You are on page 1of 7

Apriko u kauli u e a

Prunus armeniaca

Pirm spieduma, auksti spiesta e a no organisku apriko u kauli u mande veid gajiem
kodoliem.
Izcelsme: Eiropa.
Bag ta mononepies tin taj m (ole nsk be) un polinepies tin taj m (linol nsk be), A
un E vitam niem. Piem rota gan ermenim, gan sejai. Ide la sausai un grumbainai
dai, kr ma viet noguru ai, nespodrai dai. Ies cas, neatst jot taukainas
p das. L dz gi k saldo mande u e a, ide la b zes e a aromterapeitiskaj m
mas
m.

Arg nijas e a

Argania spinosa

Pirm spieduma, auksti spiesta e a no arg nijas


koka aug u kodoliem.
Izcelsme: Zieme frika.
oti pl sto a, ar vieglu lazdu riekstu gar u, bag ta
ar du atjaunojo m neaizst jamaj m tauksk b m
( pa a ar to, ka satur gan linol nsk bi, gan
ole nsk bi) un E vitam nu (antioksidants), t dej di
kav das noveco anos. Perfekta sausai un nobriedu ai dai atjauno t s
elast bu un tvirtumu. Veicina das atjauno anos apdegumu gad jum . Stiprina
sausus, l sto us un nespodrus matus, atgrie ot tiem
sp dumu. Stiprina l sto us nagus.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu teriskaj m e m
mas ai vai das kop anai uz perfekti att r tas das. K
matu masku: uzkl j matu galiem vai vis matu garum ,
patur 30 min tes, tad izmazg .
2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA

Asinszles ea
Olea europaea / Hypericum perforatum
Svaigi bioloisks asinszles ziedi mrcti
aukst spieduma bio olve, pc tam filtrjot
atdalti.
Izcelsme: Eiropa.
Ea tri iescas, mkstina prsauotu du, efektvi mazina ts sausumu, bagta ar E
vitamnu antioksidantu, kur neitraliz brvos radikus, sargjot nas no to
bojjumiem. Olveas du atjaunojos pabas un asinszles spcg apdegumus
dziedjo iedarbba padara o par labko eu pc sauoans. Teicama jutgai
un kairintai dai (lietojot zdaiiem pret autibiksu radtajiem apsrtumiem,
ieteicams to ataidt papildus kd augu e).
Lieto vienu pau vai kombincij ar augu teriskajm em masai vai das
kopanai uz perfekti attrtas das.
Uzmanbu: t k asinszlei piemt fotosensitvas pabas, pc eas lietoanas
nedrkst uzturties saul!

Gurenes ea
Borago officinalis
Pirm spieduma, auksti spiesta ea no
bioloiski audztas gurenes sklm.
Izcelsme: Vidusjras reions, Eiropa,
Ziemefrika.
Bagta ar gammalinolnskbi, A, D, E, K
vitamniem, kas pieir tai spcgu atjaunojou
iedarbbu. Noguruai, vitalitti zaudjuai,
grumbainai dai ea atgrie elastbu, tvirtumu,
tonusu; perfekta mitrinanai un bojtas
epidermas atjaunoanai, mkstinanai. ir
viena no galvenajm em, kas kav
grumbu veidoanos.
Lieto vienu pau vai kombincij ar augu
teriskajm em masai uz perfekti attrtas
das.

2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA

Jojoba e a

Simmondsia Chinensis
Pirm spieduma, auksti spiesta e a no
biolo iski audz tu jojoba aug u s kl m.
Izcelsme: Centr l un Zieme amerika.

Ja pavisam prec zi, tad jojoba e a ir idrs


vasks, augstu v rt ts aromterapij . Regul ,
l dzsvaro matu un galvas das tauko anos, baro sausus matus, atgrie sp dumu un
elast bu visiem matu tipiem. T k p c uzb ves oti l dz ga das sebumam, jojoba
e a ir perfekta das lip du aizsargsl n a stiprin anai, k ar taukainas,
problem tiskas das l dzsvaro anai, p rm r gas tauko an s mazin anai.
Mitrino , vitaliz jo , pretgrumbu un m kstino iedarb ba padara to par teicamu e u
sausai un nobriedu ai dai. E a kav mitruma iztvaiko anu un stimul elast na sint zi
dzi ai das atjauno anai.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu teriskaj m e m mas ai vai das
kop anai uz perfekti att r tas das. K matu masku: uzkl j matu galiem vai vis matu
garum , patur 30 min tes, tad izmazg .

Kli

er u e a

Olea europaea / Calendula officinalis

Svaigu organisko kli er u ziedlapi as m rc tas


organisk ol ve , p c tam filtr jot atdal tas.
Izcelsme: Eiropa.
Delik ta, maiga, perfekta jut gai un maigai dai
(piem ram, z dai u), k ar sausai un sakairin tai
dai. Apvieno sev ol ve as atjaunojo s, du
m kstino s un barojo s pa bas un kli er u
dzied jo o iedarb bu. Atjaunojo a, dzied jo a,
toniz jo a, nomierino a. Remd kairin jumus,
dzied apdegumus un saules apdegumus.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu teriskaj m e m mas ai vai sejas das
kop anai uz perfekti att r tas das.
2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA

Makadamijas riekstu e a
Macadamia integrifolia

Pirm spieduma, auksti spiesta e a no


makadamijas riekstu mande veid gajiem
kodoliem.
Izcelsme: Austr lija.
Makadamijas e u tradicion li izmanto k du
atjaunojo u e u. Bag ta ar mononepies tin taj m tauksk b m ole nsk bi un palmitole nsk bi. Ole nsk be ir das sebuma sast vda a,
t d makadamijas e ai piem t nu
aizsardz bas sp ja. Ole nsk be ir iedarb gs antioksidants, kas kav das
noveco anos. Ieteicama sausai un jut gai dai, striju, plais jumu, r tu
mazin anai. Pateicoties pl sto ajai tekst rai, tri ies cas d , neatst jot taukainu
saj tu t d piem rota k dienas e a.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu teriskaj m e m mas
kop anai uz perfekti att r tas das.

ai vai das

Mande u e a

Prunus amygdalus dulcis


Pirm spieduma, auksti spiesta e a no
organisk m saldaj m mandel m.

