You are on page 1of 224

ACORD MULTIANUAL DE FINANŢARE din 2 februarie 2001 între

Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene*)

Comisia Comunităţilor Europene, denumită în continuare Comisia, acţionând pentru şi
în numele Comunităţii Europene, denumită în continuare Comunitate, pe de o parte, şi
Guvernul României, acţionând pentru şi în numele României, denumit în continuare
România, pe de altă parte, denumite în continuare părţi contractante,
întrucât:
1. un program special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, denumit
în continuare SAPARD, care furnizează o contribuţie financiară a Comunităţii, a fost
stabilit prin Reglementarea Comisiei (C.E.) nr. 1.268/1999 din 21 iunie 1999 privind
suportul Comunităţii pentru măsurile de preaderare în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale în ţările candidate din centrul şi estul Europei în perioada de
preaderare 1);
2. România este eligibilă să fie beneficiară în cadrul SAPARD;
3. România a aprobat un plan pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi l-a prezentat ca
program Comisiei pentru aprobare;
4. planul a fost aprobat ca program pentru agricultură şi dezvoltare rurală printr-o
decizie luată în conformitate cu art. 4(5) din Reglementarea (C.E.) nr. 1.268/1999 în
data de 12 decembrie 2000, este necesar să se stabilească condiţiile pentru execuţia
Programului pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi orice amendament la acesta în
România;
5. Programul trebuie să fie executat pe o bază descentralizată urmând decizia Comisiei
ce conferă managementul asistenţei unei agenţii în România, luată în conformitate cu
art. 12(2) din Reglementarea Comisiei (C.E.) nr. 1.266/1999 din 21 iunie 1999 privind
coordonarea ajutorului către ţările candidate în cadrul strategiei de preaderare şi care
modifică Reglementarea Comisiei (C.E.) nr. 3.906/89 2),
adoptă următorul acord:
Art. 1: Obiectiv
1. Acest acord stabileşte cadrul administrativ, legal şi tehnic conform căruia Programul
pentru agricultură şi dezvoltare rurală, denumit în continuare Program, şi orice
amendamente la acesta vor fi executate în România. Cu privire la respectarea acestui
acord trebuie să se înţeleagă că acesta include şi respectarea Programului, a
acordului/acordurilor anual/anuale de finanţare şi a deciziei Comisiei la care face
referire art. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă.
2. România va asigura execuţia adecvată a Programului în România pe o bază
descentralizată, în conformitate cu prevederile acestui acord.
3. În caz de conflict prevederile acestui acord vor prevala faţă de prevederile
Programului.
Art. 2: Acordul anual de finanţare
1. După aprobarea de către Comisie a Programului şi încheierea prezentului acord un
acord anual de finanţare va trebui să fie încheiat în fiecare an.
2. Angajamentul financiar al Comunităţii va fi stabilit în acordurile anuale de finanţare.
Acestea sunt singurele instrumente care determină un angajament financiar din partea
Comunităţii faţă de România. Fiecare acord anual de finanţare va stabili:
a) doar pentru anul respectiv angajamentul financiar maxim al Comunităţii pentru
România şi perioada de valabilitate a acestui angajament;

b) acolo unde este cazul, amendamente la prevederile acestui acord.
3. Prin aderarea la Uniunea Europeană România va pierde dreptul la finanţare în cadrul
Programului.
Art. 3: Inspecţie şi audit
1. Comisia şi Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene, denumită în continuare
Curtea de Conturi, vor avea dreptul, cu privire la execuţia Programului, să trimită
agenţi sau reprezentanţi autorizaţi pentru a îndeplini:
a) misiuni financiare, tehnice sau de auditare în România;
b) inspecţii legate de neregularităţi şi fraude.
Astfel de misiuni, auditări sau inspecţii pot implica în particular o examinare a
sistemelor şi procedurilor, inspecţii la faţa locului asupra:
- proiectelor şi beneficiarilor; şi
- în particular cu referire la verificarea realităţii economice a ofertelor şi recepţiilor,
precum şi a certificatelor de origine, a furnizorilor de bunuri şi servicii către beneficiari
cărora li s-a acordat asistenţă în cadrul Programului.
Comunitatea va anunţa anticipat autorităţile din România despre aceste misiuni şi
auditări.
2. România va păstra înregistrări şi bilanţuri adecvate pentru identificarea proiectelor
şi, unde este cazul, a serviciilor finanţate de Program în conformitate cu procedurile
contabile adecvate, luând în considerare cerinţele acestui acord.
Se va asigura că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au
dreptul să inspecteze toată documentaţia relevantă, sistemele şi conturile aparţinând
proiectelor şi, unde este cazul, serviciilor finanţate în cadrul Programului.
Se va asigura că, nu mai târziu de data la care proiectele sunt selectate, toţi
beneficiarii sunt informaţi cu privire la faptul că agenţii sau reprezentanţii la care s-a
făcut referire în paragraful 1 au dreptul de a realiza inspecţii la faţa locului.
3. România va furniza, la cererea agenţilor şi reprezentanţilor la care s-a făcut referire
în paragraful 1, toate documentele şi informaţiile, inclusiv cele create sau
înmagazinate pe suport electronic, legate de angajamentele şi cheltuielile finanţate în
cadrul Programului, şi va lua măsurile necesare pentru a facilita munca agenţilor
menţionaţi mai sus şi a reprezentanţilor Comunităţii în cadrul acestui acord.
Art. 4: Rezolvarea diferendelor
Diferendele dintre părţile contractante, legate de acest acord, vor fi rezolvate în
conformitate cu secţiunea G din anexă.
Art. 5: Limba folosită
1. Orice comunicare între Comisie şi România, legată de acest acord, se va face în
limba engleză.
2. România se va asigura că pentru examinarea de către Comisie, la care se face
referire în art. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă, legislaţia naţională relevantă,
manualele cu proceduri scrise, liniile directoare, listele de verificări privind controlul
standard, notificările administrative relevante, documentele şi formularele standard
vor fi disponibile în limba engleză. În cazul în care este necesară documentaţie în alt
scop decât cel de examinare, dar aceasta nu este disponibilă în limba engleză,
România va asigura textele în limba engleză cu promptitudine, în urma unei cereri din
partea Comisiei.
Art. 6: Rezilierea acordului

I. Comisia şi România vor monitoriza, în conformitate cu obligaţiile lor specifice,
implementarea Programului în cadrul acestui acord. Fără a afecta drepturile şi
obligaţiile care rezultă din acest acord, oricare dintre părţile contractante poate rezilia
acest acord, dacă cealaltă parte nu reuşeşte să îşi îndeplinească oricare dintre
obligaţiile sale referitoare la acest acord. În cazul în care una dintre părţile
contractante detectează un astfel de eşec, aceasta trebuie să înştiinţeze imediat
cealaltă parte contractantă.
2. În cazul detectării unei neconformităţi cu obligaţiile din acest acord, Comisia:
a) va notifica României cu privire la intenţiile sale, cu justificarea (justificările)
necesară; şi
b) îşi rezervă dreptul cu privire la Program, dar fără a afecta deciziile la care se face
referire în art. 11 şi 12 din secţiunea A din anexă:
(i) de a face corecţii financiare împotriva României;
(ii) de a înceta transferul banilor spre România;
(iii) de a înceta preluarea oricărei noi obligaţii din partea Comunităţii; şi
(iv) dacă este cazul, de a rezilia acordul, cu efect din momentul în care a fost
detectată prima dată neconformitatea.
Art. 7: Condiţiile detaliate
Condiţiile detaliate privind executarea acestui acord sunt stabilite în anexă, după cum
urmează:

Secţiunea A - Managementul financiar

Secţiunea B - Managementul, monitorizarea şi evaluarea Programului

Secţiunea C - Prevederi generale

Secţiunea D - Declaraţiile de cheltuieli anuale şi trimestriale

Secţiunea E - Liniile directoare pentru Organismul de certificare

Secţiunea F - Textul legislaţiei Comunităţii, la care se face referire în
Reglementarea C.E. nr. 2.222/2000 privind regulile financiare
aplicabile SAPARD 3), adaptate acestui acord

Secţiunea G - Rezolvarea diferendelor - SAPARD. Anexa la acest acord face parte
integrantă din acesta.
Art. 8: Puncte de contact
Corespondenţa privind orice aspect legat de scopul acestui acord, dacă este cazul
menţionându-se numărul şi titlul Programului, va fi adresată astfel:
Pentru Comunitate:
Comisia Comunităţilor Europene
Direcţia generală pentru agricultură,
Unitatea SAPARD
Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles
Telefon: 00 32 2 2967 337

Fax: 00 32 2 29 51746
E-mail: agri-sapard@cec.eu.int
Pentru România:
Ministerul Integrării Europene
Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, Bucureşti
Telefon: 00 40 1 3011623
Fax: 00 40 1 3011626
E-mail: eugen.teodorovici@mie.ro
Art. 9: Intrarea în vigoare
Acest acord va intra în vigoare la data la care ambele părţi contractante îşi vor fi
notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru încheierea sa.
Art. 10: Semnare
Acest acord este elaborat în două exemplare în limbile engleză şi română, doar textul
în limba engleză fiind autentic.
Semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001.
Pentru Comisia Comunităţilor Europene,
Franz Fischler,
membru al Comisiei Europene
Pentru România,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrării europene - coordonatorul naţional al asistenţei
__________
1)
OJ L 161, 26 iunie 1999, p. 87.
2)
OJ L 161, 26 iunie 1999, p. 68.
3)
OJ L 253, 7 octombrie 2000, p. 5.

ANEXĂ

SECŢIUNEA A: MANAGEMENTUL FINANCIAR

Art. 1: Scop
Această secţiune stabileşte prevederile financiare pentru execuţia Programului.
Execuţia Programului trebuie să facă obiectul adoptării deciziei Comisiei care acordă
managementul asistenţei unei agenţii şi în condiţiile contextului acelei decizii.
Art. 2: Definiţii
Pentru obiectivele acordului următoarele definiţii trebuie să fie aplicate:
a) Fondul Naţional înseamnă organismul numit de România şi aflat sub
responsabilitatea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării, care acţionează în
calitate de Autoritate competentă;
b) Autoritatea competentă înseamnă organismul din România care:

România va permite Comisiei să verifice respectarea condiţiilor menţionate la pct. România va trebui să se asigure întotdeauna că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării din România poartă întreaga responsabilitate financiară şi obligaţia pentru fondurile primite din contribuţia Comunităţii. raportează asupra sistemelor de management şi control şi verifică elementele de cofinanţare. h) proiect înseamnă orice operaţiune întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului. 7 din această secţiune. 4 paragraful 3. 6 şi 14 din această secţiune. i) beneficiar final înseamnă organizaţia publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect. d) Organismul de certificare înseamnă organismul care este independent operaţional de Agenţia SAPARD şi stabileşte atestarea conturilor. . c) Agenţia SAPARD înseamnă organismul stabilit de România care funcţionează sub responsabilitatea acesteia şi care îndeplineşte o funcţie de implementare şi o funcţie de plată. pentru a primi plăţile menţionate în art. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va fi punctul de contact pentru informaţiile financiare transmise între Comisie şi România. care este purtător de dobândă în condiţii comerciale normale. aflat sub responsabilitatea acestora. e) contul euro SAPARD înseamnă contul deschis de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. 3: Conferirea managementului asistenţei 1. în numele României. este menţinut în euro şi nu face obiectul nici unei taxe sau unui impozit. Art. şi la art. denumite în continuare în această secţiune condiţiile. şi (ii) numeşte un organism de certificare. monitorizează şi retrage acreditarea Agenţiei SAPARD. este utilizat exclusiv pentru tranzacţiile SAPARD. j) contribuţia Comunităţii înseamnă partea cofinanţată de Comunitate din cheltuielile publice totale eligibile efectuate în cadrul Programului. art. f) anul financiar înseamnă anul calendaristic de la 1ianuarie la 31 decembrie. Doar o singură agenţie SAPARD poate fi acreditată în orice moment în România. 2. k) cheltuieli publice înseamnă cheltuielile Comunităţii plus alte cheltuieli publice ale tuturor organismelor publice din România. 1 şi 3 din secţiunea F. 5. procedurile şi structurile altor organisme cărora li s-au delegat sarcini în conformitate cu art. 6 paragraful 5 din această secţiune. g) măsură înseamnă mijlocul prin care o prioritate este implementată. 4. 5 paragraful 3 şi cu art. care permite proiectelor să fie cofinanţate. înainte de luarea deciziei care conferă managementul asistenţei unei agenţii SAPARD. Pentru stabilirea respectării condiţiilor şi a articolelor menţionate în primul subparagraf Comisia: a) va examina procedurile şi structurile Fondului Naţional legate de implementarea Programului şi procedurile şi structurile Agenţiei SAPARD şi. într-o instituţie financiară sau la trezorerie. unei măsuri i se alocă o contribuţie din partea Comunităţii şi a României. dacă este cazul.(i) conferă. precum şi un set de sarcini specifice. b) va realiza verificări la faţa locului.

h) selecţia proiectelor.3. e) separarea îndatoririlor şi suficienţa controalelor interne şi externe. de plată şi de control intern ale Agenţiei SAPARD oferă următoarele garanţii: a) admisibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de autorizarea plăţii. Examinarea la care se face referire în paragraful 2 trebuie să fie făcută la standardele de audit internaţional acceptate. 4. Examinarea va include în special aranjamentele care au fost adoptate pentru a proteja interesele Comunităţii cu privire la tranzacţiile ce vor fi finanţate prin Program. Art. România se va asigura că decizia Autorităţii competente de a acredita Agenţia SAPARD este luată pe baza unei examinări care acoperă structurile şi procedurile privind aranjamentele la care se face referire în paragraful 1. 5 şi 14 din această secţiune. în numele României. c) documentele necesare sunt transmise la momentul şi în formatul cerut. Acreditarea poate fi oferită provizoriu pentru o perioadă care urmează să fie fixată în funcţie de seriozitatea problemei de care depinde implementarea oricăror schimbări în aranjamentele administrative sau contabile. 5 şi 14 din această secţiune. d) eligibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de semnarea contractelor cu beneficiarii şi de înregistrarea angajamentului. b) protecţia trezoreriei. trebuie să fie respectate prevederile art. Acolo unde documentaţia este păstrată de organismele responsabile pentru autorizarea cheltuielii. În toate cazurile responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. c) securitatea computerelor. şi anume: a) execuţia plăţilor. contabile. asigurându-se respectarea condiţiilor şi a articolelor la care se face referire în primul subparagraf al paragrafului 1. În situaţiile în care este prevăzută o astfel de acreditare provizorie. g) sumele de colectat. b) angajamentele şi plăţile efectuate sunt înregistrate corect şi în întregime în conturi. conţinutul acestora şi la acţiunile întreprinse ca urmare a rezultatelor acestor verificări. f) garanţiile de obţinut. ofertarea. Agenţia SAPARD trebuie să păstreze toată documentaţia care justifică plăţile efectuate şi documentele cu privire la efectuarea controalelor administrative şi fizice stabilite. d) menţinerea înregistrărilor contabile. 3. contractarea. aceste organisme trebuie să transmită rapoarte Agenţiei SAPARD cu privire la numărul de verificări făcute. 4: Atribuţiile Autorităţii competente 1. România se va asigura că înainte de acreditarea Agenţiei SAPARD Autoritatea competentă trebuie să fie sigură că aranjamentele administrative. în particular următoarele criterii: (i) proceduri scrise. ţinându-se seama de prevederile art. Autoritatea competentă poate delega conducerea examinării către alte organisme. . Decizia de a conferi managementul asistenţei unei agenţii SAPARD în România poate fi luată pe o bază provizorie. i) respectarea regulilor de achiziţie. va purta întreaga răspundere. 2.

trebuie să stabilească instrucţiuni cu privire la schimbări şi la perioadă. 5: a) denumirea şi statutul Agenţiei SAPARD. (vii) audit intern şi. de asemenea.(ii) separarea îndatoririlor. responsabilităţi în executarea măsurilor pentru care se fac cheltuieli în cadrul Programului. . 7. plătită şi contabilizată. de contabilitate şi control intern în care sunt realizate plăţile legate de implementarea Programului. acolo unde este cazul. 5. c) actul acreditării care trebuie să constea într-o confirmare scrisă a faptului că organismul respectă criteriile de acreditare şi. inclusiv cereri pentru prioritizarea criteriilor. trebuie să înceapă acreditarea. România se va asigura că Autoritatea competentă monitorizează acreditarea şi. 6. b) condiţiile administrative. 8. (v) procedurile de contabilitate. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze imediat Comisia. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei următoarele particularităţi despre Agenţia SAPARD care îl acreditează să îndeplinească sarcinile stabilite în art. (iv) procedurile prin care cererile beneficiarilor sunt primite. b) selectarea proiectelor. prevederi pentru achiziţii publice. 5: Funcţiile de implementare şi de plată ale Agenţiei SAPARD 1. (vi) securitatea computerelor. cele legate de orice condiţii cerute Agenţiei SAPARD care trebuie să fie îndeplinite înainte de acreditare. publice sau private. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sistemul de contabilitate al Agenţiei SAPARD respectă standardele de contabilitate internaţional acceptate. verificate şi validate şi prin care cheltuiala este autorizată. dacă se constată o neîndeplinire în respectarea oricărui criteriu stabilit în paragraful 4(i)-(vii) prin operaţiuni ale Agenţiei SAPARD. Dacă Autoritatea competentă este sigură că Agenţia SAPARD respectă toate cerinţele relevante. d) informaţii cu privire la următoarele: (i) responsabilităţile învestite în ea. Funcţia de implementare a Agenţiei SAPARD va cuprinde: a) primirea cererilor de finanţare şi publicarea termenilor şi condiţiilor de eligibilitate. (iv) procedurile de plată. (iii) relaţiile sale cu alte organisme. (v) previziunile pentru audit intern. În caz contrar trebuie să trimită Agenţiei SAPARD instrucţiunile legate de aranjamentele administrative şi de contabilitate şi. unde este cazul. în particular. (iii) aprobarea preproiectelor şi verificarea preplăţilor. va retrage imediat acreditarea. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze Comisia în avans despre orice schimbări propuse la aceste particularităţi înainte ca ele să fie implementate. care au. (ii) alocarea responsabilităţilor între departamentele sale. Art.

b) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii plăţii. de asemenea. Măsurile pentru pregătirea . controale asupra beneficiarilor după plata ajutorului. incluzând. 5. pentru a se stabili dacă termenii şi condiţiile de eligibilitate ale ajutorului nerambursabil continuă să fie respectate. 2. d) stabilirea de obligaţii contractuale în scris între Agenţia SAPARD şi beneficiari.1-2. atunci când Agenţia SAPARD nu îndeplineşte. dacă proiectul este de acel tip. Când se poate ajunge la concluzia că proiectul respectiv este de acel tip. 4. 6. 14 pct. dacă este cazul. g) raportarea progresului măsurilor ce sunt implementate pe baza indicatorilor. care generează de obicei venit net substanţial. înainte de a intra în aranjamente contractuale cu un potenţial beneficiar.c) verificarea cererilor pentru aprobarea proiectelor pe baza termenilor şi condiţiilor de eligibilitate şi cu respectarea acestui acord. nu pot fi delegate. dacă este cazul. prin obligaţiile contractuale dintre Agenţia SAPARD şi beneficiar sau prin prevederile Programului.3. Agenţia SAPARD va comunica acelei autorităţi informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească funcţiile. România se va asigura că. 3. prevederi cu privire la achiziţiile publice. 2. 1. e) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii atât înainte. Funcţia de plată a Agenţiei SAPARD trebuie să includă: a) verificarea solicitărilor de plată. În cazul în care funcţiile de implementare şi de plată nu sunt îndeplinite într-o singură structură administrativă. Agenţia SAPARD le poate delega către alte părţi care asigură respectarea condiţiilor prevăzute la pct. funcţiile de autoritate de management prevăzute la art. În nici un caz funcţiile de executare a plăţilor şi funcţia de contabilizare a angajamentului şi plăţii. c) autorizarea plăţii. f) dacă este necesar. Agenţia SAPARD se va asigura că acumularea ajutorului public acordat în cadrul Programului din toate sursele nu depăşeşte 50% din costul total eligibil al oricărui proiect.3 din această secţiune. Agenţia SAPARD se va asigura că ajutorul public din toate sursele nu depăşeşte 50% din costul total eligibil. România se va asigura că orice schimbare propusă în aranjamentele de implementare sau de plată ale Agenţiei SAPARD după acreditarea sa este prezentată Comisiei de către Autoritatea competentă pentru examinare înaintea implementării. eliberarea aprobării pentru începerea lucrării. Agenţia SAPARD va evalua. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte de infrastructură de un anumit tip. 7. e) contabilitatea angajamentelor şi a plăţilor. h) asigurarea că beneficiarul este informat cu privire la contribuţia Comunităţii la proiect. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte.8 ale art. cu excepţia acelora în infrastructură de un tip care nu generează venit net substanţial.3. d) executarea plăţii.2 şi 1. 2c) din secţiunea B. 14 din această secţiune. f) urmărirea activităţilor pentru a asigura progresul proiectelor ce sunt implementate. stabilite în art. controalele pe teren şi procesele de plată trebuie să se bazeze pe o separare corespunzătoare a atribuţiilor. Aprobarea proiectului. incluzând informaţiile referitoare la posibile sancţiuni în cazul neconformităţii cu acele obligaţii şi. cât şi după aprobarea proiectului.

6: Atribuţiile Organismului de certificare 1. 2. 3. 7 paragraful 1 din această secţiune. Dacă organismul numit este Biroul naţional de audit sau un echivalent. în ceea ce priveşte capabilitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD şi ale Fondului Naţional de a asigura că această conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. 11 din această secţiune sunt în concordanţă cu registrele şi înregistrările Agenţiei SAPARD. b) conturile anuale la care se face referire în art. e) recomandările de îmbunătăţire a sistemelor. 4. garanţiile obţinute. au fost urmate. Organismul de certificare trebuie să fie un departament sau un organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Agenţia SAPARD şi care are o vocaţie tehnică potrivită. Raportul la care face referire paragraful 1b) trebuie să stabilească dacă: a) procedurile Agenţiei SAPARD. 5. complete şi clare ale operaţiunilor cuprinse în Program. România se va asigura că atribuţiile Organismului de certificare vor cuprinde: a) eliberarea unui certificat privind contul anual al Agenţiei SAPARD. 4. acesta poate delega o parte sau toate atribuţiile de examinare specificate în paragraful 3. de la care s-a obţinut o parte sau întreaga siguranţă a Organismului de certificare în ceea ce priveşte chestiunile raportate. asigurând . Trebuie să acopere conformitatea plăţilor cu acest acord. unde este cazul. în ceea ce priveşte integralitatea. adresate Agenţiei SAPARD. Certificatul la care se face referire în paragraful 1 trebuie să se bazeze pe o examinare a procedurilor şi pe un eşantion al tranzacţiilor. în particular cele cu privire la criteriile şi funcţiile menţionate în art. f) orice tranzacţii neobişnuite sau dificultăţi tehnice au fost experimentate în ceea ce priveşte anul financiar în cauză. c) declaraţiile de cheltuieli prevăzute la art. din interiorul sau din exteriorul Agenţiei SAPARD. g) orice modificare semnificativă a fost realizată de la ultimul raport de informare. 9 din această secţiune şi în secţiunea D sunt înregistrări adevărate. precum şi pentru contul euro SAPARD. Art. oferă suficiente garanţii că operaţiunile desfăşurate de Program respectă acest acord şi ce recomandări au fost făcute pentru îmbunătăţirea sistemelor. munca realizată. nivelul de materialitate şi încredere obţinut. Organismul de certificare îşi va conduce examinarea în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate şi cu liniile directoare stabilite în secţiunea E. 8 paragraful 2 din această secţiune. privind orice slăbiciune depistată şi recomandare făcută pentru îmbunătăţire şi privind operaţiunile Organismului de certificare şi ale celorlalte organisme de audit. 5 şi 14 din această secţiune. acurateţea şi veridicitatea acestor conturi. d) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate în mod corespunzător în ceea ce priveşte sumele ce trebuie să fie colectate şi. numărul tranzacţiilor examinate.personalului sunt considerate ca fiind capital uman şi nu sunt investiţii în sensul acestui paragraf. Raportul trebuie să fie însoţit de informaţii privind numărul şi calificările personalului care efectuează auditul. c) verificarea existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţional specificat în art. b) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management şi de control ale Agenţiei SAPARD referitor la capacitatea lor de a asigura conformitatea cheltuielilor cu prevederile art.

Plăţile trebuie să fie făcute în contul primului angajament deschis. specifică. cererile pot fi prezentate Comisiei pentru plăţi suplimentare în avans în limita generală. 9 din această secţiune. dacă semnarea acordului anual de finanţare nu s-a realizat până la sfârşitul anului următor. acordată în conformitate cu prevederile acestui acord. va face obiectul cofinanţării de către Comunitate. cât şi după sfârşitul fiecărui an financiar. 2 din acest acord. până la sfârşitul celui de-al doilea an ulterior anului în care s-a făcut angajamentul. şi după încheierea prezentului acord şi a primului acord anual de finanţare. 4. Această plată. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei detaliile acestui cont. 9 din această secţiune nu indică nici o problemă. Dacă plata în avans este mai mică de 49%. 2. în conformitate cu paragraful 6. Fiecare angajament anual trebuie să fie stabilit în acordul anual de finanţare. Comisia va face o plată iniţială în avans în contul euro SAPARD. Angajamentele ulterioare trebuie să fie efectuate în fiecare an prin decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. în special dacă s- au obţinut suficiente asigurări. să fie efectuate anual. ca o regulă generală. Verificările trebuie să fie efectuate atât în timpul. Plata va fi făcută după adoptarea Programului.îndeplinirea efectivă a sarcinilor. Angajamentele trebuie. b) orice parte a unui angajament care nu a fost stabilit prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată conţinând toate elementele care să permită plata de către Comisie. aşa cum se arată în formularul D3 prezentat în secţiunea D. că conturile care trebuie să fie transmise Comisiei sunt adevărate. Angajamentele din bugetul Comunităţii pentru România trebuie făcute în conturile Comunităţii. care poate fi făcută în mai mult de o tranşă. 5. 6. Comitetul de monitorizare la care se face referire în art. pe baza deciziei Comisiei prin care se autorizează semnarea fiecărui acord anual de finanţare. 7: Angajamentele şi plăţile de la Comisie 1. bazate pe declaraţiile de cheltuieli . 3 paragraful 1 din această secţiune. Primul angajament în conturile Comisiei pentru România trebuie făcut atunci când este luată decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. Doar asistenţa SAPARD. la care se face referire în paragraful 1. stabilit în primul acord anual de finanţare. Organismul de certificare poartă întreaga responsabilitate pentru sarcini în toate cazurile. Plata va fi rambursată în euro cu toate dobânzile acumulate dacă. 7 din secţiunea B trebuie să primească o copie de pe raport. Art. Certificatul şi raportul trebuie să fie redactate până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor anului financiar în cauză şi comunicate de Autoritatea competentă Comisiei cel târziu până la data de 30 aprilie. în conformitate cu art. Plăţile efectuate de Comisie din contribuţia Comunităţii vor fi făcute. complete şi clare şi că procedurile de control intern au operat satisfăcător. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să se asigure că raportul Organismului de certificare asupra contului anual şi raportul de audit asupra constatărilor sale. Comisia va dezangaja în mod automat: a) întregul angajament ce priveşte orice an. în contul euro SAPARD şi vor arăta că verificările la care se face referire în art. nu va depăşi 49% din angajamentul anual faţă de România. Cu condiţia disponibilităţii alocării. 7. în conformitate cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare la care se face referire în art. 3. nu este primită nici o cerere de plată acceptabilă de către Comisie în termen de 18 luni de la data acelei plăţi. cu condiţia ca acreditarea Agenţiei SAPARD să fi fost supusă deciziei specificate în art.

flexibilitate între măsuri şi. f) furnizarea informaţiilor solicitate de Comisie. Ordinul (ordinele) de plată către beneficiar (beneficiari) sau către delegaţii .menţionate în art. o declaraţie de cheltuieli certificată. în conformitate cu acest acord. b) evaluarea intermediară la care se face referire în art. trebuie să fie făcute de către Comisie pentru a rambursa cheltuiala plătită de fapt în cadrul Programului. 10 din secţiunea B. b) raportul final de implementare a fost trimis şi aprobat de către Comisie. Tranşa finală a Programului trebuie să fie plătită dacă: a) responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. România să fi comunicat motivele pentru care nu a fost întreprinsă nici o acţiune. erori care subminează managementul financiar al Programului. acolo unde este cazul. Cu condiţia disponibilităţii alocării. trebuie să fi fost respectate într-o perioadă specificată sau. În timpul derulării Programului responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să utilizeze plata în avans doar pentru a plăti contribuţia Comunităţii la cheltuială. înainte ca plata să fie făcută în conformitate cu paragraful 8.11 şi 12 din această secţiune. c) cheltuiala pe măsură trebuie să fie în concordanţă cu Programul. e) trebuie să se ţină seama de consecinţele financiare ale oricăror decizii luate în concordanţă cu art. în 6 luni de la termenul limită al plăţii stabilit în acordul anual de finanţare. 9 din această secţiune. 8 paragraful 3 din secţiunea B. Plăţile intermediare. efectuate în conformitate cu art. Art. 11 şi 12 din această secţiune. 8 paragraful 1b) din această secţiune. în limitele contribuţiei Comunităţii. c) a fost adoptată decizia la care se face referire în art. nu trebuie să depăşească 95% din angajamentul Comunităţii pentru Program. 6. România se va asigura că plăţile de la Agenţia SAPARD către beneficiar: a) sunt făcute în moneda naţională şi sunt debitate corespunzător în contul euro SAPARD. Comisia va face plăţi ulterioare în avans care să reflecte această necesitate anticipată. trebuie să fie trimisă Comisiei. 8 paragraful 5 din secţiunea B. astfel cum este atestat de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării în conformitate cu art. incluzând. orice cerere a Comisiei pentru acţiuni de corectare trebuie să fie respectată. Ei trebuie să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia înainte ca cererea de plată să fie acceptată. Totalul combinat al plăţilor la care se face referire în paragrafele 5 şi 6 şi care sunt realizate cu privire la Program. acolo unde este cazul. în cazul în care aceste recomandări au fost destinate să remedieze erori serioase ale sistemului de monitorizare sau management. 9 din această secţiune. Acestea trebuie să fie supuse următoarelor condiţii: a) ultimul raport anual de implementare datorat. Astfel de plăţi trebuie să fie calculate şi făcute la nivelul măsurilor conţinute în planul financiar al Programului. România şi responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să fie informaţi imediat de către Comisie dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită. necesare pentru a clarifica orice elemente relevante privind cererile de plată. 8. încă neonorate. altele decât cele în avans. urmărind acordul anual de finanţare încheiat. 8: Plăţile de la Agenţia SAPARD 1. Toate dobânzile obţinute la plata în avans trebuie să fie utilizate în exclusivitate pentru Program. astfel cum se specifică în art. d) orice recomandări. 7. care conţine informaţiile specificate în art. trebuie să fie înaintat Comisiei.

4. ca regulă generală. Proporţiile contribuţiilor naţionale şi ale Comunităţii în cheltuiala publică şi ale cheltuielii totale publice în costul total eligibil trebuie să fie determinate în moneda naţională. în decurs de o lună de la sfârşitul fiecărui trimestru.săi (lor) va fi eliberat (vor fi eliberate). contractele încheiate de către sau în numele Agenţiei SAPARD şi beneficiari. cofinanţarea comunitară poate fi redusă. 6. dar în nici un caz nu se vor referi la proiectele selectate. certificate şi transmise de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. care a fost semnalată şi care a fost încorporată în declaraţiile de cheltuieli evidenţiate în contul euro SAPARD va fi înregistrată în termen de 5 zile în contul euro SAPARD şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată către Comisie. în conformitate cu formularul D1 prezentat în secţiunea D. Totuşi cereri suplimentare pot fi prezentate doar dacă se justifică pe baza riscului soldului net al contului euro SAPARD de a fi epuizat înainte de transmiterea următoarei cereri trimestriale. în 5 zile de la această debitare. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă care a fost plătită inadecvat în plus faţă de suma datorată. În cazul în care intervalul dintre primirea documentaţiei justificative necesare pentru plată şi eliberarea ordinului de plată depăşeşte 3 luni. b) sunt bazate pe declaraţiile de cheltuieli făcute de beneficiar. 2. . 5. Dacă facturile originale sau alte documente justificative la care se face referire în acest subparagraf nu sunt reţinute de Agenţia SAPARD după primire. în numele României. Totuşi. Agenţia SAPARD se va asigura că cheltuiala publică totală a tuturor organismelor publice din România pentru fiecare măsură şi proiect este identificabilă la nivelul Agenţiei SAPARD. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) suma în moneda naţională. 2. 3. Comisia va verifica cererile de plată ţinând seama de prevederile art. Agenţia SAPARD va asigura o tratare în timp util a cererilor de plată de la beneficiari. asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. Art. semnate. Astfel de declaraţii vor include doar cheltuieli sau. 9: Cererea de plată de la Comunitate 1. 3 paragraful 1 din această secţiune. în cazul beneficiarilor din sectorul public contribuţia Comunităţii poate fi făcută mai târziu decât cea de la alte organisme publice. b) suma corespunzătoare în euro. în cazul în care asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. evidenţiate prin facturile originale primite sau prin alte documente justificative. cu excepţia celor ce privesc studiile de fezabilitate şi altele legate de acestea. Agenţia SAPARD va păstra înregistrări ale fiecărei plăţi. 9 din această secţiune. la care se face referire în art. În nici un caz contribuţia Comunităţii nu va fi făcută înainte de contribuţia altor organisme publice din România. aceasta se va asigura că se vor face copii şi se vor face aranjamente pentru ca originalele să poată fi consultate cu ocazia auditului şi inspecţiei. Agenţia SAPARD va prezenta trimestrial Comisiei cereri de plată. dacă. 7 din această secţiune. evenimente care au avut loc nu mai devreme de data la care a fost încheiat contractul prin care solicitantul devine beneficiar în cadrul Programului pentru proiectul respectiv. conform Programului. Agenţia SAPARD se va asigura că contribuţia Comunităţii va fi realizată simultan cu cheltuiala publică de la toate organismele publice. cheltuiala plătită mai devreme de data specificată în decizia Comisiei la care se face referire în art.

T. Art. În cazul în care limitele de timp în deciziile luate conform art. b) să nu fi fost decisă nici o suspendare a plăţilor în ceea ce priveşte măsura/măsurile care este/sunt subiectul cererii în cauză. 3. unde este cazul. d) pentru datoriile recuperate în conformitate cu art. România se va asigura că rata de schimb înregistrată pentru conversia dintre euro şi moneda naţională este. publicată de Banca Centrală Europeană pe pagina sa de web la ora 14. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost recuperată datoria. rata zilei în care dobânda a fost creditată în cont şi care trebuie să fie cel puţin lunară. c) să existe disponibilitatea alocării. cel târziu până la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar de referinţă. Data la care este emis ordinul de plată către beneficiar sau către reprezentanţii acestuia trebuie să fie data specificată în conturi. 14 pct. b) pentru plăţi necuvenite de către Agenţia SAPARD.8 din această secţiune. 11 şi 12 din această secţiune nu sunt respectate. Cheltuiala declarată în cererile de plată va fi rambursată de către Comisie în termen de două luni de la primirea unei cereri de plată acceptabile. însoţite de informaţiile la cerere. România se va asigura că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. Art. 2. utilizate exclusiv pentru Program şi nu vor constitui obiectul nici unor taxe sau impozite.3. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care suma a fost recuperată. cu condiţia ca: a) verificările specificate în art. de asemenea. orice sumă restantă va genera dobândă la o rată egală cu rata Euribor pentru depozite de 3 luni. va fi utilizată rata publicată în cea mai recentă zi lucrătoare anterioară. Modificările corespunzătoare ale Programului vor trebui să fie făcute în conformitate cu art. f) pentru dobânzi obţinute în contul (conturile) Agenţiei SAPARD. 11: Decizia de lichidare a conturilor 1. Dobânzile obţinute în aceste conturi atribuibile contribuţiei comunitare vor fi. 10: Rata de schimb şi dobânda 1. pentru România.E. 2. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care plata necuvenită a fost observată pentru prima oară. În cazul în care rata pentru o anumită zi nu este publicată. la . Acea rată va fi media lunară a lunii în care acele decizii specificate au fost luate. c) pentru sumele fixate prin decizia de lichidare a conturilor şi prin deciziile de lichidare referitoare la conformitate. România se va asigura că dobânda realizată în contul euro SAPARD va fi utilizată exclusiv pentru Program. Toate dobânzile atribuibile contribuţiei Comunităţii trebuie să fie adăugate sumelor incluse în acordurile anuale de finanţare şi trebuie să fie considerate ca fiind o contribuţie suplimentară a Comunităţii.5%. e) pentru neregularităţi recuperate în conformitate cu art. conturile anuale ale Agenţiei SAPARD. 7 paragraful 8 din această secţiune să nu fi indicat nici o problemă.15 C. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost luată decizia. în art. rata din penultima zi lucrătoare la Comisie în luna precedentă lunii în care cheltuiala a fost înregistrată în conturile Agenţiei SAPARD. 7 paragraful 6 şi. publicată de Banca Centrală Europeană.13 din această secţiune. plus 1. 7 din secţiunea B.: a) pentru plăţile de la Agenţia SAPARD. Conturile legate de fondurile SAPARD şi deschise de Agenţia SAPARD vor fi purtătoare de dobândă în condiţii comerciale normale.

cu privire la Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional şi în legătură cu tranzacţiile finanţate în cadrul Programului.la data stabilirii cheltuielii. conform art. Comisia. Comisia poate. după caz. 6. fixată prin decizia de lichidare a conturilor. Art. va lua o decizie de lichidare a contului Agenţiei SAPARD. să decidă că orice sumă ce urmează să fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. 14 pct.care se face referire în art. pe baza informaţiilor la care se face referire în paragraful 1. Cheltuiala declarată pentru o anumită lună trebuie să fie legată de plăţile făcute. 2. Comisia va notifica României examinările ulterioare pe care îşi propune să le realizeze. Data justificativă pentru plăţi trebuie să fie data la care Agenţia SAPARD a trimis ordinul de plată către o instituţie financiară sau beneficiar ori către reprezentanţii lor.8 din această secţiune. Decizia de lichidare a conturilor va acoperi. mai puţin orice încasări. Ordinele de plată neexecutate şi plăţile debitate în cont şi apoi recreditate trebuie să fie evidenţiate în formularul D2 ca deduceri din cheltuiala cu privire la luna în cursul căreia eşecul execuţiei sau anularea este raportată Agenţiei SAPARD. Cheltuiala declarată poate include corecţii la datele raportate pentru luna precedentă în acelaşi an financiar. Conturile la care se face referire în paragraful 1 trebuie să fie trimise utilizându-se formularul D2 prezentat în secţiunea D. acurateţea şi veridicitatea conturilor prezentate şi nu va afecta adoptarea unei decizii ulterioare de lichidare a conturilor. Data justificativă pentru primire trebuie să fie data la care suma a fost înregistrată în cont. acestea trebuie să fie considerate că au fost făcute în întregime în înţelesul primului subparagraf al paragrafului 3: . . 7. în numele României.la data plăţii sumei încă datorate beneficiarului. lichidarea contului euro SAPARD şi sumele ce urmează să fie creditate în acest cont în conformitate cu art. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Dacă din motive atribuite României Comisia nu poate să lichideze conturile României cel târziu până la data de 30 septembrie. cel târziu până la data de 15 iulie a anului următor celui financiar de referinţă. Suma fixată prin decizia de lichidare a conturilor va fi în mod normal adăugată sau dedusă din una dintre plăţile ulterioare de la Comisie către România. 5. 13 paragraful 2 şi cu art. Decizia de lichidare a conturilor trebuie să asigure integralitatea. 2. de asemenea. trebuie să asigure că suma neacoperită de balanţă va fi creditată în euro către Comisie în termen de două luni de la notificarea deciziei. împreună cu orice amendamente pe care le propune. În orice caz. Atunci când plăţile datorate în cadrul Programului sunt afectate de cereri. 3. depăşeşte nivelul plăţilor ulterioare posibile. 8. 12 din această secţiune. 6 paragraful 1 din această secţiune. Pentru un anumit an financiar trebuie să fie luate în considerare toate tranzacţiile înregistrate în conturile Agenţiei SAPARD în acel an. dacă cea din urmă este mai mică sau egală cu cererea. 4. 12: Decizia de lichidare referitoare la conformitate . în situaţiile în care suma ce urmează să fie dedusă. Comisia va comunica României rezultatele verificărilor sale privind informaţiile furnizate. denumită în continuare decizie de lichidare a conturilor. până cel târziu la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar în cauză. dacă cererea este mai mică decât cheltuiala stabilită.

Dacă nu se ajunge la nici un acord. . al căror nivel trebuie să fie proporţional cu riscul de pierderi financiare pentru Comunitate. Atunci când. înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fie luată. 6. 4. la decizia la care se face referire în art. 3. după caz. În cazurile în care controalele nu au fost corect stabilite sau executate de Agenţia SAPARD. că orice sumă ce urmează să îi fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. va notifica în scris responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va da un răspuns în scris în termen de două luni. la Program. În cazul în care textele necesare pentru realizarea acelor verificări nu sunt disponibile în limba engleză. în decurs de 4 luni. acolo unde este cazul. Suma ce trebuie recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate va fi comunicată responsabilului naţional cu autorizarea finanţării care. Raportul va fi transmis Comisiei şi va fi examinat de aceasta înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fi fost luată. 9 din secţiunea F. poate solicita să fie iniţiată o procedură. ca rezultat al unei examinări. Ca urmare a acestei discuţii şi după termenul limită fixat de Comisie în timpul discuţiilor pentru transmiterea unor viitoare informaţii sau. iar Comisia. în numele României. la articolele relevante din acest acord. denumită în continuare decizie de lichidare referitoare la conformitate. Comunicarea trebuie să se refere. 13 din această secţiune. Rezultatele acelei proceduri vor fi stabilite într-un raport redactat de Organismul de conciliere. prin care decide că o cheltuială este exclusă de la cofinanţarea Comunităţii atunci când constată că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. în vederea medierii între părţile implicate. rezultatele verificărilor sale si va indica acţiunile de corecţie ce trebuie întreprinse pentru a se asigura conformitatea viitoare. 5. Comisia va lua o decizie. Aceasta nu se va aplica consecinţelor financiare ale neregularităţilor la care se referă art.1. Comisia va evalua sumele ce urmează să fie excluse din motive care se referă în special la gradul de neconformitate. 3 paragraful 1 din această secţiune şi la acordul/acordurile anual/anuale de finanţare. în cazul în care România nu acceptă invitaţia la întâlnire înainte de termenul limită stabilit de Comisie. Comisia va comunica formal concluziile sale României. După expirarea perioadei de răspuns Comisia va invita România la o discuţie bilaterală şi ambele părţi contractante vor încerca să ajungă la un acord cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse şi la evaluarea gravităţii abaterilor şi a pierderilor financiare pentru Comunitate. poate să îşi modifice poziţia. se va asigura că suma este creditată în contul euro SAPARD în decurs de două luni de la data la care a fost luată decizia de lichidare referitoare la conformitate şi este dedusă din următoarea cerere de plată de la Comisie. 9 din secţiunea F. 2. o corecţie financiară poate fi aplicată şi poate include aplicarea corecţiilor cu cote uniforme. ţinându-se seama de prevederile stabilite la pct. în numele României. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Comisia poate totuşi să decidă. 7. astfel cum este menţionat la pct. În cazuri justificate Comisia poate fi de acord cu extinderea perioadei de răspuns. Un refuz al finanţării nu poate implica o cheltuială pentru o măsură pentru care plata finală a fost efectuată înainte cu 24 de luni de la comunicarea scrisă a Comisiei către responsabilul naţional de autorizarea finanţării privind rezultatele acelor verificări în conformitate cu paragraful 2. Comisia va lua în considerare natura şi gravitatea nerespectării legii şi creşterii riscului de pierderi financiare ale Comunităţii. după ce acest termen limită a trecut. în consecinţă. această perioadă trebuie să fie extinsă până la durata perioadei dintre solicitarea documentelor în limba engleză de către Comisie şi primirea lor. Comisia consideră că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord.

România trebuie să informeze Comisia în legătură cu acţiunile întreprinse în acest scop şi. Art. Oficialii Comisiei pot participa. la aceste inspecţii sau cercetări. România trebuie să pună la dispoziţie Comisiei toate informaţiile cerute pentru bunul mers al Programului şi trebuie să întreprindă toate acţiunile corespunzătoare pentru a facilita supervizarea pe care Comisia o consideră necesară în cadrul managementului finanţării Comunităţii. în legătură cu situaţia procedurilor administrative şi juridice. Funcţii 1. 6. în particular. România va trebui să întreprindă acţiunile necesare pentru: a) a fi mulţumită de faptul că tranzacţiile finanţate prin Program sunt îndeplinite şi executate corect. Fără a aduce prejudicii paragrafelor 1-5. b) dacă documentele justificative necesare există şi coincid cu tranzacţiile finanţate prin Program. Fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în concordanţă cu prevederile naţionale stabilite prin lege. c) a acoperi sumele pierdute ca urmare a neregularităţilor şi neglijenţei. . Oficialii României pot lua parte la inspecţie. România va aplica prevederile pct. regulamente sau acţiuni administrative. Sumele recuperate. astfel cum se specifică în paragraful 1c). procedurile de licitare şi contractare şi verificarea lucrărilor realizate sau a serviciilor furnizate.8. La cererea Comisiei şi cu acordul României inspecţiile sau cercetările privind tranzacţiile la care se face referire în acest acord pot fi realizate de autorităţile României. Reprezentanţii autorizaţi numiţi de Comisie să realizeze inspecţiile pe teren trebuie să aibă acces la înregistrări şi documente. inclusiv controale pe teren. în legătură cu contribuţia Comunităţii trebuie să fie plătite Agenţiei SAPARD care a fost acreditată şi să fie deduse de aceasta din cheltuiala care a fost finanţată de Program. 14: Funcţiile şi criteriile pentru acreditare ca agenţie SAPARD România se va asigura că Agenţia SAPARD va executa următoarele: 1. inclusiv la informaţii create şi stocate pe suport magnetic. Suma recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate nu va fi realocată Programului. în particular: a) dacă practicile administrative sunt în concordanţă cu acest acord. în special cele care privesc eligibilitatea cererilor de aprobare şi a solicitărilor de plată. b) a preveni şi a rezolva neregularităţile. 4. Autorizarea angajamentelor şi a plăţilor: obiectivul acestei funcţii îl constituie stabilirea sumei care va fi plătită unui solicitant sau delegatului său în conformitate cu acest acord. 13: Prevederi privind neregularităţile şi controlul 1. în conformitate cu angajamentele luate cu ocazia aprobării proiectelor. 4-7 din secţiunea F privind neregularităţile şi organizarea unui sistem informaţional în acest domeniu. Comisia trebuie să notifice României înainte ca inspecţia să fie realizată. Aceştia pot verifica. c) condiţiile sub care tranzacţiile finanţate prin Program sunt realizate şi verificate. de asemenea. 2. 3.1. legate de cheltuiala finanţată prin Program. 5. Art.

Contabilitatea pentru angajamente şi plăţi: obiectivul acestei funcţii îl constituie înregistrarea angajamentului şi a plăţii în registre contabile separate ale Agenţiei SAPARD cu privire la cheltuielile SAPARD. 2.2.1. Agenţia SAPARD va stabili procedurile scrise detaliate pentru primirea.2. inclusiv o descriere a tuturor documentelor ce trebuie folosite. de asemenea. examinări de natură tehnică. sau.3. după caz. ale cărei atribuţii sunt definite într-o organigramă.1. Analiza. Pregătirea personalului se va face în mod adecvat şi personalul care ocupă poziţii sensibile va fi rotit sau va fi supus unei supravegheri sporite. Fiecare dintre aceste funcţii va constitui responsabilitatea unei subunităţi administrative separate. care pot implica evaluări economico-financiare şi verificări de natură ştiinţifică. înregistrarea şi procesarea cererilor pentru aprobarea proiectelor. pentru orice proiect. plata sau contabilitatea pentru sume. Responsabilităţile fiecărui funcţionar vor fi definite în scris şi vor fi stabilite limitele financiare ale autorităţii lor. 1. execuţie şi contabilitate. către un birou guvernamental de plăţi. Raportarea: obiectivul acestei funcţii este de a asigura că progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri este raportat într-un mod care să asigure o implementare efectivă şi eficientă a măsurilor. dacă este cazul.4. tehnică sau agricolă. 1. verificări ale cantităţii şi calităţii bunurilor sau serviciilor furnizate. Criterii 2.3. Structura administrativă a Agenţiei SAPARD va asigura separarea celor 3 funcţii de autorizare. Agenţia SAPARD va adopta următoarele proceduri sau acele proceduri care oferă garanţii echivalente: 2. a solicitărilor. 2. Aceste proceduri vor asigura faptul că doar solicitările de plată sau proiectele selectate care corespund criteriilor de selectare a proiectelor sunt procesate şi vor asigura menţinerea unui dosar al proiectului cuprinzând toată documentaţia relevantă pentru auditarea proiectului.5. mai mult de o responsabilitate privind aprobarea proiectelor. Execuţia plăţilor: obiectivul acestei funcţii este emiterea unei instrucţiuni către bancherul Agenţiei SAPARD. Va exista evidenţa verificării muncii realizate de mai mult de un cadru superior de conducere din rândul personalului.6. documentelor justificative şi rapoartelor de control. o analiză sau un control pe un eşantion. Controalele. 1. Pentru a stabili eligibilitatea controalele vor include. În registrele contabile se vor înregistra.2. evaluarea şi aprobarea proiectelor trebuie . detalii privind datoriile de recuperat. remăsurători. facturilor. care va fi făcută în mod normal sub forma unui sistem electronic de procesare a datelor. vor include verificări ale selectării preliminare a proiectelor. 2.1. Controlul: obiectivul acestei funcţii este de a verifica faptele pe care sunt bazate cererile şi solicitările. 2.2.2. 2. după caz. incluzând declaraţiile periodice şi anuale către Comisie. şi pregătirea unor rezumate periodice ale cheltuielilor. pentru a plăti suma autorizată solicitantului (sau reprezentantului acestuia). autorizarea plăţii. Fiecare funcţionar responsabil cu autorizarea va avea la dispoziţie o listă detaliată cuprinzând verificările cerute să fie realizate şi prin documentele justificative ale solicitării va atesta faptul că aceste verificări au fost realizate. Activitatea fiecărui funcţionar care desfăşoară una dintre acele sarcini va fi supravegheată de un al doilea funcţionar.2.2. în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielii. verificări preliminare ale plăţii şi orice alte prevederi speciale pentru implementarea acestui acord. Împărţirea îndatoririlor va fi făcută astfel încât nici un funcţionar să nu poarte în orice moment. Această atestare poate fi făcută prin mijloace electronice cu privire la cerinţele de control la care se face referire la pct. pentru a se verifica conformitatea acestora cu acest acord şi termenii şi condiţiile angajamentului între Agenţia SAPARD şi beneficiar.

asigurându-se un nivel corespunzător de securitate. în contul său bancar. ca o regulă generală. O cerere sau o solicitare va fi autorizată doar după ce au fost realizate suficiente controale care să verifice dacă aceasta este conformă cu acest acord. după caz. modificată sau validată decât de funcţionarii autorizaţi cărora le sunt distribuite parole individuale. datei de primire. Toate verificările ce trebuie efectuate vor fi specificate într-o listă de verificare. cererile vor fi supuse verficărilor care includ stabilirea respectării termenilor şi condiţiilor. 2. completitudinii documentelor. cât şi calitatea bunurilor sau serviciilor corespund celor menţionate în factură ori în solicitare. . c) identitatea fiecărui funcţionar care introduce sau modifică date ori programe este înregistrată în jurnalul de operaţiuni.2. f) sistemele computerizate vor fi protejate împotriva accesului neautorizat prin controale fizice. Acest control al serviciilor sau bunurilor poate fi. Ca parte a funcţiei de autorizare. iar datele vor fi asigurate prin copii stocate într-o locaţie separată.2.5. Plata va fi executată de bancherul Agenţiei SAPARD sau. acesta fiind motivul schimbării procedurii de management. Nici o plată nu va fi făcută în numerar. 2. eligibilităţii. calitatea şi preţul bunurilor sau serviciilor din factură corespund cu cele comandate. Verificările vor include pe cele cerute de prevederile care guvernează măsurile specifice conform cărora este solicitată asistenţa şi pe cele necesare pentru a preveni şi a detecta frauda şi neregularităţile referitoare în special la riscurile prezentate. în termen de 5 zile de la data debitării contului euro SAPARD. 2. Analiza proiectului trebuie să se conducă după principiile unui management financiar solid. protejată. solicitările sau facturile sunt procesate folosindu-se un sistem computerizat. e) schimbările de hardware şi software vor fi testate şi aprobate înaintea implementării. Aprobarea funcţionarului responsabil cu autorizarea şi a supervizorului acestuia poate fi făcută prin mijloace electronice. b) nici o dată nu va fi introdusă. controlul trebuie să constea în: - controlul documentar: pentru a se asigura că datele privind cantitatea. . Dacă cererile. de un birou guvernamental de plăţi ori cu cecul expediat.controlul fizic: pentru a se asigura că atât cantitatea. deci atunci când sunt realizate plăţi iniţiale sau intermediare. iar identitatea semnatarului este introdusă în înregistrările electronice. executat în mod continuu în timpul livrării. iar realizarea acestora va fi atestată pentru fiecare cerere şi solicitare sau pentru fiecare serie de cereri sau solicitări. Toate plăţile pentru care transferurile nu sunt efectuate vor fi recreditate în contul euro SAPARD în termen de 5zile de la notificarea neexecutării lor. sau către reprezentantul său. Procedurile vor asigura faptul că plata este făcută doar către solicitant.să fie evidenţiate în scris.2. de asemenea. corectitudinii documentelor justificative. accesul la acesta va fi protejat şi controlat astfel: a) toate informaţiile introduse în sistem trebuie să fie validate în mod corespunzător pentru a se asigura detectarea şi corectarea erorilor de intrare şi trimiterea spre verificări logice pentru a detecta date inconsistente sau redundante. Sumele rezultate din cecuri neîncasate în perioada validităţii lor vor fi creditate în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la notificarea neexecutării lor.6. În ceea ce priveşte serviciile sau bunurile livrate. d) parolele vor fi schimbate în mod regulat pentru evitarea abuzului.4.

2. Dacă documentele referitoare la solicitările autorizate. bazelor de date şi a listelor de verificări în timp util. asigurându-se îndeplinirea următoarelor condiţii: 2. metoda descrisă. precum şi a naturii.7.3. 2. Documentele justificative prezentate Agenţiei SAPARD vor fi suficiente pentru a asigura că toate verificările necesare privind eligibilitatea solicitărilor sau a facturilor autorizate pentru plată au fost realizate. 2.4.6. Agenţia SAPARD este informată în mod regulat şi la timp despre rezultatele controalelor efectuate.3.3. 2. (ii) serviciul de audit intern al Agenţiei SAPARD. rezultatele tuturor inspecţiilor şi acţiunile întreprinse cu privire la discrepanţele şi neregularităţile raportate. Agenţia SAPARD trebuie să se asigure că. Organismele trebuie să confirme Agenţiei SAPARD că îşi îndeplinesc într-adevăr responsabilităţile şi să descrie mijloacele utilizate. în particular cele privind controlul şi verificarea conformităţii cu acest acord. Responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme. 2.2. astfel încât oportunitatea acestor controale să poată fi întotdeauna luată în considerare înainte ca o cerere să fie autorizată. trebuie să fie clar definite. pentru asigurarea confidenţialităţii. 2. (iv) agenţii autorizaţi sau reprezentanţi ai Comunităţii. O politică de securitate a tehnologiei informaţionale cuprinzătoare va fi dezvoltată într- o bază de strategie acceptată pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei.3.1. la cererea persoanei şi a organismelor care în mod normal au dreptul de a inspecta astfel de documente. 2. dacă este cazul.3.3. ansamblul de cereri şi solicitări sau.3. scopului şi a limitelor activităţii realizate. 2. celelalte organisme au urmat procedurile în conformitate cu criteriile stabilite în acest articol.3. rezolvată sau să fie plătită o factură. Organismele vor avea sisteme efective care să asigure îndeplinirea responsabilităţilor lor într-o manieră satisfăcătoare. precum şi cele referitoare la proiecte neselectate sunt reţinute de celelalte organisme. Procedurile vor asigura înregistrarea schimbărilor în ratele asistenţei sau în termenii şi condiţiile alocării asistenţei şi reactualizarea instrucţiunilor. Raportul va fi însoţit de o atestare a eligibilităţii cererilor şi solicitărilor aprobate. cheltuielile realizate şi controalele efectuate.g) toate intrările de date vor fi verificate prin teste logice care au drept scop detectarea datelor inconsistente sau redundante. O parte sau întreaga funcţie de autorizare şi control poate fi delegată către alte organisme. înainte de aprobarea proiectului şi de acordarea asistenţei.8. 2. Raportul trebuie să identifice verificările fizice şi administrative realizate. incluzând: (i) personalul Agenţiei SAPARD care se ocupă de cereri.7. Astfel de acorduri vor identifica în mod clar funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească organismul delegat.2.5. Activitatea desfăşurată va fi descrisă în detaliu într-un raport care însoţeşte fiecare cerere şi solicitare. Acordurile scrise vor fi încheiate între Agenţia SAPARD şi organismele cărora le sunt delegate funcţii ale Agenţiei SAPARD.3. (iii) Organismul de certificare care atestă declaraţia anuală a Agenţiei SAPARD.3. integrităţii şi disponibilităţii tuturor datelor. aceste organisme şi Agenţia SAPARD vor stabili proceduri pentru a se asigura că localizarea tuturor documentelor relevante pentru plăţile specifice făcute de Agenţia SAPARD este înregistrată şi că aceste documente trebuie să fie puse la dispoziţie pentru inspecţie la birourile Agenţiei SAPARD. Criteriile pentru evaluarea cererilor şi ordinea de prioritate a acestora vor fi clar definite şi documentate. tipul de documente . într-un raport care acoperă întregul an.

6. costul total.8. 8 din secţiunea F: (i) servicii. în special prin verificări şi aranjamente realizate la intervale care nu depăşesc 3 luni. Termenele limită vor fi fixate pentru anularea angajamentelor când activitatea nu a fost încheiată conform programului stabilit. dacă bunurile şi echipamentul urmează să devină proprietatea proiectului în momentul în care contractul a fost încheiat. În orice caz nu se va aplica cerinţa pentru aprobarea ex-ante de către Comisie. inclusiv a neregularităţilor. complete şi punctuale. altele decât cele amintite la pct. Procedurile contabile vor asigura că declaraţiile de cheltuieli către Comisie sunt complete. va fi stabilit într-o organigramă de funcţionare. sunt acoperite pe o perioadă ce nu depăşeşte 3 ani. 2. 8 paragraful 5 din această secţiune sau orice prevederi naţionale referitoare la recuperarea datoriilor. lucrări şi bunuri în România vor fi în conformitate cu regulile stabilite în manualul Comisiei. un sistem pentru recunoaşterea tuturor sumelor datorate şi pentru înregistrarea într-un registru al debitorilor a tuturor astfel de datorii. Procedurile contabile ale Agenţiei SAPARD vor asigura că sistemul contabil poate furniza. exacte şi punctuale şi că orice erori sau omisiuni sunt detectate şi corectate. Regulile pentru achiziţionarea de către organismele publice de servicii. intitulat "Contracte de bunuri. orice contribuţie financiară în sarcina Comunităţii referitoare la .5. următoarele trebuie să fie originare din Comunitate sau din ţările la care se face referire la pct. în conformitate cu Programul.justificative şi rapoartele ce urmează să fie trimise Agenţiei SAPARD în limita de timp specificată. cheltuielile angajate. incluzând departamentele şi organismele responsabile cu autorizarea şi acele departamente şi organisme cărora le-au fost delegate funcţii.6. în particular în cazul garanţiilor anulate şi plăţilor rambursate. plăţile parţiale şi plăţile finale. va fi înregistrată în lucrările de serviciu şi va consta în rapoarte şi recomandări adresate conducerii superioare a Agenţiei SAPARD. Activitatea serviciului de audit intern va fi realizată în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate.7. servicii şi lucrări încheiate în cadrul cooperării comunitare pentru ţările terţe" 4). Agenţia SAPARD va stabili. Fără a afecta prevederile art. Registrul debitorilor va fi inspectat la intervale regulate de timp în scopul de a se lua măsuri pentru colectarea datoriilor care sunt depăşite ca termen. Va fi furnizată o pistă de audit pentru fiecare articol intrat în conturi. Serviciul de audit intern va verifica dacă procedurile adoptate de Agenţia SAPARD sunt adecvate pentru asigurarea verificării conformităţii cu condiţiile de implementare a acestui acord şi dacă conturile sunt exacte. incluzând realizarea de verificări ale proiectelor şi beneficiarilor asistenţei. activităţi. Acordul va asigura accesul agenţilor autorizaţi sau al reprezentanţilor Comunităţii la informaţiile deţinute de aceste organisme delegate şi cercetarea de către funcţionari a cererilor. în scopul de a evalua eficienţa funcţiei de audit intern. inclusă în acesta. contract sau măsură şi submăsură. (ii) bunuri şi echipamente achiziţionate de un contractor pentru contracte de lucrări sau servicii. 2. 2.4. Astfel de anulări vor fi înregistrate în mod corespunzător în sistemul contabil. Planurile de audit şi rapoartele vor fi puse la dispoziţie Organismului de certificare şi agenţilor sau reprezentanţilor Comunităţii autorizaţi să preia auditurile financiare. în condiţiile în care un plan de audit asigură că toate domeniile semnificative. incluzând funcţiile delegate îndeplinite de celelalte organisme. Serviciul de audit intern trebuie să fie independent de celelalte departamente ale Agenţiei SAPARD şi trebuie să raporteze direct conducerii superioare a acesteia. Pentru achiziţii. Întregul sistem. utilaje şi bunuri procurate. 2. 2. pentru fiecare birou regional şi pentru fiecare proiect. în euro şi în moneda naţională. Verificările pot fi limitate la măsurile şi submăsurile selectate şi la eşantioanele tranzacţiilor. Agenţia SAPARD va asigura existenţa unui serviciu de audit intern sau a unui serviciu echivalent pentru asigurarea funcţionării efective a sistemului de control intern al Agenţiei SAPARD. 2. înainte de primirea acestora.

2: Definiţii Pentru obiectivele acestui acord: a) prioritate reprezintă una dintre necesităţile principale. Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional se vor asigura că. 4) SEC 1999 1801/2 .9. Formularele de cerere standard cu linii directoare clare pentru completare şi condiţiile de eligibilitate vor fi stabilite înainte de lansarea schemei. România trebuie să asigure că aplică aceste prevederi. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI Art.13. 9 din această secţiune. va fi înregistrată în contul (conturile) Agenţiei SAPARD şi utilizată exclusiv pentru Program. Orice dobândă recuperată de Agenţia SAPARD.aceste sume.htm. retragerea aprobării unui proiect. conform art. 2. inclusiv pentru formularele de cerere. vor fi revizuiţi.int/comm/scr/tender/usedoc/indexen. 2. Se va folosi un sistem informaţional de conducere potrivit pentru elaborarea rapidă a rapoartelor corespunzătoare cu privire la proiecte şi măsuri. Totuşi documentele cu privire la neregularităţile la care se face referire în art. aceşti indicatori. Vor fi ţinute înregistrări corespunzătoare ale tuturor acţiunilor realizate. Agenţia SAPARD va face publică disponibilitatea de sprijin.http: //europa. unde este cazul. 12 paragraful 5 şi în art. tuturor potenţialilor manageri şi operatori de proiect. astfel încât să obţină o cât mai largă selectare de potenţiali manageri şi operatori de proiect. . SECŢIUNEA B: MANAGEMENTUL. Comitetului de monitorizare şi Comisiei. Dacă este cazul. 2. Art.eu.10. 2. Agenţia SAPARD va instala un sistem potrivit pentru a raporta progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri pe bază de indicatori predefiniţi. 2. documentele sunt ţinute la dispoziţia Comisiei pentru această perioadă. dacă nu păstrează ele aceste documente. până la expirarea unei perioade de 24 de luni. Această prevedere se realizează fără a prejudicia taxele percepute în restul economiei. la dispoziţia Comisiei. la cerere. 1: Aplicabilitate Această secţiune stabileşte prevederile pentru managementul. inclusiv. b) submăsură reprezintă componentele ce constituie o măsură. de asemenea. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă recuperată este creditată în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la data recuperării. În cazurile în care apar întârzieri în atingerea obiectivelor predefinite se vor lua măsuri.11. atribuită contribuţiei Comunităţii în legătură cu datoriile recuperate. inclusiv neregularităţile. Agenţia SAPARD va prelucra cererile primite de la beneficiari în timp util. 15: Păstrarea înregistrărilor Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional vor ţine toate documentele. 12 paragraful5 din această secţiune. referitoare la Program. care pot forma. monitorizarea şi evaluarea Programului. făcând referire la cofinanţarea comunitară. Aceste rapoarte vor fi puse la dispoziţie Autorităţii de management. obiectul unor obiective specifice. Nici o taxă nu va fi impusă asupra potenţialilor beneficiari sau asupra beneficiarilor pentru informaţii. cu aprobarea Comitetului de monitorizare şi cu acordul Comisiei. va fi anulată la sfârşitul celui de-al doilea an ce urmează înregistrării sale în registrul debitorilor şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată în conformitate cu art. inclusiv cele care se referă la proiecte care nu au fost selectate. recunoscută ca fiind o solicitare de asistenţă pentru atingerea obiectivelor strategiei adoptate în Program. 13 vor fi ţinute la dispoziţia Comisiei până la terminarea tuturor lucrărilor.12. Art.

implementarea. Art. local sau la alt nivel România trebuie să realizeze o implicare largă şi efectivă a tuturor autorităţilor şi organismelor relevante. 4: Eligibilitatea cheltuielilor 1. luând în considerare necesitatea de a promova egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi dezvoltarea susţinută prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător. Parteneriatul trebuie să se ocupe de finanţarea. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. Programul trebuie să fie implementat printr-o strânsă colaborare între Comisie şi România. legale şi financiare ale autorităţilor şi organismelor desemnate la paragraful 1. şi anume: a) orice autorităţi regionale. denumite în continuare parteneri. în conformitate cu legile şi practicile naţionale. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. Regulile privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite în Program se vor aplica fără a prejudicia luarea deciziei Comisiei privind conferirea managementului asistenţei. Art. împreună cu autorităţile şi organismele desemnate de România. regional. numai în cazul în care utilizarea asistenţei SAPARD este în concordanţă cu principiile managementului financiar adecvat şi în special ale economiei şi eficienţei costurilor. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. conform art. 2. conform art. în termen de 3 luni de la primirea lor. Colaborarea trebuie să se desfăşoare în deplină concordanţă cu atribuţiile instituţionale. Regulile pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse de România pentru fiecare măsură. în termen de 3 luni de la primirea lor. Costurile menţionate explicit în proiectul de contract(e) standard pe măsurile propuse de Agenţia SAPARD pentru beneficiari se vor aplica. trebuie să urmărească atingerea obiectivelor Programului. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte . nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. în conformitate cu procedurile şi cu manualul. b) parteneri economici şi sociali.c) Autoritatea de management reprezintă autoritatea/organismul/unitatea/secţiunea publică sau privată desemnată de România. Regulile existente în legislaţia naţională cu privire la eligibilitatea cheltuielilor se vor aplica. 3. în cazul în care aceste reguli sunt comunicate în prealabil Comisiei şi acceptate de către aceasta în mod specific. se vor aplica. 3: Parteneriat 1. locale şi alte autorităţi publice competente. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse. Toate părţile desemnate. România trebuie să asigure implicarea tuturor partenerilor relevanţi pe durata Programului. c) orice alte organisme competente relevante. monitorizarea şi evaluarea Programului. care poate fi sau nu în cadrul Agenţiei SAPARD. În desemnarea celui mai reprezentativ parteneriat la nivel naţional. la care se face referire în art. dacă este în conformitate şi cu acest acord. 3 paragraful 1 din secţiunea A. pentru a aduna informaţii necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului şi pentru a raporta aceste informaţii Comitetului de monitorizare şi Comisiei. Cheltuiala va fi eligibilă pentru sprijinul comunitar pentru SAPARD. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse.

indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. chirii şi salarii ale personalului angajat în activităţi de management.7 ale art. d) leasing. inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. monitorizare şi control. altele decât în interes comun. costuri care privesc pregătirea şi/sau implementarea unui proiect. direct legate de măsură. pentru care beneficiarul nu a obţinut oferte de la cel puţin 3 furnizori. conform art. în special. originalele acestora fiind incluse în declaraţia de cheltuieli la care se face referire în art. Acolo unde este specificat în Program. incluzând Agenţia SAPARD şi. rambursabile sau compensate prin orice mijloace.managementul asistenţei. 2. (ii) nu fac parte din sistemul fiscal general din România. Următoarele cheltuieli pot fi eligibile doar pe baza unei decizii luate de Comisie ca urmare a unei examinări de la caz la caz. j) acea parte din costuri. bunuri şi lucrări care valorează mai mult de echivalentul în lei a 10. h) cheltuieli efectuate de administraţia publică. Modificările substanţiale ale unui proiect sunt cele care: . cheltuieli de regie. c) cheltuieli neimplicate în infrastructură ale unui beneficiar. dacă mai mult de 25% din capital este deţinut de un organism sau de organisme publice. e) costurile oricăror servicii. f) comisioane bancare. 8 b) din secţiunea A. b) impozite. m) costuri promoţionale.000 euro. În cazul în care Comisia nu decide altfel în mod expres şi explicit. k) cheltuiala legată de produsele sau serviciile care nu respectă prevederile menţionate la pct. c) costuri operaţionale. costurile garanţiilor şi cheltuieli similare. (iii) sunt disproporţionate în orice parte a Programului. studii de fezabilitate. care depăşesc 12% din totalul costului eligibil al proiectului. taxe legale. 3. g) costuri de schimb valutar.6 şi 2. România se va asigura că pentru o măsură dată un proiect rămâne eligibil pentru cofinanţarea Comunităţii doar dacă nu a suferit o modificare substanţială pe o perioadă de 5 ani de la data plăţii finale realizate de Agenţia SAPARD. implementare. taxe vamale şi taxe de import care: (i) sunt recuperabile. achiziţii de patente şi licenţe. exceptând cazul în care leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing.14 din secţiunea A. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD. b) cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second hand. l) cheltuiala privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile. care va fi emisă în termen de 3 luni de la prezentarea de către România a unei cereri motivate şi complete către Comisie: a) plata în natură. precum onorariile plătite arhitecţilor. 2. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanţarea Comunităţii în cadrul Programului: a) cumpărarea. închirierea sau luarea în leasing a terenurilor şi clădirilor existente. 4. inginerilor sau consultanţilor.

după consultarea cu Agenţia SAPARD. 2. 4. Dacă oricare dintre aceste modificări este detectată de România. Art. şi va trebui să înainteze aceste date Comitetului de monitorizare. 6-11 din această secţiune. 3. şi după obţinerea aprobării Comitetului de monitorizare. Autoritatea de management va consulta Agenţia SAPARD despre toate aspectele referitoare la implementare. Autoritatea de management va organiza. evaluarea intermediară menţionată în art. dacă este cazul. Autoritatea de management. dacă nu este în cadrul acesteia. Autoritatea de management va fi organismul responsabil care se va asigura ca autorităţile relevante să fie informate cu privire la nevoia de a face schimbări administrative corespunzătoare. trebuie să constituie un sistem în care să se adune informaţii financiare şi statistice despre progresul Programului. 7.a) îi afectează natura sau condiţiile de implementare sau acordă unei firme ori unui organism public un avantaj nejustificat. trebuie informată imediat Comisia. b) sumele deţinute de beneficiari pentru nerespectarea condiţiilor ataşate plăţilor realizate în prealabil către aceştia de către Agenţia SAPARD în cadrul Programului. În orice caz Agenţia SAPARD poate deduce din plăţile datorate: a) sumele legate de importante plăţi restante în cadrul Programului către beneficiari. Art. dacă asemenea schimbări sunt cerute conform unei decizii a Comisiei pentru amendarea Programului. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. în conformitate cu acordurile încheiate între Comisie şi România. 5. . Autoritatea de management trebuie să redacteze şi. 6. 5. a submăsurilor. nu va fi eligibil pentru cofinanţare. reţinere sau taxe ulterioare specifice programelor SAPARD. 10 din această secţiune. acolo unde este posibil. folosind. Autoritatea de management va consulta şi va informa Comisia în fiecare an. dacă este cazul. Autoritatea de management va propune Comisiei ajustarea Programului. fie dintr-o încetare ori o schimbare a localizării activităţii productive cofinanţate. despre iniţiativele luate şi despre cele care vor fi luate cu privire la informarea publicului larg în legătură cu rolul jucat de Comunitate în cadrul Programului şi cu rezultatele sale. să transmită Comisiei raportul anual de implementare. şi b) rezultă fie dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de infrastructură. vor asigura monitorizarea efectivă a implementării Programului şi vor raporta Comitetului de monitorizare despre progresele măsurilor şi. dacă nu este în cadrul acesteia. Comisia va verifica aceste rapoarte şi. 6: Monitorizare şi indicatori de monitorizare 1. Agenţia SAPARD şi Autoritatea de management. va fi responsabilă pentru eficienţa şi corectitudinea coordonării şi raportării privind monitorizarea şi evaluarea Programului. România va desemna o autoritate de management care. care ar reduce sumele plătibile sau plătite către beneficiar. sisteme computerizate care să permită schimbul de date cu Comisia. indiferent dacă aceasta din urmă este în cadrul Agenţiei SAPARD. având avizul Comitetului de monitorizare. fără a afecta prevederile secţiunii A. inclusiv Agenţia SAPARD. dacă constituirea unui astfel de sistem nu este realizată de către Agenţia SAPARD. şi urmărirea acordului de către Comitetul de monitorizare. va face recomandări de îmbunătăţire. au făcut orice deducere. în conformitate cu prevederile art. Nici un proiect pentru care autorităţile României. 5: Autoritatea de management 1. în cooperare cu Comisia şi cu România.

