You are on page 1of 4

šR ª¨ Èq ¢ ÇòA ¢ ‚.

Ï– ÊÏô
ÒwÏÌ# ÌUÌ
awQ ÊÆJÏñ ÔÙ ÌÒÆÌ ÑÆZÈÚp ÑT…t ÔÙ BÏ ØÂôÌÚ
F†bj wDÈÚg wqfÌÒñR ÆaÑõÚ FÁòpØ> ÑUÜÙÙtµµ
A ØIqrRÊg ‚ÁI ÑUÙpÈÚI BÏ ÊÒ;Ìs ÀñÏôf ÑÆZÈÚ
zUÌhj ØHòfØ#Êg ØwDÈÚgp Øš&g ‚ÁI ÊÃBÏñ ÔPhjp
‚Ãfg ÊÌÁõÔÞñ È#šR ØIqÆHp ØIpØ ÑT…t ÀñÏôf
ÃãÞPjqq wUÒòŒUÞCq ØÙÅÆ Ö–ptp qÜÌs ÏÜR ÆòãáI A
ØÃÛÃOŒ ÜòÖô ÑÙÁIµµ
w–ÖòÑaÂôR Æq HÁgI ÑIqp Âôõqq ÊÑITÁñp ÊÃDÒñ
wqÙãÞPÍp ÊÑô‘I ÜÏg wqrPÍ ÊxOg Ö;šÅg Iƒ. ¢ È#
§ wp ¨ `Á ÌÞ[TûDµµ
IqI wqy7q ÑI Øã™Oq gw…† ÊòXRI [Áñ
w–ÖòÑaÂôR ã[‘ ãšSfDp ÑqòŒ D’ñq D{ ØÑIq Jg Jh
ÊJÌ# òŒaÁøUq D ÏUh [R aÁøg ÒJg Jg Ñr ÔÙ
ÈJ bf ÃDVfDµµ
Æ –q w–ÖòÑaÂôR ØõÁÁgq Ò` Áf ÊÃRTg gw…Öñq
wØWÅ ÑÀñqI ÔÙ ÀñÁÌs Jg ÁÃÂô Æò™Ù; fŒDµµ
Üôfjq ÃlÏòfjq ÑòØÆñU zRUhU ÊÂqU Ôq. Iƒ. ª¥
È#. ª¢ wp ª£ `Á wÏô wqÙÔÙyjÀñ wRU ÊRTjÀñ gõÙñ
Öq gw…Öô Aj pg Ï;Æñq UÁ Ô”Í# ÒÃUÞg ØHòÊDš ;[R
ÁHqI ØÁI CDµµ
[ñU èÁøU ÔÙ ÜCgŒ Æj ÊCÒ ÃDwzÌ# Iƒ. £ È#
«¨ wp «© C ÑÀñõÚ' Ø–Oz Æ' `RŒ' ßõ' Æôg' Ôq' ØÁI
Ñq pjÀñ aÁøpDµµ Ñq ÃÛÃOŒ ØÌãÞÅ ØÑI †RŒj
ÃBpjq ØHòy ÑÙÁIµµ [Æñ Øw–ÖòÑaÂôR ZD ''[Na
w–ÖòÑaÂôR ÁØõÂÏ Da'' D`Í qáñA ÁBÏ ØõBj w–ÖòÑaÂôR
[R`Í Ï wqÁ w–ÖòÑaÂôR ØÌgÅãÅã ÂafIp `Áá•
Ïp ÊÑqÏgp Ê;[R ÁÁÃÏ ÀñÁñ ØÁÃÏñgq ØHÏT ØÏÜNgq
ØHÅT [R ` ÑICz ÊÃBÏñ ZÁñ wqÁ ÊÑq ÑyDÏfjq
ÑIÏq ã™OŒjqq ÃHáÏñ ÊÛpDµµ
gqÊòÌ pUq ØÌÃÁÒgÏ wqÙBÏ ÏÊòØ# pU ÔÙ ÏÏõÝ
ÒÌH Üah ÊMUg Èq Uš ÏÏõÝ gÜÁÊ™Áj ÊHÁg wؽÓ
Øw–ÖòÑaÂôRq ZD ÆòŒUÌCD; ØÏÏõÝ qÜñL Ñõ“ ÑT” H[
ÁaV gw…Öñq Êša[ ÑUÌCD< ØÏÏõÝ Æj ÊÒ` ýIp áÁøg
ÌÔUÏ Òzþ ÃqÜÍ ÊÃÃÁU ÔÙ w–ÖòÑaÂôR ÊHDÈTÍp
