่อคุณเปนคน
โกหกสังคมไมรับเลย บรรดาคนที่เคยทํางานกับผมทั้งหลาย วันที่ทํางานกับผมก็พูดจาไพเราะเพราะพริ้ง แตวันนี้เปลี่ยนไป ตอนนี้
อยากใหบานเมืองหยุดความขัดแยงเสียที และไมหยุดแนนอนที่จะเอาความจริงมานําเสนอ

ภัยจากผูใชโทรศัพทมือถือ

เรื่องของเทคโนโลยีชวงนี้ฝากเตือนนองๆที่เลนคอมพิวเตอร ทําเกี่ยวกับสินคาก็ดี เลขาฯผมไดรับอีเมลจากคุณภูชนะ อดีตพนักงาน


แทร็ค สงมาบอกวากระเปาตังคหายหมด เครดิตการดก็หายหมด ชวยสงเงินมาใหผมหนอย ถากลับไทยแลวจะโอนคืนให ปรากฏ
วาคนอื่นก็ไดรับเหมือนกัน ชัดเจนเลยวาพอเลขาฯมาบอกผม ผมคิดวาคุณภูชนะจะมาขอตังคจากเลขาฯผมที่อังกฤษทําไม ทั้งๆที่
คุณภูชนะก็มีเพื่อนที่อังกฤษเยอะแยะ ความจริงมีแฮคเกอรแฮคเขาไปในเมลแลวดูวาคุณภูชนะมีผูติดตอกี่คน มีใครบางก็จะสงขอ
ความมาให ตอนนี้จีนออกวิทยุเตือนทุกวัน เพราะมีเหตุการณแบบนี้ตลอดเวลา ฉะนั้นจําไวเลยครับวาอยาเชื่อคนงาย สรุปวานี่คือสิ่ง
หนึ่งที่กําลังระบาดไปทั่วโลก ไมใชเฉพาะที่ประเทศไทย

อีกเรื่องคือถาไดรับสัญญาณโทรศัพทมือถือมาบอกวากําลังตรวจเช็กโทรศัพทของคุณอยู ซึ่งความจริงไมมีหรอกครับ ถาเช็กตอง


เอาไปที่ศูนย หากไดรับโทรศัพทจากบริษัทที่เราเคยใชบริการมาบอกวากําลังตรวจเช็กโทรศัพทของคุณนะ ชวยกดกากบาท สี่
เหลี่ยม แลวก็ 9, 0 ใหวางสายทันที อยาไปตอบ อยาไปกด ถาคุณกดเขาสามารถเขาซิมการดของเราได และสามารถโทร.ออก
จากซิมการดของเราไดเลย โดยที่เราเปนคนออกตังค

อีกเรื่องมีเว็บไซต www.siamstreet.com และ www.digithai.com กําลังปลอยไวรัส ฉะนั้นอยาเปด อยาเขาเว็บนี้เด็ดขาด บอก


ตอกันดวยวาไวรัสตัวนี้ชื่อ kali อยาเปดเด็ดขาด ไมเชนนั้นฮารดดิสกของคุณจะเกลี้ยงทันที และยังแกไมไดดวย

กูเงินทําธุรกิจคอมพิวเตอร

ขอกลับมาเรื่องราวชีวิตผมอีกครั้งหนึ่ง เพราะมีคนบอกวาเปนเกร็ดที่ผมตอสูชีวิตมาอยางไร ผมผันแปรจากการเปนนักธุรกิจเล็กๆจน


มาเปนเจาของบริษัทจํากัดมหาชนไดอยางไร ทั้งๆที่ตังคก็ไมมี แตมีสมอง มีความรู มีวิ่งเตนประสานงานคนนั้นคนนี้.(สัญญาณขัด
ของ) ผมเริ่มมาสูการขายคอมพิวเตอรตั้งแตตอนที่คุณหญิงบอกวาใชความรูทําสิ่งที่คุณหญิงรูดีกวา สวนเรื่องเงินคุณหญิงจัดการ
เอง ก็ไปกูเงินมา ดอกเบี้ยจายรอยละ 3 บาท