Comitetul de monitorizare va examina rezultatele Programului. 3 din această secţiune. menţionată la art. în termen de 3 luni de la aprobarea Programului. Un comitet de monitorizare va fi constituit de către România. acea decizie va putea fi revizuită pentru a ţine seama de opinia Comitetului de monitorizare. Aceşti indicatori de monitorizare. Aceste modificări vor fi comunicate în avans Comisiei. 3. 7: Comitetul de monitorizare 1. 6. În acest scop va primi următoarele: a) informaţii asupra oricărui sector unde există dificultăţi în găsirea de debuşeuri de piaţă normale la nivelul Comunităţii. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi îşi va exprima opinia cu privire la criteriile de selectare şi ordonare a proiectelor sub fiecare măsură. b) informaţii asupra rezultatelor controalelor realizate. şi progresul utilizării alocărilor financiare pentru aceste măsuri şi a alocărilor pentru submăsuri în cadrul măsurilor. care privesc intrările şi ieşirile Programului. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba raporturile de implementare finală şi anuală înainte de a fi trimise la Comisie. vor fi legaţi de caracterul specific al asistenţei respective. Ele pot fi schimbate de către Comitetul de monitorizare atunci când este necesar. pentru supervizarea Programului. şi după consultarea cu partenerii menţionaţi în art. opinie ce va fi comunicată Comisiei fie într-o lună de la adoptarea ei. Agenţia SAPARD şi cu Comisia. dacă este cazul. În cazul în care această opinie nu a fost exprimată la timp pentru a fi luată în considerare la momentul luării deciziei Comisiei. de mediu şi financiari şi va include date care să demonstreze că fondurile Comunităţii nu au înlocuit finanţarea disponibilă în România. Comitetul de monitorizare va asigura eficienţa şi calitatea implementării Programului în vederea atingerii obiectivelor specifice. Monitorizarea va fi realizată prin referire la indicatori fizici. în colaborare cu Autoritatea de management. fie într-o lună de la înfiinţarea Comitetului de monitorizare. dacă Autoritatea de management nu este în cadrul acesteia. structurală şi privind mediul înconjurător din România. 4. ca o regulă generală. În acest sens Autoritatea de management se va asigura că toate informaţiile referitoare la progresul măsurilor şi. în cazul în care Programul include asemenea alocări. 2. al submăsurilor sunt puse la dispoziţie Comitetului de monitorizare. şi c) lista şi caracteristicile proiectelor aprobate şi ale celor care nu sunt aprobate.2. 10 din această secţiune. va elabora propriile reguli de procedură. . Art. Aceste reguli de procedură vor fi adoptate de Comitetul de monitorizare la prima sa întrunire. Comitetul de monitorizare va examina evaluarea intermediară menţionată în art. Preşedintele Comitetului de monitorizare va fi desemnat de România. de obiectivele şi situaţia socială. Comitetul de monitorizare va verifica periodic progresul făcut în atingerea obiectivelor stabilite în Program. Comitetul de monitorizare. Persoana desemnată nu trebuie să deţină nici o poziţie în cadrul Agenţiei SAPARD. 9. în special atingerea obiectivelor stabilite pentru diversele măsuri. 3 paragraful 1 din secţiunea A. 8. oricare dintre aceste date fiind ultima. 7. Un reprezentant (sau reprezentanţi) al Comisiei va participa la lucrările Comitetului de monitorizare în calitate de consultant. 5. Comitetul de monitorizare va fi stabilit. cu acordul Autorităţii de management şi al Agenţiei SAPARD. economică.

fără a prejudicia deciziile care sunt luate în conformitate cu art. în caz contrar raportul va fi considerat acceptat. oriunde şi oricând permit o cuantificare. În cazul raportului final Comisia va răspunde în decurs de 5 luni de la primirea acestuia. dacă este cazul. atunci când este trimis un raport anual de implementare. va înainta Comisiei un raport anual de implementare în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic de implementare. Acolo unde Programul cere să fie formulată o opinie în orice privinţă Comitetul de monitorizare trebuie să acţioneze în consecinţă. şi cu Autoritatea competentă. unde este cazul. a indicatorilor fizici şi a indicatorilor rezultatelor şi ai impactului în Program. schimbări ale politicilor naţionale. 13. cu o cuantificare. România trebuie să demonstreze ulterior acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea aranjamentelor privind monitorizarea sau managementul ori trebuie să explice de ce nu a acţionat astfel. în special: . prin intermediul Autorităţii de management. Autoritatea de management. 8: Rapoartele anuale şi finale 1. 11. face recomandări României pentru ajustările dorite pentru îmbunătăţirea eficienţei aranjamentelor privind monitorizarea sau managementul pentru Program. precizând şi motivele. 4. aceasta trebuie să informeze Comisia despre acţiunile întreprinse cu privire la aceste recomandări. în special principalele tendinţe socioeconomice. Raportul final trebuie să fie trimis Comisiei cel mai târziu după 6 luni de la data finală până la care cheltuielile sunt eligibile în cadrul Programului. unde este cazul. cu Agenţia SAPARD. 3. 11 şi 12 din secţiunea A. c) etapele parcurse de Autoritatea de management. dacă nu este în cadrul acesteia. poate propune Comisiei orice amendament sau revizuire a Programului. pentru a îmbunătăţi implementarea Programului. 12. 5. România se va asigura că. Comisia şi Autoritatea de management şi. orice amendament sau revizuire a Programului pentru facilitarea atingerii obiectivelor Programului. Art. regionale sau sectoriale şi. Atunci când Comisia. şi de Comitetul de monitorizare pentru a ajuta la asigurarea calităţii şi eficienţei implementării. Comitetul de monitorizare poate propune Comisiei. dacă este cazul. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. Raportul anual de implementare va fi examinat şi aprobat de Comitetul de monitorizare înainte să fie trimis Comisiei. Comitetul de monitorizare. ţintele lor specifice din Program. implicaţiile acestora în consecvenţa asistenţei SAPARD cu cea provenind din alte instrumente financiare ale Comunităţii. 2. În fiecare an. Agenţia SAPARD trebuie să analizeze principalele rezultate ale anului precedent. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba. dacă este cazul. Dacă după această analiză Comisia formulează comentarii către România. Comisia se va consulta cu Autoritatea de management şi. b) progresul implementării priorităţilor şi măsurilor cu privire la atingerea obiectivelor Programului. Toate rapoartele de implementare anuale şi finale vor cuprinde informaţii despre: a) orice schimbare în condiţiile generale cu relevanţă în implementarea Programului.10. în urma consultării cu Autoritatea de management. cu Agenţia SAPARD cu privire la aranjamentele ce vor fi definite pentru această analiză. de Agenţia SAPARD. dacă nu este în cadrul acesteia. orice propunere către Comisie de amendare a Programului. După ce Comisia a primit un raport anual de implementare va indica într-o perioadă de două luni dacă raportul este considerat nesatisfăcător.

de culegerea informaţiilor pentru a îmbunătăţi relevanţa sa. În plus evaluările pot fi cerute pentru a răspunde problemelor specifice legate de obiectivele Programului. inclusiv cele referitoare la recomandările de ajustare menţionate în paragraful3. concordanţa acestora cu evaluarea ex-ante. c) obiectivele Programului. la care se face referire în art. 10: Evaluarea intermediară 1. . Eficacitatea măsurilor Programului va fi evaluată pe baza impactului său general privind: a) contribuţia la implementarea acquisului comunitar în ceea ce priveşte politica agricolă comună şi politicile legate de aceasta. 9: Principii de evaluare 1. pe submăsuri. vor fi însoţite de criteriile şi indicatorii de realizare corespunzători. Art. În acest sens evaluarea va utiliza diversele amănunte pe care aranjamentele de monitorizare le pot produce. dacă este cazul. Calitatea şi implicaţiile evaluărilor vor fi analizate de Autoritatea de management. d) etapele parcurse pentru a se asigura coordonarea întregii asistenţe comunitare pentru preaderare. (iii) modul de utilizare a asistenţei tehnice. Art. ţinând seama de prevederile art. 7. Rapoartele de evaluare vor explica metodologiile aplicate. 2. ca regulă generală. Evaluarea intermediară se va face sub responsabilitatea Autorităţii de management. Evaluările intermediare şi ex-post vor răspunde problemelor comune de evaluare definite de Comisie prin consultare cu România şi. 5.(i) măsuri de monitorizare şi evaluare. 4. 7 paragraful 8 din această secţiune. în cooperare cu Comisia şi cu România. b) rezolvarea priorităţilor şi problemelor specifice pentru adaptarea susţinută a sectorului agricol şi a zonelor rurale în România. România va aduna resursele corespunzătoare şi va colecta datele necesare pentru a se asigura că această evaluare poate fi realizată în cea mai adecvată manieră. suplimentate. acolo unde este necesar. 6. va asigura că o evaluare intermediară va examina rezultatele iniţiale ale Programului. calitatea monitorizării şi a implementării. Pentru a se măsura eficienţa sa Programul va face obiectul unei evaluări intermediare şi ex-post pentru a evalua impactul său cu privire la obiectivele stabilite în Program şi a analiza efectele sale structurale. Aceasta va fi înaintată Comitetului de monitorizare. (iv) etapele ce trebuie parcurse pentru a se asigura publicitatea pentru Program. 1 din secţiunea C. 2. Comitetul de monitorizare şi de Comisie. relevanţa obiectivelor propuse şi măsura în care acestea au fost realizate. şi va fi trimisă Comisiei în decurs de 3 ani de la data aprobării Programului. Se va evalua. România. e) tabele financiare care prezintă cheltuielile pe măsuri şi. (ii) un rezumat al tuturor problemelor semnificative întâlnite în implementarea Programului şi orice acţiuni întreprinse. Evaluările vor fi făcute de către evaluatori independenţi. dar cel mai târziu la 31 decembrie 2003. de asemenea. 9 din această secţiune. inclusiv aranjamente privind colectarea datelor. incluzând o evaluare asupra calităţii datelor şi rezultatelor. în conformitate cu art. 3.

E. 9 din această secţiune. eficienţa şi eficacitatea Programului. Instrumentul de Politică Structurală pentru Preaderare (ISPA). Art. Această evaluare va acoperi factorii care contribuie la succesul sau la eşecul implementării.). menţionate la art. Autoritatea de management va informa Comisia dacă s-au respectat recomandările din raportul de evaluare. 2: Privilegii generale România se va asigura că personalului expatriat. vor fi clar ştampilate "SAPARD" de către un funcţionar autorizat înainte de a face obiectul unei plăţi de la Agenţia SAPARD. inclusiv sustenabilitatea acestora. instalare. Art. Pe baza rezultatelor evaluării deja disponibile şi ţinând seama de art. impactul său şi concordanţa cu evaluarea ex-ante. precum şi de aspectele relevante din Program. Pentru toate aceste proiecte şi independent de orice altă acţiune întreprinsă de România toate facturile primite. realizările Programului şi rezultatele. angajat în mod specific de autorităţile României pentru scopurile Programului.I. Art. Comisia va lua în considerare implicaţiile evaluării în vederea revizuirii Programului. precum şi alte instrumente financiare internaţionale. 4. 1: Coordonarea cu alte instrumente Comisia şi România trebuie să asigure coordonarea asistenţei dintre Program. În plus faţă de evaluarea la care se referă art. să se . PHARE şi asistenţa de la Banca Europeană de Investiţii (B. dacă este cazul. privilegiile şi scutirile acordate în mod obişnuit expatriaţilor angajaţi în România şi membrilor familiilor lor în cadrul oricărui alt acord bilateral sau multinaţional ori al aranjamentelor pentru asistenţă economică şi programelor de cooperare tehnică. va fi actualizată şi înaintată Comisiei cel mai târziu la 31 decembrie 2005. 11: Evaluarea ex-post O evaluare ex-post va fi realizată de către România prin consultare cu Comisia şi sub responsabilitatea Autorităţii de management. 9 paragraful 7 din această secţiune. Evaluarea intermediară. bunuri sau servicii. România se va asigura în particular că. trebuie să fie evitat orice risc ca această cheltuială să fie suportată mai mult decât o dată. 8b) din secţiunea A. intrare şi rezidenţă România se va asigura că. Evaluarea ex-post trebuie să tragă concluziile relevante cu privire la Program. Prevederile acestui articol nu conferă statut diplomatic unui asemenea personal. şi membrilor familiilor lui le vor fi acordate cel puţin în aceeaşi măsură beneficiile. 3: Facilităţile de stabilire. în cazul contractelor de lucrări. inclusiv orice actualizare posibilă. ar putea fi în întregime sau parţial potenţial eligibil pentru asistenţă în cadrul unuia dintre celelalte instrumente la care se face referire în primul subparagraf. bunuri sau servicii în cadrul Programului şi membrilor familiilor lui să intre în România. 5. evaluarea ex-post va acoperi utilizarea resurselor. Evaluarea ex-post va fi încheiată nu mai târziu de sfârşitul celui de-al patrulea an care urmează încheierii acordului anual de finanţare final.3. Aceştia se vor bucura de acest drept din momentul în care a fost lansată o invitaţie la licitaţie şi până la expirarea unei luni de la desemnarea contractantului. persoanele fizice sau juridice eligibile să participe la procedurile de licitaţie şi personalul tehnic necesar pentru realizarea studiilor pregătitoare vor avea dreptul la instalare şi rezidenţă temporare. SECŢIUNEA C: PREVEDERI GENERALE Art. România va permite personalului care participă la contractele de lucrări. în cazul în care un proiect SAPARD. datorită naturii sale.

precum şi încercările de a obţine de la Agenţia SAPARD plăţi pentru care nu are nici un drept. România se va asigura că importurilor din cadrul contractelor de bunuri încheiate de autorităţile din România şi cofinanţate prin Program le va fi permisă intrarea în România fără a face obiectul taxelor vamale. fie puse la dispoziţie României după terminarea contractului.] . permisele necesare pentru importul şi reexportul ulterior de echipamente necesare pentru executarea Programului. 8 din secţiunea F. Bruxelles). 2. de a acorda autorizaţii de import şi autorizaţii pentru achiziţionarea de valută şi de a aplica reglementările naţionale privind controlul schimbului valutar. 7: Proceduri naţionale legale În cazul în care se suspectează sau se dovedesc eşecul unui beneficiar în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor legate de Program. la timp şi fără vreo taxă discriminatorie. Rue de la Loi 200 (SAPARD).SAPARD DECLARAŢIA DE CHELTUIELI ŞI CEREREA DE PLATĂ [Va fi trimisă Comisiei Europene. Acest lucru nu prejudiciază dreptul persoanelor fizice şi juridice care importă echipament de a beneficia de sistemul de admitere temporară în privinţa respectivului echipament. să lucreze şi să părăsească acest stat. fără a lua în considerare întârzierile sau disputele în privinţa achitării acelor obligaţii. 4: Importul şi reexportul de echipamente România va acorda. altele decât cele de provenienţă locală. Art. stabilească. dacă natura contractului justifică acest lucru. fără discriminare între statele membre şi ţările menţionate la pct. conform procedurilor naţionale legale. 2. România va acorda aprobările necesare. vor fi scutite de taxe vamale. România se va asigura că importurile respective vor fi eliberate contractorului din punctul de intrare al livrării. România se va asigura că bunurile personale şi obiectele casnice importate pentru uzul personal de persoanele fizice (şi membrii familiilor lor). Acele bunuri personale şi obiecte casnice vor fi fie reexportate. impozite şi alte taxe fiscale cu efect echivalent. taxe sau impozite. în conformitate cu reglementările în vigoare în România. Art. SECŢIUNEA D: DECLARAŢIILE DE CHELTUIELI TRIMESTRIALE ŞI ANUALE Formularul D1 Comisia Europeană . Art. aşa cum este cerut de implementarea normală a contractului. conform prevederilor contractului. într-un mod nu mai puţin riguros decât în cazurile în care sunt implicate fonduri publice naţionale. în conformitate cu reglementările în vigoare în România privind controlul schimbului valutar. taxe de import. România va urmări orice asemenea eşecuri şi încercări. în vederea utilizării imediate. la timp şi fără vreo taxă discriminatorie. taxelor de import. 5: Controalele importurilor şi ale schimbului valutar 1. DG AGRI. pentru repatrierea fondurilor primite cu privire la Program. angajate în derularea sarcinilor definite în contractele de asistenţă tehnică. Pentru executarea Programului România preia sarcina. 6: Impozite şi taxe vamale 1. B-1049. impozitelor sau taxelor fiscale cu efect echivalent. Art.

...... [euro......... (modificată ultima dată prin Decizia nr .... toate datoriile de la declaraţia anterioară.Denumirea Programului ...... 15 din secţiunea A din anexa la acest acord. Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate.... până la ziua/luna/anul ............. Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară.. Această declaraţie a fost întocmită de .................... (moneda naţională).. pagini numerotate.. ........ 3 din Acordul multianual de finanţare şi art................. Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii....... responsabilul naţional cu autorizarea finanţării............... inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii........................ conform art........) Numărul de referinţă al Comisiei . Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului debit la sfârşitul trimestrului la care se referă declaraţia (sau......... Declar că: 1.............. de asemenea............................ realizată din ziua/luna/anul . Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art....... din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat....................... care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli...... Această declaraţie de cheltuieli conţine ......... convertiţi din moneda naţională la rata (ratele) indicată în tabelul anexat.. Subsemnatul ....................... din ............................................ că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art. din ..... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD .... (moneda naţională)...................... (Se şterge în mod corespunzător............... de asemenea... Plata trebuie făcută în contul euro SAPARD.... folosindu-se detaliile de referinţă comunicate Comisiei conform art..... Decizia Comisiei nr .......... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare]......) Declaraţia cuprinde........ este în sumă de ........................................ 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art............ în cazul unei declaraţii adiţionale........... Lista cuprinzând cheltuielile este exactă............ declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului......... fie nu există datorii de colectat... după cum este prevăzut în Acordul multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene............... 2. reprezentând Guvernul României.... 15 din secţiunea A din anexa la acesta.. în sumă de ....... 3............ ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .. euro............ Data............... la data specificată în această declaraţie) se ridică la ............. 7 paragraful 2 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare (formularul D3).... (euro).......... Declar........

......... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.... (data) Formularul D1 DECLARAŢII care trebuie să fie prezentate împreună cu toate cererile de plată Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul. ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării.............. ...... normală şi s-a produs de la data prevăzută în Decizia Comisiei nr ................................... f) Conversia dintre moneda naţională şi euro s-a derulat în conformitate cu prevederile art........ c) Plăţile către beneficiarii finali au fost făcute fără nici o taxă specifică................... prin care se acordă management Agenţiei SAPARD.. în numele Guvernului României Formularul D1 ................................ Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art..... privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul programului de finanţare SAPARD... 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.................................. cu decizia Comisiei la care se referă art...................Tabelul A . Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării....................... Întocmită la . Semnătura şi ştampila contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de . Certificată de ............ g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art........ .... ................. d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din declaraţia de cheltuieli.................................... 15 din secţiunea A din anexa la acesta... Data........ e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stabilite în Program................................................. Semnătura şi ştampila directorului Agenţiei SAPARD Această declaraţie a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ................ 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare......................... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi.................... (data) Această declaraţie a fost întocmită de ....... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art......... b) Cheltuiala este reală... h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii au făcut obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali........................................................................... cu Acordul multianual de finanţare............ în numele Guvernului României Întocmită la ..........

....................................... Decizia Comisiei nr ............................ ......toţi beneficiarii Denumirea Programului ..... naţională 1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9=6+7+8 1................... din .......... naţională C................ din ...... la ... (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ...............................................) Numărul de referinţă al Comisiei ........E............. acoperind perioada de la începutul Programului ........... Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total .................... Declaraţia nr .....E........DECLARAŢIA privind cheltuielile eligibile realizate efectiv de la începutul Programului ................. (data) inclusiv Moneda naţională Euro Axa priorităţii Cheltuiala Cheltuiala Denumirea publică Costul publică Costul Finanţare Finanţare Măsura total total privată privată eligibil eligibil C...... Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: n.............................

.... 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art.. inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii....... Comisiei Europene.. Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art............. din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat............. 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare).. prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară........... că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art...... B-1049 Bruxelles... după cum este prevăzut în Acordul multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene................. din ..... din ....... ....... [Va fi trimisă.......... data ..........) Numărul de referinţă al Comisiei ........................... 15 din secţiunea A din anexa la acesta.......... (Se şterge în mod corespunzător........(modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ..... (moneda naţională)............... 15 din secţiunea A din anexa la acesta..... convertiţi din moneda naţională la rata indicată în tabelul anexat............ până în 31/12 anul ..... Decizia Comisiei nr ...... DG AGRI.. în sumă de .. împreună cu raportul de atestare şi audit cerut de art. Declar. Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata ..... Lista cuprinzând cheltuielile este exactă............] Denumirea Programului .... (euro)................. reprezentând Guvernul României.... 3 din Acordul multianual de finanţare şi art... 2.. fie nu există datorii de colectat....... 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare....) ......... realizată din (1/1 anul ...... Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii.. Subsemnatul ......... de asemenea.................... (euro..... este în sumă de ........ responsabilul naţional cu autorizarea finanţării.. acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile ...... (moneda naţională).)............... declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului.... Formularul D2 DECLARAŢIA privind cheltuielile anuale pentru anul financiar ........ Rue de la Loi 200 (SAPARD).............................. Declar că: 1............ după cum prevede art............ Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară... Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate...........................

Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului an la care se referă această declaraţie se ridică la ........... h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii fac obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali................ .............................. normală şi s-a realizat la data/datele prevăzută/prevăzute în Decizia Comisiei nr ......... c) Plăţile către beneficiarii finali au fost realizate fără nici o taxă specifică.... care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli................... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art........ (data) Raportul de atestare şi audit al Organismului de certificare face parte din această declaraţie..... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi........... Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art......... ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării........... toate datoriile de la declaraţia anterioară........... 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare........................................ Această declaraţie a fost întocmită de ....... cu decizia Comisiei la care se referă art........... f) Conversiile dintre moneda naţională şi euro s-au realizat în conformitate cu prevederile art............................. Formularul D2 DECLARAŢII care sunt prezentate împreună cu declaraţia anuală a contului Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul...... euro........... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare...... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ....... g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art............... pagini numerotate....... Această declaraţie de cheltuieli conţine .... b) Cheltuiala este reală......... . prin care se deleagă management Agenţiei SAPARD...... cu Acordul multianual de finanţare....... de asemenea........ Data..................... d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din cheltuiala declarată. ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ........ 3..... e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stipulate în Program....... 15 din secţiunea A din anexa la acesta...... în numele Guvernului României Întocmită la .................... Declaraţia cuprinde.......... 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare........... privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul Programului de finanţare SAPARD.... Data..

...... Întocmită la . ................................. ......... Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării................Tabelul A DECLARAŢIE privind cheltuielile eligibile realizate efectiv pentru anul .................................................................... (data) Întocmită de ................. ............ acoperind perioada de la (1/1 / an).. (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ............................... naţională 1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9=6+7+8 1.................. în numele Guvernului României Formularul D2 .............. la .......................................... ... din .................................. Numărul de referinţă al Comisiei ..............E... Declaraţia nr .................................... ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .................................. (31/12/an) inclusiv.............................................E.................................... Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: ............. Data......................toţi beneficiarii Denumirea Programului ........... Decizia Comisiei nr .................. Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ............................................. din ....................... naţională C........... Moneda naţională Euro Axa priorităţii Cheltuiala Cheltuiala Denumirea publică Costul publică Costul Finanţare Finanţare Măsura total total privată privată eligibil eligibil C..........................................

........... Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata . data .. n..SAPARD România Numele titularului contului: NATIONAL|_|FUND SAPARD|_|EURO |_||_||_||_||_||_||_||_||_|CONT|_||_||_|| _||_||_||_| Adresa: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||RESPONSABILUL|_|NAŢIONAL|_|CU|_| AUTORIZAREA|_|FINANŢĂRII|_||_||_||_||_||_||_| MINISTERUL|_|FINANŢELOR|_|PUBLICE Oraşul: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Codul poştal: |_||_||_||_||_||_||_| Persoana de contact: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| _||_||_||_||_| Telefon: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| Fax: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|_| E-mail: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Banca: BANCA|_|NAŢIONALĂ|_|A|_|ROMÂNIEI |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| ....... Formularul D3 ....... acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile . Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară..model - IDENTIFICARE FINANCIARĂ ...

Forma. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. 5. dau asigurarea rezonabilă că proiectele din sarcina Agenţiei SAPARD sunt conforme prevederilor Acordului multianual de finanţare. clar şi explicit. Numărul contului: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| _||_||_||_| |_|_|_|EURO|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| SECŢIUNEA E: LINII DIRECTOARE PENTRU ORGANISMUL DE CERTIFICARE LINII DIRECTOARE PENTRU CERTIFICAREA ANUALĂ A AGENŢIILOR SAPARD Subiect: Linia directoare menţionată la art. şi (iv) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate corespunzător. adică procesele de la înregistrarea cererilor până la angajament şi de la înregistrarea facturii până la plată. Raportul de audit 4. să stabilească orice recomandări şi să indice (şi cele din anii trecuţi. Sfera de cuprindere a raportului de audit este mai largă decât cea a certificatului de audit. proceduri de angajament şi de plată. după cum este cerut. dacă este cazul) cui şi cum au fost adresate. securitatea computerelor. sfera de cuprindere şi conţinutul certificatului şi al raportului Organismului care realizează certificarea Agenţiei SAPARD Introducere 1. 6 paragraful 5 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare . auditul intern). Subiectul certificării şi deci al certificatului de audit şi raportului de audit este Agenţia SAPARD şi toate organismele descentralizate şi delegate. cu referinţă specifică la criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă (proceduri scrise. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. pentru conferirea de către Comisie a managementului asistenţei. (iii) toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă continuă să fie respectate. proceduri de contabilitate. Raportul trebuie. Proceduri de control intern Raportul trebuie să cuprindă dovezile obţinute de Organismul de certificare că în perioada de realizare a auditului controalele interne au operat în practică ca şi în . care să cuprindă toate concluziile organismului nominalizat drept Organism de certificare. de asemenea. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Certificatul de audit 3. Exemple de certificate de audit sunt prezentate în anexa la această secţiune. menţionate la art. la art. 2. cuprinzând în plus declaraţii dacă: (i) Organismul de certificare a obţinut asigurarea rezonabilă că procedurile de control intern sunt sigure teoretic şi că vor opera în mod satisfăcător în practică. Conţinutul raportului: I. Obiectul acestui document este de a stabili linii directoare privind cerinţele de certificare a contului. separarea funcţiilor. (ii) procedurile. achiziţii. Certificatul de audit trebuie să fie un document concis.

dacă sunt aplicabile.aplicarea incorectă a controalelor ca rezultat al interpretării greşite sau al neatenţiei.dezvoltarea procedurilor nonstandard. competenţa şi eficienţa auditului intern. cum ar fi: . de asemenea. a listelor de verificare şi a reperformanţelor detaliate sau revăzute de alt funcţionar. submăsuri) pentru fiecare procedură. rapoartele (sunt adecvate în concepţie şi vor asigura proceduri care vor fi efectuate la timp) şi concluziile referitoare la planul de auditare. III. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare Prevederile acestui punct se referă la autorizare. şi înregistrarea corectă a tuturor chitanţelor de la debitori. au fost aplicate tuturor tranzacţiilor planificate şi au avut ca rezultat corectarea erorilor. IV. achiziţii. în special: sfera de cuprindere a responsabilităţilor. precum şi.potenţialul pentru controale să nu fie luat în seamă de funcţionarul responsabil.teorie. debit compensat din alte plăţi SAPARD către beneficiarii care au debit. excluderea membrilor unităţii de audit intern de la acţiunile operaţionale zilnice. proceduri de contabilitate. Funcţia de audit intern este un element-cheie al problematicii de control intern. ciclul de acoperire a auditului). proceduri pentru angajamente şi plăţi. evidenţa auditului (asigurarea suficienţei şi relevanţei aranjamentelor). elementele importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare. Riscul inerent apărut cere ca Agenţia SAPARD să stabilească controale moderate. stipulând dacă controalele relevante sunt suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele în perioada de auditare. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. . Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare (prin măsuri şi. abordarea bazată pe risc. angajaţii (competenţa. cu referinţă specială asupra factorilor care pot diminua eficacitatea procedurilor interne de control. incluzând folosirea procedurilor scrise. formarea şi experienţa). urmează să fie preluată de Agenţia SAPARD sau de organismul descentralizat/delegat pentru a rezolva orice deficienţă. personal şi anexe (incluzând organisme descentralizate şi delegate). Obiectivele de control cheie pertinente includ: înregistrarea corectă şi la timp a tuturor debitorilor în registrul "Tranzacţii către debitori". dacă există vreuna. separarea funcţiilor. care trebuie să atragă atenţia asupra oricărei slăbiciuni găsite în proiectarea sau în operaţiunile de control. Din acest motiv aceasta merită un capitol specific în raportul de audit. existenţa aranjamentelor adecvate pentru asigurarea calităţii. şi ce acţiune (execuţia la timp şi durata). securitatea computerelor. drepturile de acces la directorul Agenţiei SAPARD şi la toate înregistrările. planificarea (evaluarea nevoilor. II. după cum se stipulează la art. Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile de control intern. documentarea (verificările şi concluziile în urma acestora vor fi înregistrate adecvat şi. audit intern). . Tranzacţiile procesate de Agenţia SAPARD sunt guvernate prin reguli complexe. Acolo unde s-a ajuns la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară. pentru acordarea managementului asistenţei de către Comisie. şi . 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Prevederile acestui punct se referă la sumele care urmează să fie colectate (debitori). Raportul trebuie să ia în considerare independenţa. vor fi însoţite de documentele justificative). Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă Raportul trebuie să stabilească limita până la care Agenţia SAPARD şi organismele descentralizate şi delegate îndeplinesc toate criteriile de acreditare de relevanţă (proceduri scrise.

dacă un profil standard a fost urmărit după cum este indicat mai jos. auditul intern). Proceduri de control intern: o evaluare a controalelor principale. Pentru simplificarea prezentării este propusă următoarea clasificare a recomandărilor: . . verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. audit intern. securitatea computerelor. stabilind pentru fiecare procedură dacă controalele relevante au fost suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele. declaraţia privind procedurile de control intern. împreună cu justificări III. declaraţia privind procedurile de protecţie a intereselor financiare ale Comunităţii. 14 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare IV. evaluarea. Profilul raportului Profilul raportului va asista Comisia în procesarea rapoartelor privind certificarea. elementele importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare. proceduri de contabilitate.În general raportul trebuie să includă o declaraţie privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii. achiziţii. Raportul trebuie să stabilească pentru fiecare recomandare procedura şi aspectele de politică implicând atenţie şi răspunsul Agenţiei SAPARD. . V. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii: o evaluare a controalelor-cheie. . II. structura documentului (să determine dacă cuprinde justificarea primară cerută/documente necesare pentru a sprijini solicitarea). Dacă se ajunge la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară. împreună cu justificări II. serviciu de inspecţie. mecanismul controlului. declaraţii rezumative pentru fiecare dintre pct. Rezumat executiv cuprinzând opinia. concluziile şi recomandările detaliate. proceduri pentru angajamente şi plăţi. incluzând o descriere a obiectivului de control. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă: o evaluare a limitei până la care Agenţia SAPARD îndeplineşte toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă (proceduri scrise. împreună cu justificări Concluzii generale Recomandări Anexe Pentru fiecare măsură/submăsură şi funcţie comună (de exemplu: contabilitate. Recomandări Orice recomandări pentru îmbunătăţiri trebuie să fie clasificate cu referinţă la nivelul de importanţă pe care Organismul de certificare crede că ar trebui să fie atribuit fiecărei situaţii. separarea funcţiilor.minore: recomandări pentru care fiecare acţiune trebuie să asigure deplina conformitate cu criteriile de acreditare. funcţia de audit intern. constatările.intermediare: recomandări care sunt semnificative în contextul controlului Agenţiei SAPARD şi care cer o atenţie imediată din partea conducerii. după cum se cere în art. I. 6. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare: o evaluare a controalelor-cheie.majore: recomandări care cer atenţia imediată a directorului Agenţiei SAPARD. tehnologia informatică) anexa trebuie să stabilească activitatea realizată pentru fiecare obiectiv de control. declaraţia privind procedurile pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare. III şi IV menţionate mai sus şi secţiuni privind recomandările majore şi intermediare Introducere generală I.

pe . ANEXĂ la secţiunea E 5) Exemple de certificate de audit eliberate de Organismul de certificare Matricea opiniilor: Fără obiecţii Obiecţii Concluzii limitate negative Nelimitarea sferei de Necalificat (A) Calificat (B) Contra (E) cuprindere Limitarea sferei de Calificat (C) Refuz (D) cuprindere A. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. acţionând ca Organism de certificare. semnătura. Calificat . După opinia noastră conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Responsabilitatea noastră. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Auditul a inclus examinarea. (Data emiterii. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. denumirea şi adresa Organismului de certificare) B. Auditul a inclus examinarea. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Necalificat Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). complete şi clare. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Responsabilitatea noastră. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. numele şi poziţia. acţionând ca Organism de certificare. O listă cuprinzând recomandările trebuie să fie pregătită cel puţin cu următoarele informaţii: referinţa/recomandarea/statutul/acţiunea raportului. pe baza unor teste. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii.diferenţe observate Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. înregistrarea angajamentelor.

Auditul a inclus examinarea.limitarea sferei de aplicare . Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. acţionând ca Organism de certificare. 13 (ISA 13).limitarea sferei de cuprindere Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). 5) Conform Standardului internaţional privind auditul şi serviciile legate de acesta nr. numele şi poziţia. dacă există. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. complete şi clare. semnătura. (Data emiterii. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. (Data emiterii. numele şi poziţia. înregistrarea angajamentelor. documentele contabile şi înregistrările Agenţiei SAPARD pentru următoarele măsuri/submăsuri (conform raportului de audit. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Diferenţele au fost observate între conturile anuale. elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). complete şi clare. denumirea şi adresa Organismului de certificare) D.. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. conturile transmise Comisiei pentru anul financiar FEOGA 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale.000 CCC/100 euro) După opinia noastră. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. pagina P): (măsură/submăsură diferenţa (+/-) în moneda naţională şi euro maşini agricole -23. pagina P). pe baza unor teste. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. care s- au dovedit necesare. conturile ce urmează să fie transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. baza unor teste. După opinia noastră. semnătura. Din cauza (de exemplu) naturii înregistrărilor Agenţiei SAPARD/Organismului delegat etc. înregistrarea angajamentelor. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Opinie calificată . cu excepţia efectelor unor astfel de ajustări. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. Refuzul opiniei . 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. nu putem fi satisfăcuţi chiar dacă (se citează natura problemei) recurgem la alte proceduri de audit (conform raportului de audit. Responsabilitatea noastră. cu excepţia diferenţelor descrise în paragraful precedent. denumirea şi adresa Organismului de certificare) C.

(Data emiterii. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. din cauza efectelor problemelor discutate în paragraful precedent. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. complete şi clare. numele şi poziţia. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. În opinia noastră. pagina P). Nu putem să examinăm procedurile care fundamentează plăţile efectuate de organismele cu responsabilităţi delegate. din cauza restricţiilor existente în sfera de aplicare a activităţii noastre din partea Agenţiei SAPARD (conform raportului de audit. Responsabilitatea noastră. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. nu ne exprimăm opinia dacă conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Auditul a inclus examinarea. conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) nu sunt adevărate. Cheltuielile declarate de Agenţia SAPARD nu sunt în concordanţă cu plăţile şi chitanţele întocmite în perioada respectivă (conform raportului de audit. este de a exprima o opinie bazată pe auditul nostru. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. semnătura. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. denumirea şi adresa Organismului de certificare) E. . este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. acţionând ca Organism de certificare. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. pe baza unor teste. Responsabilitatea noastră. Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Auditul a inclus examinarea. acţionând ca Organism de certificare. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. înregistrarea angajamentelor. complete şi clare. pe baza unor teste. Din cauza semnificaţiei problemelor discutate în paragraful precedent. Opinie adversă Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). înregistrarea angajamentelor. pagina P).

Secţi. descentralizat la agenţiile de implementare din ţările 1 candidate 1. O astfel de amânare va fi subiect pentru: . scrutine şi evaluări ale licitaţiilor. (Data emiterii. după cum este stabilit la pct. F pct. denumirea şi adresa Organismului de certificare) SECŢIUNEA F: TEXTUL LEGISLAŢIEI COMUNITĂŢII. LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN REGLEMENTAREA C. 2.222/2000 PRIVIND REGULILE FINANCIARE APLICABILE SAPARD. care vor . Criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată Comisia va aplica următoarele criterii în vederea stabilirii agenţiilor de implementare din ţările partenere. Selecţia proiectului. Para. numele şi poziţia.prevederi specifice în ceea ce priveşte.criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată şi condiţiile minimale aplicabile de către aceste agenţii. 2. ADAPTATE ACESTUI ACORD 6) a) b) c) d) e) Nr. 1. Prevederi de aplicat de România în conformitate cu acest crt unea colul graful acord . procedurile de control financiar şi structurile finanţelor publice. pe baze des centralizate. A 3 şi 1 Criteriile minimale şi condiţiile pentru un management pct. 3. printre altele. obţinerea contractelor şi implementarea directivelor în ceea ce priveşte achiziţiile publice ale Comunităţii. 3. semnătura. 3 şi atribuirea de asistenţă agenţiilor de implementare. care trebuie să se înscrie în acordurile financiare cu fiecare ţară beneficiară. Nr. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. licitaţia şi contractarea vor fi subiecte 1 ale aprobării ex-ante de către Comisie.Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Arti. invitaţii la licitaţii. A 3 1 Pe baza unor analize de la caz la caz privind capacitatea de coordonare a unui pro gram/proiect la nivel naţional şi sectorial. Comisia poate decide amânarea cererii de aprobare ex-ante la care se referă pct.E. .

arătând în mod efectiv şi la timp gestionarea fondurilor Comunităţii sau măsuri naţionale de natură similară. 4. Această apreciere nu va prejudicia dreptul Comisiei şi al Curţii de Conturi de a verifica cheltuielile. Condiţii minimale pentru managementul descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate Descentralizarea în ţările candidate cu controlul ex-post de către Comisie poate fi considerată pentru o agenţie de implementare în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) demonstrarea unui control intern eficace. inclusiv funcţia de audit independentă şi un sistem de raportare contabil şi financiar la standarde internaţionale. 14 pct. responsabilităţi clare instituţionale şi personale. cu reguli interne ale procedurilor. (iii) un sistem de control financiar naţional în agenţia de implementare. 2. Acesta trebuie să aibă experienţă şi abilităţi corespunzătoare în audit. (ii) principiul separării puterilor trebuie să fie respectat astfel încât să nu apară conflicte de interese în ceea ce priveşte achiziţiile şi plăţile. să cunoască limbi străine şi să fie pregătit pentru desfăşurarea activităţii de implementare a programelor Comunităţii. 2. A 13 6 Punctul 4 Prevederile acestui punct nu vor afecta aplicarea în . (ii) un audit (un raport) financiar şi operaţional recent. (v) angajamentul responsabilului naţional cu autorizarea finanţării de a-şi asuma întreaga răspundere şi responsabilitate pentru Program. (iii) trebuie să existe un personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor. putea coordona asistenţa acordată pe baze descentralizate: (i) va exista un sistem bine pus la punct de coordonare a Programului. din secţiunea A din anexa la acest acord). aşa cum se prevede la titlul IX din Regulamentul financiar aplicabil la bugetul general al Comunităţii Europene (a se vedea art.6. (iv) reguli de achiziţionare care să fie andosate de Comisie.

4 4. Subpunctul 4. terenuri. Persoanele aflate la dispoziţia Comisiei în calitate de experţi naţionali prin detaşare pot . verificările pe teren şi inspecţiile pot fi realizate împreună de către Comisie şi autorităţile responsabile din România. care va fi anunţată în timp util despre obiectul. Comisia poate efectua inspecţii pe teren şi inspecţii la alţi operatori economici. în aşa fel încât să poată acorda ajutorul cerut. mijloace de transport sau la alte asemenea mijloace folosite în scopul desfăşurării afacerilor. Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi executate de autorităţi ale Comisiei şi responsabilitatea va fi a oficialilor şi a altor funcţionari guvernamentali autorizaţi.România a legilor care se referă la urmăriri penale sau cooperare juridică între ţările candidate menţionate la pct. aceştia fiind numiţi inspectorii Comisiei.1. În plus. Pentru a se facilita desfăşurarea de către Comisie a verificărilor operatorii economici vor fi apelaţi pentru a asigura accesul la sedii. scopul şi bazele legale ale verificărilor şi inspecţiilor. Subpunctul 4. Acolo unde este necesar. în scopul de a se asigura accesul la informaţiile necesare. 8 şi statele membre. 6 măsuri administrative şi penalizări în cazul în care există motive să se creadă că au fost comise neregula rităţi. Subpunctul 4. Astfel oficialii din România pot participa la inspecţii şi verificări pe teren. dacă România doreşte.3 Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi realizate de Comisie la operatori economici cărora le vor fi aplicate în conformitate cu prevederile pct. În plus se vor lua în considerare inspecţiile în curs sau cele deja efectuate de România conform legislaţiei sale în legătură cu aceleaşi obiective care privesc operatorii economici în cauză. 6).4.1 Atunci când Comisia decide să realizeze controale pe teren şi inspecţii conform prevederilor acestui punct. pentru stabilirea existenţei neregularităţilor.2 Verificările la faţa locului şi inspecţiile vor fi pregătite şi conduse de Comisie în cooperare cu autorităţile din România. Subpunctul 4. trebuie să se asigure că nu sunt realizate inspecţii de acest gen în acelaşi timp asupra aceluiaşi obiectiv şi cu privire la aceiaşi operatori economici implicaţi (a se vedea pct.

Comisia trebuie să se asigure că reprezentanţii şi organismele menţionate mai sus oferă toate garanţiile cu privire la competenţa tehnică. 8 şi poate solicita altor organisme externe să acţioneze sub responsabilitatea sa în vederea acordării asistenţei tehnice. la toate informaţiile şi documentaţia cu privire la operaţiunile care sunt cerute pentru coordonarea adecvată a verificărilor pe teren şi a inspecţiilor în condiţii similare.producţie. . cum ar fi: natura şi cantitatea bunurilor sau operaţiunile încheiate. Subpunctul 4. în particular.verificări fizice. Aceştia pot beneficia de aceleaşi facilităţi în desfăşurarea inspecţiilor ca şi inspectorii administrativi naţionali şi. în particular: .2. cu acordul României. Inspectorii Comisiei îşi vor exercita atribuţiile prin autorizaţii scrise.registre şi documente.progresul activităţilor şi investiţiilor pentru fiecare finanţare care a fost furnizată şi utilizarea investiţiilor realizate. În conformitate cu cerinţele acestui acord ei vor trebui să acţioneze conform legilor României. sisteme şi metode de ambalare şi dezambalare.4. . poate apela la colaborarea în calitate de observatori a reprezentanţilor din alte ţări candidate specificate la pct. .1. .crearea şi verificarea de eşantioane. 4. cum ar fi: facturile. listele cuprinzând termeni şi condiţii. împreună cu un document care să arate scopul şi subiectul verificării pe teren sau al inspecţiei. de copii de pe documentaţia justificativă. . Cu condiţia respectării acestui acord Comisia.5 4.asista la aceste verificări şi inspecţii. declaraţii privind materialele folosite şi munca prestată şi declaraţii bancare păstrate de operatori economici. . borderouri de plată.5. Verificările pe teren şi inspecţiile pot privi. Inspectorii Comisiei trebuie să aibă acces. independenţa şi păstrarea secretului profesional. fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în aceleaşi condiţii ca şi inspectorii administrativi naţionali şi în concordanţă cu legislaţia naţională. în care sunt precizate identitatea şi funcţia.date computerizate.

2. În cazul în care România intenţionează să folosească în alte scopuri informaţiile obţinute de oficialii care participă sub autoritatea sa în calitate de observatori. în realizarea rapoartelor lor se vor lua în considerare cerinţele procedurale stabilite prin legile naţionale ale României.6 4. Astfel de informaţii nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din instituţiile Comunităţii sau din România. În orice caz Comisia trebuie să informeze autorităţile menţionate mai sus despre rezultatul acestor verificări şi inspecţii. fără a se prejudicia prevederile acestui acord. fără a prejudicia prevederile acestui acord. Acolo unde inspecţia este realizată în colaborare. în conformitate cu cel de-al doilea subparagraf al sub punctului 4.. 4. . Inspectorii Comunităţii se vor asigura că.4.implementarea financiară şi tehnică a proiectelor subvenţionate. Comisia va raporta cât de repede posibil autorităţii competente a statului pe teritoriul căruia s-a executat verificarea pe teren sau inspecţia dacă s-au remarcat orice fapte sau suspiciuni în legătură cu vreo neregularitate în timpul verificărilor pe teren sau al inspecţiilor.6. aşa cum se precizează la pct.documente cu privire la buget şi contabilitate. în conformitate cu prevederile subpunctului 4. în particular cu privire la garanţia dovezilor. vor fi anexate la aceste rapoarte.6. 4. trebuie să obţină acordul ţării de la care au fost obţinute informaţiile. Materialele şi documentele justificative.6.5. Informaţiile comunicate sau dobândite în orice formă conform acestui punct trebuie să fie supuse secretului profesional şi protejate în acelaşi fel în care informaţiile similare sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespunzătoare aplicabile instituţiilor Comunităţii.4.2. ale căror funcţii necesită cunoaşterea lor.2. la controale şi inspecţii la faţa locului. inspectorii naţionali care iau parte la operaţiune trebuie să contrasemneze raportul elaborat de inspectorii Comisiei.2. 4.5.6. Acolo unde este necesar pentru România.1. şi nici nu pot fi utilizate de instituţiile Comunităţii pentru alte scopuri în afara celor de protecţie efectivă a intereselor financiare comunitare în toate ţările candidate. la cererea Comisiei trebuie să se ia măsuri preventive adecvate cu privire la legile naţionale. 4. Subpunctul 4. 4.3. Comisia trebuie să se asigure că acolo unde se .

2 7. 7 A 13 6 Subpunctul 7. care rezultă din activitatea sau omisiunea unui operator economic (vezi pct. România trebuie să ia toate măsurile necesare.1. persoanelor fizice şi juridice care au fost implicate în comiterea de neregularităţi sau care se aşteaptă să evite comiterea unei neregularităţi. 5 A 13 1 b) Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a acestui acord. de asemenea. . 8 şi statele membre în chestiunile penale. implementează prevederile acestui punct inspectorii săi trebuie să respecte prevederile Comunităţii şi prevederile legislaţiei naţionale cu privire la protecţia datelor personale. Acolo unde operatorii economici la care se face referire la subpunctul 4.1. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord.5. 4. Subpunctul 7.6. în conformitate cu legile naţionale. întreprinderi. Notificarea neregularităţilor care apar la finanţarea Comunităţii trebuie să fie făcută în conformitate cu prevederile acestui punct.3 sunt supuşi verificărilor pe teren sau inspecţiilor. Aceste prevederi nu trebuie să afecteze aplicarea în România a regulilor legate de procedurile penale sau cooperarea juridică dintre ţările candidate menţionate la pct. România trebuie să comunice Comisiei în termen de 3 luni de la încheierea Acordului multianual de finanţare: .1 7. trebuie să acorde inspectorilor Comisiei asistenţa necesară pentru a le permite să îşi îndeplinească îndatoririle în realizarea verificărilor pe teren şi a inspecţiilor.prevederile stabilite prin lege. care acţionează în concordanţă cu regulile naţionale şi fără a prejudicia prevederile acestui acord. şi. regulile şi acţiunile administrative pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art.1. 6 A pct. România. 4 şi 5 Măsurile administrative şi penalizările pot fi aplicate operatorilor economici persoane fizice sau juridice ori altor organisme recunoscute de legile naţionale (persoane private.2. 6). care a avut sau va avea un efect de prejudiciere asupra Comunităţii sau asupra unui punct nejustificat de cheltuială. acolo unde activitatea lor implică aplicarea incorectă a acestui acord prin atingerea sau lezarea contribuţiei Comunităţii. instituţii publice sau autorităţi locale ori regionale ale statului).

7.suma totală şi distribuirea ei între diferitele surse de finanţare. în cazul în care nu s-a realizat nici o plată. Comisia trebuie să studieze comunicările României şi trebuie să o informeze asupra concluziilor care urmează a fi trase. . În timpul ultimelor două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru România va raporta Comisiei orice neregularitate care a făcut subiectul investigaţiilor administrative sau juridice.1. trebuie să dea. Aceasta trebuie să rămână în contact cu România dacă este necesară extinderea aplicării prevederilor acestui punct. .2.1.2. 7.prevederi care au fost încălcate. . sumele care ar fi fost plătite greşit dacă neregularitatea nu ar fi fost descoperită. .2.perioada sau momentul în care s-a comis o neregularitate.. . detalii care privesc: . .3.3.lista cuprinzând autorităţile şi organismele responsabile pentru aplicarea măsurilor în conformitate cu prevederile art. Astfel. în afară de cazul în care erorile sau neglijenţele sunt detectate înaintea plăţii şi nu rezultă în nici o amendă administrativă sau juridică.2. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord. România va comunica Comisiei orice amendament la informaţiile furnizate în conformitate cu prevederile subpunctului 7.proiectul şi măsura avute în vedere. Subpunctul 7. .principalele prevederi legate de rolul şi de funcţionarea acestor autorităţi şi organisme şi procedurile de a căror aplicare sunt responsabile.3 7.natura şi sumele cheltuielilor.modurile în care se realizează o neregularitate. dacă este posibil.

data la care a fost realizat primul raport privind neregularităţile. .identitatea persoanelor fizice şi juridice implicate. . în măsura posibilităţilor. să furnizeze informaţiile lipsă când va trimite următoarele raporturi trimestriale privind neregularităţile către Comisie. acolo unde există temerea că: a) aceasta poate avea repercusiuni rapide în afara teritorialului său. suspendarea plăţilor şi posibilitatea recuperărilor. În cazul în care unele informaţii la care se referă subpunctul 7.modul în care a fost descoperită o neregularitate. În decurs de două luni de la sfârşitul fiecărui . . cele care privesc modurile de comitere a neregularităţilor şi maniera în care au fost descoperite nu sunt disponibile. Subpunctul 7. Un astfel de raport va trebui. în particular. 7. Subpunctul 7. . România şi alte ţări implicate.2.3. păstrată în cazurile în care astfel de informaţii nu sunt relevante în combaterea neregularităţilor în funcţie de caracterul acestora.acolo unde este necesar. .5 7.1 şi.3.5. să fie trimis simultan altor ţări candi date sau ţări membre relevante.1. şi/sau b) aceasta arată că a avut loc o nouă practică frauduloasă.autorităţile naţionale şi alte instituţii care au realizat raportul oficial despre neregularităţi.consecinţele financiare. România trebuie.. dacă este cazul.data şi sursa primei informaţii care a iscat suspiciuni ale existenţei unei neregularităţi. .4 România trebuie să raporteze Comisiei orice neregularitate descoperită sau care se presupune că a fost comisă.

.procedurile judiciare şi administrative instituite pentru recuperarea sumelor plătite greşit şi pentru impunerea de sancţiuni. la cererea expresă a Comisiei. fără a prejudicia prevederile art.3.2. atunci când România consideră că o sumă nu poate fi recuperată în totalitate sau nu se aşteaptă să fie recuperată în totalitate.8 din secţiunea A din anexa la acest acord. 14 pct.sumele care au fost recuperate sau care se aşteaptă să fie recuperate. Comisia poate cere în mod expres României să continue procedurile de recuperare.5. . 7. Comisia. poate să accepte rambursarea către România.măsuri intermediare de precauţie luate de România pentru a garanta recuperarea sumelor plătite greşit.trimestru. asupra procedurilor instituite ca urmare a tuturor neregularităţilor anterior notificate şi asupra schimbărilor importante care rezultă din acestea. 14 pct. . Atunci când autorităţile din România decid. 2.motivele pentru orice abandon al procedurilor de recuperare. realizat în condiţiile subpunctului 7. În eventualitatea existenţei situaţiei menţionate la subpunctul 7.5. fără a prejudicia prevederile art.6 Dacă nu sunt neregularităţi de raportat în perioada de .3. 7. 2. 7. dacă este posibil. trebuie să informeze Comisia printr-un raport special referitor la suma nerecuperată.5. chiar dacă aceste acţiuni sunt fără succes.orice abandon al acţiunilor penale.5.8 din secţiunea A.2. . să iniţieze sau să continue acţiunile legale cu privire la recuperarea sumelor plătite necorespunzător. Fără a prejudicia prevederile art. inclusiv: .4. 14 pct. în întregime sau în parte.. să fie notificată înainte de luarea unei decizii. a tuturor costurilor juridice şi a costurilor legate direct de acţiunile legale. 2.8 din secţiunea A. România trebuie să informeze Comisia cu privire la orice raport anterior. România trebuie să notifice Comisiei cu privire la deciziile administrative sau juridice ori la aspectele principale cuprinse în acest document cu privire la îndeplinirea acestor proceduri. Subpunctul 7. la prezentarea documentelor de evidenţă. Comisia trebuie.

7. Comisia trebuie să menţină contacte potrivite cu România în scopul completării informaţiei despre neregularităţile la care se referă subpunctul 7.2. România trebuie să informeze Comisia despre acest lucru în aceeaşi limită de timp care este stabilită la subpunctul 7. Independent de contactele menţionate la subpunctul 7.. 8. ale căror sarcini presupun accesul la aceste informaţii.5 şi 7. instituţiilor statelor membre sau Comunităţii doar atunci când acest lucru este necesar în vederea prevenirii sau urmăririi neregularităţilor ori pentru a se stabili dacă o neregularitate afirmată a avut loc.7.8. în scopul de a examina împreună cu aceştia informaţiile cerute la subpunctele 7.4. Numele persoanelor juridice sau fizice pot fi dezvăluite altor ţări candidate menţionate la pct.7. .5 şi. 7.7.1.1.referinţă. în particular.4. Informaţiile comunicate sau obţinute în orice formă.3. 7. Comisia trebuie să organizeze întâlniri informaţionale pentru reprezentanţii ţărilor candidate menţionate la pct. în particular.3.1.8 7. La cererea României sau a Comisiei România şi Comisia trebuie să se consulte între ele în scopul evitării interpretărilor care prejudiciază interesele Comunităţii şi care apar în cursul implementării prevederilor în vigoare.1. 7.3. măsurile preventive şi procedurile legale.7. Subpunctul 7. în legătură cu procedura la care se referă subpunctul 7.2. 7.3.4. 7. Informaţiile la care se referă acest punct nu pot fi trimise. Comisia trebuie să informeze România în cazul în care natura neregularităţii sugerează că practici similare sau identice pot apărea în alte ţări. 8.7. 7.7 7. Subpunctul 7. România şi Comisia trebuie să ia toate precauţiunile necesare pentru a asigura că informaţiile pe care le schimbă rămân confidenţiale.8.3. în particular cu privire la concluziile ce pot fi trase de aici în legătură cu neregularităţile. la posibilitatea de recuperare.8. cu excepţia cazului în care România le furnizează aşa cum a fost convenit în mod expres. altor persoane decât cele din România sau din instituţiile Comunităţii.8. 7. 7.

România. În cazul în care se constată neregularităţi privind valori mai mici decât echivalentul în lei a 4. Republica Estonia. cu condiţia ca debitul să nu fi fost lichidat în conformitate cu regulile prevăzute în art. 14 pct. 2. Republica Cehă. În plus aceste informaţii nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute la acest punct. trebuie să fie supuse secretului profesional şi să fie protejate în acelaşi fel ca şi informaţiile similare care sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespondente aplicabile instituţiilor Comunităţii. ca o persoană implicată în neregularitatea respectivă.1 . cu excepţia cazului în care autorităţile care au furnizat aceste informaţii şi-au dat consimţământul în mod expres şi cu condiţia că prevederile în vigoare în ţara în care se găseşte autoritatea beneficiară nu interzic asemenea comunicări sau utilizări. A art. România nu trebuie să înainteze Comisiei informaţia prevăzută la subpunctele 7. 7.1.5. O asemenea persoană trebuie să înceteze să mai fie tratată. 2. Autoritatea competentă din România care a furnizat aceste informaţii trebuie să fie informată corespunzător despre această utilizare. Prevederile subpunctelor 7. Subpunctul 7. în virtutea noti ficării prealabile. referitoare la acest punct.4 nu vor împiedica utilizarea în nici o acţiune sau în proceduri legale instituite şi care nu sunt conforme cu acest acord a informaţiilor obţinute în baza acestui punct. În cazul în care România anunţă Comisia că o persoană fizică sau juridică al cărei nume a fost comunicat Comisiei în baza acestui punct se dovedeşte la o verifi care viitoare că nu a fost implicată în nici o neregularitate. 14 Republica Ungară.1-7. Subpunctul 7.000 euro din bugetul Comunităţii. şi 7.3. 8. Republica Polonia. 3 Subpunctul 9. Comisia trebuie să îi infor meze despre acest fapt pe toţi cei cărora le-a comunicat acel nume.8 din secţiunea A din anexa la acest acord.8.10 7.9 Sumele recuperate trebuie să fie distribuite de România şi de Comunitate proporţional cu cheltuielile deja făcute de acestea.6 Republica Bulgaria.5 decât dacă Comisia o solicită în mod expres. Republica Lituania. 7.8.10. Republica Letonă. A art. Republica Slovacia şi Republica Slovenia 9.6.8. în baza acestui punct.8.

2.2. O cerere de conciliere este admisibilă numai dacă reglementarea financiară recomandată de Comisie cu privire la un capitol de buget: . 12 din secţiunea A din anexa la acest acord şi a discuţiilor bilaterale asupra acelor prevederi. şi c) la sfârşitul investigaţiior să elaboreze un raport asupra rezultatelor eforturilor sale de reconciliere. ca urmare a prevederilor art. 12 din secţiunea A şi la acest punct. a cărui adresă va fi notificată României în comunicarea respectivă. România trebuie să supună o problemă Organismului în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării la care se face referire la subpunctul 9. care primeşte notificare din partea Comisiei conform prevederilor sub punctului 9.2. care. Subpunctul 9. făcând orice remarci pe care le consideră necesare.1. Sarcinile Organismului de conciliere sunt următoarele: a) să examineze orice problemă la care se face referire de către România.2 9. 9. primeşte notificarea formală din partea Comisiei.1. Pentru scopurile stadiilor procedurii de lichidare a conturilor: a) poziţia Organismului nu trebuie să prejudicieze decizia finală a Comisiei privind lichidarea conturilor. 9. a concluziei că asemenea articole de cheltuieli realizate de România nu sunt eligibile pentru Program: b) să încerce să reconcilieze poziţiile divergente ale Comisiei şi ale României.12 9.fie depăşeşte 0. cu referire la art. prin trimiterea unei cereri motivate de conciliere la Secretariatul Organismului de conciliere.2.1 a).fie reprezintă mai mult de 25% din cheltuiala totală . b) faptul de a nu supune o problemă Organismului nu trebuie să prejudicieze României.1 a).1.1. precum şi să menţioneze punctele disputei rămase nerezolvate.5 milioane euro.1.1. .

9.3.1 a) România solicită şi demonstrează că problema este una de principiu şi priveşte aplicarea regulilor Comunităţii.3 9.2. şi . Subpunctul 9. Raportul la care se face referire în subpunctul 9. 9.2. 9.1. cvorumul fiind de 3.4.1 c) trebuie să stabilească motivele pentru care poziţiile nu pot fi reconciliate. 9. La sfârşitul investigaţiilor trebuie să le trimită raportul la care s-a făcut referire în subpunctul 9. Secretariatul Organismului trebuie să confirme primirea cererii de conciliere.Comisiei.3.6. dacă în timpul discuţiilor bilaterale la care se face referire la subpunctul 9. Raportul elaborat în limita de timp stabilită trebuie să fie trimis: .3.1 c). dacă într-o funcţie anterioară a fost personal implicat în problema supusă concilierii. Suplimentar.2. Ele trebuie să fie înregistrate de .1. Fără a prejudicia prevederile subpunctului 9. Nici un membru nu poate să ia parte la lucrările Organismului sau să semneze un raport.3.1. bazându-se pe evidenţa din dosar şi pe o audiere corectă a Comisiei şi a autorităţilor naţionale în discuţie. Organismul trebuie să conducă investigaţiile cât de prompt posibil. . rapoartele trebuie să fie adoptate de majoritatea absolută a membrilor prezenţi.anuală a României din capitolul de buget respectiv.ţării care a supus problema Organismului. Organismul trebuie să se întrunească la sediul central al Comisiei.celorlalte ţări aplicante.2. Secretariatul Organismului trebuie să fie asigurat de personalul Comisiei. în cazul în care este propusă decizia de lichidare a conturilor.5. Dacă în termen de 4 luni de când a fost supus un caz Organismul nu a reuşit să reconcilieze poziţiile Comisiei şi României. preşedintele Organismului poate să declare cererea de conciliere ca fiind admisibilă. 9.2. 9.3. procedura de conciliere se consideră că a eşuat. Rapoartele trebuie să fie semnate de preşedinte şi de membrii care au luat parte la deliberări.3.2.

2. 2 şi 7 din această secţiune. Fiecare parte contractantă îşi va nominaliza arbitrul în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii. Aceste informaţii sunt confidenţiale şi acoperite de obligaţia păstrării secretului profesional.un arbitru va fi numit de Comisie. fără să ţină seama sau să accepte instrucţiuni de la vreun guvern sau organism. Orice diferend între părţile contractante cu privire la acest acord.4. asociaţii for mate din una sau mai multe asemenea autorităţi ori organisme guvernate de legea publică.1. şi .2. autorităţi regionale sau locale. .un arbitru va fi numit prin acordul părţilor contractante sau.înfiinţat pentru un scop precis care este în interes general. de autorităţi locale sau regionale ori de alte organisme guvernate de legea publică. care nu este rezolvat între părţile contractante. organisme guvernate de legea publică. . 5. Subpunctul 9. . 2. Un organism guvernat de legea publică înseamnă orice organism: . Tribunalul de arbitraj constituit pentru fiecare caz individual va fi alcătuit din 3 arbitri numiţi după cum urmează: .un arbitru va fi numit de România.SAPARD 1. Membrii Organismului trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle în mod independent.4. va fi decis conform arbitrajului de către un tribunal de arbitraj. 10 A art. care nu are caracter industrial sau comercial. p.care este finanţat în cea mai mare parte de stat sau de autorităţi regionale ori locale sau de alte organisme guvernate de legea publică ori este obiectul supravegherii manageriale al acestor organisme sau are o conducere administrativă. 3. managerială ori de supraveghere.4 9. secretariat. mai mult de jumătate din numărul membrilor numiţi de stat.care are personalitate juridică. Fiecare parte contractantă are dreptul să invoce procedura de rezolvare a diferendelor. __________ 6) OJ L 253. şi . în concordanţă cu prevederile pct. 9. 7 octombrie 2000.7 Organismele publice care au dreptul la contracte de lucrări 14 publice trebuie să fie sta tul. SECŢIUNEA G: REZOLVAREA DIFERENDELOR . Membrii Organismului nu pot să dezvăluie nici o informaţie primită de ei în perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Organismului.

1.) nr.268/1999 din 21 iunie 1999 privind suportul Comunităţii pentru măsurile de preaderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în ţările candidate din centrul şi estul Europei în perioada de preaderare 1). 1. 7. este necesar să se stabilească condiţiile pentru execuţia Programului pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi orice amendament la acesta în România. denumită în continuare Comunitate. 5. 5. restul costurilor va fi suportat în părţi egale de părţile contractante. acţionând pentru şi în numele Comunităţii Europene.E.906/89 2). care furnizează o contribuţie financiară a Comunităţii. 6. denumit în continuare România. 4(5) din Reglementarea (C. ____________ *) Traducere. adoptă următorul acord: .268/1999 în data de 12 decembrie 2000. a fost stabilit prin Reglementarea Comisiei (C. acţionând pentru şi în numele României. 4. denumit în continuare SAPARD. 1. România a aprobat un plan pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi l-a prezentat ca program Comisiei pentru aprobare. şi Guvernul României. pe de altă parte. 3. întrucât: 1.dacă acestea nu cad de acord. 12(2) din Reglementarea Comisiei (C. de către preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Deciziile sale vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante.) nr. 4. Dacă orice arbitru numit demisionează.) nr. 3. 2. Tribunalul de arbitraj va lua în considerare legislaţia relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Toate deciziile vor fi luate prin vot majoritar de către tribunalul de arbitraj. denumită în continuare Comisia.266/1999 din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului către ţările candidate în cadrul strategiei de preaderare şi care modifică Reglementarea Comisiei (C. Programul trebuie să fie executat pe o bază descentralizată urmând decizia Comisiei ce conferă managementul asistenţei unei agenţii în România. România este eligibilă să fie beneficiară în cadrul SAPARD. luată în conformitate cu art. 2. planul a fost aprobat ca program pentru agricultură şi dezvoltare rurală printr-o decizie luată în conformitate cu art. 3 şi 4 şi va avea toate puterile şi sarcinile arbitrului iniţial. denumite în continuare părţi contractante.E. un asemenea arbitru va fi numit de preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Fiecare parte contractantă va suporta costurile propriului arbitru şi ale reprezentanţilor în procedurile de arbitraj. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 5 iulie 2001 ACORD MULTIANUAL DE FINANŢARE din 2 februarie 2001 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene*) Comisia Comunităţilor Europene.E. pe de o parte. alt arbitru va fi numit în concordanţă cu prevederile pct. Procedura de arbitraj va fi stabilită de tribunal.E.) nr. un program special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Dacă una dintre părţile contractante nu reuşeşte să numească un arbitru într-o perioadă de 3 luni de la primirea solicitării de arbitraj. decedează sau este în incapacitate de a acţiona.

