You are on page 1of 23

http://allburmmanksalliance.

org
http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, Issue 1
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)
7th Feb 2010

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၂) (၁၃)နဲ႔ (၁၄) ဘာကို အေရးေပးၾကမလဲ

ထိုပင္လုံ စိတ္ဓာတ္-
ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တကြ
တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ
ကိုလိုနီႏိုင္ငံဘ၀ကေန
လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ
တဦးေပၚ တဦး အျပန္အလွန္
ယုံၾကည္ေလးစားမႈေတြန႔ဲ
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာတဲ့
နည္းလမ္းကို က်င့္သုံးၿပီး
ထူေထာင္ ႏုိင္ခ့သ
ဲ ည့္
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္၏
အႏွစ္သာရကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔

သုံးႀကိမ္သာဓုအေခၚမခံထုိက္သူမ်ား

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု သမိုင္း
ေမဓာဝီ (ABMA)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကုသိုလ္အလုပ္

Page 2

၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ၁၉၉၀ ပတၱနိကၠဳဇၨန သံဃာေတာ္မ်ား သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ကပင္ သာဂါရာ အနာဂါရာစ ဥေဘာ
အေညာည နိႆိတာ=ဆရာ+ဒကာ၊ေရ နဲ႔ ၾကာ ပမာ ေရျမင့္မွ ၾကာတင့္သလုိ ျပည္သူ လူထု ဒကာ ဒကာမေတြ ကုိယ္က်မၼာစိတ္ခ်မ္းသာ ျပည့္စုံပါမွ ဆရာ
သံဃာ သာသနာ ထြန္းလင္းျဖာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ၊ဓေမၼ ေဟာႏၱဳ သဂါရဝါ၊သေဗၺပိ သတၱာ ကာေလန၊သမၼာ ေဒေဝါ ပဝႆတု။
ယထာ ရကၡႎသု ေပါရာဏာ၊သုရာဇာေနာ တေထဝိမံ။ရာဇာ ရကၡတု ဓေမၼန၊အတၱေနာဝ ပဇံ ပဇံ=ျမတ္ဘုရားသာသနာ အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္ပါေစေၾကာင္း၊
ဆရာ ဒကာ၊ မင္းနဲ႔ျပည္သူ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းရုိေသ တရားေတြ က်င့္ႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း ၊ ေရေျမသဘာဝ မုိးေလဝသမွန္ကန္ေစေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အစုိရမင္းတုိ႔သည္ ေရွးမင္းေကာင္း မင္းျမတ္တုိ႔လုိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုကုိ ရင္ဝယ္သားပမာ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း အ႒ကထာ
ဆရာတုိ႔၏ ဆႏၵအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္းကင္းရွင္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတရားနည္းအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကရင္း
ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတ အပါအ၀င္ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုမွ ဆရာေတာ္ သံဃာာေတာ္မ်ားသည္ တရားမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔၏ ႏွစ္ရွည္ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း
ခံခ့ၾဲ ကရ ပါသည္။

လြတ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားကာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြ႔ႀဲ ကီးကုိ ဆႏၵတူ ဆရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာဖဲြ႕စည္း
ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကုိ ဦးေဆာင္ကာ တုိင္းျပည္ကုိ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကုိ
လက္နက္ကုိင္ ထင္တုိင္းႀကဲေနၾကသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သပိတ္ေမွာက္(ပတၱနိ ကၠဳဇၨန)ကံ ေဆာင္ခ့ၾဲ ကျပန္သည္။

မိစၦာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အစၥေယာ မံ ဘေႏၱ အစၥဂမာ ယထာဗာလံ ယထာမူဠႇံ ယထာ အကုသလံ အစရွိေသာ မိမိတုိ႔မုိက္မဲ ေတြေဝ
အသုံးမက်ေလေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခ့ေ
ဲ သာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ေတာင္ပန္သည့္ တရား နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ေတာင္းပန္မွ၊ ၎တုိ႔၏ မိစၦာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ
စြန္႔လႊတ္မွ ဝိနည္းေတာ္အတုိင္း သပိတ္လွန္ ကံေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အတိအလင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

နအဖမိစၦာတိတၳိ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ေတာင္းပန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ သပိတ္ေမွာက္ထားဆဲျဖစ္သည္၊ထုိ႔အတူ ၎တုိ႔ကုိ
အားေပးကူညီေနၾကသူမ်ား၊၎တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္
တုိက္ခုိက္ေနၾကသူမ်ားကုိလည္း နအဖမိစၦာတိတၳိ သာဝကအေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ရမည့္အားေလွ်ာ္စြာ မၾကာမီရက္ပုိင္းကပင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး ဘာသာ
သာသနာအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တုိက္ခုိက္ေန သည့္ ေအာင္ဆန္းဦးကုိလည္း
နအဖမိစၦာတိတၳိသာဝက အေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

မိစၦာတိတၳိစစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေစရန္၎တုိ႔ကုိ အားေပးကူညီေနၾကေသာ ဝိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တုိင္းျပည္ႏွင့္
လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္သူ မွန္သမွ်ကုိလည္း နအဖမိစၦာတိတၳိသာဝက အေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖဲ႔ႀြ ကီးမွဦးေဆာင္၍ သံဃာေတာ္တုိ႔၏ သပိတ္ေမွာက္ကံ ေဆာင္ျခင္းသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရး အာဏာႏုိင္ငံေရးႏွင့္
လုံးဝ မပတ္သက္ပဲ ဝိနေယ ဌိေတ သာသနံ ဌိတံ ဝိနေယာနာမ သာသနႆ အာယု=ဝိနည္းတည္ မွ သာသနာ တည္ႏုိင္မည္ ဝိနည္းသည္
သာသနာေတာ္၏ အသက္ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ဝိနည္းပိဋကတ္ပါဠိေတာ္လာ ပတၱနိကၠဳဇၨနအဂၤါအရ ျမန္မာျပည္သူလူထု အမ်ားဆုံးကုိးကြယ္သည့္
ဗုဒၶသာသနာ မကြယ္ ေပ်ာက္ေစေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူအားလုံးလည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု နည္းတူ
ဆက္ဆံေပါင္းသင္းမႈမျပဳပဲ သပိတ္ေမွာက္သင့္ ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါသည္။

Issue 1.. ႏိုင္ငံတကာၾကား စားခြက္လုတ့ဲ ျမန္မာမ်ားရယ္လို႔ ဒဲ့ မေျပာရုံပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒီလိုန႔ဲ န အ ဖ ျပဳတ္က် မင္းတို႔မ်ား အစိုးရရင္ တို႔ျမန္ျပည္ႀကီး ဆယ္ဆတိုးလို႔ ပိုးဆိုးဘို႔ပဲ ရိွမွာေပါ့။ ALL NO ဆိုတ့ဲ ျပည္သူ႔အသံ မၾကာခင္ ညံလာရင္ျဖင့္ မင္းတို႔ဇာတ္လမ္း တခန္းရပ္မွာေနာ္။ (၃) ႀကိမ္ သာဓုသံ ျပည္သူ႔ထံက မင္းတို႔ မရပဲ မွဴး သန္းေရႊရဲ႕ သာဓုသံနဲ႔ မွ်ေဝျခင္းပါ အဆစ္ရလိမ့္မယ္။ မင္းတို႔ သတိထားသင့္ၾကၿပီ။ (ေမာင္ျပဳျပင္) (မွတ္ခ်က္.... Issue 1 1 Page 3 သုံးႀကိမ္ သာဓု လင္ခ်စ္ မယားခ်စ္၊ သားသမီး ခ်စ္ထက္၊ အေခၚမခံထိုက္သူမ်ား တိုင္းတပါးေရာက္ ျပည္ခ်စ္ စိတ္ထား၊ ေတာ္လွန္မ်ားတို႔။ မင္းတို႔ေတြဟာ တို႔ေျပ တို႔ေျမ၊ ျပည္သူေတြတြက္၊ စြန္႔ျခင္း ႀကီးႀကီးစြန္႔လို႔၊ မၾကာခင္ တေန႔ ျပည္သူေတြ လက္ထဲ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတ့ဲ သၾကားခဲေလး၊ ေရာက္ရမယ္ မွန္းခ်က္နဲ႔ လွမ္းထြက္ခဲ့ၾကတုန္းက၊ မင္းတို႔ ေျခလွမ္းေတြ ညီလုက ိ ္တာ သာဓု တႀကိမ္ ေခၚမိ၏။ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာလည္း ခါးသက္တဲ့ ဒုကၡေတြ မွ်ေဝလို႔ ခံစား ညီညြတ္ဆဲ ထပ္ၾကားရေတာ့ (၂)ႀကိမ္ သာဓု ေခၚမိ၏။ ညီညြတ္တ့ဲ မင္းတို႔တေတြ သမဂၢေတြ အသီးသီးဖြဲ႔၊ ဟုိတာဝန္ ဒီတာဝန္ .စာရိတၱမ႑ိဳင္ ခိုင္မာ၍ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္ၿပီး ပန္းတိုင္မေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ ရည္ရယ ြ ္ေရးသည္) ....ဘာတာဝန္ ညာတာဝန္.ဝန္ ဒီဝန္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ NGO ေတြပါ သာဓုေတြ ဝုိငး္ ေခၚလို႔ အေထာက္အပံ့ေတြေဝမွ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ တသင္းနဲ႔ တသင္း မင္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း ခြက္ျခင္းတိုက္သံ ဘဝဂ္ညံခဲ့ေပါ့။ (ခုလည္းၾကားေနရဆဲပ)ဲ ရွက္ၾကစမ္းပါ ကိုယ့္လူတို႔ရာ. ဝန္.... ဝန္. Volume Volume 1.

Page 4 ကာတြန္းစာမ်က္နွာ ABMA ဂ်ာနယ္သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စာမူမ်ား ေပးပို႔လိုပါလွ်င္ allburmamonksalliance@gmail.com သို႔ အီးေမးျဖင့္ ေပးပို႔ ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ သိရွိလိုေသာ သာသနာေရး ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို လည္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ အႀကံေပး အဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဓမၼေဃာသက ဦးပညာေဇာတ ဦးဇနက D-Wave ဦးဇဝန မင္းသစ္ ဆရာေက်ာ္ ထုတ္ေဝသူ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကြန္ျပဴတာ စာစီ၊စာရိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ဦးနႏၵမာလာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ႀကီး လိႈင္ရမၼာ .r.s.com b.o2007@gmail.

Page 5 Volume 1.။ အျပစ္္ေတြ ေပက်ံေနတဲ့ ကာယကံ ၊ အျပစ္ေတြေပက်ံ ေနတဲ့ဝစီကံ ရွိသူကို လူဆိုး လူမိုက္ လို႔ေခၚၾကတယ္မဟုတ္လား။ မည္းညစ္မွဳအျပစ္ေတြရွိလာေအာင္ ညစ္ႏြမ္း လာေအာင္လိုခ်င္ တက္မက္မႈ၊ လြန္က်ဴးျပစ္မွားမွဳ ၊မသိမိုက္မဲမွဳ ေတြက အမည္း စိတ္ေတြ ညစ္ႏြမ္းစိတ္နဲ႔ အျပစ္ေတြကို စတင္ေစတဲ့အရာေတြ ပါ ။အဲ့ဒီ တပ္မက္မွဳ စတဲ့သုံးမ်ိဳး ကိုလြန္က်ဴးေပါက္ ထြက္ေအာင္လုပ္ရာမွာ အျပစ္ေတြ မည္းညစ္ မွဳေတြက က်ဴးလြန္သူကိုသာ မည္းေစ ညစ္ေစ တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဘးလူကိုလည္းပူေလာင္ေစ ညစ္ေစေပေစတာပါပဲ။ ငါးပါးသီလ မလုံျခံဳသူတစ္ေယာက္ ရပ္ကြက္ ထဲေရာက္လာရင္ အဲ့ဒီရပ္ကြက္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ငါ့ ကိုမ်ားရန္ရွာမလား ေတြးပူရ၊ ငါ့ပစၥည္းမ်ား ခိုးဝွက္မလား စိုးရိမ္ရ ၊ အေခ်ာင္ႏႈိက္မယ့္ သူလား၊ ဖိုးတြမ္တီး မ်ားလားး၊ မူးယစ္ရမ္းကားသူလား စတဲ့ အေတြးေတြက ရပ္ကြက္ထဲ အတူေနေတြကို ႏွိပ္စက္ေနမွာ မလြဲပါဘူး။ဒါက လူဆိုး တစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ေနမိလု႔ပ ိ ူေလာင္မွဳ ညစ္ႏြမ္း မွဳေတြပါပဲ။ငါးပါးသီလ မလုံျခံဳသူေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မ်ားမ်ား မလိုပါဘူး။မည္းညစ္ေန အျပစ္ေတြက်ဴးလြန္ ေနတဲ႔ လူဆိုး လူမိုက္ တစ္ေယာက္္ေလာက္ ရွိရုံန႔ဲ အဲ႔ဒီပတ္ဝန္းက်င္ဟာ မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ဟာ မျငိမ္းခ်မ္းပါဘူး။ ငါးပါးသီလ မလုံသူေတြေၾကာင့္ဆိုတ႔ဲ ေကာက္ခ်က္ဟာ အမွန္ကန္ဆုံး အေျဖ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေတြ ကိုယ္တိုင္ က ငါးပါး သီလ မလုံျခံဳဘူးဆိုတာ လူတိုင္းသိျပီးသားအေၾကာင္းအရာပါပဲ။ သာမန္လူတစ္ေယာက္ ငါးပါးသီလ မလုံတာ ကေလးကေတာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဒုကၡေပးရင္ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ငါးပါးသီလ မလုံမွဳဟာ တတိုင္းျပည္လုံး မျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ထင္ရွား ျမင္သာတဲ့ ကိစၥပါ။ ငါးပါးသီလ မလုံသူကိုလူဆိုး လူမိုက္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိက်ဴးလြန္ သူကိုေတာ့ လူယုတ္မာ လို႕ေျပာရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို ဘယ္လိုဖြင့္ဆိုတယ္လို႔ က်က်နနမသိပါဘူး။ ဘာသာေရးနယ္က လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းတရား ထြန္းကားေရး ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့ ကိစၥကိုလည္း ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မိပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း တရားေတြ တိုင္းျပည္မွာ ေခါင္းပါးေနၾကလို႔ ဆိုတ့ဲ အေျဖကို ရလိုက္တာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြထံမွာ သူေတာ္ေကာင္းတရား မရွိတာ ပါ။ ငါးပါးသီလကိုေတာင္မွ သူတို႔ မထိမ္းႏိုင္လွ်င္ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ဒီတိုင္းျပည္ ဘယ္လိုလုပ္ ျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ဴးလြန္ေနၾကတာ ဆိုေတာ့ ပိုဆုးိ တာေပါ့။ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာခိုးယူျခင္း၊ မီဒီယာ ေပါင္းစုံကေန တေန႔မျပတ္ မုသာဝါဒ က်ဴးလြန္ျခင္း တို႔ကို စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာကို ျမင္ေတြ႔ သိရွိ ေနရပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြဟာ မလုပ္ေကာင္းတဲ႔ အမႈျဖစ္တယ္။ဒိီလိုလုပ္တာကို သိသိန႔ဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရင္ ဘုရားသာသနာ ျပန္႔ပြားေရးကိုလွ်စ္လွ်ဴရွဳတာပါပဲ။ လူယုတ္ မာတရား ျပန္႔ပြားေနတာကို ရပ္တန္႔ေအာင္ မလုပ္တာသာျဖစ္တယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတရားထြန္းကားေရးကို မလုပ္ဘဲန႔ဲ သာသနာျပဳတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ ပါဘူး။ လူယုတ္မာေတြထံက အမည္းအညစ္ေတြကို ဆြဲခြါပစ္ရပါ မယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး ။သူေတာ္ေကာင္း တရားထြန္းကားေအာင္ တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္တာဟာ ကုသိုလ္ရတဲ႔ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ ဒို႔ေမတၱာစြမ္း ကမၻာလႊမ္း ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။ ဦးဇဝန --ဒိုက္ဦး . Issue 1 Page 5 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကုသိုလ္အလုပ္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္မွာ အကုသိုလ္ တရားကို အမည္း(ကဏွ) ကုသိုလ္တရား ကို အျဖဴ (သုကၠ)လို႔ ခြဲျခား ထားပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာအျဖဴ အမည္း စိတ္ေတြ ေရာျပြမ္းေန ပါတယ္။ လူသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ အတြင္းသႏၱာန္ မွာရွိတ႔ဲ စိတ္ကို အျဖဴ စိတ္ေတြ ျဖစ္ဖို႔ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကို ဗုဒၶက အတိအက် ညွႊန္ျပျပီး ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေနာက္ဆုံး အမည္းစိတ္ေတြ အားလုံး လက္စသိမ္း သည္ အထိ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖဴစင္ေသာ လူသား(အရိယ) အျဖစ္ မ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးေသာ သာမာန္ လူတိုင္းမွာ အျဖဴ အမည္းစိတ္ေတြ ေရာျပြမ္း ေနမွာပါပဲ။ မည္းေသာ ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္ကို ကိန္းေအာင္းေနေသာညစ္ႏြမ္းမွဳ၊ ထၾကြ လာေသာ ညစ္ႏြမ္းမွဳ၊ လြန္က်ဴးေပါက္ထြက္လာေသာ ညစ္ႏြမ္းမွဳ လို႔သုံး မ်ိဳးခြဲ ထားပါတယ္။ ဒီသုံးမ်ိဳးလုံးကို ျဖဴစင္ေအာင္လုပ္နည္းေတြ ရွိပါတယ္။ ေျပာလို ရင္းက ျဖဴစင္ေအာင္ လုပ္နည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီသုံးမ်ိဳးထဲက လြန္က်ဴး ေပါက္ထြက္လာေသာ ညစ္ႏြမ္း မွဳေတြ ေပက်ံေနၾကတဲ႔ ကိစၥကို ေျပာလိုတာပါ။ တစ္ နဲ႔ ႏွစ္ ညစ္ႏြမ္းမွဳက လူကို သိသာေသာ ထူးျခားမွဳ မျဖစ္ေပမယ့္ လြန္က်ဴး ေပါက္ထြက္လာတဲ့ညစ္ႏြမ္းမွဳ ကေတာ့ ထူးျခားမွဳေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဥပေဒ စကားနဲ႔ ေျပာရ ရင္ ျပစ္မွဳ ေျမာက္သြားလို႔ ပါပဲ.