สมัยกอนคอมพิวเตอรพีซีไมมี เปนเมนเฟรมตัวใหญเบอเรอ ตัวหนึ่งเทากับหองนอนเล็กๆหองหนึ่ง ความจุแค 1 เมกะไบตเทานั้น


สมัยนั้นยังไมสามารถทําของใหญมาเล็กได ทุกอยางใหญหมด แลวทุนก็หลายลานบาท แพงมากเลยครับ เดี๋ยวนี้พีซีมีพลัง
มากกวาตัวนั้นเยอะแยะ วิวัฒนาการเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว แตความคิดของคนยังอยูที่เดิม ไมทันโลก สมัยนั้นพูดเรื่องคอมพิวเตอร
ตอง IBM เทานั้น คนอื่นยังหางชั้น สมัยนี้แบล็กเบอรรี่ยังเกงกวาคอมพสมัยนั้นรับแกปญหาให IBM

ตอนนั้นคอมพิวเตอรใชตัวใหญหมด ตัวดิสกตองหิ้วเปนถังเลยครับ 70 k. ตัวละลานบาท วันนี้ซื้อ SD Card 32G แคเปนพัน


ทุกอยางเปลี่ยนไปเยอะ ตอนนั้น IBM บอกวาใครจะซื้อ IBM ตองใชสัญญาณมาตรฐานของ IBM เทานั้น ซึ่งเปนกติกาที่ใชทั่วโลก
เหมือนกัน ประเทศไหนจะซื้อของก็ตอ  งใชสัญญาณมาตรฐาน สวนระเบียบราชการไทยบอกวาตองใชสัญญาณราชการที่อัยการ
ไทยตรวจเรียบรอยแลว คุยกันไมรูเรื่อง IBM ก็เริ่มเสียระดับใหเครื่องยี่หออื่น ตอนนั้นมีหลายยี่หอ

IBM มานั่งคุยกับผม ผมจะชอบฟงและหาทางออก ใครมีปญหามาหาผมก็นั่งคุยและหาทางออกให วันนั้น IBM บอกวาทําไงดีใน


เมื่อเขาตองใชสัญญาณมาตรฐานแตสวนราชการบอกไมได IBM บอกวาตอนนี้มีนโยบายใหม เปดใหบุคคลที่ 3 เขามาซื้อเครื่องไป
เชาหรือขายตอก็ได แลวคนๆนั้นตองมารับสัญญาณจาก IBM สวนบุคคลที่ 3 จะรับสัญญาณจากไหนก็ได ผมถามวาการไปซอม
บริการลูกคาละ IBM ก็ทําใหเหมือนเดิม ฉะนั้นลูกคาจะไมรูสึกอะไรเลย แตจะไมยุงเกี่ยวกับการถูกฟองรอง ซึ่งเปนสวนที่แข็ง
กระดางของผูยิ่งใหญที่ IBM สูญเสียการแขงขันใหที่อื่นเพราะวาใจแคบ

เริ่มธุรกิจเชาซื้อคอมพิวเตอร

นั่นคือกําลังทําธุรกิจศตวรรษที่ 21 แตมีแนวคิดศตวรรษที่ 20 IBM เริ่มออนแอจนสุดทายตองเอาประธานบริษัทที่ขายขนมปงมา


เปนประธานใหญ เพราะเขาเริ่มมองแลววาขายลูกคาใหญๆเอาไมอยูแลว พีซีเริ่มเกิดแลว ตองทํายังไงใหคิดวาขายใหลูกคาทั่วไป
ก็เลยเปลี่ยนประธาน หลังจากนั้นก็เริ่มฟนขึ้นมาเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่ทําใหเห็นวาการปรับตัวไมทันอันตรายแคไหน

กลับมาที่เมืองไทย IBM ถามผมวาสนใจไหมที่จะซื้อเครื่อง IBM ไปเชา ไปขาย แลวเพิ่มมูลคาไปติดตั้งใหเขาแบบเบ็ดเสร็จ ผม


