You are on page 1of 6

Cicle: INICIAL

1er trimestre
Unitat Didàctica: SKELETON
Nº Sessions: 1

PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ PROPOSTES MILLORA


• La UP és significativa per l’alumnat i té elements motivadors que Sí que és significativa i l’esquelet és un element molt
Justificació de la UP incentiven els aprenentatges? motivador (recordar en el cas del J _ _ _, un nen
• Promou l’aprenentatge d’aspectes clau que possibiliten la normalment desmotivat i amb dèficit d’atenció, que
transferència de coneixements en múltiples contextos? va continuar preguntant per l’esquelet durant molt de
temps).
• Planteja un treball global que permet interrelacionar coneixements de
diverses àrees? Planteja un treball global i permet interrelacionar
coneixements de diverses àrees: ciències naturals,
• Facilita aprenentatges de tipus competencial que impliquen la
anglès...
resolució de les situacions que planteja el món físic i social en la vida
quotidiana? I té un plantejament prou obert per donar possibilitats
• Contribueix a crear en els alumnes estructures mentals bàsiques que de progrés a tots els alumnes: tothom va dibuixar el
permetin estructurar futurs aprenentatges? seu esquelet.

• Té un plantejament prou obert per donar possibilitats de progrés a tots No tinc propostes de millora en aquest aspecte.
als alumnes independentment del grau d’assoliment de les
competències que hagin adquirit prèviament?
PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ PROPOSTES MILLORA
• Com afavoreix la competència comunicativa lingüística i audiovisual? Els alumnes s’expressen lingüísticament (en llengua
Contribució de la
• Quins elements aporta per a l’adquisició de la competència artística i catalana i anglesa), aprenen a observar i representar
UP a l’assoliment (competència artística), a conèixer i interactuar amb
cultural?
de les el món físic (consciència del propi cos), i a respectar
Competències • Com es planteja el tractament de la informació i la competència i valorar el treball dels altres (competència social i
Bàsiques digital? ciutadana).
• Què aporta a la competència matemàtica?
La competència d’aprendre a aprendre crec que
• En quin grau pot fer avançar la competència d’aprendre a aprendre? seria present a tota l’activitat, durant la qual molts
mites dels alumnes van caure, i van veure estimulat
• Com s’incentiva l’autonomia i la iniciativa personal? el seu interès per la recerca.
• Com incideix en el coneixement i la interacció amb el món físic?
El que s’hauria de millorar és poder trobar de
• Com estimula la competència social i ciutadana? manera explícita aquestes competències a la unitat
didàctica.

Contribució de la • Quina és l’àrea/es principal i quines altres àrees hi estan implicades?


UP a l’assoliment de L’àrea principal és la de Visual i Plàstica, però també
• Quines competències pròpies de l’àrea o les àrees implicades en la estan implicades la de Llengua anglesa i la de Medi.
les Competències
UP es desenvolupen?
d’àrea/es En la unitat didàctica s’haurien d’assenyalar
específicament quines competències de cadascuna
de les tres àrees implicades es desenvolupen.
PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ PROPOSTES MILLORA
• Estan fonamentats en els objectius generals i les Cb de l’etapa? El nivell d’exigència és suficientment alt per a
Objectius
• Estan fonamentats en els objectius específics i les Cb de l’àrea/es? estimular l’aprenentatge dels alumnes que ho
d’aprenentatge necessitin.
• Estan ben formulats? Són concrets? Descriuen conductes observables
lligades als criteris d’avaluació? Però, a la vegada, els objectius són prou flexibles
per a facilitar que tot l’alumnat pugui aprendre en
• El nivell d’exigència és suficientment alt per estimular els
funció de les seves possibilitats. Pot ser que,
aprenentatges? precisament, aquesta flexibilitat provoqui un
• Estan per sobre de les possibilitats d’assoliment de tot l’alumnat? problema d’indefinició com a contrapartida.

• S’adeqüen a les exigències del curs o nivell? Per això, els objectius haurien de ser més concrets, i
formul·lar-se millor, perquè tot i que de manera
• Faciliten que tot l’alumnat pugui aprendre en funció de les seves
implícita es presuposa aquesta flexibilitat, s’hauria
possibilitats? d’explicitar una gradació de diferents nivells (per tal
• Tenen una gradació que permet diferents nivells d’assoliment segons de poder identificar les conductes observables amb
les característiques personals de l’alumnat? els criteris d’avaluació).