Page 6 ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၂) (၁၃)နဲ႔ (၁၄) ဘာကို အေရးေပးၾကမလဲ ကမၻာသုံး ျပကၡဒိန္၏ ဆယ့္ႏွစ္လတြင္ ဒုတိယေျမာက္လျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလသုိ႔ ေရာက္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ကမၻာ့ လူငယ္ထုအၾကား အာရုံထားၾက ေသာ ေန႔သည္ (၁၄)ရက္ေန႔ျဖစ္သည္၊ ထုိေန႔သည္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ျဖစ္၍ ခ်စ္တတ္ေသာႏွလုံးသားရွိၾကသည့္ ကမၻာ့လူငယ္ထုသည္ မိမိတုိ႔ခ်စ္ေသာသူ အတြက္ အနည္းဆုံးစကားလက္ေဆာင္ မွစ၍ မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ အမွတ္တရခ်စ္လက္ေဆာင္ ေပးပုိ႔ေနၾကသည္မွာ ကမၻာ့ရြာ တလႊား ေဖေဖာ္ဝါရီ လ အတြက္ အထင္ရွားဆုံးရက္တရက္ျဖစ္သလုိ ျမန္မာလူငယ္ထုအၾကားမွာလဲ ထင္ရွားတဲ့ ရက္တရက္ျဖစ္လာေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာသည္မွာ သိပ္မၾကာေသးပါ၊ နအဖလက္ထက္တြင္မွျဖစ္သည္။ေခတ္ကာလ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး စေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသာမက ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းအထိ ေရာက္ရွိေန ၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္တုိ႔အၾကား ခ်စ္သူ မ်ားေန႔ ေရပန္းစားလာမႈေၾကာင့္က တေၾကာင္းနဲ႔ ၿဂိဳလ္တုစေလာင္းမွၾကည့္ရႈခြင့္ ရေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအၾကား ပုိ၍ ထင္ရွားလာသည္။ အႏုပညာရွင္တုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူမ်ားေန႕အထိမ္းအမွတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပဲြမ်ားကုိလည္း တ ခမ္းတနား က်င္းပခြင့္ျပဳ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၄)ရက္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကုိ ခ်စ္တတ္သူလူငယ္မ်ား စိတ္ထဲပုိ၍ စြဲေနေစသည္မွာ နအဖ၏ ေစတနာျဖစ္ပင္ သည္။ လူငယ္မ်ားက လူငယ္ဘာဝ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္သာ။ မဆလေခတ္တုန္းကလည္း ဇန္နဝါရီလလယ္ေလာက္ကစလုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထ မပတ္ ေလာက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမမွာ တႏွစ္တာ နားေနခဲ့တ့ဲ ျပည္ေထာင္စု အလံေတာ္ကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအလိုက္ သယ္ေဆာင္ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အလံေရာက္ရိွ ညအိပ္ရပ္နားရာ ၿမိဳ႔ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျပ ပြဲေတြ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြေတြ က်င္းပေလ့ရိွၾကၿပီး ေဖေဖၚဝရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ရဲ႕ က်ိဳကၠဆံကြင္းမွာလည္း ႀကီးက်ယ္ ခန္းနားစြာ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပေပးခဲ့ သည္မွာလည္း ထိုေခတ္က မဆလရဲ႕ ေစတနာပါပဲ။ ထုိအခ်ိန္ကလည္း လူငယ္မ်ားက လူငယ္ဘာဝ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ၾဲ ကသည္သာ။ မဆလ၊ နဝတတို႔၏ စိတ္ရင္းေစတနာကား အဘယ္ပါနည္းဟု စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ မရွိခ့ဲ၍ ၎တုိ႔၏ေစတနာမွန္ကုိ နားမလည္၊ သေဘာမေပါက္ခဲ့ၾကေပ။ ထုိစိတ္ေစတနာ၏ ရင္းျမစ္က အဘယ္ပါနည္းဟု ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ ၾကည့္ေသာ္ ထို၁၂ရက္ေန႔၏ အႏွစ္သာရကိုေမ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ အေပ်ာ္အပါးမွာနစ္မြန္းေနေစခ်င္သည့္ အကုသုိလ္ ေစတနာသာျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံသားတုိင္း သိသင့္သိထုိက္၊ ေလ့လာထိုက္ၿပီး နားလည္ ထုိက္သည္မွာ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ အရင္းခံေသာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ ေအာင္ျမင္ေစမည့္ အဓိကက်ေသာ ပင္လုံ ညီလာခံ၊ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္၊ ေတာင္တန္းျပည္မ ေပါင္းစည္းၾကသည့္ ျပည္ေထာင္တခု တည္ေထာင္ႏုိင္မည့္ တုိင္းျပည္အတြက္အေရး ၾကီးလွေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ခ့ဲ သည့္ ေန႔အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔၏ အႏွစ္သာရသာ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္မနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ ေတြကို ႏိုင္ငံေရး အရ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း မရိွႏိုင္ေအာင္ နယ္ခ်ဲ႔အစိုးရက အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နယ္စပ္ေဒသ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကား ေသြးကြဲေစဖို႔ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေျခထိုးခဲ့ၾကေပမယ့္ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားလွတ့ဲ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားေတြဟာ နယ္စပ္ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဗမာျပည္မ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွမ္းျပည္တေနရာမွာ ေတြ႔ဆုံၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ဖိ႔ု စီမံႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပထမပင္လုံ ညီလာခံႀကီး ကုိေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခ့သ ဲ ည္။ ထုိပထမ ပင္လုံ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳတဲ့ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္းကို ရွမ္းျပည္က မ်က္ႏွာျဖဴ အရာရိွေတြက တားဆီးပိတ္ပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခ့ပ ဲ ါသည္။ ပထမ ပင္လုံညီလာခံကေန အစ ျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သေဘာတရားမ်ား စတင္ အျမစ္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းမိခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွ တဆင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက“ ပင္လုံအစည္းအေဝးကုိ အေၾကာင္းႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ လာရေၾကာင္း၊ .

Volume 1. Issue 1 Page 7 ပထမမွာ ျမန္မာျပည္ရွိလူမ်ိဳးမ်ား၏ ညီၫြတ္ေရး အတြက္ ျဖစ္၍၊ အျခားအေၾကာင္းမွာ လန္ဒန္ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ခ့သ ဲ ည္ ကုိ ေျပာဆုိ ရွင္းလင္းျပရန္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးအရ ျမန္မာျပည္ရွိ လူမ်ိဳးအားလုံးမွာ ညီၫြတ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊တနည္းအားျဖင့္ ဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမွာ ရၿပီဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခုက်န္ရွိ ေနေသာ ျပႆနာ မွာ ေတာင္တန္းေဒသ ကိစၥပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ျမန္မာျပည္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ေတာင္တန္းနယ္ လြတ္လပ္ေရးကုိ တခ်ိန္တည္းမေပးခဲ့လွ်င္ တကယ့္လြတ္လပ္ေရး မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေျပာဆုိခ့ေ ဲ ၾကာင္း၊ ေတာင္တန္း နယ္ကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ တုိက္ရုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ကုိ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔က မႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္းနယ္ကုိ ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားသာ အုပ္ခ်ဳပ္ စုိးမုိးျခင္း ကုိ ျမန္မာမ်ားက ႀကိဳက္ေၾကာင္း။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ေတာင္တန္းနယ္ လူမ်ိဳးမ်ား သည္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနေသးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္မတန္ဟု ထင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔တင္ျပခ်က္ကုိ ျမန္မာမ်ားက သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေတာင္တန္းနယ္ လြတ္ လပ္ေရး ရရမည္ဟု ျမန္မာမ်ားက ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမ်ား သည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ ေျပာဆုိျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္စုိးမုိးလုိ၍ မဟုတ္၊ သုိ႔ရာ တြင္ ေတာင္တန္းနယ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္တန္းတူ အဆင့္ အတန္း အခြင့္အေရး ရေစလုိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ျမန္မာမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်၏ ကၽြန္မျဖစ္လုိေၾကာင္း၊ ထုိနည္းတူ ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ၿဗိတိသွ် ကၽြန္မ်ားအျဖစ္ မေရာက္ေစလုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ျမန္မာ့ကၽြန္အျဖစ္ မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း။ ေတာင္တန္းနယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေကာင္စီ၏လက္ထဲ၌ ရွိလိမ့္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေကာင္စီအဖဲ႔ြထဲ၌ ေတာင္တန္းနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ ၎၏လက္ထဲမွာကား ထုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔မွာ ျမန္မာျပည္၌ ၾကာရွည္စြာ အုပ္စုိးရန္ အခြင့္အခါမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေစာေစာ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ ျမန္မာျပည္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားကုိးအားထား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထုိေနရာ၌ ညီၫြတ္ေရးမွာ လြန္စြာပင္လုိေၾကာင္း။လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါမွပင္ အဆင့္အတန္းျမင့္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး မရလွ်င္ လက္ရွိ ေအာက္က် ေနာက္ က် ျဖစ္ေန ေသာ အဆင့္အတန္းကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူျဖဴျဖစ္ေစ လူမျဲ ဖစ္ေစ မည္သူ႔ကုိမဆုိ မေၾကာက္မရြံ႕ႏွင့္ ၎တုိ႔က ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိေမးခဲ့လွ်င္ ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားက လြတ္လပ္ေရးကုိ လုိခ်င္တယ္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေျခာက္လွ်င္လည္း မေၾကာက္ၾကႏွင့္ ေခ်ာ့လွ်င္လည္း မေပ်ာ့ၾကႏွင့္၊ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္က့သ ဲ ုိ႔ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းကုိ လုိခ်င္သည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဒါကုိ ယေန႔ ေျပာလုိက္ရင္ နက္ျဖန္ အေဆြတုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” မိန္႔ခြန္း ေျပာလုိက္ေတာ့ နယ္စပ္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြ႔စ ဲ ည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ဖုိ႔ တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူခဲ့ၾကကာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳတဲ့ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သမိုင္း၀င္ “ပင္လုံစာခ်ဳပ္”သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားညီအကုိမ်ား ထူေထာင္ထား တဲ့ ျပည္နယ္ေတြေပါင္းစုႏုိင္တ့“ဲ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္” ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခ့ၾဲ ကပုံ စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ မည္သည့္အခါမွ မေဖၚျပပဲ ေမွးမွိန္ ေဖ်က္ဖ်က္ထား ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔ျဖစ္ေသာ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကိုလဲ မသိ က်ိဳးက်င္ ျပဳထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုပင္လုံ စိတ္ဓာတ္-ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တကြ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ ကိုလိုနီႏိုင္ငံဘ၀ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ တဦးေပၚ တဦး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈေတြန႔ဲ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာတဲ့ နည္းလမ္းကို က်င့္သုံးၿပီး ထူေထာင္ ႏုိင္ခ့ဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္၏ အႏွစ္သာရကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေမြးေန႔တုိ႔ကုိေဖ်ာက္ပစ္လုိတ့ဲ စိတ္ဆႏၵန႔ဲ “ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ဖခင္ ေကာင္းေစခ်င္သည့္ မွာစကား ျပည္သူေမ့ေစသား”ဟူေသာ ယုတ္မာလွ သည့္ ေစတနာႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)(၁၃)ကုိ ေမွးမွိန္ေစသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွလာေသာ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၄)ရက္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အထိမ္း အမွတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပဲြမ်ားကုိ တခမ္းတနား က်င္းပ ခြင့္ျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ ကိုစံ .