บอกวาเขาทาก็เลยทํา ทําแบบไมมีตังค แตตองใชตังคลงทุนเปน 100 ลานบาท ผมเลยไปคุยกับธนาคาร กูเงินจากธนาคารมา
เกือบ 200 ลานบาท ไปหาซื้อเบี้ยประกันใหครบ 200 ลานบาท หากผมตายจะไดมีเงินมาจายแบงก ผมไปหาทั้งหมดไดแค 50
กวาลานบาท เพราะเขาบอกวาคุณอุเทน เตชะไพบูลย ซึ่งสมัยนั้นร่ํารวยมาก ยังประกันไมถึงเลย ผมเลยประกันไดแคนี้ แตแบงกก็
ยอมเพราะเห็นวามีความตั้งใจ เลยไปซื้อ IBM พรอมติดตั้ง แตบางครั้งกวาจะเก็บตังคจากราชการไดก็ตองใชเวลา
Page 3 of 4

ลงทุนธุรกิจ “แพ็คลิ้งค”

ตอนนั้นผมก็ยังแลกเช็คอยู เพราะตองการทําธุรกิจที่ใหญขึ้น ใหมีเครดิตสูงขึ้น สุดทายคุยกับแบงกจนจบและเริ่มงานแรก ประกวด


ราคาเพื่อจะเซ็นสัญญา ตอนที่ไปประกวดราคาใชเงินไมมาก แตจะเซ็นสัญญาตองเอาไปวางประกัน 10 ลานบาท ผมก็ไมมี หลัก
ทรัพยก็ไมมี ไมรูจะเอาอะไรไปจํานํา ไปเจอเพื่อนที่เลนที่อยูก็ยืมที่ดินไปจํานองแบงกเพื่อออกหนังสือการันตีให ผมไมไดเอาไปใช
อะไร ไปเอาหนังสือค้ําประกันเฉยๆ เพื่อนก็ใจดีใหมา ปนั้นประกวดราคาชนะไป 8 ที่ ทั้งปใชเงินลงทุนไป 200 ลานบาท เบ็ดเสร็จ
ถาจําไมผิดเหลือ 400,000-500,000 บาท จายหนี้ไมได พอแตคาเงินเดือนพนักงาน ไดแคคาดอกเบี้ย ก็ยังลําบากอีก คิดแลววา
จะทํายังไง

ผมก็ไมรูจะปรึกษาใคร ชวงนั้นมีพรรคพวกฝรั่งเขามา เปนบริษัทโทรศัพทของอเมริกา เราก็เขาหุนกันประกวดราคาที่องคการ


โทรศัพทแตสูไมได จากนั้นคิดอยากจะพัฒนาการสื่อสาร สมัยกอนวิทยุติดตามตัวเมื่อมีคนติดตอมาจะมีเสียงบอกวากรุณาโทรกลับ
เบอรนั้นเบอรนี้ คนอื่นก็ไดยินหมด แตลาหลังเลยอยากใหกลายเปนขอความอยูในเพจเจอร ก็ใสประกวดราคาวาจะใหเอกชนลงทุน
อยากจะเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอลก็ไปเสนอแพ็คลิ้งค ชนะครับ ก็เปดบริการ ตอนนั้นไปไดดี ตอนหลังผมกับหุนสวนทะเลาะกันเนื่อง
จากวาเขาอยากควบคุมทุกอยางเหนือเราทั้งๆที่เราหุนใหญกวา งั้นก็อยูดวยกันไมไดผมก็เลยขายทิ้ง

เขาสูวงการโทรศัพทมือถือ

อยูๆสิงคโปรก็มาติดตอผมวาเรามาทําโฟนลิ้งคที่องคการโทรศัพทดีกวา ประกวดราคา 1,300 ลานบาท ผมบอกวาผมมั่นใจ คิดยัง


ไงก็ไมรู มั่นใจวาสูได ไมเจง ผมก็ไปดูเทคโนโลยี มีงานแสดงสินคาดานการสื่อสารที่ไหนไปหมด ตอนนั้นตังคก็ยังไมมี จนไปได
เทคโนโลยีที่เหนือกวาแพ็คลิ้งคทําใหเราชนะ มีรายไดสูงกวา แตเทคโนโลยีมีอายุแค 5 ปก็ตองเปลี่ยนแลว แตเราเซ็นสัญญากัน
10 ป ความจริงที่วามีกําไรก็ไมหรอกครับ วันนี้ครับ 3G กําลังจะมา แตอีกหนอยก็มีอยางอื่นมาแทน คนที่มาใหมก็มาฆาธุรกิจของ
เรา นี่คือสิ่งที่ตองปรับ ผมตอสูมา