• Permeten considerar les adaptacions curriculars de l’alumnat, si


escau?

• La selecció de continguts és coherent amb la proposta d’objectius? Els continguts inclouen aspectes procedimentals
Continguts
• Ajuden a assolir els objectius previstos? Faciliten els aprenentatge basats en l’observació, la manipulació, faciliten que
esperats? els coneixements es tradueixin en actituds i accions
quotidianes (tots tenim a dins un esquelet, nens i
• Inclouen aspectes procedimentals basats en l’experimentació, el nenes, persones i vertebrats....), són adequats al
treball de camp o la manipulació? nivell inicial, i són molt significatius: estan relacionats
amb la vida quotidiana i les experiències i els
• Faciliten que els coneixements es tradueixin en actituds i accions
interessos de l’alumnat.
quotidianes, tant individual com col·lectivament?
• Són rellevants des del punt de vista de l’àrea/es implicades? En aquest aspecte, només es podrien fer propostes
de millora que aprofundissin en la mateixa línia de la
• Són adequats pel curs o nivell corresponent? UD, ja que està ben plantejada, i potser lligar millor
els continguts amb els objectius (que no estan
• Són significatius per a l’alumnat? Estan relacionats amb l’actualitat, la
suficientment definits).
vida quotidiana, les experiències i els interessos de l’alumnat?
• Són adequats al moment maduratiu i nivell d’aprenentatge en que es
troben els alumnes?
PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ PROPOSTES MILLORA
• La previsió d’activitats és adequada per a l’assoliment dels objectius Les situacions i estratègies d’aprenentatge
Situacions i previstos? Faciliten l’aprenentatge dels continguts? connecten amb els interessos del l’alumnat i
estratègies
• Connecten amb els interessos de l’alumnat? Parteixen d’interrogants o parteixen de preguntes (ears! he/she doesn’t have
d’ensenyament i
de la formulació d’hipòtesis relacionats amb fets reals, amb problemes any ears! why?) per tal de que formulin hipòtesis.
aprenentatge quotidians o d’abast significatiu per a l’alumnat?
Es contemplen, a més, diferents tipus d’activitats:
• Es contemplen diferents tipus d’activitats: presentació i motivació, presentació i motivació, instruccions, treball
avaluació inicial, anticipació, ampliació, reforç, síntesi i conclusió, etc.? individual, exposició de treballs i avaluació final. No
Situacions i es té en compte una avaluació inicial, però tampoc
estratègies • Les activitats són prou obertes perquè pugui participar-hi de forma
és imprescindible en aquesta activitat.
d’ensenyament i activa tot l’alumnat? Afavoreixen un model inclusiu d’atenció a la
diversitat? Les activitats són prou obertes per a què participi
aprenentatge
• S’utilitzen estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques tothom de manera activa: afavoreix un model inclusiu
variades per donar resposta a les diferents capacitats, ritmes i models d’atenció a la diversitat. Però no s’han programat
d’aprenentatge de l’alumnat? S’han programat activitats amb diversos activitats amb diversos nivells de dificultat.
nivells de dificultat?
No es complementa el treball individual amb el
• Complementen el treball individual i el treball cooperatiu, facilitant que treball cooperatiu (perquè ja hi han moltes altres
els companys/es s’ajudin entre sí? activitats de l’àrea en el qual sí es fomenta), però sí
que es potencia el treball autònom, la responsabilitat
• Es potencia el treball autònom, la responsabilitat i la iniciativa creativa?
i la iniciativa creativa.
L’alumnat, en algun moment, ha de prendre decisions sobre què i com
aprendre? De manera específica no s’ajuda a desenvolupar les
• Ajuden a desenvolupar habilitats d’esforç, treball i estudi? habilitats de l’esforç-treball-estudi, ni tampoc es
promou l’ús de les TIC i mitjans audioviuals, però no
• Promouen l’ús de les TIC i mitjans audiovisuals en tasques adients? és una tasca adient per això.
• Fan que l’alumnat reflexioni sobre el que fa, ho raoni i ho comuniqui?
El treball previ amb l’esquelet permet que l’alumne
• Permeten que l’alumnat doni respostes obertes, plantejant dubtes per plantegi dubtes per anar reelaborant el coneixement i
anar reelaborant el coneixement i siguin conscients que estan siguin conscients de què estan aprenent.
aprenent?
• Fan que l’alumnat treballi en situacions on pugui aplicar amb eficàcia
allò que aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i
resolució de noves situacions posant en pràctica els valors i les
normes de convivència?
PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ PROPOSTES MILLORA
• Es preveu l’organització del treball a l'aula? L’organització del treball a l’aula està prevista, però no es
Gestió d’aula
• Es plantegen diferents formes d’agrupament de l’alumnat? plantegen formes diferents de l’agrupament típic de
l’alumnat: en taules de dos persones. De totes maneres, no
• Es tenen en compte les interaccions mestre/a-alumne/a i entre crec que l’activitat millorés per utilitzar un agrupament
alumnes.per aconseguir un clima de convivència i de respecte que diferent.
afavoreixi la pràctica docent?
El que sí s’hauria de millorar és la previsió de com
• Es preveu com realitzar el guiatge d'activitats i l’orientació de
detectar dificultats d’aprenentatge i l’establiment
l’alumnat? Es té en compte com fer el reconeixement del treball de d’estratègies per a poder superar-les.
l’alumnat?
• Es contempla la revisió del treball de l’alumnat i com proporcionar
respostes amb elements de millora i reflexió?
• Es preveu la detecció de les dificultats d’aprenentatge i l’establiment
d’estratègies per superar-les?
• Està previst l’ús variat de recursos didàctics (material manipulatiu, Els recurs didàctic de l’esquelet és suficientment poc
Recursos didàctics llibres, TIC, diferents espais, …) per facilitar l’assoliment dels habitual per a resultar motivador en sí mateix.
objectius?
• S’utilitzen recursos específics de l’àrea/es?
• Es té en compte l’ús de diferents llenguatges (audiovisual, gràfic, oral,
escrit, …)?

