You are on page 1of 1

KETIDAKADILAN SATU FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN : PENDIDIKAN

Definisi Ketidakadilan

Ketidakadilan berasal daripada perkataan adil dalam bahasa arab( ‫“ )عدل‬adl” yang

bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa inggeris bermaksud justice,

fair, atau rightneous. Ketidakadilan dalam kamus dewan bermaksud samaada perihal,

perbuatan, keadaan dan sebagainya yang tidak adil.