Page 8 ဦးၾသဘာသ ဒီ(၂၀၁၀)ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႔ ကံၾကမၼာ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာ ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္တ့ဲ ႏွစ္ဆိုလို႔႐ိွရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အာဏာရွင္စစ္ဘီလူး၊ မိစာၦေကာင္ေတြရ့ဲ မတရား ညွင္းပန္းႏွစ္စက္၊ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းမွာ႐ွိခဲ့တ့ဲ ျပည္သူေတြဟာ အေၾကာက္ တရားေတြ လႊမ္းမိုးၿပီးေတာ့ အမွန္တရားေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ရ့ဲ အလွည့္ အေျပာင္းျဖစ္တ့ဲ ဒီ(၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ခါမွာ စစ္အာဏာ ရွင္ စနစ္ဆိုးရဲ့ လက္ေအာက္မွာ ေနၾကရတဲ့ ဦးဇင္းတို႔ရ့ဲ တကာ၊ တကာမ ေတြ ျပည္သူအေပါင္းကို ဦးဇင္းတို႔က အမွားနဲ႔အမွန္၊ အမွန္န႔ဲအမွားကို ကြဲကြဲျပားျပား သိရွိၿပီးေတာ့ ဘယ္အစိုးရဟာျဖင့္ ကိုးကြယ္ထိုက္တယ္၊ ဘယ္အစိုးဟာျဖင့္ မကိုးကြယ္ ထိုက္ဘူး ဆိုတာေတြကို သိေအာင္ ျပည္သူေတြ ဒို႔တကာ၊ တကာမေတြကို သိေအာင္ ဦးဇင္းရဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ဒီေနရာမွာ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ဒုကၡေတြဟာ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအစိုးရရဲ့ အဆိပ္ရည္ကိုေလာင္းၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တ့ဲ မဆလပါတီ ကသီးပြင့္လာတဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို ဒီေန႔ျမန္မာျပည္သူ၊ျပည္သားေတြစားသံုးၿပီး အဆိပ္မိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေနဝင္းအစိုးရဟာ စၿပီးေတာ့ တက္လာကတည္းက ဓါးမိုးၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ နာလံ မထူနိုင္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုန႔ယ ဲ ုတ္မာေကာက္က်စ္စြာ ဖိႏွိပ္မႈဗ်ဴဟာေတြကိုခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဗ်ဴဟာေတြကိုလည္း သူတို႔ရဲ့လက္ပါးေစ စစ္တပ္ေတြကို သင္ခန္းစာအျဖစ္နဲ႔ သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့ တယ္။ အဲဒီစစ္တပ္ရ့ဲ သင္တန္းတစ္ခုမွာ ဦးဇင္းေတြ႔ခဲ့ဘူးတာက အေယာင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းဆိုတ့ဲ သင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေယာင္ေဆာင္သူေတြ အျဖစ္န႔ဲ စစ္တပ္ကို သူတို႔မီးေမာင္းထိုးျပၿပီးေတာ့ သင္ၾကားေနတာ ေတြ႔ခဲ့ရဘူးတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဦးေနဝင္းအစိုးရဟာ သူတို႔ျမန္မာျပည္သူ၊ျပည္သားေတြကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ဖိႏွိပ္မႈႀကီး (၄) ရပ္ကို သူတို႔ ခ်မွတ္ခ့တ ဲ ယ္။ အဲဒီ ဖိႏွိပ္မႈႀကီး (၄) ရပ္ကေတာ့- ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ဖိႏွိပ္မႈ၊ စီးပြားေရး ဖိိႏွိပ္မႈ၊ ပညာေရး ဖိႏွိပ္မႈ တို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ႀကီး(၄) ခ်က္ထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တ့ဲ ဘာသာေရးဖိႏႈိပ္မႈကို ဦးဇင္း အရင္ တင္ျပပါ့မယ္။ ကမၻာမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ဘာသာေရးက အေရးအႀကီးဆုံးပါ။ ဘာသာမရွိရင္ ဘာသာက ဆံုးမထားတဲ့ စစ္မွန္တ့ဲတရားေတာ္ေတြ၊ ္ ့ဲ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈေတြ၊ ေမတၱာတရားေတြကို မရႏိုင္ပါဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ အမွားအမွန္ခြဲျခားႏိုငတ ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔ကမာၻကို ဘာသာတရား အဆံုးအမေတြႏွင့္ ညီမွ်တဲ့ ဥပေဒေတြက သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာမဟုတ္လား။ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာလဲ ဘာသာေရး အဆံုးအမေတြ ေမတၱာတရားေတြန႔ဲ ထိ္မ္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ အဲဒါမွ ကမာၻ႔ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးကို ရမွာ ေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာေရးဟာ အေရးအၾကီးဆံုးပါ။ ဦးဇင္းတို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သံဃာေတာ္ေတြ၊ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ မူဆလင္ဘာသာဝင္ေတြ၊ ခရိယာန္ဘာသာဝင္ေတြ အပါအဝင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကို မသင့္မတင့္ေအာင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရန္တိုက္ေပးခဲ့တယ္။ သံဃာေတြၾကားမွာ ေသြးထိုးခဲ့တယ္။အဲဒါေၾကာင့္ တာေမြဗလီ အေရးအခင္း၊ (၈၃)ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏွင့္မဆ ူ လင္အေရးအခင္း၊ (၈၅) ခုႏွစ္မွာ လႈိင္းဘြဲျမိဳ႕ မူဆလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမွာ ဗုံးခြဲတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ရန္တိုက္ ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီဗံုးကို ေထာင္တာအမွန္တကယ္ စစ္တပ္ကေထာင္တာပါ။ (၇၁) ခုႏွစ္ ေလာက္ကလည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ အေရးအခင္းျဖစ္ေအာင္ စစ္တပ္ကပဲလုပ္ခ့တ ဲ ာပါ။ အဲဒီလိုယုတ္မာတဲ့ နည္းလမ္းေတြ သံုးၿပီးေတာ့ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း မတည့္ေအာင္လုပ္ ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္၊ ေထာင္ခ်ခဲ့တယ္၊ သတ္ျဖတ္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သံဃာ့မဟာနာယက ဆိုတ့အ ဲ ဖြ႔ႀဲ ကီးကို ဖြ႔ၿဲ ပီးေတာ့ သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ သေယာင္ေယာင္န႔ဲ သံဃာေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ မေလ်ာ္ ကံတ့ဲ ဥပေဒေတြ၊ ဘုရားေတာင္ မျပစ္ညတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ အၾကပ္ကိုင္ခိုင္းခဲ့တယ္။ .

Issue 1 Page 9 ဒီထက္ပိုဆိုးတာက ဗုဒၶဘာသာ သံဃာအခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ေအာင္ သံဃာသင္းခြဲတ့ဲ ကိစၥပါပဲ။ အင္မတန္႐ိုးသားတဲ့ သီလ သမာဓိ သိကၡာ ႏွင့္ ျပည္႔စုံတ့ဲ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ၾကည္ညိဳ သေယာင္ေယာင္န႔ဲ လွဴဖြယ္ပစၥည္းေတြ၊ ဘြ႔ထ ဲ ူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ေတြ အဲဒီလို မက္ လံုးေတြ ေပးၿပီးေတာ့ ျမဴဆြယ္ခဲ့တယ္။ ရာထူးေတြ၊ လစာေတြႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခ့တ ဲ ယ္။ သူတို႔ခိုင္းတာေတြကို မလုပ္တ့ဲဘုန္းႀကီးေတြကို အ႐ွက္ကြဲေအာင္၊ သိကၡာက်ေအာင္ ယုတ္မာတဲ့ နည္းေတြႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးၿပီး အၾကပ္ကိုင္တယ္။ အဲဒီနည္းေတြ ကေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ခရီးသြားရင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ကားထဲမွာ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီတ့ဲ ဘိန္းျဖဴတို႔လို၊ ေက်ာက္စိမ္းတို႔လို ထည့္ထားေပး ၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဆီ မေကာင္းတဲ့မိန္းမေတြ လႊတ္ၿပီးေတာ့ ဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ၾက တယ္။ အဲဒီလိုမေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြန႔ဲ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို သိကၡာခ်တယ္။ အၾကပ္ ကိုင္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ သူတုိ႔ေမြးထုုတ္ထားတဲ့ ေထာက္လွန္းေရးဘုန္းႀကီးေတြ၊ ြ ုနး္ ႀကီးေတြ၊ ၾကံ့ဖံ႔ဘ စြမ္းအား႐ွင္ ဘုန္းႀကီးေတြကို သံဃာငယ္ေတြ ၾကား မွာ ေထာက္လွမ္းေရး လႊတ္ထားၾကတယ္။ အဲဒီ ဘုန္းႀကီးေတြက သံဃာဂိုဏ္းအခ်င္းခ်င္းကို မညီညြတ္ေအာင္ ကြဲေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚသံဃာေတြကို ဖိႏွိပ္သလိုပဲ ေတာထဲမွာေနတဲ့ သံဃာေတြကိုလဲ အလြတ္မေပးဘူး။ စစ္တပ္္ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္းမွာ႐ွိတ့ဲ သံဃာေတာ္ေတြ ၊ အခ်ိဳ႕ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုလို႔႐ွိရင္၊ အသက္ပါ အသတ္ခံရတယ္။ အေတြ႔အၾကဳံ တစ္ခုကို ေျပာရရင္- ကရင္ျပည္နယ္၊ သထုံခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးဝါစူးရြာကေလးမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ သက္ေတာ္ (၅၀)၊ ဝါေတာ္ (၃၀) ႐ွိတ့ဲ ဆရာေတာ္ ဦးဝါယမ ရဲ႕အေၾကာင္းကို ရင္နင့္စရာ အျဖစ္ကေလး အျဖစ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ လြန္ခ့တ ဲ ့ဲ (၁၉၇၉) ခုႏွစ္ေလာက္က တပ္မ(၄၄)စစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ခြဲမႉး ဗိုလ္ႀကီး စန္းေဌးႏွင့္ တပ္စုမႉး ဗိုလ္ႀကီးရဲေအာင္တို႔ ဦးေဆာင္တ့ဲတပ္ခြဲဟာ ဆရာေတာ္ႀကီးသီတင္းသုံးေနတဲ့ ထီးဝါစူးရြာကေလးကိုေရာက္လာၿပီးေတာ့ တစ္ပတ္ၾကာ တပ္စြဲခ့တ ဲ ယ္။ တပ္ခြဲ႐ံုးကေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဝိုင္းထဲမွာေနတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ သူ႔႐ိွတ့ဲ အစားအစာေတြကို ေကၽြး႐ွာပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေတြကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးကိုခင္ၾကတယ္၊ ရဲေဘာ္ေတြႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ အဆင္ေျပေပမဲ့လို႔ တပ္ခြဲမႉးႏွင့္တပ္စုမႉးကေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီး အေပၚမွာ ဆက္ဆံတာ အင္မတန္ေမာက္မာ႐ိုင္းစိုင္းပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကို သူတို႔ေခၚတာက ဟိုကတုံး-ဟိုကတံုး လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္ႀကီးက သူတို႔ကို ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး၊ သည္းခံၿပီးေတာ့ ေန႐ွာတယ္။ ဘုရားခန္းမွာ ဖိနပ္မခၽြတ္ပဲန႔ဲ တက္လာၿပီးေတာ့ အရက္ေသာက္ၾကတယ္။ ဒါကိုလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘာမွမေျပာ႐ွာဘူး။ တစ္ရက္မွာေတာ့... Volume 1.... ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဝိုင္းထဲမွာ ကရင္႐ုိးရာ အလွဴပြဲတစ္ခု၊ နိဗၺာန္ေစ်းေလး တစ္ခု က်င္းပၿပီးေတာ့ တကာ၊တကာမေတြဟာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအျဖစ္န႔ဲ သူတို႔႐ိုးရာပြဲကို က်င္းပ ၾကတယ္။ အဲဒီ႐ိုးရာပြဲကို ရဲေဘာ္ေတြလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႏွင့္ တက္ေရာက္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရြာထဲက အသက္က(၁၅)ႏွစ္ ေလာက္ပဲ႐ိွတ့ဲ မခ်စ္စု ဆိုတ့ဲ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ကို ဗိုလ္ႀကီးစန္းေဌးက ေခၚခိုင္းၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ရဲေအာင္ႏွင့္အတူ မူးမူးနဲ႔ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းေပၚက ဘုရားခန္းေရွ႕မွာ ေကာင္မေလးကို မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္ဖို႔ ၾကံၾကတယ္။ ခေလးမေလးဟာ အလြန္ေၾကာက္ေနတယ္။ ကိုယ္ေပၚမွာ အဝတ္အစားေတြ ကလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီခေလးမရဲ႕ေခါင္းကို ဗိုလ္ရေ ဲ အာင္ကေသနတ္န႔ဲ ေထာက္ထားတယ္၊ ခေလးမေလးဟာ ဘဝပ်က္ရေတာ့မဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ေနတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့ပဲန႔ဲ ထြက္လာၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ေတာင္းပန္တယ္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးက သူတို႔ကို ေမတၱာရပ္ခံတယ္၊ အဲဒီလိုေျပာလို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးကို စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ထိုးၾက၊ ႀကိတ္ၾကတယ္။ လံုးေထြး ေနတုန္း ခေလးမေလးဟာ ကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတယ္။ အဲဒီလို ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့အတြက္ ဗိုလ္စန္းေဌးတို႔ဟာ ဆရာေတာ္ႀကီးကို ၿငိဳးၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကို ႀကိဳးႏွင့္တုတ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ေျခေထာက္ႏွင့္ ကန္တယ္၊ လည္ပင္းကိုလည္း တက္နင္းတယ္။ လက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ႏွိပ္စက္ၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကို နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ ႏွိပ္စက္လို႔ အားမရပဲ (၂)ရက္ၾကာတဲ့အခါ ရြာျပင္ကို ေခၚထုတ္ သြားၿပီးေတာ့ သတ္လိုက္ၾကတယ္။ သတ္လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ ရန္သူ႔အမာခံ ဆိုၿပီးေတာ့ သတင္းထုတ္လႊင့္ၾကတယ္။ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွာ အမ်ားႀကီး႐ွိပါေသးတယ္၊ ဒါေတြေျပာမယ္ ဆိုလို႔႐ွိရင္ ကုန္ႏိုင္စရာမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ ဟာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြအတြက္ တကယ့္ကို အႏၱရာယ္ႀကီးပါပဲ၊ စစ္အစိုးရ သက္ဆိုး႐ွည္ေနသေရြ႕ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား ေတြဟာ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ မြဲေတၿပီးေတာ့ အငတ္ေဘးကိုေရာက္ေနၾကမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အမွန္ကိုျမင္ၿပီး စစ္အစိုးရသက္ဆိုး႐ွညမ ္ ည့္ ေဟာဒီ ေရြးေကာက္ပြဲကို တညီတညြတ္တည္း ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကပါလို႔ ဆရာေတာ္ကေျပာခ်င္ပါတယ္။ တကာ၊တကာမအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းေတြအားလုံး က်န္းမာၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ဦးဩဘာသ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြ႔ဲ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။ .

Page 10 ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု သမိုင္း ေမဓာဝီ (ABMA) ေလာကမွာ ကိုယ္ရဲ႕အယူဝါဒ အဖြဲ႔အစည္း ဂိုဏ္းဂဏ လမ္းစဥ္မ်ားအေပၚ စြဲလမ္းမႈ ခုံမင္မႈဆိုတ့ဲ အတၱ (သကၠာယ)ဒိ႒ိ ဆိုတာဟာ ပုထုဇဥ္လူသားတိုင္း မကင္းႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါ ေတြအေပၚမွာ ျပင္းျပင္း ထန္ ထန္္ႀကီး မစြဲကိုင္မိဖို႔ပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္စြဲကိုင္ ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ ဝါဒ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခုခု လမ္းလြဲေနတယ္။ မွားေနတယ္။ သဘာဝ တရားနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး၊ လက္ရိွ ေတြ႔ႀကံဳ ခံစား ေနရတာေတြန႔ဲ လိုက္ ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ဘူး ဆုိရင္ အဲဒီလမ္းစဥ္ကို စြန္႔ရဲရမယ္။ ျပင္ရဲရ မယ္ လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါမွ သူရ ဲေကာင္းပီသမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ကိုယ္တည္ေဆာက္ခဲ့တ့ဲ လမ္းေပၚကိုလဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ရဲရဲေလွ်ာက္လွမ္းရဲဖို႔လဲ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ လမ္းေဖာက္ထားၿပီး သူမ်ားလမ္းေပၚကို ခ်ည္းပဲ ေလွ်ာက္ေနမယ္ဆို ရင္လဲ သဘာဝမက်သလို ေဘာင္ ေက်ာ္လြန္ရာလဲ ေရာက္ၿပီး တဖက္သားကို ေႏွာက္ယွက္ရာပါ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ စာေရးသူ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းေပၚမွာလဲ ျပင္းထန္တ့ဲ စြဲလန္းမႈ မထားသလို ကိုယ့္ လမ္းစဥ္သာ အမွန္ ခ်ည္းပဲလို႔ ဆုတ္ကုိင္ၿပီး ထားလိုတ့ဲ အယူစိတ္ထား မရိွပါဘူး။ ပိုေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းဆိုရင္ လိုက္ေလွ်ာက္ ဖို႔ ဝန္မေလးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ လမ္းကိုေတာ့ မွန္မွန္ပဲ ေလွ်ာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဘယ္လမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ တူညီတ့ဲ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖို႔က အဓိကပါ။ ၂၀၀၇ -ခုႏွစ္၊ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေအာင္ျမင္သြားသည့္ အခါမွာ ဒီ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ ဘယ္သူက လုပ္လိုက္တာ၊ဘယ္ဝါက စတင္လုပ္ လိုက္တာ စသည္ျဖင့္ သူရဲေကာင္းေတြ အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပၚလာၿပီး နာမည္ေကာင္း လိုခ်င္ သူေတြ ေပါလာလိုက္ၾကတာ မ်ားစြာ ၾကားရ သိရ ေသာအခါ တကယ္လိုမ်ား နအဖ ကသာ လိုခ်င္လို႔ စာရင္း ေကာက္ မည္ဆိုပါက ထိုက့ဲသို႔ ထြက္လာမည့္သူမ်ား ရိွပါ့မလားလို႔ ေတြးမိပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာေနၾကတဲ့ သူေတြထက္ နအဖက ပိုမို၍ သိရိွပါလိမ့္မည္။ သိလို႔လဲ အမွန္တကယ္ လုပ္ခ့တ ဲ ့ဲ သံဃာေတြရဲ႕ ေက်ာင္းတိုက္ေတြကို ဝင္စီးတာ ခ်ိတ္ပိတ္တာ ပစၥည္းခိုးယူတာ ေတြကို လုပ္ခ့ၿဲ ပီးပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္တ့ဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆို လႈပ္ရွားခဲ့တ့ဲ သံဃာ ေတြ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလဲ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်တာမ်ိဳးေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေရွာင္တိမ္းေနသူေတြလဲ ေရွာင္ေနၾကရဆဲပါ။ ထိုက့သ ဲ ို႔ အေရးယူခံခ့ဲရတဲ့ ေက်ာင္းတိုက္ေတြ သံဃာေတြရဲ႕စာရင္းမ်ားကိုလဲ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ ႀကီးတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ထိမ္းသိမ္းထားလွ်က္ရိွပါသည္။ နအဖရဲ႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြမွာလဲ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာင္ထြက္ရဟန္းေတြ၊ အတုေတြ၊ ဘာလုပ္ခ့တ ဲ ာေတြ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စြဲၿပီး ေထာင္ခ်သူခ်၊ တိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ သံဃာမ်ားကိုလဲ ဝရမ္းေျပး အျဖစ္နဲ႔ သတ္မွတ္ကာ လိုက္လံ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက ဘယ္သူေတြ ဦးေဆာင္ လုပ္ခ့ဲတယ္ဆို တာ ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ .

. ပါတီဖြ႔ၿဲ ပီး အာဏာရယူဖို႔ လုပ္ ေဆာင္တာကို ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္လို႔ ေခၚမလား? အာဏာ မရ ယူပဲ ႏိုင္ငံမွာ အႀကံေပးတို႔လို ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္လို႔ လုပ္တာမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္လုိ႔ ေခၚမလား? ႏိုင္ငံေရး လုပ္တ့သ ဲ ူကို အားေပးတာလဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တာပဲလား ? ပါတီအဖြဲ႔ အစည္း ဖြဲ႕ၿပီး တိုက္ခိုက္ ျငင္းခုံေနၾကတာ ဟာလဲ ႏိုင္ငံေရး လား? စသည္ျဖင့္ ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္တာကို ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္လို႔ ေခၚဆို ၾကပါသလဲ ေမးစရာ ေတြြ ရိွလာပါတယ္။ .ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရင္၊ ေဟာေျပာရင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္လို႔ပဲ ျမန္မာျပည္သား အမ်ားစုက ထင္ေနၾကလို႔ပါပဲ။ ရိုးသားစြာ ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို သံဃာအမ်ားစုက ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲ . Volume 1.ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ဦးေဆာင္ သံဃာမ်ားမွာ ၎အခ်ိန္က်မွ စၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တ့ဲ သံဃာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ႀကီးႀကီး က်ယ္ က်ယ္ ေျပာရ မည္ဆိုပါက သမိုင္းအစဥ္အလာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တ့ဲ သံဃာ ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဟုိ လြပ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲတုန္းကထဲက ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရနဲ႔ ဦးဥတၱမတို႔ရဲ႕ တိုင္းျပည္ လြတ္ လပ္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္္ သမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းၾကလုိ႔ မိန္႔ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့တ့ဲ ရဟန္းပ်ိဳ သမဂၢ သံဃသာမဂၢီ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလုပ္သမားသမဂၢ စတဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္မ်ား ဆိုလွ်င္လဲ မွားမည္ မဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခ့ၾဲ ကတဲ့ သံဃာ (၆)ပါး အနက္မွ ဦးပညာေဇာတ၊ ဦးဣႏၵက၊ ဦးေမဓာဝီ၊ ဦးေခမိႏၵ၊ ဦးၾသဘာသ ဆရာေတာ္ မ်ားဟာ ဆိုရင္ ေရွးတုန္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းပ်ိဳ သက္ႀကီး ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ လက္ပန ြ ္းတတီး ေနထိုင္ၿပီး အတူူတကြ ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ား၊ ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းေတြ ရိွခဲ့ၾကသလို (၈၈) အေရး အခင္း မျဖစ္ခင္ကာလ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ၁၅ိ/ ၂၅ိ/ ၄၅ိ/၇၅ိ/ က်ပ္တန္၊ ေငြ စကၠဴမ်ား သိမ္းဆည္း လုိ႔ စားဝတ္ ေနေရး အၾကပ္အတည္း ႀကံံဳေတြ႔ခ်ိန္ ကထဲက ျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႕မွ ရပ္တည္၍ ျပည္သူေတြ အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္ မႏၱေလးမွာ ဆန္တျပည္ (၃၅ိ) ထိ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဆြမ္း အခက္အခဲ ျဖစ္လာလုိ႔ ဝါတြင္း ကာလထဲမွာပဲ ေနရပ္ကို ျပန္ ေျပးခဲ့ရတာ ကုိယ္ တိုင္ပါပဲ။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ (၈၈) အေရးခင္း ေပၚလာျပန္ေတာ့လဲ အထက္ပါ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားဟာ စာေရးသူနဲ႔ ဦးေခမိႏၵတို႔က မႏၲေလး ေတာင္ႀကီးစတဲ့ ေဒသ ေတြမွာ က်န္ဆရာေတာ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သီတင္းသုံး ေနထိုင္ ၾကၿပီး မႏၲေလး သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္သမန္ ဦးေရဝတ၊ မစိုးရိမ္မွ ဦးကဝိႏၵ၊ ဦးကုသလ၊ ဦး လာဘ စသည္တို႔ႏွင့္၎၊ ရန္ကုန္အဖြဲ႔က ဦးပညိႏၵ၊ ဦးဝိသိ႒၊ဦးဝါေသ႒ စသည္တို႔ႏွင့္၎၊ လက္တြဲ၍ ေက်ာင္း သား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ဦးေနဝင္း၏ (၂၆)ႏွစ္တာ ကာလ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တ့ဲ မဆလ အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ပဲြ မွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ စာေရးသူက လြဲရင္ က်န္တ့ဲ ဦးေဆာင္သံဃာအားလုံး အနည္းဆုံး (၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ထိ ေထာင္က်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သံဃာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဘုန္းႀကီးတဲ့လား? အဲဒီအခ်ိန္ထဲက ရန္ကုန္ရဟန္းပ်ိဳအဖြ႔ဲ ၊ မႏၲေလး သံဃာ့သာမဂၢီအဖြဲ႔ နာမည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သုံးစြဲ ၿပီး စည္း ရုံး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ မႏၲေလးေတာင္ေျခမွာ ေရွးကထဲ က တည္ရိွခ့တ ဲ ာျဖစ္ပါသည္။ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းေၾကာင္းကို မဆက္ခင္ ရွင္းလင္းခ်င္တာေလးေတြ ရိွပါသည္။ ဒါဆိုရင္ ဒီလို ကိုယ္ေတာ္ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဘုန္းႀကီးေတြလား? ဘာ ေၾကာင့္ ေထာင္က်ရတာလဲ ? အာဏာ ပိုင္ေတြ ေနာက္လိုက္ေတြ စြပ္ စြဲေနသလို္ မတရားတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကလုိ႔လား? စသျဖင့္ ေမးစရာေတြ ရိွလာတဲ့ အတြက္ ေနာက္ လူငယ္မ်ား ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရေအာင္ ေျပာခ်င္ပါေသးသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သံ ဃာမ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သတ္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဝင္ပါလာရင္၊ သို႔မဟုတ္. Issue 1 Page 11 သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ဆရာေတာ္မ်ား၏ မွတ္တိုင္မ်ား တကယ့္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ၂၀၀၇.