Astfel de misiuni. 2. inspecţii la faţa locului asupra: . a furnizorilor de bunuri şi servicii către beneficiari cărora li s-a acordat asistenţă în cadrul Programului. 3: Inspecţie şi audit 1. b) inspecţii legate de neregularităţi şi fraude. Acest acord stabileşte cadrul administrativ. luând în considerare cerinţele acestui acord. Comisia şi Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă. 2. Se va asigura că. Prin aderarea la Uniunea Europeană România va pierde dreptul la finanţare în cadrul Programului. unde este cazul. 1: Obiectiv 1. Acestea sunt singurele instrumente care determină un angajament financiar din partea Comunităţii faţă de România. şi orice amendamente la acesta vor fi executate în România. să trimită agenţi sau reprezentanţi autorizaţi pentru a îndeplini: a) misiuni financiare. . 2.proiectelor şi beneficiarilor. tehnice sau de auditare în România. Comunitatea va anunţa anticipat autorităţile din România despre aceste misiuni şi auditări. b) acolo unde este cazul. sistemele şi conturile aparţinând proiectelor şi. 2: Acordul anual de finanţare 1. În caz de conflict prevederile acestui acord vor prevala faţă de prevederile Programului. nu mai târziu de data la care proiectele sunt selectate. amendamente la prevederile acestui acord. 3. Angajamentul financiar al Comunităţii va fi stabilit în acordurile anuale de finanţare. Se va asigura că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au dreptul să inspecteze toată documentaţia relevantă. Fiecare acord anual de finanţare va stabili: a) doar pentru anul respectiv angajamentul financiar maxim al Comunităţii pentru România şi perioada de valabilitate a acestui angajament. legal şi tehnic conform căruia Programul pentru agricultură şi dezvoltare rurală. unde este cazul. denumit în continuare Program. denumită în continuare Curtea de Conturi. vor avea dreptul. cu privire la execuţia Programului. a serviciilor finanţate de Program în conformitate cu procedurile contabile adecvate.Art. a acordului/acordurilor anual/anuale de finanţare şi a deciziei Comisiei la care face referire art. toţi beneficiarii sunt informaţi cu privire la faptul că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au dreptul de a realiza inspecţii la faţa locului. 3. şi . România va asigura execuţia adecvată a Programului în România pe o bază descentralizată. precum şi a certificatelor de origine. Art. auditări sau inspecţii pot implica în particular o examinare a sistemelor şi procedurilor. Cu privire la respectarea acestui acord trebuie să se înţeleagă că acesta include şi respectarea Programului.în particular cu referire la verificarea realităţii economice a ofertelor şi recepţiilor. După aprobarea de către Comisie a Programului şi încheierea prezentului acord un acord anual de finanţare va trebui să fie încheiat în fiecare an. Art. în conformitate cu prevederile acestui acord. serviciilor finanţate în cadrul Programului. România va păstra înregistrări şi bilanţuri adecvate pentru identificarea proiectelor şi.

în conformitate cu obligaţiile lor specifice. Art. monitorizarea şi evaluarea Programului Secţiunea C . legate de angajamentele şi cheltuielile finanţate în cadrul Programului. Fără a afecta drepturile şi obligaţiile care rezultă din acest acord. (iii) de a înceta preluarea oricărei noi obligaţii din partea Comunităţii. Art. În cazul detectării unei neconformităţi cu obligaţiile din acest acord. cu justificarea (justificările) necesară. listele de verificări privind controlul standard. implementarea Programului în cadrul acestui acord. Art. 2. şi va lua măsurile necesare pentru a facilita munca agenţilor menţionaţi mai sus şi a reprezentanţilor Comunităţii în cadrul acestui acord. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă.Managementul financiar Secţiunea B . 7: Condiţiile detaliate Condiţiile detaliate privind executarea acestui acord sunt stabilite în anexă. toate documentele şi informaţiile. şi (iv) dacă este cazul. 5: Limba folosită 1. inclusiv cele create sau înmagazinate pe suport electronic. în urma unei cereri din partea Comisiei. liniile directoare. În cazul în care una dintre părţile contractante detectează un astfel de eşec. la care se face referire în art. de a rezilia acordul. Comisia şi România vor monitoriza. legislaţia naţională relevantă. după cum urmează: Secţiunea A . 2. dacă cealaltă parte nu reuşeşte să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale referitoare la acest acord. România va furniza. România se va asigura că pentru examinarea de către Comisie.3. legată de acest acord. 4: Rezolvarea diferendelor Diferendele dintre părţile contractante. Art. la cererea agenţilor şi reprezentanţilor la care s-a făcut referire în paragraful 1. notificările administrative relevante. România va asigura textele în limba engleză cu promptitudine. legate de acest acord. documentele şi formularele standard vor fi disponibile în limba engleză. şi b) îşi rezervă dreptul cu privire la Program.Prevederi generale . oricare dintre părţile contractante poate rezilia acest acord. manualele cu proceduri scrise. În cazul în care este necesară documentaţie în alt scop decât cel de examinare. 11 şi 12 din secţiunea A din anexă: (i) de a face corecţii financiare împotriva României. 6: Rezilierea acordului I. dar aceasta nu este disponibilă în limba engleză. aceasta trebuie să înştiinţeze imediat cealaltă parte contractantă. vor fi rezolvate în conformitate cu secţiunea G din anexă.Managementul. cu efect din momentul în care a fost detectată prima dată neconformitatea. se va face în limba engleză. dar fără a afecta deciziile la care se face referire în art. (ii) de a înceta transferul banilor spre România. Comisia: a) va notifica României cu privire la intenţiile sale. Orice comunicare între Comisie şi România.

sectorul 5. Art. va fi adresată astfel: Pentru Comunitate: Comisia Comunităţilor Europene Direcţia generală pentru agricultură.Rezolvarea diferendelor . Hildegard Carola Puwak.Textul legislaţiei Comunităţii. 9: Intrarea în vigoare Acest acord va intra în vigoare la data la care ambele părţi contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru încheierea sa.teodorovici@mie. adaptate acestui acord Secţiunea G . Anexa la acest acord face parte integrantă din acesta. 2. nr. doar textul în limba engleză fiind autentic. Secţiunea D . latura Nord. Franz Fischler. 17. 200 B-1049 Bruxelles Telefon: 00 32 2 2967 337 Fax: 00 32 2 29 51746 E-mail: agri-sapard@cec. Semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001. membru al Comisiei Europene Pentru România.ro Art.coordonatorul naţional al asistenţei . Pentru Comisia Comunităţilor Europene. Bucureşti Telefon: 00 40 1 3011623 Fax: 00 40 1 3011626 E-mail: eugen. Art.Declaraţiile de cheltuieli anuale şi trimestriale Secţiunea E .E.SAPARD.int Pentru România: Ministerul Integrării Europene Str.eu. 10: Semnare Acest acord este elaborat în două exemplare în limbile engleză şi română. 8: Puncte de contact Corespondenţa privind orice aspect legat de scopul acestui acord.222/2000 privind regulile financiare aplicabile SAPARD 3). la care se face referire în Reglementarea C.Liniile directoare pentru Organismul de certificare Secţiunea F . Apolodor nr. dacă este cazul menţionându-se numărul şi titlul Programului. ministrul integrării europene . Unitatea SAPARD Rue de la Loi.

7 octombrie 2000. j) contribuţia Comunităţii înseamnă partea cofinanţată de Comunitate din cheltuielile publice totale eligibile efectuate în cadrul Programului. p. h) proiect înseamnă orice operaţiune întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului. este utilizat exclusiv pentru tranzacţiile SAPARD. e) contul euro SAPARD înseamnă contul deschis de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. f) anul financiar înseamnă anul calendaristic de la 1ianuarie la 31 decembrie. în numele României. care permite proiectelor să fie cofinanţate. pentru a primi plăţile menţionate în art.__________ 1) OJ L 161. raportează asupra sistemelor de management şi control şi verifică elementele de cofinanţare. monitorizează şi retrage acreditarea Agenţiei SAPARD. i) beneficiar final înseamnă organizaţia publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect. 2) OJ L 161. 5. Doar o singură agenţie SAPARD poate fi acreditată în orice moment în România. d) Organismul de certificare înseamnă organismul care este independent operaţional de Agenţia SAPARD şi stabileşte atestarea conturilor. g) măsură înseamnă mijlocul prin care o prioritate este implementată. Art. care acţionează în calitate de Autoritate competentă. 2: Definiţii Pentru obiectivele acordului următoarele definiţii trebuie să fie aplicate: a) Fondul Naţional înseamnă organismul numit de România şi aflat sub responsabilitatea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. într-o instituţie financiară sau la trezorerie. care este purtător de dobândă în condiţii comerciale normale. 26 iunie 1999. 1: Scop Această secţiune stabileşte prevederile financiare pentru execuţia Programului. 68. este menţinut în euro şi nu face obiectul nici unei taxe sau unui impozit. 3) OJ L 253. aflat sub responsabilitatea acestora. b) Autoritatea competentă înseamnă organismul din România care: (i) conferă. şi (ii) numeşte un organism de certificare. 87. p. c) Agenţia SAPARD înseamnă organismul stabilit de România care funcţionează sub responsabilitatea acesteia şi care îndeplineşte o funcţie de implementare şi o funcţie de plată. precum şi un set de sarcini specifice. 7 din această secţiune. ANEXĂ SECŢIUNEA A: MANAGEMENTUL FINANCIAR Art. . Execuţia Programului trebuie să facă obiectul adoptării deciziei Comisiei care acordă managementul asistenţei unei agenţii şi în condiţiile contextului acelei decizii. 26 iunie 1999. p. unei măsuri i se alocă o contribuţie din partea Comunităţii şi a României.

Art. de plată şi de control intern ale Agenţiei SAPARD oferă următoarele garanţii: a) admisibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de autorizarea plăţii. asigurându-se respectarea condiţiilor şi a articolelor la care se face referire în primul subparagraf al paragrafului 1. Pentru stabilirea respectării condiţiilor şi a articolelor menţionate în primul subparagraf Comisia: a) va examina procedurile şi structurile Fondului Naţional legate de implementarea Programului şi procedurile şi structurile Agenţiei SAPARD şi. dacă este cazul. 6 paragraful 5 din această secţiune. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va fi punctul de contact pentru informaţiile financiare transmise între Comisie şi România. . b) va realiza verificări la faţa locului. conţinutul acestora şi la acţiunile întreprinse ca urmare a rezultatelor acestor verificări. b) angajamentele şi plăţile efectuate sunt înregistrate corect şi în întregime în conturi. aceste organisme trebuie să transmită rapoarte Agenţiei SAPARD cu privire la numărul de verificări făcute. 5. înainte de luarea deciziei care conferă managementul asistenţei unei agenţii SAPARD. d) eligibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de semnarea contractelor cu beneficiarii şi de înregistrarea angajamentului. Examinarea va include în special aranjamentele care au fost adoptate pentru a proteja interesele Comunităţii cu privire la tranzacţiile ce vor fi finanţate prin Program.k) cheltuieli publice înseamnă cheltuielile Comunităţii plus alte cheltuieli publice ale tuturor organismelor publice din România. b) protecţia trezoreriei. ţinându-se seama de prevederile art. 2. 6 şi 14 din această secţiune. c) documentele necesare sunt transmise la momentul şi în formatul cerut. şi la art. 4: Atribuţiile Autorităţii competente 1. România va trebui să se asigure întotdeauna că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării din România poartă întreaga responsabilitate financiară şi obligaţia pentru fondurile primite din contribuţia Comunităţii. 2. 4 paragraful 3. Agenţia SAPARD trebuie să păstreze toată documentaţia care justifică plăţile efectuate şi documentele cu privire la efectuarea controalelor administrative şi fizice stabilite. şi anume: a) execuţia plăţilor. Decizia de a conferi managementul asistenţei unei agenţii SAPARD în România poate fi luată pe o bază provizorie. art. Acolo unde documentaţia este păstrată de organismele responsabile pentru autorizarea cheltuielii. România se va asigura că înainte de acreditarea Agenţiei SAPARD Autoritatea competentă trebuie să fie sigură că aranjamentele administrative. România va permite Comisiei să verifice respectarea condiţiilor menţionate la pct. 5 paragraful 3 şi cu art. contabile. 5 şi 14 din această secţiune. 3: Conferirea managementului asistenţei 1. 1 şi 3 din secţiunea F. 4. procedurile şi structurile altor organisme cărora li s-au delegat sarcini în conformitate cu art. denumite în continuare în această secţiune condiţiile. România se va asigura că decizia Autorităţii competente de a acredita Agenţia SAPARD este luată pe baza unei examinări care acoperă structurile şi procedurile privind aranjamentele la care se face referire în paragraful 1. Art. 3.

c) securitatea computerelor;
d) menţinerea înregistrărilor contabile;
e) separarea îndatoririlor şi suficienţa controalelor interne şi externe;
f) garanţiile de obţinut;
g) sumele de colectat;
h) selecţia proiectelor, ofertarea, contractarea;
i) respectarea regulilor de achiziţie.
3. Examinarea la care se face referire în paragraful 2 trebuie să fie făcută la
standardele de audit internaţional acceptate.
Autoritatea competentă poate delega conducerea examinării către alte organisme. În
toate cazurile responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, în numele României, va
purta întreaga răspundere.
4. Acreditarea poate fi oferită provizoriu pentru o perioadă care urmează să fie fixată
în funcţie de seriozitatea problemei de care depinde implementarea oricăror schimbări
în aranjamentele administrative sau contabile. În situaţiile în care este prevăzută o
astfel de acreditare provizorie, trebuie să fie respectate prevederile art. 5 şi 14 din
această secţiune, în particular următoarele criterii:
(i) proceduri scrise;
(ii) separarea îndatoririlor;
(iii) aprobarea preproiectelor şi verificarea preplăţilor;
(iv) procedurile de plată;
(v) procedurile de contabilitate;
(vi) securitatea computerelor;
(vii) audit intern şi, unde este cazul, prevederi pentru achiziţii publice.
5. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sistemul de contabilitate al Agenţiei
SAPARD respectă standardele de contabilitate internaţional acceptate.
6. Dacă Autoritatea competentă este sigură că Agenţia SAPARD respectă toate
cerinţele relevante, trebuie să înceapă acreditarea. În caz contrar trebuie să trimită
Agenţiei SAPARD instrucţiunile legate de aranjamentele administrative şi de
contabilitate şi, în particular, cele legate de orice condiţii cerute Agenţiei SAPARD care
trebuie să fie îndeplinite înainte de acreditare.
7. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei
următoarele particularităţi despre Agenţia SAPARD care îl acreditează să îndeplinească
sarcinile stabilite în art. 5:
a) denumirea şi statutul Agenţiei SAPARD;
b) condiţiile administrative, de contabilitate şi control intern în care sunt realizate
plăţile legate de implementarea Programului;
c) actul acreditării care trebuie să constea într-o confirmare scrisă a faptului că
organismul respectă criteriile de acreditare şi, acolo unde este cazul, trebuie să
stabilească instrucţiuni cu privire la schimbări şi la perioadă;
d) informaţii cu privire la următoarele:
(i) responsabilităţile învestite în ea;
(ii) alocarea responsabilităţilor între departamentele sale;

(iii) relaţiile sale cu alte organisme, publice sau private, care au, de asemenea,
responsabilităţi în executarea măsurilor pentru care se fac cheltuieli în cadrul
Programului;
(iv) procedurile prin care cererile beneficiarilor sunt primite, verificate şi validate şi
prin care cheltuiala este autorizată, plătită şi contabilizată;
(v) previziunile pentru audit intern.
Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze Comisia în avans
despre orice schimbări propuse la aceste particularităţi înainte ca ele să fie
implementate.
8. România se va asigura că Autoritatea competentă monitorizează acreditarea şi,
dacă se constată o neîndeplinire în respectarea oricărui criteriu stabilit în paragraful
4(i)-(vii) prin operaţiuni ale Agenţiei SAPARD, va retrage imediat acreditarea.
Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze imediat Comisia.
Art. 5: Funcţiile de implementare şi de plată ale Agenţiei SAPARD
1. Funcţia de implementare a Agenţiei SAPARD va cuprinde:
a) primirea cererilor de finanţare şi publicarea termenilor şi condiţiilor de eligibilitate;
b) selectarea proiectelor, inclusiv cereri pentru prioritizarea criteriilor;
c) verificarea cererilor pentru aprobarea proiectelor pe baza termenilor şi condiţiilor de
eligibilitate şi cu respectarea acestui acord, incluzând, dacă este cazul, prevederi cu
privire la achiziţiile publice;
d) stabilirea de obligaţii contractuale în scris între Agenţia SAPARD şi beneficiari,
incluzând informaţiile referitoare la posibile sancţiuni în cazul neconformităţii cu acele
obligaţii şi, dacă este cazul, eliberarea aprobării pentru începerea lucrării;
e) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii atât înainte, cât şi după
aprobarea proiectului;
f) urmărirea activităţilor pentru a asigura progresul proiectelor ce sunt implementate;
g) raportarea progresului măsurilor ce sunt implementate pe baza indicatorilor;
h) asigurarea că beneficiarul este informat cu privire la contribuţia Comunităţii la
proiect.
2. Funcţia de plată a Agenţiei SAPARD trebuie să includă:
a) verificarea solicitărilor de plată;
b) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii plăţii;
c) autorizarea plăţii;
d) executarea plăţii;
e) contabilitatea angajamentelor şi a plăţilor;
f) dacă este necesar, prin obligaţiile contractuale dintre Agenţia SAPARD şi beneficiar
sau prin prevederile Programului, controale asupra beneficiarilor după plata ajutorului,
pentru a se stabili dacă termenii şi condiţiile de eligibilitate ale ajutorului
nerambursabil continuă să fie respectate.
3. În cazul în care funcţiile de implementare şi de plată nu sunt îndeplinite într-o
singură structură administrativă, Agenţia SAPARD le poate delega către alte părţi care
asigură respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 2.3.1-2.3.8 ale art. 14 din această
secţiune. În nici un caz funcţiile de executare a plăţilor şi funcţia de contabilizare a
angajamentului şi plăţii, stabilite în art. 14 pct. 1.2 şi 1.3 din această secţiune, nu pot

fi delegate. Aprobarea proiectului, controalele pe teren şi procesele de plată trebuie să
se bazeze pe o separare corespunzătoare a atribuţiilor.
4. România se va asigura că orice schimbare propusă în aranjamentele de
implementare sau de plată ale Agenţiei SAPARD după acreditarea sa este prezentată
Comisiei de către Autoritatea competentă pentru examinare înaintea implementării.
5. România se va asigura că, atunci când Agenţia SAPARD nu îndeplineşte, de
asemenea, funcţiile de autoritate de management prevăzute la art. 2c) din secţiunea
B, Agenţia SAPARD va comunica acelei autorităţi informaţiile necesare pentru ca
aceasta să îşi îndeplinească funcţiile.
6. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte de infrastructură de un anumit tip, care
generează de obicei venit net substanţial, Agenţia SAPARD va evalua, înainte de a
intra în aranjamente contractuale cu un potenţial beneficiar, dacă proiectul este de
acel tip. Când se poate ajunge la concluzia că proiectul respectiv este de acel tip,
Agenţia SAPARD se va asigura că ajutorul public din toate sursele nu depăşeşte 50%
din costul total eligibil.
7. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte, cu excepţia acelora în infrastructură de
un tip care nu generează venit net substanţial, Agenţia SAPARD se va asigura că
acumularea ajutorului public acordat în cadrul Programului din toate sursele nu
depăşeşte 50% din costul total eligibil al oricărui proiect. Măsurile pentru pregătirea
personalului sunt considerate ca fiind capital uman şi nu sunt investiţii în sensul
acestui paragraf.
Art. 6: Atribuţiile Organismului de certificare
1. România se va asigura că atribuţiile Organismului de certificare vor cuprinde:
a) eliberarea unui certificat privind contul anual al Agenţiei SAPARD, precum şi pentru
contul euro SAPARD, în ceea ce priveşte integralitatea, acurateţea şi veridicitatea
acestor conturi;
b) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management şi de control
ale Agenţiei SAPARD referitor la capacitatea lor de a asigura conformitatea cheltuielilor
cu prevederile art. 7 paragraful 1 din această secţiune;
c) verificarea existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţional specificat
în art. 8 paragraful 2 din această secţiune.
2. Organismul de certificare trebuie să fie un departament sau un organism
independent din punct de vedere operaţional faţă de Agenţia SAPARD şi care are o
vocaţie tehnică potrivită.
3. Certificatul la care se face referire în paragraful 1 trebuie să se bazeze pe o
examinare a procedurilor şi pe un eşantion al tranzacţiilor. Trebuie să acopere
conformitatea plăţilor cu acest acord, în ceea ce priveşte capabilitatea structurilor
administrative ale Agenţiei SAPARD şi ale Fondului Naţional de a asigura că această
conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută.
4. Raportul la care face referire paragraful 1b) trebuie să stabilească dacă:
a) procedurile Agenţiei SAPARD, în particular cele cu privire la criteriile şi funcţiile
menţionate în art. 4, 5 şi 14 din această secţiune, oferă suficiente garanţii că
operaţiunile desfăşurate de Program respectă acest acord şi ce recomandări au fost
făcute pentru îmbunătăţirea sistemelor;
b) conturile anuale la care se face referire în art. 11 din această secţiune sunt în
concordanţă cu registrele şi înregistrările Agenţiei SAPARD;
c) declaraţiile de cheltuieli prevăzute la art. 9 din această secţiune şi în secţiunea D
sunt înregistrări adevărate, complete şi clare ale operaţiunilor cuprinse în Program;

d) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate în mod corespunzător în ceea ce
priveşte sumele ce trebuie să fie colectate şi, unde este cazul, garanţiile obţinute;
e) recomandările de îmbunătăţire a sistemelor, adresate Agenţiei SAPARD, au fost
urmate;
f) orice tranzacţii neobişnuite sau dificultăţi tehnice au fost experimentate în ceea ce
priveşte anul financiar în cauză;
g) orice modificare semnificativă a fost realizată de la ultimul raport de informare.
Raportul trebuie să fie însoţit de informaţii privind numărul şi calificările personalului
care efectuează auditul, munca realizată, numărul tranzacţiilor examinate, nivelul de
materialitate şi încredere obţinut, privind orice slăbiciune depistată şi recomandare
făcută pentru îmbunătăţire şi privind operaţiunile Organismului de certificare şi ale
celorlalte organisme de audit, din interiorul sau din exteriorul Agenţiei SAPARD, de la
care s-a obţinut o parte sau întreaga siguranţă a Organismului de certificare în ceea ce
priveşte chestiunile raportate.
5. Organismul de certificare îşi va conduce examinarea în conformitate cu standardele
de audit internaţional acceptate şi cu liniile directoare stabilite în secţiunea E. Dacă
organismul numit este Biroul naţional de audit sau un echivalent, acesta poate delega
o parte sau toate atribuţiile de examinare specificate în paragraful 3, asigurând
îndeplinirea efectivă a sarcinilor. Organismul de certificare poartă întreaga
responsabilitate pentru sarcini în toate cazurile.
6. Verificările trebuie să fie efectuate atât în timpul, cât şi după sfârşitul fiecărui an
financiar.
7. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să se asigure că raportul
Organismului de certificare asupra contului anual şi raportul de audit asupra
constatărilor sale, la care se face referire în paragraful 1, specifică, în special dacă s-
au obţinut suficiente asigurări, că conturile care trebuie să fie transmise Comisiei sunt
adevărate, complete şi clare şi că procedurile de control intern au operat satisfăcător.
Certificatul şi raportul trebuie să fie redactate până cel târziu la data de 15 aprilie a
anului următor anului financiar în cauză şi comunicate de Autoritatea competentă
Comisiei cel târziu până la data de 30 aprilie. Comitetul de monitorizare la care se face
referire în art. 7 din secţiunea B trebuie să primească o copie de pe raport.
Art. 7: Angajamentele şi plăţile de la Comisie
1. Doar asistenţa SAPARD, acordată în conformitate cu prevederile acestui acord, va
face obiectul cofinanţării de către Comunitate.
2. Plăţile efectuate de Comisie din contribuţia Comunităţii vor fi făcute, în conformitate
cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare la care se face referire în art. 2 din
acest acord, în contul euro SAPARD şi vor arăta că verificările la care se face referire în
art. 9 din această secţiune nu indică nici o problemă. Responsabilul naţional cu
autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei detaliile acestui cont, aşa cum se
arată în formularul D3 prezentat în secţiunea D.
3. Plăţile trebuie să fie făcute în contul primului angajament deschis.
Angajamentele din bugetul Comunităţii pentru România trebuie făcute în conturile
Comunităţii, pe baza deciziei Comisiei prin care se autorizează semnarea fiecărui acord
anual de finanţare.
Angajamentele trebuie, ca o regulă generală, să fie efectuate anual. Primul
angajament în conturile Comisiei pentru România trebuie făcut atunci când este luată
decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare.
Angajamentele ulterioare trebuie să fie efectuate în fiecare an prin decizia Comisiei
prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. Fiecare angajament
anual trebuie să fie stabilit în acordul anual de finanţare.

f) furnizarea informaţiilor solicitate de Comisie. cererile pot fi prezentate Comisiei pentru plăţi suplimentare în avans în limita generală. nu va depăşi 49% din angajamentul anual faţă de România. România să fi comunicat motivele pentru care nu a fost întreprinsă nici o acţiune. cu condiţia ca acreditarea Agenţiei SAPARD să fi fost supusă deciziei specificate în art. 11 şi 12 din această secţiune. Plăţile intermediare. care poate fi făcută în mai mult de o tranşă. Dacă plata în avans este mai mică de 49%. incluzând. în cazul în care aceste recomandări au fost destinate să remedieze erori serioase ale sistemului de monitorizare sau management. Astfel de plăţi trebuie să fie calculate şi făcute la nivelul măsurilor conţinute în planul financiar al Programului. Comisia va face o plată iniţială în avans în contul euro SAPARD. Acestea trebuie să fie supuse următoarelor condiţii: a) ultimul raport anual de implementare datorat. bazate pe declaraţiile de cheltuieli menţionate în art. astfel cum este atestat de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării în conformitate cu art. e) trebuie să se ţină seama de consecinţele financiare ale oricăror decizii luate în concordanţă cu art. . şi după încheierea prezentului acord şi a primului acord anual de finanţare. trebuie să fi fost respectate într-o perioadă specificată sau. orice cerere a Comisiei pentru acţiuni de corectare trebuie să fie respectată. acolo unde este cazul. 8 paragraful 1b) din această secţiune. Cu condiţia disponibilităţii alocării. în conformitate cu art. în conformitate cu acest acord. 3 paragraful 1 din această secţiune. dacă semnarea acordului anual de finanţare nu s-a realizat până la sfârşitul anului următor. nu este primită nici o cerere de plată acceptabilă de către Comisie în termen de 18 luni de la data acelei plăţi. încă neonorate. flexibilitate între măsuri şi. acolo unde este cazul. 5. în limitele contribuţiei Comunităţii. Cu condiţia disponibilităţii alocării.4. 8 paragraful 3 din secţiunea B. c) cheltuiala pe măsură trebuie să fie în concordanţă cu Programul. altele decât cele în avans. 8 paragraful 5 din secţiunea B. până la sfârşitul celui de-al doilea an ulterior anului în care s-a făcut angajamentul. Plata va fi rambursată în euro cu toate dobânzile acumulate dacă. Plata va fi făcută după adoptarea Programului. trebuie să fie trimisă Comisiei. d) orice recomandări. urmărind acordul anual de finanţare încheiat. În timpul derulării Programului responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să utilizeze plata în avans doar pentru a plăti contribuţia Comunităţii la cheltuială. 9 din această secţiune. 9 din această secţiune. care conţine informaţiile specificate în art. b) orice parte a unui angajament care nu a fost stabilit prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată conţinând toate elementele care să permită plata de către Comisie. Comisia va face plăţi ulterioare în avans care să reflecte această necesitate anticipată. astfel cum se specifică în art. stabilit în primul acord anual de finanţare. Comisia va dezangaja în mod automat: a) întregul angajament ce priveşte orice an. b) evaluarea intermediară la care se face referire în art. erori care subminează managementul financiar al Programului. 10 din secţiunea B. în conformitate cu paragraful 6. trebuie să fie înaintat Comisiei. necesare pentru a clarifica orice elemente relevante privind cererile de plată. 6. Această plată. trebuie să fie făcute de către Comisie pentru a rambursa cheltuiala plătită de fapt în cadrul Programului. Toate dobânzile obţinute la plata în avans trebuie să fie utilizate în exclusivitate pentru Program.

Agenţia SAPARD se va asigura că contribuţia Comunităţii va fi realizată simultan cu cheltuiala publică de la toate organismele publice. o declaraţie de cheltuieli certificată. Agenţia SAPARD se va asigura că cheltuiala publică totală a tuturor organismelor publice din România pentru fiecare măsură şi proiect este identificabilă la nivelul Agenţiei SAPARD. aceasta se va asigura că se vor face copii şi se vor face aranjamente pentru ca originalele să poată fi consultate cu ocazia auditului şi inspecţiei. ca regulă generală.11 şi 12 din această secţiune. conform Programului. 8: Plăţile de la Agenţia SAPARD 1. Ordinul (ordinele) de plată către beneficiar (beneficiari) sau către delegaţii săi (lor) va fi eliberat (vor fi eliberate). cheltuiala plătită mai devreme de data specificată în decizia Comisiei la care se face referire în art. Totuşi. în 5 zile de la această debitare. Dacă facturile originale sau alte documente justificative la care se face referire în acest subparagraf nu sunt reţinute de Agenţia SAPARD după primire. b) sunt bazate pe declaraţiile de cheltuieli făcute de beneficiar. Art. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) suma în moneda naţională. nu trebuie să depăşească 95% din angajamentul Comunităţii pentru Program. în cazul în care asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. evenimente care au avut loc nu mai devreme de data la care a fost încheiat contractul prin care solicitantul devine beneficiar în cadrul Programului pentru proiectul respectiv. Agenţia SAPARD va păstra înregistrări ale fiecărei plăţi. 9 din această secţiune. 7. b) raportul final de implementare a fost trimis şi aprobat de către Comisie. dar în nici un caz nu se vor referi la proiectele selectate. în 6 luni de la termenul limită al plăţii stabilit în acordul anual de finanţare. Ei trebuie să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia înainte ca cererea de plată să fie acceptată. 4. Tranşa finală a Programului trebuie să fie plătită dacă: a) responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. în cazul beneficiarilor din sectorul public contribuţia Comunităţii poate fi făcută mai târziu decât cea de la alte organisme publice. contractele încheiate de către sau în numele Agenţiei SAPARD şi beneficiari. cu excepţia celor ce privesc studiile de fezabilitate şi altele legate de acestea. 3 paragraful 1 din această secţiune. evidenţiate prin facturile originale primite sau prin alte documente justificative. Totalul combinat al plăţilor la care se face referire în paragrafele 5 şi 6 şi care sunt realizate cu privire la Program.România şi responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să fie informaţi imediat de către Comisie dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită. b) suma corespunzătoare în euro. asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. 2. Proporţiile contribuţiilor naţionale şi ale Comunităţii în cheltuiala publică şi ale cheltuielii totale publice în costul total eligibil trebuie să fie determinate în moneda naţională. . Astfel de declaraţii vor include doar cheltuieli sau. înainte ca plata să fie făcută în conformitate cu paragraful 8. c) a fost adoptată decizia la care se face referire în art. România se va asigura că plăţile de la Agenţia SAPARD către beneficiar: a) sunt făcute în moneda naţională şi sunt debitate corespunzător în contul euro SAPARD. În nici un caz contribuţia Comunităţii nu va fi făcută înainte de contribuţia altor organisme publice din România. dacă. 8. 3. efectuate în conformitate cu art.

8 din această secţiune. la care se face referire în art.: a) pentru plăţile de la Agenţia SAPARD. În cazul în care intervalul dintre primirea documentaţiei justificative necesare pentru plată şi eliberarea ordinului de plată depăşeşte 3 luni.5. 10: Rata de schimb şi dobânda 1.13 din această secţiune. în conformitate cu formularul D1 prezentat în secţiunea D. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost luată decizia. f) pentru dobânzi obţinute în contul (conturile) Agenţiei SAPARD. c) pentru sumele fixate prin decizia de lichidare a conturilor şi prin deciziile de lichidare referitoare la conformitate. 6. în art. 2. b) să nu fi fost decisă nici o suspendare a plăţilor în ceea ce priveşte măsura/măsurile care este/sunt subiectul cererii în cauză. Art. Totuşi cereri suplimentare pot fi prezentate doar dacă se justifică pe baza riscului soldului net al contului euro SAPARD de a fi epuizat înainte de transmiterea următoarei cereri trimestriale. 7 paragraful 6 şi. d) pentru datoriile recuperate în conformitate cu art. e) pentru neregularităţi recuperate în conformitate cu art. cu condiţia ca: a) verificările specificate în art. Cheltuiala declarată în cererile de plată va fi rambursată de către Comisie în termen de două luni de la primirea unei cereri de plată acceptabile. 9 din această secţiune. pentru România. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care suma a fost recuperată. 9: Cererea de plată de la Comunitate 1. Comisia va verifica cererile de plată ţinând seama de prevederile art. Data la care este emis ordinul de plată către beneficiar sau către reprezentanţii acestuia trebuie să fie data specificată în conturi. 7 din această secţiune.E. . semnate. Agenţia SAPARD va asigura o tratare în timp util a cererilor de plată de la beneficiari. cofinanţarea comunitară poate fi redusă. certificate şi transmise de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Art. 3. c) să existe disponibilitatea alocării. în numele României.15 C. b) pentru plăţi necuvenite de către Agenţia SAPARD. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost recuperată datoria. România se va asigura că rata de schimb înregistrată pentru conversia dintre euro şi moneda naţională este. Agenţia SAPARD va prezenta trimestrial Comisiei cereri de plată. unde este cazul. rata zilei în care dobânda a fost creditată în cont şi care trebuie să fie cel puţin lunară. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care plata necuvenită a fost observată pentru prima oară. 14 pct. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă care a fost plătită inadecvat în plus faţă de suma datorată. 2. 7 paragraful 8 din această secţiune să nu fi indicat nici o problemă. publicată de Banca Centrală Europeană pe pagina sa de web la ora 14. în decurs de o lună de la sfârşitul fiecărui trimestru.T. care a fost semnalată şi care a fost încorporată în declaraţiile de cheltuieli evidenţiate în contul euro SAPARD va fi înregistrată în termen de 5 zile în contul euro SAPARD şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată către Comisie. rata din penultima zi lucrătoare la Comisie în luna precedentă lunii în care cheltuiala a fost înregistrată în conturile Agenţiei SAPARD.

Conturile la care se face referire în paragraful 1 trebuie să fie trimise utilizându-se formularul D2 prezentat în secţiunea D. Pentru un anumit an financiar trebuie să fie luate în considerare toate tranzacţiile înregistrate în conturile Agenţiei SAPARD în acel an.la data plăţii sumei încă datorate beneficiarului. utilizate exclusiv pentru Program şi nu vor constitui obiectul nici unor taxe sau impozite. În cazul în care limitele de timp în deciziile luate conform art. Art. mai puţin orice încasări. acestea trebuie să fie considerate că au fost făcute în întregime în înţelesul primului subparagraf al paragrafului 3: . 6 paragraful 1 din această secţiune. România se va asigura că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. Ordinele de plată neexecutate şi plăţile debitate în cont şi apoi recreditate trebuie să fie evidenţiate în formularul D2 ca deduceri din cheltuiala cu privire la luna în cursul căreia eşecul execuţiei sau anularea este raportată Agenţiei SAPARD. va lua o decizie de lichidare a contului Agenţiei SAPARD.5%. acurateţea şi veridicitatea conturilor prezentate şi nu va afecta adoptarea unei decizii ulterioare de lichidare a conturilor. 5. orice sumă restantă va genera dobândă la o rată egală cu rata Euribor pentru depozite de 3 luni. Data justificativă pentru plăţi trebuie să fie data la care Agenţia SAPARD a trimis ordinul de plată către o instituţie financiară sau beneficiar ori către reprezentanţii lor. 4. 2. Cheltuiala declarată pentru o anumită lună trebuie să fie legată de plăţile făcute. 11 şi 12 din această secţiune nu sunt respectate. însoţite de informaţiile la cerere. Toate dobânzile atribuibile contribuţiei Comunităţii trebuie să fie adăugate sumelor incluse în acordurile anuale de finanţare şi trebuie să fie considerate ca fiind o contribuţie suplimentară a Comunităţii. conturile anuale ale Agenţiei SAPARD. va fi utilizată rata publicată în cea mai recentă zi lucrătoare anterioară. 6. Decizia de lichidare a conturilor trebuie să asigure integralitatea. . Dobânzile obţinute în aceste conturi atribuibile contribuţiei comunitare vor fi. România se va asigura că dobânda realizată în contul euro SAPARD va fi utilizată exclusiv pentru Program.la data stabilirii cheltuielii. de asemenea. Conturile legate de fondurile SAPARD şi deschise de Agenţia SAPARD vor fi purtătoare de dobândă în condiţii comerciale normale. publicată de Banca Centrală Europeană. Data justificativă pentru primire trebuie să fie data la care suma a fost înregistrată în cont. Modificările corespunzătoare ale Programului vor trebui să fie făcute în conformitate cu art. cu privire la Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional şi în legătură cu tranzacţiile finanţate în cadrul Programului. până cel târziu la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar în cauză. plus 1. la care se face referire în art. Comisia. . denumită în continuare decizie de lichidare a conturilor. Cheltuiala declarată poate include corecţii la datele raportate pentru luna precedentă în acelaşi an financiar. cel târziu până la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar de referinţă. 11: Decizia de lichidare a conturilor 1. 3. dacă cererea este mai mică decât cheltuiala stabilită. Acea rată va fi media lunară a lunii în care acele decizii specificate au fost luate. 7 din secţiunea B. 2. pe baza informaţiilor la care se face referire în paragraful 1. conform art. 12 din această secţiune.În cazul în care rata pentru o anumită zi nu este publicată. Atunci când plăţile datorate în cadrul Programului sunt afectate de cereri. 3. dacă cea din urmă este mai mică sau egală cu cererea.

Comisia poate. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. după caz. După expirarea perioadei de răspuns Comisia va invita România la o discuţie bilaterală şi ambele părţi contractante vor încerca să ajungă la un acord cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse şi la evaluarea gravităţii abaterilor şi a pierderilor financiare pentru Comunitate.8 din această secţiune. poate solicita să fie iniţiată o procedură. Art. lichidarea contului euro SAPARD şi sumele ce urmează să fie creditate în acest cont în conformitate cu art. astfel cum este menţionat la pct. în consecinţă. în situaţiile în care suma ce urmează să fie dedusă. după ce acest termen limită a trecut. Comisia va lua o decizie. în numele României. 9 din secţiunea F. la articolele relevante din acest acord. Comisia consideră că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. Ca urmare a acestei discuţii şi după termenul limită fixat de Comisie în timpul discuţiilor pentru transmiterea unor viitoare informaţii sau. poate să îşi modifice poziţia. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va da un răspuns în scris în termen de două luni. denumită în continuare decizie de lichidare referitoare la conformitate. Comisia va comunica formal concluziile sale României. Atunci când. fixată prin decizia de lichidare a conturilor. trebuie să asigure că suma neacoperită de balanţă va fi creditată în euro către Comisie în termen de două luni de la notificarea deciziei. 2. ţinându-se seama de prevederile stabilite la pct. 2. 13 paragraful 2 şi cu art. Raportul va fi transmis Comisiei şi va fi examinat de aceasta înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fi fost luată. Suma fixată prin decizia de lichidare a conturilor va fi în mod normal adăugată sau dedusă din una dintre plăţile ulterioare de la Comisie către România. 8. înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fie luată. Rezultatele acelei proceduri vor fi stabilite într-un raport redactat de Organismul de conciliere. 3 paragraful 1 din această secţiune şi la acordul/acordurile anual/anuale de finanţare. 3. 9 din secţiunea F. va notifica în scris responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. iar Comisia. Comisia va evalua sumele ce urmează să fie excluse din motive care se referă în special la gradul de neconformitate. În cazuri justificate Comisia poate fi de acord cu extinderea perioadei de răspuns. Comisia va comunica României rezultatele verificărilor sale privind informaţiile furnizate. în decurs de 4 luni. la decizia la care se face referire în art. 7. Comunicarea trebuie să se refere. ca rezultat al unei examinări. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. prin care decide că o cheltuială este exclusă de la cofinanţarea Comunităţii atunci când constată că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. Dacă din motive atribuite României Comisia nu poate să lichideze conturile României cel târziu până la data de 30 septembrie.Decizia de lichidare a conturilor va acoperi. depăşeşte nivelul plăţilor ulterioare posibile. în numele României. . rezultatele verificărilor sale si va indica acţiunile de corecţie ce trebuie întreprinse pentru a se asigura conformitatea viitoare. să decidă că orice sumă ce urmează să fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. 14 pct. în vederea medierii între părţile implicate. În orice caz. cel târziu până la data de 15 iulie a anului următor celui financiar de referinţă. Comisia va lua în considerare natura şi gravitatea nerespectării legii şi creşterii riscului de pierderi financiare ale Comunităţii. 4. Comisia va notifica României examinările ulterioare pe care îşi propune să le realizeze. la Program. de asemenea. acolo unde este cazul. împreună cu orice amendamente pe care le propune. Dacă nu se ajunge la nici un acord. 12: Decizia de lichidare referitoare la conformitate 1. în cazul în care România nu acceptă invitaţia la întâlnire înainte de termenul limită stabilit de Comisie.

În cazul în care textele necesare pentru realizarea acelor verificări nu sunt disponibile în limba engleză. o corecţie financiară poate fi aplicată şi poate include aplicarea corecţiilor cu cote uniforme. b) a preveni şi a rezolva neregularităţile. în particular. Suma recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate nu va fi realocată Programului. Aceştia pot verifica. în legătură cu contribuţia Comunităţii trebuie să fie plătite Agenţiei SAPARD care a fost acreditată şi să fie deduse de aceasta din cheltuiala care a fost finanţată de Program. al căror nivel trebuie să fie proporţional cu riscul de pierderi financiare pentru Comunitate. România trebuie să informeze Comisia în legătură cu acţiunile întreprinse în acest scop şi. 6. 7. . 3. Sumele recuperate. Reprezentanţii autorizaţi numiţi de Comisie să realizeze inspecţiile pe teren trebuie să aibă acces la înregistrări şi documente. inclusiv controale pe teren. Aceasta nu se va aplica consecinţelor financiare ale neregularităţilor la care se referă art. Art.5. 4. în numele României. Un refuz al finanţării nu poate implica o cheltuială pentru o măsură pentru care plata finală a fost efectuată înainte cu 24 de luni de la comunicarea scrisă a Comisiei către responsabilul naţional de autorizarea finanţării privind rezultatele acelor verificări în conformitate cu paragraful 2. în particular: a) dacă practicile administrative sunt în concordanţă cu acest acord. după caz. Fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în concordanţă cu prevederile naţionale stabilite prin lege. 13 din această secţiune. regulamente sau acţiuni administrative. se va asigura că suma este creditată în contul euro SAPARD în decurs de două luni de la data la care a fost luată decizia de lichidare referitoare la conformitate şi este dedusă din următoarea cerere de plată de la Comisie. c) condiţiile sub care tranzacţiile finanţate prin Program sunt realizate şi verificate. în legătură cu situaţia procedurilor administrative şi juridice. legate de cheltuiala finanţată prin Program. inclusiv la informaţii create şi stocate pe suport magnetic. 8. România va trebui să întreprindă acţiunile necesare pentru: a) a fi mulţumită de faptul că tranzacţiile finanţate prin Program sunt îndeplinite şi executate corect. Suma ce trebuie recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate va fi comunicată responsabilului naţional cu autorizarea finanţării care. astfel cum se specifică în paragraful 1c). 2. b) dacă documentele justificative necesare există şi coincid cu tranzacţiile finanţate prin Program. În cazurile în care controalele nu au fost corect stabilite sau executate de Agenţia SAPARD. 13: Prevederi privind neregularităţile şi controlul 1. Comisia poate totuşi să decidă. această perioadă trebuie să fie extinsă până la durata perioadei dintre solicitarea documentelor în limba engleză de către Comisie şi primirea lor. că orice sumă ce urmează să îi fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. c) a acoperi sumele pierdute ca urmare a neregularităţilor şi neglijenţei. România trebuie să pună la dispoziţie Comisiei toate informaţiile cerute pentru bunul mers al Programului şi trebuie să întreprindă toate acţiunile corespunzătoare pentru a facilita supervizarea pe care Comisia o consideră necesară în cadrul managementului finanţării Comunităţii.

5. care va fi făcută în mod normal sub forma unui sistem electronic de procesare a datelor. Controlul: obiectivul acestei funcţii este de a verifica faptele pe care sunt bazate cererile şi solicitările.3. înregistrarea şi procesarea cererilor pentru aprobarea proiectelor. în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielii.2. după caz. 4-7 din secţiunea F privind neregularităţile şi organizarea unui sistem informaţional în acest domeniu. pentru a plăti suma autorizată solicitantului (sau reprezentantului acestuia).2. în conformitate cu angajamentele luate cu ocazia aprobării proiectelor. execuţie şi contabilitate. În registrele contabile se vor înregistra. care pot implica evaluări economico-financiare şi verificări de natură ştiinţifică. tehnică sau agricolă. de asemenea. Criterii 2. Pentru a stabili eligibilitatea controalele vor include. România va aplica prevederile pct. sau. pentru a se verifica conformitatea acestora cu acest acord şi termenii şi condiţiile angajamentului între Agenţia SAPARD şi beneficiar. Funcţii 1. în special cele care privesc eligibilitatea cererilor de aprobare şi a solicitărilor de plată. Contabilitatea pentru angajamente şi plăţi: obiectivul acestei funcţii îl constituie înregistrarea angajamentului şi a plăţii în registre contabile separate ale Agenţiei SAPARD cu privire la cheltuielile SAPARD. Oficialii României pot lua parte la inspecţie. Agenţia SAPARD va stabili procedurile scrise detaliate pentru primirea. Controalele. 6. de asemenea.1. Art.Comisia trebuie să notifice României înainte ca inspecţia să fie realizată. Execuţia plăţilor: obiectivul acestei funcţii este emiterea unei instrucţiuni către bancherul Agenţiei SAPARD. Oficialii Comisiei pot participa. 2. Fără a aduce prejudicii paragrafelor 1-5. vor include verificări ale selectării preliminare a proiectelor. detalii privind datoriile de recuperat. ale cărei atribuţii sunt definite într-o organigramă. dacă este cazul. 2. 1. procedurile de licitare şi contractare şi verificarea lucrărilor realizate sau a serviciilor furnizate. incluzând declaraţiile periodice şi anuale către Comisie. după caz.2. La cererea Comisiei şi cu acordul României inspecţiile sau cercetările privind tranzacţiile la care se face referire în acest acord pot fi realizate de autorităţile României. examinări de natură tehnică. o analiză sau un control pe un eşantion.5. Raportarea: obiectivul acestei funcţii este de a asigura că progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri este raportat într-un mod care să asigure o implementare efectivă şi eficientă a măsurilor. 1. 1. Structura administrativă a Agenţiei SAPARD va asigura separarea celor 3 funcţii de autorizare. verificări ale cantităţii şi calităţii bunurilor sau serviciilor furnizate. către un birou guvernamental de plăţi. remăsurători. Fiecare dintre aceste funcţii va constitui responsabilitatea unei subunităţi administrative separate. 1. verificări preliminare ale plăţii şi orice alte prevederi speciale pentru implementarea acestui acord. şi pregătirea unor rezumate periodice ale cheltuielilor.1. 14: Funcţiile şi criteriile pentru acreditare ca agenţie SAPARD România se va asigura că Agenţia SAPARD va executa următoarele: 1. Agenţia SAPARD va adopta următoarele proceduri sau acele proceduri care oferă garanţii echivalente: 2.4.1. la aceste inspecţii sau cercetări. Autorizarea angajamentelor şi a plăţilor: obiectivul acestei funcţii îl constituie stabilirea sumei care va fi plătită unui solicitant sau delegatului său în conformitate cu acest acord. a .

solicitărilor. eligibilităţii. de asemenea.3. ca o regulă generală. Fiecare funcţionar responsabil cu autorizarea va avea la dispoziţie o listă detaliată cuprinzând verificările cerute să fie realizate şi prin documentele justificative ale solicitării va atesta faptul că aceste verificări au fost realizate. cererile vor fi supuse verficărilor care includ stabilirea respectării termenilor şi condiţiilor. . 2.2. facturilor. completitudinii documentelor. O cerere sau o solicitare va fi autorizată doar după ce au fost realizate suficiente controale care să verifice dacă aceasta este conformă cu acest acord. Toate plăţile pentru care transferurile nu sunt efectuate vor fi recreditate în contul euro SAPARD în termen de 5zile de la notificarea neexecutării lor. Toate verificările ce trebuie efectuate vor fi specificate într-o listă de verificare.2.5. Ca parte a funcţiei de autorizare. 2. . Analiza proiectului trebuie să se conducă după principiile unui management financiar solid. 2. plata sau contabilitatea pentru sume. cât şi calitatea bunurilor sau serviciilor corespund celor menţionate în factură ori în solicitare. Sumele rezultate din cecuri neîncasate în perioada validităţii lor vor fi creditate în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la notificarea neexecutării lor. Acest control al serviciilor sau bunurilor poate fi. Această atestare poate fi făcută prin mijloace electronice cu privire la cerinţele de control la care se face referire la pct.2. corectitudinii documentelor justificative. 2. Responsabilităţile fiecărui funcţionar vor fi definite în scris şi vor fi stabilite limitele financiare ale autorităţii lor. controlul trebuie să constea în: - controlul documentar: pentru a se asigura că datele privind cantitatea. de un birou guvernamental de plăţi ori cu cecul expediat. Aceste proceduri vor asigura faptul că doar solicitările de plată sau proiectele selectate care corespund criteriilor de selectare a proiectelor sunt procesate şi vor asigura menţinerea unui dosar al proiectului cuprinzând toată documentaţia relevantă pentru auditarea proiectului. în termen de 5 zile de la data debitării contului euro SAPARD.2. autorizarea plăţii. Va exista evidenţa verificării muncii realizate de mai mult de un cadru superior de conducere din rândul personalului. datei de primire. documentelor justificative şi rapoartelor de control.2. pentru orice proiect. Procedurile vor asigura faptul că plata este făcută doar către solicitant. Activitatea fiecărui funcţionar care desfăşoară una dintre acele sarcini va fi supravegheată de un al doilea funcţionar. inclusiv o descriere a tuturor documentelor ce trebuie folosite.2. Analiza. evaluarea şi aprobarea proiectelor trebuie să fie evidenţiate în scris.6. iar realizarea acestora va fi atestată pentru fiecare cerere şi solicitare sau pentru fiecare serie de cereri sau solicitări.4. sau către reprezentantul său. 2. Verificările vor include pe cele cerute de prevederile care guvernează măsurile specifice conform cărora este solicitată asistenţa şi pe cele necesare pentru a preveni şi a detecta frauda şi neregularităţile referitoare în special la riscurile prezentate. În ceea ce priveşte serviciile sau bunurile livrate. calitatea şi preţul bunurilor sau serviciilor din factură corespund cu cele comandate.controlul fizic: pentru a se asigura că atât cantitatea. Pregătirea personalului se va face în mod adecvat şi personalul care ocupă poziţii sensibile va fi rotit sau va fi supus unei supravegheri sporite. deci atunci când sunt realizate plăţi iniţiale sau intermediare. mai mult de o responsabilitate privind aprobarea proiectelor. Plata va fi executată de bancherul Agenţiei SAPARD sau. Împărţirea îndatoririlor va fi făcută astfel încât nici un funcţionar să nu poarte în orice moment. executat în mod continuu în timpul livrării. după caz. în contul său bancar.

într-un raport care acoperă întregul an. Raportul trebuie să identifice verificările fizice şi administrative realizate.6.1. g) toate intrările de date vor fi verificate prin teste logice care au drept scop detectarea datelor inconsistente sau redundante. d) parolele vor fi schimbate în mod regulat pentru evitarea abuzului. Organismele vor avea sisteme efective care să asigure îndeplinirea responsabilităţilor lor într-o manieră satisfăcătoare.3. bazelor de date şi a listelor de verificări în timp util. Documentele justificative prezentate Agenţiei SAPARD vor fi suficiente pentru a asigura că toate verificările necesare privind eligibilitatea solicitărilor sau a facturilor autorizate pentru plată au fost realizate. acesta fiind motivul schimbării procedurii de management. precum şi a naturii. iar identitatea semnatarului este introdusă în înregistrările electronice.4. O politică de securitate a tehnologiei informaţionale cuprinzătoare va fi dezvoltată într- o bază de strategie acceptată pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei. Aprobarea funcţionarului responsabil cu autorizarea şi a supervizorului acestuia poate fi făcută prin mijloace electronice. astfel încât oportunitatea acestor controale să poată fi întotdeauna luată în considerare înainte ca o cerere să fie autorizată. O parte sau întreaga funcţie de autorizare şi control poate fi delegată către alte organisme. integrităţii şi disponibilităţii tuturor datelor.2. 2. dacă este cazul.3.2. rezolvată sau să fie plătită o factură. Agenţia SAPARD este informată în mod regulat şi la timp despre rezultatele controalelor efectuate. Raportul va fi însoţit de o atestare a eligibilităţii cererilor şi solicitărilor aprobate. trebuie să fie clar definite. rezultatele tuturor inspecţiilor şi acţiunile întreprinse cu privire la discrepanţele şi neregularităţile raportate. solicitările sau facturile sunt procesate folosindu-se un sistem computerizat. .3. asigurându-se un nivel corespunzător de securitate. Responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme. pentru asigurarea confidenţialităţii. în particular cele privind controlul şi verificarea conformităţii cu acest acord. 2. modificată sau validată decât de funcţionarii autorizaţi cărora le sunt distribuite parole individuale.3.Nici o plată nu va fi făcută în numerar.3. 2.2.3. Activitatea desfăşurată va fi descrisă în detaliu într-un raport care însoţeşte fiecare cerere şi solicitare. iar datele vor fi asigurate prin copii stocate într-o locaţie separată.7. e) schimbările de hardware şi software vor fi testate şi aprobate înaintea implementării. 2. f) sistemele computerizate vor fi protejate împotriva accesului neautorizat prin controale fizice. ansamblul de cereri şi solicitări sau. metoda descrisă. b) nici o dată nu va fi introdusă. scopului şi a limitelor activităţii realizate. 2. 2. Organismele trebuie să confirme Agenţiei SAPARD că îşi îndeplinesc într-adevăr responsabilităţile şi să descrie mijloacele utilizate. Dacă cererile. asigurându-se îndeplinirea următoarelor condiţii: 2. accesul la acesta va fi protejat şi controlat astfel: a) toate informaţiile introduse în sistem trebuie să fie validate în mod corespunzător pentru a se asigura detectarea şi corectarea erorilor de intrare şi trimiterea spre verificări logice pentru a detecta date inconsistente sau redundante. protejată. Procedurile vor asigura înregistrarea schimbărilor în ratele asistenţei sau în termenii şi condiţiile alocării asistenţei şi reactualizarea instrucţiunilor. c) identitatea fiecărui funcţionar care introduce sau modifică date ori programe este înregistrată în jurnalul de operaţiuni.

exacte şi punctuale şi că orice erori sau omisiuni sunt detectate şi corectate. Astfel de anulări vor fi înregistrate în mod corespunzător în sistemul contabil. 2. celelalte organisme au urmat procedurile în conformitate cu criteriile stabilite în acest articol. Acordul va asigura accesul agenţilor autorizaţi sau al reprezentanţilor Comunităţii la informaţiile deţinute de aceste organisme delegate şi cercetarea de către funcţionari a cererilor. incluzând funcţiile delegate îndeplinite de celelalte organisme. Va fi furnizată o pistă de audit pentru fiecare articol intrat în conturi.3. incluzând realizarea de verificări ale proiectelor şi beneficiarilor asistenţei. Serviciul de audit intern va verifica dacă procedurile adoptate de Agenţia SAPARD sunt adecvate pentru asigurarea verificării conformităţii cu condiţiile de implementare a acestui acord şi dacă conturile sunt exacte.8. Criteriile pentru evaluarea cererilor şi ordinea de prioritate a acestora vor fi clar definite şi documentate. (iii) Organismul de certificare care atestă declaraţia anuală a Agenţiei SAPARD.5. incluzând departamentele şi organismele responsabile cu autorizarea şi acele departamente şi organisme cărora le-au fost delegate funcţii. Activitatea serviciului de audit intern va fi realizată în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate. complete şi punctuale. tipul de documente justificative şi rapoartele ce urmează să fie trimise Agenţiei SAPARD în limita de timp specificată.3.5. Termenele limită vor fi fixate pentru anularea angajamentelor când activitatea nu a fost încheiată conform programului stabilit.3. Procedurile contabile ale Agenţiei SAPARD vor asigura că sistemul contabil poate furniza. costul total.3. Planurile de audit şi rapoartele vor fi puse la dispoziţie . în euro şi în moneda naţională.4. cheltuielile angajate. contract sau măsură şi submăsură. înainte de aprobarea proiectului şi de acordarea asistenţei. Întregul sistem. Verificările pot fi limitate la măsurile şi submăsurile selectate şi la eşantioanele tranzacţiilor. în special prin verificări şi aranjamente realizate la intervale care nu depăşesc 3 luni. sunt acoperite pe o perioadă ce nu depăşeşte 3 ani.2. pentru fiecare birou regional şi pentru fiecare proiect. Astfel de acorduri vor identifica în mod clar funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească organismul delegat.6. Procedurile contabile vor asigura că declaraţiile de cheltuieli către Comisie sunt complete. Dacă documentele referitoare la solicitările autorizate. precum şi cele referitoare la proiecte neselectate sunt reţinute de celelalte organisme. cheltuielile realizate şi controalele efectuate. 2. aceste organisme şi Agenţia SAPARD vor stabili proceduri pentru a se asigura că localizarea tuturor documentelor relevante pentru plăţile specifice făcute de Agenţia SAPARD este înregistrată şi că aceste documente trebuie să fie puse la dispoziţie pentru inspecţie la birourile Agenţiei SAPARD. în condiţiile în care un plan de audit asigură că toate domeniile semnificative. va fi stabilit într-o organigramă de funcţionare. (iv) agenţii autorizaţi sau reprezentanţi ai Comunităţii. plăţile parţiale şi plăţile finale. Agenţia SAPARD va asigura existenţa unui serviciu de audit intern sau a unui serviciu echivalent pentru asigurarea funcţionării efective a sistemului de control intern al Agenţiei SAPARD. va fi înregistrată în lucrările de serviciu şi va consta în rapoarte şi recomandări adresate conducerii superioare a Agenţiei SAPARD. 2. Serviciul de audit intern trebuie să fie independent de celelalte departamente ale Agenţiei SAPARD şi trebuie să raporteze direct conducerii superioare a acesteia. Acordurile scrise vor fi încheiate între Agenţia SAPARD şi organismele cărora le sunt delegate funcţii ale Agenţiei SAPARD. Agenţia SAPARD trebuie să se asigure că. 2. la cererea persoanei şi a organismelor care în mod normal au dreptul de a inspecta astfel de documente.7. incluzând: (i) personalul Agenţiei SAPARD care se ocupă de cereri. (ii) serviciul de audit intern al Agenţiei SAPARD. 2.

Art. 2. Regulile pentru achiziţionarea de către organismele publice de servicii. la cerere. înainte de primirea acestora. va fi înregistrată în contul (conturile) Agenţiei SAPARD şi utilizată exclusiv pentru Program. Nici o taxă nu va fi impusă asupra potenţialilor beneficiari sau asupra beneficiarilor pentru informaţii.6.6. 2. orice contribuţie financiară în sarcina Comunităţii referitoare la aceste sume. 8 paragraful 5 din această secţiune sau orice prevederi naţionale referitoare la recuperarea datoriilor. În orice caz nu se va aplica cerinţa pentru aprobarea ex-ante de către Comisie. vor fi revizuiţi. în particular în cazul garanţiilor anulate şi plăţilor rambursate. activităţi.11.8. 2. Agenţia SAPARD va face publică disponibilitatea de sprijin. intitulat "Contracte de bunuri. În cazurile în care apar întârzieri în atingerea obiectivelor predefinite se vor lua măsuri. aceşti indicatori. lucrări şi bunuri în România vor fi în conformitate cu regulile stabilite în manualul Comisiei. referitoare la Program. Agenţia SAPARD va instala un sistem potrivit pentru a raporta progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri pe bază de indicatori predefiniţi. Agenţia SAPARD va prelucra cererile primite de la beneficiari în timp util.10. inclusiv.Organismului de certificare şi agenţilor sau reprezentanţilor Comunităţii autorizaţi să preia auditurile financiare.9. 2.13. 2. cu aprobarea Comitetului de monitorizare şi cu acordul Comisiei. în scopul de a evalua eficienţa funcţiei de audit intern.7. inclusiv pentru formularele de cerere. 2.12. servicii şi lucrări încheiate în cadrul cooperării comunitare pentru ţările terţe" 4). inclusă în acesta. 2. un sistem pentru recunoaşterea tuturor sumelor datorate şi pentru înregistrarea într-un registru al debitorilor a tuturor astfel de datorii. Dacă este cazul. Vor fi ţinute înregistrări corespunzătoare ale tuturor acţiunilor realizate. utilaje şi bunuri procurate. Pentru achiziţii. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă recuperată este creditată în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la data recuperării. unde este cazul. retragerea aprobării unui proiect. va fi anulată la sfârşitul celui de-al doilea an ce urmează înregistrării sale în registrul debitorilor şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată în conformitate cu art. 2. Agenţia SAPARD va stabili. făcând referire la cofinanţarea comunitară. 2. Fără a afecta prevederile art. următoarele trebuie să fie originare din Comunitate sau din ţările la care se face referire la pct. inclusiv neregularităţile. altele decât cele amintite la pct. Aceste rapoarte vor fi puse la dispoziţie Autorităţii de management. atribuită contribuţiei Comunităţii în legătură cu datoriile recuperate. inclusiv a neregularităţilor. Această prevedere se realizează fără a prejudicia taxele percepute în restul economiei. Registrul debitorilor va fi inspectat la intervale regulate de timp în scopul de a se lua măsuri pentru colectarea datoriilor care sunt depăşite ca termen. 15: Păstrarea înregistrărilor . astfel încât să obţină o cât mai largă selectare de potenţiali manageri şi operatori de proiect. Orice dobândă recuperată de Agenţia SAPARD. (ii) bunuri şi echipamente achiziţionate de un contractor pentru contracte de lucrări sau servicii. 8 din secţiunea F: (i) servicii. dacă bunurile şi echipamentul urmează să devină proprietatea proiectului în momentul în care contractul a fost încheiat. tuturor potenţialilor manageri şi operatori de proiect. Comitetului de monitorizare şi Comisiei. Se va folosi un sistem informaţional de conducere potrivit pentru elaborarea rapidă a rapoartelor corespunzătoare cu privire la proiecte şi măsuri. Formularele de cerere standard cu linii directoare clare pentru completare şi condiţiile de eligibilitate vor fi stabilite înainte de lansarea schemei. în conformitate cu Programul. 9 din această secţiune.

care pot forma.Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional vor ţine toate documentele. regional. şi anume: a) orice autorităţi regionale. recunoscută ca fiind o solicitare de asistenţă pentru atingerea obiectivelor strategiei adoptate în Program. În desemnarea celui mai reprezentativ parteneriat la nivel naţional. implementarea. documentele sunt ţinute la dispoziţia Comisiei pentru această perioadă. 2: Definiţii Pentru obiectivele acestui acord: a) prioritate reprezintă una dintre necesităţile principale. Programul trebuie să fie implementat printr-o strânsă colaborare între Comisie şi România.int/comm/scr/tender/usedoc/indexen. 4: Eligibilitatea cheltuielilor . care poate fi sau nu în cadrul Agenţiei SAPARD. conform art. la dispoziţia Comisiei. locale şi alte autorităţi publice competente. c) orice alte organisme competente relevante. local sau la alt nivel România trebuie să realizeze o implicare largă şi efectivă a tuturor autorităţilor şi organismelor relevante. Art. Toate părţile desemnate. 12 paragraful 5 şi în art. împreună cu autorităţile şi organismele desemnate de România. luând în considerare necesitatea de a promova egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi dezvoltarea susţinută prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător.htm. România trebuie să asigure că aplică aceste prevederi. 2. Colaborarea trebuie să se desfăşoare în deplină concordanţă cu atribuţiile instituţionale. monitorizarea şi evaluarea Programului. până la expirarea unei perioade de 24 de luni. inclusiv cele care se referă la proiecte care nu au fost selectate. 13 vor fi ţinute la dispoziţia Comisiei până la terminarea tuturor lucrărilor. b) parteneri economici şi sociali. în conformitate cu legile şi practicile naţionale. denumite în continuare parteneri. 12 paragraful5 din această secţiune. 1: Aplicabilitate Această secţiune stabileşte prevederile pentru managementul. legale şi financiare ale autorităţilor şi organismelor desemnate la paragraful 1. 3. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI Art. România trebuie să asigure implicarea tuturor partenerilor relevanţi pe durata Programului. monitorizarea şi evaluarea Programului. Art. obiectul unor obiective specifice. dacă nu păstrează ele aceste documente. b) submăsură reprezintă componentele ce constituie o măsură. 4) SEC 1999 1801/2 . Art. Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional se vor asigura că.http: //europa.eu. pentru a aduna informaţii necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului şi pentru a raporta aceste informaţii Comitetului de monitorizare şi Comisiei. trebuie să urmărească atingerea obiectivelor Programului. c) Autoritatea de management reprezintă autoritatea/organismul/unitatea/secţiunea publică sau privată desemnată de România. Parteneriatul trebuie să se ocupe de finanţarea. de asemenea. 3: Parteneriat 1. SECŢIUNEA B: MANAGEMENTUL. Totuşi documentele cu privire la neregularităţile la care se face referire în art.

h) cheltuieli efectuate de administraţia publică. (iii) sunt disproporţionate în orice parte a Programului. cheltuieli de regie. e) costurile oricăror servicii. chirii şi salarii ale personalului angajat în activităţi de management. c) costuri operaţionale. în termen de 3 luni de la primirea lor. la care se face referire în art. următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanţarea Comunităţii în cadrul Programului: a) cumpărarea. Costurile menţionate explicit în proiectul de contract(e) standard pe măsurile propuse de Agenţia SAPARD pentru beneficiari se vor aplica. conform art. rambursabile sau compensate prin orice mijloace. taxe vamale şi taxe de import care: (i) sunt recuperabile. g) costuri de schimb valutar.000 euro. închirierea sau luarea în leasing a terenurilor şi clădirilor existente. conform art. Regulile existente în legislaţia naţională cu privire la eligibilitatea cheltuielilor se vor aplica.1. monitorizare şi control. . Cheltuiala va fi eligibilă pentru sprijinul comunitar pentru SAPARD. Regulile pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse de România pentru fiecare măsură. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. incluzând Agenţia SAPARD şi. pentru care beneficiarul nu a obţinut oferte de la cel puţin 3 furnizori. în termen de 3 luni de la primirea lor. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. numai în cazul în care utilizarea asistenţei SAPARD este în concordanţă cu principiile managementului financiar adecvat şi în special ale economiei şi eficienţei costurilor. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse. b) impozite. în cazul în care aceste reguli sunt comunicate în prealabil Comisiei şi acceptate de către aceasta în mod specific. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. 3 paragraful 1 din secţiunea A. bunuri şi lucrări care valorează mai mult de echivalentul în lei a 10. indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. implementare. inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. d) leasing. costurile garanţiilor şi cheltuieli similare. în special. f) comisioane bancare. În cazul în care Comisia nu decide altfel în mod expres şi explicit. dacă este în conformitate şi cu acest acord. în conformitate cu procedurile şi cu manualul. (ii) nu fac parte din sistemul fiscal general din România. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse. originalele acestora fiind incluse în declaraţia de cheltuieli la care se face referire în art. Regulile privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite în Program se vor aplica fără a prejudicia luarea deciziei Comisiei privind conferirea managementului asistenţei. 8 b) din secţiunea A. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. exceptând cazul în care leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. 2. se vor aplica. conform art.

Art. 2. fie dintr-o încetare ori o schimbare a localizării activităţii productive cofinanţate. 6-11 din această secţiune. inginerilor sau consultanţilor. dacă mai mult de 25% din capital este deţinut de un organism sau de organisme publice. şi va trebui să înainteze aceste date Comitetului de monitorizare. . Acolo unde este specificat în Program.7 ale art. precum onorariile plătite arhitecţilor. taxe legale. achiziţii de patente şi licenţe. nu va fi eligibil pentru cofinanţare. va fi responsabilă pentru eficienţa şi corectitudinea coordonării şi raportării privind monitorizarea şi evaluarea Programului. care va fi emisă în termen de 3 luni de la prezentarea de către România a unei cereri motivate şi complete către Comisie: a) plata în natură. în conformitate cu prevederile art. b) cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second hand. m) costuri promoţionale. care depăşesc 12% din totalul costului eligibil al proiectului. c) cheltuieli neimplicate în infrastructură ale unui beneficiar.6 şi 2. inclusiv Agenţia SAPARD. şi b) rezultă fie dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de infrastructură.j) acea parte din costuri. trebuie să constituie un sistem în care să se adune informaţii financiare şi statistice despre progresul Programului. trebuie informată imediat Comisia. în conformitate cu acordurile încheiate între Comisie şi România. b) sumele deţinute de beneficiari pentru nerespectarea condiţiilor ataşate plăţilor realizate în prealabil către aceştia de către Agenţia SAPARD în cadrul Programului. studii de fezabilitate. Autoritatea de management. reţinere sau taxe ulterioare specifice programelor SAPARD.14 din secţiunea A. acolo unde este posibil. au făcut orice deducere. Dacă oricare dintre aceste modificări este detectată de România. k) cheltuiala legată de produsele sau serviciile care nu respectă prevederile menţionate la pct. altele decât în interes comun. dacă constituirea unui astfel de sistem nu este realizată de către Agenţia SAPARD. fără a afecta prevederile secţiunii A. Nici un proiect pentru care autorităţile României. România va desemna o autoritate de management care. costuri care privesc pregătirea şi/sau implementarea unui proiect. 3. 5: Autoritatea de management 1. Următoarele cheltuieli pot fi eligibile doar pe baza unei decizii luate de Comisie ca urmare a unei examinări de la caz la caz. Autoritatea de management va consulta Agenţia SAPARD despre toate aspectele referitoare la implementare. l) cheltuiala privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile. 5. 4. folosind. România se va asigura că pentru o măsură dată un proiect rămâne eligibil pentru cofinanţarea Comunităţii doar dacă nu a suferit o modificare substanţială pe o perioadă de 5 ani de la data plăţii finale realizate de Agenţia SAPARD. sisteme computerizate care să permită schimbul de date cu Comisia. care ar reduce sumele plătibile sau plătite către beneficiar. Modificările substanţiale ale unui proiect sunt cele care: a) îi afectează natura sau condiţiile de implementare sau acordă unei firme ori unui organism public un avantaj nejustificat. 2. direct legate de măsură. În orice caz Agenţia SAPARD poate deduce din plăţile datorate: a) sumele legate de importante plăţi restante în cadrul Programului către beneficiari.

