You are on page 1of 2

˜ Û˘Óı¤Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Ú

: ¶Ò ÔÙ¿Û
∂¡√∆∏∆∞ 16 ÂȘ;
¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 34 µÚ›ÛΈ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÊÚ¿ÛÂˆÓ (√ÓÔÌ·ÙÈΤ˜, ƒËÌ·ÙÈΤ˜, ¶ÚÔıÂÙÈ-
Τ˜ Î·È ∂ÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ºÚ¿ÛÂȘ) ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Î·È Ù·
Áڿʈ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÌÔ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·:

ŒÍˆ „ÈÏfi‚Ú¯Â. ∏ ÛfiÌ· η›ÂÈ, Ô ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ›Ûˆ ·’ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔ˜. ∞ÓÙÈÁÚ¿-
ʈ ÛÙÔ ÚÈÁˆÙfi ¯·ÚÙ› ·’ ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi Ì·‡ÚÔ ‚È‚Ï›Ô. ª˘Ú›˙ˆ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. √ ÁÏfiÌÔ˜ ʈٛ-
˙ÂÈ ·ÛıÂÓÈο ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ∞ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÌÔχ‚È ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ŸÛ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, Ù·
·Ú·Ï›ˆ. √ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘
Â›Ó·È ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜. √‡Ù ÌÔÚÒ Ó· ÚԂϤ„ˆ fiÙÈ ı· ¤ÏıÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ı· Ì˘ıÔÔÈ‹Ûˆ
ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ.
ª¿Úˆ ¢Ô‡Î· ∞’ ÙÔÓ ¯˘Ìfi ÙˆÓ ·Ì˘Á‰¿ÏˆÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡

16.3 ∆· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ

∞. •Â¯ˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜

ªÂ ÙË ƒËÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô µÚ·Û›‰·˜:
√ µÚ·Û›‰·˜… (∞) ÎÔÈÌ¿Ù·È (ƒ‹Ì··ÌÂÙ¿‚·ÙÔ)
√ µÚ·Û›‰·˜… (µ) ‰È·‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô (ƒ‹Ì·ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi + ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ)
√ µÚ·Û›‰·˜… (°) Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ (ƒ‹Ì·Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi + ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ)
√ µÚ·Û›‰·˜… (¢) ‰›ÓÂÈ ÁÏ˘Î¿ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘
(ƒ‹Ì·‰›ÙˆÙÔ + ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ + ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ)

185

∏ ™ÔÊ›· ·fiÎÙËÛ ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ. √ ı›Ԙ ÌÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È.¯. ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ٷ ·Ô- χو˜ ··Ú·›ÙËÙ·! √ µÚ·Û›‰·˜ + ÎÔÈÌ¿Ù·È. √ µÚ·Û›‰·˜ + ‰È·‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. µ. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ÙÚˆÁ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. 2. °. ∞Ó ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. √ µÚ·Û›‰·˜ + ‰›ÓÂÈ ÁÏ˘Î¿ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. ∏ ˆÏ‹ÙÚÈ· ‹ıÂÏ ӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘Ú›· ¢·Ó¿Ë ¤Ó· ··›ÛÈÔ ÊfiÚÂÌ· ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ¡ÒÂ. ∏ ª·Ú›· ·ÁfiÚ·Û ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ· ·fi ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¯Ù˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Ô µÚ·Û›‰·˜) Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔ ·fi Ù· ›‰Ë ƒËÌ·ÙÈ΋˜ ºÚ¿Û˘ (∞. ÙfiÙÂ Ë ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ϤÁÂÙ·È Â·˘ÍË̤ÓË: √ ı›Ԙ ÌÔ˘ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ Úˆ›. ¿ Û Ș Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó ı ¤ Ùˆ ÊÚ ™ ˘ ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ï‹ √ÓÔÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË – ÀÔΛÌÂÓÔ (. ÙfiÙ ̷˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË. 186 . √ µÚ·Û›‰·˜ + Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ∏ ˆÏ‹ÙÚÈ· ‹ıÂÏ ӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘Ú›· ¢·Ó¿Ë ¤Ó· ÊfiÚÂÌ·. ·ÏÏ¿ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ϤÍÂȘ) ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì·˜. 4. √È Ï¤ÍÂȘ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ¢). ∞Ï‹ ÚfiÙ·ÛË + ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› = ∂·˘ÍË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 35 µÚ›ÛΈ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Â·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜: 1. 3. ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ (‰ËÏ·‰‹ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜. Ì·˜ ̤ÓÂÈ Ë ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË. √ º¿Ó˘ ‹Ù·Ó ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜.