You are on page 1of 1

˜ Û˘Óı¤Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Ú

: ¶Ò ÔÙ¿Û
∂¡√∆∏∆∞ 16 ÂȘ;
¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 34 µÚ›ÛΈ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÊÚ¿ÛÂˆÓ (√ÓÔÌ·ÙÈΤ˜, ƒËÌ·ÙÈΤ˜, ¶ÚÔıÂÙÈ-
Τ˜ Î·È ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ºÚ¿ÛÂȘ) ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Î·È Ù·
Áڿʈ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÌÔ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·:

ŒÍˆ „ÈÏfi‚Ú¯Â. ∏ ÛfiÌ· η›ÂÈ, Ô ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ›Ûˆ ·’ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔ˜. ∞ÓÙÈÁÚ¿-
ʈ ÛÙÔ ÚÈÁˆÙfi ¯·ÚÙ› ·’ ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi Ì·‡ÚÔ ‚È‚Ï›Ô. ª˘Ú›˙ˆ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. √ ÁÏfiÌÔ˜ ʈٛ-
˙ÂÈ ·ÛıÂÓÈο ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ∞ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÌÔχ‚È ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ŸÛ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, Ù·
·Ú·Ï›ˆ. √ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘
Â›Ó·È ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜. √‡Ù ÌÔÚÒ Ó· ÚԂϤ„ˆ fiÙÈ ı· ¤ÏıÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ı· Ì˘ıÔÔÈ‹Ûˆ
ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ.
ª¿Úˆ ¢Ô‡Î· ∞’ ÙÔÓ ¯˘Ìfi ÙˆÓ ·Ì˘Á‰¿ÏˆÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡

16.3 ∆· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ

∞. •Â¯ˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜

ªÂ ÙË ƒËÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô µÚ·Û›‰·˜:


√ µÚ·Û›‰·˜… (∞) ÎÔÈÌ¿Ù·È (ƒ‹Ì··ÌÂÙ¿‚·ÙÔ)
√ µÚ·Û›‰·˜… (µ) ‰È·‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô (ƒ‹Ì·ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi + ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ)
√ µÚ·Û›‰·˜… (°) Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ (ƒ‹Ì·Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi + ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ)
√ µÚ·Û›‰·˜… (¢) ‰›ÓÂÈ ÁÏ˘Î¿ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘
(ƒ‹Ì·‰›ÙˆÙÔ + ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ + ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ)

185