Art. 7. dacă nu este în cadrul acesteia. şi după consultarea cu partenerii menţionaţi în art. va face recomandări de îmbunătăţire. Agenţia SAPARD şi Autoritatea de management. şi urmărirea acordului de către Comitetul de monitorizare. Monitorizarea va fi realizată prin referire la indicatori fizici. 2. Autoritatea de management va propune Comisiei ajustarea Programului. Agenţia SAPARD şi cu Comisia. Comitetul de monitorizare va fi stabilit. În cazul în care . pentru supervizarea Programului. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. Comisia va verifica aceste rapoarte şi. în cooperare cu Comisia şi cu România. să transmită Comisiei raportul anual de implementare. Aceşti indicatori de monitorizare. va elabora propriile reguli de procedură. 10 din această secţiune. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi îşi va exprima opinia cu privire la criteriile de selectare şi ordonare a proiectelor sub fiecare măsură. Preşedintele Comitetului de monitorizare va fi desemnat de România. dacă este cazul.3. 6. structurală şi privind mediul înconjurător din România. în termen de 3 luni de la aprobarea Programului. dacă asemenea schimbări sunt cerute conform unei decizii a Comisiei pentru amendarea Programului. Comitetul de monitorizare va asigura eficienţa şi calitatea implementării Programului în vederea atingerii obiectivelor specifice. dacă Autoritatea de management nu este în cadrul acesteia. vor fi legaţi de caracterul specific al asistenţei respective. 5. ca o regulă generală. indiferent dacă aceasta din urmă este în cadrul Agenţiei SAPARD. dacă nu este în cadrul acesteia. Autoritatea de management va consulta şi va informa Comisia în fiecare an. având avizul Comitetului de monitorizare. Un reprezentant (sau reprezentanţi) al Comisiei va participa la lucrările Comitetului de monitorizare în calitate de consultant. Autoritatea de management va fi organismul responsabil care se va asigura ca autorităţile relevante să fie informate cu privire la nevoia de a face schimbări administrative corespunzătoare. de obiectivele şi situaţia socială. de mediu şi financiari şi va include date care să demonstreze că fondurile Comunităţii nu au înlocuit finanţarea disponibilă în România. Art. Un comitet de monitorizare va fi constituit de către România. Persoana desemnată nu trebuie să deţină nici o poziţie în cadrul Agenţiei SAPARD. care privesc intrările şi ieşirile Programului. 5. 7: Comitetul de monitorizare 1. 2. şi după obţinerea aprobării Comitetului de monitorizare. în colaborare cu Autoritatea de management. 3. 4. Comitetul de monitorizare. dacă este cazul. 6: Monitorizare şi indicatori de monitorizare 1. Aceste modificări vor fi comunicate în avans Comisiei. 3 din această secţiune. despre iniţiativele luate şi despre cele care vor fi luate cu privire la informarea publicului larg în legătură cu rolul jucat de Comunitate în cadrul Programului şi cu rezultatele sale. Ele pot fi schimbate de către Comitetul de monitorizare atunci când este necesar. evaluarea intermediară menţionată în art. a submăsurilor. cu acordul Autorităţii de management şi al Agenţiei SAPARD. Autoritatea de management trebuie să redacteze şi. vor asigura monitorizarea efectivă a implementării Programului şi vor raporta Comitetului de monitorizare despre progresele măsurilor şi. Autoritatea de management va organiza. după consultarea cu Agenţia SAPARD. economică. Aceste reguli de procedură vor fi adoptate de Comitetul de monitorizare la prima sa întrunire. 4.

b) informaţii asupra rezultatelor controalelor realizate. 10 din această secţiune. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. dacă este cazul. 12. dacă este cazul. oricare dintre aceste date fiind ultima. în special atingerea obiectivelor stabilite pentru diversele măsuri. În acest scop va primi următoarele: a) informaţii asupra oricărui sector unde există dificultăţi în găsirea de debuşeuri de piaţă normale la nivelul Comunităţii. Agenţia SAPARD trebuie să analizeze principalele rezultate ale anului precedent. 8. 3. Comisia şi Autoritatea de management şi. poate propune Comisiei orice amendament sau revizuire a Programului. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba raporturile de implementare finală şi anuală înainte de a fi trimise la Comisie. dacă nu este în cadrul acesteia. în caz contrar raportul va fi considerat acceptat. Comitetul de monitorizare va examina evaluarea intermediară menţionată în art. pentru a îmbunătăţi implementarea Programului. 8: Rapoartele anuale şi finale 1. în urma consultării cu Autoritatea de management. al submăsurilor sunt puse la dispoziţie Comitetului de monitorizare. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba. Acolo unde Programul cere să fie formulată o opinie în orice privinţă Comitetul de monitorizare trebuie să acţioneze în consecinţă. În cazul raportului final Comisia va răspunde în decurs de 5 luni de la primirea acestuia. 3 paragraful 1 din secţiunea A. 11. 13. Comitetul de monitorizare poate propune Comisiei. Raportul anual de implementare va fi examinat şi aprobat de Comitetul de monitorizare înainte să fie trimis Comisiei. dacă nu este în cadrul acesteia. . dacă este cazul. menţionată la art. şi c) lista şi caracteristicile proiectelor aprobate şi ale celor care nu sunt aprobate. va înainta Comisiei un raport anual de implementare în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic de implementare. fie într-o lună de la înfiinţarea Comitetului de monitorizare.această opinie nu a fost exprimată la timp pentru a fi luată în considerare la momentul luării deciziei Comisiei. cu Agenţia SAPARD. 10. În acest sens Autoritatea de management se va asigura că toate informaţiile referitoare la progresul măsurilor şi. 7. orice propunere către Comisie de amendare a Programului. opinie ce va fi comunicată Comisiei fie într-o lună de la adoptarea ei. precizând şi motivele. Comisia se va consulta cu Autoritatea de management şi. 2. orice amendament sau revizuire a Programului pentru facilitarea atingerii obiectivelor Programului. Comitetul de monitorizare va verifica periodic progresul făcut în atingerea obiectivelor stabilite în Program. Comitetul de monitorizare va examina rezultatele Programului. 9. acea decizie va putea fi revizuită pentru a ţine seama de opinia Comitetului de monitorizare. atunci când este trimis un raport anual de implementare. Autoritatea de management. cu Agenţia SAPARD cu privire la aranjamentele ce vor fi definite pentru această analiză. şi cu Autoritatea competentă. Art. În fiecare an. După ce Comisia a primit un raport anual de implementare va indica într-o perioadă de două luni dacă raportul este considerat nesatisfăcător. în cazul în care Programul include asemenea alocări. România se va asigura că. unde este cazul. 6. prin intermediul Autorităţii de management. şi progresul utilizării alocărilor financiare pentru aceste măsuri şi a alocărilor pentru submăsuri în cadrul măsurilor. Comitetul de monitorizare.

dacă este cazul. 9: Principii de evaluare 1. şi de Comitetul de monitorizare pentru a ajuta la asigurarea calităţii şi eficienţei implementării. Pentru a se măsura eficienţa sa Programul va face obiectul unei evaluări intermediare şi ex-post pentru a evalua impactul său cu privire la obiectivele stabilite în Program şi a analiza efectele sale structurale. Toate rapoartele de implementare anuale şi finale vor cuprinde informaţii despre: a) orice schimbare în condiţiile generale cu relevanţă în implementarea Programului. a indicatorilor fizici şi a indicatorilor rezultatelor şi ai impactului în Program. dacă este cazul. Raportul final trebuie să fie trimis Comisiei cel mai târziu după 6 luni de la data finală până la care cheltuielile sunt eligibile în cadrul Programului. (iii) modul de utilizare a asistenţei tehnice. face recomandări României pentru ajustările dorite pentru îmbunătăţirea eficienţei aranjamentelor privind monitorizarea sau managementul pentru Program. Art. oriunde şi oricând permit o cuantificare. aceasta trebuie să informeze Comisia despre acţiunile întreprinse cu privire la aceste recomandări. În acest sens evaluarea va utiliza diversele amănunte pe care aranjamentele de monitorizare le . b) rezolvarea priorităţilor şi problemelor specifice pentru adaptarea susţinută a sectorului agricol şi a zonelor rurale în România. regionale sau sectoriale şi. fără a prejudicia deciziile care sunt luate în conformitate cu art. inclusiv aranjamente privind colectarea datelor. în special principalele tendinţe socioeconomice. e) tabele financiare care prezintă cheltuielile pe măsuri şi. 5. la care se face referire în art. implicaţiile acestora în consecvenţa asistenţei SAPARD cu cea provenind din alte instrumente financiare ale Comunităţii. România trebuie să demonstreze ulterior acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea aranjamentelor privind monitorizarea sau managementul ori trebuie să explice de ce nu a acţionat astfel. d) etapele parcurse pentru a se asigura coordonarea întregii asistenţe comunitare pentru preaderare. 4. unde este cazul. în special: (i) măsuri de monitorizare şi evaluare. 2. b) progresul implementării priorităţilor şi măsurilor cu privire la atingerea obiectivelor Programului. Eficacitatea măsurilor Programului va fi evaluată pe baza impactului său general privind: a) contribuţia la implementarea acquisului comunitar în ceea ce priveşte politica agricolă comună şi politicile legate de aceasta. (iv) etapele ce trebuie parcurse pentru a se asigura publicitatea pentru Program. de Agenţia SAPARD. 1 din secţiunea C. 3. schimbări ale politicilor naţionale. ţintele lor specifice din Program. cu o cuantificare. c) obiectivele Programului. 11 şi 12 din secţiunea A. pe submăsuri.Dacă după această analiză Comisia formulează comentarii către România. c) etapele parcurse de Autoritatea de management. (ii) un rezumat al tuturor problemelor semnificative întâlnite în implementarea Programului şi orice acţiuni întreprinse. România va aduna resursele corespunzătoare şi va colecta datele necesare pentru a se asigura că această evaluare poate fi realizată în cea mai adecvată manieră. inclusiv cele referitoare la recomandările de ajustare menţionate în paragraful3. Atunci când Comisia.

1: Coordonarea cu alte instrumente Comisia şi România trebuie să asigure coordonarea asistenţei dintre Program. 5. PHARE şi asistenţa de la Banca Europeană de Investiţii (B. suplimentate. 6. 9 din această secţiune. concordanţa acestora cu evaluarea ex-ante. 10: Evaluarea intermediară 1. 2. În plus evaluările pot fi cerute pentru a răspunde problemelor specifice legate de obiectivele Programului. şi va fi trimisă Comisiei în decurs de 3 ani de la data aprobării Programului. Instrumentul de Politică Structurală pentru Preaderare (ISPA). 11: Evaluarea ex-post O evaluare ex-post va fi realizată de către România prin consultare cu Comisia şi sub responsabilitatea Autorităţii de management. Comitetul de monitorizare şi de Comisie. ţinând seama de prevederile art. 9 paragraful 7 din această secţiune. de asemenea. Evaluarea ex-post va fi încheiată nu mai târziu de sfârşitul celui de-al patrulea an care urmează încheierii acordului anual de finanţare final. Art. eficienţa şi eficacitatea Programului. Calitatea şi implicaţiile evaluărilor vor fi analizate de Autoritatea de management. Evaluarea ex-post trebuie să tragă concluziile relevante cu privire la Program. impactul său şi concordanţa cu evaluarea ex-ante. datorită naturii sale.pot produce. inclusiv orice actualizare posibilă. 4. precum şi de aspectele relevante din Program. acolo unde este necesar. în conformitate cu art. România. precum şi alte instrumente financiare internaţionale. Evaluările vor fi făcute de către evaluatori independenţi. România se va asigura în particular că. Evaluarea intermediară se va face sub responsabilitatea Autorităţii de management. va fi actualizată şi înaintată Comisiei cel mai târziu la 31 decembrie 2005. Rapoartele de evaluare vor explica metodologiile aplicate. Această evaluare va acoperi factorii care contribuie la succesul sau la eşecul implementării. dar cel mai târziu la 31 decembrie 2003. Aceasta va fi înaintată Comitetului de monitorizare. Evaluările intermediare şi ex-post vor răspunde problemelor comune de evaluare definite de Comisie prin consultare cu România şi. dacă este cazul. va asigura că o evaluare intermediară va examina rezultatele iniţiale ale Programului.). inclusiv sustenabilitatea acestora. Art. ca regulă generală. ar putea fi în întregime sau parţial potenţial eligibil . în cooperare cu Comisia şi cu România. În plus faţă de evaluarea la care se referă art.I. în cazul în care un proiect SAPARD.E. 7. Evaluarea intermediară. Pe baza rezultatelor evaluării deja disponibile şi ţinând seama de art. incluzând o evaluare asupra calităţii datelor şi rezultatelor. vor fi însoţite de criteriile şi indicatorii de realizare corespunzători. evaluarea ex-post va acoperi utilizarea resurselor. SECŢIUNEA C: PREVEDERI GENERALE Art. Comisia va lua în considerare implicaţiile evaluării în vederea revizuirii Programului. 9 din această secţiune. 3. 7 paragraful 8 din această secţiune. Autoritatea de management va informa Comisia dacă s-au respectat recomandările din raportul de evaluare. realizările Programului şi rezultatele. calitatea monitorizării şi a implementării. 4. Se va evalua. de culegerea informaţiilor pentru a îmbunătăţi relevanţa sa. 5. relevanţa obiectivelor propuse şi măsura în care acestea au fost realizate.

menţionate la art. 5: Controalele importurilor şi ale schimbului valutar 1. taxe sau impozite. angajat în mod specific de autorităţile României pentru scopurile Programului. impozitelor sau taxelor fiscale cu efect echivalent. la timp şi fără vreo taxă discriminatorie. de a acorda autorizaţii de import şi autorizaţii pentru achiziţionarea de valută şi de a aplica reglementările naţionale privind controlul schimbului valutar. România va acorda aprobările necesare. Art. permisele necesare pentru importul şi reexportul ulterior de echipamente necesare pentru executarea Programului. România se va asigura că importurilor din cadrul contractelor de bunuri încheiate de autorităţile din România şi cofinanţate prin Program le va fi permisă intrarea în România fără a face obiectul taxelor vamale. bunuri sau servicii în cadrul Programului şi membrilor familiilor lui să intre în România. aşa cum este cerut de implementarea normală a contractului. privilegiile şi scutirile acordate în mod obişnuit expatriaţilor angajaţi în România şi membrilor familiilor lor în cadrul oricărui alt acord bilateral sau multinaţional ori al aranjamentelor pentru asistenţă economică şi programelor de cooperare tehnică. Acest lucru nu prejudiciază dreptul persoanelor fizice şi juridice care importă echipament de a beneficia de sistemul de admitere temporară în privinţa respectivului echipament. 8 din secţiunea F. Pentru toate aceste proiecte şi independent de orice altă acţiune întreprinsă de România toate facturile primite. România se va asigura că importurile respective vor fi eliberate contractorului din punctul de intrare al livrării. Pentru executarea Programului România preia sarcina. 8b) din secţiunea A. 4: Importul şi reexportul de echipamente România va acorda. taxelor de import. să lucreze şi să părăsească acest stat. 3: Facilităţile de stabilire. bunuri sau servicii. Prevederile acestui articol nu conferă statut diplomatic unui asemenea personal. Art. 6: Impozite şi taxe vamale 1. Art. la timp şi fără vreo taxă discriminatorie. în cazul contractelor de lucrări. dacă natura contractului justifică acest lucru. . Art. conform prevederilor contractului. să se stabilească. 2: Privilegii generale România se va asigura că personalului expatriat. fără a lua în considerare întârzierile sau disputele în privinţa achitării acelor obligaţii. România va permite personalului care participă la contractele de lucrări. în vederea utilizării imediate. 2. Aceştia se vor bucura de acest drept din momentul în care a fost lansată o invitaţie la licitaţie şi până la expirarea unei luni de la desemnarea contractantului. şi membrilor familiilor lui le vor fi acordate cel puţin în aceeaşi măsură beneficiile. pentru repatrierea fondurilor primite cu privire la Program. intrare şi rezidenţă România se va asigura că. trebuie să fie evitat orice risc ca această cheltuială să fie suportată mai mult decât o dată.pentru asistenţă în cadrul unuia dintre celelalte instrumente la care se face referire în primul subparagraf. Art. vor fi clar ştampilate "SAPARD" de către un funcţionar autorizat înainte de a face obiectul unei plăţi de la Agenţia SAPARD. instalare. persoanele fizice sau juridice eligibile să participe la procedurile de licitaţie şi personalul tehnic necesar pentru realizarea studiilor pregătitoare vor avea dreptul la instalare şi rezidenţă temporare. fără discriminare între statele membre şi ţările menţionate la pct. în conformitate cu reglementările în vigoare în România privind controlul schimbului valutar.

Lista cuprinzând cheltuielile este exactă......... Declar....... din ...... în conformitate cu reglementările în vigoare în România..................... până la ziua/luna/anul ..... România va urmări orice asemenea eşecuri şi încercări.. 3 din Acordul multianual de finanţare şi art.................................SAPARD DECLARAŢIA DE CHELTUIELI ŞI CEREREA DE PLATĂ [Va fi trimisă Comisiei Europene........ B-1049..................... SECŢIUNEA D: DECLARAŢIILE DE CHELTUIELI TRIMESTRIALE ŞI ANUALE Formularul D1 Comisia Europeană .... este în sumă de .... precum şi încercările de a obţine de la Agenţia SAPARD plăţi pentru care nu are nici un drept. Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii............ responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară..... altele decât cele de provenienţă locală... convertiţi din moneda naţională la rata (ratele) indicată în tabelul anexat.... [euro. Art..... ..... (modificată ultima dată prin Decizia nr . vor fi scutite de taxe vamale..................... (moneda naţională).................. 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare].... 15 din secţiunea A din anexa la acesta...... 7: Proceduri naţionale legale În cazul în care se suspectează sau se dovedesc eşecul unui beneficiar în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor legate de Program.. conform procedurilor naţionale legale........ Acele bunuri personale şi obiecte casnice vor fi fie reexportate.... conform art. Decizia Comisiei nr ...... după cum este prevăzut în Acordul multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene....... Subsemnatul .) Numărul de referinţă al Comisiei ....... de asemenea........................ Bruxelles)........] Denumirea Programului .... 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art..... reprezentând Guvernul României.. 2. că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art... realizată din ziua/luna/anul ..... Rue de la Loi 200 (SAPARD). fie puse la dispoziţie României după terminarea contractului.. ...................... 15 din secţiunea A din anexa la acest acord. DG AGRI.................... Declar că: 1........ Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art.. taxe de import. declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului............. din ....... România se va asigura că bunurile personale şi obiectele casnice importate pentru uzul personal de persoanele fizice (şi membrii familiilor lor).. angajate în derularea sarcinilor definite în contractele de asistenţă tehnică........ impozite şi alte taxe fiscale cu efect echivalent... într-un mod nu mai puţin riguros decât în cazurile în care sunt implicate fonduri publice naţionale..

..... Plata trebuie făcută în contul euro SAPARD. 7 paragraful 2 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare (formularul D3)...... pagini numerotate. în numele Guvernului României Întocmită la ......... 2.................................) Declaraţia cuprinde...... Data.... care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli....... euro. Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art.. ................ c) Plăţile către beneficiarii finali au fost făcute fără nici o taxă specifică............... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi.... inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii........................................ Această declaraţie de cheltuieli conţine ............... (moneda naţională).. Data....................... 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare........ fie nu există datorii de colectat. cu Acordul multianual de finanţare........... (data) Formularul D1 DECLARAŢII care trebuie să fie prezentate împreună cu toate cererile de plată Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul...... normală şi s-a produs de la data prevăzută în Decizia Comisiei nr .................. Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de .. 3............................... de asemenea. ..... (euro)..... ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .... (Se şterge în mod corespunzător. în cazul unei declaraţii adiţionale.......... Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului debit la sfârşitul trimestrului la care se referă declaraţia (sau..... cu decizia Comisiei la care se referă art.... d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din declaraţia de cheltuieli.. Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate.............. în sumă de ........... privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul programului de finanţare SAPARD............ 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.................... b) Cheltuiala este reală.......................... ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării........ toate datoriile de la declaraţia anterioară........ prin care se acordă management Agenţiei SAPARD.. din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat................. Această declaraţie a fost întocmită de .. ............. folosindu-se detaliile de referinţă comunicate Comisiei conform art............ la data specificată în această declaraţie) se ridică la ...

.......................... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art.E.................... Declaraţia nr ........................toţi beneficiarii Denumirea Programului .................) Numărul de referinţă al Comisiei ............................................................. e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stabilite în Program.............................. (data) Această declaraţie a fost întocmită de ... (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr .................................................................. 15 din secţiunea A din anexa la acesta.......... din ......... g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art...... Prioritatea 1 ................................. din ..... Semnătura şi ştampila contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ................ Semnătura şi ştampila directorului Agenţiei SAPARD Această declaraţie a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .................... .... Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării..Tabelul A DECLARAŢIA privind cheltuielile eligibile realizate efectiv de la începutul Programului ........................................ Decizia Comisiei nr .. Întocmită la ....... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.......... în numele Guvernului României Formularul D1 ........ ă 5=2+3 1 2 3 4 +4 1. la ............................................ (data) inclusiv Moneda naţională Axa priorităţii Cheltuiala publică Denumire Finanţa Costul a re total Măsura naţional privată eligibil C.................. f) Conversia dintre moneda naţională şi euro s-a derulat în conformitate cu prevederile art...................... ....................................................................................... h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii au făcut obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali... acoperind perioada de la începutul Programului ...

.] Denumirea Programului ................ [Va fi trimisă..... Subsemnatul .. reprezentând Guvernul României...............) Numărul de referinţă al Comisiei ..................... Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata ........ ....... Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară............. Decizia Comisiei nr ........................... împreună cu raportul de atestare şi audit cerut de art................................................... din . acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile ....... Rue de la Loi 200 (SAPARD)............... data .......... responsabilul naţional cu autorizarea finanţării................ DG AGRI........... după cum este prevăzut în Acordul .....(modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ......................... din .......................... Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: n............... 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare........... Formularul D2 DECLARAŢIA privind cheltuielile anuale pentru anul financiar .. Comisiei Europene. B-1049 Bruxelles....................................

Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului an la care se referă această declaraţie se ridică la ...... Data... 15 din secţiunea A din anexa la acesta.......... Această declaraţie de cheltuieli conţine ......... Declar că: 1.................... Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art...................... 3 din Acordul multianual de finanţare şi art............... Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii....... fie nu există datorii de colectat.... de asemenea............ după cum prevede art. Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară. este în sumă de .. Formularul D2 DECLARAŢII care sunt prezentate împreună cu declaraţia anuală a contului Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul.............. până în 31/12 anul .. 3. 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art..... Această declaraţie a fost întocmită de .... ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării... (data) Raportul de atestare şi audit al Organismului de certificare face parte din această declaraţie... 15 din secţiunea A din anexa la acesta.......... că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art......................... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ...... convertiţi din moneda naţională la rata indicată în tabelul anexat......) Declaraţia cuprinde. 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare).. inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii................ în numele Guvernului României Întocmită la .... de asemenea.................... Data.. realizată din (1/1 anul ......... cu decizia Comisiei la ....... Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate..).......... (Se şterge în mod corespunzător........................... declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului.. din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat.............................. euro... în sumă de ....... toate datoriile de la declaraţia anterioară.............. Lista cuprinzând cheltuielile este exactă. 2...... (moneda naţională).............. (euro)................... ....... (moneda naţională)........ ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ............................... pagini numerotate...... Declar.. care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli............ cu Acordul multianual de finanţare..................... multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene. (euro...

.................................................. ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .. Întocmită la ...........toţi beneficiarii Denumirea Programului .................... Declaraţia nr .. Data......... prin care se deleagă management Agenţiei SAPARD..................... din ..................Tabelul A DECLARAŢIE privind cheltuielile eligibile realizate efectiv pentru anul ................ Axa Moneda naţională ....... f) Conversiile dintre moneda naţională şi euro s-au realizat în conformitate cu prevederile art.. privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul Programului de finanţare SAPARD............ e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stipulate în Program....................................................................... h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii fac obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali................................. d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din cheltuiala declarată.... normală şi s-a realizat la data/datele prevăzută/prevăzute în Decizia Comisiei nr ..... (data) Întocmită de . acoperind perioada de la (1/1 / an)..................... ................... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi........................................... 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare........ b) Cheltuiala este reală..... care se referă art.... g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art........... în numele Guvernului României Formularul D2 ...................... (31/12/an) inclusiv....... (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ............... Decizia Comisiei nr ...... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art.......... ................................ Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art...... ................. 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare............ la .................................................... Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării.......... ....................... 15 din secţiunea A din anexa la acesta................. din ...... c) Plăţile către beneficiarii finali au fost realizate fără nici o taxă specifică....... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ........................................ Numărul de referinţă al Comisiei .............. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare.......

. acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile ....E... data . priorităţii Denumire Cheltuiala publică a Finanţa Costul Măsura re total naţional privată eligibil C........ Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară.. Formularul D3 ..... Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata . ă 5=2+3 1 2 3 4 +4 1......... Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: n...

SAPARD România Numele titularului contului: NATIONAL|_|FUND SAPARD|_|EURO |_||_||_||_||_||_||_||_||_|CONT|_||_||_|| _||_||_||_| Adresa: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||RESPONSABILUL|_|NAŢIONAL|_|CU|_| AUTORIZAREA|_|FINANŢĂRII|_||_||_||_||_||_||_| MINISTERUL|_|FINANŢELOR|_|PUBLICE Oraşul: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Codul poştal: |_||_||_||_||_||_||_| Persoana de contact: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| _||_||_||_||_| Telefon: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| Fax: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|_| E-mail: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Banca: BANCA|_|NAŢIONALĂ|_|A|_|ROMÂNIEI |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numărul contului: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| _||_||_||_| |_|_|_|EURO|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| SECŢIUNEA E: LINII DIRECTOARE PENTRU ORGANISMUL DE CERTIFICARE LINII DIRECTOARE PENTRU CERTIFICAREA ANUALĂ A AGENŢIILOR SAPARD Subiect: Linia directoare menţionată la art. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. . clar şi explicit. care să cuprindă toate concluziile organismului nominalizat drept Organism de certificare. Certificatul de audit trebuie să fie un document concis. adică procesele de la înregistrarea cererilor până la angajament şi de la înregistrarea facturii până la plată. sfera de cuprindere şi conţinutul certificatului şi al raportului Organismului care realizează certificarea Agenţiei SAPARD Introducere 1. Exemple de certificate de audit sunt prezentate în anexa la această secţiune. Certificatul de audit 3. Obiectul acestui document este de a stabili linii directoare privind cerinţele de certificare a contului. Subiectul certificării şi deci al certificatului de audit şi raportului de audit este Agenţia SAPARD şi toate organismele descentralizate şi delegate. menţionate la art.model - IDENTIFICARE FINANCIARĂ .Forma. . 2. 6 paragraful 5 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare .

dacă este cazul) cui şi cum au fost adresate. ciclul de acoperire a auditului). existenţa aranjamentelor adecvate pentru asigurarea calităţii. . abordarea bazată pe risc. Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile de control intern. planificarea (evaluarea nevoilor. separarea funcţiilor. II. . Raportul trebuie. cu referinţă specifică la criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă (proceduri scrise. după cum este cerut. şi .dezvoltarea procedurilor nonstandard. Raportul trebuie să ia în considerare independenţa. documentarea (verificările şi concluziile în urma acestora vor fi înregistrate adecvat şi. de asemenea. care trebuie să atragă atenţia asupra oricărei slăbiciuni găsite în proiectarea sau în operaţiunile de control.Raportul de audit 4. formarea şi experienţa). Conţinutul raportului: I. Sfera de cuprindere a raportului de audit este mai largă decât cea a certificatului de audit. Proceduri de control intern Raportul trebuie să cuprindă dovezile obţinute de Organismul de certificare că în perioada de realizare a auditului controalele interne au operat în practică ca şi în teorie. proceduri de contabilitate. angajaţii (competenţa. precum şi. de asemenea. (iii) toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă continuă să fie respectate. (ii) procedurile. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. rapoartele (sunt adecvate în concepţie şi vor asigura proceduri care vor fi efectuate la timp) şi concluziile referitoare la planul de auditare. securitatea computerelor. dau asigurarea rezonabilă că proiectele din sarcina Agenţiei SAPARD sunt conforme prevederilor Acordului multianual de finanţare. incluzând folosirea procedurilor scrise. Funcţia de audit intern este un element-cheie al problematicii de control intern. achiziţii. excluderea membrilor unităţii de audit intern de la acţiunile operaţionale zilnice. la art. drepturile de acces la directorul Agenţiei SAPARD şi la toate înregistrările. în special: sfera de cuprindere a responsabilităţilor. 5. cum ar fi: . Din acest motiv aceasta merită un capitol specific în raportul de audit. auditul intern). Tranzacţiile procesate de Agenţia SAPARD sunt guvernate prin reguli complexe. pentru conferirea de către Comisie a managementului asistenţei. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare Prevederile acestui punct se referă la autorizare. a listelor de verificare şi a reperformanţelor detaliate sau revăzute de alt funcţionar. cuprinzând în plus declaraţii dacă: (i) Organismul de certificare a obţinut asigurarea rezonabilă că procedurile de control intern sunt sigure teoretic şi că vor opera în mod satisfăcător în practică. şi (iv) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate corespunzător. personal şi anexe (incluzând organisme descentralizate şi delegate). verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii.potenţialul pentru controale să nu fie luat în seamă de funcţionarul responsabil. vor fi însoţite de documentele justificative). să stabilească orice recomandări şi să indice (şi cele din anii trecuţi. Riscul inerent apărut cere ca Agenţia SAPARD să stabilească controale moderate. proceduri de angajament şi de plată. cu referinţă specială asupra factorilor care pot diminua eficacitatea procedurilor interne de control. competenţa şi eficienţa auditului intern.aplicarea incorectă a controalelor ca rezultat al interpretării greşite sau al neatenţiei. au fost aplicate tuturor tranzacţiilor planificate şi au avut ca rezultat corectarea erorilor. evidenţa auditului (asigurarea suficienţei şi relevanţei aranjamentelor).

elementele importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare.minore: recomandări pentru care fiecare acţiune trebuie să asigure deplina conformitate cu criteriile de acreditare. declaraţia privind procedurile de control intern. II. elementele importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare. separarea funcţiilor. achiziţii. împreună cu justificări . Proceduri de control intern: o evaluare a controalelor principale. Recomandări Orice recomandări pentru îmbunătăţiri trebuie să fie clasificate cu referinţă la nivelul de importanţă pe care Organismul de certificare crede că ar trebui să fie atribuit fiecărei situaţii. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. 6. Obiectivele de control cheie pertinente includ: înregistrarea corectă şi la timp a tuturor debitorilor în registrul "Tranzacţii către debitori". stabilind pentru fiecare procedură dacă controalele relevante au fost suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele. şi ce acţiune (execuţia la timp şi durata).intermediare: recomandări care sunt semnificative în contextul controlului Agenţiei SAPARD şi care cer o atenţie imediată din partea conducerii. IV. debit compensat din alte plăţi SAPARD către beneficiarii care au debit. Pentru simplificarea prezentării este propusă următoarea clasificare a recomandărilor: . Acolo unde s-a ajuns la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară. securitatea computerelor. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Prevederile acestui punct se referă la sumele care urmează să fie colectate (debitori). proceduri de contabilitate. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă Raportul trebuie să stabilească limita până la care Agenţia SAPARD şi organismele descentralizate şi delegate îndeplinesc toate criteriile de acreditare de relevanţă (proceduri scrise. III şi IV menţionate mai sus şi secţiuni privind recomandările majore şi intermediare Introducere generală I. I. urmează să fie preluată de Agenţia SAPARD sau de organismul descentralizat/delegat pentru a rezolva orice deficienţă. Raportul trebuie să stabilească pentru fiecare recomandare procedura şi aspectele de politică implicând atenţie şi răspunsul Agenţiei SAPARD. pentru acordarea managementului asistenţei de către Comisie.majore: recomandări care cer atenţia imediată a directorului Agenţiei SAPARD. Dacă se ajunge la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară. În general raportul trebuie să includă o declaraţie privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii. stipulând dacă controalele relevante sunt suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele în perioada de auditare. dacă sunt aplicabile. şi înregistrarea corectă a tuturor chitanţelor de la debitori. III. după cum se stipulează la art. dacă un profil standard a fost urmărit după cum este indicat mai jos.Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare (prin măsuri şi. declaraţii rezumative pentru fiecare dintre pct. dacă există vreuna. proceduri pentru angajamente şi plăţi. . audit intern). Rezumat executiv cuprinzând opinia. V. Profilul raportului Profilul raportului va asista Comisia în procesarea rapoartelor privind certificarea. funcţia de audit intern. submăsuri) pentru fiecare procedură. .

incluzând o descriere a obiectivului de control. audit intern. mecanismul controlului. constatările. pe . după cum se cere în art. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. împreună cu justificări Concluzii generale Recomandări Anexe Pentru fiecare măsură/submăsură şi funcţie comună (de exemplu: contabilitate. separarea funcţiilor. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. declaraţia privind procedurile de protecţie a intereselor financiare ale Comunităţii. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii: o evaluare a controalelor-cheie. II. structura documentului (să determine dacă cuprinde justificarea primară cerută/documente necesare pentru a sprijini solicitarea). Necalificat Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). proceduri de contabilitate. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare: o evaluare a controalelor-cheie. Responsabilitatea noastră. ANEXĂ la secţiunea E 5) Exemple de certificate de audit eliberate de Organismul de certificare Matricea opiniilor: Fără obiecţii Obiecţii Concluzii limitate negative Nelimitarea sferei de Necalificat (A) Calificat (B) Contra (E) cuprindere Limitarea sferei de Calificat (C) Refuz (D) cuprindere A. achiziţii. auditul intern). declaraţia privind procedurile pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare. concluziile şi recomandările detaliate. proceduri pentru angajamente şi plăţi. securitatea computerelor. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă: o evaluare a limitei până la care Agenţia SAPARD îndeplineşte toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă (proceduri scrise. evaluarea. serviciu de inspecţie. 14 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare IV. tehnologia informatică) anexa trebuie să stabilească activitatea realizată pentru fiecare obiectiv de control. O listă cuprinzând recomandările trebuie să fie pregătită cel puţin cu următoarele informaţii: referinţa/recomandarea/statutul/acţiunea raportului. acţionând ca Organism de certificare. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. Auditul a inclus examinarea. împreună cu justificări III.

000 CCC/100 euro) După opinia noastră. cu excepţia diferenţelor descrise în paragraful precedent. semnătura. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. semnătura. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. complete şi clare. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. înregistrarea angajamentelor. acţionând ca Organism de certificare. pe baza unor teste. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. acţionând ca Organism de certificare. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor.limitarea sferei de cuprindere Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). După opinia noastră conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. denumirea şi adresa Organismului de certificare) C. Opinie calificată . înregistrarea angajamentelor.diferenţe observate Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). numele şi poziţia. Auditul a inclus examinarea. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. conturile transmise Comisiei pentru anul financiar FEOGA 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Diferenţele au fost observate între conturile anuale. numele şi poziţia. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Responsabilitatea noastră. pagina P): (măsură/submăsură diferenţa (+/-) în moneda naţională şi euro maşini agricole -23. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Calificat . denumirea şi adresa Organismului de certificare) B. complete şi clare. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Noi am planificat şi am . documentele contabile şi înregistrările Agenţiei SAPARD pentru următoarele măsuri/submăsuri (conform raportului de audit. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Responsabilitatea noastră. (Data emiterii. (Data emiterii. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. baza unor teste. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută.

semnătura. (Data emiterii. elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. înregistrarea angajamentelor. Auditul a inclus examinarea. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Auditul a inclus examinarea. 5) Conform Standardului internaţional privind auditul şi serviciile legate de acesta nr. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Din cauza (de exemplu) naturii înregistrărilor Agenţiei SAPARD/Organismului delegat etc. nu putem fi satisfăcuţi chiar dacă (se citează natura problemei) recurgem la alte proceduri de audit (conform raportului de audit. pe baza unor teste. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. cu excepţia efectelor unor astfel de ajustări. din cauza restricţiilor existente în sfera de aplicare a activităţii noastre din partea Agenţiei SAPARD (conform raportului de audit. numele şi poziţia. 13 (ISA 13).. pagina P). denumirea şi adresa Organismului de certificare) D. Din cauza semnificaţiei problemelor discutate în paragraful precedent. conturile ce urmează să fie transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. complete şi clare. nu ne exprimăm opinia dacă conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. complete şi clare. pe baza unor teste. Nu putem să examinăm procedurile care fundamentează plăţile efectuate de organismele cu responsabilităţi delegate. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. denumirea şi adresa Organismului de certificare) . 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. înregistrarea angajamentelor. care s- au dovedit necesare. (Data emiterii. acţionând ca Organism de certificare. pagina P). Refuzul opiniei . Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Responsabilitatea noastră. realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. semnătura. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. După opinia noastră. numele şi poziţia. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. dacă există. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră.limitarea sferei de aplicare Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD).

denumirea şi adresa Organismului de certificare) SECŢIUNEA F: TEXTUL LEGISLAŢIEI COMUNITĂŢII. 3 şi atribuirea de asistenţă agenţiilor de implementare. pagina P). Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. numele şi poziţia. Cheltuielile declarate de Agenţia SAPARD nu sunt în concordanţă cu plăţile şi chitanţele întocmite în perioada respectivă (conform raportului de audit. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. înregistrarea angajamentelor. Comisia poate decide amânarea cererii de aprobare ex-ante la care se referă pct.criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa . Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale.E. ADAPTATE ACESTUI ACORD 6) a) b) c) d) e) Nr Sec Ar Par . Responsabilitatea noastră. complete şi clare. Auditul a inclus examinarea. pe baze des centralizate. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. A 3 1 Pe baza unor analize de la caz la caz privind capacitatea de coordonare a unui pro gram/proiect la nivel naţional şi sectorial. conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) nu sunt adevărate. a- Prevederi de aplicat de România în conformitate cu acest acord cr une col gra t. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. (Data emiterii. LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN REGLEMENTAREA C. Nr. Opinie adversă Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). procedurile de control financiar şi structurile finanţelor publice. acţionând ca Organism de certificare. ţi. este de a exprima o opinie bazată pe auditul nostru. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. a ul ful 1.E. ti. În opinia noastră.222/2000 PRIVIND REGULILE FINANCIARE APLICABILE SAPARD. semnătura. pe baza unor teste. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. 2. O astfel de amânare va fi subiect pentru: . din cauza efectelor problemelor discutate în paragraful precedent.

Condiţii minimale pentru managementul descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate Descentralizarea în ţările candidate cu controlul ex-post de către Comisie poate fi considerată pentru o agenţie de implementare în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) demonstrarea unui control intern eficace. aprobării ex-ante de către Comisie. (ii) principiul separării puterilor trebuie să fie respectat astfel încât să nu apară conflicte de interese în ceea ce priveşte achiziţiile şi plăţile. . A 3 1 Criteriile minimale şi condiţiile pentru un management şi descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate pc t. printre altele. arătând în mod efectiv şi la timp gestionarea fondurilor Comunităţii sau măsuri naţionale de natură similară. F pc Selecţia proiectului. cu reguli interne ale procedurilor. inclusiv funcţia de audit independentă şi un sistem de raportare contabil şi financiar la standarde internaţionale. responsabilităţi clare instituţionale şi personale. Criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de 1 implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată Comisia va aplica următoarele criterii în vederea stabilirii agenţiilor de implementare din ţările partenere. 2. . scrutine şi evaluări ale licitaţiilor.prevederi specifice în ceea ce priveşte. acordată şi condiţiile minimale aplicabile de către aceste agenţii. 1 3. după cum este stabilit la pct. Acesta trebuie să aibă experienţă şi abilităţi corespunzătoare în audit. să cunoască limbi străine şi să fie pregătit pentru desfăşurarea activităţii de implementare a programelor Comunităţii. care trebuie să se înscrie în acordurile financiare cu fiecare ţară beneficiară. 3. 2. (iii) trebuie să existe un personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor. (ii) un audit (un raport) financiar şi operaţional recent. licitaţia şi contractarea vor fi subiecte ale t. 1. invitaţii la licitaţii. care vor putea coordona asistenţa acordată pe baze descentralizate: (i) va exista un sistem bine pus la punct de coordonare a Programului. obţinerea contractelor şi implementarea directivelor în ceea ce priveşte achiziţiile publice ale Comunităţii.

Subpunctul 4. (iii) un sistem de control financiar naţional în agenţia de implementare. scopul şi bazele legale ale verificărilor şi inspecţiilor. 6). Această apreciere nu va prejudicia dreptul Comisiei şi al Curţii de Conturi de a verifica cheltuielile.3 Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi realizate de Comisie la operatori economici cărora le vor fi aplicate în conformitate cu prevederile pct. din secţiunea A din anexa la acest acord). În plus.6. verificările pe teren şi inspecţiile pot fi realizate împreună de către Comisie şi autorităţile responsabile din România. 4. Astfel oficialii din România pot participa la inspecţii şi verificări pe teren. 6 măsuri administrative şi penalizări în cazul în care există motive să se creadă că au fost comise neregula rităţi. aşa cum se prevede la titlul IX din Regulamentul financiar aplicabil la bugetul general al Comunităţii Europene (a se vedea art. .1 Atunci când Comisia decide să realizeze controale pe teren şi inspecţii conform prevederilor acestui punct. 8 şi statele membre. 14 pct. 2.2 Verificările la faţa locului şi inspecţiile vor fi pregătite şi conduse de Comisie în cooperare cu autorităţile din România. A 13 6 Punctul 4 Prevederile acestui punct nu vor afecta aplicarea în România a legilor care se referă la urmăriri penale sau cooperare juridică între ţările candidate menţionate la pct. dacă România doreşte. (iv) reguli de achiziţionare care să fie andosate de Comisie. Subpunctul 4. în aşa fel încât să poată acorda ajutorul cerut. Subpunctul 4. trebuie să se asigure că nu sunt realizate inspecţii de acest gen în acelaşi timp asupra aceluiaşi obiectiv şi cu privire la aceiaşi operatori economici implicaţi (a se vedea pct. (v) angajamentul responsabilului naţional cu autorizarea finanţării de a-şi asuma întreaga răspundere şi responsabilitate pentru Program. În plus se vor lua în considerare inspecţiile în curs sau cele deja efectuate de România conform legislaţiei sale în legătură cu aceleaşi obiective care privesc operatorii economici în cauză. care va fi anunţată în timp util despre obiectul.

Inspectorii Comisiei trebuie să aibă acces. aceştia fiind numiţi inspectorii Comisiei. Verificările pe teren şi inspecţiile pot privi. Acolo unde este necesar. Subpunctul 4. 8 şi poate solicita altor organisme externe să acţioneze sub responsabilitatea sa în vederea acordării asistenţei tehnice. Cu condiţia respectării acestui acord Comisia. independenţa şi păstrarea secretului profesional. Subpunctul 4. în particular. mijloace de transport sau la alte asemenea mijloace folosite în scopul desfăşurării afacerilor. terenuri. . în care sunt precizate identitatea şi funcţia.4. declaraţii privind materialele folosite şi munca prestată şi declaraţii bancare păstrate de operatori economici.date computerizate. borderouri de plată.registre şi documente.1. pentru stabilirea existenţei neregularităţilor. poate apela la colaborarea în calitate de observatori a reprezentanţilor din alte ţări candidate specificate la pct.5. Aceştia pot beneficia de aceleaşi facilităţi în desfăşurarea inspecţiilor ca şi inspectorii administrativi naţionali şi. . cum ar fi: facturile. fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în aceleaşi condiţii ca şi inspectorii administrativi naţionali şi în concordanţă cu legislaţia naţională. în scopul de a se asigura accesul la informaţiile necesare. Inspectorii Comisiei îşi vor exercita atribuţiile prin autorizaţii scrise. sisteme şi metode de ambalare şi dezambalare. Comisia poate efectua inspecţii pe teren şi inspecţii la alţi operatori economici.Pentru a se facilita desfăşurarea de către Comisie a verificărilor operatorii economici vor fi apelaţi pentru a asigura accesul la sedii. în particular: . la toate informaţiile şi documentaţia cu privire la operaţiunile care sunt cerute pentru coordonarea adecvată a verificărilor pe teren şi a inspecţiilor în condiţii similare. 4. Persoanele aflate la dispoziţia Comisiei în calitate de experţi naţionali prin detaşare pot asista la aceste verificări şi inspecţii.5 4. de copii de pe documentaţia justificativă. În conformitate cu cerinţele acestui acord ei vor trebui să acţioneze conform legilor României. Comisia trebuie să se asigure că reprezentanţii şi organismele menţionate mai sus oferă toate garanţiile cu privire la competenţa tehnică. .2. împreună cu un document care să arate scopul şi subiectul verificării pe teren sau al inspecţiei.producţie. Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi executate de autorităţi ale Comisiei şi responsabilitatea va fi a oficialilor şi a altor funcţionari guvernamentali autorizaţi.4 4.1. cu acordul României.4. listele cuprinzând termeni şi condiţii.

6.2.verificări fizice. . ale căror funcţii necesită cunoaşterea lor.. trebuie să obţină acordul ţării de la care au fost obţinute informaţiile. .2.progresul activităţilor şi investiţiilor pentru fiecare finanţare care a fost furnizată şi utilizarea investiţiilor realizate. În cazul în care România intenţionează să folosească în alte scopuri informaţiile obţinute de oficialii care participă sub autoritatea sa în calitate de observatori.5. cum ar fi: natura şi cantitatea bunurilor sau operaţiunile încheiate. fără a se prejudicia prevederile acestui acord.6. 4. Acolo unde este necesar pentru România. în realizarea rapoartelor lor se vor lua în considerare cerinţele procedurale stabilite prin legile naţionale ale României. Inspectorii Comunităţii se vor asigura că.4. la cererea Comisiei trebuie să se ia măsuri preventive adecvate cu privire la legile naţionale.3.6. Subpunctul 4. În orice caz Comisia trebuie să informeze autorităţile menţionate mai sus despre rezultatul acestor verificări şi inspecţii. aşa cum se . Astfel de informaţii nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din instituţiile Comunităţii sau din România. şi nici nu pot fi utilizate de instituţiile Comunităţii pentru alte scopuri în afara celor de protecţie efectivă a intereselor financiare comunitare în toate ţările candidate. Informaţiile comunicate sau dobândite în orice formă conform acestui punct trebuie să fie supuse secretului profesional şi protejate în acelaşi fel în care informaţiile similare sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespunzătoare aplicabile instituţiilor Comunităţii.1.documente cu privire la buget şi contabilitate. . Materialele şi documentele justificative. la controale şi inspecţii la faţa locului.implementarea financiară şi tehnică a proiectelor subvenţionate.2. în particular cu privire la garanţia dovezilor. în conformitate cu prevederile subpunctului 4.crearea şi verificarea de eşantioane.6 4. Comisia va raporta cât de repede posibil autorităţii competente a statului pe teritoriul căruia s-a executat verificarea pe teren sau inspecţia dacă s-au remarcat orice fapte sau suspiciuni în legătură cu vreo neregularitate în timpul verificărilor pe teren sau al inspecţiilor. . fără a prejudicia prevederile acestui acord. 4. 4.

5. 4.1. Notificarea neregularităţilor care apar la finanţarea Comunităţii trebuie să fie făcută în conformitate cu prevederile acestui punct.3 sunt supuşi verificărilor pe teren sau inspecţiilor. 5 A 13 1 Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a acestui b) acord. 4. acolo unde activitatea lor implică aplicarea incorectă a acestui acord prin atingerea sau lezarea contribuţiei Comunităţii. care acţionează în concordanţă cu regulile naţionale şi fără a prejudicia prevederile acestui acord. întreprinderi.2. regulile şi acţiunile administrative . 5 economici persoane fizice sau juridice ori altor organisme recunoscute de legile naţionale (persoane private. şi. 4. persoanelor fizice şi juridice care au fost implicate în comiterea de neregularităţi sau care se aşteaptă să evite comiterea unei neregularităţi.4.1.1. 6). 7 A 13 6 Subpunctul 7. precizează la pct. România trebuie să comunice Comisiei în termen de 3 luni de la încheierea Acordului multianual de finanţare: . instituţii publice sau autorităţi locale ori regionale ale statului). care a avut sau va avea un efect de prejudiciere asupra Comunităţii sau asupra unui punct nejustificat de cheltuială. România trebuie să ia toate măsurile necesare.6.1 7.5. trebuie să acorde inspectorilor Comisiei asistenţa necesară pentru a le permite să îşi îndeplinească îndatoririle în realizarea verificărilor pe teren şi a inspecţiilor. vor fi anexate la aceste rapoarte. România. Acolo unde inspecţia este realizată în colaborare.2 7. de asemenea.2.prevederile stabilite prin lege. Acolo unde operatorii economici la care se face referire la subpunctul 4. 6 A pc 4 şi Măsurile administrative şi penalizările pot fi aplicate operatorilor t. care rezultă din activitatea sau omisiunea unui operator economic (vezi pct. 8 şi statele membre în chestiunile penale.6. Aceste prevederi nu trebuie să afecteze aplicarea în România a regulilor legate de procedurile penale sau cooperarea juridică dintre ţările candidate menţionate la pct. în conformitate cu cel de-al doilea subparagraf al sub punctului 4. Comisia trebuie să se asigure că acolo unde se implementează prevederile acestui punct inspectorii săi trebuie să respecte prevederile Comunităţii şi prevederile legislaţiei naţionale cu privire la protecţia datelor personale. în conformitate cu legile naţionale. inspectorii naţionali care iau parte la operaţiune trebuie să contrasemneze raportul elaborat de inspectorii Comisiei. Subpunctul 7.

1.2. trebuie să dea. În timpul ultimelor două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru România va raporta Comisiei orice neregularitate care a făcut subiectul investigaţiilor administrative sau juridice. 7. .prevederi care au fost încălcate.suma totală şi distribuirea ei între diferitele surse de finanţare.proiectul şi măsura avute în vedere. . . în afară de cazul în care erorile sau neglijenţele sunt detectate înaintea plăţii şi nu rezultă în nici o amendă administrativă sau juridică.modul în care a fost descoperită o neregularitate.3 7. . Aceasta trebuie să rămână în contact cu România dacă este necesară extinderea aplicării prevederilor acestui punct. detalii care privesc: . sumele care ar fi fost plătite greşit dacă neregularitatea nu ar fi fost descoperită. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord. . în cazul în care nu s-a realizat nici o plată.3.2.2. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord.3. . .2. Subpunctul 7.natura şi sumele cheltuielilor. Comisia trebuie să studieze comunicările României şi trebuie să o informeze asupra concluziilor care urmează a fi trase.principalele prevederi legate de rolul şi de funcţionarea acestor autorităţi şi organisme şi procedurile de a căror aplicare sunt responsabile. .lista cuprinzând autorităţile şi organismele responsabile pentru aplicarea măsurilor în conformitate cu prevederile art.modurile în care se realizează o neregularitate.perioada sau momentul în care s-a comis o neregularitate. România va comunica Comisiei orice amendament la informaţiile furnizate în conformitate cu prevederile subpunctului 7. dacă este posibil. Astfel.pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art.1. . 7.

. 7. suspendarea plăţilor şi posibilitatea recuperărilor. să fie trimis simultan altor ţări candi date sau ţări membre relevante. acolo unde există temerea că: a) aceasta poate avea repercusiuni rapide în afara teritorialului său. România trebuie. Un astfel de raport va trebui. să furnizeze informaţiile lipsă când va trimite următoarele raporturi trimestriale privind neregularităţile către Comisie.5 7. inclusiv: . Subpunctul 7. . dacă este cazul. în măsura posibilităţilor.3.3. în particular.consecinţele financiare.identitatea persoanelor fizice şi juridice implicate. Subpunctul 7.2.1.4 România trebuie să raporteze Comisiei orice neregularitate descoperită sau care se presupune că a fost comisă. . şi/sau b) aceasta arată că a avut loc o nouă practică frauduloasă.autorităţile naţionale şi alte instituţii care au realizat raportul oficial despre neregularităţi. . cele care privesc modurile de comitere a neregularităţilor şi maniera în care au fost descoperite nu sunt disponibile. asupra procedurilor instituite ca urmare a tuturor neregularităţilor anterior notificate şi asupra schimbărilor importante care rezultă din acestea.acolo unde este necesar. În cazul în care unele informaţii la care se referă subpunctul 7.1 şi. România şi alte ţări implicate. păstrată în cazurile în care astfel de informaţii nu sunt relevante în combaterea neregularităţilor în funcţie de caracterul acestora. realizat în condiţiile subpunctului 7. .data la care a fost realizat primul raport privind neregularităţile.5.. România trebuie să informeze Comisia cu privire la orice raport anterior.3. În decurs de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru.data şi sursa primei informaţii care a iscat suspiciuni ale existenţei unei neregularităţi.

7.. 2.7. atunci când România consideră că o sumă nu poate fi recuperată în totalitate sau nu se aşteaptă să fie recuperată în totalitate. 7. a tuturor costurilor juridice şi a costurilor legate direct de acţiunile legale.1. în legătură cu procedura la care se referă .3. Subpunctul 7. chiar dacă aceste acţiuni sunt fără succes.5. în întregime sau în parte. România trebuie să informeze Comisia despre acest lucru în aceeaşi limită de timp care este stabilită la subpunctul 7. trebuie să informeze Comisia printr-un raport special referitor la suma nerecuperată. dacă este posibil. la prezentarea documentelor de evidenţă.orice abandon al acţiunilor penale..motivele pentru orice abandon al procedurilor de recuperare. Comisia poate cere în mod expres României să continue procedurile de recuperare. fără a prejudicia prevederile art. . 2. poate să accepte rambursarea către România. fără a prejudicia prevederile art.8 din secţiunea A din anexa la acest acord.6 Dacă nu sunt neregularităţi de raportat în perioada de referinţă. Comisia trebuie.5.1. Comisia.7 7.măsuri intermediare de precauţie luate de România pentru a garanta recuperarea sumelor plătite greşit. Comisia trebuie să menţină contacte potrivite cu România în scopul completării informaţiei despre neregularităţile la care se referă subpunctul 7. România trebuie să notifice Comisiei cu privire la deciziile administrative sau juridice ori la aspectele principale cuprinse în acest document cu privire la îndeplinirea acestor proceduri. 14 pct. 14 pct.2.8 din secţiunea A. 2.3. 7.3.4.5. În eventualitatea existenţei situaţiei menţionate la subpunctul 7.procedurile judiciare şi administrative instituite pentru recuperarea sumelor plătite greşit şi pentru impunerea de sancţiuni. să iniţieze sau să continue acţiunile legale cu privire la recuperarea sumelor plătite necorespunzător. . la cererea expresă a Comisiei.2. . 14 pct. să fie notificată înainte de luarea unei decizii. Fără a prejudicia prevederile art. Subpunctul 7.5.8 din secţiunea A.sumele care au fost recuperate sau care se aşteaptă să fie recuperate. Atunci când autorităţile din România decid. .

8.8. în particular.3.3. Subpunctul 7.8 7. Comisia trebuie să informeze România în cazul în care natura neregularităţii sugerează că practici similare sau identice pot apărea în alte ţări. 7. 7. 7. 7.8.8. trebuie să fie supuse secretului profesional şi să fie protejate în acelaşi fel ca şi informaţiile similare care sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespondente aplicabile instituţiilor Comunităţii.5 şi 7. Prevederile subpunctelor 7. Independent de contactele menţionate la subpunctul 7. măsurile preventive şi procedurile legale. ale căror sarcini presupun accesul la aceste informaţii.. instituţiilor statelor membre sau Comunităţii doar atunci când acest lucru este necesar în vederea prevenirii sau urmăririi neregularităţilor ori pentru a se stabili dacă o neregularitate afirmată a avut loc. la posibilitatea de recuperare.7. cu excepţia cazului în care România le furnizează aşa cum a fost convenit în mod expres.4.8. altor persoane decât cele din România sau din instituţiile Comunităţii.4.3.2. 8.7. România şi Comisia trebuie să ia toate precauţiunile necesare pentru a asigura că informaţiile pe care le schimbă rămân confidenţiale. cu excepţia cazului în care autorităţile care au furnizat aceste informaţii şi-au dat consimţământul în mod expres şi cu condiţia că prevederile în vigoare în ţara în care se găseşte autoritatea beneficiară nu interzic asemenea comunicări sau utilizări.4 nu vor împiedica utilizarea în nici o acţiune sau în proceduri legale instituite şi care . 7. Numele persoanelor juridice sau fizice pot fi dezvăluite altor ţări candidate menţionate la pct.7. Informaţiile comunicate sau obţinute în orice formă.5.8.5 şi.8.7.subpunctul 7.1.4. 7. 7. 8. 7.1-7. în particular. în particular cu privire la concluziile ce pot fi trase de aici în legătură cu neregularităţile. La cererea României sau a Comisiei România şi Comisia trebuie să se consulte între ele în scopul evitării interpretărilor care prejudiciază interesele Comunităţii şi care apar în cursul implementării prevederilor în vigoare. Comisia trebuie să organizeze întâlniri informaţionale pentru reprezentanţii ţărilor candidate menţionate la pct. În plus aceste informaţii nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute la acest punct.7.2.1. Informaţiile la care se referă acest punct nu pot fi trimise. 7. în scopul de a examina împreună cu aceştia informaţiile cerute la subpunctele 7. referitoare la acest punct.

8. România nu trebuie să înainteze Comisiei informaţia prevăzută la subpunctele 7. 12 din secţiunea A din anexa la acest acord şi a discuţiilor bilaterale asupra acelor prevederi. Sarcinile Organismului de conciliere sunt următoarele: a) să examineze orice problemă la care se face referire de către România. Republica Letonă. Subpunctul 7. Comisia trebuie să îi infor meze despre acest fapt pe toţi cei cărora le-a comunicat acel nume. ca o persoană implicată în neregularitatea respectivă. Republica Cehă. în baza acestui punct. cu referire la art. 2. 12 9. şi 7.1.000 euro din bugetul Comunităţii. A art 2. În cazul în care se constată neregularităţi privind valori mai mici decât echivalentul în lei a 4. nu sunt conforme cu acest acord a informaţiilor obţinute în baza acestui punct. Republica Polonia. Republica Slovacia şi Republica Slovenia 9.5 decât dacă Comisia o solicită în mod expres.10.1. Autoritatea competentă din România care a furnizat aceste informaţii trebuie să fie informată corespunzător despre această utilizare. În cazul în care România anunţă Comisia că o persoană fizică sau juridică al cărei nume a fost comunicat Comisiei în baza acestui punct se dovedeşte la o verifi care viitoare că nu a fost implicată în nici o neregularitate. 14 pct. şi c) la sfârşitul investigaţiior să elaboreze un raport asupra . 12 din secţiunea A şi la acest punct. a concluziei că asemenea articole de cheltuieli realizate de România nu sunt eligibile pentru Program: b) să încerce să reconcilieze poziţiile divergente ale Comisiei şi ale României. primeşte notificarea formală din partea Comisiei. A art 3 Subpunctul 9. O asemenea persoană trebuie să înceteze să mai fie tratată. 7.6 Republica Bulgaria.10 7. care. Republica . Ungară. cu condiţia ca debitul să nu fi fost lichidat în conformitate cu regulile prevăzute în art.1 .1. 14 România.6. în virtutea noti ficării prealabile. Republica Estonia.9 Sumele recuperate trebuie să fie distribuite de România şi de Comunitate proporţional cu cheltuielile deja făcute de acestea. Subpunctul 7. Republica Lituania. ca urmare a prevederilor art.8 din secţiunea A din anexa la acest acord.3.8.

Suplimentar. Subpunctul 9. Secretariatul Organismului trebuie să confirme primirea cererii de conciliere.2 9.1.1 a). preşedintele Organismului poate să declare cererea de conciliere ca fiind admisibilă.fie depăşeşte 0.1. 9.rezultatelor eforturilor sale de reconciliere. care primeşte notificare din partea Comisiei conform prevederilor sub punctului 9. Raportul la care se face referire în subpunctul 9.2.1 c) trebuie să . a cărui adresă va fi notificată României în comunicarea respectivă. 9.1.1 a) România solicită şi demonstrează că problema este una de principiu şi priveşte aplicarea regulilor Comunităţii.4. 9.5.1 c).1. b) faptul de a nu supune o problemă Organismului nu trebuie să prejudicieze României.2.5 milioane euro. bazându-se pe evidenţa din dosar şi pe o audiere corectă a Comisiei şi a autorităţilor naţionale în discuţie. România trebuie să supună o problemă Organismului în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării la care se face referire la subpunctul 9. precum şi să menţioneze punctele disputei rămase nerezolvate.1 a).1.2.2.2. făcând orice remarci pe care le consideră necesare. O cerere de conciliere este admisibilă numai dacă reglementarea financiară recomandată de Comisie cu privire la un capitol de buget: . Dacă în termen de 4 luni de când a fost supus un caz Organismul nu a reuşit să reconcilieze poziţiile Comisiei şi României. La sfârşitul investigaţiilor trebuie să le trimită raportul la care s-a făcut referire în subpunctul 9. Pentru scopurile stadiilor procedurii de lichidare a conturilor: a) poziţia Organismului nu trebuie să prejudicieze decizia finală a Comisiei privind lichidarea conturilor. dacă în timpul discuţiilor bilaterale la care se face referire la subpunctul 9.fie reprezintă mai mult de 25% din cheltuiala totală anuală a României din capitolul de buget respectiv. . Organismul trebuie să conducă investigaţiile cât de prompt posibil. prin trimiterea unei cereri motivate de conciliere la Secretariatul Organismului de conciliere.2.1.2.3. 9. 9. procedura de conciliere se consideră că a eşuat.

rapoartele trebuie să fie adoptate de majoritatea absolută a membrilor prezenţi.2. Rapoartele trebuie să fie semnate de preşedinte şi de membrii care au luat parte la deliberări. şi .3.3 9. 9. Subpunctul 9.4. fără să ţină seama sau să accepte instrucţiuni de la vreun guvern sau organism. 9. Aceste informaţii sunt confidenţiale şi acoperite de obligaţia păstrării secretului profesional. cvorumul fiind de 3. care nu are caracter industrial sau comercial. 9. Secretariatul Organismului trebuie să fie asigurat de personalul Comisiei. stabilească motivele pentru care poziţiile nu pot fi reconciliate. Un organism guvernat de legea publică înseamnă orice organism: . Nici un membru nu poate să ia parte la lucrările Organismului sau să semneze un raport.1.Comisiei.ţării care a supus problema Organismului.celorlalte ţări aplicante.2. Organismul trebuie să se întrunească la sediul central al Comisiei. autorităţi regionale sau locale.7 Organismele publice care au dreptul la contracte de lucrări publice . în cazul în care este propusă decizia de lichidare a conturilor.3. Raportul elaborat în limita de timp stabilită trebuie să fie trimis: . Fără a prejudicia prevederile subpunctului 9. organisme 14 guvernate de legea publică. . Membrii Organismului trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle în mod independent.2.4. Membrii Organismului nu pot să dezvăluie nici o informaţie primită de ei în perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Organismului. Subpunctul 9.2.3.3.4 9. 9. 10 A art 2. trebuie să fie sta tul.6. şi . Ele trebuie să fie înregistrate de secretariat. dacă într-o funcţie anterioară a fost personal implicat în problema supusă concilierii.3. asociaţii for mate din una sau mai multe asemenea autorităţi ori organisme guvernate de legea publică.înfiinţat pentru un scop precis care este în interes general.1.

Procedura de arbitraj va fi stabilită de tribunal.care este finanţat în cea mai mare parte de stat sau de autorităţi regionale ori locale sau de alte organisme guvernate de legea publică ori este obiectul supravegherii manageriale al acestor organisme sau are o conducere administrativă. Deciziile sale vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante. SECŢIUNEA G: REZOLVAREA DIFERENDELOR . va fi decis conform arbitrajului de către un tribunal de arbitraj. un asemenea arbitru va fi numit de preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. __________ 6) OJ L 253.care are personalitate juridică. în concordanţă cu prevederile pct. Fiecare parte contractantă îşi va nominaliza arbitrul în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii. mai mult de jumătate din numărul membrilor numiţi de stat. Orice diferend între părţile contractante cu privire la acest acord.SAPARD 1. 5.un arbitru va fi numit prin acordul părţilor contractante sau.un arbitru va fi numit de Comisie. 7 octombrie 2000. 6. dacă acestea nu cad de acord. 5. Dacă orice arbitru numit demisionează. ____________ *) Traducere. Toate deciziile vor fi luate prin vot majoritar de către tribunalul de arbitraj. 3 şi 4 şi va avea toate puterile şi sarcinile arbitrului iniţial. managerială ori de supraveghere. Fiecare parte contractantă va suporta costurile propriului arbitru şi ale reprezentanţilor în procedurile de arbitraj. şi . Tribunalul de arbitraj constituit pentru fiecare caz individual va fi alcătuit din 3 arbitri numiţi după cum urmează: . decedează sau este în incapacitate de a acţiona. 2. care nu este rezolvat între părţile contractante. restul costurilor va fi suportat în părţi egale de părţile contractante. 3. Dacă una dintre părţile contractante nu reuşeşte să numească un arbitru într-o perioadă de 3 luni de la primirea solicitării de arbitraj. 4. Tribunalul de arbitraj va lua în considerare legislaţia relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. . Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 5 iulie 2001 ACORD MULTIANUAL DE FINANŢARE din 2 februarie 2001 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene*) . p. alt arbitru va fi numit în concordanţă cu prevederile pct. . Fiecare parte contractantă are dreptul să invoce procedura de rezolvare a diferendelor.un arbitru va fi numit de România. de către preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. . 2 şi 7 din această secţiune. de autorităţi locale sau regionale ori de alte organisme guvernate de legea publică. 2. 7.

pe de altă parte. 2.E. 2. România este eligibilă să fie beneficiară în cadrul SAPARD. care furnizează o contribuţie financiară a Comunităţii. 4. Fiecare acord anual de finanţare va stabili: a) doar pentru anul respectiv angajamentul financiar maxim al Comunităţii pentru România şi perioada de valabilitate a acestui angajament. 1: Obiectiv 1. întrucât: 1.E.Comisia Comunităţilor Europene. 2: Acordul anual de finanţare 1.) nr. Cu privire la respectarea acestui acord trebuie să se înţeleagă că acesta include şi respectarea Programului. 5. După aprobarea de către Comisie a Programului şi încheierea prezentului acord un acord anual de finanţare va trebui să fie încheiat în fiecare an. 3.) nr. 1. un program special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. b) acolo unde este cazul. denumite în continuare părţi contractante. pe de o parte.268/1999 din 21 iunie 1999 privind suportul Comunităţii pentru măsurile de preaderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în ţările candidate din centrul şi estul Europei în perioada de preaderare 1). Art. a acordului/acordurilor anual/anuale de finanţare şi a deciziei Comisiei la care face referire art.906/89 2). acţionând pentru şi în numele Comunităţii Europene. România a aprobat un plan pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi l-a prezentat ca program Comisiei pentru aprobare. Prin aderarea la Uniunea Europeană România va pierde dreptul la finanţare în cadrul Programului. planul a fost aprobat ca program pentru agricultură şi dezvoltare rurală printr-o decizie luată în conformitate cu art. 1.268/1999 în data de 12 decembrie 2000. amendamente la prevederile acestui acord. în conformitate cu prevederile acestui acord. denumit în continuare Program. denumită în continuare Comisia. Programul trebuie să fie executat pe o bază descentralizată urmând decizia Comisiei ce conferă managementul asistenţei unei agenţii în România. . Acestea sunt singurele instrumente care determină un angajament financiar din partea Comunităţii faţă de România.266/1999 din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului către ţările candidate în cadrul strategiei de preaderare şi care modifică Reglementarea Comisiei (C. este necesar să se stabilească condiţiile pentru execuţia Programului pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi orice amendament la acesta în România. denumit în continuare România. 1. 12(2) din Reglementarea Comisiei (C.E. adoptă următorul acord: Art. şi orice amendamente la acesta vor fi executate în România.) nr. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă. 3. Angajamentul financiar al Comunităţii va fi stabilit în acordurile anuale de finanţare. În caz de conflict prevederile acestui acord vor prevala faţă de prevederile Programului. denumit în continuare SAPARD. România va asigura execuţia adecvată a Programului în România pe o bază descentralizată. 2. şi Guvernul României. a fost stabilit prin Reglementarea Comisiei (C. 3.E. 3. acţionând pentru şi în numele României. luată în conformitate cu art.) nr. 4(5) din Reglementarea (C. Acest acord stabileşte cadrul administrativ. denumită în continuare Comunitate. legal şi tehnic conform căruia Programul pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

3: Inspecţie şi audit 1. toţi beneficiarii sunt informaţi cu privire la faptul că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au dreptul de a realiza inspecţii la faţa locului. implementarea Programului în cadrul acestui acord. Se va asigura că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au dreptul să inspecteze toată documentaţia relevantă. documentele şi formularele standard vor fi disponibile în limba engleză. toate documentele şi informaţiile. 3. în urma unei cereri din partea Comisiei. legislaţia naţională relevantă. legate de acest acord. România se va asigura că pentru examinarea de către Comisie. Fără a afecta drepturile şi obligaţiile care rezultă din acest acord. sistemele şi conturile aparţinând proiectelor şi. 2. Comisia şi România vor monitoriza. oricare dintre părţile contractante poate rezilia acest acord.proiectelor şi beneficiarilor. şi . manualele cu proceduri scrise. România va asigura textele în limba engleză cu promptitudine. precum şi a certificatelor de origine. legate de angajamentele şi cheltuielile finanţate în cadrul Programului. b) inspecţii legate de neregularităţi şi fraude. În cazul în care este necesară documentaţie în alt scop decât cel de examinare. listele de verificări privind controlul standard. unde este cazul. tehnice sau de auditare în România. auditări sau inspecţii pot implica în particular o examinare a sistemelor şi procedurilor. 6: Rezilierea acordului I. vor fi rezolvate în conformitate cu secţiunea G din anexă. 2. 5: Limba folosită 1. a furnizorilor de bunuri şi servicii către beneficiari cărora li s-a acordat asistenţă în cadrul Programului. dar aceasta nu este disponibilă în limba engleză. denumită în continuare Curtea de Conturi. Art. în conformitate cu obligaţiile lor specifice. 4: Rezolvarea diferendelor Diferendele dintre părţile contractante. Comunitatea va anunţa anticipat autorităţile din România despre aceste misiuni şi auditări. şi va lua măsurile necesare pentru a facilita munca agenţilor menţionaţi mai sus şi a reprezentanţilor Comunităţii în cadrul acestui acord. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă. se va face în limba engleză. liniile directoare. Astfel de misiuni.Art. la cererea agenţilor şi reprezentanţilor la care s-a făcut referire în paragraful 1. România va păstra înregistrări şi bilanţuri adecvate pentru identificarea proiectelor şi. notificările administrative relevante. Art. Comisia şi Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene. unde este cazul. dacă cealaltă parte nu reuşeşte să îşi îndeplinească oricare dintre . la care se face referire în art. vor avea dreptul. serviciilor finanţate în cadrul Programului. Orice comunicare între Comisie şi România. Art. legată de acest acord. a serviciilor finanţate de Program în conformitate cu procedurile contabile adecvate. să trimită agenţi sau reprezentanţi autorizaţi pentru a îndeplini: a) misiuni financiare. România va furniza. inspecţii la faţa locului asupra: .în particular cu referire la verificarea realităţii economice a ofertelor şi recepţiilor. Se va asigura că. inclusiv cele create sau înmagazinate pe suport electronic. luând în considerare cerinţele acestui acord. nu mai târziu de data la care proiectele sunt selectate. cu privire la execuţia Programului.