သံဃာမ်ားမွာလဲ ပရဟိတေက်ာင္း ပညာေရးေတြ ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွင့္ ဆက္စပ္တ့ဲ အမွန္တရား အသိ ပညာေရးေတြကုိ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ကူညီၿပီး ေဟာေျပာ ပို႔ခ် သြန္သင္ျပေနၾကတ့ဲ အတြက္ ႏိုင္င့ံအေရး လုပ္ တယ္လို႔ ယူဆမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ယူဆလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ စာေရးသူအပါဝင္ လုပ္ေဖာ္လုပ္ဖက္ သာသနာ့ညီေနာင္မ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ ဟုိ အရင္ထဲက ၿပီးခဲ့ တဲ့ စက္တင္ဘာလို ကိစၥမ်ိဳးေတြ၊ ျပည္သူ ေတြကို အမွန္တရားေတြကို ညႊန္ျပ ဆိုဆုံးမခဲ့တ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြ ျပည္သူ ေတြ ေဘးဒုကၡ အၾကပ္အတည္း ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္လာရင္ ကူညီ ကာကြယ္ ေပး ခဲ့တာမ်ိဳးေတြ၊ ျပည္သူေေတြ အေပၚ မတရား လုပ္ေနတဲ့အခါ အမွန္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့တာမ်ိဳးေတြ စတဲ့ အမ်ား အက်ိဳး ႏိုင္ငံသား မ်ား အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ပဲ ခံယူထားပါတယ္။ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္တ့ဲ အခါမ်ိဳးေတြမွာ ပိုထင္ရွားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္ လို႔ေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မယူဆ ခဲ့ၾကပါဘူး။ ေနာက္ ေထာင္က်တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ေထာင္ဆိုတာမ်ိဳးကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက မွ်မွ် တတ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားပဲ တရား ဥပေဒနဲ႔ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကတဲ့ ေခတ္မွာ ဆိုးသြမ္းသူမ်ား၊ တရားဥပေဒ ကို က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ စတာေတြကို ထိမ္းသိမ္းထားတဲ့ ေနရာဆိုတာ လူတိုင္း သိရိွၿပီး .. Page 12 ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္တာကို ႏိုင္ငံေရးလို႔ ေခၚဆိုတယ္ဆိုရင္ သံဃာမ်ားဟာ ပါတီတည္ေထာင္ တာလဲ မဟုတ္၊ အာဏာရယူဖို႔ လုပ္ၾကတာလဲ မဟုတ္ၾကတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အေသအခ်ာ ေျပာရမွာပါ။ စာေရးသူတို႔ ဆရာသမားမ်ားက စာဝါပို႔ခ်ရင္း ေျပာဖူးတာေလး ရိွတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ စားဝတ္ ေနေရး က်န္းမာေရး ပညာေရးပဲတ့ဲ ဒါေတြကို တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး စည္ပင္ဝေျပာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနတာဟာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တာပဲလို႔ ေျပာဖူးတယ္္။ ဒါဆိုရင္ လက္ရိွ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ တကယ္ တမ္း ႏိုင္ငံေရး (ႏိုင္ငံအေရးကို) လုပ္ေနၾကတာက ဆရာ ဆရာမေတြ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္သမား လယ္သမားေတြ စာေရးဆရာေတြ စတဲ့ ျပည္သူမ်ားပဲ ျဖစ္ေနတာေပါ့လို႔ ေတြးခဲ့ဖူး တယ္။ ေျပာလဲေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ ႏိုင္င့ံအေရး အတြက္၊ တိုင္းျပည္ တုိးတက္ေရး အတြက္ တကယ္ လုပ္ေနၾကတာ သူတို႔တေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။ စာေရးသူတို႔ေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရဆိုတာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ ေလာက္ေလာက္လားလား ေစတနာ ပါပါ လုပ္တာဆိုလို႔ ခုခ်ိန္အထိ တခါမွ မၾကား မျမင္ခဲ့ရဖူးဘူး။ ျပည္သူေတြဆီက ေငြညွစ္တာ၊ ေငြေကာက္ခံတာ ေျမယာ အိမ္ေနရာေတြ ဖ်က္ၿပီး သိိမ္းဆီး ေနတာ၊ စတာေတြပဲ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရတဲ့အခါမွာ အစုိးရေတြလဲ တကယ္ ႏိုင္ငံအေရး လုပ္ၾကတာ မဟုတ္ပဲ ကိုယ့္အေရးပဲ လုပ္ၾကတာပဲလို႔ ယူဆခဲ့တယ္ေလ။ ဒါလဲ ဟုတ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြလဲ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ က်ဆင္းမသြားပဲ တက္ တက္လာ တာ၊ လမ္းေတြလဲ ေကာင္းမလာပဲ စုတ္ျပတ္ လာတာ၊ သြားလာေရး စရိတ္ေတြ ႀကီးျမင့္ လာတာေတြ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ စသည္တို႔မွာ ေျပလည္ မလာပဲ ပိုိမို ၾကပ္တည္းလာတာေတြကို ေထာက္ရႈေသာအားျဖင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အေရးကို (ႏိုင္ငံေရးကို) အမွန္တကယ္ မလုပ္ၾကပဲ ကိုယ့္ ခ်မ္းသာေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ ျငင္းလို႔ မရတဲ့ အေထာက္အထားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ စားဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ ပို ၍ သက္သက္ သာသာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ ခ်ိခ်ိန႔ဲ သုံးစြဲ စားေသာက္ ေနထိုင္ သြားလာႏိုင္ၿပီဆိုမွ တိုးတက္တာလို႔ ယုံ ၾကည္ထားတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ တကယ္လို႔မ်ား ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ျပည္သူေတြ စားဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရး ပညာေရးမ်ားကို ေျပ လည္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္တာကို ႏိုင္ငံ အေရးပါလို႔ ဖြင့္ဆိုသင့္တယ္ဆိုရင္၊ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေျပာ ခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ လူေတြ သြားလာ လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနတာျဖစ္ၿပီး မြန္ျမတ္တ့ဲ အလုပ္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့.

Issue 1 Page 13 ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တရား ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ေခတ္မွာ ျပည္သူေတြ အၾကပ္အတည္းျဖစ္လာရင္၊ တရားမွ်တမႈ မရိွၾကရင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မတရား လုပ္လာရင္၊ ေက်နပ္မႈ မရိွၾကရင္၊ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ျပန္တင္ျပခြင့္ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ အမ်ိဳးမိ်ဳးကို လုပ္ႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အေရး ေတြရိွရမယ္။ ဖမ္းဆီးခြင့္ မရိွရဘူး ဆိုတာေတြကိုလဲ သိရိွၾကၿပီး ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရိွ အေနအထားေတြကိုေတာ့ အားလုံး သိၿပီး ျဖစ္တ့အ ဲ တိုင္း ဒီအခြင့္ေရးမ်ားကို ေတာင္းဆို လို႔၊ ျပည္သူေတြ ၾကပ္တည္း ငတ္မြတ္ေနတဲ့ အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိ႔ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ ထဲထည့္ထားတဲ့ လူ ေတြကို လူဆိုးေတြ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြလို႔ ဘယ္လိုမွ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တရားဥပေဒ မရိွတ့ဲ ေခတ္၊ ေနာက္ ကိုယ္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒကို ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ မလိုက္နာၾကတဲ့ ယခုလို ေခတ္မ်ိဳးမွာဆိုရင္ အဲဒီ ဥပေဒဟာ ဥပေဒ မေျမာက္ဘူးလို႔ပဲ သံဃာအမ်ားစုက ယူဆထားပါသည္။ ျပည္သူေတြ ဒုကၡမ်ိဳးစုံေရာက္ေနတာ ျပည္သူေတြကို ဒုကၡေပးေနတာကိုိ သံဃာမ်ားက မရႈစိမ့္ႏိုင္လို႔ ကူညီ ေဆာင္ရြက္တာ၊ သိေစတာ၊ လမ္းေတြ မွားေနၾကလုိ႔ အမွန္တရား လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရိွလာေအာင္ လမ္းျပ ေပးတာကို အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံျပၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုလဲ အားလုံး အသိပင္္ျဖစ္လုိ႔ စစ္အာဏာရွင္ ေတြ ေျပာသလို ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္ႏွင့္သာ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ယူၾကေစလိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ေထာင္ ဆိုတာ အမွန္တရားကို လုိလားသူေတြရဲ႕ ခိုနားရာ ေနရာတခုလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီအျဖစ္ဆိုး စနစ္ဆိုးမ်ားကို ဧကန္မုခ် တေန႔မွာ ႀကံဳေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္ ဆိုတာကိုေတာ့ ဟုိ လြန္ခ့တ ဲ ့ဲ ႏွစ္ ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ထဲက ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ဆိတ္ကို ျမင္လို႔ ေၾကာက္လန္႔ ဒူးတုန္ေနတဲ့ သစ္ေတြက်ားေတြ ျခေသၤ့မ်ားကို အိပ္မက္ မက္တ့အ ဲ ေၾကာင္း ေမးေလွ်ာက္လာတဲ့ ဘုရင္ေကာသလကို. Volume 1. လူယုတ္မာေတြ အဓမၼ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ လူလိမၼာ၊ သူေတာ္ေကာင္း ပညာရိွေတြဟာ ပုန္းသူ ပုန္းၾကရ ေျပးသူ ေျပးၾကရ ေတာခို သူ ခိုၾကရ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေဟာခဲ့တယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္မိၾကမွာပါ။ သာသနာႏွစ္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရင္ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ကို ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ဗုဒၶေဟာခဲ့တာပါ။ ဒါကို အလကၤာဖြ႔ဲတ့ဲ ဆရာက “ဆိတ္ကို ျမင္ျငား၊ ေၾကာက္အား ျပင္းထန္၊ ျခေသၤ့ သစ္က်ား၊ ခုန္လႊား ေျပးျပန္။ လူယုတ္မာမ်ား၊ ေထာင္လႊား ႏုိင္ငံ၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ ပုန္းေအာင္း ေတာၿမိဳင္ယံ။” လို႔ ဖြဲ႔သီခ့ၾဲ ကပါတယ္။ ဒါပါပဲ စနစ္ဆုိးေတြနဲ႔ အုပ္စိုးေနၾကတဲ့ လူဆိုး လူယုတ္မာေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ႏိုင္ငံမွာ အမွန္တရားကို လိုလားၿပီး တန္ဘိုးထားတဲ့ သံဃာေတြ သူေတာ္ ေကာင္းေတြကို ဖမ္းဆီးတာ ေထာင္ခ်တာ သတ္ပစ္တာကေတာ့ မထူးဆန္း ပါဘူးလို႔ပဲ ေျပာရပါမည္။ လူဆိုး လူယုတ္ေတြသာ တိုင္းျပည္မွာ အဓမၼ ေနရာယူၿပီး ေထာင္လႊားေနၾကလို႔ အမွန္ တကယ္ တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြမွာလဲ ေဘးေရာက္သူေရာက္ သူတပါး ႏိုင္ငံ ထြက္လို ထြကန ္ ဲ႔ ျဖစ္ေနတာ ကို အသိဉာဏ္ရိွသူတိုင္း သိေနၾကပါတယ္။ စနစ္ဆိုးေတြ လူဆိုး လူယုတ္မာေတြ ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ဘို႔ဆိုတာ သူေတာ္ေကာင္းေတြ အမွန္တရား လိုလားသူ လြတ္ေျမာက္လိုသူေတြရဲ႕တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ ေမး= တပည့္ေတာ္သည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းၿပီးမွ ေမြးဖြားခဲေသာ မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္တေယာက္ျဖစ္ပါသည္၊၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး တြင္ တပည့္ေတာ္ဘဝမွာ တခါမွ မႀကံဳဖူးသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ သံဃာထုႀကီးသည္ လမ္းမေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ ေမတၱာ ပုိ႔ၾကသည္ကုိ ျမင္ရၿပီးေတာ့ စိတ္ထဲ မွာ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ၾကည္ႏူးၿပီး သံဃာေတြေနာက္ လုိက္ေလွ်ာက္ ရင္း စစ္တပ္၏ လက္နက္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္း ခံရၿပီးေနာက္ စစ္အစုိးရ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူႀကီးမ်ား ဘုန္းႀကီးမ်ားကပါ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂေၾကာင့္သာ သံဃာေတြ လမ္းေလွ်ာက္ ပရိတ္ရြတ္ တာျဖစ္တယ္၊သံဃာအစစ္ သံဃာအမွန္သက္သက္ဆုိ လွ်င္ဒီလုိမလုပ္ေၾကာင္းေျပာၾကေတာ့ တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ သံဃာေတြ ဒီလုိလုပ္သင့္၊မလုပ္သင့္ ယေန႔တုိင္ မေဝခဲြႏုိင္ပါဘုရား၊ဒါေၾကာင့္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ အရွင္ဘုရားတုိ႔ သံဃာတပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႔ႀကီးရဲ႕ အီးေမလ္းကုိရလုိ႔ ယခုလုိ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ေျဖ=ဒီေမးခြန္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂေၾကာင့္သာ သံဃာေတြ လမ္းေလွ်ာက္ ပရိတ္ရြတ္တာျဖစ္တယ္၊ သံဃာအစစ္ သံဃာအမွန္ သက္သက္ဆုိလွ်င္ ဒီလုိမလုပ္ေၾကာင္းေျပာသူကေျပာ၍ သံဃာေတြ ဒီလုိလုပ္သင့္၊မလုပ္သင့္ သိလုိရင္းလုိ႔ထင္ပါတယ္၊ ေဝသာလိယာ တီသု ပါကာ ရႏၱေရသု တိယာမရတၱႎ ပရိတၱံ ကေရာေႏၱာ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ဟူေသာ ရတနသုတ္နိဒါန္းတြင္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က ေဝသာလီျပည္မွာ ေရာဂါေဘး၊ဘီလူးသရဲေဘး၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘးဆုိတ့ဲ ေဘးႀကီးသုံးမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳခ်ိန္မွာ အရွင္အာနႏၵာ ဦးေဆာင္တ့ဲ သံဃာေတာ္မ်ားက သတၱဝါေတြအေပၚ သနားကရုဏာ ေမတၱာ ထားကာ ေဝသာလီျပည္ရ႕ဲ တံတုိင္းသုံးထပ္ အတြင္းလွည့္လည္၍ ဉာဥ့္သုံးယာမ္ပတ္လုံး ပရိတ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ခ့ေ ဲ ၾကာင္း အထင္အရွားရွိ ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၌ ေဆးဝါးမကုသႏုိင္၍ ေရာဂါေဘး၊လက္နက္အာဏာအားကုိးကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘီလူး သရဲေဘးႏွင့္ ဝင္ေငြႏွင့္မမွ်ေအာင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြမတရား ႀကီးျမင့္၍ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘးဆုိက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သံဃာေတာ္မ်ား ထုိက့သ ဲ ုိ႔ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ႏိႈင္းခ်င့္က သိႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္ ဟုသာ ေျဖလုိက္ပါသည္။ ခၽြင္းခ်က္=ႏုိင္ငံေရး ပေယာဂေၾကာင့္သာဟုေျပာဆုိမႈသည္ နအဖလက္ထက္ မိစၦာစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔စီစဥ္သည့္ ျမန္ုမာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တင ြ ္ ေျမျပင္ကျပည္သူေတြ ဘာမွမသိရပဲ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဝဟင္ေပၚက ပရိတ္ရြတ္ၾကေသာ မဟန(ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕)၏ လုပ္ရပ္အတြက္မူ မွန္ကန္ပါသည္၊မလုပ္သင့္ပါ။ ..

.. သမီးေလးရွိတ့ဲ ေနရာကို ေမေမ ျပန္လာလို႔ ဆိုၿပီး ၾကည္ႏႈးေနခဲ့တာ။ ေဖေဖေရာ ေမေမကေရာ သမီးေလးကို ခ်စ္သလို မရေတာ့ဘူး။ အားလံုးၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမေမ့ ရင္ေတြပူလာတယ္။ ဘဲ ၊ ေမေမတို႔ရဲ႕ အမိေျမႀကီးကိုလဲ ခ်စ္ခဲ့တာဘဲ၊ သမီးေလးႀကီးရင္ နားလည္ သမီးေလး ႏို႔မ်ား ဆာေနၿပီလား။ အေမ႔ရင္ေငြ႕ မရတဲ့ သမီးေလး လြမ္း လာမွာပါကြယ္။ ဆြတ္ေနၿပီလား ။ သမီးေရ.. Page 14 ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက ပိုတက္သြားေတာ့ တာေပါ့့။ ၾကယ္စင္သို႔တမ္းခ်င္း တိုင္းသူျပည္သားေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ေဖေဖတို႔ေတြက ကမာၻ ခင္ၿငီမ္းသစ္ သိေအာင္ ေဖၚထုတ္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ဒီေတာ့ သမီးေဖေဖကို သူတို႔ဖမ္းသြား တာေပါ့။ “၈၈” မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ အကုန္လံုးကို ဖမ္းထားလိုက္ၾကတယ္။ ေဖေဖတို႔ မရွိေတာ့ ေမေမနဲ႔ အန္တီ မီးမီး ၊ NLD ပါတီဝင္ တခ်ဳိ႕နဲ႔ က်န္ခဲ့တ့ဲ တက္ၾကြသူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေမေမတို႔ အမွန္တရားေတြကို ဆက္ေဖၚ ထုတ္ခ့ၾဲ ကတယ္။ သမီးေရ… ေမေမတို႔ ဆက္ၿပီး ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကတာေပါ့ ၊ ၁၉၉၆ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ မရွိခဲ့ဘူးတဲ့ လူဦးေရေတြန႔ဲ ေမေမတို႔ လွည္းတန္းကေန ၈မိုင္အ ထိ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဝင္မပါရဲတ့ျဲ ပည္သူေတြကလဲ လက္ခုတ္တီး ၿပီး ေထာက္ခံၾကတယ္။ ခံျပင္းေနတဲ့ ျပည္သူတခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ၾဲ ကတယ္။ သမီးေရ… လမ္းမေပၚမွာ လူေတြျပည့္ေနတယ္။ တိုက္ေပၚက လူေတြက အားေပးခဲ့ၾကတယ္။ သမီးေရ… ေမေမတို႔ သြားတဲ့လမ္းက ေခ်ာေမြ႕မေနပါဘူး။ စစ္တပ္ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြက ေမေမ တို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္တာေပါ့။ ေမေမတို႔မွာ အေတြ႕ အႀကံဳေကာင္းေတြ ရွိတယ္ေလ သမီးရဲ႕ ၊ စည္းကမ္းတက် ျဖစ္ဖို႔ ေမ သမီးေရ .. ေမေမတို႔က သမီးကို ကိုယ္၀န္စေဆာင္တ့ဲ အခ်ိန္ထဲက အရမ္း ေမတို႔ ထိန္းတတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုန႔ဲ အဲဒီေန႔ကို ေမေမတို႔ စနစ္တ ဲ တယ္။ က် ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကတယ္။ ခ်စ္ခဲ့တာ၊ သမီးေလးရဲ႕ ရုပ္ပံုေလးကို မွန္းဆၾကည့္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ရ မိန္းခေလးဆိုရင္ ဘယ္လိုပံုစံေလး၊ ေယာကၤ်ားေလးဆိုရင္ ဘယ္လိုပံုစံေလး ဒါေပမယ့္ သမီးေလးရယ္... ေခတ္ေဟာင္းေတြထဲက ကေနမွ ေခတ္သစ္ကို ေျပာင္းတာ ေမေမ သိပ္စိုးရိမ္ေနမွန္း သိလို႔ ေမေမရဲ႕ ရဲေဘာ္ မစႏၵာမင္းက သမီးေလးကို သမီးရဲ႕ ၊ ေခတ္ဆိုးထဲက ေဖါက္ထြက္မွ ေခတ္ေကာင္းရဲ႕ တံခါး၀ကို ေျခခ် သြားေခၚေပးတယ္။ သမီးကို ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႕လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမေမ့ ခြင့္ရမွာေလ ဒါေၾကာင့္ ေမေမတို႔က လႈပ္ရွား မႈေတြကို စတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ရင္ထဲက အလြမ္းေတြ ၿငိမ္းသြားတယ္။ စိုးရိမ္ေသာကေတြ ေအးသြားတယ္။ လိုက္တာေပါ့။ သမီးကုိ ေမေမခ်စ္သလိုဘဲ အျခားအေမေတြလဲ သူတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ေဖေဖက သမီးကို တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တ့ဲ ေမေမတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ ခ်စ္ခင္မွာပဲေလ။ သမီးကို ေမေမတိုးတက္ ေစခ်င္သလို အျခားအေမေတြရဲ႕ သိပ္ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့ ။ ၿပီးေတာ့ ဥာဏ္ရည္လဲ ထက္ျမက္ေစခ်င္တယ္ေလ။ ရင္ထဲမွာလဲ ဒီလို ဆႏၵေတြ ရွိေနမွာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ သမီးေလးကို မေမြးခင္က ေမေမ့ ဗိုက္ထဲမွာ ကတည္းက သမိုင္း ဒီေတာ့ ေမေမက သမီး အပါအဝင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ဘဝအတြက္ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ျပတယ္ေလ။ ေမေမကေတာ့ ေမေမတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွား မႈေတြ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ၊ မိမိကိုယ္ မိမိ ပိုင္ႏိုင္ခင ြ ့္ေတြ အတြက္ ေမေမတို႔ အေၾကာင္းကို သမီးၾကားေအာင္ ေျပာျပခဲ့တယ္။ တိုက္ေနရ တာပါ။ ဒီအတြက္ ေမေမ့ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဘဝမွာေတာ့ မိသားစုေတြ သမီးေလးက ေဖေဖ့ဘက္မွာေရာ ေမေမ့ဘက္မွာပါ ေျမးဦးေလး ဆိုေတာ့ တကြဲ တျပားစီ ေနၾကရတယ္။ သမီးရဲ႕ အေဒၚ မသႏာၱက သမီးကို ခ်စ္လြန္းလို႔ သူ႔ကို အၿပီးေပးပါတဲ့၊ သမီးလဲ ေမေမကို လြမ္းေနမယ္ထင္တယ္။ ေမေမ့ ရင္ခြင္ထဲ ေရာက္မွ သူေမြးမယ္ တဲ့ ေလ။ သမီးက စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္သြားတယ္ကြယ္။ ေမေမသနားလိုက္တာ ။ တဒဂၤ သမီးရယ္.. အိမ္ျပန္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမ့ မိတ္ေဆြေတြ အိမ္မွာ ေရွာင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ တႀကိမ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္ စက္သံုးဆီေစ်း ပုန္းေနခဲရ ့ တယ္။ ေရွာင္ပုန္းေနရတဲ့ အခ်ိန္မာွ သမီးကို ေထြးေပြ႕ထားရ ႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္သြားေတာ့ နဂိုကမွ ေစ်းႏႈနး္ မတည္ၿငိမ္ရတဲ့ အထဲ ရင္ ေမေမက စိတ္ေက်နပ္ေနတာ။ . သမီးရဲ႕ ဘ၀က ျပည့္စံုပါတယ္။ လိုအပ္ေနတာက သမီး အနား အတြင္းမွာေတာ့ ေမေမ့ သမီးေလးကို ခ်ီၿပီး လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း မွာ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမ ရွိေနဖို႔ပဲေလ ။ ဒါေပမယ့္ သမီးရယ္ ႏြမ္းပါးေနတဲ့ ဘ၀ တေနရာကို ေျပးသြားလိုက္ ခ်င္ပါတယ္။ မျပည့္စံုသူေတြ အတြက္ ေမေမနဲ႔ ေဖေဖ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခ့ဲတ့ဲ ဒါေပမယ့္ သမီးေဖေဖ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အတြက္၊ အတြက္ သမီးဂုဏ္ယူပါေနာ္ ။ ခိုကိုးရာမဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ ေမေမ မေျပးျဖစ္ပါဘူးကြယ္။ ေမေမ သမီးေရ ..ေမေမတို႔ တိုင္းျပည္ကလူေတြ စီးပြါးေရး ၾကပ္တည္းေနၾကတယ္..

တဲ့ ခ်ီတက္ပြဲကို စတင္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ၁။အမြန္ျမတ္ဆုံးဆုလာဘ္ဟု ဆုိရမည့္ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ က်မၼာေရးေကာင္း မြန္ေအာင္ သမီးေရ… ျပည္သူေတြကလဲ ေသာင္းေသာင္း ျဖျဖ ပါဝင္ၾကတယ္။ အဲဒီ ဂရုစုိက္ရမည္။ ၂။ကုိယ္က်င့္တရား အေလးထားရမည္။ ၃။အသိ ပညာရွင္၊အတတ္ အခ်ိန္ေတြမွာ ေမေမ စဥ္းစားေနတာက တကယ္လို႔ ဒီပြဲႀကီးဟာ စစ္အစိုးရ ပညာရွင္တုိ႔၏ လမ္းၫႊန္မႈကုိ လုိက္နာရမည္။ ၄။မိမိလုပ္ ကုိင္မည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေမေမနဲ႔ ခ်စ္သမီး ခြဲေနဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေဖ ပါတ္သက္၍ အၿမဲတမ္း ေလ့လာဆည္းပူးေနရမည္။ ေဖ လဲ ေမေမတို႔ သားအမိဆီကို ျပန္ေရာက္ လာမယ္ေလ။ ၅။ႀကံစည္၊ေတြးေခၚ၊ေျပာဆုိမႈမွစ၍ ဒုစရုိက္မႈကင္းရမည္။ ၆။ပ်င္းရိ တြန္႔ သမီးရယ္… စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ဟာ အေမတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ငရဲပြက္ လိပ္ေသာစိတ္ကုိေဖ်ာက္၍ ထက္သန္ ေျဖာင့္္ မတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိရမည္။ ခဲ့တယ္။ ရက္စက္တယ္။ ယုတ္မာတယ္ ဆိုတ့ဲ ဲ တာင္ ဤအခ်က္ ၆ ခ်က္သည္ လြန္ခ့သ စကားေတြန႔ေ ဲ ည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္ကာလက ျမတ္ဗုဒၶ မလံုေလာက္ေတာ့ေအာင္ လုပ္ရက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၂၆ရက္ေန႔ ညပိုင္းမွာ ခ်မွတ္ခ့ေ ဲ သာ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာလုံးမွာ ႀကီးပြားတုိးတက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ထဲကိုဝင္ၿပီး ရက္ရက္ စက္စက္ ရိုက္ႏွက္ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေခတ္ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး အသီးသီးမွာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးေနေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေပၚလစီမ်ား၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္အ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကတယ္။ ျဖစ္ က်င့္သုံး၍ ၂၁ ရာစုရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသရဖူကုိရယူေနႏုိင္ၾကသည္မွာ နိဂံုးပိုင္းကို ေနာက္တပါတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ လက္ေတြ႔က်င့္က အက်ိဳးရသည့္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္ ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ခင္ၿငိမ္းသစ္ ဓမၼေဃာသက . Issue 1 Page 15 ေမေမသတိမျပဳမိ တာက ကေလးငိုသံ ၾကားရင္ ပတ္ဝန္းက်င္က ရိပ္မိသြား မယ္ဆိုတာကိုေလ။ ဒီေတာ့ သမီးအေဒၚ မသႏာၱကေရာ ၊ ေမေမ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ကပါ သမီးကို ယခုတပတ္ တရားေတာ္က႑တြင္ ဧကကနိပါတ္ အတၳႆဒြါရ မသႏာၱဆီ ျပန္ပို႔ဖို႔ တိုက္တြန္းၾကတယ္။ ပထမေတာ့ ေမေမက ဘာ ဇာတ္ေတာ္ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္၊ဤတရားေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ အလြန္တ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္မပို႔ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ရာအံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ သမီးေလး အေနအထိုင္ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ေမေမ သမီးကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္က သူ႔ဖခင္ကုိ ေကာင္းဘူး။ “ႀကီးပြားတုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္ ေတြကဘာေတြလဲ” လုိ႔ ေမးတဲ့အေမးကုိ ဖခင္ျဖစ္သူက ရုိးသားစြာ မသိေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး ဆရာအရွင္ သမီးကို သနားတာနဲ႔ ေမေမ့ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး မသႏာၱ ဘုရားသခင္ ရွိရာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားၿပီး “အရွင္ဘုရားေရ ဒီက ေလးက ကို ျပန္ေပးလိုက္တယ္။ သမီးအတြက္ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ဖိုးဖိုး၊ ဖြားဖြား၊ အေဒၚ၊ ႀကီးပြားတုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္ ေတြကဘာေတြလဲ လုိ႔ ေမးတဲ့အေမးကုိ ဦးေလးေတြ စိတ္ခ်မ္းသာသြားတယ္။ ေမေမ့အတြက္ေတာ့ သမီးနဲ႔ ေဝးကြာ တပည့္ေတာ္ မေျဖႏုိင္လုိ႔ သူ႔ကုိပါအရွင္ဘုရား ဆီ ေခၚလာတာပါဘုရား၊အဲဒါ တဲ့ ရက္ေတြဟာ အသက္ရွင္လွ်က္နဲ႔ အသိမ့ေ ဲ နရတဲ့ ရက္ေတြပါပဲ သမီးရယ္။ အရွင္ဘုရား ရွင္းျပေပးပါဘုရားလုိ႔ ” ေလွ်ာက္ေတာ့ ညတိုင္းဆိုရင္ သမီး ငိုသံကို ေမေမ လြမ္းတယ္။ ငိုတယ္ဆိုတာက သမီးနဲ႔ အာေရာဂ်မိေစၦ ပရမဥၥ လာဘံ၊သီလဥၥ ဝုဒၶါႏုမတံ သုတဥၥ။ ေမေမရဲ႕ နက္ရႈိင္းတဲ့ ဆက္သြယ္မႈေလ၊ တခါတရံ ညသန္းေခါင္မွာ ေမေမ ဓမၼာႏုဝတၱီစ အလီနတာ စ၊အတၳႆ ဒြါရာ ပမုခါ ဆေဠေတ --ဆုိၿပီး ေဟာခဲ့ လုိ႔ ေယာင္ယမ္းၿပီး သမီးေလးကို ထစမ္းမိတယ္။ တေရးႏိုးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတြးမိ ဒီတရားေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရတာပါပဲ။ တာက သမီးေလး ႏိုဗူးမ်ား စို႔ေနၿပီလား။ သမီးက ေမေမ့ကို အျပစ္တင္ေနမွာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာဖခင္တေယာက္အေနႏွင့္ ထုိဖခင္ေနရာမွာ လား။ နားလည္ေပးမွာလား။ သမီးေလးကို မေမြးခင္က ေမေမ စိတ္ကူးယဥ္ သင္ ျဖစ္ခ့ပ ဲ ါက …….ဆုိၿပီး၊မေတာ္တဆမ်ား လူၾကားသူၾကား ျဖစ္လုိ႔ သမီးေရ… ေမေမတို႔တိုင္းျပည္က ဗုဒၶဘာသာ တိုင္းျပည္ကြဲ႕ ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ….... မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေတြးမိပါက သင္သည္ အထြဋ္ အျမတ္ဟာ ဘုရားေစတီ ပုထိုးနဲ႔ ဗုဒၶသားေတာ္ ရဟန္းသံဃာေတြဘဲ လူ႕အခြင့္အေရး အေလးထားနားလည္ သည့္ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔ ကြဲ႕။ ေမေမတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ သမိုင္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြဟာ ေရွ႕တန္းကပဲ ႀကိဳးစားရန္သာျဖစ္သည္။ ပါဝင္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ေခတ္ အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး အက်ိဳးကို ကာ သင့္ကုိယ္သင္ မျပဳျပင္ပါက၊ထုိဖခင္သည္သာ သင့္လုိဖခင္ ျဖစ္ခ့ဲ ပါက ကြယ္ေပးၾကတယ္။ ဤတရားေတာ္ကုိ ယခုအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နာၾကားခြင့္၊သိခင ြ ့္ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ကေလးပင္ျဖစ္ေစကာမူလူသားတေယာက္ရသင့္ေသာလြတ္လပ္စြာေတြးေ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆင္းရဲ ဒုကၡကို အနီးကပ္ဆံုး ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရတဲ့သူေတြဟာလဲ တာေျပာဆုိခြင့္ရွိရမည္ဟူေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အေလးထားနား လည္သည့္ သံဃာေတာ္ေတြပဲ သမီး။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲရင္ သံဃာေတြလဲ ဆင္းရဲၾက ဗုဒၶဘာသာဖခင္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္မႈ၊ မင္းကအေဖလား ငါ ကအေဖလား စေသာ တယ္။ တလြဲမာနမထားမႈ၊အသက္ သိကၡာ ဂုဏ္ဝါကုိမဖက္ တြယ္ မသိသည္ကုိ ဒီေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွာ ပခုကၠဴ သံဃာေတြကစလို႔ သံဃာထု မသိေၾကာင္းဝန္ခံ၍ သိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိရွာ ႀကံေပးေသာ ျဖဳစင္ေျဖာင့္မတ္ေသာ ႀကီးဟာ ၿမိဳ႕တိုင္း နယ္တိုင္း ရြာတိုင္းမွာ ျပည္သူေတြကို ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္း စိတ္ရွိသည့္ ဖခင္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိခြင့္ရလုိက္ေသာ ႀကီးပြားတုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္ ေတြ ကေတာ့. သင္ကုိယ္ တုိင္ ဘူးတယ္။ ေဖေဖရယ္ ေမေမရယ္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ သမီးေလးရယ္ ဘုရား ထုိကေလးရဲ႕ အေမးစကားကုိ ေသခ်ာနားေထာင္ ထုိဖခင္ ေနရာဝင္၍ သြားမယ္။ ေလွ်ာက္လည္ၾကမယ္။ ဒါေပမယ့္ သမီးရယ္ ၃လပဲ ရွိေသးတဲ့ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ ဟုတ္က့ဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္ ဟု ေျဖလွ်င္ သင္သည္ လူ႕အ ခြင့္ သမီးကို ေမေမတို႔ ဘယ္မွေတာင္ ေခၚမသြားျဖစ္ေသးဘူးကြယ္။ အေရးကုိ အေလးထားနားလည္သည့္ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ ၿပီး၊ ဟာ… ဒီကေလးေတာ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္….ဤတရားေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာပါမည္ေလာ ?.. Volume 1.. လူႀကီးမာန္ ေၾကာင့္ ဆူေငါက္မိမွာမုိ႔ ….

com) ကို ရိုက္ထည့္။ အလြယ္ဆံုး လိပ္စာ တစ္ခုပါ။ ဒါမွမဟုတ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ လိပ္စာကို သံုးႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခါ Reply from ဆိုတဲ့ စာတမ္းနဲ႔အတူ ေအာက္ပါ 32bit ဂဏန္းေလးလံုးတြဲတစ္ခုကို ရရွိပါမည္။ 64..181.ပထမဆံုး start ထဲက run ဆိုတဲ့ အိုင္ကြန္ေလးကိုႏွိပ္ၿပီး အထဲမွာ cmd (သို႔) command ကို ရိုက္ၿပီး enter (သို႔) OK ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ အခု ပံုအတိုင္း ေတြ႔ရပါမယ္။ ေနာက္ခံအမည္း စာတမ္းအျဖဴနဲ႔ အဲဒါကို (console screen) လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ ထဲမွာေပၚေနတဲ့ စာတမ္းရဲ႕ ေနာက္ကဆက္ၿပီး ipconfig လို႔ရိုက္ၿပီး Enter ေခါက္ လုိက္ရင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေပၚလာ ပါလိမ့္မယ္။ အခုပံုမွာ LAN ႀကိဳးခ်ိတ္ကန ြ ္ပ်ဴတာမ်ား တြင္ေပၚေသာ ပံုျဖစ္ပါတယ္။ Wireless သံုးသူမ်ားတြင္ ေနာက္နံပါတ္ တမ်ိဳးေပၚပါသည္ ။ ေနာက္တစ္ဆင့္က အင္တာနက္ လမ္းေၾကာင္းကို စစ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုထဲက စာတမ္းရဲ႕ေနာက္မွာ “ping” (Packet Internet or Intranet Groper) ကိုရိုက္ထည့္ၿပီး စစ္ၾကည့္မယ္။ ေအာက္ကပံုအတိုင္းေပၚလာပါမယ္။ အထက္က အတိုင္းပဲ အဲဒီေနာက္မွာ ping localhost စာတမ္းကို ရိုက္ထည့္ၿပီး မိမိကြန္ပ်ဴတာမွ လက္ခံ လမ္းေၾကာင္းကို စစ္ပါတယ္။ ေပၚလာတဲ့ စာတမ္းေနာက္မွာ ထပ္မံၿပီး ကိုယ္သံုးခ်င္တ့ဲ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကို ရိုက္ထည့္ပါ။ ဥပမာ Google သံုးခ်င္တယ္ဆို (ping www.google..103 (နံပါတ္ေတြက မတူပဲ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပါသည္)။ အဓိကကေတာ့ အဲလိုရိုက္လိုက္တဲ့အခါ reply ျပန္လွ်င္ မိမိအင္တာနက္လိုင္းေကာင္းပါသည္။ ဘာနံပါတ္ပဲေပၚေပၚ မိမိဆီမွာ ေပၚလာတဲ့ နံပါတ္ ကိုယူၿပီး မိမိရ႔ဲ address bar မွာ ရိုက္ထည့္ၿပီးသြားၾကည့္ ပါက ပိုမုိ လ်င္ျမန္စာြ မိမိၾကည့္ခ်င္တ့ဲ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကပံုေလး အတိုင္း ပါ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ping ကို အသံုးျပဳ၍ ရေသာ္လည္း (၁) အင္တာနက္တပ္ဆင္ေပးေသာ ကုမၸဏီ မွ ခၽြတ္ယြင္းျခင္း (၂) spy ware ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ မေပၚဘဲ offline ျဖစ္ေနတတ္ပါေသးတယ္။ (ဆက္လက္ေဖၚျပပါဦးမည္။) ဆရာေက်ာ္ .233.. Page 16 အင္တာနက္လိုင္းပ်က္တာလား။ ကြန္ပ်ဴတာက လက္မခံတာလား အခုတေလာ အင္တာနက္ သံုးမရဘူးဆိုျပီး ေျပာတဲ့လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္။ ကိုယ့္ကြန္ျပဴတာရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္ အစြန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ အေသးႏွစ္ပံု (သို႔) ၀ါယာလက္ တိုင္ငယ္ လင္းေနေပမယ့္ အင္တာနက္ မရတာမ်ားေနတယ္။ ဒီအခက္အခဲမ်ိဳး လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႀကံဳေနၾကတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ အင္တာနက္ ပ်က္တာလား တျခား ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္လားဆိုတာ အခုလို စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ သံုးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္း နားလည္ခ်င္မွ နားလည္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္တာ နက္ အေၾကာင္း နားလည္ခ်င္ၾကတယ္။ အင္တာ နက္က လြတ္လပ္စာြ ဆက္သြယ္လို႔ရတယ္။ ဖုန္းလို ေျပာလို႔ရတယ္။ ေနာက္လုပ္ ႏိုင္တာ ေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါ။ Internet အင္တာနက္ပဲေျပာေျပာ Intranet အင္ထရာနက္ပဲ ေျပာေျပာ အားလံုးနီးပါးမွာ အခုေျပာတဲ့ ကိစၥကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ ကဲ… စၾကရေအာင္.

Issue 1 Page 17 နအဖ လက္ပါးေစမ်ားရဲ႕ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ဖိႏွိပ္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးက အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ရင္ဖင ြ ့္ေျပာၾကား ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္မပို႔ရန္ ေတာင္းဆို စစ္ကိုင္းတို္င္း ေရႊဘိုခရိုင္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႔နယ္ ဆပ္ျပာက်င္းေက်းရြာ(၉) ေဖေဖၚ၀ါရီ ၄ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ၊ ရြာအုပ္စု အတြင္း န. Volume 1. Surapong Kongchantuk ႏွင့္ အတူ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုးက သတင္းစာ ထန္းပင္ရင္းတြင္ ထန္းတက္ေလွကား ေထာင္ထားရံုမွ်ႏွင့္ပင္ ထန္းတက္ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ မေဆာင္မေနရ ေဆာင္ခိုင္း ေနေသာေၾကာင့္ ထန္းသမားမ်ားမွာ လည္း ဒုကၡေရာက္ ေနၾကပါသည္။ ထိုင္းလူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေနႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုးတုိ႔က ထိုမွ်မကေသးပဲ ေဒသေဆးရံုအတြက္ ေဆးပေဒသာပင္ အလွဴဟု ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား၊ အမည္တပ္ကာ တအိမ္ေထာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၇၀၀၀) ေတာင္းခံလွ်က္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအျပင္ ေျမျမဳတ္မိုင္းနင္းမိသျဖင့္ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္၊ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၾကည္ရြာ ၊ ဆပ္ျပာက်င္း ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေဖာက္ ဒဏ္ရာရဓါတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဗြီဒီယို ဆလိုက္ရွိဳးမ်ား ျပသလွ်က္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း လုပ္ရန္အတြက္ ဆိုင္ကယ္တစီးလွ်င္ (၅၀၀၀)က်ပ္၊ စပါး ပဲ ေခၽြေလွ႔စက္ ပြဲကို က်င္းပသြားခဲ့သည္။ ပိုင္ရွင္တဦးလွ်င္ က်ပ္(၁)ေသာင္းက်ပ္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ တဦးလွ်င္ (၅)ေသာင္းက်ပ္ စသည္ျဖင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ ေတာင္းခံလွ်က္ရွိ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန ့ေနာက္ဆံုးထားပို ့ေဆာင္ရန္ ထိုင္းအမွတ္ ၃ တပ္ ရာ ေဒသ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကပ္အတည္း ေတြ႕ေနၾကပါသည္။ ျပည္သူ ရင္းမွဴးၾကီးက ခ်မွတ္ထားေသာအမိန္ ့အား ရုပ္သိမ္းေပးရန ထိုင္းအေျခစိုက္ လူထု မ်ားကိုလည္း ထိုလမ္းေဖါက္လုပ္ေရး အတြက္ လမ္းလုပ္အားေပး အင္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တို႔ကကန္႔ကြက္စာကို ထိုင္း၀န္ၾကီး ဟုဆိုကာ အတင္းအဓၶမ လုပ္အားေပးရန္ ခိုင္းေစ ေနလွ်က္ ခ်ဳပ္ထံသို႔ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းေရွ႔ေန ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားလာပါသည္။ မ်ားေကာင္စီကေျပာဆိုသြားသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတြ စိုးရိမ္ 03 February 2010 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ့္ရက္ မေၾကညာေသးသလို ေရြးေကာက္ပဲြန႔ဲ ဆုိင္တ့ဲ ဥပေဒေတြကို မထုတ္ျပန္ေသးတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ဆုိင္တ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္မေပးေသးတဲ့အတြက္ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္လာ ႏုိင္ပါ့မလား လို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရးကို စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အေျခအေနေတြန႔ဲ ဆုိင္တ့ဲ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ မစ္ရွင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အုိငယ ္ ာလန္ႏုိင္ငံန႔ဲ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔က ကမကထလုပ္ စီစဥ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြကို ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆီြဒင္၊ ဒိန္းမတ္လို ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံေတြန႔ဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံက သံတမန္တခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အားလုံးနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလုံးကို လႊတ္ေပးဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတလ ္ ပ္ တရားမွ်တၿပီး အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ဖို႔ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆုိေနတာကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက အခုခ်ိန္ထိ အျပဳသေဘာေဆာင္ တု႔ံျပန္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ အေပၚမွာလည္း ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းက စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ .အ.ဖစစ္အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေက်းရြာ လူထုအေပၚ မတရားအခြန္ေကာက္ခံျခင္း အလွဴေငြ အဓမၼ ထိုင္းေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ား အ ေတာင္းခံျခင္း အႏိုင္က်င့္ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ စည္း အေ၀းခန္းမ သတင္းစာ မ်ားမွာ မ်ားစြာ ထိခိုက္ နစ္နာေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ထိုေဒသရွိ ဆပ္ျပာက်င္း ၊ ဘုတ္ရြာ ၊ အုန္းတင္ ၊ အိုးတိမ္တြင္း ၊ ေခ်ာင္းဦး အစည္းအရံုးက ကရင္စစ္ေျပး ၊ အင္ပင္ႀကီး ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာေတြက ေတာင္သူ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္မပို႔ရန္ လယ္သမားမ်ား အေပၚအစိုးရက အာနိသင္မရွိေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေမတၱာ မ်ားကို တအိတ္ကို (၈၀၀၀)က်ပ္ ၊ ၀ါေစ့ (မ်ိဳးေစ့) တထုပ္ကို (၈၀၀၀) ရပ္ခံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ က်ပ္ျဖင့္ မ၀ယ္မေနရ အဓၶမေရာင္းခ်ေနၿပီး ကုန္ႀကမ္းသီးႏွံ ဝါကို လယ္ထဲ ထိုင္းလူ႔့ အခြင့္အေရး ႏွင့္ ေရြ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္ ၊ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး၍ စိုက္ခိုင္း လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ သဘာပတိ အဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Mr.