Izcelsme: Vidusj ras re ions.


Bag ta tauksk b m, A un E vitam niem.
M kstino a, mitrino a, barojo a, atjauno das
elast bu. tri ies cas, neatst jot taukainu
saj tu. pa i ieteicama sausai un jut gai dai, ekz mas skartai, s rsto ai vai
aps rtu ai (pamperu izsitumi) dai, z dai iem. Efekt va grima no em anai.
Rekomend ar sausiem, vitalit ti zaud ju iem matiem.
Nav ieteicama cilv kiem, kas aler iski uz mandel m (riekstiem).
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu teriskaj m e
kop anai uz perfekti att r tas das.

2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA

m mas

ai vai das

Me roz u e a

Rosa mosqueta ou rubiginosa

Pirm spieduma, auksti spiesta e a no


me roz u s kl m.
Izcelsme:

le.

e a saglab jaun bu. Bag ta polinepies tin t m tauksk b m, t d v dai vit li


nepiecie amus elementus. Ieteicama sausai,
noguru ai, nespodrai dai. Bag ta ar A
vitam nu, e a labi pal dz ar pret r t m un
apdegumiem. Lietojama k maigs dienas un
nakts kop anas l dzeklis sejai un rok m,
padara to du m kstu, elast gu, kav t s noveco anos un pigment cijas veido anos,
atjauno tvirtumu.
Lieto vienu pa u, at aid tu 10% koncentr cij k d cit augu e , vai kombin cij ar
augu teriskaj m e m mas ai vai das kop anai uz perfekti att r tas das.

Naktssveces e a

Oenothera Biennis

Pirm spieduma, auksti spiesta e a no


biolo iski audz tas naktssveces ziedu s kl m.
Izcelsme: Eiropa, Zieme amerika.
Bag ta ar E vitam nu un polinepies tin taj m
tauksk b m atjauno nu membr nas,
kav das noveco anos. Ide la sausai un
nobriedu ai dai. E ai piem t m kstino as,
atjaunojo as, vitaliz jo as, noveco anos
kav jo as un pretgrumbu pa bas. Mitrina un
aizsarg visu tipu du no vides nelabv l g s
ietekmes, atjauno matu un nagu vitalit ti un skaistumu.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar cit m augu e , vai ar augu teriskaj m e m
mas ai vai das kop anai uz perfekti att r tas das. K matu masku: uzkl j matu
galiem vai vis matu garum , patur 30 min tes, tad izmazg .

2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA

Sezama e a

Sesamum indicum
Pirm spieduma, auksti spiesta e a no organiska
sezama s kli m.

Izcelsme: frika.
Bag ta gan mono-, gan poli-nepies tin taj m
tauksk b m un E vitam nu, e a ir barojo a un
noveco anos kav jo a. E a tri un dzi i ies cas
d , t d ir perfekta epidermas atjauno anai,
aizsardz bai, mitrin anai. Nov r das
lob anos. Ieteicama boj tai un kairin tai sejas
dai vai oti sausai erme a dai; stiprina matus un nagus.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu teriskaj m e m mas
kop anai uz perfekti att r tas das.

ai vai das

V nogu kauli u e a
Vitis vinifera

Pirm spieduma, auksti spiesta e a no biolo iski audz tu v nogu kauli iem.
Izcelsme: Eiropa.
Pateicoties augstajai E vitam na un polinepies tin to omega 6 tauksk bju
koncentr cijai, e ai piem t antioksidantu,
pretnoveco an s, remd jo as pa bas.
Izsmalcin t e a m kstina, baro un pal dz dai
saglab t mitrumu visas dienas garum . E a
tri ies cas d un izmantojama gan erme a,
gan sejas kop anai t tri ies cas, toniz un
atjauno tvirtumu, pal dz mazin t acne
izpausmes.
Lieto vienu pa u vai kombin cij ar augu
teriskaj m e m mas ai vai das kop anai uz perfekti att r tas das.
2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA

das tipam atbilstoas eas izvle:


Normlai dai:
Pamateas: mandeu, aprikou, vnogu kauliu, makadamijas
Pievienojamas: jojoba, naktssveces, gurenes
Sausai dai:
Pamateas: mandeu, aprikou, jojoba, olvu, makadamijas, argnijas, asinszles
Pievienojamas: gurenes, naktssveces, jojoba
Taukainai dai:
Pamateas: mandeu, aprikou, vnogu kauliu, sezama
Pievienojamas: gurenes, naktssveces, kokosriekstu
Nobrieduai dai:
Pamateas: aprikou, gurenes, makadamijas, argnijas
Pievienojamas: naktssveces, merozu, jojoba

2009 Bioteka & Cintamani Baltic SIA