Rezolvarea diferendelor .Prevederi generale Secţiunea D .Liniile directoare pentru Organismul de certificare Secţiunea F .eu.int . În cazul în care una dintre părţile contractante detectează un astfel de eşec. (ii) de a înceta transferul banilor spre România. adaptate acestui acord Secţiunea G . nr. la care se face referire în Reglementarea C. 2. Anexa la acest acord face parte integrantă din acesta.Declaraţiile de cheltuieli anuale şi trimestriale Secţiunea E . cu efect din momentul în care a fost detectată prima dată neconformitatea. Comisia: a) va notifica României cu privire la intenţiile sale.222/2000 privind regulile financiare aplicabile SAPARD 3). cu justificarea (justificările) necesară. Unitatea SAPARD Rue de la Loi. (iii) de a înceta preluarea oricărei noi obligaţii din partea Comunităţii.E. Art. va fi adresată astfel: Pentru Comunitate: Comisia Comunităţilor Europene Direcţia generală pentru agricultură.obligaţiile sale referitoare la acest acord.Textul legislaţiei Comunităţii.Managementul financiar Secţiunea B . monitorizarea şi evaluarea Programului Secţiunea C . şi b) îşi rezervă dreptul cu privire la Program. Art. 8: Puncte de contact Corespondenţa privind orice aspect legat de scopul acestui acord. de a rezilia acordul. şi (iv) dacă este cazul. aceasta trebuie să înştiinţeze imediat cealaltă parte contractantă. dar fără a afecta deciziile la care se face referire în art. În cazul detectării unei neconformităţi cu obligaţiile din acest acord.SAPARD. 11 şi 12 din secţiunea A din anexă: (i) de a face corecţii financiare împotriva României. 7: Condiţiile detaliate Condiţiile detaliate privind executarea acestui acord sunt stabilite în anexă. dacă este cazul menţionându-se numărul şi titlul Programului. 2. după cum urmează: Secţiunea A . 200 B-1049 Bruxelles Telefon: 00 32 2 2967 337 Fax: 00 32 2 29 51746 E-mail: agri-sapard@cec.Managementul.

p. 9: Intrarea în vigoare Acest acord va intra în vigoare la data la care ambele părţi contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru încheierea sa. doar textul în limba engleză fiind autentic. 10: Semnare Acest acord este elaborat în două exemplare în limbile engleză şi română.coordonatorul naţional al asistenţei __________ 1) OJ L 161. 2: Definiţii Pentru obiectivele acordului următoarele definiţii trebuie să fie aplicate: a) Fondul Naţional înseamnă organismul numit de România şi aflat sub responsabilitatea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. latura Nord. ministrul integrării europene . 87.teodorovici@mie. sectorul 5. Hildegard Carola Puwak. Art. p. 68.ro Art. 17. Bucureşti Telefon: 00 40 1 3011623 Fax: 00 40 1 3011626 E-mail: eugen. Franz Fischler. şi (ii) numeşte un organism de certificare. Execuţia Programului trebuie să facă obiectul adoptării deciziei Comisiei care acordă managementul asistenţei unei agenţii şi în condiţiile contextului acelei decizii. membru al Comisiei Europene Pentru România. monitorizează şi retrage acreditarea Agenţiei SAPARD. Semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001. 2) OJ L 161. b) Autoritatea competentă înseamnă organismul din România care: (i) conferă. p. 3) OJ L 253. ANEXĂ SECŢIUNEA A: MANAGEMENTUL FINANCIAR Art. 7 octombrie 2000. care acţionează în calitate de Autoritate competentă. Apolodor nr. 1: Scop Această secţiune stabileşte prevederile financiare pentru execuţia Programului. . 26 iunie 1999. Art. 5. 26 iunie 1999. Pentru Comisia Comunităţilor Europene.Pentru România: Ministerul Integrării Europene Str.

7 din această secţiune. precum şi un set de sarcini specifice. 3. i) beneficiar final înseamnă organizaţia publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect.c) Agenţia SAPARD înseamnă organismul stabilit de România care funcţionează sub responsabilitatea acesteia şi care îndeplineşte o funcţie de implementare şi o funcţie de plată. România va permite Comisiei să verifice respectarea condiţiilor menţionate la pct. înainte de luarea deciziei care conferă managementul asistenţei unei agenţii SAPARD. pentru a primi plăţile menţionate în art. este utilizat exclusiv pentru tranzacţiile SAPARD. Pentru stabilirea respectării condiţiilor şi a articolelor menţionate în primul subparagraf Comisia: a) va examina procedurile şi structurile Fondului Naţional legate de implementarea Programului şi procedurile şi structurile Agenţiei SAPARD şi. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va fi punctul de contact pentru informaţiile financiare transmise între Comisie şi România. Art. 5 paragraful 3 şi cu art. într-o instituţie financiară sau la trezorerie. denumite în continuare în această secţiune condiţiile. România va trebui să se asigure întotdeauna că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării din România poartă întreaga responsabilitate financiară şi obligaţia pentru fondurile primite din contribuţia Comunităţii. art. în numele României. raportează asupra sistemelor de management şi control şi verifică elementele de cofinanţare. b) va realiza verificări la faţa locului. 3: Conferirea managementului asistenţei 1. 2. care permite proiectelor să fie cofinanţate. 5. care este purtător de dobândă în condiţii comerciale normale. 6 şi 14 din această secţiune. g) măsură înseamnă mijlocul prin care o prioritate este implementată. şi la art. Doar o singură agenţie SAPARD poate fi acreditată în orice moment în România. h) proiect înseamnă orice operaţiune întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului. 6 paragraful 5 din această secţiune. d) Organismul de certificare înseamnă organismul care este independent operaţional de Agenţia SAPARD şi stabileşte atestarea conturilor. aflat sub responsabilitatea acestora. 4. procedurile şi structurile altor organisme cărora li s-au delegat sarcini în conformitate cu art. 1 şi 3 din secţiunea F. e) contul euro SAPARD înseamnă contul deschis de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. k) cheltuieli publice înseamnă cheltuielile Comunităţii plus alte cheltuieli publice ale tuturor organismelor publice din România. Decizia de a conferi managementul asistenţei unei agenţii SAPARD în România poate fi luată pe o bază provizorie. f) anul financiar înseamnă anul calendaristic de la 1ianuarie la 31 decembrie. dacă este cazul. este menţinut în euro şi nu face obiectul nici unei taxe sau unui impozit. j) contribuţia Comunităţii înseamnă partea cofinanţată de Comunitate din cheltuielile publice totale eligibile efectuate în cadrul Programului. 4 paragraful 3. . asigurându-se respectarea condiţiilor şi a articolelor la care se face referire în primul subparagraf al paragrafului 1. unei măsuri i se alocă o contribuţie din partea Comunităţii şi a României.

În situaţiile în care este prevăzută o astfel de acreditare provizorie. b) angajamentele şi plăţile efectuate sunt înregistrate corect şi în întregime în conturi. Acolo unde documentaţia este păstrată de organismele responsabile pentru autorizarea cheltuielii. b) protecţia trezoreriei. 2. ofertarea. România se va asigura că decizia Autorităţii competente de a acredita Agenţia SAPARD este luată pe baza unei examinări care acoperă structurile şi procedurile privind aranjamentele la care se face referire în paragraful 1. Examinarea va include în special aranjamentele care au fost adoptate pentru a proteja interesele Comunităţii cu privire la tranzacţiile ce vor fi finanţate prin Program. în numele României. În toate cazurile responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. conţinutul acestora şi la acţiunile întreprinse ca urmare a rezultatelor acestor verificări. Agenţia SAPARD trebuie să păstreze toată documentaţia care justifică plăţile efectuate şi documentele cu privire la efectuarea controalelor administrative şi fizice stabilite. în particular următoarele criterii: (i) proceduri scrise. de plată şi de control intern ale Agenţiei SAPARD oferă următoarele garanţii: a) admisibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de autorizarea plăţii. d) eligibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de semnarea contractelor cu beneficiarii şi de înregistrarea angajamentului. c) securitatea computerelor. . România se va asigura că înainte de acreditarea Agenţiei SAPARD Autoritatea competentă trebuie să fie sigură că aranjamentele administrative. (ii) separarea îndatoririlor. contabile. 3.Art. şi anume: a) execuţia plăţilor. d) menţinerea înregistrărilor contabile. c) documentele necesare sunt transmise la momentul şi în formatul cerut. 4: Atribuţiile Autorităţii competente 1. va purta întreaga răspundere. f) garanţiile de obţinut. g) sumele de colectat. h) selecţia proiectelor. Examinarea la care se face referire în paragraful 2 trebuie să fie făcută la standardele de audit internaţional acceptate. 4. aceste organisme trebuie să transmită rapoarte Agenţiei SAPARD cu privire la numărul de verificări făcute. Autoritatea competentă poate delega conducerea examinării către alte organisme. (iii) aprobarea preproiectelor şi verificarea preplăţilor. contractarea. trebuie să fie respectate prevederile art. 5 şi 14 din această secţiune. Acreditarea poate fi oferită provizoriu pentru o perioadă care urmează să fie fixată în funcţie de seriozitatea problemei de care depinde implementarea oricăror schimbări în aranjamentele administrative sau contabile. e) separarea îndatoririlor şi suficienţa controalelor interne şi externe. ţinându-se seama de prevederile art. i) respectarea regulilor de achiziţie. 5 şi 14 din această secţiune.

plătită şi contabilizată. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sistemul de contabilitate al Agenţiei SAPARD respectă standardele de contabilitate internaţional acceptate. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei următoarele particularităţi despre Agenţia SAPARD care îl acreditează să îndeplinească sarcinile stabilite în art. cele legate de orice condiţii cerute Agenţiei SAPARD care trebuie să fie îndeplinite înainte de acreditare. 6. responsabilităţi în executarea măsurilor pentru care se fac cheltuieli în cadrul Programului. În caz contrar trebuie să trimită Agenţiei SAPARD instrucţiunile legate de aranjamentele administrative şi de contabilitate şi. acolo unde este cazul. (iii) relaţiile sale cu alte organisme. inclusiv cereri pentru prioritizarea criteriilor. trebuie să stabilească instrucţiuni cu privire la schimbări şi la perioadă. prevederi pentru achiziţii publice. (ii) alocarea responsabilităţilor între departamentele sale. . b) condiţiile administrative. dacă este cazul. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze Comisia în avans despre orice schimbări propuse la aceste particularităţi înainte ca ele să fie implementate. 5: Funcţiile de implementare şi de plată ale Agenţiei SAPARD 1. (v) procedurile de contabilitate. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze imediat Comisia. (iv) procedurile prin care cererile beneficiarilor sunt primite. care au. trebuie să înceapă acreditarea. publice sau private. (vii) audit intern şi. (v) previziunile pentru audit intern. Art. va retrage imediat acreditarea. c) verificarea cererilor pentru aprobarea proiectelor pe baza termenilor şi condiţiilor de eligibilitate şi cu respectarea acestui acord. 5. 5: a) denumirea şi statutul Agenţiei SAPARD. (vi) securitatea computerelor.(iv) procedurile de plată. Funcţia de implementare a Agenţiei SAPARD va cuprinde: a) primirea cererilor de finanţare şi publicarea termenilor şi condiţiilor de eligibilitate. incluzând. dacă se constată o neîndeplinire în respectarea oricărui criteriu stabilit în paragraful 4(i)-(vii) prin operaţiuni ale Agenţiei SAPARD. d) informaţii cu privire la următoarele: (i) responsabilităţile învestite în ea. prevederi cu privire la achiziţiile publice. unde este cazul. în particular. de asemenea. c) actul acreditării care trebuie să constea într-o confirmare scrisă a faptului că organismul respectă criteriile de acreditare şi. verificate şi validate şi prin care cheltuiala este autorizată. 7. b) selectarea proiectelor. 8. România se va asigura că Autoritatea competentă monitorizează acreditarea şi. de contabilitate şi control intern în care sunt realizate plăţile legate de implementarea Programului. Dacă Autoritatea competentă este sigură că Agenţia SAPARD respectă toate cerinţele relevante.

de asemenea. stabilite în art. d) executarea plăţii. România se va asigura că atribuţiile Organismului de certificare vor cuprinde: . Agenţia SAPARD va comunica acelei autorităţi informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească funcţiile. e) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii atât înainte. În nici un caz funcţiile de executare a plăţilor şi funcţia de contabilizare a angajamentului şi plăţii. 2. cât şi după aprobarea proiectului. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte. 4. funcţiile de autoritate de management prevăzute la art. h) asigurarea că beneficiarul este informat cu privire la contribuţia Comunităţii la proiect. 14 din această secţiune.d) stabilirea de obligaţii contractuale în scris între Agenţia SAPARD şi beneficiari. Agenţia SAPARD va evalua. dacă proiectul este de acel tip. Agenţia SAPARD se va asigura că acumularea ajutorului public acordat în cadrul Programului din toate sursele nu depăşeşte 50% din costul total eligibil al oricărui proiect. Aprobarea proiectului. cu excepţia acelora în infrastructură de un tip care nu generează venit net substanţial. prin obligaţiile contractuale dintre Agenţia SAPARD şi beneficiar sau prin prevederile Programului. g) raportarea progresului măsurilor ce sunt implementate pe baza indicatorilor. înainte de a intra în aranjamente contractuale cu un potenţial beneficiar. În cazul în care funcţiile de implementare şi de plată nu sunt îndeplinite într-o singură structură administrativă.3. c) autorizarea plăţii. care generează de obicei venit net substanţial. 1. 5. dacă este cazul. 3.8 ale art. 6: Atribuţiile Organismului de certificare 1. pentru a se stabili dacă termenii şi condiţiile de eligibilitate ale ajutorului nerambursabil continuă să fie respectate. atunci când Agenţia SAPARD nu îndeplineşte. România se va asigura că orice schimbare propusă în aranjamentele de implementare sau de plată ale Agenţiei SAPARD după acreditarea sa este prezentată Comisiei de către Autoritatea competentă pentru examinare înaintea implementării. România se va asigura că. f) urmărirea activităţilor pentru a asigura progresul proiectelor ce sunt implementate. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte de infrastructură de un anumit tip. Măsurile pentru pregătirea personalului sunt considerate ca fiind capital uman şi nu sunt investiţii în sensul acestui paragraf. Când se poate ajunge la concluzia că proiectul respectiv este de acel tip.3. controalele pe teren şi procesele de plată trebuie să se bazeze pe o separare corespunzătoare a atribuţiilor. eliberarea aprobării pentru începerea lucrării. controale asupra beneficiarilor după plata ajutorului. 2c) din secţiunea B. Agenţia SAPARD se va asigura că ajutorul public din toate sursele nu depăşeşte 50% din costul total eligibil. 6. 14 pct. incluzând informaţiile referitoare la posibile sancţiuni în cazul neconformităţii cu acele obligaţii şi.1-2. 7. b) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii plăţii. Funcţia de plată a Agenţiei SAPARD trebuie să includă: a) verificarea solicitărilor de plată. Art. 2. nu pot fi delegate. Agenţia SAPARD le poate delega către alte părţi care asigură respectarea condiţiilor prevăzute la pct.2 şi 1. f) dacă este necesar.3 din această secţiune. e) contabilitatea angajamentelor şi a plăţilor.

nivelul de materialitate şi încredere obţinut. 9 din această secţiune şi în secţiunea D sunt înregistrări adevărate. 3. b) conturile anuale la care se face referire în art. Organismul de certificare trebuie să fie un departament sau un organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Agenţia SAPARD şi care are o vocaţie tehnică potrivită. din interiorul sau din exteriorul Agenţiei SAPARD. în ceea ce priveşte capabilitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD şi ale Fondului Naţional de a asigura că această conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. 6. acurateţea şi veridicitatea acestor conturi. cât şi după sfârşitul fiecărui an financiar. Raportul la care face referire paragraful 1b) trebuie să stabilească dacă: a) procedurile Agenţiei SAPARD. numărul tranzacţiilor examinate. c) verificarea existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţional specificat în art. 5. precum şi pentru contul euro SAPARD. unde este cazul.a) eliberarea unui certificat privind contul anual al Agenţiei SAPARD. c) declaraţiile de cheltuieli prevăzute la art. privind orice slăbiciune depistată şi recomandare făcută pentru îmbunătăţire şi privind operaţiunile Organismului de certificare şi ale celorlalte organisme de audit. b) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management şi de control ale Agenţiei SAPARD referitor la capacitatea lor de a asigura conformitatea cheltuielilor cu prevederile art. Verificările trebuie să fie efectuate atât în timpul. adresate Agenţiei SAPARD. complete şi clare ale operaţiunilor cuprinse în Program. 7 paragraful 1 din această secţiune. 4. 5 şi 14 din această secţiune. Organismul de certificare îşi va conduce examinarea în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate şi cu liniile directoare stabilite în secţiunea E. Dacă organismul numit este Biroul naţional de audit sau un echivalent. oferă suficiente garanţii că operaţiunile desfăşurate de Program respectă acest acord şi ce recomandări au fost făcute pentru îmbunătăţirea sistemelor. au fost urmate. d) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate în mod corespunzător în ceea ce priveşte sumele ce trebuie să fie colectate şi. f) orice tranzacţii neobişnuite sau dificultăţi tehnice au fost experimentate în ceea ce priveşte anul financiar în cauză. Certificatul la care se face referire în paragraful 1 trebuie să se bazeze pe o examinare a procedurilor şi pe un eşantion al tranzacţiilor. garanţiile obţinute. 8 paragraful 2 din această secţiune. acesta poate delega o parte sau toate atribuţiile de examinare specificate în paragraful 3. Organismul de certificare poartă întreaga responsabilitate pentru sarcini în toate cazurile. asigurând îndeplinirea efectivă a sarcinilor. munca realizată. Trebuie să acopere conformitatea plăţilor cu acest acord. în particular cele cu privire la criteriile şi funcţiile menţionate în art. g) orice modificare semnificativă a fost realizată de la ultimul raport de informare. de la care s-a obţinut o parte sau întreaga siguranţă a Organismului de certificare în ceea ce priveşte chestiunile raportate. Raportul trebuie să fie însoţit de informaţii privind numărul şi calificările personalului care efectuează auditul. în ceea ce priveşte integralitatea. 11 din această secţiune sunt în concordanţă cu registrele şi înregistrările Agenţiei SAPARD. e) recomandările de îmbunătăţire a sistemelor. . 2. 4.

Plăţile trebuie să fie făcute în contul primului angajament deschis. va face obiectul cofinanţării de către Comunitate. 9 din această secţiune. că conturile care trebuie să fie transmise Comisiei sunt adevărate. Cu condiţia disponibilităţii alocării. până la sfârşitul celui de-al doilea an ulterior anului în care s-a făcut angajamentul. Angajamentele ulterioare trebuie să fie efectuate în fiecare an prin decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. cererile pot fi prezentate Comisiei pentru plăţi suplimentare în avans în limita generală. Comisia va face plăţi ulterioare în avans care să reflecte această necesitate anticipată. să fie efectuate anual. în contul euro SAPARD şi vor arăta că verificările la care se face referire în art. 2 din acest acord. Fiecare angajament anual trebuie să fie stabilit în acordul anual de finanţare. cu condiţia ca acreditarea Agenţiei SAPARD să fi fost supusă deciziei specificate în art. în conformitate cu paragraful 6. Primul angajament în conturile Comisiei pentru România trebuie făcut atunci când este luată decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. Angajamentele din bugetul Comunităţii pentru România trebuie făcute în conturile Comunităţii. Cu condiţia disponibilităţii alocării. Plata va fi rambursată în euro cu toate dobânzile acumulate dacă. Comisia va face o plată iniţială în avans în contul euro SAPARD.7. în special dacă s- au obţinut suficiente asigurări. pe baza deciziei Comisiei prin care se autorizează semnarea fiecărui acord anual de finanţare. specifică. la care se face referire în paragraful 1. nu este primită nici o cerere de plată acceptabilă de către Comisie în termen de 18 luni de la data acelei plăţi. Comisia va dezangaja în mod automat: a) întregul angajament ce priveşte orice an. 3 paragraful 1 din această secţiune. în conformitate cu art. care poate fi făcută în mai mult de o tranşă. 4. complete şi clare şi că procedurile de control intern au operat satisfăcător. aşa cum se arată în formularul D3 prezentat în secţiunea D. nu va depăşi 49% din angajamentul anual faţă de România. dacă semnarea acordului anual de finanţare nu s-a realizat până la sfârşitul anului următor. stabilit în primul acord anual de finanţare. ca o regulă generală. 3. 2. încă neonorate. şi după încheierea prezentului acord şi a primului acord anual de finanţare. Această plată. 8 paragraful 1b) din această secţiune. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să se asigure că raportul Organismului de certificare asupra contului anual şi raportul de audit asupra constatărilor sale. 7: Angajamentele şi plăţile de la Comisie 1. în conformitate cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare la care se face referire în art. 5. Plata va fi făcută după adoptarea Programului. Plăţile efectuate de Comisie din contribuţia Comunităţii vor fi făcute. 7 din secţiunea B trebuie să primească o copie de pe raport. bazate pe declaraţiile de cheltuieli menţionate în art. acordată în conformitate cu prevederile acestui acord. Comitetul de monitorizare la care se face referire în art. b) orice parte a unui angajament care nu a fost stabilit prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată conţinând toate elementele care să permită plata de către Comisie. Certificatul şi raportul trebuie să fie redactate până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor anului financiar în cauză şi comunicate de Autoritatea competentă Comisiei cel târziu până la data de 30 aprilie. . Angajamentele trebuie. Doar asistenţa SAPARD. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei detaliile acestui cont. Dacă plata în avans este mai mică de 49%. Art. 9 din această secţiune nu indică nici o problemă.

România şi responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să fie informaţi imediat de către Comisie dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită. astfel cum este atestat de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării în conformitate cu art. 8: Plăţile de la Agenţia SAPARD 1. necesare pentru a clarifica orice elemente relevante privind cererile de plată. în cazul în care aceste recomandări au fost destinate să remedieze erori serioase ale sistemului de monitorizare sau management. 7. astfel cum se specifică în art. trebuie să fie trimisă Comisiei. Totalul combinat al plăţilor la care se face referire în paragrafele 5 şi 6 şi care sunt realizate cu privire la Program. 8 paragraful 5 din secţiunea B. ca regulă generală. Ei trebuie să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia înainte ca cererea de plată să fie acceptată. Astfel de plăţi trebuie să fie calculate şi făcute la nivelul măsurilor conţinute în planul financiar al Programului. b) evaluarea intermediară la care se face referire în art. Art. f) furnizarea informaţiilor solicitate de Comisie. înainte ca plata să fie făcută în conformitate cu paragraful 8. nu trebuie să depăşească 95% din angajamentul Comunităţii pentru Program. erori care subminează managementul financiar al Programului. urmărind acordul anual de finanţare încheiat. care conţine informaţiile specificate în art. în conformitate cu acest acord. flexibilitate între măsuri şi. Tranşa finală a Programului trebuie să fie plătită dacă: a) responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. trebuie să fie înaintat Comisiei. e) trebuie să se ţină seama de consecinţele financiare ale oricăror decizii luate în concordanţă cu art.În timpul derulării Programului responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să utilizeze plata în avans doar pentru a plăti contribuţia Comunităţii la cheltuială. Ordinul (ordinele) de plată către beneficiar (beneficiari) sau către delegaţii săi (lor) va fi eliberat (vor fi eliberate). acolo unde este cazul. trebuie să fi fost respectate într-o perioadă specificată sau. în limitele contribuţiei Comunităţii. Toate dobânzile obţinute la plata în avans trebuie să fie utilizate în exclusivitate pentru Program. efectuate în conformitate cu art. 6. 8 paragraful 3 din secţiunea B. România se va asigura că plăţile de la Agenţia SAPARD către beneficiar: a) sunt făcute în moneda naţională şi sunt debitate corespunzător în contul euro SAPARD. Acestea trebuie să fie supuse următoarelor condiţii: a) ultimul raport anual de implementare datorat. 10 din secţiunea B. 9 din această secţiune. în 6 luni de la termenul limită al plăţii stabilit în acordul anual de finanţare. c) cheltuiala pe măsură trebuie să fie în concordanţă cu Programul. Plăţile intermediare.11 şi 12 din această secţiune. trebuie să fie făcute de către Comisie pentru a rambursa cheltuiala plătită de fapt în cadrul Programului. c) a fost adoptată decizia la care se face referire în art. în 5 zile de la această debitare. 11 şi 12 din această secţiune. România să fi comunicat motivele pentru care nu a fost întreprinsă nici o acţiune. o declaraţie de cheltuieli certificată. d) orice recomandări. acolo unde este cazul. . incluzând. b) raportul final de implementare a fost trimis şi aprobat de către Comisie. 9 din această secţiune. 8. altele decât cele în avans. orice cerere a Comisiei pentru acţiuni de corectare trebuie să fie respectată.

Agenţia SAPARD va asigura o tratare în timp util a cererilor de plată de la beneficiari. certificate şi transmise de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. În nici un caz contribuţia Comunităţii nu va fi făcută înainte de contribuţia altor organisme publice din România. cu condiţia ca: .b) sunt bazate pe declaraţiile de cheltuieli făcute de beneficiar. Totuşi. Agenţia SAPARD va prezenta trimestrial Comisiei cereri de plată. aceasta se va asigura că se vor face copii şi se vor face aranjamente pentru ca originalele să poată fi consultate cu ocazia auditului şi inspecţiei. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă care a fost plătită inadecvat în plus faţă de suma datorată. asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. în numele României. Cheltuiala declarată în cererile de plată va fi rambursată de către Comisie în termen de două luni de la primirea unei cereri de plată acceptabile. în cazul în care asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. 3 paragraful 1 din această secţiune. 2. Art. 2. la care se face referire în art. în cazul beneficiarilor din sectorul public contribuţia Comunităţii poate fi făcută mai târziu decât cea de la alte organisme publice. Agenţia SAPARD se va asigura că contribuţia Comunităţii va fi realizată simultan cu cheltuiala publică de la toate organismele publice. dar în nici un caz nu se vor referi la proiectele selectate. cu excepţia celor ce privesc studiile de fezabilitate şi altele legate de acestea. Dacă facturile originale sau alte documente justificative la care se face referire în acest subparagraf nu sunt reţinute de Agenţia SAPARD după primire. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) suma în moneda naţională. evenimente care au avut loc nu mai devreme de data la care a fost încheiat contractul prin care solicitantul devine beneficiar în cadrul Programului pentru proiectul respectiv. contractele încheiate de către sau în numele Agenţiei SAPARD şi beneficiari. dacă. conform Programului. cheltuiala plătită mai devreme de data specificată în decizia Comisiei la care se face referire în art. 9: Cererea de plată de la Comunitate 1. în decurs de o lună de la sfârşitul fiecărui trimestru. în conformitate cu formularul D1 prezentat în secţiunea D. 7 din această secţiune. Astfel de declaraţii vor include doar cheltuieli sau. Agenţia SAPARD se va asigura că cheltuiala publică totală a tuturor organismelor publice din România pentru fiecare măsură şi proiect este identificabilă la nivelul Agenţiei SAPARD. b) suma corespunzătoare în euro. Proporţiile contribuţiilor naţionale şi ale Comunităţii în cheltuiala publică şi ale cheltuielii totale publice în costul total eligibil trebuie să fie determinate în moneda naţională. 6. 3. Comisia va verifica cererile de plată ţinând seama de prevederile art. care a fost semnalată şi care a fost încorporată în declaraţiile de cheltuieli evidenţiate în contul euro SAPARD va fi înregistrată în termen de 5 zile în contul euro SAPARD şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată către Comisie. cofinanţarea comunitară poate fi redusă. Totuşi cereri suplimentare pot fi prezentate doar dacă se justifică pe baza riscului soldului net al contului euro SAPARD de a fi epuizat înainte de transmiterea următoarei cereri trimestriale. evidenţiate prin facturile originale primite sau prin alte documente justificative. 9 din această secţiune. 3. 5. semnate. Agenţia SAPARD va păstra înregistrări ale fiecărei plăţi. 4. În cazul în care intervalul dintre primirea documentaţiei justificative necesare pentru plată şi eliberarea ordinului de plată depăşeşte 3 luni.

13 din această secţiune. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost luată decizia. 3. 7 paragraful 6 şi. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care suma a fost recuperată. cu privire la Agenţia . b) să nu fi fost decisă nici o suspendare a plăţilor în ceea ce priveşte măsura/măsurile care este/sunt subiectul cererii în cauză. Modificările corespunzătoare ale Programului vor trebui să fie făcute în conformitate cu art. 11: Decizia de lichidare a conturilor 1. În cazul în care limitele de timp în deciziile luate conform art. 2. 11 şi 12 din această secţiune nu sunt respectate.a) verificările specificate în art. unde este cazul. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care plata necuvenită a fost observată pentru prima oară. în art. la care se face referire în art.T. c) să existe disponibilitatea alocării. 7 din secţiunea B. orice sumă restantă va genera dobândă la o rată egală cu rata Euribor pentru depozite de 3 luni. România se va asigura că dobânda realizată în contul euro SAPARD va fi utilizată exclusiv pentru Program. însoţite de informaţiile la cerere.: a) pentru plăţile de la Agenţia SAPARD. Art. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost recuperată datoria. 6 paragraful 1 din această secţiune. va fi utilizată rata publicată în cea mai recentă zi lucrătoare anterioară. 10: Rata de schimb şi dobânda 1. utilizate exclusiv pentru Program şi nu vor constitui obiectul nici unor taxe sau impozite. rata zilei în care dobânda a fost creditată în cont şi care trebuie să fie cel puţin lunară. Data la care este emis ordinul de plată către beneficiar sau către reprezentanţii acestuia trebuie să fie data specificată în conturi. de asemenea.8 din această secţiune. publicată de Banca Centrală Europeană pe pagina sa de web la ora 14. România se va asigura că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. România se va asigura că rata de schimb înregistrată pentru conversia dintre euro şi moneda naţională este. Conturile legate de fondurile SAPARD şi deschise de Agenţia SAPARD vor fi purtătoare de dobândă în condiţii comerciale normale. d) pentru datoriile recuperate în conformitate cu art. Toate dobânzile atribuibile contribuţiei Comunităţii trebuie să fie adăugate sumelor incluse în acordurile anuale de finanţare şi trebuie să fie considerate ca fiind o contribuţie suplimentară a Comunităţii.E. Art. Dobânzile obţinute în aceste conturi atribuibile contribuţiei comunitare vor fi. conturile anuale ale Agenţiei SAPARD.15 C. e) pentru neregularităţi recuperate în conformitate cu art. 2. c) pentru sumele fixate prin decizia de lichidare a conturilor şi prin deciziile de lichidare referitoare la conformitate. 14 pct. cel târziu până la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar de referinţă. plus 1. În cazul în care rata pentru o anumită zi nu este publicată. 7 paragraful 8 din această secţiune să nu fi indicat nici o problemă. f) pentru dobânzi obţinute în contul (conturile) Agenţiei SAPARD. publicată de Banca Centrală Europeană. pentru România. b) pentru plăţi necuvenite de către Agenţia SAPARD. Acea rată va fi media lunară a lunii în care acele decizii specificate au fost luate.5%. rata din penultima zi lucrătoare la Comisie în luna precedentă lunii în care cheltuiala a fost înregistrată în conturile Agenţiei SAPARD.

Dacă din motive atribuite României Comisia nu poate să lichideze conturile României cel târziu până la data de 30 septembrie. acestea trebuie să fie considerate că au fost făcute în întregime în înţelesul primului subparagraf al paragrafului 3: . 5. Pentru un anumit an financiar trebuie să fie luate în considerare toate tranzacţiile înregistrate în conturile Agenţiei SAPARD în acel an. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. 7. 12: Decizia de lichidare referitoare la conformitate . Art. denumită în continuare decizie de lichidare a conturilor. Data justificativă pentru plăţi trebuie să fie data la care Agenţia SAPARD a trimis ordinul de plată către o instituţie financiară sau beneficiar ori către reprezentanţii lor. Conturile la care se face referire în paragraful 1 trebuie să fie trimise utilizându-se formularul D2 prezentat în secţiunea D. să decidă că orice sumă ce urmează să fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. 8. Ordinele de plată neexecutate şi plăţile debitate în cont şi apoi recreditate trebuie să fie evidenţiate în formularul D2 ca deduceri din cheltuiala cu privire la luna în cursul căreia eşecul execuţiei sau anularea este raportată Agenţiei SAPARD. 4. 6. 2. 12 din această secţiune.8 din această secţiune. Comisia va notifica României examinările ulterioare pe care îşi propune să le realizeze.la data stabilirii cheltuielii.la data plăţii sumei încă datorate beneficiarului. 2. Decizia de lichidare a conturilor va acoperi. Comisia poate. Data justificativă pentru primire trebuie să fie data la care suma a fost înregistrată în cont. mai puţin orice încasări. Cheltuiala declarată poate include corecţii la datele raportate pentru luna precedentă în acelaşi an financiar. Suma fixată prin decizia de lichidare a conturilor va fi în mod normal adăugată sau dedusă din una dintre plăţile ulterioare de la Comisie către România. Atunci când plăţile datorate în cadrul Programului sunt afectate de cereri. 13 paragraful 2 şi cu art. pe baza informaţiilor la care se face referire în paragraful 1. conform art. În orice caz. până cel târziu la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar în cauză. acurateţea şi veridicitatea conturilor prezentate şi nu va afecta adoptarea unei decizii ulterioare de lichidare a conturilor. dacă cea din urmă este mai mică sau egală cu cererea. în situaţiile în care suma ce urmează să fie dedusă. Cheltuiala declarată pentru o anumită lună trebuie să fie legată de plăţile făcute. trebuie să asigure că suma neacoperită de balanţă va fi creditată în euro către Comisie în termen de două luni de la notificarea deciziei.SAPARD şi Fondul Naţional şi în legătură cu tranzacţiile finanţate în cadrul Programului. 14 pct. va lua o decizie de lichidare a contului Agenţiei SAPARD. în numele României. după caz. de asemenea. 3. Comisia va comunica României rezultatele verificărilor sale privind informaţiile furnizate. dacă cererea este mai mică decât cheltuiala stabilită. . împreună cu orice amendamente pe care le propune. cel târziu până la data de 15 iulie a anului următor celui financiar de referinţă. depăşeşte nivelul plăţilor ulterioare posibile. Decizia de lichidare a conturilor trebuie să asigure integralitatea. lichidarea contului euro SAPARD şi sumele ce urmează să fie creditate în acest cont în conformitate cu art. Comisia. fixată prin decizia de lichidare a conturilor.

Ca urmare a acestei discuţii şi după termenul limită fixat de Comisie în timpul discuţiilor pentru transmiterea unor viitoare informaţii sau. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va da un răspuns în scris în termen de două luni. În cazuri justificate Comisia poate fi de acord cu extinderea perioadei de răspuns. că orice sumă ce urmează să îi fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. Comunicarea trebuie să se refere. 7. Aceasta nu se va aplica consecinţelor financiare ale neregularităţilor la care se referă art. astfel cum este menţionat la pct. ca rezultat al unei examinări. va notifica în scris responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. 3 paragraful 1 din această secţiune şi la acordul/acordurile anual/anuale de finanţare. la articolele relevante din acest acord. . după caz. în numele României. rezultatele verificărilor sale si va indica acţiunile de corecţie ce trebuie întreprinse pentru a se asigura conformitatea viitoare. după ce acest termen limită a trecut. Comisia poate totuşi să decidă. în cazul în care România nu acceptă invitaţia la întâlnire înainte de termenul limită stabilit de Comisie. se va asigura că suma este creditată în contul euro SAPARD în decurs de două luni de la data la care a fost luată decizia de lichidare referitoare la conformitate şi este dedusă din următoarea cerere de plată de la Comisie. înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fie luată. această perioadă trebuie să fie extinsă până la durata perioadei dintre solicitarea documentelor în limba engleză de către Comisie şi primirea lor. Dacă nu se ajunge la nici un acord. După expirarea perioadei de răspuns Comisia va invita România la o discuţie bilaterală şi ambele părţi contractante vor încerca să ajungă la un acord cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse şi la evaluarea gravităţii abaterilor şi a pierderilor financiare pentru Comunitate. 9 din secţiunea F. acolo unde este cazul. 3. Comisia va lua în considerare natura şi gravitatea nerespectării legii şi creşterii riscului de pierderi financiare ale Comunităţii. o corecţie financiară poate fi aplicată şi poate include aplicarea corecţiilor cu cote uniforme. Comisia va lua o decizie. denumită în continuare decizie de lichidare referitoare la conformitate. ţinându-se seama de prevederile stabilite la pct. 13 din această secţiune. prin care decide că o cheltuială este exclusă de la cofinanţarea Comunităţii atunci când constată că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. iar Comisia. în vederea medierii între părţile implicate. 6. în numele României. Comisia va evalua sumele ce urmează să fie excluse din motive care se referă în special la gradul de neconformitate.1. Comisia consideră că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. al căror nivel trebuie să fie proporţional cu riscul de pierderi financiare pentru Comunitate. 4. 5. în consecinţă. Suma ce trebuie recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate va fi comunicată responsabilului naţional cu autorizarea finanţării care. în decurs de 4 luni. Atunci când. Raportul va fi transmis Comisiei şi va fi examinat de aceasta înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fi fost luată. Rezultatele acelei proceduri vor fi stabilite într-un raport redactat de Organismul de conciliere. la decizia la care se face referire în art. 9 din secţiunea F. poate solicita să fie iniţiată o procedură. Comisia va comunica formal concluziile sale României. În cazurile în care controalele nu au fost corect stabilite sau executate de Agenţia SAPARD. Un refuz al finanţării nu poate implica o cheltuială pentru o măsură pentru care plata finală a fost efectuată înainte cu 24 de luni de la comunicarea scrisă a Comisiei către responsabilul naţional de autorizarea finanţării privind rezultatele acelor verificări în conformitate cu paragraful 2. 2. la Program. poate să îşi modifice poziţia. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. În cazul în care textele necesare pentru realizarea acelor verificări nu sunt disponibile în limba engleză.

Fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în concordanţă cu prevederile naţionale stabilite prin lege. c) condiţiile sub care tranzacţiile finanţate prin Program sunt realizate şi verificate. legate de cheltuiala finanţată prin Program. Suma recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate nu va fi realocată Programului. Art. regulamente sau acţiuni administrative. . astfel cum se specifică în paragraful 1c). Sumele recuperate. b) a preveni şi a rezolva neregularităţile. Oficialii României pot lua parte la inspecţie. la aceste inspecţii sau cercetări. Comisia trebuie să notifice României înainte ca inspecţia să fie realizată. în conformitate cu angajamentele luate cu ocazia aprobării proiectelor. România trebuie să pună la dispoziţie Comisiei toate informaţiile cerute pentru bunul mers al Programului şi trebuie să întreprindă toate acţiunile corespunzătoare pentru a facilita supervizarea pe care Comisia o consideră necesară în cadrul managementului finanţării Comunităţii. b) dacă documentele justificative necesare există şi coincid cu tranzacţiile finanţate prin Program. c) a acoperi sumele pierdute ca urmare a neregularităţilor şi neglijenţei. Funcţii 1. România va trebui să întreprindă acţiunile necesare pentru: a) a fi mulţumită de faptul că tranzacţiile finanţate prin Program sunt îndeplinite şi executate corect. 4-7 din secţiunea F privind neregularităţile şi organizarea unui sistem informaţional în acest domeniu. Fără a aduce prejudicii paragrafelor 1-5. Reprezentanţii autorizaţi numiţi de Comisie să realizeze inspecţiile pe teren trebuie să aibă acces la înregistrări şi documente. inclusiv controale pe teren. România trebuie să informeze Comisia în legătură cu acţiunile întreprinse în acest scop şi. 5. în particular. 4. de asemenea.1. inclusiv la informaţii create şi stocate pe suport magnetic. 14: Funcţiile şi criteriile pentru acreditare ca agenţie SAPARD România se va asigura că Agenţia SAPARD va executa următoarele: 1. 3. în particular: a) dacă practicile administrative sunt în concordanţă cu acest acord. Autorizarea angajamentelor şi a plăţilor: obiectivul acestei funcţii îl constituie stabilirea sumei care va fi plătită unui solicitant sau delegatului său în conformitate cu acest acord. în legătură cu situaţia procedurilor administrative şi juridice. Oficialii Comisiei pot participa. în special cele care privesc eligibilitatea cererilor de aprobare şi a solicitărilor de plată. Aceştia pot verifica.8. La cererea Comisiei şi cu acordul României inspecţiile sau cercetările privind tranzacţiile la care se face referire în acest acord pot fi realizate de autorităţile României. 13: Prevederi privind neregularităţile şi controlul 1. România va aplica prevederile pct. în legătură cu contribuţia Comunităţii trebuie să fie plătite Agenţiei SAPARD care a fost acreditată şi să fie deduse de aceasta din cheltuiala care a fost finanţată de Program. procedurile de licitare şi contractare şi verificarea lucrărilor realizate sau a serviciilor furnizate. 2. 6. Art.

2. inclusiv o descriere a tuturor documentelor ce trebuie folosite.2. către un birou guvernamental de plăţi. facturilor.3. Controalele. Această atestare poate fi făcută prin mijloace electronice cu privire la cerinţele de control la care se face referire la pct. Va exista evidenţa verificării muncii realizate de mai mult de un cadru superior de conducere din rândul personalului. pentru a se verifica conformitatea acestora cu acest acord şi termenii şi condiţiile angajamentului între Agenţia SAPARD şi beneficiar. Analiza. dacă este cazul. după caz. a solicitărilor. În registrele contabile se vor înregistra. Aceste proceduri vor asigura faptul că doar solicitările de plată sau proiectele selectate care corespund criteriilor de selectare a proiectelor sunt procesate şi vor asigura menţinerea unui dosar al proiectului cuprinzând toată documentaţia relevantă pentru auditarea proiectului.6. care pot implica evaluări economico-financiare şi verificări de natură ştiinţifică.2.2. Controlul: obiectivul acestei funcţii este de a verifica faptele pe care sunt bazate cererile şi solicitările.4. Structura administrativă a Agenţiei SAPARD va asigura separarea celor 3 funcţii de autorizare. mai mult de o responsabilitate privind aprobarea proiectelor. verificări preliminare ale plăţii şi orice alte prevederi speciale pentru implementarea acestui acord.2. Fiecare funcţionar responsabil cu autorizarea va avea la dispoziţie o listă detaliată cuprinzând verificările cerute să fie realizate şi prin documentele justificative ale solicitării va atesta faptul că aceste verificări au fost realizate. Raportarea: obiectivul acestei funcţii este de a asigura că progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri este raportat într-un mod care să asigure o implementare efectivă şi eficientă a măsurilor. Împărţirea îndatoririlor va fi făcută astfel încât nici un funcţionar să nu poarte în orice moment. execuţie şi contabilitate. ale cărei atribuţii sunt definite într-o organigramă.1. evaluarea şi aprobarea proiectelor trebuie . 1. 1. în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielii. 2. incluzând declaraţiile periodice şi anuale către Comisie. o analiză sau un control pe un eşantion. Pregătirea personalului se va face în mod adecvat şi personalul care ocupă poziţii sensibile va fi rotit sau va fi supus unei supravegheri sporite. pentru orice proiect. pentru a plăti suma autorizată solicitantului (sau reprezentantului acestuia).2.3. remăsurători. Pentru a stabili eligibilitatea controalele vor include. Agenţia SAPARD va stabili procedurile scrise detaliate pentru primirea. Activitatea fiecărui funcţionar care desfăşoară una dintre acele sarcini va fi supravegheată de un al doilea funcţionar. înregistrarea şi procesarea cererilor pentru aprobarea proiectelor. Criterii 2. 2. Fiecare dintre aceste funcţii va constitui responsabilitatea unei subunităţi administrative separate. 2. Agenţia SAPARD va adopta următoarele proceduri sau acele proceduri care oferă garanţii echivalente: 2. detalii privind datoriile de recuperat. tehnică sau agricolă. de asemenea. Responsabilităţile fiecărui funcţionar vor fi definite în scris şi vor fi stabilite limitele financiare ale autorităţii lor. 2. autorizarea plăţii.1.1. 2. examinări de natură tehnică.5. documentelor justificative şi rapoartelor de control.2. care va fi făcută în mod normal sub forma unui sistem electronic de procesare a datelor. 1. vor include verificări ale selectării preliminare a proiectelor. sau. Execuţia plăţilor: obiectivul acestei funcţii este emiterea unei instrucţiuni către bancherul Agenţiei SAPARD. plata sau contabilitatea pentru sume. verificări ale cantităţii şi calităţii bunurilor sau serviciilor furnizate. Contabilitatea pentru angajamente şi plăţi: obiectivul acestei funcţii îl constituie înregistrarea angajamentului şi a plăţii în registre contabile separate ale Agenţiei SAPARD cu privire la cheltuielile SAPARD. după caz. şi pregătirea unor rezumate periodice ale cheltuielilor.

4. f) sistemele computerizate vor fi protejate împotriva accesului neautorizat prin controale fizice.controlul fizic: pentru a se asigura că atât cantitatea. Sumele rezultate din cecuri neîncasate în perioada validităţii lor vor fi creditate în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la notificarea neexecutării lor. c) identitatea fiecărui funcţionar care introduce sau modifică date ori programe este înregistrată în jurnalul de operaţiuni. e) schimbările de hardware şi software vor fi testate şi aprobate înaintea implementării. de asemenea. eligibilităţii. iar datele vor fi asigurate prin copii stocate într-o locaţie separată. Ca parte a funcţiei de autorizare. 2. deci atunci când sunt realizate plăţi iniţiale sau intermediare.2. cererile vor fi supuse verficărilor care includ stabilirea respectării termenilor şi condiţiilor. Verificările vor include pe cele cerute de prevederile care guvernează măsurile specifice conform cărora este solicitată asistenţa şi pe cele necesare pentru a preveni şi a detecta frauda şi neregularităţile referitoare în special la riscurile prezentate.5. protejată. iar realizarea acestora va fi atestată pentru fiecare cerere şi solicitare sau pentru fiecare serie de cereri sau solicitări.6. în contul său bancar. Procedurile vor asigura faptul că plata este făcută doar către solicitant. . cât şi calitatea bunurilor sau serviciilor corespund celor menţionate în factură ori în solicitare. calitatea şi preţul bunurilor sau serviciilor din factură corespund cu cele comandate.2. Dacă cererile. corectitudinii documentelor justificative. Analiza proiectului trebuie să se conducă după principiile unui management financiar solid. În ceea ce priveşte serviciile sau bunurile livrate. Toate verificările ce trebuie efectuate vor fi specificate într-o listă de verificare. completitudinii documentelor. b) nici o dată nu va fi introdusă. accesul la acesta va fi protejat şi controlat astfel: a) toate informaţiile introduse în sistem trebuie să fie validate în mod corespunzător pentru a se asigura detectarea şi corectarea erorilor de intrare şi trimiterea spre verificări logice pentru a detecta date inconsistente sau redundante. executat în mod continuu în timpul livrării. asigurându-se un nivel corespunzător de securitate. 2. Aprobarea funcţionarului responsabil cu autorizarea şi a supervizorului acestuia poate fi făcută prin mijloace electronice. sau către reprezentantul său. d) parolele vor fi schimbate în mod regulat pentru evitarea abuzului. iar identitatea semnatarului este introdusă în înregistrările electronice. solicitările sau facturile sunt procesate folosindu-se un sistem computerizat. Toate plăţile pentru care transferurile nu sunt efectuate vor fi recreditate în contul euro SAPARD în termen de 5zile de la notificarea neexecutării lor. ca o regulă generală. O cerere sau o solicitare va fi autorizată doar după ce au fost realizate suficiente controale care să verifice dacă aceasta este conformă cu acest acord. datei de primire. modificată sau validată decât de funcţionarii autorizaţi cărora le sunt distribuite parole individuale. .2. Plata va fi executată de bancherul Agenţiei SAPARD sau. Nici o plată nu va fi făcută în numerar. în termen de 5 zile de la data debitării contului euro SAPARD.să fie evidenţiate în scris. 2. de un birou guvernamental de plăţi ori cu cecul expediat. controlul trebuie să constea în: - controlul documentar: pentru a se asigura că datele privind cantitatea. după caz. acesta fiind motivul schimbării procedurii de management. Acest control al serviciilor sau bunurilor poate fi.

integrităţii şi disponibilităţii tuturor datelor. rezolvată sau să fie plătită o factură. (iv) agenţii autorizaţi sau reprezentanţi ai Comunităţii. Criteriile pentru evaluarea cererilor şi ordinea de prioritate a acestora vor fi clar definite şi documentate. 2. 2. celelalte organisme au urmat procedurile în conformitate cu criteriile stabilite în acest articol. 2.3. Raportul trebuie să identifice verificările fizice şi administrative realizate.6. Organismele vor avea sisteme efective care să asigure îndeplinirea responsabilităţilor lor într-o manieră satisfăcătoare. astfel încât oportunitatea acestor controale să poată fi întotdeauna luată în considerare înainte ca o cerere să fie autorizată.3. Dacă documentele referitoare la solicitările autorizate. Activitatea desfăşurată va fi descrisă în detaliu într-un raport care însoţeşte fiecare cerere şi solicitare. pentru asigurarea confidenţialităţii.3.5.7. scopului şi a limitelor activităţii realizate. la cererea persoanei şi a organismelor care în mod normal au dreptul de a inspecta astfel de documente. într-un raport care acoperă întregul an.3. incluzând: (i) personalul Agenţiei SAPARD care se ocupă de cereri. aceste organisme şi Agenţia SAPARD vor stabili proceduri pentru a se asigura că localizarea tuturor documentelor relevante pentru plăţile specifice făcute de Agenţia SAPARD este înregistrată şi că aceste documente trebuie să fie puse la dispoziţie pentru inspecţie la birourile Agenţiei SAPARD. ansamblul de cereri şi solicitări sau. 2. Procedurile vor asigura înregistrarea schimbărilor în ratele asistenţei sau în termenii şi condiţiile alocării asistenţei şi reactualizarea instrucţiunilor. 2.1. în particular cele privind controlul şi verificarea conformităţii cu acest acord. 2. (ii) serviciul de audit intern al Agenţiei SAPARD.8. 2.3.3. tipul de documente . Acordurile scrise vor fi încheiate între Agenţia SAPARD şi organismele cărora le sunt delegate funcţii ale Agenţiei SAPARD. metoda descrisă. asigurându-se îndeplinirea următoarelor condiţii: 2. 2.4. O parte sau întreaga funcţie de autorizare şi control poate fi delegată către alte organisme. precum şi a naturii. precum şi cele referitoare la proiecte neselectate sunt reţinute de celelalte organisme. Organismele trebuie să confirme Agenţiei SAPARD că îşi îndeplinesc într-adevăr responsabilităţile şi să descrie mijloacele utilizate. 2. Agenţia SAPARD este informată în mod regulat şi la timp despre rezultatele controalelor efectuate. Documentele justificative prezentate Agenţiei SAPARD vor fi suficiente pentru a asigura că toate verificările necesare privind eligibilitatea solicitărilor sau a facturilor autorizate pentru plată au fost realizate. înainte de aprobarea proiectului şi de acordarea asistenţei. O politică de securitate a tehnologiei informaţionale cuprinzătoare va fi dezvoltată într- o bază de strategie acceptată pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei. Responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme.g) toate intrările de date vor fi verificate prin teste logice care au drept scop detectarea datelor inconsistente sau redundante.3. cheltuielile realizate şi controalele efectuate. rezultatele tuturor inspecţiilor şi acţiunile întreprinse cu privire la discrepanţele şi neregularităţile raportate. dacă este cazul. Raportul va fi însoţit de o atestare a eligibilităţii cererilor şi solicitărilor aprobate. Agenţia SAPARD trebuie să se asigure că.7.3.3.3. Astfel de acorduri vor identifica în mod clar funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească organismul delegat. trebuie să fie clar definite.2. bazelor de date şi a listelor de verificări în timp util.2. (iii) Organismul de certificare care atestă declaraţia anuală a Agenţiei SAPARD.

în scopul de a evalua eficienţa funcţiei de audit intern.8. Procedurile contabile vor asigura că declaraţiile de cheltuieli către Comisie sunt complete. inclusiv a neregularităţilor. Va fi furnizată o pistă de audit pentru fiecare articol intrat în conturi. Registrul debitorilor va fi inspectat la intervale regulate de timp în scopul de a se lua măsuri pentru colectarea datoriilor care sunt depăşite ca termen. în conformitate cu Programul. va fi înregistrată în lucrările de serviciu şi va consta în rapoarte şi recomandări adresate conducerii superioare a Agenţiei SAPARD. În orice caz nu se va aplica cerinţa pentru aprobarea ex-ante de către Comisie. va fi stabilit într-o organigramă de funcţionare. Pentru achiziţii. în special prin verificări şi aranjamente realizate la intervale care nu depăşesc 3 luni.7. plăţile parţiale şi plăţile finale. Activitatea serviciului de audit intern va fi realizată în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate. 2. în condiţiile în care un plan de audit asigură că toate domeniile semnificative. în particular în cazul garanţiilor anulate şi plăţilor rambursate.6. contract sau măsură şi submăsură. costul total. inclusă în acesta. 2.5. Termenele limită vor fi fixate pentru anularea angajamentelor când activitatea nu a fost încheiată conform programului stabilit. activităţi. exacte şi punctuale şi că orice erori sau omisiuni sunt detectate şi corectate. Procedurile contabile ale Agenţiei SAPARD vor asigura că sistemul contabil poate furniza.6. Agenţia SAPARD va asigura existenţa unui serviciu de audit intern sau a unui serviciu echivalent pentru asigurarea funcţionării efective a sistemului de control intern al Agenţiei SAPARD. un sistem pentru recunoaşterea tuturor sumelor datorate şi pentru înregistrarea într-un registru al debitorilor a tuturor astfel de datorii. servicii şi lucrări încheiate în cadrul cooperării comunitare pentru ţările terţe" 4). Agenţia SAPARD va stabili. Serviciul de audit intern va verifica dacă procedurile adoptate de Agenţia SAPARD sunt adecvate pentru asigurarea verificării conformităţii cu condiţiile de implementare a acestui acord şi dacă conturile sunt exacte. lucrări şi bunuri în România vor fi în conformitate cu regulile stabilite în manualul Comisiei. incluzând departamentele şi organismele responsabile cu autorizarea şi acele departamente şi organisme cărora le-au fost delegate funcţii. incluzând realizarea de verificări ale proiectelor şi beneficiarilor asistenţei. Planurile de audit şi rapoartele vor fi puse la dispoziţie Organismului de certificare şi agenţilor sau reprezentanţilor Comunităţii autorizaţi să preia auditurile financiare. altele decât cele amintite la pct. cheltuielile angajate. Întregul sistem. Verificările pot fi limitate la măsurile şi submăsurile selectate şi la eşantioanele tranzacţiilor. incluzând funcţiile delegate îndeplinite de celelalte organisme. 2.justificative şi rapoartele ce urmează să fie trimise Agenţiei SAPARD în limita de timp specificată. Regulile pentru achiziţionarea de către organismele publice de servicii. intitulat "Contracte de bunuri. orice contribuţie financiară în sarcina Comunităţii referitoare la . 8 din secţiunea F: (i) servicii.4. 8 paragraful 5 din această secţiune sau orice prevederi naţionale referitoare la recuperarea datoriilor. (ii) bunuri şi echipamente achiziţionate de un contractor pentru contracte de lucrări sau servicii. sunt acoperite pe o perioadă ce nu depăşeşte 3 ani. 2. 2. următoarele trebuie să fie originare din Comunitate sau din ţările la care se face referire la pct. Fără a afecta prevederile art. Serviciul de audit intern trebuie să fie independent de celelalte departamente ale Agenţiei SAPARD şi trebuie să raporteze direct conducerii superioare a acesteia. 2. înainte de primirea acestora. utilaje şi bunuri procurate. dacă bunurile şi echipamentul urmează să devină proprietatea proiectului în momentul în care contractul a fost încheiat. Acordul va asigura accesul agenţilor autorizaţi sau al reprezentanţilor Comunităţii la informaţiile deţinute de aceste organisme delegate şi cercetarea de către funcţionari a cererilor. Astfel de anulări vor fi înregistrate în mod corespunzător în sistemul contabil. pentru fiecare birou regional şi pentru fiecare proiect. complete şi punctuale. în euro şi în moneda naţională.

2. tuturor potenţialilor manageri şi operatori de proiect. 12 paragraful 5 şi în art. va fi anulată la sfârşitul celui de-al doilea an ce urmează înregistrării sale în registrul debitorilor şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată în conformitate cu art. Se va folosi un sistem informaţional de conducere potrivit pentru elaborarea rapidă a rapoartelor corespunzătoare cu privire la proiecte şi măsuri. 9 din această secţiune. cu aprobarea Comitetului de monitorizare şi cu acordul Comisiei. Formularele de cerere standard cu linii directoare clare pentru completare şi condiţiile de eligibilitate vor fi stabilite înainte de lansarea schemei. Orice dobândă recuperată de Agenţia SAPARD. la dispoziţia Comisiei. inclusiv pentru formularele de cerere. Art. 2.eu. 13 vor fi ţinute la dispoziţia Comisiei până la terminarea tuturor lucrărilor. retragerea aprobării unui proiect. b) submăsură reprezintă componentele ce constituie o măsură. Agenţia SAPARD va instala un sistem potrivit pentru a raporta progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri pe bază de indicatori predefiniţi. va fi înregistrată în contul (conturile) Agenţiei SAPARD şi utilizată exclusiv pentru Program. până la expirarea unei perioade de 24 de luni. atribuită contribuţiei Comunităţii în legătură cu datoriile recuperate. 2: Definiţii Pentru obiectivele acestui acord: a) prioritate reprezintă una dintre necesităţile principale. la cerere. Totuşi documentele cu privire la neregularităţile la care se face referire în art. inclusiv.htm. 12 paragraful5 din această secţiune.11. astfel încât să obţină o cât mai largă selectare de potenţiali manageri şi operatori de proiect. monitorizarea şi evaluarea Programului. Dacă este cazul. care pot forma. inclusiv cele care se referă la proiecte care nu au fost selectate. 1: Aplicabilitate Această secţiune stabileşte prevederile pentru managementul. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă recuperată este creditată în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la data recuperării. România trebuie să asigure că aplică aceste prevederi.http: //europa. Aceste rapoarte vor fi puse la dispoziţie Autorităţii de management. 4) SEC 1999 1801/2 . dacă nu păstrează ele aceste documente. Art. vor fi revizuiţi. făcând referire la cofinanţarea comunitară. 2. Comitetului de monitorizare şi Comisiei. referitoare la Program. Agenţia SAPARD va prelucra cererile primite de la beneficiari în timp util.9. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI Art. .10. unde este cazul. Vor fi ţinute înregistrări corespunzătoare ale tuturor acţiunilor realizate. 2. Această prevedere se realizează fără a prejudicia taxele percepute în restul economiei. obiectul unor obiective specifice. de asemenea. SECŢIUNEA B: MANAGEMENTUL. documentele sunt ţinute la dispoziţia Comisiei pentru această perioadă. inclusiv neregularităţile. 15: Păstrarea înregistrărilor Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional vor ţine toate documentele. 2. conform art.aceste sume. Nici o taxă nu va fi impusă asupra potenţialilor beneficiari sau asupra beneficiarilor pentru informaţii. aceşti indicatori. recunoscută ca fiind o solicitare de asistenţă pentru atingerea obiectivelor strategiei adoptate în Program.13. În cazurile în care apar întârzieri în atingerea obiectivelor predefinite se vor lua măsuri. Agenţia SAPARD va face publică disponibilitatea de sprijin.12. Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional se vor asigura că.int/comm/scr/tender/usedoc/indexen.

c) Autoritatea de management reprezintă autoritatea/organismul/unitatea/secţiunea publică sau privată desemnată de România. denumite în continuare parteneri. b) parteneri economici şi sociali. în conformitate cu legile şi practicile naţionale. 3. Art. trebuie să urmărească atingerea obiectivelor Programului. Parteneriatul trebuie să se ocupe de finanţarea. Art. local sau la alt nivel România trebuie să realizeze o implicare largă şi efectivă a tuturor autorităţilor şi organismelor relevante. implementarea. în conformitate cu procedurile şi cu manualul. regional. în termen de 3 luni de la primirea lor. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. se vor aplica. România trebuie să asigure implicarea tuturor partenerilor relevanţi pe durata Programului. pentru a aduna informaţii necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului şi pentru a raporta aceste informaţii Comitetului de monitorizare şi Comisiei. În desemnarea celui mai reprezentativ parteneriat la nivel naţional. în termen de 3 luni de la primirea lor. Costurile menţionate explicit în proiectul de contract(e) standard pe măsurile propuse de Agenţia SAPARD pentru beneficiari se vor aplica. 3: Parteneriat 1. 2. Programul trebuie să fie implementat printr-o strânsă colaborare între Comisie şi România. 4: Eligibilitatea cheltuielilor 1. locale şi alte autorităţi publice competente. dacă este în conformitate şi cu acest acord. Cheltuiala va fi eligibilă pentru sprijinul comunitar pentru SAPARD. în cazul în care aceste reguli sunt comunicate în prealabil Comisiei şi acceptate de către aceasta în mod specific. conform art. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte . Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse. legale şi financiare ale autorităţilor şi organismelor desemnate la paragraful 1. nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. numai în cazul în care utilizarea asistenţei SAPARD este în concordanţă cu principiile managementului financiar adecvat şi în special ale economiei şi eficienţei costurilor. Regulile pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse de România pentru fiecare măsură. monitorizarea şi evaluarea Programului. Colaborarea trebuie să se desfăşoare în deplină concordanţă cu atribuţiile instituţionale. care poate fi sau nu în cadrul Agenţiei SAPARD. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. Regulile existente în legislaţia naţională cu privire la eligibilitatea cheltuielilor se vor aplica. împreună cu autorităţile şi organismele desemnate de România. luând în considerare necesitatea de a promova egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi dezvoltarea susţinută prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător. Toate părţile desemnate. Regulile privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite în Program se vor aplica fără a prejudicia luarea deciziei Comisiei privind conferirea managementului asistenţei. c) orice alte organisme competente relevante. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. conform art. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse. 3 paragraful 1 din secţiunea A. la care se face referire în art. şi anume: a) orice autorităţi regionale.

managementul asistenţei. l) cheltuiala privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile. închirierea sau luarea în leasing a terenurilor şi clădirilor existente. care va fi emisă în termen de 3 luni de la prezentarea de către România a unei cereri motivate şi complete către Comisie: a) plata în natură. conform art. chirii şi salarii ale personalului angajat în activităţi de management. (iii) sunt disproporţionate în orice parte a Programului. monitorizare şi control. Modificările substanţiale ale unui proiect sunt cele care: . g) costuri de schimb valutar. cheltuieli de regie. bunuri şi lucrări care valorează mai mult de echivalentul în lei a 10. inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. direct legate de măsură. următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanţarea Comunităţii în cadrul Programului: a) cumpărarea. 3. indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. j) acea parte din costuri. (ii) nu fac parte din sistemul fiscal general din România. precum onorariile plătite arhitecţilor. incluzând Agenţia SAPARD şi. Următoarele cheltuieli pot fi eligibile doar pe baza unei decizii luate de Comisie ca urmare a unei examinări de la caz la caz. România se va asigura că pentru o măsură dată un proiect rămâne eligibil pentru cofinanţarea Comunităţii doar dacă nu a suferit o modificare substanţială pe o perioadă de 5 ani de la data plăţii finale realizate de Agenţia SAPARD. 2. c) cheltuieli neimplicate în infrastructură ale unui beneficiar. în special. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. costuri care privesc pregătirea şi/sau implementarea unui proiect. inginerilor sau consultanţilor. taxe legale. 2. achiziţii de patente şi licenţe. costurile garanţiilor şi cheltuieli similare. exceptând cazul în care leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. În cazul în care Comisia nu decide altfel în mod expres şi explicit. taxe vamale şi taxe de import care: (i) sunt recuperabile. b) cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second hand. altele decât în interes comun. studii de fezabilitate. Acolo unde este specificat în Program. c) costuri operaţionale.14 din secţiunea A. rambursabile sau compensate prin orice mijloace.6 şi 2. 4. d) leasing. b) impozite. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD. pentru care beneficiarul nu a obţinut oferte de la cel puţin 3 furnizori. care depăşesc 12% din totalul costului eligibil al proiectului. implementare. dacă mai mult de 25% din capital este deţinut de un organism sau de organisme publice. m) costuri promoţionale.7 ale art. 8 b) din secţiunea A. e) costurile oricăror servicii.000 euro. originalele acestora fiind incluse în declaraţia de cheltuieli la care se face referire în art. k) cheltuiala legată de produsele sau serviciile care nu respectă prevederile menţionate la pct. h) cheltuieli efectuate de administraţia publică. f) comisioane bancare.