ÒDa ÊHÖpÍ w–ÖòÑaÂôR [R aCûÍ Ã[Æ;Ì# ÁòÔÜCÍ
jCûDµµ
wsU ÔÙ PTjq ÃÁU aÁq ÌÃDzÌpD? PTjqqU
ÃRIÅpD? ÒUAÌfjqp ÒÑÞòÑfjq ÊqU ÁÃÃÁU šÅg
wŒÙÅ–q Ïq? ''Ï– ÊÏô'' Ïp ws Hqp Iq wqÙBq ÌÅÌq
ÒÖòA ‚ÁI †`†qÒô lÞòÑg ÌÔ–Ùq ÃDyI LP ÁÃLPg
wq™Ù;µ Ô٠Ú< Ì–`Pg ÃSš apÈðRšp ÔÙ w–ÖòÑaÂôR
Êôg aqÃÁU ÃDyI Ï wCÁÀñµµ
ÂõRŒ [ñU èÁøU ÁÜCgŒ Æj ÊCÒ ÃDwzÌ#
Iƒ. ¤ È# ª¨ C ''ÏÜR –q ÒpqÌ Öq ÊIrRÊg ÜòÖô ai
TBq ÀñDÜòÖô ÊÃDyI ÏÜR ÌãCÜò agBÏñ ÃDyI Ï'' aCûDp
w–ÖòÑaÂôR ØHòÔÙq ÏÜR HÅ– ÞÊ[apDµµ
;Q ÜñØ# ÊÖòA `Áþg TIqfg ÊÖôp HÆPj
ØIqÆHp ØIpØ Ê™I ÑÆZÈÚ ØBÏ ØÂôÌÚ ÒÌH
ÃqȚȚp Ò` ØF†a wDÈÚg Üñ ÆòBq ØÑHôOy Ãq–Lg
ŒÙÅÜ ØÌÈÙÆp RmPÎô ØÌJCÊg ÑãëáI ÌÃDyjq ŒUÙÆÌp
ØTÊ w–ÖòÑaÂôR ØHòÔÙ ØÌÈÙÆ Ì–`R Ïµµ
ØwÏÐÚA ÔÜriÍÚq wDÈÚg ØHòÃÁÒÌ ØÑHôOyqq
Ãq–Lg ai TBq ''Ï– ÊÏô'' aÁq ØIpUÊq Ø‚ÁI F†bj
UÁBÏ HqsI Æ w’ñq wqòÖÅ• HTÆÊòŒ ÌÆšÌðDµµ
ØHÌÝU Ôq. Iƒ. ¥ È# ¤ aqÃÁÒÌ ''ØHòŒ†Ïñ aâñ‚q
pÍ Ãìppgq ŒÜsÁñp'' CDµ ÁwÏÐÚA ÔÜriÍÚq ØÙÅÆ`Íq
Üñgp UZ ÑUÊq ap†qCÍ Ñá&q ÙUf wpÜsÁqµµ
ÊòBqI ÊÙÅÈ# ÂÖq ai ÑÞ[HÍIµµ ''Üôfjq
ÃlÏòfjq ÑòØÆñU zRUhU j–R ÁÙÅÆÊg ÔqHjÀñ Áj–N
ØHòŒUãDÜq yDÆ™jÀñg Âò wTg Ãñ[ agÁñg Iq
Þ[ÃõD aCûDp ÂÖpjq w’jqq ÒÃÖR•g •R ÃBq ÑÁÊgµµ
ÂõRŒ èÁøU ÔÙ SHô Æj Êëã ÃDwzÌ# Iƒ. ¨
È#.ª§ ÑaÅq wqqÒaR ÑaÅq ÃÒP aqÈÊD ÒzRUhU •R ÑaÅq
ÔPYj Ïq CDµµ
IqI wqy7q ÊU;P ÌÜtÌq ÑaÅq j–PÍq ÁÃyãD
`qjD ÊŒÁqÊg BÏq Aq wqÙ PÎôD wq` ØHòŒÏ`q q•
̼rg ØHòŒÏTÁg Œ™q ÔÜpjqq Ñ[Hjq ÊãÈÙ ÃÞq
w’jqq aqÖÅ•Ág [ñU õÚg ÊÆÃñR ´ª¡ È#.© C ''ÊÌÏ
Áj–ÅujI ÆÞ ìÈ#I ÁÖÁ‚ÁI rPD'' ŒÁq á• Òã™OŒjq
Êwš; wqÙIpÜt ØÌÅ•ÜÞ ÏµµÊÃìÂã ›ÊògI Iƒ. ¤ È#. §