มีอยูชวงหนึ่งที่โฟนลิ้งคพอไดตังคผมก็มีความรูสึกวาทํายังไงถึงจะใหผมมีตังคใชหนี้ ก็ไปดิ้นรน พอมีคนเอาเทคโนโลยีมาคุยกัน


เปนเด็กจบใหม ผมไดความรูจากกลุมนี้มากเลย ทํายังไงถึงคิดวาถาผมซื้อมาขายไปผมอยูไมได ก็เลยคิดวาเราทํา sos เก็บคาเชา
รายเดือน แตทําแลวก็ไมเปนที่นิยม เสร็จแลวก็มีคนมาเลาเรื่องเทคโนโลยีใหฟงอีก ผมก็บังเอิญวาโฟนลิ้งคเขามาคุยและผมก็
สนใจเรื่องโทรศัพทมือถือ สุดทายผมก็แอบไปเมืองนอกติดตอเรื่องโทรศัพทมือถือ ผมเลยมาทํา และเริ่มเห็นตัวเลขที่ชัดเจน จึง
บอกคุณหญิงวาเราจําเปนตองทํานะจะไดมีเงินใชหนี้ ที่สุดก็กาวเขาสูโทรคมนาคม ธุรกิจนี้ใชเงินลงทุนเยอะ เอาตางประเทศมาถือ
หุนและทําอยางไรไมใหเขาครอบงําเรา นี่การบานใหญ เลาคงไมหมด เดี๋ยวจะเลาใหม อันที่สองเงินไมมี ลงทุนพันลานทํายังไงถึง
จะมีตังค แลวหลังจากใชหนี้แลวทํายังไงจะมีตังคเหลือ นี่คือสิ่งที่ผมทํามาเปนขั้นตอน คราวหนาจะเลาวาผมไดทําเทเลคอมแลวนะ

ตองมีวิสัยทัศนมองไปขางหนา

ผมอานหนังสือเลมหนึ่งเขียนโดยนายแอนดรูว โกรฟ เจาของบริษัทอินเทล เขาบอกวามีคณะกรรมการบอรดเปนคนดีหมดเลยนะ


แตเขากลับบอกวาไปทุมทุนทําวิจัยใหดีหมดเลย บอรดทั้งบอรดคานแตนายแอนดรูวบอกวาเปนเทคโนโลยีที่เลียนแบบกันได แขง
ขันกันได เขาก็ทํามาเรื่อย พัฒนาไปเรื่อยๆ สุดทายเขาบอกวาจําเปนตองปลดบอรดทั้งบอรดทั้งๆที่เขาเปนคนดี ทําใหเขาไมมีวิสัย
ทัศน ตามโลกไมทัน เขาเอาคนใหมเขามาไมเกงเทาคนเกาแตมีวิสัยทัศนที่เขาใจโลกขางหนา ทํางานรวมกันได สําหรับของผมผู
จัดการก็ลาออกไป ถือวาไมเชื่อ เขาก็หายไป เพราะวาผมมองเห็นวาถาทําอยางนี้ไมมีทางตั้งตัวได พยายามคิดวารายไดกับหนี้สิน
ปจจุบันจะเปนยังไง แตผูจัดการไมไดมองตรงนั้น

นายแอนดรูวบอกวามีเพียงผูที่ระแวงเทานั้นถึงจะรอดไดแลวก็มองไกล นี่คือสิ่งที่นายแอนดรูวคิด ผมก็เขามาสูเทเลคอม ทําใหผม