7. Art. şi urmărirea acordului de către Comitetul de monitorizare. şi după obţinerea aprobării Comitetului de monitorizare. 3. dacă constituirea unui astfel de sistem nu este realizată de către Agenţia SAPARD. după consultarea cu Agenţia SAPARD. să transmită Comisiei raportul anual de implementare. Agenţia SAPARD şi Autoritatea de management. Autoritatea de management trebuie să redacteze şi. au făcut orice deducere. sisteme computerizate care să permită schimbul de date cu Comisia. dacă este cazul. . Autoritatea de management va consulta Agenţia SAPARD despre toate aspectele referitoare la implementare. dacă nu este în cadrul acesteia. Autoritatea de management va propune Comisiei ajustarea Programului. b) sumele deţinute de beneficiari pentru nerespectarea condiţiilor ataşate plăţilor realizate în prealabil către aceştia de către Agenţia SAPARD în cadrul Programului. Dacă oricare dintre aceste modificări este detectată de România. Autoritatea de management va fi organismul responsabil care se va asigura ca autorităţile relevante să fie informate cu privire la nevoia de a face schimbări administrative corespunzătoare. 4.a) îi afectează natura sau condiţiile de implementare sau acordă unei firme ori unui organism public un avantaj nejustificat. având avizul Comitetului de monitorizare. 2. evaluarea intermediară menţionată în art. România va desemna o autoritate de management care. acolo unde este posibil. a submăsurilor. în conformitate cu prevederile art. 5. inclusiv Agenţia SAPARD. va face recomandări de îmbunătăţire. folosind. Nici un proiect pentru care autorităţile României. dacă este cazul. Autoritatea de management va consulta şi va informa Comisia în fiecare an. Art. fie dintr-o încetare ori o schimbare a localizării activităţii productive cofinanţate. În orice caz Agenţia SAPARD poate deduce din plăţile datorate: a) sumele legate de importante plăţi restante în cadrul Programului către beneficiari. care ar reduce sumele plătibile sau plătite către beneficiar. dacă nu este în cadrul acesteia. 10 din această secţiune. în cooperare cu Comisia şi cu România. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. 6-11 din această secţiune. trebuie să constituie un sistem în care să se adune informaţii financiare şi statistice despre progresul Programului. Comisia va verifica aceste rapoarte şi. trebuie informată imediat Comisia. despre iniţiativele luate şi despre cele care vor fi luate cu privire la informarea publicului larg în legătură cu rolul jucat de Comunitate în cadrul Programului şi cu rezultatele sale. Autoritatea de management. dacă asemenea schimbări sunt cerute conform unei decizii a Comisiei pentru amendarea Programului. indiferent dacă aceasta din urmă este în cadrul Agenţiei SAPARD. şi va trebui să înainteze aceste date Comitetului de monitorizare. 5. va fi responsabilă pentru eficienţa şi corectitudinea coordonării şi raportării privind monitorizarea şi evaluarea Programului. reţinere sau taxe ulterioare specifice programelor SAPARD. şi b) rezultă fie dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de infrastructură. Autoritatea de management va organiza. 6: Monitorizare şi indicatori de monitorizare 1. fără a afecta prevederile secţiunii A. nu va fi eligibil pentru cofinanţare. 5: Autoritatea de management 1. în conformitate cu acordurile încheiate între Comisie şi România. 6. vor asigura monitorizarea efectivă a implementării Programului şi vor raporta Comitetului de monitorizare despre progresele măsurilor şi.

acea decizie va putea fi revizuită pentru a ţine seama de opinia Comitetului de monitorizare. menţionată la art.2. fie într-o lună de la înfiinţarea Comitetului de monitorizare. cu acordul Autorităţii de management şi al Agenţiei SAPARD. dacă este cazul. 10 din această secţiune. va elabora propriile reguli de procedură. şi progresul utilizării alocărilor financiare pentru aceste măsuri şi a alocărilor pentru submăsuri în cadrul măsurilor. în cazul în care Programul include asemenea alocări. 4. vor fi legaţi de caracterul specific al asistenţei respective. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba raporturile de implementare finală şi anuală înainte de a fi trimise la Comisie. În cazul în care această opinie nu a fost exprimată la timp pentru a fi luată în considerare la momentul luării deciziei Comisiei. în colaborare cu Autoritatea de management. economică. Art. Aceşti indicatori de monitorizare. 3 paragraful 1 din secţiunea A. de mediu şi financiari şi va include date care să demonstreze că fondurile Comunităţii nu au înlocuit finanţarea disponibilă în România. pentru supervizarea Programului. şi c) lista şi caracteristicile proiectelor aprobate şi ale celor care nu sunt aprobate. Un reprezentant (sau reprezentanţi) al Comisiei va participa la lucrările Comitetului de monitorizare în calitate de consultant. 9. Un comitet de monitorizare va fi constituit de către România. 8. Comitetul de monitorizare. Comitetul de monitorizare va examina evaluarea intermediară menţionată în art. Aceste reguli de procedură vor fi adoptate de Comitetul de monitorizare la prima sa întrunire. Comitetul de monitorizare va verifica periodic progresul făcut în atingerea obiectivelor stabilite în Program. Monitorizarea va fi realizată prin referire la indicatori fizici. Comitetul de monitorizare va fi stabilit. Persoana desemnată nu trebuie să deţină nici o poziţie în cadrul Agenţiei SAPARD. În acest sens Autoritatea de management se va asigura că toate informaţiile referitoare la progresul măsurilor şi. b) informaţii asupra rezultatelor controalelor realizate. care privesc intrările şi ieşirile Programului. în special atingerea obiectivelor stabilite pentru diversele măsuri. de obiectivele şi situaţia socială. dacă Autoritatea de management nu este în cadrul acesteia. 2. Preşedintele Comitetului de monitorizare va fi desemnat de România. 3 din această secţiune. 5. ca o regulă generală. . al submăsurilor sunt puse la dispoziţie Comitetului de monitorizare. în termen de 3 luni de la aprobarea Programului. 6. În acest scop va primi următoarele: a) informaţii asupra oricărui sector unde există dificultăţi în găsirea de debuşeuri de piaţă normale la nivelul Comunităţii. Aceste modificări vor fi comunicate în avans Comisiei. structurală şi privind mediul înconjurător din România. 7: Comitetul de monitorizare 1. Comitetul de monitorizare va examina rezultatele Programului. Ele pot fi schimbate de către Comitetul de monitorizare atunci când este necesar. opinie ce va fi comunicată Comisiei fie într-o lună de la adoptarea ei. 3. Agenţia SAPARD şi cu Comisia. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi îşi va exprima opinia cu privire la criteriile de selectare şi ordonare a proiectelor sub fiecare măsură. şi după consultarea cu partenerii menţionaţi în art. oricare dintre aceste date fiind ultima. Comitetul de monitorizare va asigura eficienţa şi calitatea implementării Programului în vederea atingerii obiectivelor specifice. 7.

precizând şi motivele. fără a prejudicia deciziile care sunt luate în conformitate cu art. Art. Raportul anual de implementare va fi examinat şi aprobat de Comitetul de monitorizare înainte să fie trimis Comisiei. 4. România se va asigura că. dacă este cazul. După ce Comisia a primit un raport anual de implementare va indica într-o perioadă de două luni dacă raportul este considerat nesatisfăcător. 5.10. în urma consultării cu Autoritatea de management. Comitetul de monitorizare poate propune Comisiei. schimbări ale politicilor naţionale. Atunci când Comisia. dacă nu este în cadrul acesteia. 3. b) progresul implementării priorităţilor şi măsurilor cu privire la atingerea obiectivelor Programului. orice amendament sau revizuire a Programului pentru facilitarea atingerii obiectivelor Programului. În fiecare an. în caz contrar raportul va fi considerat acceptat. cu o cuantificare. Acolo unde Programul cere să fie formulată o opinie în orice privinţă Comitetul de monitorizare trebuie să acţioneze în consecinţă. va înainta Comisiei un raport anual de implementare în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic de implementare. a indicatorilor fizici şi a indicatorilor rezultatelor şi ai impactului în Program. unde este cazul. Agenţia SAPARD trebuie să analizeze principalele rezultate ale anului precedent. În cazul raportului final Comisia va răspunde în decurs de 5 luni de la primirea acestuia. Comitetul de monitorizare. cu Agenţia SAPARD cu privire la aranjamentele ce vor fi definite pentru această analiză. c) etapele parcurse de Autoritatea de management. dacă nu este în cadrul acesteia. Comisia şi Autoritatea de management şi. orice propunere către Comisie de amendare a Programului. Autoritatea de management. cu Agenţia SAPARD. în special: . Toate rapoartele de implementare anuale şi finale vor cuprinde informaţii despre: a) orice schimbare în condiţiile generale cu relevanţă în implementarea Programului. poate propune Comisiei orice amendament sau revizuire a Programului. aceasta trebuie să informeze Comisia despre acţiunile întreprinse cu privire la aceste recomandări. face recomandări României pentru ajustările dorite pentru îmbunătăţirea eficienţei aranjamentelor privind monitorizarea sau managementul pentru Program. pentru a îmbunătăţi implementarea Programului. de Agenţia SAPARD. dacă este cazul. Dacă după această analiză Comisia formulează comentarii către România. 11. unde este cazul. în special principalele tendinţe socioeconomice. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. şi cu Autoritatea competentă. atunci când este trimis un raport anual de implementare. Comisia se va consulta cu Autoritatea de management şi. implicaţiile acestora în consecvenţa asistenţei SAPARD cu cea provenind din alte instrumente financiare ale Comunităţii. 2. prin intermediul Autorităţii de management. 13. dacă este cazul. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba. oriunde şi oricând permit o cuantificare. şi de Comitetul de monitorizare pentru a ajuta la asigurarea calităţii şi eficienţei implementării. 12. 11 şi 12 din secţiunea A. ţintele lor specifice din Program. România trebuie să demonstreze ulterior acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea aranjamentelor privind monitorizarea sau managementul ori trebuie să explice de ce nu a acţionat astfel. regionale sau sectoriale şi. 8: Rapoartele anuale şi finale 1. Raportul final trebuie să fie trimis Comisiei cel mai târziu după 6 luni de la data finală până la care cheltuielile sunt eligibile în cadrul Programului.

În plus evaluările pot fi cerute pentru a răspunde problemelor specifice legate de obiectivele Programului. În acest sens evaluarea va utiliza diversele amănunte pe care aranjamentele de monitorizare le pot produce. concordanţa acestora cu evaluarea ex-ante. 7 paragraful 8 din această secţiune. Eficacitatea măsurilor Programului va fi evaluată pe baza impactului său general privind: a) contribuţia la implementarea acquisului comunitar în ceea ce priveşte politica agricolă comună şi politicile legate de aceasta. 3. în cooperare cu Comisia şi cu România. va asigura că o evaluare intermediară va examina rezultatele iniţiale ale Programului. inclusiv aranjamente privind colectarea datelor. 10: Evaluarea intermediară 1. Se va evalua. în conformitate cu art. 7. suplimentate. (ii) un rezumat al tuturor problemelor semnificative întâlnite în implementarea Programului şi orice acţiuni întreprinse. inclusiv cele referitoare la recomandările de ajustare menţionate în paragraful3. (iii) modul de utilizare a asistenţei tehnice. de asemenea. Evaluările vor fi făcute de către evaluatori independenţi. . Evaluările intermediare şi ex-post vor răspunde problemelor comune de evaluare definite de Comisie prin consultare cu România şi. relevanţa obiectivelor propuse şi măsura în care acestea au fost realizate. Art. dacă este cazul. c) obiectivele Programului. (iv) etapele ce trebuie parcurse pentru a se asigura publicitatea pentru Program. şi va fi trimisă Comisiei în decurs de 3 ani de la data aprobării Programului. 2. 1 din secţiunea C. 9 din această secţiune. Rapoartele de evaluare vor explica metodologiile aplicate. România va aduna resursele corespunzătoare şi va colecta datele necesare pentru a se asigura că această evaluare poate fi realizată în cea mai adecvată manieră. e) tabele financiare care prezintă cheltuielile pe măsuri şi. ca regulă generală. de culegerea informaţiilor pentru a îmbunătăţi relevanţa sa. Calitatea şi implicaţiile evaluărilor vor fi analizate de Autoritatea de management. vor fi însoţite de criteriile şi indicatorii de realizare corespunzători. incluzând o evaluare asupra calităţii datelor şi rezultatelor. la care se face referire în art. acolo unde este necesar. 4. calitatea monitorizării şi a implementării. Art. ţinând seama de prevederile art. b) rezolvarea priorităţilor şi problemelor specifice pentru adaptarea susţinută a sectorului agricol şi a zonelor rurale în România. d) etapele parcurse pentru a se asigura coordonarea întregii asistenţe comunitare pentru preaderare. 6. dar cel mai târziu la 31 decembrie 2003. România. Comitetul de monitorizare şi de Comisie. 5.(i) măsuri de monitorizare şi evaluare. Evaluarea intermediară se va face sub responsabilitatea Autorităţii de management. Aceasta va fi înaintată Comitetului de monitorizare. 9: Principii de evaluare 1. 2. pe submăsuri. Pentru a se măsura eficienţa sa Programul va face obiectul unei evaluări intermediare şi ex-post pentru a evalua impactul său cu privire la obiectivele stabilite în Program şi a analiza efectele sale structurale.

privilegiile şi scutirile acordate în mod obişnuit expatriaţilor angajaţi în România şi membrilor familiilor lor în cadrul oricărui alt acord bilateral sau multinaţional ori al aranjamentelor pentru asistenţă economică şi programelor de cooperare tehnică. să se . 4. inclusiv orice actualizare posibilă. PHARE şi asistenţa de la Banca Europeană de Investiţii (B. bunuri sau servicii în cadrul Programului şi membrilor familiilor lui să intre în România. Această evaluare va acoperi factorii care contribuie la succesul sau la eşecul implementării.3.E. România va permite personalului care participă la contractele de lucrări. va fi actualizată şi înaintată Comisiei cel mai târziu la 31 decembrie 2005. 5. în cazul în care un proiect SAPARD. evaluarea ex-post va acoperi utilizarea resurselor. Evaluarea intermediară. eficienţa şi eficacitatea Programului. Evaluarea ex-post trebuie să tragă concluziile relevante cu privire la Program. datorită naturii sale. persoanele fizice sau juridice eligibile să participe la procedurile de licitaţie şi personalul tehnic necesar pentru realizarea studiilor pregătitoare vor avea dreptul la instalare şi rezidenţă temporare. 11: Evaluarea ex-post O evaluare ex-post va fi realizată de către România prin consultare cu Comisia şi sub responsabilitatea Autorităţii de management. impactul său şi concordanţa cu evaluarea ex-ante. Art. precum şi de aspectele relevante din Program. Comisia va lua în considerare implicaţiile evaluării în vederea revizuirii Programului. Art. bunuri sau servicii. Aceştia se vor bucura de acest drept din momentul în care a fost lansată o invitaţie la licitaţie şi până la expirarea unei luni de la desemnarea contractantului. Evaluarea ex-post va fi încheiată nu mai târziu de sfârşitul celui de-al patrulea an care urmează încheierii acordului anual de finanţare final. trebuie să fie evitat orice risc ca această cheltuială să fie suportată mai mult decât o dată. realizările Programului şi rezultatele. şi membrilor familiilor lui le vor fi acordate cel puţin în aceeaşi măsură beneficiile. 8b) din secţiunea A. Pentru toate aceste proiecte şi independent de orice altă acţiune întreprinsă de România toate facturile primite. Pe baza rezultatelor evaluării deja disponibile şi ţinând seama de art.). În plus faţă de evaluarea la care se referă art. Prevederile acestui articol nu conferă statut diplomatic unui asemenea personal. Instrumentul de Politică Structurală pentru Preaderare (ISPA).I. dacă este cazul. menţionate la art. angajat în mod specific de autorităţile României pentru scopurile Programului. în cazul contractelor de lucrări. 9 din această secţiune. Autoritatea de management va informa Comisia dacă s-au respectat recomandările din raportul de evaluare. instalare. precum şi alte instrumente financiare internaţionale. vor fi clar ştampilate "SAPARD" de către un funcţionar autorizat înainte de a face obiectul unei plăţi de la Agenţia SAPARD. România se va asigura în particular că. intrare şi rezidenţă România se va asigura că. 9 paragraful 7 din această secţiune. Art. 1: Coordonarea cu alte instrumente Comisia şi România trebuie să asigure coordonarea asistenţei dintre Program. ar putea fi în întregime sau parţial potenţial eligibil pentru asistenţă în cadrul unuia dintre celelalte instrumente la care se face referire în primul subparagraf. 3: Facilităţile de stabilire. inclusiv sustenabilitatea acestora. 2: Privilegii generale România se va asigura că personalului expatriat. SECŢIUNEA C: PREVEDERI GENERALE Art.

România se va asigura că importurile respective vor fi eliberate contractorului din punctul de intrare al livrării. Bruxelles). Pentru executarea Programului România preia sarcina. B-1049. DG AGRI.] . precum şi încercările de a obţine de la Agenţia SAPARD plăţi pentru care nu are nici un drept. Art. 2. SECŢIUNEA D: DECLARAŢIILE DE CHELTUIELI TRIMESTRIALE ŞI ANUALE Formularul D1 Comisia Europeană . taxe de import. la timp şi fără vreo taxă discriminatorie. România se va asigura că importurilor din cadrul contractelor de bunuri încheiate de autorităţile din România şi cofinanţate prin Program le va fi permisă intrarea în România fără a face obiectul taxelor vamale. România se va asigura că bunurile personale şi obiectele casnice importate pentru uzul personal de persoanele fizice (şi membrii familiilor lor). dacă natura contractului justifică acest lucru. aşa cum este cerut de implementarea normală a contractului. impozitelor sau taxelor fiscale cu efect echivalent. Art.SAPARD DECLARAŢIA DE CHELTUIELI ŞI CEREREA DE PLATĂ [Va fi trimisă Comisiei Europene. taxelor de import. Rue de la Loi 200 (SAPARD). 4: Importul şi reexportul de echipamente România va acorda. angajate în derularea sarcinilor definite în contractele de asistenţă tehnică. Art. în conformitate cu reglementările în vigoare în România privind controlul schimbului valutar. Acest lucru nu prejudiciază dreptul persoanelor fizice şi juridice care importă echipament de a beneficia de sistemul de admitere temporară în privinţa respectivului echipament. Acele bunuri personale şi obiecte casnice vor fi fie reexportate. fie puse la dispoziţie României după terminarea contractului. 8 din secţiunea F. 5: Controalele importurilor şi ale schimbului valutar 1. 6: Impozite şi taxe vamale 1. vor fi scutite de taxe vamale. în vederea utilizării imediate. într-un mod nu mai puţin riguros decât în cazurile în care sunt implicate fonduri publice naţionale. 2. conform procedurilor naţionale legale. să lucreze şi să părăsească acest stat. în conformitate cu reglementările în vigoare în România. de a acorda autorizaţii de import şi autorizaţii pentru achiziţionarea de valută şi de a aplica reglementările naţionale privind controlul schimbului valutar. impozite şi alte taxe fiscale cu efect echivalent. Art. fără discriminare între statele membre şi ţările menţionate la pct. 7: Proceduri naţionale legale În cazul în care se suspectează sau se dovedesc eşecul unui beneficiar în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor legate de Program. pentru repatrierea fondurilor primite cu privire la Program. România va urmări orice asemenea eşecuri şi încercări. taxe sau impozite. România va acorda aprobările necesare. conform prevederilor contractului. stabilească. permisele necesare pentru importul şi reexportul ulterior de echipamente necesare pentru executarea Programului. altele decât cele de provenienţă locală. fără a lua în considerare întârzierile sau disputele în privinţa achitării acelor obligaţii. la timp şi fără vreo taxă discriminatorie.

........ care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli............... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD ........ Data..... reprezentând Guvernul României..... Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art... conform art.... din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat.......... 15 din secţiunea A din anexa la acest acord. la data specificată în această declaraţie) se ridică la ... (modificată ultima dată prin Decizia nr ..Denumirea Programului ......... (moneda naţională).... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare].... Declar că: 1............. 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art...........) Declaraţia cuprinde................. inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii......... după cum este prevăzut în Acordul multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene.............. . toate datoriile de la declaraţia anterioară.............. Această declaraţie de cheltuieli conţine ......................... de asemenea............................ (euro)..... este în sumă de ...... 2..................... fie nu există datorii de colectat.. de asemenea........ Plata trebuie făcută în contul euro SAPARD.............. 3... Lista cuprinzând cheltuielile este exactă....... pagini numerotate............... Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate................. până la ziua/luna/anul ......... realizată din ziua/luna/anul ......... 3 din Acordul multianual de finanţare şi art.... 7 paragraful 2 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare (formularul D3)........... euro....... 15 din secţiunea A din anexa la acesta......... convertiţi din moneda naţională la rata (ratele) indicată în tabelul anexat.................................. Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii......... Această declaraţie a fost întocmită de ............... din ................ [euro.... (moneda naţională)..... Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară....... Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului debit la sfârşitul trimestrului la care se referă declaraţia (sau. din ...... în cazul unei declaraţii adiţionale...... (Se şterge în mod corespunzător. folosindu-se detaliile de referinţă comunicate Comisiei conform art................... Declar.......................................... că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art.......) Numărul de referinţă al Comisiei ...... Decizia Comisiei nr ........ în sumă de .... ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării................ Subsemnatul .................... declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului...

............. în numele Guvernului României Formularul D1 ...... e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stabilite în Program................ h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii au făcut obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali......................... 15 din secţiunea A din anexa la acesta.......... Data....... b) Cheltuiala este reală.................... ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării...... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art... d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din declaraţia de cheltuieli.... f) Conversia dintre moneda naţională şi euro s-a derulat în conformitate cu prevederile art......... (data) Această declaraţie a fost întocmită de .. Semnătura şi ştampila contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ................................... g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art........................................ Certificată de ................... 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare................................... în numele Guvernului României Întocmită la ..... cu Acordul multianual de finanţare. Întocmită la ..... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare... privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul programului de finanţare SAPARD.. (data) Formularul D1 DECLARAŢII care trebuie să fie prezentate împreună cu toate cererile de plată Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul................ cu decizia Comisiei la care se referă art................................................ deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi..... 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare...... Semnătura şi ştampila directorului Agenţiei SAPARD Această declaraţie a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ............. prin care se acordă management Agenţiei SAPARD......... ............................................................. c) Plăţile către beneficiarii finali au fost făcute fără nici o taxă specifică.... Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării......................... .......................... normală şi s-a produs de la data prevăzută în Decizia Comisiei nr .... Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art... ...............................Tabelul A ..............

.................... la ...........) Numărul de referinţă al Comisiei .................................... ă 5=2+3 1 2 3 4 +4 1.................... acoperind perioada de la începutul Programului ...... (data) inclusiv Moneda naţională Axa priorităţii Cheltuiala publică Denumire Finanţa Costul a re total Măsura naţional privată eligibil C.................................E........ din .......... Decizia Comisiei nr ...........DECLARAŢIA privind cheltuielile eligibile realizate efectiv de la începutul Programului .......... Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: n...................... Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n ............................ (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ..... Declaraţia nr .toţi beneficiarii Denumirea Programului .............................................. din ..... ......................

. din .) Numărul de referinţă al Comisiei ............... Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art. după cum este prevăzut în Acordul multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene...... împreună cu raportul de atestare şi audit cerut de art..... Comisiei Europene........ (moneda naţională). 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare)........ Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii.. realizată din (1/1 anul ...] Denumirea Programului .. B-1049 Bruxelles.. acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile .... (euro.................... Lista cuprinzând cheltuielile este exactă.............................. în sumă de ............... de asemenea. DG AGRI........... [Va fi trimisă.... (euro)..... Declar....... Total prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară........)..... data ........ Declar că: 1.... 3 din Acordul multianual de finanţare şi art....... Decizia Comisiei nr ............... 15 din secţiunea A din anexa la acesta................. convertiţi din moneda naţională la rata indicată în tabelul anexat.... responsabilul naţional cu autorizarea finanţării.. inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi ............... din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat................ că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art............................................ (moneda naţională).............. Rue de la Loi 200 (SAPARD)........ Formularul D2 DECLARAŢIA privind cheltuielile anuale pentru anul financiar .................... 15 din secţiunea A din anexa la acesta............. este în sumă de .............. după cum prevede art. ... Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata ......... Subsemnatul ...........(modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr .... Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate.. declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului........... până în 31/12 anul ..... 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art..... 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare... reprezentând Guvernul României.................... 2........ Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară... din .

............. ... ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de . g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art. 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare........................ d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din cheltuiala declarată.... Această declaraţie a fost întocmită de .......... b) Cheltuiala este reală... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ........ ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.................... 3.. de asemenea............................... fie nu există datorii de colectat.... 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare.................... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi............ ........... Această declaraţie de cheltuieli conţine ................. c) Plăţile către beneficiarii finali au fost realizate fără nici o taxă specifică..... (data) Raportul de atestare şi audit al Organismului de certificare face parte din această declaraţie...... 15 din secţiunea A din anexa la acesta............ cu Acordul multianual de finanţare................. (Se şterge în mod corespunzător......................................... prin care se deleagă management Agenţiei SAPARD. Data.... toate datoriile de la declaraţia anterioară.. Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului an la care se referă această declaraţie se ridică la ..... care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli.........) Declaraţia cuprinde................ normală şi s-a realizat la data/datele prevăzută/prevăzute în Decizia Comisiei nr .......... Formularul D2 DECLARAŢII care sunt prezentate împreună cu declaraţia anuală a contului Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul................... pagini numerotate............. cu decizia Comisiei la care se referă art.. în numele Guvernului României Întocmită la ...... a Comunităţii.... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art..................... Data.......... euro........... e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stipulate în Program.. Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art... privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul Programului de finanţare SAPARD. f) Conversiile dintre moneda naţională şi euro s-au realizat în conformitate cu prevederile art..........

................................ Decizia Comisiei nr ......................... Data.. ...................................................... (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ......................................... ă 5=2+3 1 2 3 4 +4 1........ ........................... Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de .................... .. din ................. Declaraţia nr ............. Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n .... acoperind perioada de la (1/1 / an)......................................................................................... .. Moneda naţională Axa priorităţii Cheltuiala publică Denumire Finanţa Costul a re total Măsura naţional privată eligibil C.... la ...... ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de . în numele Guvernului României Formularul D2 .......... (31/12/an) inclusiv....................... Întocmită la ........... din ..............................toţi beneficiarii Denumirea Programului ............................Tabelul A DECLARAŢIE privind cheltuielile eligibile realizate efectiv pentru anul ..........................E.......... Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării.................. (data) Întocmită de ... Numărul de referinţă al Comisiei ............................. h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii fac obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali...........................................................................................................................

. data ....... Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară.....model - IDENTIFICARE FINANCIARĂ .. acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile .SAPARD România Numele titularului contului: NATIONAL|_|FUND SAPARD|_|EURO |_||_||_||_||_||_||_||_||_|CONT|_||_||_|| _||_||_||_| Adresa: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||RESPONSABILUL|_|NAŢIONAL|_|CU|_| AUTORIZAREA|_|FINANŢĂRII|_||_||_||_||_||_||_| MINISTERUL|_|FINANŢELOR|_|PUBLICE Oraşul: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Codul poştal: |_||_||_||_||_||_||_| Persoana de contact: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| _||_||_||_||_| Telefon: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| Fax: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|_| E-mail: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| ..... Formularul D3 ......... Total prioritatea 1: n.... Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata ..

proceduri de contabilitate. Banca: BANCA|_|NAŢIONALĂ|_|A|_|ROMÂNIEI |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numărul contului: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|| _||_||_||_| |_|_|_|EURO|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| SECŢIUNEA E: LINII DIRECTOARE PENTRU ORGANISMUL DE CERTIFICARE LINII DIRECTOARE PENTRU CERTIFICAREA ANUALĂ A AGENŢIILOR SAPARD Subiect: Linia directoare menţionată la art. la art. (iii) toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă continuă să fie respectate. Raportul de audit 4. şi (iv) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate corespunzător. (ii) procedurile. 5.Forma. Subiectul certificării şi deci al certificatului de audit şi raportului de audit este Agenţia SAPARD şi toate organismele descentralizate şi delegate. auditul intern). Exemple de certificate de audit sunt prezentate în anexa la această secţiune. cuprinzând în plus declaraţii dacă: (i) Organismul de certificare a obţinut asigurarea rezonabilă că procedurile de control intern sunt sigure teoretic şi că vor opera în mod satisfăcător în practică. Certificatul de audit trebuie să fie un document concis. Sfera de cuprindere a raportului de audit este mai largă decât cea a certificatului de audit. menţionate la art. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. de asemenea. separarea funcţiilor. dau asigurarea rezonabilă că proiectele din sarcina Agenţiei SAPARD sunt conforme prevederilor Acordului multianual de finanţare. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. care să cuprindă toate concluziile organismului nominalizat drept Organism de certificare. Proceduri de control intern . Raportul trebuie. Conţinutul raportului: I. Obiectul acestui document este de a stabili linii directoare privind cerinţele de certificare a contului. pentru conferirea de către Comisie a managementului asistenţei. cu referinţă specifică la criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă (proceduri scrise. Certificatul de audit 3. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. proceduri de angajament şi de plată. 2. clar şi explicit. securitatea computerelor. după cum este cerut. dacă este cazul) cui şi cum au fost adresate. 6 paragraful 5 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare . adică procesele de la înregistrarea cererilor până la angajament şi de la înregistrarea facturii până la plată. sfera de cuprindere şi conţinutul certificatului şi al raportului Organismului care realizează certificarea Agenţiei SAPARD Introducere 1. achiziţii. să stabilească orice recomandări şi să indice (şi cele din anii trecuţi.

formarea şi experienţa). dacă sunt aplicabile. Obiectivele de control cheie pertinente includ: înregistrarea corectă şi la timp a tuturor debitorilor în registrul "Tranzacţii către debitori". IV. în special: sfera de cuprindere a responsabilităţilor. şi . incluzând folosirea procedurilor scrise. ciclul de acoperire a auditului). excluderea membrilor unităţii de audit intern de la acţiunile operaţionale zilnice. II.Raportul trebuie să cuprindă dovezile obţinute de Organismul de certificare că în perioada de realizare a auditului controalele interne au operat în practică ca şi în teorie. debit compensat din alte plăţi SAPARD către beneficiarii care au debit. şi înregistrarea corectă a tuturor chitanţelor de la debitori. pentru acordarea managementului asistenţei de către Comisie. submăsuri) pentru fiecare procedură. angajaţii (competenţa. de asemenea. elementele importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare. cum ar fi: . urmează să fie preluată de Agenţia SAPARD sau de organismul descentralizat/delegat pentru a rezolva orice deficienţă. existenţa aranjamentelor adecvate pentru asigurarea calităţii. abordarea bazată pe risc. rapoartele (sunt adecvate în concepţie şi vor asigura proceduri care vor fi efectuate la timp) şi concluziile referitoare la planul de auditare. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare Prevederile acestui punct se referă la autorizare. Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile de control intern. care trebuie să atragă atenţia asupra oricărei slăbiciuni găsite în proiectarea sau în operaţiunile de control. vor fi însoţite de documentele justificative). securitatea computerelor. Riscul inerent apărut cere ca Agenţia SAPARD să stabilească controale moderate. proceduri de contabilitate. Din acest motiv aceasta merită un capitol specific în raportul de audit. au fost aplicate tuturor tranzacţiilor planificate şi au avut ca rezultat corectarea erorilor. . proceduri pentru angajamente şi plăţi. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Tranzacţiile procesate de Agenţia SAPARD sunt guvernate prin reguli complexe. documentarea (verificările şi concluziile în urma acestora vor fi înregistrate adecvat şi. III. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă Raportul trebuie să stabilească limita până la care Agenţia SAPARD şi organismele descentralizate şi delegate îndeplinesc toate criteriile de acreditare de relevanţă (proceduri scrise. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Prevederile acestui punct se referă la sumele care urmează să fie colectate (debitori). audit intern). după cum se stipulează la art. personal şi anexe (incluzând organisme descentralizate şi delegate).dezvoltarea procedurilor nonstandard. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. separarea funcţiilor. Funcţia de audit intern este un element-cheie al problematicii de control intern. . cu referinţă specială asupra factorilor care pot diminua eficacitatea procedurilor interne de control. drepturile de acces la directorul Agenţiei SAPARD şi la toate înregistrările. şi ce acţiune (execuţia la timp şi durata). stipulând dacă controalele relevante sunt suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele în perioada de auditare.potenţialul pentru controale să nu fie luat în seamă de funcţionarul responsabil. evidenţa auditului (asigurarea suficienţei şi relevanţei aranjamentelor). a listelor de verificare şi a reperformanţelor detaliate sau revăzute de alt funcţionar. Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare (prin măsuri şi.aplicarea incorectă a controalelor ca rezultat al interpretării greşite sau al neatenţiei. dacă există vreuna. precum şi. competenţa şi eficienţa auditului intern. planificarea (evaluarea nevoilor. Raportul trebuie să ia în considerare independenţa. Acolo unde s-a ajuns la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară. achiziţii.

II. Rezumat executiv cuprinzând opinia. stabilind pentru fiecare procedură dacă controalele relevante au fost suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele. declaraţia privind procedurile pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare.minore: recomandări pentru care fiecare acţiune trebuie să asigure deplina conformitate cu criteriile de acreditare. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare: o evaluare a controalelor-cheie. incluzând o descriere a obiectivului de control. Raportul trebuie să stabilească pentru fiecare recomandare procedura şi aspectele de politică implicând atenţie şi răspunsul Agenţiei SAPARD. 6. concluziile şi recomandările detaliate. structura documentului (să determine dacă cuprinde justificarea primară cerută/documente necesare pentru a sprijini solicitarea). tehnologia informatică) anexa trebuie să stabilească activitatea realizată pentru fiecare obiectiv de control. dacă un profil standard a fost urmărit după cum este indicat mai jos. proceduri pentru angajamente şi plăţi. . III şi IV menţionate mai sus şi secţiuni privind recomandările majore şi intermediare Introducere generală I. declaraţii rezumative pentru fiecare dintre pct. auditul intern). constatările. declaraţia privind procedurile de protecţie a intereselor financiare ale Comunităţii. proceduri de contabilitate. achiziţii. evaluarea. împreună cu justificări Concluzii generale Recomandări Anexe Pentru fiecare măsură/submăsură şi funcţie comună (de exemplu: contabilitate. . securitatea computerelor. Profilul raportului Profilul raportului va asista Comisia în procesarea rapoartelor privind certificarea. audit intern. . separarea funcţiilor. V. verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii. declaraţia privind procedurile de control intern.intermediare: recomandări care sunt semnificative în contextul controlului Agenţiei SAPARD şi care cer o atenţie imediată din partea conducerii. funcţia de audit intern. 14 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare IV. Pentru simplificarea prezentării este propusă următoarea clasificare a recomandărilor: . împreună cu justificări III. împreună cu justificări II. după cum se cere în art.În general raportul trebuie să includă o declaraţie privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii: o evaluare a controalelor-cheie. mecanismul controlului. Proceduri de control intern: o evaluare a controalelor principale. Dacă se ajunge la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară. serviciu de inspecţie. I. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă: o evaluare a limitei până la care Agenţia SAPARD îndeplineşte toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă (proceduri scrise. Recomandări Orice recomandări pentru îmbunătăţiri trebuie să fie clasificate cu referinţă la nivelul de importanţă pe care Organismul de certificare crede că ar trebui să fie atribuit fiecărei situaţii. elementele importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare.majore: recomandări care cer atenţia imediată a directorului Agenţiei SAPARD.

Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. După opinia noastră conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. ANEXĂ la secţiunea E 5) Exemple de certificate de audit eliberate de Organismul de certificare Matricea opiniilor: Fără obiecţii Obiecţii Concluzii limitate negative Nelimitarea sferei de Necalificat (A) Calificat (B) Contra (E) cuprindere Limitarea sferei de Calificat (C) Refuz (D) cuprindere A. acţionând ca Organism de certificare. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. Necalificat Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). Auditul a inclus examinarea. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Auditul a inclus examinarea. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. O listă cuprinzând recomandările trebuie să fie pregătită cel puţin cu următoarele informaţii: referinţa/recomandarea/statutul/acţiunea raportului. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. semnătura. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. denumirea şi adresa Organismului de certificare) B. complete şi clare. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. înregistrarea angajamentelor. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Responsabilitatea noastră. acţionând ca Organism de certificare. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. (Data emiterii. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. pe . Responsabilitatea noastră.diferenţe observate Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. numele şi poziţia. Calificat . pe baza unor teste.

conturile transmise Comisiei pentru anul financiar FEOGA 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. acţionând ca Organism de certificare. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. pe baza unor teste.limitarea sferei de cuprindere Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). pagina P). examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. (Data emiterii. semnătura. înregistrarea angajamentelor. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Din cauza (de exemplu) naturii înregistrărilor Agenţiei SAPARD/Organismului delegat etc. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. care s- au dovedit necesare. baza unor teste.. Responsabilitatea noastră. (Data emiterii. dacă există. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. nu putem fi satisfăcuţi chiar dacă (se citează natura problemei) recurgem la alte proceduri de audit (conform raportului de audit. numele şi poziţia.000 CCC/100 euro) După opinia noastră. După opinia noastră. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Refuzul opiniei . Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. înregistrarea angajamentelor. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. cu excepţia diferenţelor descrise în paragraful precedent. Auditul a inclus examinarea. numele şi poziţia. cu excepţia efectelor unor astfel de ajustări. complete şi clare. 13 (ISA 13). examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. pagina P): (măsură/submăsură diferenţa (+/-) în moneda naţională şi euro maşini agricole -23. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. semnătura. Opinie calificată . a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. denumirea şi adresa Organismului de certificare) C. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. conturile ce urmează să fie transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Diferenţele au fost observate între conturile anuale. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).limitarea sferei de aplicare . documentele contabile şi înregistrările Agenţiei SAPARD pentru următoarele măsuri/submăsuri (conform raportului de audit. denumirea şi adresa Organismului de certificare) D. 5) Conform Standardului internaţional privind auditul şi serviciile legate de acesta nr. complete şi clare.

acţionând ca Organism de certificare. din cauza restricţiilor existente în sfera de aplicare a activităţii noastre din partea Agenţiei SAPARD (conform raportului de audit. înregistrarea angajamentelor. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. complete şi clare. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Responsabilitatea noastră. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. pagina P). Auditul a inclus examinarea. nu ne exprimăm opinia dacă conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. complete şi clare. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Cheltuielile declarate de Agenţia SAPARD nu sunt în concordanţă cu plăţile şi chitanţele întocmite în perioada respectivă (conform raportului de audit. pagina P). Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Responsabilitatea noastră. este de a exprima o opinie bazată pe auditul nostru. denumirea şi adresa Organismului de certificare) E. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. semnătura. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. acţionând ca Organism de certificare. Nu putem să examinăm procedurile care fundamentează plăţile efectuate de organismele cu responsabilităţi delegate. (Data emiterii. Auditul a inclus examinarea. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) nu sunt adevărate. Din cauza semnificaţiei problemelor discutate în paragraful precedent. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. numele şi poziţia. În opinia noastră. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. . înregistrarea angajamentelor. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Opinie adversă Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). pe baza unor teste. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. pe baza unor teste. din cauza efectelor problemelor discutate în paragraful precedent. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA.

Criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de 1 implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată Comisia va aplica următoarele criterii în vederea stabilirii agenţiilor de implementare din ţările partenere.Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. care vor putea coordona asistenţa acordată pe baze descentralizate: . Comisia poate decide amânarea cererii de aprobare ex-ante la care se referă pct. semnătura. ţi. licitaţia şi contractarea vor fi subiecte ale t. 3. .prevederi specifice în ceea ce priveşte. ti. invitaţii la licitaţii. (Data emiterii. procedurile de control financiar şi structurile finanţelor publice. Nr. a- Prevederi de aplicat de România în conformitate cu acest acord cr une col gra t. O astfel de amânare va fi subiect pentru: . după cum este stabilit la pct. 2. 2. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. A 3 1 Criteriile minimale şi condiţiile pentru un management şi descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate pc t. printre altele. aprobării ex-ante de către Comisie. 1. care trebuie să se înscrie în acordurile financiare cu fiecare ţară beneficiară. A 3 1 Pe baza unor analize de la caz la caz privind capacitatea de coordonare a unui pro gram/proiect la nivel naţional şi sectorial. LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN REGLEMENTAREA C. numele şi poziţia.criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată şi condiţiile minimale aplicabile de către aceste agenţii. F pc Selecţia proiectului. pe baze des centralizate. denumirea şi adresa Organismului de certificare) SECŢIUNEA F: TEXTUL LEGISLAŢIEI COMUNITĂŢII. 1 3. obţinerea contractelor şi implementarea directivelor în ceea ce priveşte achiziţiile publice ale Comunităţii.222/2000 PRIVIND REGULILE FINANCIARE APLICABILE SAPARD. a ul ful 1. ADAPTATE ACESTUI ACORD 6) a) b) c) d) e) Nr Sec Ar Par . scrutine şi evaluări ale licitaţiilor.E. 3 şi atribuirea de asistenţă agenţiilor de implementare.

A 13 6 Punctul 4 Prevederile acestui punct nu vor afecta aplicarea în România a legilor care se referă la urmăriri penale sau cooperare juridică între ţările candidate menţionate la pct. 2. 8 şi statele membre. Această apreciere nu va prejudicia dreptul Comisiei şi al Curţii de Conturi de a verifica cheltuielile. . aşa cum se prevede la titlul IX din Regulamentul financiar aplicabil la bugetul general al Comunităţii Europene (a se vedea art. Acesta trebuie să aibă experienţă şi abilităţi corespunzătoare în audit. cu reguli interne ale procedurilor. arătând în mod efectiv şi la timp gestionarea fondurilor Comunităţii sau măsuri naţionale de natură similară. (iii) un sistem de control financiar naţional în agenţia de implementare. (ii) principiul separării puterilor trebuie să fie respectat astfel încât să nu apară conflicte de interese în ceea ce priveşte achiziţiile şi plăţile. din secţiunea A din anexa la acest acord). responsabilităţi clare instituţionale şi personale.6. (i) va exista un sistem bine pus la punct de coordonare a Programului. 14 pct. inclusiv funcţia de audit independentă şi un sistem de raportare contabil şi financiar la standarde internaţionale. (v) angajamentul responsabilului naţional cu autorizarea finanţării de a-şi asuma întreaga răspundere şi responsabilitate pentru Program. Condiţii minimale pentru managementul descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate Descentralizarea în ţările candidate cu controlul ex-post de către Comisie poate fi considerată pentru o agenţie de implementare în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) demonstrarea unui control intern eficace. (iv) reguli de achiziţionare care să fie andosate de Comisie. (ii) un audit (un raport) financiar şi operaţional recent. 2. (iii) trebuie să existe un personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor. 4. să cunoască limbi străine şi să fie pregătit pentru desfăşurarea activităţii de implementare a programelor Comunităţii.

6 măsuri administrative şi penalizări în cazul în care există motive să se creadă că au fost comise neregula rităţi. În conformitate cu cerinţele acestui acord ei vor trebui să acţioneze conform legilor României. Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi executate de autorităţi ale Comisiei şi responsabilitatea va fi a oficialilor şi a altor funcţionari guvernamentali autorizaţi. verificările pe teren şi inspecţiile pot fi realizate împreună de către Comisie şi autorităţile responsabile din România.1. mijloace de transport sau la alte asemenea mijloace folosite în scopul desfăşurării afacerilor. Inspectorii Comisiei îşi vor exercita atribuţiile prin autorizaţii scrise. Persoanele aflate la dispoziţia Comisiei în calitate de experţi naţionali prin detaşare pot asista la aceste verificări şi inspecţii.4. trebuie să se asigure că nu sunt realizate inspecţii de acest gen în acelaşi timp asupra aceluiaşi obiectiv şi cu privire la aceiaşi operatori economici implicaţi (a se vedea pct. În plus se vor lua în considerare inspecţiile în curs sau cele deja efectuate de România conform legislaţiei sale în legătură cu aceleaşi obiective care privesc operatorii economici în cauză. Acolo unde este necesar.Subpunctul 4. În plus. în aşa fel încât să poată acorda ajutorul cerut. terenuri.2 Verificările la faţa locului şi inspecţiile vor fi pregătite şi conduse de Comisie în cooperare cu autorităţile din România. Pentru a se facilita desfăşurarea de către Comisie a verificărilor operatorii economici vor fi apelaţi pentru a asigura accesul la sedii. dacă România doreşte.4 4. aceştia fiind numiţi inspectorii Comisiei. 4. Comisia poate efectua inspecţii pe teren şi inspecţii la alţi operatori economici.3 Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi realizate de Comisie la operatori economici cărora le vor fi aplicate în conformitate cu prevederile pct. împreună cu un document care să arate scopul şi subiectul verificării pe teren sau al inspecţiei. Subpunctul 4. 6). pentru stabilirea existenţei neregularităţilor. Cu condiţia respectării acestui acord Comisia. în care sunt precizate identitatea şi funcţia.4. Subpunctul 4. scopul şi bazele legale ale verificărilor şi inspecţiilor.1 Atunci când Comisia decide să realizeze controale pe teren şi inspecţii conform prevederilor acestui punct. care va fi anunţată în timp util despre obiectul.2. cu acordul . Subpunctul 4. în scopul de a se asigura accesul la informaţiile necesare. Astfel oficialii din România pot participa la inspecţii şi verificări pe teren.

Acolo unde este necesar pentru România. la cererea Comisiei trebuie să se ia măsuri preventive adecvate cu privire la legile naţionale. Aceştia pot beneficia de aceleaşi facilităţi în desfăşurarea inspecţiilor ca şi inspectorii administrativi naţionali şi. în particular cu privire la garanţia dovezilor. fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în aceleaşi condiţii ca şi inspectorii administrativi naţionali şi în concordanţă cu legislaţia naţională. borderouri de plată.1. poate apela la colaborarea în calitate de observatori a reprezentanţilor din alte ţări candidate specificate la pct. 4.5.5.verificări fizice. Subpunctul 4.crearea şi verificarea de eşantioane. cum ar fi: natura şi cantitatea bunurilor sau operaţiunile încheiate. . 8 şi poate solicita altor organisme externe să acţioneze sub responsabilitatea sa în vederea acordării asistenţei tehnice. . . independenţa şi păstrarea secretului profesional.României. . în particular: . fără a se prejudicia prevederile acestui acord. de copii de pe documentaţia justificativă. .date computerizate. declaraţii privind materialele folosite şi munca prestată şi declaraţii bancare păstrate de operatori economici. la toate informaţiile şi documentaţia cu privire la operaţiunile care sunt cerute pentru coordonarea adecvată a verificărilor pe teren şi a inspecţiilor în condiţii similare. . Comisia trebuie să se asigure că reprezentanţii şi organismele menţionate mai sus oferă toate garanţiile cu privire la competenţa tehnică.2.5 4.documente cu privire la buget şi contabilitate.registre şi documente. în particular. Inspectorii Comisiei trebuie să aibă acces. Verificările pe teren şi inspecţiile pot privi.progresul activităţilor şi investiţiilor pentru fiecare finanţare care a fost furnizată şi utilizarea investiţiilor realizate.implementarea financiară şi tehnică a proiectelor subvenţionate. cum ar fi: facturile.6 . . Subpunctul 4. sisteme şi metode de ambalare şi dezambalare.producţie. listele cuprinzând termeni şi condiţii.

Inspectorii Comunităţii se vor asigura că. 4.5. în conformitate cu prevederile subpunctului 4. Acolo unde operatorii economici la care se face referire la subpunctul 4. trebuie să obţină acordul ţării de la care au fost obţinute informaţiile.6.6. fără a prejudicia prevederile acestui acord. România trebuie să ia toate măsurile necesare.5.2. Comisia trebuie să se asigure că acolo unde se implementează prevederile acestui punct inspectorii săi trebuie să respecte prevederile Comunităţii şi prevederile legislaţiei naţionale cu privire la protecţia datelor personale.6. Comisia va raporta cât de repede posibil autorităţii competente a statului pe teritoriul căruia s-a executat verificarea pe teren sau inspecţia dacă s-au remarcat orice fapte sau suspiciuni în legătură cu vreo neregularitate în timpul verificărilor pe teren sau al inspecţiilor. în conformitate cu legile naţionale. Acolo unde inspecţia este realizată în colaborare.2. inspectorii naţionali care iau parte la operaţiune trebuie să contrasemneze raportul elaborat de inspectorii Comisiei. 4. aşa cum se precizează la pct. 5 A 13 1 Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a acestui b) acord. 4.6. Informaţiile comunicate sau dobândite în orice formă conform acestui punct trebuie să fie supuse secretului profesional şi protejate în acelaşi fel în care informaţiile similare sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespunzătoare aplicabile instituţiilor Comunităţii.1. Materialele şi documentele justificative. care rezultă din activitatea sau omisiunea unui operator economic (vezi pct. ale căror funcţii necesită cunoaşterea lor. care a avut sau va avea un efect de prejudiciere asupra Comunităţii sau asupra unui punct nejustificat .3.2. România. vor fi anexate la aceste rapoarte.4. şi nici nu pot fi utilizate de instituţiile Comunităţii pentru alte scopuri în afara celor de protecţie efectivă a intereselor financiare comunitare în toate ţările candidate.6.3 sunt supuşi verificărilor pe teren sau inspecţiilor. 6). 4.4. în conformitate cu cel de-al doilea subparagraf al sub punctului 4. la controale şi inspecţii la faţa locului. trebuie să acorde inspectorilor Comisiei asistenţa necesară pentru a le permite să îşi îndeplinească îndatoririle în realizarea verificărilor pe teren şi a inspecţiilor. Astfel de informaţii nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din instituţiile Comunităţii sau din România. În cazul în care România intenţionează să folosească în alte scopuri informaţiile obţinute de oficialii care participă sub autoritatea sa în calitate de observatori. care acţionează în concordanţă cu regulile naţionale şi fără a prejudicia prevederile acestui acord. În orice caz Comisia trebuie să informeze autorităţile menţionate mai sus despre rezultatul acestor verificări şi inspecţii. 4. 4. în realizarea rapoartelor lor se vor lua în considerare cerinţele procedurale stabilite prin legile naţionale ale României.

3. Comisia trebuie să studieze comunicările României şi trebuie să o informeze asupra concluziilor care urmează a fi trase. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord. România va comunica Comisiei orice amendament la informaţiile furnizate în conformitate cu prevederile subpunctului 7.2. Notificarea neregularităţilor care apar la finanţarea Comunităţii trebuie să fie făcută în conformitate cu prevederile acestui punct.2.principalele prevederi legate de rolul şi de funcţionarea acestor autorităţi şi organisme şi procedurile de a căror aplicare sunt responsabile. 5 economici persoane fizice sau juridice ori altor organisme recunoscute de legile naţionale (persoane private. întreprinderi. şi. acolo unde activitatea lor implică aplicarea incorectă a acestui acord prin atingerea sau lezarea contribuţiei Comunităţii. 7 A 13 6 Subpunctul 7.lista cuprinzând autorităţile şi organismele responsabile pentru aplicarea măsurilor în conformitate cu prevederile art.2.1. Subpunctul 7. persoanelor fizice şi juridice care au fost implicate în comiterea de neregularităţi sau care se aşteaptă să evite comiterea unei neregularităţi. regulile şi acţiunile administrative pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. Aceasta trebuie să rămână în contact cu România dacă este necesară extinderea aplicării prevederilor . de asemenea.prevederile stabilite prin lege.1. .1 7.1. 6 A pc 4 şi Măsurile administrative şi penalizările pot fi aplicate operatorilor t. de cheltuială.2. România trebuie să comunice Comisiei în termen de 3 luni de la încheierea Acordului multianual de finanţare: . instituţii publice sau autorităţi locale ori regionale ale statului).1. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord. 8 şi statele membre în chestiunile penale.2. . 7. 7.2 7. Aceste prevederi nu trebuie să afecteze aplicarea în România a regulilor legate de procedurile penale sau cooperarea juridică dintre ţările candidate menţionate la pct.

acestui punct.

Subpunctul 7.3

7.3.1. În timpul ultimelor două luni de la sfârşitul fiecărui
trimestru România va raporta Comisiei orice neregularitate care a
făcut subiectul investigaţiilor administrative sau juridice.
Astfel, trebuie să dea, dacă este posibil, detalii care privesc:

- prevederi care au fost încălcate;

- natura şi sumele cheltuielilor; în cazul în care nu s-a realizat nici
o plată, sumele care ar fi fost plătite greşit dacă neregularitatea
nu ar fi fost descoperită, în afară de cazul în care erorile sau
neglijenţele sunt detectate înaintea plăţii şi nu rezultă în nici o
amendă administrativă sau juridică;

- suma totală şi distribuirea ei între diferitele surse de finanţare;

- proiectul şi măsura avute în vedere;

- perioada sau momentul în care s-a comis o neregularitate;

- modurile în care se realizează o neregularitate;

- modul în care a fost descoperită o neregularitate;

- autorităţile naţionale şi alte instituţii care au realizat raportul
oficial despre neregularităţi;

- consecinţele financiare, suspendarea plăţilor şi posibilitatea
recuperărilor;

- data şi sursa primei informaţii care a iscat suspiciuni ale
existenţei unei neregularităţi;

- data la care a fost realizat primul raport privind neregularităţile;

- acolo unde este necesar, România şi alte ţări implicate;

- identitatea persoanelor fizice şi juridice implicate, păstrată în
cazurile în care astfel de informaţii nu sunt relevante în
combaterea neregularităţilor în funcţie de caracterul acestora.

7.3.2. În cazul în care unele informaţii la care se referă
subpunctul 7.3.1 şi, în particular, cele care privesc modurile de
comitere a neregularităţilor şi maniera în care au fost descoperite

nu sunt disponibile, România trebuie, în măsura posibilităţilor, să
furnizeze informaţiile lipsă când va trimite următoarele raporturi
trimestriale privind neregularităţile către Comisie.

Subpunctul 7.4

România trebuie să raporteze Comisiei orice neregularitate
descoperită sau care se presupune că a fost comisă, acolo unde
există temerea că:

a) aceasta poate avea repercusiuni rapide în afara teritorialului
său; şi/sau

b) aceasta arată că a avut loc o nouă practică frauduloasă.

Un astfel de raport va trebui, dacă este cazul, să fie trimis
simultan altor ţări candi date sau ţări membre relevante.

Subpunctul 7.5

7.5.1. În decurs de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru,
România trebuie să informeze Comisia cu privire la orice raport
anterior, realizat în condiţiile subpunctului 7.3, asupra
procedurilor instituite ca urmare a tuturor neregularităţilor
anterior notificate şi asupra schimbărilor importante care rezultă
din acestea, inclusiv:

- sumele care au fost recuperate sau care se aşteaptă să fie
recuperate;

- măsuri intermediare de precauţie luate de România pentru a
garanta recuperarea sumelor plătite greşit;

- procedurile judiciare şi administrative instituite pentru
recuperarea sumelor plătite greşit şi pentru impunerea de
sancţiuni;

- motivele pentru orice abandon al procedurilor de recuperare;
Comisia trebuie, dacă este posibil, să fie notificată înainte de
luarea unei decizii;

- orice abandon al acţiunilor penale. România trebuie să notifice
Comisiei cu privire la deciziile administrative sau juridice ori la
aspectele principale cuprinse în acest document cu privire la
îndeplinirea acestor proceduri.

7.5.2. Fără a prejudicia prevederile art. 14 pct. 2.8 din secţiunea
A din anexa la acest acord, atunci când România consideră că o
sumă nu poate fi recuperată în totalitate sau nu se aşteaptă să fie

recuperată în totalitate, trebuie să informeze Comisia printr-un
raport special referitor la suma nerecuperată.

7.5.3. În eventualitatea existenţei situaţiei menţionate la
subpunctul 7.5.2., fără a prejudicia prevederile art. 14 pct. 2.8
din secţiunea A, Comisia poate cere în mod expres României să
continue procedurile de recuperare.

7.5.4. Atunci când autorităţile din România decid, la cererea
expresă a Comisiei, să iniţieze sau să continue acţiunile legale cu
privire la recuperarea sumelor plătite necorespunzător, Comisia,
fără a prejudicia prevederile art. 14 pct. 2.8 din secţiunea A,
poate să accepte rambursarea către România, în întregime sau în
parte, a tuturor costurilor juridice şi a costurilor legate direct de
acţiunile legale, la prezentarea documentelor de evidenţă, chiar
dacă aceste acţiuni sunt fără succes.

Subpunctul 7.6

Dacă nu sunt neregularităţi de raportat în perioada de referinţă,
România trebuie să informeze Comisia despre acest lucru în
aceeaşi limită de timp care este stabilită la subpunctul 7.3.1.

Subpunctul 7.7

7.7.1. Comisia trebuie să menţină contacte potrivite cu România
în scopul completării informaţiei despre neregularităţile la care se
referă subpunctul 7.3, în legătură cu procedura la care se referă
subpunctul 7.5 şi, în particular, la posibilitatea de recuperare.

7.7.2. Independent de contactele menţionate la subpunctul
7.7.1., Comisia trebuie să informeze România în cazul în care
natura neregularităţii sugerează că practici similare sau identice
pot apărea în alte ţări.

7.7.3. Comisia trebuie să organizeze întâlniri informaţionale
pentru reprezentanţii ţărilor candidate menţionate la pct. 8, în
scopul de a examina împreună cu aceştia informaţiile cerute la
subpunctele 7.3, 7.4, 7.5 şi 7.7, în particular cu privire la
concluziile ce pot fi trase de aici în legătură cu neregularităţile,
măsurile preventive şi procedurile legale.

7.7.4. La cererea României sau a Comisiei România şi Comisia
trebuie să se consulte între ele în scopul evitării interpretărilor
care prejudiciază interesele Comunităţii şi care apar în cursul
implementării prevederilor în vigoare.

Subpunctul 7.8

7.8.1. România şi Comisia trebuie să ia toate precauţiunile

necesare pentru a asigura că informaţiile pe care le schimbă
rămân confidenţiale.

7.8.2. Informaţiile la care se referă acest punct nu pot fi trimise,
în particular, altor persoane decât cele din România sau din
instituţiile Comunităţii, ale căror sarcini presupun accesul la
aceste informaţii, cu excepţia cazului în care România le
furnizează aşa cum a fost convenit în mod expres.

7.8.3. Numele persoanelor juridice sau fizice pot fi dezvăluite
altor ţări candidate menţionate la pct. 8, instituţiilor statelor
membre sau Comunităţii doar atunci când acest lucru este
necesar în vederea prevenirii sau urmăririi neregularităţilor ori
pentru a se stabili dacă o neregularitate afirmată a avut loc.

7.8.4. Informaţiile comunicate sau obţinute în orice formă,
referitoare la acest punct, trebuie să fie supuse secretului
profesional şi să fie protejate în acelaşi fel ca şi informaţiile
similare care sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le
primeşte şi de prevederile corespondente aplicabile instituţiilor
Comunităţii. În plus aceste informaţii nu pot fi folosite în alte
scopuri decât cele prevăzute la acest punct, cu excepţia cazului în
care autorităţile care au furnizat aceste informaţii şi-au dat
consimţământul în mod expres şi cu condiţia că prevederile în
vigoare în ţara în care se găseşte autoritatea beneficiară nu
interzic asemenea comunicări sau utilizări.

7.8.5. Prevederile subpunctelor 7.8.1-7.8.4 nu vor împiedica
utilizarea în nici o acţiune sau în proceduri legale instituite şi care
nu sunt conforme cu acest acord a informaţiilor obţinute în baza
acestui punct. Autoritatea competentă din România care a
furnizat aceste informaţii trebuie să fie informată corespunzător
despre această utilizare.

7.8.6. În cazul în care România anunţă Comisia că o persoană
fizică sau juridică al cărei nume a fost comunicat Comisiei în baza
acestui punct se dovedeşte la o verifi care viitoare că nu a fost
implicată în nici o neregularitate, Comisia trebuie să îi infor meze
despre acest fapt pe toţi cei cărora le-a comunicat acel nume, în
baza acestui punct. O asemenea persoană trebuie să înceteze să
mai fie tratată, în virtutea noti ficării prealabile, ca o persoană
implicată în neregularitatea respectivă.

Subpunctul 7.9

Sumele recuperate trebuie să fie distribuite de România şi de
Comunitate proporţional cu cheltuielile deja făcute de acestea, cu
condiţia ca debitul să nu fi fost lichidat în conformitate cu regulile
prevăzute în art. 14 pct. 2.8 din secţiunea A din anexa la acest
acord.

Subpunctul 7.10

prin trimiterea unei cereri motivate de conciliere la Secretariatul Organismului de conciliere. 14 România. Republica Estonia. care primeşte notificare din partea Comisiei conform prevederilor sub punctului 9. făcând orice remarci pe care le consideră necesare. Republica Cehă. 12 9. România trebuie să supună o problemă Organismului în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării la care se face referire la subpunctul 9. 9. cu referire la art.3. şi c) la sfârşitul investigaţiior să elaboreze un raport asupra rezultatelor eforturilor sale de reconciliere.1. Subpunctul 9. 12 din secţiunea A şi la acest punct. Republica Polonia. Republica Letonă. 8.1.10. precum şi să menţioneze punctele disputei rămase nerezolvate. Republica . Sarcinile Organismului de conciliere sunt următoarele: a) să examineze orice problemă la care se face referire de către România. a concluziei că asemenea articole de cheltuieli realizate de România nu sunt eligibile pentru Program: b) să încerce să reconcilieze poziţiile divergente ale Comisiei şi ale României.1 a). care. ca urmare a prevederilor art. A art 3 Subpunctul 9. În cazul în care se constată neregularităţi privind valori mai mici decât echivalentul în lei a 4. 12 din secţiunea A din anexa la acest acord şi a discuţiilor bilaterale asupra acelor prevederi. Pentru scopurile stadiilor procedurii de lichidare a conturilor: a) poziţia Organismului nu trebuie să prejudicieze decizia finală a Comisiei privind lichidarea conturilor. 7.2.6 Republica Bulgaria. primeşte notificarea formală din partea Comisiei. România nu trebuie să înainteze Comisiei informaţia prevăzută la subpunctele 7.1.1 . Republica Lituania.1 a).5 decât dacă Comisia o solicită în mod expres.1. a cărui adresă va fi notificată României în comunicarea .2 9. Republica Slovacia şi Republica Slovenia 9. şi 7.1. A art 2.1. Ungară.1.2.000 euro din bugetul Comunităţii. b) faptul de a nu supune o problemă Organismului nu trebuie să prejudicieze României.

dacă în timpul discuţiilor bilaterale la care se face referire la subpunctul 9. în cazul în care este propusă decizia de lichidare a conturilor.1.1. şi . 9.2.1 a) România solicită şi demonstrează că problema este una de principiu şi priveşte aplicarea regulilor Comunităţii. 9.2. procedura de conciliere se consideră că a eşuat.5 milioane euro. 9.2. dacă într-o funcţie . La sfârşitul investigaţiilor trebuie să le trimită raportul la care s-a făcut referire în subpunctul 9. O cerere de conciliere este admisibilă numai dacă reglementarea financiară recomandată de Comisie cu privire la un capitol de buget: .ţării care a supus problema Organismului.3.fie depăşeşte 0.6. Raportul la care se face referire în subpunctul 9.2.1 c) trebuie să stabilească motivele pentru care poziţiile nu pot fi reconciliate. 9.2. . 9.1 c). Secretariatul Organismului trebuie să fie asigurat de personalul Comisiei. Nici un membru nu poate să ia parte la lucrările Organismului sau să semneze un raport.5. Subpunctul 9.respectivă. Dacă în termen de 4 luni de când a fost supus un caz Organismul nu a reuşit să reconcilieze poziţiile Comisiei şi României. Raportul elaborat în limita de timp stabilită trebuie să fie trimis: .Comisiei.3. Secretariatul Organismului trebuie să confirme primirea cererii de conciliere.4.celorlalte ţări aplicante.fie reprezintă mai mult de 25% din cheltuiala totală anuală a României din capitolul de buget respectiv. .3. Organismul trebuie să se întrunească la sediul central al Comisiei. bazându-se pe evidenţa din dosar şi pe o audiere corectă a Comisiei şi a autorităţilor naţionale în discuţie. Suplimentar. preşedintele Organismului poate să declare cererea de conciliere ca fiind admisibilă. Organismul trebuie să conducă investigaţiile cât de prompt posibil. 9.2.2.1.3 9.

organisme 14 guvernate de legea publică. 7 octombrie 2000.4 9. Fără a prejudicia prevederile subpunctului 9. 5. şi .4.SAPARD 1. Fiecare parte contractantă are dreptul să invoce procedura de rezolvare a diferendelor. Fiecare parte contractantă îşi va nominaliza arbitrul în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii.7 Organismele publice care au dreptul la contracte de lucrări publice . care nu este rezolvat între părţile contractante. care nu are caracter industrial sau comercial. Ele trebuie să fie înregistrate de secretariat. Rapoartele trebuie să fie semnate de preşedinte şi de membrii care au luat parte la deliberări. trebuie să fie sta tul. fără să ţină seama sau să accepte instrucţiuni de la vreun guvern sau organism. Membrii Organismului nu pot să dezvăluie nici o informaţie primită de ei în perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Organismului.3. Un organism guvernat de legea publică înseamnă orice organism: . va fi decis conform arbitrajului de către un tribunal de arbitraj. 10 A art 2. anterioară a fost personal implicat în problema supusă concilierii.înfiinţat pentru un scop precis care este în interes general. p. rapoartele trebuie să fie adoptate de majoritatea absolută a membrilor prezenţi.3. autorităţi regionale sau locale.4. Orice diferend între părţile contractante cu privire la acest acord. cvorumul fiind de 3.3.1. de autorităţi locale sau regionale ori de alte organisme guvernate de legea publică.care are personalitate juridică.2. 2 şi 7 din această secţiune. . Subpunctul 9.care este finanţat în cea mai mare parte de stat sau de autorităţi regionale ori locale sau de alte organisme guvernate de legea publică ori este obiectul supravegherii manageriale al acestor organisme sau are o conducere administrativă. managerială ori de supraveghere. 2. Membrii Organismului trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle în mod independent. şi .2. SECŢIUNEA G: REZOLVAREA DIFERENDELOR . 9. 9. asociaţii for mate din una sau mai multe asemenea autorităţi ori organisme guvernate de legea publică. Aceste informaţii sunt confidenţiale şi acoperite de obligaţia păstrării secretului profesional. __________ 6) OJ L 253. mai mult de jumătate din numărul membrilor numiţi de stat. în concordanţă cu prevederile pct.

E. denumită în continuare Comisia.E. luată în conformitate cu art.un arbitru va fi numit prin acordul părţilor contractante sau. de către preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.E. denumită în continuare Comunitate. Tribunalul de arbitraj constituit pentru fiecare caz individual va fi alcătuit din 3 arbitri numiţi după cum urmează: . acţionând pentru şi în numele Comunităţii Europene. 4. ____________ *) Traducere. restul costurilor va fi suportat în părţi egale de părţile contractante. 1. Dacă una dintre părţile contractante nu reuşeşte să numească un arbitru într-o perioadă de 3 luni de la primirea solicitării de arbitraj. Programul trebuie să fie executat pe o bază descentralizată urmând decizia Comisiei ce conferă managementul asistenţei unei agenţii în România. Deciziile sale vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante. pe de o parte. acţionând pentru şi în numele României. alt arbitru va fi numit în concordanţă cu prevederile pct. . şi Guvernul României.) nr. 1. decedează sau este în incapacitate de a acţiona. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 5 iulie 2001 ACORD MULTIANUAL DE FINANŢARE din 2 februarie 2001 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene*) Comisia Comunităţilor Europene.un arbitru va fi numit de Comisie.un arbitru va fi numit de România. planul a fost aprobat ca program pentru agricultură şi dezvoltare rurală printr-o decizie luată în conformitate cu art. 5. întrucât: 1. . 2. denumit în continuare România. 4(5) din Reglementarea (C. 3 şi 4 şi va avea toate puterile şi sarcinile arbitrului iniţial. a fost stabilit prin Reglementarea Comisiei (C. 5.3. Tribunalul de arbitraj va lua în considerare legislaţia relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.266/1999 din 21 iunie 1999 privind .) nr. un program special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 12(2) din Reglementarea Comisiei (C. este necesar să se stabilească condiţiile pentru execuţia Programului pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi orice amendament la acesta în România.) nr. 4. Toate deciziile vor fi luate prin vot majoritar de către tribunalul de arbitraj. denumit în continuare SAPARD. Fiecare parte contractantă va suporta costurile propriului arbitru şi ale reprezentanţilor în procedurile de arbitraj. dacă acestea nu cad de acord. 1.268/1999 în data de 12 decembrie 2000. Dacă orice arbitru numit demisionează. un asemenea arbitru va fi numit de preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. care furnizează o contribuţie financiară a Comunităţii. 6.268/1999 din 21 iunie 1999 privind suportul Comunităţii pentru măsurile de preaderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în ţările candidate din centrul şi estul Europei în perioada de preaderare 1). 7. 3. pe de altă parte. 2. România a aprobat un plan pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi l-a prezentat ca program Comisiei pentru aprobare. România este eligibilă să fie beneficiară în cadrul SAPARD. Procedura de arbitraj va fi stabilită de tribunal. denumite în continuare părţi contractante.

În caz de conflict prevederile acestui acord vor prevala faţă de prevederile Programului. Angajamentul financiar al Comunităţii va fi stabilit în acordurile anuale de finanţare. Comisia şi Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene. denumit în continuare Program. auditări sau inspecţii pot implica în particular o examinare a sistemelor şi procedurilor. 2. Acest acord stabileşte cadrul administrativ. Art. denumită în continuare Curtea de Conturi. adoptă următorul acord: Art. România va asigura execuţia adecvată a Programului în România pe o bază descentralizată. unde este cazul. 3: Inspecţie şi audit 1. luând în considerare cerinţele acestui acord. să trimită agenţi sau reprezentanţi autorizaţi pentru a îndeplini: a) misiuni financiare. 2: Acordul anual de finanţare 1. Cu privire la respectarea acestui acord trebuie să se înţeleagă că acesta include şi respectarea Programului. Prin aderarea la Uniunea Europeană România va pierde dreptul la finanţare în cadrul Programului.în particular cu referire la verificarea realităţii economice a ofertelor şi recepţiilor. şi orice amendamente la acesta vor fi executate în România. 1: Obiectiv 1.coordonarea ajutorului către ţările candidate în cadrul strategiei de preaderare şi care modifică Reglementarea Comisiei (C. legal şi tehnic conform căruia Programul pentru agricultură şi dezvoltare rurală. a serviciilor finanţate de Program în conformitate cu procedurile contabile adecvate. precum şi a certificatelor de origine. vor avea dreptul. tehnice sau de auditare în România. a acordului/acordurilor anual/anuale de finanţare şi a deciziei Comisiei la care face referire art.E. 3.) nr. Acestea sunt singurele instrumente care determină un angajament financiar din partea Comunităţii faţă de România. România va păstra înregistrări şi bilanţuri adecvate pentru identificarea proiectelor şi. amendamente la prevederile acestui acord. unde este cazul. Art. în conformitate cu prevederile acestui acord. Fiecare acord anual de finanţare va stabili: a) doar pentru anul respectiv angajamentul financiar maxim al Comunităţii pentru România şi perioada de valabilitate a acestui angajament. 2.proiectelor şi beneficiarilor. b) inspecţii legate de neregularităţi şi fraude. şi . 2. 3. După aprobarea de către Comisie a Programului şi încheierea prezentului acord un acord anual de finanţare va trebui să fie încheiat în fiecare an. cu privire la execuţia Programului.906/89 2). sistemele şi conturile aparţinând proiectelor şi. inspecţii la faţa locului asupra: . b) acolo unde este cazul. Astfel de misiuni. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă. Se va asigura că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au dreptul să inspecteze toată documentaţia relevantă. serviciilor finanţate în cadrul Programului. . a furnizorilor de bunuri şi servicii către beneficiari cărora li s-a acordat asistenţă în cadrul Programului. Comunitatea va anunţa anticipat autorităţile din România despre aceste misiuni şi auditări. 3.