• Són de tipus competencial i coherents amb els objectius establerts? Els criteris d’avaluació són tan flexibles que potser
Criteris d’avaluació
• Són concrets i estan ben formulats? haurien de ser més contrets, formular-se millor i
d’una manera competencial. També s’hauria de
• S’adeqüen a les exigències del curs o nivell? revisar la connexió amb els objectius (aquests
tampoc son gaire definits).
• Presenten diferents graus de complexitat d’acord amb la gradació
d’objectius?
• Són flexibles i adaptables als objectius que cada alumne ha
d’aconseguir?
PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ PROPOSTES MILLORA
• Són coherents amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge? Les activitats d’avaluació s’haurien de definir millor i,
Activitats
• Són de tipus competencial? de manera competencial, per tal de poder conèixer el
d’avaluació grau d’adquisició de cadascuna de les competències
• Es contemplen activitats d’avaluació inicial, formativa i sumativa? proposades.
• Es té en compte la gestió de l’error a través de l’autoregulació? S’han
Implícitament es té en compte la gestió de l’error
previst processos d’autoavaluació i coavaluació? (mai donem un altre full), es preveuen també
• Reflecteixen diferents nivells de dificultat en relació a la diversitat de processos d’autoavaluació i coavaluació (exposició
l’alumnat? final).

• Permeten conèixer el grau d’adquisició de les competències Es podrien contemplar activitats d’avaluació inicial.
proposades?
• Els instruments d’avaluació previstos són adequats i suficientment
variats?

• La distribució temporal de la UP és adequada? La distribució temporal de la unitat didàctica és


Temporització adequada i les activitats previstes, fora de casos
• Les activitats previstes s’ajusten al temps disponible? particulars, s’ajusten al temps disponible. A més, hi
ha una feina extra preparada per als que hagin
acabat molt abans de l’hora programada (A scary
ghost).

• Es preveu com fer la valoració de la UP a partir dels resultats de Seria aconsellable preveure explícitament la reflexió
Reflexió de la l’alumnat? sobre la pràctica dintre de la unitat didàctica.
pràctica
• Es preveuen criteris d’avaluació de la pràctica educativa i de la
metodologia emprada?
• Es contemplen processos de modificació per aconseguir la millora dels
resultats?