ตั้งตัวได ที่มี 7 หมื่นกวาลาน คราวหนาจะมาเลาใหฟงตอ ใหเปนเกร็ดวาผมไมมีตังคแลวลงทุนโครงการใหญได ไมมีตังคแลว
ทําไมเอาบริษัทเขาตลาดได รับรองไมมีโกงครับ ถาโกงคนอยางผมมาถึงตรงนี้ไมไดหรอก ทุกอยางเปนเรื่องที่ครอบครัวเติบโตมา
ดวยลําแขง เรียนจากบทเรียนที่ลมเหลวในอดีต ผมถือวาผิดเปนครู ลมเหลวเปนอาจารยเพื่อปนขึ้นไปสูงขึ้นๆ ไมใชหักหลังคนอื่น
เพื่อใหตัวเองสูงขึ้น

เมืองใหมซาอุฯกําลังเริ่ม

ขอตอบคําถาม...เงินเฟอถึง 4.1% สงผลดีกับเศรษฐกิจจริงหรือครับ...ก็เงินเฟอกับราคาผลผลิตเติบโตตองไปดวยกัน วันนี้เราเชื่อ


อะไรกันยากเพราะเปนสีหมดแลว

ถาม...เมื่อวานสลากออก 14 เจามือหวยใตดินไมรับแทงชาวบานอดเสี่ยงโชคเล็กๆนอยๆ ไมเหมือนหวยบนดิน ทําไงดีล็อตเตอรี่


แพงมาก หวยใตดินเขาเลือกรับ ไมรับได แตหวยบนดินตองรับ

ตอบ...อันนี้ก็เปนเรื่องธรรมดา ในเมื่ออยากอยูกับคนที่มีลักษณะความเท็จแอบๆก็ตองชอบอยูใตดิน แตผมตรงไปตรงมาดีกวา

ถาม...ผมจะเอาบริษัทเขาตลาดอยากขอคําแนะนํา

ตอบ...ฟงผมอังคารหนา ผมจะเลาใหละเอียดเลยวากวาจะเขาตลาดไดเปนยังไงบาง แลวก็ทํายังไง มีการขายหุนอยางไรที่ยัง


รักษาหุนสวนใหญไวไดและมีเงินสดเยอะ
Page 4 of 4

ถาม...โครงการสรางเมืองใหมที่ซาอุฯไปถึงไหนแลวครับ

ตอบ...ก็มีการประชุมไปหลายรอบแลวครับ บังเอิญวาตัวปรินซที่เปนเจาของใหญไปอเมริกา เพิ่งจะมาพักผอนที่กรุงเบรุต และกําลัง


จะกลับไปซาอุฯ อีกสัก 2 อาทิตยถึงจะไดคุยกันขั้นสุดทาย ตอนนี้อยูในชวงขั้นเตรียมการขั้นสุดทายคือขั้นที่จะมีการเปดตัวอยาง
เปนทางการ มอบหมายผูรับเหมา จัดสรรเรื่องเงินทอง ราคาขาย ตนทุน จะไปคุยกันตอนที่ผมไปซาอุฯในโอกาสตอไป คาดวาไม
เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ

ครับ วันนี้ก็รบกวนพี่นองเทานี้กอน พบกันใหมอังคารหนา ความจริงเรื่องที่ผมเลามีเกร็ดที่ทานจะเอาไปปรับใช ผมไดผานมาหมด


อยากใหเอามาปรับใชกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันเพื่อใหทานไดรับรู ไดรูวานี่คือสิ่งที่เปนชีวิตจริง ไมไดเปนนักวิชาการที่ออกมาพูด
ไปวันๆ อยากวิงวอนวาถาเราอานหนังสือกันเยอะๆ เรียนกันตอนแกบาง อานหนังสือใหรูเปนพื้นฐานจะทําใหความรอบรูดีขึ้น

แลวผมประทับใจอยางสูงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตรัสวา ศาลตองเปนธรรมที่สุดจะทําใหบานเมืองเดินตอไปได ผมฟงแลว


รูสึกวาจะเปนความหวังของคนไทยวาความเปนธรรมจะกลับมา ถารับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมานอมเกลา
นอมกระหมอมไวจะทําใหสังคมเริ่มมีความหวังที่จะเขาสูความสันติได หวังวาความสันติทั้งหลายจะกลับสูสังคมไทยไดเร็วๆนี้ ขอบ
คุณมากครับ สวัสดีครับ