În cazul în care este necesară documentaţie în alt scop decât cel de examinare. România se va asigura că pentru examinarea de către Comisie. 4: Rezolvarea diferendelor Diferendele dintre părţile contractante. legislaţia naţională relevantă. Art. şi va lua măsurile necesare pentru a facilita munca agenţilor menţionaţi mai sus şi a reprezentanţilor Comunităţii în cadrul acestui acord. Fără a afecta drepturile şi obligaţiile care rezultă din acest acord. România va asigura textele în limba engleză cu promptitudine. 5: Limba folosită 1.Managementul. monitorizarea şi evaluarea Programului . În cazul în care una dintre părţile contractante detectează un astfel de eşec. listele de verificări privind controlul standard. 6: Rezilierea acordului I. se va face în limba engleză. după cum urmează: Secţiunea A . 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexă. în urma unei cereri din partea Comisiei. la cererea agenţilor şi reprezentanţilor la care s-a făcut referire în paragraful 1. la care se face referire în art. În cazul detectării unei neconformităţi cu obligaţiile din acest acord. Art. Orice comunicare între Comisie şi România. Art. legată de acest acord. dar fără a afecta deciziile la care se face referire în art. (ii) de a înceta transferul banilor spre România. notificările administrative relevante. dar aceasta nu este disponibilă în limba engleză. liniile directoare.Se va asigura că. 11 şi 12 din secţiunea A din anexă: (i) de a face corecţii financiare împotriva României. toate documentele şi informaţiile. Comisia şi România vor monitoriza. cu justificarea (justificările) necesară. nu mai târziu de data la care proiectele sunt selectate. 3. şi (iv) dacă este cazul. 2. 2. Art. inclusiv cele create sau înmagazinate pe suport electronic. de a rezilia acordul. cu efect din momentul în care a fost detectată prima dată neconformitatea. Comisia: a) va notifica României cu privire la intenţiile sale. legate de acest acord. 7: Condiţiile detaliate Condiţiile detaliate privind executarea acestui acord sunt stabilite în anexă. toţi beneficiarii sunt informaţi cu privire la faptul că agenţii sau reprezentanţii la care s-a făcut referire în paragraful 1 au dreptul de a realiza inspecţii la faţa locului. aceasta trebuie să înştiinţeze imediat cealaltă parte contractantă. oricare dintre părţile contractante poate rezilia acest acord.Managementul financiar Secţiunea B . şi b) îşi rezervă dreptul cu privire la Program. în conformitate cu obligaţiile lor specifice. (iii) de a înceta preluarea oricărei noi obligaţii din partea Comunităţii. România va furniza. implementarea Programului în cadrul acestui acord. dacă cealaltă parte nu reuşeşte să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale referitoare la acest acord. manualele cu proceduri scrise. vor fi rezolvate în conformitate cu secţiunea G din anexă. documentele şi formularele standard vor fi disponibile în limba engleză. legate de angajamentele şi cheltuielile finanţate în cadrul Programului.

SAPARD.ro Art. 8: Puncte de contact Corespondenţa privind orice aspect legat de scopul acestui acord. Pentru Comisia Comunităţilor Europene.Textul legislaţiei Comunităţii.Rezolvarea diferendelor . nr. va fi adresată astfel: Pentru Comunitate: Comisia Comunităţilor Europene Direcţia generală pentru agricultură. Art. dacă este cazul menţionându-se numărul şi titlul Programului. 9: Intrarea în vigoare Acest acord va intra în vigoare la data la care ambele părţi contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru încheierea sa.eu. sectorul 5. Secţiunea C . doar textul în limba engleză fiind autentic. Semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001. membru al Comisiei Europene .222/2000 privind regulile financiare aplicabile SAPARD 3).teodorovici@mie. Anexa la acest acord face parte integrantă din acesta. 17. Apolodor nr. la care se face referire în Reglementarea C.Declaraţiile de cheltuieli anuale şi trimestriale Secţiunea E .Liniile directoare pentru Organismul de certificare Secţiunea F . 10: Semnare Acest acord este elaborat în două exemplare în limbile engleză şi română.Prevederi generale Secţiunea D . 200 B-1049 Bruxelles Telefon: 00 32 2 2967 337 Fax: 00 32 2 29 51746 E-mail: agri-sapard@cec. 2. adaptate acestui acord Secţiunea G . latura Nord.int Pentru România: Ministerul Integrării Europene Str.E. Unitatea SAPARD Rue de la Loi. Art. Bucureşti Telefon: 00 40 1 3011623 Fax: 00 40 1 3011626 E-mail: eugen. Franz Fischler.

p. f) anul financiar înseamnă anul calendaristic de la 1ianuarie la 31 decembrie. 7 octombrie 2000.Pentru România. d) Organismul de certificare înseamnă organismul care este independent operaţional de Agenţia SAPARD şi stabileşte atestarea conturilor. în numele României. este utilizat exclusiv pentru tranzacţiile SAPARD. 2: Definiţii Pentru obiectivele acordului următoarele definiţii trebuie să fie aplicate: a) Fondul Naţional înseamnă organismul numit de România şi aflat sub responsabilitatea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. c) Agenţia SAPARD înseamnă organismul stabilit de România care funcţionează sub responsabilitatea acesteia şi care îndeplineşte o funcţie de implementare şi o funcţie de plată. şi (ii) numeşte un organism de certificare. e) contul euro SAPARD înseamnă contul deschis de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Hildegard Carola Puwak. 3) OJ L 253. b) Autoritatea competentă înseamnă organismul din România care: (i) conferă. 5. 2) OJ L 161. raportează asupra sistemelor de management şi control şi verifică elementele de cofinanţare. care acţionează în calitate de Autoritate competentă. p. Art. ministrul integrării europene . g) măsură înseamnă mijlocul prin care o prioritate este implementată. p. aflat sub responsabilitatea acestora. Doar o singură agenţie SAPARD poate fi acreditată în orice moment în România. 26 iunie 1999. 7 din această secţiune. Execuţia Programului trebuie să facă obiectul adoptării deciziei Comisiei care acordă managementul asistenţei unei agenţii şi în condiţiile contextului acelei decizii. precum şi un set de sarcini specifice. monitorizează şi retrage acreditarea Agenţiei SAPARD. ANEXĂ SECŢIUNEA A: MANAGEMENTUL FINANCIAR Art. . pentru a primi plăţile menţionate în art. 68. într-o instituţie financiară sau la trezorerie. h) proiect înseamnă orice operaţiune întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului. este menţinut în euro şi nu face obiectul nici unei taxe sau unui impozit. 87. care permite proiectelor să fie cofinanţate.coordonatorul naţional al asistenţei __________ 1) OJ L 161. 26 iunie 1999. unei măsuri i se alocă o contribuţie din partea Comunităţii şi a României. care este purtător de dobândă în condiţii comerciale normale. 1: Scop Această secţiune stabileşte prevederile financiare pentru execuţia Programului.

3. România va permite Comisiei să verifice respectarea condiţiilor menţionate la pct. art. b) angajamentele şi plăţile efectuate sunt înregistrate corect şi în întregime în conturi. 4. 6 paragraful 5 din această secţiune. 3: Conferirea managementului asistenţei 1. 5. asigurându-se respectarea condiţiilor şi a articolelor la care se face referire în primul subparagraf al paragrafului 1. Art. 2. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va fi punctul de contact pentru informaţiile financiare transmise între Comisie şi România. 4 paragraful 3. 5 paragraful 3 şi cu art. denumite în continuare în această secţiune condiţiile. Pentru stabilirea respectării condiţiilor şi a articolelor menţionate în primul subparagraf Comisia: a) va examina procedurile şi structurile Fondului Naţional legate de implementarea Programului şi procedurile şi structurile Agenţiei SAPARD şi. aceste organisme trebuie să transmită rapoarte Agenţiei SAPARD cu privire la numărul de verificări făcute. j) contribuţia Comunităţii înseamnă partea cofinanţată de Comunitate din cheltuielile publice totale eligibile efectuate în cadrul Programului. conţinutul acestora şi la acţiunile întreprinse ca urmare a rezultatelor acestor verificări. contabile. 6 şi 14 din această secţiune. şi la art. d) eligibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de semnarea contractelor cu beneficiarii şi de înregistrarea angajamentului. de plată şi de control intern ale Agenţiei SAPARD oferă următoarele garanţii: a) admisibilitatea cererilor şi respectarea acestui acord sunt verificate înainte de autorizarea plăţii. Acolo unde documentaţia este păstrată de organismele responsabile pentru autorizarea cheltuielii. dacă este cazul. România se va asigura că înainte de acreditarea Agenţiei SAPARD Autoritatea competentă trebuie să fie sigură că aranjamentele administrative. 2. România va trebui să se asigure întotdeauna că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării din România poartă întreaga responsabilitate financiară şi obligaţia pentru fondurile primite din contribuţia Comunităţii. procedurile şi structurile altor organisme cărora li s-au delegat sarcini în conformitate cu art. înainte de luarea deciziei care conferă managementul asistenţei unei agenţii SAPARD. Art. k) cheltuieli publice înseamnă cheltuielile Comunităţii plus alte cheltuieli publice ale tuturor organismelor publice din România.i) beneficiar final înseamnă organizaţia publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect. c) documentele necesare sunt transmise la momentul şi în formatul cerut. România se va asigura că decizia Autorităţii competente de a acredita Agenţia SAPARD este luată pe baza unei examinări care acoperă structurile şi procedurile privind aranjamentele la care se face referire în paragraful 1. 4: Atribuţiile Autorităţii competente 1. Agenţia SAPARD trebuie să păstreze toată documentaţia care justifică plăţile efectuate şi documentele cu privire la efectuarea controalelor administrative şi fizice stabilite. Decizia de a conferi managementul asistenţei unei agenţii SAPARD în România poate fi luată pe o bază provizorie. Examinarea va include în special aranjamentele care au fost adoptate pentru a proteja interesele Comunităţii cu . 1 şi 3 din secţiunea F. b) va realiza verificări la faţa locului.

trebuie să înceapă acreditarea. b) condiţiile administrative. 5. c) securitatea computerelor. contractarea. Examinarea la care se face referire în paragraful 2 trebuie să fie făcută la standardele de audit internaţional acceptate. prevederi pentru achiziţii publice. (v) procedurile de contabilitate. în numele României. Autoritatea competentă poate delega conducerea examinării către alte organisme. (vii) audit intern şi. d) menţinerea înregistrărilor contabile. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei următoarele particularităţi despre Agenţia SAPARD care îl acreditează să îndeplinească sarcinile stabilite în art. trebuie să fie respectate prevederile art. b) protecţia trezoreriei. 4.privire la tranzacţiile ce vor fi finanţate prin Program. Acreditarea poate fi oferită provizoriu pentru o perioadă care urmează să fie fixată în funcţie de seriozitatea problemei de care depinde implementarea oricăror schimbări în aranjamentele administrative sau contabile. în particular. 5: a) denumirea şi statutul Agenţiei SAPARD. (iii) aprobarea preproiectelor şi verificarea preplăţilor. ofertarea. În situaţiile în care este prevăzută o astfel de acreditare provizorie. f) garanţiile de obţinut. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sistemul de contabilitate al Agenţiei SAPARD respectă standardele de contabilitate internaţional acceptate. (iv) procedurile de plată. În caz contrar trebuie să trimită Agenţiei SAPARD instrucţiunile legate de aranjamentele administrative şi de contabilitate şi. (vi) securitatea computerelor. Dacă Autoritatea competentă este sigură că Agenţia SAPARD respectă toate cerinţele relevante. ţinându-se seama de prevederile art. de contabilitate şi control intern în care sunt realizate plăţile legate de implementarea Programului. 7. În toate cazurile responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. . i) respectarea regulilor de achiziţie. şi anume: a) execuţia plăţilor. unde este cazul. în particular următoarele criterii: (i) proceduri scrise. 5 şi 14 din această secţiune. 5 şi 14 din această secţiune. 3. h) selecţia proiectelor. 6. va purta întreaga răspundere. g) sumele de colectat. cele legate de orice condiţii cerute Agenţiei SAPARD care trebuie să fie îndeplinite înainte de acreditare. (ii) separarea îndatoririlor. e) separarea îndatoririlor şi suficienţa controalelor interne şi externe.

e) contabilitatea angajamentelor şi a plăţilor. d) informaţii cu privire la următoarele: (i) responsabilităţile învestite în ea. 8. responsabilităţi în executarea măsurilor pentru care se fac cheltuieli în cadrul Programului. 5: Funcţiile de implementare şi de plată ale Agenţiei SAPARD 1. prevederi cu privire la achiziţiile publice. (ii) alocarea responsabilităţilor între departamentele sale. publice sau private. prin obligaţiile contractuale dintre Agenţia SAPARD şi beneficiar sau prin prevederile Programului. c) autorizarea plăţii. e) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii atât înainte. d) stabilirea de obligaţii contractuale în scris între Agenţia SAPARD şi beneficiari. România se va asigura că Autoritatea competentă monitorizează acreditarea şi. care au. d) executarea plăţii. inclusiv cereri pentru prioritizarea criteriilor. . dacă este cazul. plătită şi contabilizată. incluzând. f) dacă este necesar. trebuie să stabilească instrucţiuni cu privire la schimbări şi la perioadă. de asemenea. (iii) relaţiile sale cu alte organisme. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze Comisia în avans despre orice schimbări propuse la aceste particularităţi înainte ca ele să fie implementate. Funcţia de implementare a Agenţiei SAPARD va cuprinde: a) primirea cererilor de finanţare şi publicarea termenilor şi condiţiilor de eligibilitate. dacă este cazul. Funcţia de plată a Agenţiei SAPARD trebuie să includă: a) verificarea solicitărilor de plată. g) raportarea progresului măsurilor ce sunt implementate pe baza indicatorilor. h) asigurarea că beneficiarul este informat cu privire la contribuţia Comunităţii la proiect. Art. controale asupra beneficiarilor după plata ajutorului. (v) previziunile pentru audit intern. acolo unde este cazul. 2. f) urmărirea activităţilor pentru a asigura progresul proiectelor ce sunt implementate. verificate şi validate şi prin care cheltuiala este autorizată. b) realizarea de verificări pe teren pentru stabilirea eligibilităţii plăţii.c) actul acreditării care trebuie să constea într-o confirmare scrisă a faptului că organismul respectă criteriile de acreditare şi. cât şi după aprobarea proiectului. incluzând informaţiile referitoare la posibile sancţiuni în cazul neconformităţii cu acele obligaţii şi. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să informeze imediat Comisia. va retrage imediat acreditarea. eliberarea aprobării pentru începerea lucrării. (iv) procedurile prin care cererile beneficiarilor sunt primite. dacă se constată o neîndeplinire în respectarea oricărui criteriu stabilit în paragraful 4(i)-(vii) prin operaţiuni ale Agenţiei SAPARD. b) selectarea proiectelor. c) verificarea cererilor pentru aprobarea proiectelor pe baza termenilor şi condiţiilor de eligibilitate şi cu respectarea acestui acord.

nu pot fi delegate. Trebuie să acopere conformitatea plăţilor cu acest acord. 14 din această secţiune.3. România se va asigura că atribuţiile Organismului de certificare vor cuprinde: a) eliberarea unui certificat privind contul anual al Agenţiei SAPARD. atunci când Agenţia SAPARD nu îndeplineşte. în ceea ce priveşte integralitatea. precum şi pentru contul euro SAPARD. înainte de a intra în aranjamente contractuale cu un potenţial beneficiar. c) verificarea existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţional specificat în art. Organismul de certificare trebuie să fie un departament sau un organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Agenţia SAPARD şi care are o vocaţie tehnică potrivită. 4.2 şi 1. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte de infrastructură de un anumit tip.pentru a se stabili dacă termenii şi condiţiile de eligibilitate ale ajutorului nerambursabil continuă să fie respectate. 14 pct. România se va asigura că orice schimbare propusă în aranjamentele de implementare sau de plată ale Agenţiei SAPARD după acreditarea sa este prezentată Comisiei de către Autoritatea competentă pentru examinare înaintea implementării. 3. 1. 2c) din secţiunea B. Agenţia SAPARD va evalua. Certificatul la care se face referire în paragraful 1 trebuie să se bazeze pe o examinare a procedurilor şi pe un eşantion al tranzacţiilor. în ceea ce priveşte capabilitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD şi ale Fondului Naţional de a asigura că această conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. 6. în particular cele cu privire la criteriile şi funcţiile menţionate în art. România se va asigura că. Agenţia SAPARD se va asigura că ajutorul public din toate sursele nu depăşeşte 50% din costul total eligibil. În nici un caz funcţiile de executare a plăţilor şi funcţia de contabilizare a angajamentului şi plăţii.1-2. 5. acurateţea şi veridicitatea acestor conturi. 5 şi 14 din această secţiune. 8 paragraful 2 din această secţiune. care generează de obicei venit net substanţial. În ceea ce priveşte investiţiile în proiecte. 3. 4. 6: Atribuţiile Organismului de certificare 1. oferă suficiente garanţii că . Art. 2. de asemenea. b) raportarea anuală privind compatibilitatea sistemelor de management şi de control ale Agenţiei SAPARD referitor la capacitatea lor de a asigura conformitatea cheltuielilor cu prevederile art.3 din această secţiune. În cazul în care funcţiile de implementare şi de plată nu sunt îndeplinite într-o singură structură administrativă. Când se poate ajunge la concluzia că proiectul respectiv este de acel tip. 2. cu excepţia acelora în infrastructură de un tip care nu generează venit net substanţial. stabilite în art. Agenţia SAPARD se va asigura că acumularea ajutorului public acordat în cadrul Programului din toate sursele nu depăşeşte 50% din costul total eligibil al oricărui proiect. Agenţia SAPARD le poate delega către alte părţi care asigură respectarea condiţiilor prevăzute la pct.8 ale art. funcţiile de autoritate de management prevăzute la art.3. Aprobarea proiectului. Raportul la care face referire paragraful 1b) trebuie să stabilească dacă: a) procedurile Agenţiei SAPARD. 7 paragraful 1 din această secţiune. 7. Măsurile pentru pregătirea personalului sunt considerate ca fiind capital uman şi nu sunt investiţii în sensul acestui paragraf. Agenţia SAPARD va comunica acelei autorităţi informaţiile necesare pentru ca aceasta să îşi îndeplinească funcţiile. controalele pe teren şi procesele de plată trebuie să se bazeze pe o separare corespunzătoare a atribuţiilor. dacă proiectul este de acel tip. 4.

2. 5. adresate Agenţiei SAPARD. la care se face referire în paragraful 1. 9 din această secţiune şi în secţiunea D sunt înregistrări adevărate. 7 din secţiunea B trebuie să primească o copie de pe raport. Dacă organismul numit este Biroul naţional de audit sau un echivalent. din interiorul sau din exteriorul Agenţiei SAPARD. 7. aşa cum se arată în formularul D3 prezentat în secţiunea D. nivelul de materialitate şi încredere obţinut. în contul euro SAPARD şi vor arăta că verificările la care se face referire în art. g) orice modificare semnificativă a fost realizată de la ultimul raport de informare. b) conturile anuale la care se face referire în art. 2 din acest acord. d) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate în mod corespunzător în ceea ce priveşte sumele ce trebuie să fie colectate şi. f) orice tranzacţii neobişnuite sau dificultăţi tehnice au fost experimentate în ceea ce priveşte anul financiar în cauză. Comitetul de monitorizare la care se face referire în art. numărul tranzacţiilor examinate. cât şi după sfârşitul fiecărui an financiar. Raportul trebuie să fie însoţit de informaţii privind numărul şi calificările personalului care efectuează auditul. Verificările trebuie să fie efectuate atât în timpul. specifică. acesta poate delega o parte sau toate atribuţiile de examinare specificate în paragraful 3. complete şi clare ale operaţiunilor cuprinse în Program. în conformitate cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare la care se face referire în art. garanţiile obţinute. Plăţile efectuate de Comisie din contribuţia Comunităţii vor fi făcute. munca realizată. . Plăţile trebuie să fie făcute în contul primului angajament deschis. Art. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să comunice Comisiei detaliile acestui cont. e) recomandările de îmbunătăţire a sistemelor. va face obiectul cofinanţării de către Comunitate. că conturile care trebuie să fie transmise Comisiei sunt adevărate. 6. Organismul de certificare îşi va conduce examinarea în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate şi cu liniile directoare stabilite în secţiunea E. Organismul de certificare poartă întreaga responsabilitate pentru sarcini în toate cazurile. acordată în conformitate cu prevederile acestui acord. Certificatul şi raportul trebuie să fie redactate până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor anului financiar în cauză şi comunicate de Autoritatea competentă Comisiei cel târziu până la data de 30 aprilie. 7: Angajamentele şi plăţile de la Comisie 1.operaţiunile desfăşurate de Program respectă acest acord şi ce recomandări au fost făcute pentru îmbunătăţirea sistemelor. c) declaraţiile de cheltuieli prevăzute la art. 9 din această secţiune nu indică nici o problemă. de la care s-a obţinut o parte sau întreaga siguranţă a Organismului de certificare în ceea ce priveşte chestiunile raportate. Doar asistenţa SAPARD. unde este cazul. 3. 11 din această secţiune sunt în concordanţă cu registrele şi înregistrările Agenţiei SAPARD. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să se asigure că raportul Organismului de certificare asupra contului anual şi raportul de audit asupra constatărilor sale. în special dacă s- au obţinut suficiente asigurări. au fost urmate. complete şi clare şi că procedurile de control intern au operat satisfăcător. asigurând îndeplinirea efectivă a sarcinilor. privind orice slăbiciune depistată şi recomandare făcută pentru îmbunătăţire şi privind operaţiunile Organismului de certificare şi ale celorlalte organisme de audit.

altele decât cele în avans. cererile pot fi prezentate Comisiei pentru plăţi suplimentare în avans în limita generală. care poate fi făcută în mai mult de o tranşă. Cu condiţia disponibilităţii alocării.Angajamentele din bugetul Comunităţii pentru România trebuie făcute în conturile Comunităţii. 5. În timpul derulării Programului responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să utilizeze plata în avans doar pentru a plăti contribuţia Comunităţii la cheltuială. Astfel de plăţi trebuie să fie calculate şi făcute la nivelul măsurilor conţinute în planul financiar al Programului. Comisia va dezangaja în mod automat: a) întregul angajament ce priveşte orice an. 10 din secţiunea B. Toate dobânzile obţinute la plata în avans trebuie să fie utilizate în exclusivitate pentru Program. Angajamentele ulterioare trebuie să fie efectuate în fiecare an prin decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. nu va depăşi 49% din angajamentul anual faţă de România. 4. Dacă plata în avans este mai mică de 49%. Cu condiţia disponibilităţii alocării. 3 paragraful 1 din această secţiune. 8 paragraful 5 din secţiunea B. Plata va fi făcută după adoptarea Programului. ca o regulă generală. bazate pe declaraţiile de cheltuieli menţionate în art. nu este primită nici o cerere de plată acceptabilă de către Comisie în termen de 18 luni de la data acelei plăţi. stabilit în primul acord anual de finanţare. flexibilitate între măsuri şi. Această plată. în cazul în care aceste recomandări au fost destinate să remedieze erori serioase ale sistemului de . care conţine informaţiile specificate în art. în conformitate cu acest acord. să fie efectuate anual. în limitele contribuţiei Comunităţii. trebuie să fie înaintat Comisiei. Angajamentele trebuie. acolo unde este cazul. acolo unde este cazul. Primul angajament în conturile Comisiei pentru România trebuie făcut atunci când este luată decizia Comisiei prin care se autorizează semnarea acordului anual de finanţare. 6. Plata va fi rambursată în euro cu toate dobânzile acumulate dacă. Plăţile intermediare. 8 paragraful 3 din secţiunea B. cu condiţia ca acreditarea Agenţiei SAPARD să fi fost supusă deciziei specificate în art. 9 din această secţiune. c) cheltuiala pe măsură trebuie să fie în concordanţă cu Programul. Fiecare angajament anual trebuie să fie stabilit în acordul anual de finanţare. Comisia va face plăţi ulterioare în avans care să reflecte această necesitate anticipată. pe baza deciziei Comisiei prin care se autorizează semnarea fiecărui acord anual de finanţare. astfel cum se specifică în art. 9 din această secţiune. d) orice recomandări. până la sfârşitul celui de-al doilea an ulterior anului în care s-a făcut angajamentul. b) orice parte a unui angajament care nu a fost stabilit prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată conţinând toate elementele care să permită plata de către Comisie. Acestea trebuie să fie supuse următoarelor condiţii: a) ultimul raport anual de implementare datorat. în conformitate cu art. dacă semnarea acordului anual de finanţare nu s-a realizat până la sfârşitul anului următor. incluzând. trebuie să fie făcute de către Comisie pentru a rambursa cheltuiala plătită de fapt în cadrul Programului. trebuie să fi fost respectate într-o perioadă specificată sau. trebuie să fie trimisă Comisiei. b) evaluarea intermediară la care se face referire în art. încă neonorate. astfel cum este atestat de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării în conformitate cu art. urmărind acordul anual de finanţare încheiat. Comisia va face o plată iniţială în avans în contul euro SAPARD. 8 paragraful 1b) din această secţiune. şi după încheierea prezentului acord şi a primului acord anual de finanţare. în conformitate cu paragraful 6.

aceasta se va asigura că se vor face copii şi se vor face aranjamente pentru ca originalele să poată fi consultate cu ocazia auditului şi inspecţiei. Ordinul (ordinele) de plată către beneficiar (beneficiari) sau către delegaţii săi (lor) va fi eliberat (vor fi eliberate). 2. Agenţia SAPARD se va asigura că cheltuiala publică totală a tuturor organismelor publice din România pentru fiecare măsură şi proiect este identificabilă la nivelul Agenţiei SAPARD. efectuate în conformitate cu art. în 6 luni de la termenul limită al plăţii stabilit în acordul anual de finanţare. . asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. în cazul în care asistenţa nu este o funcţie de cheltuială. România se va asigura că plăţile de la Agenţia SAPARD către beneficiar: a) sunt făcute în moneda naţională şi sunt debitate corespunzător în contul euro SAPARD. e) trebuie să se ţină seama de consecinţele financiare ale oricăror decizii luate în concordanţă cu art. Agenţia SAPARD se va asigura că contribuţia Comunităţii va fi realizată simultan cu cheltuiala publică de la toate organismele publice. o declaraţie de cheltuieli certificată. orice cerere a Comisiei pentru acţiuni de corectare trebuie să fie respectată. evidenţiate prin facturile originale primite sau prin alte documente justificative. Ei trebuie să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia înainte ca cererea de plată să fie acceptată. necesare pentru a clarifica orice elemente relevante privind cererile de plată. 11 şi 12 din această secţiune.monitorizare sau management. c) a fost adoptată decizia la care se face referire în art. cheltuiala plătită mai devreme de data specificată în decizia Comisiei la care se face referire în art. Totuşi. erori care subminează managementul financiar al Programului. Totalul combinat al plăţilor la care se face referire în paragrafele 5 şi 6 şi care sunt realizate cu privire la Program. în cazul beneficiarilor din sectorul public contribuţia Comunităţii poate fi făcută mai târziu decât cea de la alte organisme publice. f) furnizarea informaţiilor solicitate de Comisie. Art. conform Programului. dacă. În nici un caz contribuţia Comunităţii nu va fi făcută înainte de contribuţia altor organisme publice din România. b) sunt bazate pe declaraţiile de cheltuieli făcute de beneficiar. înainte ca plata să fie făcută în conformitate cu paragraful 8. 8. România şi responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să fie informaţi imediat de către Comisie dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită. 7. Astfel de declaraţii vor include doar cheltuieli sau. evenimente care au avut loc nu mai devreme de data la care a fost încheiat contractul prin care solicitantul devine beneficiar în cadrul Programului pentru proiectul respectiv. ca regulă generală. dar în nici un caz nu se vor referi la proiectele selectate. 9 din această secţiune. contractele încheiate de către sau în numele Agenţiei SAPARD şi beneficiari. 3 paragraful 1 din această secţiune. cu excepţia celor ce privesc studiile de fezabilitate şi altele legate de acestea. 3. b) raportul final de implementare a fost trimis şi aprobat de către Comisie. în 5 zile de la această debitare. 8: Plăţile de la Agenţia SAPARD 1. Tranşa finală a Programului trebuie să fie plătită dacă: a) responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei.11 şi 12 din această secţiune. Dacă facturile originale sau alte documente justificative la care se face referire în acest subparagraf nu sunt reţinute de Agenţia SAPARD după primire. nu trebuie să depăşească 95% din angajamentul Comunităţii pentru Program. România să fi comunicat motivele pentru care nu a fost întreprinsă nici o acţiune.

c) pentru sumele fixate prin decizia de lichidare a conturilor şi prin deciziile de lichidare referitoare la conformitate. 7 din această secţiune. Cheltuiala declarată în cererile de plată va fi rambursată de către Comisie în termen de două luni de la primirea unei cereri de plată acceptabile. cu condiţia ca: a) verificările specificate în art. pentru România. în conformitate cu formularul D1 prezentat în secţiunea D. rata din penultima zi lucrătoare la Comisie în luna precedentă lunii în care cheltuiala a fost înregistrată în conturile Agenţiei SAPARD. certificate şi transmise de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. unde este cazul.: a) pentru plăţile de la Agenţia SAPARD. 7 paragraful 8 din această secţiune să nu fi indicat nici o problemă. . b) pentru plăţi necuvenite de către Agenţia SAPARD. Agenţia SAPARD va asigura o tratare în timp util a cererilor de plată de la beneficiari. publicată de Banca Centrală Europeană pe pagina sa de web la ora 14. Art. 9: Cererea de plată de la Comunitate 1. Agenţia SAPARD va prezenta trimestrial Comisiei cereri de plată.T. b) să nu fi fost decisă nici o suspendare a plăţilor în ceea ce priveşte măsura/măsurile care este/sunt subiectul cererii în cauză. cofinanţarea comunitară poate fi redusă.15 C. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă care a fost plătită inadecvat în plus faţă de suma datorată. 7 paragraful 6 şi. Totuşi cereri suplimentare pot fi prezentate doar dacă se justifică pe baza riscului soldului net al contului euro SAPARD de a fi epuizat înainte de transmiterea următoarei cereri trimestriale. b) suma corespunzătoare în euro. 3. 6.E. c) să existe disponibilitatea alocării. Art. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care plata necuvenită a fost observată pentru prima oară. România se va asigura că rata de schimb înregistrată pentru conversia dintre euro şi moneda naţională este. 5. 2. Proporţiile contribuţiilor naţionale şi ale Comunităţii în cheltuiala publică şi ale cheltuielii totale publice în costul total eligibil trebuie să fie determinate în moneda naţională. Agenţia SAPARD va păstra înregistrări ale fiecărei plăţi. În cazul în care intervalul dintre primirea documentaţiei justificative necesare pentru plată şi eliberarea ordinului de plată depăşeşte 3 luni. în art. la care se face referire în art. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) suma în moneda naţională. Comisia va verifica cererile de plată ţinând seama de prevederile art. 10: Rata de schimb şi dobânda 1. Data la care este emis ordinul de plată către beneficiar sau către reprezentanţii acestuia trebuie să fie data specificată în conturi. care a fost semnalată şi care a fost încorporată în declaraţiile de cheltuieli evidenţiate în contul euro SAPARD va fi înregistrată în termen de 5 zile în contul euro SAPARD şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată către Comisie. în decurs de o lună de la sfârşitul fiecărui trimestru.4. în numele României. 9 din această secţiune. semnate. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost luată decizia.

f) pentru dobânzi obţinute în contul (conturile) Agenţiei SAPARD. În cazul în care rata pentru o anumită zi nu este publicată. 2. e) pentru neregularităţi recuperate în conformitate cu art. conturile anuale ale Agenţiei SAPARD. Data justificativă pentru primire trebuie să fie data la care suma a fost înregistrată în cont. . 4. 7 din secţiunea B. 11 şi 12 din această secţiune nu sunt respectate. Dobânzile obţinute în aceste conturi atribuibile contribuţiei comunitare vor fi. dacă cea din urmă este mai mică sau egală cu cererea. la care se face referire în art. Cheltuiala declarată pentru o anumită lună trebuie să fie legată de plăţile făcute. 3. cu privire la Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional şi în legătură cu tranzacţiile finanţate în cadrul Programului. 2. 3. dacă cererea este mai mică decât cheltuiala stabilită. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care a fost recuperată datoria. România se va asigura că dobânda realizată în contul euro SAPARD va fi utilizată exclusiv pentru Program. rata zilei în care dobânda a fost creditată în cont şi care trebuie să fie cel puţin lunară.la data stabilirii cheltuielii. de asemenea. va fi utilizată rata publicată în cea mai recentă zi lucrătoare anterioară.la data plăţii sumei încă datorate beneficiarului. România se va asigura că responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trimite Comisiei. 6 paragraful 1 din această secţiune. rata penultimei zile lucrătoare la Comisie din luna precedentă lunii în care suma a fost recuperată. Data justificativă pentru plăţi trebuie să fie data la care Agenţia SAPARD a trimis ordinul de plată către o instituţie financiară sau beneficiar ori către reprezentanţii lor. Cheltuiala declarată poate include corecţii la datele raportate pentru luna precedentă în acelaşi an financiar. mai puţin orice încasări. plus 1. Conturile la care se face referire în paragraful 1 trebuie să fie trimise utilizându-se formularul D2 prezentat în secţiunea D. publicată de Banca Centrală Europeană.d) pentru datoriile recuperate în conformitate cu art. însoţite de informaţiile la cerere. Modificările corespunzătoare ale Programului vor trebui să fie făcute în conformitate cu art. Toate dobânzile atribuibile contribuţiei Comunităţii trebuie să fie adăugate sumelor incluse în acordurile anuale de finanţare şi trebuie să fie considerate ca fiind o contribuţie suplimentară a Comunităţii. 2. Pentru un anumit an financiar trebuie să fie luate în considerare toate tranzacţiile înregistrate în conturile Agenţiei SAPARD în acel an. Acea rată va fi media lunară a lunii în care acele decizii specificate au fost luate.8 din această secţiune.13 din această secţiune. utilizate exclusiv pentru Program şi nu vor constitui obiectul nici unor taxe sau impozite.5%. În cazul în care limitele de timp în deciziile luate conform art. . cel târziu până la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar de referinţă. Conturile legate de fondurile SAPARD şi deschise de Agenţia SAPARD vor fi purtătoare de dobândă în condiţii comerciale normale. Art. 14 pct. orice sumă restantă va genera dobândă la o rată egală cu rata Euribor pentru depozite de 3 luni. acestea trebuie să fie considerate că au fost făcute în întregime în înţelesul primului subparagraf al paragrafului 3: . 11: Decizia de lichidare a conturilor 1. Atunci când plăţile datorate în cadrul Programului sunt afectate de cereri.

trebuie să asigure că suma neacoperită de balanţă va fi creditată în euro către Comisie în termen de două luni de la notificarea deciziei. Ca urmare a acestei discuţii şi după termenul limită fixat de Comisie în timpul discuţiilor pentru transmiterea unor viitoare informaţii sau. Comisia va lua o decizie. 14 pct. 3 paragraful 1 din această secţiune şi la acordul/acordurile anual/anuale de finanţare. iar Comisia. după caz. împreună cu orice amendamente pe care le propune.5. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării va da un răspuns în scris în termen de două luni. Comunicarea trebuie să se refere. Comisia va comunica României rezultatele verificărilor sale privind informaţiile furnizate. în numele României. Suma fixată prin decizia de lichidare a conturilor va fi în mod normal adăugată sau dedusă din una dintre plăţile ulterioare de la Comisie către România. de asemenea. Dacă din motive atribuite României Comisia nu poate să lichideze conturile României cel târziu până la data de 30 septembrie. va lua o decizie de lichidare a contului Agenţiei SAPARD. Comisia. Ordinele de plată neexecutate şi plăţile debitate în cont şi apoi recreditate trebuie să fie evidenţiate în formularul D2 ca deduceri din cheltuiala cu privire la luna în cursul căreia eşecul execuţiei sau anularea este raportată Agenţiei SAPARD. 7. denumită în continuare decizie de lichidare referitoare la conformitate. prin care decide că o cheltuială este exclusă de la cofinanţarea Comunităţii atunci când constată că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. pe baza informaţiilor la care se face referire în paragraful 1. în situaţiile în care suma ce urmează să fie dedusă. va notifica în scris responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. 13 paragraful 2 şi cu art. ca rezultat al unei examinări. depăşeşte nivelul plăţilor ulterioare posibile. lichidarea contului euro SAPARD şi sumele ce urmează să fie creditate în acest cont în conformitate cu art. 12: Decizia de lichidare referitoare la conformitate 1. Comisia poate. denumită în continuare decizie de lichidare a conturilor. În cazuri justificate Comisia poate fi de acord cu extinderea perioadei de răspuns. După expirarea perioadei de răspuns Comisia va invita România la o discuţie bilaterală şi ambele părţi contractante vor încerca să ajungă la un acord cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse şi la evaluarea gravităţii abaterilor şi a pierderilor financiare pentru Comunitate. poate să îşi modifice poziţia. . Decizia de lichidare a conturilor va acoperi. conform art. până cel târziu la data de 30 septembrie a anului următor anului financiar în cauză. la articolele relevante din acest acord. cel târziu până la data de 15 iulie a anului următor celui financiar de referinţă. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. Atunci când.8 din această secţiune. rezultatele verificărilor sale si va indica acţiunile de corecţie ce trebuie întreprinse pentru a se asigura conformitatea viitoare. Comisia consideră că această cheltuială nu a fost efectuată în conformitate cu acest acord. la decizia la care se face referire în art. fixată prin decizia de lichidare a conturilor. Decizia de lichidare a conturilor trebuie să asigure integralitatea. în consecinţă. Art. 8. să decidă că orice sumă ce urmează să fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. 12 din această secţiune. 3. la Program. acolo unde este cazul. 2. 6. înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fie luată. Comisia va notifica României examinările ulterioare pe care îşi propune să le realizeze. în cazul în care România nu acceptă invitaţia la întâlnire înainte de termenul limită stabilit de Comisie. 2. acurateţea şi veridicitatea conturilor prezentate şi nu va afecta adoptarea unei decizii ulterioare de lichidare a conturilor. În orice caz.

Fără a prejudicia prevederile acestui acord şi în concordanţă cu prevederile naţionale stabilite prin lege. în legătură cu contribuţia Comunităţii trebuie să fie plătite Agenţiei SAPARD care a fost acreditată şi să fie deduse de aceasta din cheltuiala care a fost finanţată de Program. după caz. Suma ce trebuie recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate va fi comunicată responsabilului naţional cu autorizarea finanţării care. 5. 4. România trebuie să informeze Comisia în legătură cu acţiunile întreprinse în acest scop şi. astfel cum este menţionat la pct. ţinându-se seama de prevederile stabilite la pct. c) a acoperi sumele pierdute ca urmare a neregularităţilor şi neglijenţei. al căror nivel trebuie să fie proporţional cu riscul de pierderi financiare pentru Comunitate. responsabilul naţional cu autorizarea finanţării. că orice sumă ce urmează să îi fie creditată va fi compensată cu plăţile ce trebuie făcute de Comisie către România prin orice instrument comunitar. 6. în particular. se va asigura că suma este creditată în contul euro SAPARD în decurs de două luni de la data la care a fost luată decizia de lichidare referitoare la conformitate şi este dedusă din următoarea cerere de plată de la Comisie. În cazurile în care controalele nu au fost corect stabilite sau executate de Agenţia SAPARD. 9 din secţiunea F. 8. Aceasta nu se va aplica consecinţelor financiare ale neregularităţilor la care se referă art. Dacă nu se ajunge la nici un acord. poate solicita să fie iniţiată o procedură. Rezultatele acelei proceduri vor fi stabilite într-un raport redactat de Organismul de conciliere. în numele României. în numele României. această perioadă trebuie să fie extinsă până la durata perioadei dintre solicitarea documentelor în limba engleză de către Comisie şi primirea lor. 9 din secţiunea F. în legătură cu situaţia procedurilor administrative şi juridice. b) a preveni şi a rezolva neregularităţile.după ce acest termen limită a trecut. 2. Suma recuperată în conformitate cu decizia de lichidare referitoare la conformitate nu va fi realocată Programului. 13: Prevederi privind neregularităţile şi controlul 1. România va trebui să întreprindă acţiunile necesare pentru: a) a fi mulţumită de faptul că tranzacţiile finanţate prin Program sunt îndeplinite şi executate corect. Comisia va comunica formal concluziile sale României. Un refuz al finanţării nu poate implica o cheltuială pentru o măsură pentru care plata finală a fost efectuată înainte cu 24 de luni de la comunicarea scrisă a Comisiei către responsabilul naţional de autorizarea finanţării privind rezultatele acelor verificări în conformitate cu paragraful 2. Sumele recuperate. 3. Comisia va lua în considerare natura şi gravitatea nerespectării legii şi creşterii riscului de pierderi financiare ale Comunităţii. Comisia va evalua sumele ce urmează să fie excluse din motive care se referă în special la gradul de neconformitate. o corecţie financiară poate fi aplicată şi poate include aplicarea corecţiilor cu cote uniforme. în decurs de 4 luni. Raportul va fi transmis Comisiei şi va fi examinat de aceasta înainte ca o decizie de lichidare referitoare la conformitate să fi fost luată. Art. În cazul în care textele necesare pentru realizarea acelor verificări nu sunt disponibile în limba engleză. 7. astfel cum se specifică în paragraful 1c). în vederea medierii între părţile implicate. România trebuie să pună la dispoziţie Comisiei toate informaţiile cerute pentru bunul mers al Programului şi trebuie să întreprindă toate acţiunile corespunzătoare . 13 din această secţiune. Comisia poate totuşi să decidă. regulamente sau acţiuni administrative.

Reprezentanţii autorizaţi numiţi de Comisie să realizeze inspecţiile pe teren trebuie să aibă acces la înregistrări şi documente. dacă este cazul. incluzând declaraţiile periodice şi anuale către Comisie. Controlul: obiectivul acestei funcţii este de a verifica faptele pe care sunt bazate cererile şi solicitările. Fără a aduce prejudicii paragrafelor 1-5. de asemenea. vor include verificări ale selectării preliminare a proiectelor. către un birou guvernamental de plăţi. 5. şi pregătirea unor rezumate periodice ale cheltuielilor. Execuţia plăţilor: obiectivul acestei funcţii este emiterea unei instrucţiuni către bancherul Agenţiei SAPARD. 1. În registrele contabile se vor înregistra. 6. detalii privind datoriile de recuperat. inclusiv la informaţii create şi stocate pe suport magnetic. tehnică sau agricolă. examinări de natură tehnică. c) condiţiile sub care tranzacţiile finanţate prin Program sunt realizate şi verificate. 4-7 din secţiunea F privind neregularităţile şi organizarea unui sistem informaţional în acest domeniu. b) dacă documentele justificative necesare există şi coincid cu tranzacţiile finanţate prin Program. pentru a se verifica conformitatea acestora cu acest acord şi termenii şi condiţiile angajamentului între Agenţia SAPARD şi beneficiar. după caz. legate de cheltuiala finanţată prin Program. La cererea Comisiei şi cu acordul României inspecţiile sau cercetările privind tranzacţiile la care se face referire în acest acord pot fi realizate de autorităţile României. 14: Funcţiile şi criteriile pentru acreditare ca agenţie SAPARD România se va asigura că Agenţia SAPARD va executa următoarele: 1.4. Aceştia pot verifica. 4. verificări ale cantităţii şi calităţii bunurilor sau serviciilor furnizate. de asemenea. sau. în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielii. Autorizarea angajamentelor şi a plăţilor: obiectivul acestei funcţii îl constituie stabilirea sumei care va fi plătită unui solicitant sau delegatului său în conformitate cu acest acord. verificări preliminare ale plăţii şi orice alte prevederi speciale pentru implementarea acestui acord. . Oficialii României pot lua parte la inspecţie. Funcţii 1. în particular: a) dacă practicile administrative sunt în concordanţă cu acest acord. 1. care pot implica evaluări economico-financiare şi verificări de natură ştiinţifică. în conformitate cu angajamentele luate cu ocazia aprobării proiectelor. procedurile de licitare şi contractare şi verificarea lucrărilor realizate sau a serviciilor furnizate. 1. Comisia trebuie să notifice României înainte ca inspecţia să fie realizată. Art. remăsurători. care va fi făcută în mod normal sub forma unui sistem electronic de procesare a datelor. Contabilitatea pentru angajamente şi plăţi: obiectivul acestei funcţii îl constituie înregistrarea angajamentului şi a plăţii în registre contabile separate ale Agenţiei SAPARD cu privire la cheltuielile SAPARD. pentru a plăti suma autorizată solicitantului (sau reprezentantului acestuia).pentru a facilita supervizarea pe care Comisia o consideră necesară în cadrul managementului finanţării Comunităţii. după caz. Oficialii Comisiei pot participa.1. la aceste inspecţii sau cercetări. România va aplica prevederile pct.3.2. inclusiv controale pe teren. Controalele. Pentru a stabili eligibilitatea controalele vor include. în special cele care privesc eligibilitatea cererilor de aprobare şi a solicitărilor de plată. o analiză sau un control pe un eşantion.

a solicitărilor. 2. corectitudinii documentelor justificative.2. iar realizarea acestora va fi atestată pentru fiecare cerere şi solicitare sau pentru fiecare serie de cereri sau solicitări.4.2. înregistrarea şi procesarea cererilor pentru aprobarea proiectelor. Responsabilităţile fiecărui funcţionar vor fi definite în scris şi vor fi stabilite limitele financiare ale autorităţii lor. pentru orice proiect. Analiza proiectului trebuie să se conducă după principiile unui management financiar solid.controlul fizic: pentru a se asigura că atât cantitatea. Verificările vor include pe cele cerute de prevederile care guvernează măsurile specifice conform cărora este solicitată asistenţa şi pe cele necesare pentru a preveni şi a detecta frauda şi neregularităţile referitoare în special la riscurile prezentate.2. Agenţia SAPARD va adopta următoarele proceduri sau acele proceduri care oferă garanţii echivalente: 2. Aceste proceduri vor asigura faptul că doar solicitările de plată sau proiectele selectate care corespund criteriilor de selectare a proiectelor sunt procesate şi vor asigura menţinerea unui dosar al proiectului cuprinzând toată documentaţia relevantă pentru auditarea proiectului. mai mult de o responsabilitate privind aprobarea proiectelor. . Activitatea fiecărui funcţionar care desfăşoară una dintre acele sarcini va fi supravegheată de un al doilea funcţionar. 2.2. Ca parte a funcţiei de autorizare.6. Agenţia SAPARD va stabili procedurile scrise detaliate pentru primirea. datei de primire. Pregătirea personalului se va face în mod adecvat şi personalul care ocupă poziţii sensibile va fi rotit sau va fi supus unei supravegheri sporite. autorizarea plăţii. plata sau contabilitatea pentru sume.3.1. eligibilităţii. calitatea şi preţul bunurilor sau serviciilor din factură corespund cu cele comandate. 2. cererile vor fi supuse verficărilor care includ stabilirea respectării termenilor şi condiţiilor.2. 2. Criterii 2. Va exista evidenţa verificării muncii realizate de mai mult de un cadru superior de conducere din rândul personalului. Raportarea: obiectivul acestei funcţii este de a asigura că progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri este raportat într-un mod care să asigure o implementare efectivă şi eficientă a măsurilor. 2.2. execuţie şi contabilitate.5. cât şi calitatea bunurilor sau serviciilor corespund celor menţionate în factură ori în solicitare. În ceea ce priveşte serviciile sau bunurile livrate.1. facturilor. documentelor justificative şi rapoartelor de control. . inclusiv o descriere a tuturor documentelor ce trebuie folosite. Toate verificările ce trebuie efectuate vor fi specificate într-o listă de verificare. Fiecare dintre aceste funcţii va constitui responsabilitatea unei subunităţi administrative separate. Structura administrativă a Agenţiei SAPARD va asigura separarea celor 3 funcţii de autorizare. controlul trebuie să constea în: - controlul documentar: pentru a se asigura că datele privind cantitatea.2. ale cărei atribuţii sunt definite într-o organigramă. evaluarea şi aprobarea proiectelor trebuie să fie evidenţiate în scris. Analiza. 2.1. Împărţirea îndatoririlor va fi făcută astfel încât nici un funcţionar să nu poarte în orice moment. O cerere sau o solicitare va fi autorizată doar după ce au fost realizate suficiente controale care să verifice dacă aceasta este conformă cu acest acord. completitudinii documentelor. Fiecare funcţionar responsabil cu autorizarea va avea la dispoziţie o listă detaliată cuprinzând verificările cerute să fie realizate şi prin documentele justificative ale solicitării va atesta faptul că aceste verificări au fost realizate. Această atestare poate fi făcută prin mijloace electronice cu privire la cerinţele de control la care se face referire la pct.

2. de un birou guvernamental de plăţi ori cu cecul expediat. pentru asigurarea confidenţialităţii. de asemenea. iar datele vor fi asigurate prin copii stocate într-o locaţie separată. g) toate intrările de date vor fi verificate prin teste logice care au drept scop detectarea datelor inconsistente sau redundante.2. trebuie să fie clar definite. modificată sau validată decât de funcţionarii autorizaţi cărora le sunt distribuite parole individuale. . asigurându-se îndeplinirea următoarelor condiţii: 2. b) nici o dată nu va fi introdusă.Acest control al serviciilor sau bunurilor poate fi.3. în termen de 5 zile de la data debitării contului euro SAPARD.3. Procedurile vor asigura faptul că plata este făcută doar către solicitant. Sumele rezultate din cecuri neîncasate în perioada validităţii lor vor fi creditate în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la notificarea neexecutării lor. ca o regulă generală. Responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme. asigurându-se un nivel corespunzător de securitate. Nici o plată nu va fi făcută în numerar. protejată. 2. accesul la acesta va fi protejat şi controlat astfel: a) toate informaţiile introduse în sistem trebuie să fie validate în mod corespunzător pentru a se asigura detectarea şi corectarea erorilor de intrare şi trimiterea spre verificări logice pentru a detecta date inconsistente sau redundante.1. executat în mod continuu în timpul livrării. f) sistemele computerizate vor fi protejate împotriva accesului neautorizat prin controale fizice. în particular cele privind controlul şi verificarea conformităţii cu acest acord.3. d) parolele vor fi schimbate în mod regulat pentru evitarea abuzului. Procedurile vor asigura înregistrarea schimbărilor în ratele asistenţei sau în termenii şi condiţiile alocării asistenţei şi reactualizarea instrucţiunilor. în contul său bancar. Aprobarea funcţionarului responsabil cu autorizarea şi a supervizorului acestuia poate fi făcută prin mijloace electronice. după caz. deci atunci când sunt realizate plăţi iniţiale sau intermediare.6. Toate plăţile pentru care transferurile nu sunt efectuate vor fi recreditate în contul euro SAPARD în termen de 5zile de la notificarea neexecutării lor.2. e) schimbările de hardware şi software vor fi testate şi aprobate înaintea implementării. 2. Organismele trebuie să confirme Agenţiei SAPARD că îşi îndeplinesc într-adevăr responsabilităţile şi să descrie mijloacele utilizate. sau către reprezentantul său.5. Plata va fi executată de bancherul Agenţiei SAPARD sau. 2. c) identitatea fiecărui funcţionar care introduce sau modifică date ori programe este înregistrată în jurnalul de operaţiuni.2. O parte sau întreaga funcţie de autorizare şi control poate fi delegată către alte organisme. acesta fiind motivul schimbării procedurii de management. O politică de securitate a tehnologiei informaţionale cuprinzătoare va fi dezvoltată într- o bază de strategie acceptată pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei. 2. bazelor de date şi a listelor de verificări în timp util.3.7.3. 2.2. Dacă cererile. integrităţii şi disponibilităţii tuturor datelor. solicitările sau facturile sunt procesate folosindu-se un sistem computerizat. Organismele vor avea sisteme efective care să asigure îndeplinirea responsabilităţilor lor într-o manieră satisfăcătoare. iar identitatea semnatarului este introdusă în înregistrările electronice.

scopului şi a limitelor activităţii realizate. ansamblul de cereri şi solicitări sau. rezolvată sau să fie plătită o factură.3.5. 2. 2. (ii) serviciul de audit intern al Agenţiei SAPARD. . Raportul trebuie să identifice verificările fizice şi administrative realizate. Întregul sistem. (iii) Organismul de certificare care atestă declaraţia anuală a Agenţiei SAPARD.4. rezultatele tuturor inspecţiilor şi acţiunile întreprinse cu privire la discrepanţele şi neregularităţile raportate. Termenele limită vor fi fixate pentru anularea angajamentelor când activitatea nu a fost încheiată conform programului stabilit. înainte de aprobarea proiectului şi de acordarea asistenţei. Procedurile contabile vor asigura că declaraţiile de cheltuieli către Comisie sunt complete. metoda descrisă.3. precum şi a naturii. Agenţia SAPARD este informată în mod regulat şi la timp despre rezultatele controalelor efectuate. incluzând: (i) personalul Agenţiei SAPARD care se ocupă de cereri.7. Raportul va fi însoţit de o atestare a eligibilităţii cererilor şi solicitărilor aprobate. 2. pentru fiecare birou regional şi pentru fiecare proiect. Astfel de anulări vor fi înregistrate în mod corespunzător în sistemul contabil. costul total.3. în special prin verificări şi aranjamente realizate la intervale care nu depăşesc 3 luni. exacte şi punctuale şi că orice erori sau omisiuni sunt detectate şi corectate. Acordurile scrise vor fi încheiate între Agenţia SAPARD şi organismele cărora le sunt delegate funcţii ale Agenţiei SAPARD. Activitatea desfăşurată va fi descrisă în detaliu într-un raport care însoţeşte fiecare cerere şi solicitare. plăţile parţiale şi plăţile finale. la cererea persoanei şi a organismelor care în mod normal au dreptul de a inspecta astfel de documente. astfel încât oportunitatea acestor controale să poată fi întotdeauna luată în considerare înainte ca o cerere să fie autorizată. cheltuielile angajate.2.3. (iv) agenţii autorizaţi sau reprezentanţi ai Comunităţii. Acordul va asigura accesul agenţilor autorizaţi sau al reprezentanţilor Comunităţii la informaţiile deţinute de aceste organisme delegate şi cercetarea de către funcţionari a cererilor. Va fi furnizată o pistă de audit pentru fiecare articol intrat în conturi. într-un raport care acoperă întregul an. tipul de documente justificative şi rapoartele ce urmează să fie trimise Agenţiei SAPARD în limita de timp specificată. Criteriile pentru evaluarea cererilor şi ordinea de prioritate a acestora vor fi clar definite şi documentate. dacă este cazul. Dacă documentele referitoare la solicitările autorizate.3. Documentele justificative prezentate Agenţiei SAPARD vor fi suficiente pentru a asigura că toate verificările necesare privind eligibilitatea solicitărilor sau a facturilor autorizate pentru plată au fost realizate.8. 2. 2. va fi stabilit într-o organigramă de funcţionare. contract sau măsură şi submăsură.4.6. aceste organisme şi Agenţia SAPARD vor stabili proceduri pentru a se asigura că localizarea tuturor documentelor relevante pentru plăţile specifice făcute de Agenţia SAPARD este înregistrată şi că aceste documente trebuie să fie puse la dispoziţie pentru inspecţie la birourile Agenţiei SAPARD. precum şi cele referitoare la proiecte neselectate sunt reţinute de celelalte organisme. Procedurile contabile ale Agenţiei SAPARD vor asigura că sistemul contabil poate furniza. incluzând realizarea de verificări ale proiectelor şi beneficiarilor asistenţei. în euro şi în moneda naţională. incluzând funcţiile delegate îndeplinite de celelalte organisme. celelalte organisme au urmat procedurile în conformitate cu criteriile stabilite în acest articol. Astfel de acorduri vor identifica în mod clar funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească organismul delegat. cheltuielile realizate şi controalele efectuate. Agenţia SAPARD trebuie să se asigure că.

10. va fi anulată la sfârşitul celui de-al doilea an ce urmează înregistrării sale în registrul debitorilor şi va fi dedusă din următoarea cerere de plată în conformitate cu art. . în conformitate cu Programul. făcând referire la cofinanţarea comunitară. 9 din această secţiune. Agenţia SAPARD va stabili. În orice caz nu se va aplica cerinţa pentru aprobarea ex-ante de către Comisie. în particular în cazul garanţiilor anulate şi plăţilor rambursate. inclusiv a neregularităţilor. servicii şi lucrări încheiate în cadrul cooperării comunitare pentru ţările terţe" 4). Activitatea serviciului de audit intern va fi realizată în conformitate cu standardele de audit internaţional acceptate. utilaje şi bunuri procurate. înainte de primirea acestora.7. activităţi. Nici o taxă nu va fi impusă asupra potenţialilor beneficiari sau asupra beneficiarilor pentru informaţii. în condiţiile în care un plan de audit asigură că toate domeniile semnificative. tuturor potenţialilor manageri şi operatori de proiect. Orice dobândă recuperată de Agenţia SAPARD. astfel încât să obţină o cât mai largă selectare de potenţiali manageri şi operatori de proiect. Planurile de audit şi rapoartele vor fi puse la dispoziţie Organismului de certificare şi agenţilor sau reprezentanţilor Comunităţii autorizaţi să preia auditurile financiare. lucrări şi bunuri în România vor fi în conformitate cu regulile stabilite în manualul Comisiei. sunt acoperite pe o perioadă ce nu depăşeşte 3 ani. Agenţia SAPARD va face publică disponibilitatea de sprijin. Agenţia SAPARD se va asigura că orice sumă recuperată este creditată în contul euro SAPARD în termen de 5 zile de la data recuperării. 2. atribuită contribuţiei Comunităţii în legătură cu datoriile recuperate. Agenţia SAPARD va asigura existenţa unui serviciu de audit intern sau a unui serviciu echivalent pentru asigurarea funcţionării efective a sistemului de control intern al Agenţiei SAPARD. va fi înregistrată în contul (conturile) Agenţiei SAPARD şi utilizată exclusiv pentru Program. următoarele trebuie să fie originare din Comunitate sau din ţările la care se face referire la pct. inclusiv pentru formularele de cerere. Verificările pot fi limitate la măsurile şi submăsurile selectate şi la eşantioanele tranzacţiilor. 2. Această prevedere se realizează fără a prejudicia taxele percepute în restul economiei. un sistem pentru recunoaşterea tuturor sumelor datorate şi pentru înregistrarea într-un registru al debitorilor a tuturor astfel de datorii. Agenţia SAPARD va prelucra cererile primite de la beneficiari în timp util.5. intitulat "Contracte de bunuri. va fi înregistrată în lucrările de serviciu şi va consta în rapoarte şi recomandări adresate conducerii superioare a Agenţiei SAPARD. Fără a afecta prevederile art. 8 paragraful 5 din această secţiune sau orice prevederi naţionale referitoare la recuperarea datoriilor.9. 2. Serviciul de audit intern trebuie să fie independent de celelalte departamente ale Agenţiei SAPARD şi trebuie să raporteze direct conducerii superioare a acesteia.8. inclusiv neregularităţile. altele decât cele amintite la pct. inclusă în acesta. orice contribuţie financiară în sarcina Comunităţii referitoare la aceste sume. (ii) bunuri şi echipamente achiziţionate de un contractor pentru contracte de lucrări sau servicii. 2.6. Serviciul de audit intern va verifica dacă procedurile adoptate de Agenţia SAPARD sunt adecvate pentru asigurarea verificării conformităţii cu condiţiile de implementare a acestui acord şi dacă conturile sunt exacte. în scopul de a evalua eficienţa funcţiei de audit intern.6. dacă bunurile şi echipamentul urmează să devină proprietatea proiectului în momentul în care contractul a fost încheiat. 2. complete şi punctuale. Formularele de cerere standard cu linii directoare clare pentru completare şi condiţiile de eligibilitate vor fi stabilite înainte de lansarea schemei. Registrul debitorilor va fi inspectat la intervale regulate de timp în scopul de a se lua măsuri pentru colectarea datoriilor care sunt depăşite ca termen.2. referitoare la Program. 8 din secţiunea F: (i) servicii. Pentru achiziţii. incluzând departamentele şi organismele responsabile cu autorizarea şi acele departamente şi organisme cărora le-au fost delegate funcţii. 2. Regulile pentru achiziţionarea de către organismele publice de servicii.

Agenţia SAPARD va instala un sistem potrivit pentru a raporta progresul fiecărui proiect şi fiecărei măsuri pe bază de indicatori predefiniţi.2. care poate fi sau nu în cadrul Agenţiei SAPARD. 2. la dispoziţia Comisiei. b) parteneri economici şi sociali. Se va folosi un sistem informaţional de conducere potrivit pentru elaborarea rapidă a rapoartelor corespunzătoare cu privire la proiecte şi măsuri. 3: Parteneriat 1. unde este cazul. Art. recunoscută ca fiind o solicitare de asistenţă pentru atingerea obiectivelor strategiei adoptate în Program. care pot forma. c) Autoritatea de management reprezintă autoritatea/organismul/unitatea/secţiunea publică sau privată desemnată de România. Art. Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional se vor asigura că. SECŢIUNEA B: MANAGEMENTUL. Programul trebuie să fie implementat printr-o strânsă colaborare între Comisie şi România.11. pentru a aduna informaţii necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului şi pentru a raporta aceste informaţii Comitetului de monitorizare şi Comisiei.12. c) orice alte organisme competente relevante.http: //europa. 2: Definiţii Pentru obiectivele acestui acord: a) prioritate reprezintă una dintre necesităţile principale.eu. 1: Aplicabilitate Această secţiune stabileşte prevederile pentru managementul. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI Art. monitorizarea şi evaluarea Programului. retragerea aprobării unui proiect. 4) SEC 1999 1801/2 . 12 paragraful5 din această secţiune. împreună cu autorităţile şi organismele desemnate de România. În cazurile în care apar întârzieri în atingerea obiectivelor predefinite se vor lua măsuri. Art.htm. 13 vor fi ţinute la dispoziţia Comisiei până la terminarea tuturor lucrărilor. Vor fi ţinute înregistrări corespunzătoare ale tuturor acţiunilor realizate. Totuşi documentele cu privire la neregularităţile la care se face referire în art. documentele sunt ţinute la dispoziţia Comisiei pentru această perioadă. Aceste rapoarte vor fi puse la dispoziţie Autorităţii de management. România trebuie să asigure că aplică aceste prevederi. inclusiv. 2. inclusiv cele care se referă la proiecte care nu au fost selectate. dacă nu păstrează ele aceste documente. conform art. Dacă este cazul. până la expirarea unei perioade de 24 de luni. la cerere. de asemenea. locale şi alte autorităţi publice competente. aceşti indicatori. 15: Păstrarea înregistrărilor Agenţia SAPARD şi Fondul Naţional vor ţine toate documentele. b) submăsură reprezintă componentele ce constituie o măsură. cu aprobarea Comitetului de monitorizare şi cu acordul Comisiei.int/comm/scr/tender/usedoc/indexen.13. Comitetului de monitorizare şi Comisiei. 12 paragraful 5 şi în art. . şi anume: a) orice autorităţi regionale. obiectul unor obiective specifice. vor fi revizuiţi.

2. Regulile existente în legislaţia naţională cu privire la eligibilitatea cheltuielilor se vor aplica. inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. în termen de 3 luni de la primirea lor. la care se face referire în art. trebuie să urmărească atingerea obiectivelor Programului. luând în considerare necesitatea de a promova egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi dezvoltarea susţinută prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător. 4: Eligibilitatea cheltuielilor 1. Colaborarea trebuie să se desfăşoare în deplină concordanţă cu atribuţiile instituţionale. local sau la alt nivel România trebuie să realizeze o implicare largă şi efectivă a tuturor autorităţilor şi organismelor relevante. în cazul în care aceste reguli sunt comunicate în prealabil Comisiei şi acceptate de către aceasta în mod specific. 3 paragraful 1 din secţiunea A. În desemnarea celui mai reprezentativ parteneriat la nivel naţional. b) impozite. Costurile menţionate explicit în proiectul de contract(e) standard pe măsurile propuse de Agenţia SAPARD pentru beneficiari se vor aplica. legale şi financiare ale autorităţilor şi organismelor desemnate la paragraful 1. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse. Regulile pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse de România pentru fiecare măsură. implementarea. nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. dar nu mai târziu de data la care Comisia ia o decizie în ceea ce priveşte managementul asistenţei. denumite în continuare parteneri. (ii) nu fac parte din sistemul fiscal general din România. monitorizarea şi evaluarea Programului. Toate părţile desemnate. în conformitate cu legile şi practicile naţionale. rambursabile sau compensate prin orice mijloace. următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanţarea Comunităţii în cadrul Programului: a) cumpărarea. 2. închirierea sau luarea în leasing a terenurilor şi clădirilor existente. 3. Parteneriatul trebuie să se ocupe de finanţarea. România trebuie să asigure implicarea tuturor partenerilor relevanţi pe durata Programului. dacă este în conformitate şi cu acest acord. . indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. (iii) sunt disproporţionate în orice parte a Programului. taxe vamale şi taxe de import care: (i) sunt recuperabile. în conformitate cu procedurile şi cu manualul. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. Regulile privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite în Program se vor aplica fără a prejudicia luarea deciziei Comisiei privind conferirea managementului asistenţei. numai în cazul în care utilizarea asistenţei SAPARD este în concordanţă cu principiile managementului financiar adecvat şi în special ale economiei şi eficienţei costurilor. În cazul în care Comisia nu decide altfel în mod expres şi explicit. Art. în termen de 3 luni de la primirea lor. conform art. conform art. Cheltuiala va fi eligibilă pentru sprijinul comunitar pentru SAPARD. se vor aplica. regional. 3 paragraful 1 din secţiunea A şi fără a aduce atingere acestei decizii. conform art. c) costuri operaţionale. Comisia va informa România asupra acceptării sau neacceptării regulilor propuse.

chirii şi salarii ale personalului angajat în activităţi de management. e) costurile oricăror servicii. inclusiv Agenţia SAPARD. studii de fezabilitate. costurile garanţiilor şi cheltuieli similare. achiziţii de patente şi licenţe. cheltuieli de regie. b) cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second hand. direct legate de măsură. au făcut orice deducere. . care ar reduce sumele plătibile sau plătite către beneficiar. k) cheltuiala legată de produsele sau serviciile care nu respectă prevederile menţionate la pct. care va fi emisă în termen de 3 luni de la prezentarea de către România a unei cereri motivate şi complete către Comisie: a) plata în natură. f) comisioane bancare. altele decât în interes comun.7 ale art. 2. trebuie informată imediat Comisia. b) sumele deţinute de beneficiari pentru nerespectarea condiţiilor ataşate plăţilor realizate în prealabil către aceştia de către Agenţia SAPARD în cadrul Programului. bunuri şi lucrări care valorează mai mult de echivalentul în lei a 10. h) cheltuieli efectuate de administraţia publică. Modificările substanţiale ale unui proiect sunt cele care: a) îi afectează natura sau condiţiile de implementare sau acordă unei firme ori unui organism public un avantaj nejustificat. dacă mai mult de 25% din capital este deţinut de un organism sau de organisme publice. 8 b) din secţiunea A.d) leasing. 3. În orice caz Agenţia SAPARD poate deduce din plăţile datorate: a) sumele legate de importante plăţi restante în cadrul Programului către beneficiari. incluzând Agenţia SAPARD şi. implementare. Acolo unde este specificat în Program. precum onorariile plătite arhitecţilor. 4. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro SAPARD. originalele acestora fiind incluse în declaraţia de cheltuieli la care se face referire în art. 5. l) cheltuiala privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile.14 din secţiunea A. nu va fi eligibil pentru cofinanţare. reţinere sau taxe ulterioare specifice programelor SAPARD. Următoarele cheltuieli pot fi eligibile doar pe baza unei decizii luate de Comisie ca urmare a unei examinări de la caz la caz. j) acea parte din costuri. pentru care beneficiarul nu a obţinut oferte de la cel puţin 3 furnizori. România se va asigura că pentru o măsură dată un proiect rămâne eligibil pentru cofinanţarea Comunităţii doar dacă nu a suferit o modificare substanţială pe o perioadă de 5 ani de la data plăţii finale realizate de Agenţia SAPARD. Nici un proiect pentru care autorităţile României. inginerilor sau consultanţilor. şi b) rezultă fie dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de infrastructură. m) costuri promoţionale. exceptând cazul în care leasingul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing. fie dintr-o încetare ori o schimbare a localizării activităţii productive cofinanţate. în special. g) costuri de schimb valutar. care depăşesc 12% din totalul costului eligibil al proiectului.000 euro.6 şi 2. costuri care privesc pregătirea şi/sau implementarea unui proiect. taxe legale. c) cheltuieli neimplicate în infrastructură ale unui beneficiar. monitorizare şi control. Dacă oricare dintre aceste modificări este detectată de România.

Autoritatea de management va consulta Agenţia SAPARD despre toate aspectele referitoare la implementare. pentru supervizarea Programului. . să transmită Comisiei raportul anual de implementare. Comitetul de monitorizare va fi stabilit. având avizul Comitetului de monitorizare. fără a afecta prevederile secţiunii A. în conformitate cu prevederile art. 7. după consultarea cu Agenţia SAPARD. va face recomandări de îmbunătăţire. şi după consultarea cu partenerii menţionaţi în art. Autoritatea de management va fi organismul responsabil care se va asigura ca autorităţile relevante să fie informate cu privire la nevoia de a face schimbări administrative corespunzătoare. indiferent dacă aceasta din urmă este în cadrul Agenţiei SAPARD. cu acordul Autorităţii de management şi al Agenţiei SAPARD. Un comitet de monitorizare va fi constituit de către România. structurală şi privind mediul înconjurător din România. în cooperare cu Comisia şi cu România. Art. în conformitate cu acordurile încheiate între Comisie şi România. dacă asemenea schimbări sunt cerute conform unei decizii a Comisiei pentru amendarea Programului. România va desemna o autoritate de management care. în termen de 3 luni de la aprobarea Programului. şi după obţinerea aprobării Comitetului de monitorizare. 2. 6: Monitorizare şi indicatori de monitorizare 1. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. evaluarea intermediară menţionată în art. dacă nu este în cadrul acesteia. acolo unde este posibil. 6. Autoritatea de management va consulta şi va informa Comisia în fiecare an. Autoritatea de management trebuie să redacteze şi. 2. sisteme computerizate care să permită schimbul de date cu Comisia. 5. Aceşti indicatori de monitorizare. 7: Comitetul de monitorizare 1. Autoritatea de management. economică. Un reprezentant (sau reprezentanţi) al Comisiei va participa la lucrările Comitetului de monitorizare în calitate de consultant. dacă nu este în cadrul acesteia. vor asigura monitorizarea efectivă a implementării Programului şi vor raporta Comitetului de monitorizare despre progresele măsurilor şi. despre iniţiativele luate şi despre cele care vor fi luate cu privire la informarea publicului larg în legătură cu rolul jucat de Comunitate în cadrul Programului şi cu rezultatele sale. care privesc intrările şi ieşirile Programului. Autoritatea de management va propune Comisiei ajustarea Programului. trebuie să constituie un sistem în care să se adune informaţii financiare şi statistice despre progresul Programului. dacă este cazul. 6-11 din această secţiune. ca o regulă generală. şi va trebui să înainteze aceste date Comitetului de monitorizare. 5: Autoritatea de management 1. de obiectivele şi situaţia socială. 10 din această secţiune. de mediu şi financiari şi va include date care să demonstreze că fondurile Comunităţii nu au înlocuit finanţarea disponibilă în România. şi urmărirea acordului de către Comitetul de monitorizare. folosind. dacă Autoritatea de management nu este în cadrul acesteia. dacă este cazul. 4. Autoritatea de management va organiza. 2. va fi responsabilă pentru eficienţa şi corectitudinea coordonării şi raportării privind monitorizarea şi evaluarea Programului. Comisia va verifica aceste rapoarte şi. 3 din această secţiune. dacă constituirea unui astfel de sistem nu este realizată de către Agenţia SAPARD. vor fi legaţi de caracterul specific al asistenţei respective.Art. Monitorizarea va fi realizată prin referire la indicatori fizici. Agenţia SAPARD şi Autoritatea de management. Art. 3. a submăsurilor.