Ù–J ÒÜqÖaA ÒÂagA Iìõgq Uš IìõgI ÊÃáÔgA ÜòÖô
ÊÜqÖaF ÑgÖq ÒÙÀI ÿgAq ÑgÃDU w–ÖòÑaÂôRI Üá ÊÅÒÌ#q
ÒÑqÌ ÑÃDUI CDµµ
w–ÖòÑaÂôR ÊšÊÊñ ØÄP fC[ Fqî q• Ìq‘Êg
ÆòãRU ''Ï– ÊÏô'' aÁq fC[ ÂÖq ÌÆIhq ÑÀñÏñÏñ ÊCs Êôg
ØHãRU ÖÁ‚ÁHõÚ ØBÏ Ã†Üa ÃÆaÆap ØHp Fqî HÏì
Ü`pDµµ
ÒwÏÖòA Êq• ÒÌßãÁÈ#g ÌRã ØHòÜÐ#g ÊJgp
XÅg C ŒÁñg Ôqñp ÆôÌð Fîq XH–Áô ØÙI wq` ÆòŒÏÊñ
ÊÊÒñCjqI Þaf wq` Ñqqã•Íµ ÔÜq w`yjÀñq œÓÌ#p
õf Ê‚ÁI ÖñOŒ wŒUÌ•` UÁ BÏ ÑaÅq ÔÙ ã™OŒjq
wqœA ''Ï– ÊÏô'' Ïpµµ
ÂõRŒ [ñU èÁøU ÔÙ \SqhU Æj ÊCÒ ¢s
ÃDwzÌ# Iƒ. ¥ È#. « ''wq–òA w–ÖòÑaÂôR Ês wqÙHòHÁ UÁ
zRUhU ÃDwzÌuj Ïq Òw–ÖòÑaÂôR •R fÅÈ# aÁq UÁ zRUhU
wqÁIpÁq'' CDµµ
UÁÖòA ÊØÊôÌzRUÌÚŒÏñp ÊØ{HòÏòÌÚ ŒCjÀñg Ñ`hj
aâñÕq èèTg [ñTq ÃÏ{Tg zÊñPq yApgp åUÌSj IACjÀñqp
œÓfjÀñq ÔÙ ã™OŒjÀñ ÊHÆHg HqsI Æ ''Ï– ÊÏô'' wŒÁ
ÁÌ—ñg ÔÜrj ØHfÞ; w’ñq ÒÃÖR•g wqŒÈðRš ÂõRŒõÚ
–ôfjÀñq wqgÔÞñ ÊÜôf ÊÑòØÆñU zRUhU UI wŒTÆaÒñ
ÒPTjÀñ ÊÃÛÃR ÊÌiÁ ÃÞq ÑUÌõìx wqòÈšD F†Êñq
wqgÈÆ[Æñgp ÊØÊÒñÁñ ÃLõƒgÏgq wqòÒ;D wqfÙRÜñ [R
` ÊBÏ ÊÄPõÚg Üôf w–ÖòÑaÂôR UI wÞZÁÀñµµ
ØÌÈÙÆñg Ñ`hijq Áj–Åuj w“ wqòÖÅ•
ÊHòÞÈ#Êg ÜòÖô ÀñÁñ Ø[à ьhiÍq ÖÊô ''@IT ÁøHò
Á@IT Æ ÜôÞñ Ï ÁÑq Æ ÇzÃñ Ï'' ØHòÁq Þ[TÁñ
ÊÖòA ÃÄÅg ØÌiCjÀñq wØÆÏÖPjÀñ ÔÜq w`yjÀñ ØÌÏaqq
q• ÑqÆñDq wŒÁñ ØHò½Àñgq ÔÜriÍÚqq ÜòÖô TqÆÞ
ØÑq Èq È#RU' IT" wp wPg I–`jqq õ• wqy7 ÊòBq ÑUÊq
ÊÃÁÜU D`jqq Ò—pÍ TpR[ D[Vp œÓfÍq wqqÅÍ
Êq• Ìß;DÈ `ÁÈ#g F†bj UI wHâpÁÀñµµ
[Rfp IFÅÌ# Iq ÜòÖôI ÊòBq ØH˜ÙÁ ÃÂO
ÑICyÍÚq IFCjqqp ØÔÜriÍÚqq D[V ÆIh ÊIFÅg ‚Ïñ
wqòÃÁÒfÍ ÃDyI ãZñ ÀñqDqµµ
ÑHôq