. Comitetul de monitorizare va verifica periodic progresul făcut în atingerea obiectivelor stabilite în Program. poate propune Comisiei orice amendament sau revizuire a Programului. Comitetul de monitorizare va asigura eficienţa şi calitatea implementării Programului în vederea atingerii obiectivelor specifice. prin intermediul Autorităţii de management. în colaborare cu Autoritatea de management. 5. 10. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba. Art. menţionată la art. 3 paragraful 1 din secţiunea A. Comitetul de monitorizare poate propune Comisiei. În acest sens Autoritatea de management se va asigura că toate informaţiile referitoare la progresul măsurilor şi. şi progresul utilizării alocărilor financiare pentru aceste măsuri şi a alocărilor pentru submăsuri în cadrul măsurilor. acea decizie va putea fi revizuită pentru a ţine seama de opinia Comitetului de monitorizare. 13. dacă este cazul. şi cu Autoritatea competentă. oricare dintre aceste date fiind ultima. Persoana desemnată nu trebuie să deţină nici o poziţie în cadrul Agenţiei SAPARD. orice amendament sau revizuire a Programului pentru facilitarea atingerii obiectivelor Programului. al submăsurilor sunt puse la dispoziţie Comitetului de monitorizare. în urma consultării cu Agenţia SAPARD. opinie ce va fi comunicată Comisiei fie într-o lună de la adoptarea ei. 7. Comitetul de monitorizare. Comitetul de monitorizare. fie într-o lună de la înfiinţarea Comitetului de monitorizare. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi îşi va exprima opinia cu privire la criteriile de selectare şi ordonare a proiectelor sub fiecare măsură. b) informaţii asupra rezultatelor controalelor realizate. 10 din această secţiune. Comitetul de monitorizare va examina rezultatele Programului. Aceste reguli de procedură vor fi adoptate de Comitetul de monitorizare la prima sa întrunire. dacă este cazul. în urma consultării cu Autoritatea de management. şi c) lista şi caracteristicile proiectelor aprobate şi ale celor care nu sunt aprobate. Autoritatea de management. dacă nu este în cadrul acesteia. 4. În cazul în care această opinie nu a fost exprimată la timp pentru a fi luată în considerare la momentul luării deciziei Comisiei. Acolo unde Programul cere să fie formulată o opinie în orice privinţă Comitetul de monitorizare trebuie să acţioneze în consecinţă. 8. orice propunere către Comisie de amendare a Programului. 8: Rapoartele anuale şi finale 1. cu Agenţia SAPARD. Ele pot fi schimbate de către Comitetul de monitorizare atunci când este necesar. Comitetul de monitorizare va lua în considerare şi va aproba raporturile de implementare finală şi anuală înainte de a fi trimise la Comisie. 6. 12. în cazul în care Programul include asemenea alocări. Preşedintele Comitetului de monitorizare va fi desemnat de România. dacă nu este în cadrul acesteia. în special atingerea obiectivelor stabilite pentru diversele măsuri. 11. Agenţia SAPARD şi cu Comisia. Aceste modificări vor fi comunicate în avans Comisiei.3. Comitetul de monitorizare va examina evaluarea intermediară menţionată în art. va elabora propriile reguli de procedură. 9. În acest scop va primi următoarele: a) informaţii asupra oricărui sector unde există dificultăţi în găsirea de debuşeuri de piaţă normale la nivelul Comunităţii. va înainta Comisiei un raport anual de implementare în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic de implementare. România se va asigura că. pentru a îmbunătăţi implementarea Programului.

Raportul anual de implementare va fi examinat şi aprobat de Comitetul de
monitorizare înainte să fie trimis Comisiei.
2. După ce Comisia a primit un raport anual de implementare va indica într-o perioadă
de două luni dacă raportul este considerat nesatisfăcător, precizând şi motivele; în caz
contrar raportul va fi considerat acceptat. În cazul raportului final Comisia va răspunde
în decurs de 5 luni de la primirea acestuia.
3. În fiecare an, atunci când este trimis un raport anual de implementare, Comisia şi
Autoritatea de management şi, unde este cazul, Agenţia SAPARD trebuie să analizeze
principalele rezultate ale anului precedent. Comisia se va consulta cu Autoritatea de
management şi, dacă este cazul, cu Agenţia SAPARD cu privire la aranjamentele ce
vor fi definite pentru această analiză.
Dacă după această analiză Comisia formulează comentarii către România, aceasta
trebuie să informeze Comisia despre acţiunile întreprinse cu privire la aceste
recomandări. Atunci când Comisia, fără a prejudicia deciziile care sunt luate în
conformitate cu art. 11 şi 12 din secţiunea A, face recomandări României pentru
ajustările dorite pentru îmbunătăţirea eficienţei aranjamentelor privind monitorizarea
sau managementul pentru Program, România trebuie să demonstreze ulterior acţiunile
întreprinse pentru îmbunătăţirea aranjamentelor privind monitorizarea sau
managementul ori trebuie să explice de ce nu a acţionat astfel.
4. Raportul final trebuie să fie trimis Comisiei cel mai târziu după 6 luni de la data
finală până la care cheltuielile sunt eligibile în cadrul Programului.
5. Toate rapoartele de implementare anuale şi finale vor cuprinde informaţii despre:
a) orice schimbare în condiţiile generale cu relevanţă în implementarea Programului, în
special principalele tendinţe socioeconomice, schimbări ale politicilor naţionale,
regionale sau sectoriale şi, dacă este cazul, implicaţiile acestora în consecvenţa
asistenţei SAPARD cu cea provenind din alte instrumente financiare ale Comunităţii;
b) progresul implementării priorităţilor şi măsurilor cu privire la atingerea obiectivelor
Programului, ţintele lor specifice din Program, cu o cuantificare, oriunde şi oricând
permit o cuantificare, a indicatorilor fizici şi a indicatorilor rezultatelor şi ai impactului
în Program;
c) etapele parcurse de Autoritatea de management, de Agenţia SAPARD, unde este
cazul, şi de Comitetul de monitorizare pentru a ajuta la asigurarea calităţii şi eficienţei
implementării, în special:
(i) măsuri de monitorizare şi evaluare, inclusiv aranjamente privind colectarea datelor;
(ii) un rezumat al tuturor problemelor semnificative întâlnite în implementarea
Programului şi orice acţiuni întreprinse, inclusiv cele referitoare la recomandările de
ajustare menţionate în paragraful3;
(iii) modul de utilizare a asistenţei tehnice;
(iv) etapele ce trebuie parcurse pentru a se asigura publicitatea pentru Program;
d) etapele parcurse pentru a se asigura coordonarea întregii asistenţe comunitare
pentru preaderare, la care se face referire în art. 1 din secţiunea C;
e) tabele financiare care prezintă cheltuielile pe măsuri şi, dacă este cazul, pe
submăsuri.
Art. 9: Principii de evaluare
1. Pentru a se măsura eficienţa sa Programul va face obiectul unei evaluări
intermediare şi ex-post pentru a evalua impactul său cu privire la obiectivele stabilite
în Program şi a analiza efectele sale structurale.

2. Eficacitatea măsurilor Programului va fi evaluată pe baza impactului său general
privind:
a) contribuţia la implementarea acquisului comunitar în ceea ce priveşte politica
agricolă comună şi politicile legate de aceasta;
b) rezolvarea priorităţilor şi problemelor specifice pentru adaptarea susţinută a
sectorului agricol şi a zonelor rurale în România;
c) obiectivele Programului.
3. România va aduna resursele corespunzătoare şi va colecta datele necesare pentru a
se asigura că această evaluare poate fi realizată în cea mai adecvată manieră. În acest
sens evaluarea va utiliza diversele amănunte pe care aranjamentele de monitorizare le
pot produce, suplimentate, acolo unde este necesar, de culegerea informaţiilor pentru
a îmbunătăţi relevanţa sa.
4. Evaluările vor fi făcute de către evaluatori independenţi.
5. Evaluările intermediare şi ex-post vor răspunde problemelor comune de evaluare
definite de Comisie prin consultare cu România şi, ca regulă generală, vor fi însoţite de
criteriile şi indicatorii de realizare corespunzători. În plus evaluările pot fi cerute pentru
a răspunde problemelor specifice legate de obiectivele Programului.
6. Rapoartele de evaluare vor explica metodologiile aplicate, incluzând o evaluare
asupra calităţii datelor şi rezultatelor.
7. Calitatea şi implicaţiile evaluărilor vor fi analizate de Autoritatea de management,
Comitetul de monitorizare şi de Comisie.
Art. 10: Evaluarea intermediară
1. România, ţinând seama de prevederile art. 9 din această secţiune, va asigura că o
evaluare intermediară va examina rezultatele iniţiale ale Programului, concordanţa
acestora cu evaluarea ex-ante, relevanţa obiectivelor propuse şi măsura în care
acestea au fost realizate. Se va evalua, de asemenea, calitatea monitorizării şi a
implementării.
2. Evaluarea intermediară se va face sub responsabilitatea Autorităţii de management,
în cooperare cu Comisia şi cu România. Aceasta va fi înaintată Comitetului de
monitorizare, în conformitate cu art. 7 paragraful 8 din această secţiune, şi va fi
trimisă Comisiei în decurs de 3 ani de la data aprobării Programului, dar cel mai târziu
la 31 decembrie 2003.
3. În plus faţă de evaluarea la care se referă art. 9 paragraful 7 din această secţiune,
Comisia va lua în considerare implicaţiile evaluării în vederea revizuirii Programului.
4. Evaluarea intermediară, dacă este cazul, va fi actualizată şi înaintată Comisiei cel
mai târziu la 31 decembrie 2005.
5. Autoritatea de management va informa Comisia dacă s-au respectat recomandările
din raportul de evaluare, inclusiv orice actualizare posibilă.
Art. 11: Evaluarea ex-post
O evaluare ex-post va fi realizată de către România prin consultare cu Comisia şi sub
responsabilitatea Autorităţii de management. Pe baza rezultatelor evaluării deja
disponibile şi ţinând seama de art. 9 din această secţiune, precum şi de aspectele
relevante din Program, evaluarea ex-post va acoperi utilizarea resurselor, eficienţa şi
eficacitatea Programului, impactul său şi concordanţa cu evaluarea ex-ante. Această
evaluare va acoperi factorii care contribuie la succesul sau la eşecul implementării,
realizările Programului şi rezultatele, inclusiv sustenabilitatea acestora.
Evaluarea ex-post trebuie să tragă concluziile relevante cu privire la Program.

Evaluarea ex-post va fi încheiată nu mai târziu de sfârşitul celui de-al patrulea an care
urmează încheierii acordului anual de finanţare final.

SECŢIUNEA C: PREVEDERI GENERALE

Art. 1: Coordonarea cu alte instrumente
Comisia şi România trebuie să asigure coordonarea asistenţei dintre Program,
Instrumentul de Politică Structurală pentru Preaderare (ISPA), PHARE şi asistenţa de
la Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.), precum şi alte instrumente financiare
internaţionale. România se va asigura în particular că, în cazul în care un proiect
SAPARD, datorită naturii sale, ar putea fi în întregime sau parţial potenţial eligibil
pentru asistenţă în cadrul unuia dintre celelalte instrumente la care se face referire în
primul subparagraf, trebuie să fie evitat orice risc ca această cheltuială să fie
suportată mai mult decât o dată. Pentru toate aceste proiecte şi independent de orice
altă acţiune întreprinsă de România toate facturile primite, menţionate la art. 8b) din
secţiunea A, vor fi clar ştampilate "SAPARD" de către un funcţionar autorizat înainte de
a face obiectul unei plăţi de la Agenţia SAPARD.
Art. 2: Privilegii generale
România se va asigura că personalului expatriat, angajat în mod specific de autorităţile
României pentru scopurile Programului, şi membrilor familiilor lui le vor fi acordate cel
puţin în aceeaşi măsură beneficiile, privilegiile şi scutirile acordate în mod obişnuit
expatriaţilor angajaţi în România şi membrilor familiilor lor în cadrul oricărui alt acord
bilateral sau multinaţional ori al aranjamentelor pentru asistenţă economică şi
programelor de cooperare tehnică. Prevederile acestui articol nu conferă statut
diplomatic unui asemenea personal.
Art. 3: Facilităţile de stabilire, instalare, intrare şi rezidenţă
România se va asigura că, în cazul contractelor de lucrări, bunuri sau servicii,
persoanele fizice sau juridice eligibile să participe la procedurile de licitaţie şi
personalul tehnic necesar pentru realizarea studiilor pregătitoare vor avea dreptul la
instalare şi rezidenţă temporare. Aceştia se vor bucura de acest drept din momentul în
care a fost lansată o invitaţie la licitaţie şi până la expirarea unei luni de la
desemnarea contractantului.
România va permite personalului care participă la contractele de lucrări, bunuri sau
servicii în cadrul Programului şi membrilor familiilor lui să intre în România, să se
stabilească, să lucreze şi să părăsească acest stat, dacă natura contractului justifică
acest lucru.
Art. 4: Importul şi reexportul de echipamente
România va acorda, la timp şi fără vreo taxă discriminatorie, permisele necesare
pentru importul şi reexportul ulterior de echipamente necesare pentru executarea
Programului. Acest lucru nu prejudiciază dreptul persoanelor fizice şi juridice care
importă echipament de a beneficia de sistemul de admitere temporară în privinţa
respectivului echipament.
Art. 5: Controalele importurilor şi ale schimbului valutar
1. Pentru executarea Programului România preia sarcina, fără discriminare între
statele membre şi ţările menţionate la pct. 8 din secţiunea F, de a acorda autorizaţii
de import şi autorizaţii pentru achiziţionarea de valută şi de a aplica reglementările
naţionale privind controlul schimbului valutar.
2. România va acorda aprobările necesare, la timp şi fără vreo taxă discriminatorie,
pentru repatrierea fondurilor primite cu privire la Program, în conformitate cu
reglementările în vigoare în România privind controlul schimbului valutar.

Art. 6: Impozite şi taxe vamale
1. România se va asigura că importurilor din cadrul contractelor de bunuri încheiate de
autorităţile din România şi cofinanţate prin Program le va fi permisă intrarea în
România fără a face obiectul taxelor vamale, taxelor de import, impozitelor sau taxelor
fiscale cu efect echivalent.
România se va asigura că importurile respective vor fi eliberate contractorului din
punctul de intrare al livrării, conform prevederilor contractului, în vederea utilizării
imediate, aşa cum este cerut de implementarea normală a contractului, fără a lua în
considerare întârzierile sau disputele în privinţa achitării acelor obligaţii, taxe sau
impozite.
2. România se va asigura că bunurile personale şi obiectele casnice importate pentru
uzul personal de persoanele fizice (şi membrii familiilor lor), altele decât cele de
provenienţă locală, angajate în derularea sarcinilor definite în contractele de asistenţă
tehnică, vor fi scutite de taxe vamale, taxe de import, impozite şi alte taxe fiscale cu
efect echivalent. Acele bunuri personale şi obiecte casnice vor fi fie reexportate, fie
puse la dispoziţie României după terminarea contractului, în conformitate cu
reglementările în vigoare în România.
Art. 7: Proceduri naţionale legale
În cazul în care se suspectează sau se dovedesc eşecul unui beneficiar în ceea ce
priveşte respectarea obligaţiilor legate de Program, precum şi încercările de a obţine
de la Agenţia SAPARD plăţi pentru care nu are nici un drept, România va urmări orice
asemenea eşecuri şi încercări, conform procedurilor naţionale legale, într-un mod nu
mai puţin riguros decât în cazurile în care sunt implicate fonduri publice naţionale.

SECŢIUNEA D: DECLARAŢIILE DE CHELTUIELI TRIMESTRIALE ŞI ANUALE

Formularul D1

Comisia Europeană - SAPARD

DECLARAŢIA DE CHELTUIELI ŞI CEREREA DE PLATĂ

[Va fi trimisă Comisiei Europene, DG AGRI, Rue de la Loi 200 (SAPARD), B-1049,
Bruxelles).]
Denumirea
Programului .......................................................................................................
.......
Decizia Comisiei nr ....................... din ................................... (modificată ultima
dată prin Decizia nr ............................... din ..............................)
Numărul de referinţă al Comisiei .........................
Subsemnatul .........................................., responsabilul naţional cu autorizarea
finanţării, reprezentând Guvernul României, după cum este prevăzut în Acordul
multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor
Europene, declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului,
realizată din ziua/luna/anul ..... până la ziua/luna/anul ........, este în sumă
de ......................... (moneda naţională),....... [euro, convertiţi din moneda naţională
la rata (ratele) indicată în tabelul anexat, conform art. 10 din secţiunea A din anexa la
Acordul multianual de finanţare].
Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte
integrantă a acestei declaraţii.

. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare.................. la data specificată în această declaraţie) se ridică la ............. ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ...... pagini numerotate......... Data.. 7 paragraful 2 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare (formularul D3).. 15 din secţiunea A din anexa la acest acord... Această declaraţie a fost întocmită de .... în cazul unei declaraţii adiţionale........ ........ Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate....................... 3 din Acordul multianual de finanţare şi art.... ........... Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului debit la sfârşitul trimestrului la care se referă declaraţia (sau......................... cu decizia Comisiei la care se referă art.. (Se şterge în mod corespunzător............. toate datoriile de la declaraţia anterioară........ euro. fie nu există datorii de colectat..... că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art. care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli............ Plata trebuie făcută în contul euro SAPARD... ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării...................... Declar că: 1.......... 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art...... 3. din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat... de asemenea........... (moneda naţională).... Această declaraţie de cheltuieli conţine ...) Declaraţia cuprinde..... de asemenea........................ . (data) Formularul D1 DECLARAŢII care trebuie să fie prezentate împreună cu toate cererile de plată Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul.... inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii........................... Lista cuprinzând cheltuielile este exactă........ (euro).......... cu Acordul multianual de finanţare.... 2................ în numele Guvernului României Întocmită la . Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de .... 15 din secţiunea A din anexa la acesta....... folosindu-se detaliile de referinţă comunicate Comisiei conform art............ Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară................. în sumă de .......... Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art. Declar. Data....................

........................ din ...... din .................. Declaraţia nr .................... ................ Decizia Comisiei nr ......... Semnătura şi ştampila directorului Agenţiei SAPARD Această declaraţie a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de .............. 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare............................................ f) Conversia dintre moneda naţională şi euro s-a derulat în conformitate cu prevederile art.............................. b) Cheltuiala este reală..............toţi beneficiarii Denumirea Programului ...) Numărul de referinţă al Comisiei ...... Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art........ h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii au făcut obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali........................................................... normală şi s-a produs de la data prevăzută în Decizia Comisiei nr ...................... acoperind perioada de la începutul Programului .............................................................. e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stabilite în Program.................................. Întocmită la ....... 15 din secţiunea A din anexa la acesta............ 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art.......... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.... la ..................................... ........ Semnătura şi ştampila contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ...... privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul programului de finanţare SAPARD....Tabelul A DECLARAŢIA privind cheltuielile eligibile realizate efectiv de la începutul Programului .......................... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi... c) Plăţile către beneficiarii finali au fost făcute fără nici o taxă specifică. (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ...... (data) inclusiv Axa Moneda naţională priorităţii Denumire Cheltuiala publică Finanţa Costul ......................... prin care se acordă management Agenţiei SAPARD.................... d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din declaraţia de cheltuieli........ Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării.............. g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art............ în numele Guvernului României Formularul D1 ................................... (data) Această declaraţie a fost întocmită de .................

.............. ă Măsura 5=2+3 1 2 3 4 +4 1...... re total naţional privată eligibil a C......... Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: n................ acestea sunt identificate prin "*" şi explicate la paginile . Formularul D2 DECLARAŢIA privind cheltuielile anuale pentru anul financiar ...... ............... data .E. Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea n: TOTAL GENERAL: În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară.... Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata .....

ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ............ 15 din secţiunea A din anexa la acesta................ 3 din Acordul multianual de finanţare şi art........................ .... Se bazează pe conturi la nivelul proiectelor individuale şi este susţinută prin evidenţa documentară....................).................) Declaraţia cuprinde. de asemenea.................... (moneda naţională)........... realizată din (1/1 anul . este în sumă de .......... 3..] Denumirea Programului ..... Declar că: 1..... care au fost înregistrate pentru mai mult de 2 ani şi care sunt deduse din această declaraţie de cheltuieli.............. 2..... Declar........................ convertiţi din moneda naţională la rata indicată în tabelul anexat... 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare........ declar prin prezenta că cheltuiala eligibilă totală potrivit Programului.. în numele Guvernului României Întocmită la ...... ştampila şi semnătura responsabilului naţional cu autorizarea finanţării.......... după cum prevede art................... reprezentând Guvernul României.. fie nu există datorii de colectat.............. (euro).................................) Numărul de referinţă al Comisiei .......................................... pagini numerotate....... Fie lista include detalii privind datoriile ce urmează să fie colectate..................... ..... după cum este prevăzut în Acordul multianual de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene...... până în 31/12 anul ....... (moneda naţională)..............(modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ... Decizia Comisiei nr ....................... 15 din secţiunea A din anexa la acesta...... Rue de la Loi 200 (SAPARD)............ Lista cuprinzând cheltuielile este exactă...... Această declaraţie de cheltuieli conţine ............. Detaliile referitoare la această cheltuială sunt cuprinse în tabelul anexat şi sunt parte integrantă a acestei declaraţii................ DG AGRI... împreună cu raportul de atestare şi audit cerut de art..................... din ............. toate datoriile de la declaraţia anterioară................. euro.... (data) ...... din care totalul sumei pentru fiecare măsură este anexat........................ (Se şterge în mod corespunzător. Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ..... responsabilul naţional cu autorizarea finanţării... Volumul fondurilor comunitare din contul euro SAPARD la data ultimului an la care se referă această declaraţie se ridică la .... Data......... 3 din Acordul multianual de finanţare şi cu art.[Va fi trimisă......... că măsurile progresează cu o rată satisfăcătoare în conformitate cu obiectivele stipulate în Program şi că documentele justificative sunt şi vor rămâne disponibile după cum prevăd art...................................... din ............ de asemenea................. Această declaraţie a fost întocmită de ......... Subsemnatul .... Lista şi documentele justificative corespunzătoare sunt deschise pentru verificare şi vor rămâne disponibile în conformitate cu art.......................... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare)..... (euro....... inclusiv defalcarea contribuţiei publice naţionale şi a Comunităţii....................... Comisiei Europene...... Data.... în sumă de ..... B-1049 Bruxelles..

...... deducere sau reţinere a oricărei sume care ar putea să reducă suma asistenţei financiare la care aceştia sunt îndreptăţiţi........... Semnătura şi ştampila responsabilului naţional cu autorizarea finanţării.. Data şi semnătura contabilului Agenţiei SAPARD Certificată de ............. f) Conversiile dintre moneda naţională şi euro s-au realizat în conformitate cu prevederile art........................................... prin care se deleagă management Agenţiei SAPARD.. Întocmită la ................. ............. (data) Întocmită de ...... Formularul D2 DECLARAŢII care sunt prezentate împreună cu declaraţia anuală a contului Se confirmă prin prezenta că: a) Agenţia SAPARD a verificat dacă cheltuiala declarată eligibilă a fost realizată în conformitate cu Programul....................... c) Plăţile către beneficiarii finali au fost realizate fără nici o taxă specifică.............. g) Documentele justificative pentru această declaraţie sunt şi vor rămâne disponibile conform prevederilor art................. b) Cheltuiala este reală..... 10 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.............. 13 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.............. h) Măsurile care primesc asistenţa financiară a Comunităţii fac obiectul unei publicităţi adecvate direcţionate spre opinia publică şi beneficiarii potenţiali şi actuali. privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite incorect în cadrul Programului de finanţare SAPARD.. .. d) Sumele recuperate reprezentând plăţi efectuate incorect şi datoriile înregistrate în registrul debitorilor pentru mai mult de 2 ani au fost deduse din cheltuiala declarată........ 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare şi cu acordul/acordurile anual/anuale de finanţare........................ e) Asistenţa acordată de România rămâne în limitele măsurii stipulate în Program.............................. ............................ Raportul de atestare şi audit al Organismului de certificare face parte din această declaraţie.................... normală şi s-a realizat la data/datele prevăzută/prevăzute în Decizia Comisiei nr . ştampila şi semnătura directorului Agenţiei SAPARD Declaraţia a fost întocmită pe baza sumelor financiare furnizate de ........... cu Acordul multianual de finanţare.............. Comisia a fost informată în privinţa oricărei neregularităţi în concordanţă cu prevederile art.. 15 din secţiunea A din anexa la acesta........ cu decizia Comisiei la care se referă art..............Tabelul A DECLARAŢIE privind cheltuielile eligibile realizate efectiv pentru anul ... în numele Guvernului României Formularul D2 ................ Data.... 3 din Acordul multianual de finanţare şi ale art..............toţi beneficiarii ............

.......... Prioritatea 1 Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea 1: n..... Declaraţia nr ....................Denumirea Programului ..................E........... la ........................ (31/12/an) inclusiv... din .......................... Decizia Comisiei nr .......... acoperind perioada de la (1/1 / an)....... din .............. Prioritatea n Măsura 1 Măsura 2 Măsura n Total prioritatea n: ............................................................ (modificarea finală fiind făcută prin Decizia nr ...................................................... Numărul de referinţă al Comisiei .. ă 5=2+3 1 2 3 4 +4 1....... ......... Moneda naţională Axa priorităţii Cheltuiala publică Denumire Finanţa Costul a re total Măsura naţional privată eligibil C............

TOTAL
GENERAL:

În cazul existenţei unor diferenţe în legătură cu o declaraţie anterioară, acestea sunt
identificate prin "*" şi explicate la paginile ...........
Ratele de schimb moneda naţională/euro sunt următoarele: rata .......... data ..........

Formularul D3

- model -

IDENTIFICARE FINANCIARĂ - SAPARD

România
Numele titularului contului: NATIONAL|_|FUND SAPARD|_|EURO
|_||_||_||_||_||_||_||_||_|CONT|_||_||_||
_||_||_||_|
Adresa: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||RESPONSABILUL|_|NAŢIONAL|_|CU|_|
AUTORIZAREA|_|FINANŢĂRII|_||_||_||_||_||_||_|
MINISTERUL|_|FINANŢELOR|_|PUBLICE
Oraşul: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Codul poştal: |_||_||_||_||_||_||_|
Persoana de contact: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||
_||_||_||_||_|
Telefon: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||
Fax: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|_|
E-mail: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Banca: BANCA|_|NAŢIONALĂ|_|A|_|ROMÂNIEI
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Numărul contului: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||
_||_||_||_|
|_|_|_|EURO|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|

SECŢIUNEA E: LINII DIRECTOARE PENTRU ORGANISMUL DE
CERTIFICARE

LINII DIRECTOARE PENTRU CERTIFICAREA ANUALĂ A AGENŢIILOR SAPARD
Subiect: Linia directoare menţionată la art. 6 paragraful 5 din secţiunea A din anexa la
Acordul multianual de finanţare - Forma, sfera de cuprindere şi conţinutul certificatului
şi al raportului Organismului care realizează certificarea Agenţiei SAPARD

Introducere

1. Obiectul acestui document este de a stabili linii directoare privind cerinţele de
certificare a contului, menţionate la art. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul
multianual de finanţare.
2. Subiectul certificării şi deci al certificatului de audit şi raportului de audit este
Agenţia SAPARD şi toate organismele descentralizate şi delegate, adică procesele de la
înregistrarea cererilor până la angajament şi de la înregistrarea facturii până la plată.

Certificatul de audit

3. Certificatul de audit trebuie să fie un document concis, clar şi explicit, care să
cuprindă toate concluziile organismului nominalizat drept Organism de certificare.
Exemple de certificate de audit sunt prezentate în anexa la această secţiune.

Raportul de audit

4. Sfera de cuprindere a raportului de audit este mai largă decât cea a certificatului de
audit, cuprinzând în plus declaraţii dacă:
(i) Organismul de certificare a obţinut asigurarea rezonabilă că procedurile de control
intern sunt sigure teoretic şi că vor opera în mod satisfăcător în practică;
(ii) procedurile, cu referinţă specifică la criteriile de acreditare de relevanţă
semnificativă (proceduri scrise, separarea funcţiilor, verificări preliminare ale
proiectelor şi plăţii, achiziţii, proceduri de angajament şi de plată, proceduri de
contabilitate, securitatea computerelor, auditul intern), dau asigurarea rezonabilă că
proiectele din sarcina Agenţiei SAPARD sunt conforme prevederilor Acordului
multianual de finanţare;
(iii) toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă continuă să fie respectate,
după cum este cerut, pentru conferirea de către Comisie a managementului asistenţei,
la art. 3 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare; şi
(iv) interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate corespunzător.
Raportul trebuie, de asemenea, să stabilească orice recomandări şi să indice (şi cele
din anii trecuţi, dacă este cazul) cui şi cum au fost adresate.
5. Conţinutul raportului:
I. Proceduri de control intern
Raportul trebuie să cuprindă dovezile obţinute de Organismul de certificare că în
perioada de realizare a auditului controalele interne au operat în practică ca şi în
teorie, au fost aplicate tuturor tranzacţiilor planificate şi au avut ca rezultat corectarea
erorilor. Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile de control intern,
care trebuie să atragă atenţia asupra oricărei slăbiciuni găsite în proiectarea sau în
operaţiunile de control, cu referinţă specială asupra factorilor care pot diminua
eficacitatea procedurilor interne de control, cum ar fi: - potenţialul pentru controale să
nu fie luat în seamă de funcţionarul responsabil;
- aplicarea incorectă a controalelor ca rezultat al interpretării greşite sau al neatenţiei;
şi - dezvoltarea procedurilor nonstandard.
Funcţia de audit intern este un element-cheie al problematicii de control intern. Din
acest motiv aceasta merită un capitol specific în raportul de audit. Raportul trebuie să
ia în considerare independenţa, competenţa şi eficienţa auditului intern, precum şi, în
special: sfera de cuprindere a responsabilităţilor; drepturile de acces la directorul
Agenţiei SAPARD şi la toate înregistrările, personal şi anexe (incluzând organisme
descentralizate şi delegate); excluderea membrilor unităţii de audit intern de la
acţiunile operaţionale zilnice; angajaţii (competenţa, formarea şi experienţa);

planificarea (evaluarea nevoilor, abordarea bazată pe risc, ciclul de acoperire a
auditului); documentarea (verificările şi concluziile în urma acestora vor fi înregistrate
adecvat şi, de asemenea, vor fi însoţite de documentele justificative); evidenţa
auditului (asigurarea suficienţei şi relevanţei aranjamentelor); existenţa
aranjamentelor adecvate pentru asigurarea calităţii; rapoartele (sunt adecvate în
concepţie şi vor asigura proceduri care vor fi efectuate la timp) şi concluziile
referitoare la planul de auditare.
II. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de
finanţare
Prevederile acestui punct se referă la autorizare. Tranzacţiile procesate de Agenţia
SAPARD sunt guvernate prin reguli complexe. Riscul inerent apărut cere ca Agenţia
SAPARD să stabilească controale moderate, incluzând folosirea procedurilor scrise, a
listelor de verificare şi a reperformanţelor detaliate sau revăzute de alt funcţionar.
Raportul trebuie să includă o declaraţie privind procedurile pentru asigurarea
conformităţii cu Acordul multianual de finanţare (prin măsuri şi, dacă sunt aplicabile,
submăsuri) pentru fiecare procedură, stipulând dacă controalele relevante sunt
suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele în perioada de auditare. Acolo
unde s-a ajuns la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară, elementele
importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare.
III. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă
Raportul trebuie să stabilească limita până la care Agenţia SAPARD şi organismele
descentralizate şi delegate îndeplinesc toate criteriile de acreditare de relevanţă
(proceduri scrise, separarea funcţiilor, verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii,
achiziţii, proceduri pentru angajamente şi plăţi, proceduri de contabilitate, securitatea
computerelor, audit intern), după cum se stipulează la art. 3 paragraful 1 din
secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare, pentru acordarea
managementului asistenţei de către Comisie, şi ce acţiune (execuţia la timp şi durata),
dacă există vreuna, urmează să fie preluată de Agenţia SAPARD sau de organismul
descentralizat/delegat pentru a rezolva orice deficienţă.
IV. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii
Prevederile acestui punct se referă la sumele care urmează să fie colectate (debitori).
Obiectivele de control cheie pertinente includ: înregistrarea corectă şi la timp a tuturor
debitorilor în registrul "Tranzacţii către debitori"; debit compensat din alte plăţi
SAPARD către beneficiarii care au debit; şi înregistrarea corectă a tuturor chitanţelor
de la debitori.
În general raportul trebuie să includă o declaraţie privind protecţia intereselor
financiare ale Comunităţii, stabilind pentru fiecare procedură dacă controalele
relevante au fost suficient de solide pentru a se putea pune bază pe ele. Dacă se
ajunge la concluzia că o procedură nu conferă siguranţa necesară, elementele
importante ale eşecului controlului trebuie să fie luate în considerare.
V. Recomandări
Orice recomandări pentru îmbunătăţiri trebuie să fie clasificate cu referinţă la nivelul
de importanţă pe care Organismul de certificare crede că ar trebui să fie atribuit
fiecărei situaţii. Pentru simplificarea prezentării este propusă următoarea clasificare a
recomandărilor:
- majore: recomandări care cer atenţia imediată a directorului Agenţiei SAPARD;
- intermediare: recomandări care sunt semnificative în contextul controlului Agenţiei
SAPARD şi care cer o atenţie imediată din partea conducerii;
- minore: recomandări pentru care fiecare acţiune trebuie să asigure deplina
conformitate cu criteriile de acreditare.

Raportul trebuie să stabilească pentru fiecare recomandare procedura şi aspectele de
politică implicând atenţie şi răspunsul Agenţiei SAPARD.
6. Profilul raportului
Profilul raportului va asista Comisia în procesarea rapoartelor privind certificarea, dacă
un profil standard a fost urmărit după cum este indicat mai jos.
Rezumat executiv cuprinzând opinia, declaraţii rezumative pentru fiecare dintre pct. I,
II, III şi IV menţionate mai sus şi secţiuni privind recomandările majore şi
intermediare Introducere generală
I. Proceduri de control intern: o evaluare a controalelor principale; funcţia de audit
intern; declaraţia privind procedurile de control intern, împreună cu justificări
II. Proceduri pentru asigurarea conformităţii cu Acordul multianual de finanţare: o
evaluare a controalelor-cheie; declaraţia privind procedurile pentru asigurarea
conformităţii cu Acordul multianual de finanţare, împreună cu justificări
III. Criterii de acreditare de relevanţă semnificativă: o evaluare a limitei până la care
Agenţia SAPARD îndeplineşte toate criteriile de acreditare de relevanţă semnificativă
(proceduri scrise, separarea funcţiilor, verificări preliminare ale proiectelor şi plăţii,
achiziţii, proceduri pentru angajamente şi plăţi, proceduri de contabilitate, securitatea
computerelor, auditul intern), după cum se cere în art. 14 din secţiunea A din anexa la
Acordul multianual de finanţare
IV. Proceduri pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii: o evaluare a
controalelor-cheie; declaraţia privind procedurile de protecţie a intereselor financiare
ale Comunităţii, împreună cu justificări
Concluzii generale
Recomandări
Anexe
Pentru fiecare măsură/submăsură şi funcţie comună (de exemplu: contabilitate,
serviciu de inspecţie, audit intern, tehnologia informatică) anexa trebuie să stabilească
activitatea realizată pentru fiecare obiectiv de control, incluzând o descriere a
obiectivului de control, mecanismul controlului, structura documentului (să determine
dacă cuprinde justificarea primară cerută/documente necesare pentru a sprijini
solicitarea), constatările, evaluarea, concluziile şi recomandările detaliate.
O listă cuprinzând recomandările trebuie să fie pregătită cel puţin cu următoarele
informaţii: referinţa/recomandarea/statutul/acţiunea raportului.

ANEXĂ la secţiunea E

5)
Exemple de certificate de audit eliberate de Organismul de certificare

Matricea opiniilor:

Fără obiecţii Obiecţii Concluzii
limitate negative

Nelimitarea sferei de Necalificat (A) Calificat (B) Contra (E)
cuprindere

Responsabilitatea noastră. După opinia noastră conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. pe baza unor teste. pagina P): (măsură/submăsură diferenţa (+/-) în moneda naţională şi euro maşini agricole -23. acţionând ca Organism de certificare. complete şi clare. Auditul a inclus examinarea. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. numele şi poziţia. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. cu excepţia diferenţelor descrise în paragraful precedent. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Responsabilitatea noastră. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale.000 CCC/100 euro) După opinia noastră. Diferenţele au fost observate între conturile anuale. documentele contabile şi înregistrările Agenţiei SAPARD pentru următoarele măsuri/submăsuri (conform raportului de audit. Limitarea sferei de Calificat (C) Refuz (D) cuprindere A. Auditul a inclus examinarea. . conturile transmise Comisiei pentru anul financiar FEOGA 200x (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. acţionând ca Organism de certificare. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. (Data emiterii. complete şi clare. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. denumirea şi adresa Organismului de certificare) B. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Calificat . Necalificat Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). pe baza unor teste. Am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii.diferenţe observate Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli realizate pentru Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. semnătura. înregistrarea angajamentelor. înregistrarea angajamentelor. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale.

Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. 5) Conform Standardului internaţional privind auditul şi serviciile legate de acesta nr. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. nu putem fi satisfăcuţi chiar dacă (se citează natura problemei) recurgem la alte proceduri de audit (conform raportului de audit. complete şi clare. înregistrarea angajamentelor. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). denumirea şi adresa Organismului de certificare) D.limitarea sferei de aplicare Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). Din cauza (de exemplu) naturii înregistrărilor Agenţiei SAPARD/Organismului delegat etc. După opinia noastră. semnătura. Responsabilitatea noastră. dacă există. pe baza unor teste. a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. 13 (ISA 13). (Data emiterii. (Data emiterii. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. Auditul a inclus examinarea. Refuzul opiniei . examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. Auditul a inclus examinarea. Opinie calificată . care s- au dovedit necesare. Cu excepţia celor discutate în paragraful următor. denumirea şi adresa Organismului de certificare) C. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte . numele şi poziţia. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. pe baza unor teste.limitarea sferei de cuprindere Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). semnătura. acţionând ca Organism de certificare. Responsabilitatea noastră. cu excepţia efectelor unor astfel de ajustări. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. înregistrarea angajamentelor. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. acţionând ca Organism de certificare. este de a exprima o opinie asupra conturilor anuale. pagina P). Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA.. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. numele şi poziţia. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. conturile ce urmează să fie transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare.

semnătura. numele şi poziţia. Din cauza semnificaţiei problemelor discutate în paragraful precedent. complete şi clare. acţionând ca Organism de certificare. pagina P).E. nu ne exprimăm opinia dacă conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) sunt adevărate. numele şi poziţia. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. Auditul a inclus examinarea. Cheltuielile declarate de Agenţia SAPARD nu sunt în concordanţă cu plăţile şi chitanţele întocmite în perioada respectivă (conform raportului de audit. Nu putem să examinăm procedurile care fundamentează plăţile efectuate de organismele cu responsabilităţi delegate. 6 din secţiunea A din anexa la Acordul multianual de finanţare. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. În opinia noastră. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. 2. Nr. Noi ne-am derulat auditul în concordanţă cu standardele de auditare internaţional acceptate şi cu art. examinarea procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii. semnătura. este de a exprima o opinie bazată pe auditul nostru. din cauza efectelor problemelor discutate în paragraful precedent. denumirea şi adresa Organismului de certificare) E. pe baza unor teste. Noi am planificat şi am realizat auditul pentru a obţine asigurarea rezonabilă că conturile transmise Comisiei sunt lipsite de erori în declaraţii. din cauza restricţiilor existente în sfera de aplicare a activităţii noastre din partea Agenţiei SAPARD (conform raportului de audit. Opinie adversă Noi am auditat conturile anuale de cheltuieli declarate Comisiei ca fiind cheltuieli incluse în Programul pentru anul financiar 200x prin (denumirea şi adresa Agenţiei SAPARD). LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN REGLEMENTAREA C. Auditul nostru a fost derulat între ZZ/LL/AAAA şi ZZ/LL/AAAA. complete şi clare.222/2000 PRIVIND REGULILE FINANCIARE APLICABILE SAPARD. Un raport privind constatările noastre este furnizat la aceeaşi dată ca cea a acestui certificat. (Data emiterii. pagina P). a evidenţelor cu privire la informaţiile din conturile anuale. Responsabilitatea noastră. conturile transmise Comisiei pentru anul financiar 200x EAGGF (datat ZZ/LL/AAAA) nu sunt adevărate. înregistrarea angajamentelor. (Data emiterii. Auditul nostru furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. ADAPTATE ACESTUI ACORD 6) a) b) c) d) e) . capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. Auditul a acoperit conformitatea plăţilor cu Acordul multianual de finanţare numai în ceea ce priveşte capacitatea structurilor administrative ale Agenţiei SAPARD de a asigura că o astfel de conformitate a fost verificată înainte ca plata să fi fost făcută. denumirea şi adresa Organismului de certificare) SECŢIUNEA F: TEXTUL LEGISLAŢIEI COMUNITĂŢII.

2. 1.criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată şi condiţiile minimale aplicabile de către aceste agenţii. Comisia poate decide amânarea cererii de aprobare ex-ante la care se referă pct. ţi. (iii) trebuie să existe un personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor. . obţinerea contractelor şi implementarea directivelor în ceea ce priveşte achiziţiile publice ale Comunităţii. O astfel de amânare va fi subiect pentru: . Criteriile minimale pentru evaluarea abilităţilor agenţiilor de 1 implementare din ţara candidată de a coordona asistenţa acordată Comisia va aplica următoarele criterii în vederea stabilirii agenţiilor de implementare din ţările partenere. care trebuie să se înscrie în acordurile financiare cu fiecare ţară beneficiară.Nr Sec Ar Par . invitaţii la licitaţii. Acesta trebuie să aibă experienţă şi abilităţi corespunzătoare în audit. A 3 1 Pe baza unor analize de la caz la caz privind capacitatea de coordonare a unui pro gram/proiect la nivel naţional şi sectorial. pe baze des centralizate. (ii) principiul separării puterilor trebuie să fie respectat astfel încât să nu apară conflicte de interese în ceea ce priveşte achiziţiile şi plăţile. A 3 1 Criteriile minimale şi condiţiile pentru un management şi descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate pc t. care vor putea coordona asistenţa acordată pe baze descentralizate: (i) va exista un sistem bine pus la punct de coordonare a Programului. ti. după cum este stabilit la pct. să cunoască limbi străine şi să fie . a ul ful 1. licitaţia şi contractarea vor fi subiecte ale t. F pc Selecţia proiectului. procedurile de control financiar şi structurile finanţelor publice. responsabilităţi clare instituţionale şi personale. scrutine şi evaluări ale licitaţiilor.prevederi specifice în ceea ce priveşte. aprobării ex-ante de către Comisie. cu reguli interne ale procedurilor. 3. printre altele. 1 3. 3 şi atribuirea de asistenţă agenţiilor de implementare. a- Prevederi de aplicat de România în conformitate cu acest acord cr une col gra t.

arătând în mod efectiv şi la timp gestionarea fondurilor Comunităţii sau măsuri naţionale de natură similară. din secţiunea A din anexa la acest acord). În plus se vor lua în considerare inspecţiile în curs sau cele deja efectuate de România conform legislaţiei sale în legătură cu aceleaşi obiective care privesc operatorii economici în cauză. (iii) un sistem de control financiar naţional în agenţia de implementare. (iv) reguli de achiziţionare care să fie andosate de Comisie. aşa cum se prevede la titlul IX din Regulamentul financiar aplicabil la bugetul general al Comunităţii Europene (a se vedea art. 8 şi statele membre. 14 pct. 2. trebuie să se asigure că nu sunt realizate inspecţii de acest gen în acelaşi timp asupra aceluiaşi obiectiv şi cu privire la aceiaşi operatori economici implicaţi (a se vedea pct. . 4. Condiţii minimale pentru managementul descentralizat la agenţiile de implementare din ţările candidate Descentralizarea în ţările candidate cu controlul ex-post de către Comisie poate fi considerată pentru o agenţie de implementare în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: (i) demonstrarea unui control intern eficace. inclusiv funcţia de audit independentă şi un sistem de raportare contabil şi financiar la standarde internaţionale. 6).1 Atunci când Comisia decide să realizeze controale pe teren şi inspecţii conform prevederilor acestui punct. Subpunctul 4. (v) angajamentul responsabilului naţional cu autorizarea finanţării de a-şi asuma întreaga răspundere şi responsabilitate pentru Program. (ii) un audit (un raport) financiar şi operaţional recent.6. 2. Această apreciere nu va prejudicia dreptul Comisiei şi al Curţii de Conturi de a verifica cheltuielile. pregătit pentru desfăşurarea activităţii de implementare a programelor Comunităţii. A 13 6 Punctul 4 Prevederile acestui punct nu vor afecta aplicarea în România a legilor care se referă la urmăriri penale sau cooperare juridică între ţările candidate menţionate la pct.

1. verificările pe teren şi inspecţiile pot fi realizate împreună de către Comisie şi autorităţile responsabile din România. independenţa şi păstrarea secretului profesional. pentru stabilirea existenţei neregularităţilor.Subpunctul 4. Subpunctul 4. Astfel oficialii din România pot participa la inspecţii şi verificări pe teren. Pentru a se facilita desfăşurarea de către Comisie a verificărilor operatorii economici vor fi apelaţi pentru a asigura accesul la sedii.2 Verificările la faţa locului şi inspecţiile vor fi pregătite şi conduse de Comisie în cooperare cu autorităţile din România. mijloace de transport sau la alte asemenea mijloace folosite în scopul desfăşurării afacerilor.2. 6 măsuri administrative şi penalizări în cazul în care există motive să se creadă că au fost comise neregula rităţi. Cu condiţia respectării acestui acord Comisia. scopul şi bazele legale ale verificărilor şi inspecţiilor. fără a prejudicia . Inspectorii Comisiei trebuie să aibă acces.3 Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi realizate de Comisie la operatori economici cărora le vor fi aplicate în conformitate cu prevederile pct. 8 şi poate solicita altor organisme externe să acţioneze sub responsabilitatea sa în vederea acordării asistenţei tehnice. Subpunctul 4. în aşa fel încât să poată acorda ajutorul cerut. în scopul de a se asigura accesul la informaţiile necesare.5. Persoanele aflate la dispoziţia Comisiei în calitate de experţi naţionali prin detaşare pot asista la aceste verificări şi inspecţii. Comisia poate efectua inspecţii pe teren şi inspecţii la alţi operatori economici.1. Subpunctul 4. cu acordul României. În conformitate cu cerinţele acestui acord ei vor trebui să acţioneze conform legilor României. Acolo unde este necesar. Inspectorii Comisiei îşi vor exercita atribuţiile prin autorizaţii scrise. 4. împreună cu un document care să arate scopul şi subiectul verificării pe teren sau al inspecţiei. aceştia fiind numiţi inspectorii Comisiei. care va fi anunţată în timp util despre obiectul. Verificările pe teren şi inspecţiile vor fi executate de autorităţi ale Comisiei şi responsabilitatea va fi a oficialilor şi a altor funcţionari guvernamentali autorizaţi. Comisia trebuie să se asigure că reprezentanţii şi organismele menţionate mai sus oferă toate garanţiile cu privire la competenţa tehnică. poate apela la colaborarea în calitate de observatori a reprezentanţilor din alte ţări candidate specificate la pct.4 4. în care sunt precizate identitatea şi funcţia. În plus.4.5 4. terenuri. dacă România doreşte.4.

ale căror funcţii necesită cunoaşterea lor. Acolo unde este necesar pentru România.crearea şi verificarea de eşantioane.documente cu privire la buget şi contabilitate.5. cum ar fi: natura şi cantitatea bunurilor sau operaţiunile încheiate. . borderouri de plată.producţie.date computerizate.6. cum ar fi: facturile. şi nici nu pot fi utilizate de instituţiile Comunităţii pentru alte scopuri în afara celor de protecţie efectivă a intereselor financiare comunitare în toate ţările candidate. la cererea Comisiei trebuie să se ia măsuri preventive adecvate cu privire la legile naţionale. listele cuprinzând termeni şi condiţii. declaraţii privind materialele folosite şi munca prestată şi declaraţii bancare păstrate de operatori economici. sisteme şi metode de ambalare şi dezambalare. . Aceştia pot beneficia de aceleaşi facilităţi în desfăşurarea inspecţiilor ca şi inspectorii administrativi naţionali şi. în particular cu privire la garanţia dovezilor. 4. .2.prevederile acestui acord şi în aceleaşi condiţii ca şi inspectorii administrativi naţionali şi în concordanţă cu legislaţia naţională.6 4. În cazul în care România intenţionează să folosească în alte scopuri informaţiile obţinute de oficialii care participă sub . . Astfel de informaţii nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din instituţiile Comunităţii sau din România. . în particular: .1. Informaţiile comunicate sau dobândite în orice formă conform acestui punct trebuie să fie supuse secretului profesional şi protejate în acelaşi fel în care informaţiile similare sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespunzătoare aplicabile instituţiilor Comunităţii. .implementarea financiară şi tehnică a proiectelor subvenţionate.registre şi documente. Verificările pe teren şi inspecţiile pot privi. . la toate informaţiile şi documentaţia cu privire la operaţiunile care sunt cerute pentru coordonarea adecvată a verificărilor pe teren şi a inspecţiilor în condiţii similare. Subpunctul 4.progresul activităţilor şi investiţiilor pentru fiecare finanţare care a fost furnizată şi utilizarea investiţiilor realizate. de copii de pe documentaţia justificativă. în particular. fără a se prejudicia prevederile acestui acord.verificări fizice.

Comisia trebuie să se asigure că acolo unde se implementează prevederile acestui punct inspectorii săi trebuie să respecte prevederile Comunităţii şi prevederile legislaţiei naţionale cu privire la protecţia datelor personale.4. Acolo unde inspecţia este realizată în colaborare. 5 A 13 1 Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a acestui b) acord. în conformitate cu cel de-al doilea subparagraf al sub punctului 4. 4.2. aşa cum se precizează la pct. de asemenea. care rezultă din activitatea sau omisiunea unui operator economic (vezi pct. la controale şi inspecţii la faţa locului. 6).6. trebuie să obţină acordul ţării de la care au fost obţinute informaţiile. care a avut sau va avea un efect de prejudiciere asupra Comunităţii sau asupra unui punct nejustificat de cheltuială.3 sunt supuşi verificărilor pe teren sau inspecţiilor.5.2. 4. 4.4. acolo unde activitatea lor implică aplicarea incorectă a acestui acord prin atingerea sau lezarea contribuţiei Comunităţii. şi. persoanelor fizice şi juridice care au fost implicate în comiterea de neregularităţi sau care se aşteaptă să evite comiterea unei neregularităţi. România. fără a prejudicia prevederile acestui acord.6. 4. întreprinderi. inspectorii naţionali care iau parte la operaţiune trebuie să contrasemneze raportul elaborat de inspectorii Comisiei. instituţii publice sau autorităţi locale ori regionale ale statului). Acolo unde operatorii economici la care se face referire la subpunctul 4. în realizarea rapoartelor lor se vor lua în considerare cerinţele procedurale stabilite prin legile naţionale ale României. România trebuie să ia toate măsurile necesare.6. Comisia va raporta cât de repede posibil autorităţii competente a statului pe teritoriul căruia s-a executat verificarea pe teren sau inspecţia dacă s-au remarcat orice fapte sau suspiciuni în legătură cu vreo neregularitate în timpul verificărilor pe teren sau al inspecţiilor. trebuie să acorde inspectorilor Comisiei asistenţa necesară pentru a le permite să îşi îndeplinească îndatoririle în realizarea verificărilor pe teren şi a inspecţiilor. Materialele şi documentele justificative. 4.2. .3. vor fi anexate la aceste rapoarte. În orice caz Comisia trebuie să informeze autorităţile menţionate mai sus despre rezultatul acestor verificări şi inspecţii.6. în conformitate cu prevederile subpunctului 4. Inspectorii Comunităţii se vor asigura că. în conformitate cu legile naţionale. 6 A pc 4 şi Măsurile administrative şi penalizările pot fi aplicate operatorilor t. autoritatea sa în calitate de observatori.5. 5 economici persoane fizice sau juridice ori altor organisme recunoscute de legile naţionale (persoane private. care acţionează în concordanţă cu regulile naţionale şi fără a prejudicia prevederile acestui acord.

2 7. Aceasta trebuie să rămână în contact cu România dacă este necesară extinderea aplicării prevederilor acestui punct. trebuie să dea. regulile şi acţiunile administrative pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. . .2. Subpunctul 7.1.prevederile stabilite prin lege. România trebuie să comunice Comisiei în termen de 3 luni de la încheierea Acordului multianual de finanţare: .7 A 13 6 Subpunctul 7. Subpunctul 7. Comisia trebuie să studieze comunicările României şi trebuie să o informeze asupra concluziilor care urmează a fi trase. Astfel.1.2.principalele prevederi legate de rolul şi de funcţionarea acestor autorităţi şi organisme şi procedurile de a căror aplicare sunt responsabile.1 7.2.3. 7.lista cuprinzând autorităţile şi organismele responsabile pentru aplicarea măsurilor în conformitate cu prevederile art. România va comunica Comisiei orice amendament la informaţiile furnizate în conformitate cu prevederile subpunctului 7. detalii care privesc: . În timpul ultimelor două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru România va raporta Comisiei orice neregularitate care a făcut subiectul investigaţiilor administrative sau juridice.3 7. Aceste prevederi nu trebuie să afecteze aplicarea în România a regulilor legate de procedurile penale sau cooperarea juridică dintre ţările candidate menţionate la pct.1.2. . dacă este posibil.2. 7. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord.prevederi care au fost încălcate. Notificarea neregularităţilor care apar la finanţarea Comunităţii trebuie să fie făcută în conformitate cu prevederile acestui punct. 13 paragraful 1 din secţiunea A din anexa la acest acord. 8 şi statele membre în chestiunile penale.1.1.3.

3. în măsura posibilităţilor.identitatea persoanelor fizice şi juridice implicate. România trebuie. sumele care ar fi fost plătite greşit dacă neregularitatea nu ar fi fost descoperită. .1 şi. suspendarea plăţilor şi posibilitatea recuperărilor.data şi sursa primei informaţii care a iscat suspiciuni ale existenţei unei neregularităţi.suma totală şi distribuirea ei între diferitele surse de finanţare. .modul în care a fost descoperită o neregularitate.. 7.consecinţele financiare. România şi alte ţări implicate. . în cazul în care nu s-a realizat nici o plată. Subpunctul 7. acolo unde există temerea că: a) aceasta poate avea repercusiuni rapide în afara teritorialului . .2.proiectul şi măsura avute în vedere. .natura şi sumele cheltuielilor.3. .perioada sau momentul în care s-a comis o neregularitate.data la care a fost realizat primul raport privind neregularităţile. cele care privesc modurile de comitere a neregularităţilor şi maniera în care au fost descoperite nu sunt disponibile. în afară de cazul în care erorile sau neglijenţele sunt detectate înaintea plăţii şi nu rezultă în nici o amendă administrativă sau juridică. . . .modurile în care se realizează o neregularitate. .autorităţile naţionale şi alte instituţii care au realizat raportul oficial despre neregularităţi. păstrată în cazurile în care astfel de informaţii nu sunt relevante în combaterea neregularităţilor în funcţie de caracterul acestora.4 România trebuie să raporteze Comisiei orice neregularitate descoperită sau care se presupune că a fost comisă. În cazul în care unele informaţii la care se referă subpunctul 7. în particular. să furnizeze informaţiile lipsă când va trimite următoarele raporturi trimestriale privind neregularităţile către Comisie. .acolo unde este necesar.

.2.5.8 din secţiunea A.5. fără a prejudicia prevederile art. Atunci când autorităţile din România decid. Comisia.5. Comisia poate cere în mod expres României să continue procedurile de recuperare.motivele pentru orice abandon al procedurilor de recuperare.măsuri intermediare de precauţie luate de România pentru a garanta recuperarea sumelor plătite greşit. Fără a prejudicia prevederile art.sumele care au fost recuperate sau care se aşteaptă să fie recuperate.3.5.1. să iniţieze sau să continue acţiunile legale cu privire la recuperarea sumelor plătite necorespunzător. În eventualitatea existenţei situaţiei menţionate la subpunctul 7. dacă este cazul. 7. atunci când România consideră că o sumă nu poate fi recuperată în totalitate sau nu se aşteaptă să fie recuperată în totalitate. România trebuie să notifice Comisiei cu privire la deciziile administrative sau juridice ori la aspectele principale cuprinse în acest document cu privire la îndeplinirea acestor proceduri. şi/sau b) aceasta arată că a avut loc o nouă practică frauduloasă.5. să fie notificată înainte de luarea unei decizii. 7. 2.5 7. . 2. Subpunctul 7. . să fie trimis simultan altor ţări candi date sau ţări membre relevante.său. asupra procedurilor instituite ca urmare a tuturor neregularităţilor anterior notificate şi asupra schimbărilor importante care rezultă din acestea. 7.procedurile judiciare şi administrative instituite pentru recuperarea sumelor plătite greşit şi pentru impunerea de sancţiuni. dacă este posibil. la cererea expresă a Comisiei. . trebuie să informeze Comisia printr-un raport special referitor la suma nerecuperată. realizat în condiţiile subpunctului 7. Un astfel de raport va trebui. 14 pct.orice abandon al acţiunilor penale. inclusiv: .4. România trebuie să informeze Comisia cu privire la orice raport anterior.2. În decurs de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru.3.8 din secţiunea A din anexa la acest acord. Comisia trebuie. . 14 pct. .

3.8.8.3. Subpunctul 7. 7.1.2. în particular cu privire la concluziile ce pot fi trase de aici în legătură cu neregularităţile. măsurile preventive şi procedurile legale. cu excepţia cazului în care România le furnizează aşa cum a fost convenit în mod expres.3.3. 7. în scopul de a examina împreună cu aceştia informaţiile cerute la subpunctele 7.7. 2. la prezentarea documentelor de evidenţă. România trebuie să informeze Comisia despre acest lucru în aceeaşi limită de timp care este stabilită la subpunctul 7. Informaţiile la care se referă acest punct nu pot fi trimise.7.8. altor persoane decât cele din România sau din instituţiile Comunităţii.1. 7. în particular. La cererea României sau a Comisiei România şi Comisia trebuie să se consulte între ele în scopul evitării interpretărilor care prejudiciază interesele Comunităţii şi care apar în cursul implementării prevederilor în vigoare.5 şi 7..7. 7. Comisia trebuie să menţină contacte potrivite cu România în scopul completării informaţiei despre neregularităţile la care se referă subpunctul 7.7 7. Independent de contactele menţionate la subpunctul 7. 8. 7. în legătură cu procedura la care se referă subpunctul 7. a tuturor costurilor juridice şi a costurilor legate direct de acţiunile legale.1. 7.fără a prejudicia prevederile art. 14 pct.1.4. 8. chiar dacă aceste acţiuni sunt fără succes.7. la posibilitatea de recuperare. în particular. instituţiilor statelor .6 Dacă nu sunt neregularităţi de raportat în perioada de referinţă. România şi Comisia trebuie să ia toate precauţiunile necesare pentru a asigura că informaţiile pe care le schimbă rămân confidenţiale. ale căror sarcini presupun accesul la aceste informaţii. Comisia trebuie să informeze România în cazul în care natura neregularităţii sugerează că practici similare sau identice pot apărea în alte ţări.8 din secţiunea A. poate să accepte rambursarea către România. Numele persoanelor juridice sau fizice pot fi dezvăluite altor ţări candidate menţionate la pct. Subpunctul 7.2.7.5 şi.4. în întregime sau în parte. Comisia trebuie să organizeze întâlniri informaţionale pentru reprezentanţii ţărilor candidate menţionate la pct.8 7.3. 7. Subpunctul 7.7.

Republica Lituania.10 7.8.1-7.3.10. ca o persoană implicată în neregularitatea respectivă.000 euro din bugetul Comunităţii. 7. cu condiţia ca debitul să nu fi fost lichidat în conformitate cu regulile prevăzute în art.6 Republica Bulgaria.8. Informaţiile comunicate sau obţinute în orice formă. Subpunctul 7. A art 2. În plus aceste informaţii nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute la acest punct. O asemenea persoană trebuie să înceteze să mai fie tratată. Republica . În cazul în care se constată neregularităţi privind valori mai mici decât echivalentul în lei a 4.8 din secţiunea A din anexa la acest acord. 2.6. 14 România.5. Autoritatea competentă din România care a furnizat aceste informaţii trebuie să fie informată corespunzător despre această utilizare. Ungară. în virtutea noti ficării prealabile. Republica Estonia. membre sau Comunităţii doar atunci când acest lucru este necesar în vederea prevenirii sau urmăririi neregularităţilor ori pentru a se stabili dacă o neregularitate afirmată a avut loc. referitoare la acest punct.4. Republica Slovacia şi Republica Slovenia . În cazul în care România anunţă Comisia că o persoană fizică sau juridică al cărei nume a fost comunicat Comisiei în baza acestui punct se dovedeşte la o verifi care viitoare că nu a fost implicată în nici o neregularitate. cu excepţia cazului în care autorităţile care au furnizat aceste informaţii şi-au dat consimţământul în mod expres şi cu condiţia că prevederile în vigoare în ţara în care se găseşte autoritatea beneficiară nu interzic asemenea comunicări sau utilizări.4 nu vor împiedica utilizarea în nici o acţiune sau în proceduri legale instituite şi care nu sunt conforme cu acest acord a informaţiilor obţinute în baza acestui punct. 14 pct. şi 7. trebuie să fie supuse secretului profesional şi să fie protejate în acelaşi fel ca şi informaţiile similare care sunt protejate de legislaţia naţională a ţării care le primeşte şi de prevederile corespondente aplicabile instituţiilor Comunităţii. Subpunctul 7.5 decât dacă Comisia o solicită în mod expres.8. Republica Cehă. Prevederile subpunctelor 7. în baza acestui punct. 7.9 Sumele recuperate trebuie să fie distribuite de România şi de Comunitate proporţional cu cheltuielile deja făcute de acestea. 8. Republica Letonă. Comisia trebuie să îi infor meze despre acest fapt pe toţi cei cărora le-a comunicat acel nume.8. Republica Polonia. 7.1.8. România nu trebuie să înainteze Comisiei informaţia prevăzută la subpunctele 7.

9. care. 12 din secţiunea A din anexa la acest acord şi a discuţiilor bilaterale asupra acelor prevederi.fie reprezintă mai mult de 25% din cheltuiala totală anuală a României din capitolul de buget respectiv. . Subpunctul 9.1.2 9. 12 din secţiunea A şi la acest punct.1 a) România solicită şi demonstrează că . şi c) la sfârşitul investigaţiior să elaboreze un raport asupra rezultatelor eforturilor sale de reconciliere. prin trimiterea unei cereri motivate de conciliere la Secretariatul Organismului de conciliere. A art 3 Subpunctul 9. Pentru scopurile stadiilor procedurii de lichidare a conturilor: a) poziţia Organismului nu trebuie să prejudicieze decizia finală a Comisiei privind lichidarea conturilor.1.2. 9.2.1 . O cerere de conciliere este admisibilă numai dacă reglementarea financiară recomandată de Comisie cu privire la un capitol de buget: . făcând orice remarci pe care le consideră necesare.1. 9.5 milioane euro. primeşte notificarea formală din partea Comisiei. cu referire la art. dacă în timpul discuţiilor bilaterale la care se face referire la subpunctul 9. b) faptul de a nu supune o problemă Organismului nu trebuie să prejudicieze României.1. 12 9. precum şi să menţioneze punctele disputei rămase nerezolvate. Suplimentar. România trebuie să supună o problemă Organismului în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării la care se face referire la subpunctul 9. a concluziei că asemenea articole de cheltuieli realizate de România nu sunt eligibile pentru Program: b) să încerce să reconcilieze poziţiile divergente ale Comisiei şi ale României.fie depăşeşte 0.1.2.1 a). Sarcinile Organismului de conciliere sunt următoarele: a) să examineze orice problemă la care se face referire de către România. a cărui adresă va fi notificată României în comunicarea respectivă. ca urmare a prevederilor art.2.1 a).1. care primeşte notificare din partea Comisiei conform prevederilor sub punctului 9.

2. Membrii Organismului trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle în mod independent. Subpunctul 9.3.1.1. 9.2. Raportul la care se face referire în subpunctul 9. cvorumul fiind de 3.3. Nici un membru nu poate să ia parte la lucrările Organismului sau să semneze un raport.3. în cazul în care este propusă decizia de lichidare a conturilor.3.1.1 c) trebuie să stabilească motivele pentru care poziţiile nu pot fi reconciliate.1 c). rapoartele trebuie să fie adoptate de majoritatea absolută a membrilor prezenţi. Subpunctul 9. 9. Secretariatul Organismului trebuie să fie asigurat de personalul Comisiei. . dacă într-o funcţie anterioară a fost personal implicat în problema supusă concilierii.2. Organismul trebuie să conducă investigaţiile cât de prompt posibil. Fără a prejudicia prevederile subpunctului 9.2.1.4. Ele trebuie să fie înregistrate de secretariat. bazându-se pe evidenţa din dosar şi pe o audiere corectă a Comisiei şi a autorităţilor naţionale în discuţie. 9.Comisiei. Dacă în termen de 4 luni de când a fost supus un caz Organismul nu a reuşit să reconcilieze poziţiile Comisiei şi României. Secretariatul Organismului trebuie să confirme primirea cererii de conciliere.4. Raportul elaborat în limita de timp stabilită trebuie să fie trimis: .3.problema este una de principiu şi priveşte aplicarea regulilor Comunităţii.2. şi . procedura de conciliere se consideră că a eşuat. 9.3. 9.celorlalte ţări aplicante. fără să ţină seama sau să .4 9.3 9. La sfârşitul investigaţiilor trebuie să le trimită raportul la care s-a făcut referire în subpunctul 9. preşedintele Organismului poate să declare cererea de conciliere ca fiind admisibilă.2.ţării care a supus problema Organismului. Rapoartele trebuie să fie semnate de preşedinte şi de membrii care au luat parte la deliberări.6.5. 9. Organismul trebuie să se întrunească la sediul central al Comisiei.

managerială ori de supraveghere. în concordanţă cu prevederile pct. şi . __________ 6) OJ L 253.4. Dacă una dintre părţile contractante nu reuşeşte să numească un arbitru într-o perioadă de 3 luni de la primirea solicitării de arbitraj.SAPARD 1. Dacă orice arbitru numit demisionează. dacă acestea nu cad de acord. accepte instrucţiuni de la vreun guvern sau organism.7 Organismele publice care au dreptul la contracte de lucrări publice .care are personalitate juridică. Tribunalul de arbitraj constituit pentru fiecare caz individual va fi alcătuit din 3 arbitri numiţi după cum urmează: . . 2. . Aceste informaţii sunt confidenţiale şi acoperite de obligaţia păstrării secretului profesional.un arbitru va fi numit de Comisie. Fiecare parte contractantă are dreptul să invoce procedura de rezolvare a diferendelor. 9. . trebuie să fie sta tul. de autorităţi locale sau regionale ori de alte organisme guvernate de legea publică. SECŢIUNEA G: REZOLVAREA DIFERENDELOR . de către preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Orice diferend între părţile contractante cu privire la acest acord. 7 octombrie 2000. care nu are caracter industrial sau comercial.care este finanţat în cea mai mare parte de stat sau de autorităţi regionale ori locale sau de alte organisme guvernate de legea publică ori este obiectul supravegherii manageriale al acestor organisme sau are o conducere administrativă. p. 5. decedează sau este în incapacitate de a acţiona.un arbitru va fi numit prin acordul părţilor contractante sau. 10 A art 2. 3. mai mult de jumătate din numărul membrilor numiţi de stat. Membrii Organismului nu pot să dezvăluie nici o informaţie primită de ei în perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Organismului. 2. un asemenea arbitru va fi numit de preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.un arbitru va fi numit de România.2. asociaţii for mate din una sau mai multe asemenea autorităţi ori organisme guvernate de legea publică. 3 şi 4 şi va avea toate puterile şi sarcinile arbitrului iniţial. 4. Fiecare parte contractantă îşi va nominaliza arbitrul în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii. organisme 14 guvernate de legea publică. Un organism guvernat de legea publică înseamnă orice organism: . care nu este rezolvat între părţile contractante. va fi decis conform arbitrajului de către un tribunal de arbitraj. 2 şi 7 din această secţiune. şi . alt arbitru va fi numit în concordanţă cu prevederile pct. 5. autorităţi regionale sau locale.înfiinţat pentru un scop precis care este în interes general.

Deciziile sale vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante. Procedura de arbitraj va fi stabilită de tribunal. Tribunalul de arbitraj va lua în considerare legislaţia relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Fiecare parte contractantă va suporta costurile propriului arbitru şi ale reprezentanţilor în procedurile de arbitraj. Toate deciziile vor fi luate prin vot majoritar de către tribunalul de arbitraj.6. ____________ *) Traducere. 7. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 5 iulie 2001 . restul costurilor va fi suportat în părţi egale de părţile contractante.