03 February 2010 16:23 ဗထူး။ ရိုးမ(၃) Friday. 05 February 2010 17:04 သန္းထိုက္ဦး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ တိုင္းျပည္အား ေၾကညာ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္ ထေဆာင္ယန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ ၁၂ ဦးခန္႔ကုိ ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ တပ္တြင္းက စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သို႔ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ယေန႔ ပုိ႔ေဆာင္ သိရသည္။ လိုက္သည္။ တပ္ျပင္ပတြင္လည္း အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စား “ကားေပၚမွာ တင္သြားတာ ၁၂ ေယာက္၊ ႏို႔ဖိုးရြာထဲက ကားနဲ႔ ထုိင္းက မႈ မရွိဘဲ ႏွစ္လုံး သုံးလုံး စသျဖင့္သာ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ပ်က္သည္သာ စီစဥ္ေပးတယ္၊ ဒီ စစ္သားမဟုတ္တ့ဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ၃ ေယာက္ ျမင္ရေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမ်ားပင္ စိတ္ဝင္စားမႈမွာခ်ဲကိစၥႏွင့္ ဧည့္စာ လိုက္သြားတယ္”ဟု ဒုကၡသည္ စခန္းမွ မ်က္ျမင္ သက္ေသတဦးက ရင္း ကိစၥမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တပ္တြင္းေျပာင္းလဲမႈမွာ ၾကီးမားမည္ဟု ယုံၾကည္ထားၿပီး ယေန႔ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔မွ အိမ္ေထာင္စု ျဖစ္လာႏုိင္သည္မ်ားကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲေၾကာင္း ယခုပင္လွ်င္ တခ်ဳိ႕ကို ေနာက္ထပ္ ပုိ႔ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ တပ္တြင္းတြင္ ဆင္းရဲမႈျပႆနာႏွင့္ အုပ္ခ်ုဳပ္မႈျပႆနာအခ်ိဳ႕ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) တာ၀န္ ရွိသူတခ်ဳိ႕ ရွိေနသည္ဟု တပ္တြင္း အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေျပာသည္။ ေရာက္ရွိလာ သျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ လစာေငြတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ႏုိင္ငံျခားသား UN ေတြေရွ႕မွာ အခု မပုိ႔ရဲဘူး ေပါ့ေနာ္၊ မနက္က သူတို႔ အရင္းခံျဖစ္သည့္ တပ္မိသားစုျပႆနာအား ခ်မွတ္ထားသည့္ အျမန္ပို႔တာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ မလာခင္ ကပ်ာကယာ ပို႔လိုက္တာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္း မကိုင္ပါက တပ္တြင္းမေက်နပ္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎ မ်က္ျမင္က ေျပာသည္။ မႈျပႆနာ တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ . Page 18 Burma VJ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ေအာ္စကာဆု လ်ာထားခံရ 03 February 2010 ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္တ့ဲ ဘားမား ဗီြေဂ် (Burma VJ) ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ေအာ္စကာဆုေတြထဲက မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ အမ်ဳိးအစားအတြက္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ခံရပါတယ္။ ဒီ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းကား ျဖစ္လာေအာင္ စက္တင္ဘာလ အေရးအခင္းအတြင္းမွာ ဘယ္လို လႈပ္ရွားခဲ့သလို ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးၾကည့္ေတာ့ ဒီဗီြဘီ သတင္းသမား တေယာက္ျဖစ္တ့ဲ ကိုေအာင္ထြန္းက ဖံုးကိုင္ထားတဲ့ သူတို႔ေနာက္ကို ရန္ကုန္မွာ ရွိသမွ် ရဲန႔ဲ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ အားလံုးက အသည္းအသန္ လိုက္ခဲ့ၾကတယ္၊ အဲဒီအတြက္ သူတို႔ဟာ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ေျပးရင္းလႊားရင္းက ကိုယ့္ကို မမွတ္မိေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး ကိုယ္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ သတင္းေတြန႔ဲ သတင္းမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုေတြကို ေနာက္တဆင့္ လက္ခံမယ့္သူဆီကို အခ်ိန္မီေရာက္ေအာင္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီဆု ရႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ကင္မရာမင္းျဖစ္တ့ဲ ကိုေအာင္ထြန္းက သူ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္နဲ႔ သေဘာထားကို အခုလို ေျပာျပသြားခဲ့ပါတယ္။ “ဒါ က်ေနာ္တို႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တ့ဲ ကိစၥတခုပါပဲ။ ဒီ ေအာ္စကာဆုနဲ႔ တျခားမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ဆုေတြ ရတာထက္စာရင္ က်ေနာ္တို႔က ဒီ႐ုပ္ရွင္ကား ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ အဲဒီမွာ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္ မစၥတာ ခန္းဂ်ိ နာဂါအိ (Kenji Nagai) အပါအ၀င္ အခုလတ္တေလာမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ဒီဗီဘ ြ ီ သတင္းေထာက္ေတြ၊ တျခား သတင္းဌာနေတြရဲ႕ သတင္းေထာက္ေတြ အေၾကာင္းကို ဒီ႐ုပ္ရွင္က ဆက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ေျပာေနဦးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဒီဟာက ေအာ္စကာဆု ရတာထက္စာရင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ပုိၿပီး တန္ဖုိးရွိတယ္လို႔လည္း ထင္ပါတယ္။” ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ သတင္းမွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အတြက္ ေအာ္စကာဆု အမည္စာရင္း တင္သင ြ ္းခံရတဲ့ Burma VJ ဇာတ္ကားကို စုစည္းတည္းျဖတ္ေပးခဲ့တ့ဲ ဒါ႐ိုက္တာကေတာ့ အန္ဒါးစ္ ေအာ္စတာဂါ့ဒ္ (Anders Ostergaard) ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ စိတ္မဝင္စား ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား စတင္ ျပန္ပို႔ Wednesday.

.. ေပါ့ဗ်ာ ......လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္အတြင္း တယ္ရီ႐ႈပ္ခ့ဲသမွ်ေတြကို သတင္းသမားေတြက နာမည္ေတြန႔ဲ တကြ အတိအက် ေဖာက္သည္ခ်ျပသခဲ့သလုိ ဒီလိုလူ တစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံေဘာလုံး အသင္းရဲ႕ ကပၸတိန္ေကာ ျဖစ္ထုိက္ေသးရဲ႕လား .. လြန္ရင္ေဘး .. ဆိုတ့ဲ အဂၤလန္န႔ဲ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ကပၸတိန္ႀကီးေပါ့ .. Issue 1 Page 19 2010-02-02 ဘရာဇီးသား တိုက္စစ္မွဴး ျဖစ္သူ ေရာ္ဘင္ဟုိက မိမိအေနျဖင့္ ဘရာဇီးကလပ္ ဆန္းတုိ႔စ္အသင္းႏွင့္ ကာလရွည္လက္တြဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ အဆုိပါ ကစားသမားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္တြင္ မန္စီးတီးမွ ဆန္းတုိ႔စ္သို႔ ၆ လအငွားေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ BBC မီဒီယာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေရာ္ဘင္ဟုိမွာ ဘရာဇီးဂႏၲ၀င္ ကစားသမားႀကီး ပီလီႏွင့္အတူ ဆန္းတုိ႔စ္အသင္း၏ အိမ္ကြင္း ဗီလာဘယ္မီ႐ုိသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပီလီမွာ တစ္ခါက ဆန္းတုိ႔စ္အသင္းအတြက္ ၄၇၄ ဂိုးသြင္းယူခ့သ ဲ ည့္ ကစားသမား ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေရာ္ဘင္ဟုိမွာ ဆန္းတုိ႔စ္အသင္းတြင္ တစ္ခါက ၀တ္ဆင္ခ့ဖ ဲ ူးသည့္ နံပါတ္ (၇) ဂ်ာစီကို ျပန္လည္ ၀တ္ဆင္ကာ ကစားမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဳးတစ္ခုတြင္ ေရာ္ဘင္ဟုိက "၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားမွာ ဘရာဇီးအသင္းနဲ႔ ပါ၀င္ခ်င္လုိ႔ အခုလုိ ဆန္းတို႔စ္အသင္းကို ျပန္လာခဲ့တာပါ။ ဆန္းတို႔စ္ဟာ အရင္ကတည္းက ကုိယ္ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အသင္းျဖစ္လို႔ ေနာင္ လာမယ့္ အနာဂတ္ေတြအထိ ဆက္ေနခ်င္ပါတယ္" ဟု ေျပာဆုိခ့သ ဲ ည္။ေရာ္ဘင္ဟုိမွာ ဆန္းတုိ႔စ္အသင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ၾကား ကာလမ်ားတြင္ ကစားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသင္းအတြက္ ပြဲေပါင္း ၁၉၀ ကစား ၈၃ ဂိုး သြင္းယူခ့သ ဲ ူျဖစ္သည္။ 2010-01-28 မန္ယူ အသင္းမွာ ယမန္ေန႔က ကားလင္း ဖလား ဆီမီးဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ အိမ္ကြင္း ပြဲစဥ္အျဖစ္ မန္စီးတီး အသင္းႏွင့္ ကစားခဲ့ရာ ၃း၁ ျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီး ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ရလဒ္ ၄း၃ အရ ဖိုင္နယ္ အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ မန္စီးတီး အသင္းမွာ ကားလင္းဖလား လက္ရွိ ခ်န္ပီယံ မန္ယူကို ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမ အေက်ာ့ အိမ္ကြင္းတြင္ ၂း၁ ျဖင့္ အႏိုင္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အေ၀းကြင္းပြဲတြင္ ရံႈးနိမ့္ခ့ေ ဲ သာေၾကာင့္ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ၂၉ ႏွစ္ၾကာ သက္တမ္း အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ကားလင္း ဖလား ဖိုင္နယ္ တက္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔ပြဲမွ မန္ယူအတြက္ ဂိုးမ်ားကို ဒုတိယပိုင္း ၅၂ မိနစ္တြင္ ေပါလ္စခိုးလ္၊ ၇၁ မိနစ္တင ြ ္ ကားရစ္ ႏွင့္ မိနစ္ ၉၀ တြင္ ရြန္းေနတို႔က သြင္းယူ သြားခဲ့သည္။ မန္စီးတီးမွာ ဒုတိယပိုင္း ၇၆ မိနစ္တြင္ သြင္းယူခ့သ ဲ ည့္ တီဗက္ဇ္၏ ေခ်ပဂိုးျဖင့္သာ ေက်နပ္ခ့ရ ဲ သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အာဂ်င္တီးနားသား တီဗက္ဇ္မွာ အသင္းေဟာင္း မန္ယူႏွင့္ ကားလင္း ဖလား ဆီမီးဖိုင္နယ္ ႏွစ္ေက်ာ့စလံုးတြင္ မန္စီးတီး အသင္းအတြက္ ၃ ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခ့ဲသည့္ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ ပြဲစဥ္တြင္ မန္စီးတီးဘက္မွ တုိက္စစ္မွဴး ဘယ္လာမီမွာ ေထာင့္ကန္ေဘာ ကန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ပြဲၾကည့္စင္မွ မန္ယူပရိသတ္တစ္ဦးက အေႂကြေစ့ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါကစားသမား၏ ေခါင္းကို ထိမွန္ခ့ဲရၿပီး အျခားပရိသတ္တစ္ဦးမွလည္း ဘီယာပုလင္းႏွင့္ ပစ္ေပါက္ခ့ေ ဲ သာေၾကာင့္ ထပ္မံေရွာင္ရွားခဲ့ရသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ပြဲကို တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ေနသည့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္ျဖစ္သူ ေဟာင္း၀ပ္၀က္ဘ္မွာ ပြဲကို ေခတၱမွ် ရပ္နားခဲ့ရသည္။ မန္ယူအသင္းမွာ ယင္း ကိစၥအတြက္ FA အဖြဲ႕၏ အေရးယူမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။ မန္ယူမွ ေနာက္ခံ ဘယ္အစြန္လူ အီဗရာမွာလည္း ယမန္ေန႔ပြဲတြင္ မီးျခစ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္း အနံ႔ေလးရတာနဲ႔ လက္ျမန္ ေျချမန္ ရွိလွတ့ဲ သူတုိ႔ဆီက သတင္းေထာက္ေတြေၾကာင့္လည္း တုိက္ဂါး၀ုဒ္န႔ဲ ေပ်ာ္ခ့ၾဲ ကဘူးပါတယ္ဆိုတ့ဲ မိန္းမေခ်ာ ...... ေလးရွက္ ထပ္ဆင့္ရင္း အတတ္က်ဴးတဲ့ ဒဏ္ကို ခံေနရပါၿပီ .... အကစားလြန္သြားတဲ့ ႏွလုံးသား ကစားပြဲမွာ အထိနာခဲ့ရပါၿပီ . သူဟာ ၂၀၀၆ ကမၻာ့ဖလားမွာ ဘရစ္ခ်္ကို အားေပးဖုိ႔ တျခား ေဘာလုံးသမား ဇနီးမယားေတြန႔ဲ အတူ ဂ်ာမနီေျမကို လုိက္လာဘူးသူျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကစလုိ႔ တယ္ရီရဲ႕ ဇနီး တုိနီန႔ဲ အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။အိမ္ခ်င္းကလည္း မေ၀းလွလို႔ ႏွစ္အိမ့္ တစ္အိမ္ ၀င္ထြက္တတ္ၾကသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မန္စီးတီးမွာ သြားကစားေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ၀ိန္းဘရစ္န႔ဲ ဗာနက္ဆာတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ႏွစ္ထဲမွာ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ခ့ၾဲ ကသလုိ ၀ိန္းဘရစ္ဟာ မန္စီးတီး အသင္းနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ကစားလို႔ျဖစ္မယ့္ ေနရာဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခ့ၿဲ ပီး ဗာနက္ဆာကေတာ့ ေပါင္ ၃ သန္းတန္ အိမ္ေဟာင္းမွာ ၃ ႏွစ္အရြယ္ သားကေလးနဲ႔ က်န္ေနခဲ့သူပါ။အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာပဲ တယ္ရီန႔ဲ ဗာနက္ဆာတုိ႔ ဇာတ္လမ္းစခဲ့ၿပီး ဗာနက္ဆာဟာ ကိုယ္၀န္ရခဲ့တ့ဲ အထိ ျဖစ္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ ဒီအခါ တယ္ရီဟာ ပုဂၢလိက ေဆးခန္း တစ္ခုမွာ ဗာနက္ဆာရဲ႕ ကိုယ္၀န္ကို ဖ်က္ခ်ေစခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။တယ္ရီအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဇနီးသည္ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး သူငယ္ခ်င္းမို႔ ကူညီဖုိ႔ပါ ဆုိေပမယ့္ အဲဒီ ကိုယ္၀န္ရွိတ့ဲ သတင္းကို သူငယ္ခ်င္း အရင္းေခါက္ေခါက္ တိုနီမသိရွာခဲ့ပါဘူး။အခုေတာ့ ဇာတ္လမ္းေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး ကိုယ္ခ်စ္သူကိုမွ က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ လာေစာ္ကားတဲ့ တယ္ရီေၾကာင့္ ၀ိန္းဘရစ္ခ်္ ခမ်ာလည္း အေတာ္ပဲ ခံစားေနရပါတယ္။မန္စီးတီး အသင္းေဖာ္ေတြျဖစ္ခ့တ ဲ ့ဲ တိဗက္ဇ္ အုိင္ယာလန္စတဲ့ သူေတြဟာ ဘရစ္ခ်္ကို အားေပးစကားေတြန႔ဲ ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္မႈကို ျပခဲ့ၾကပါတယ္။တစ္ပတ္ကို ေပါင္ ၁၇၀၀၀၀ ရေနတဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးကပၸတိန္ႀကီးကေတာ့ တစ္ရွက္ေပၚ သုံး ..... တယ္ရီရဲ႕ အျဖစ္ဟာ တုိက္ဂါး၀ုဒ္ထက္ေတာင္ ပိုဆုိးပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ရင္ေသြးငယ္ အႁမြာပူးေလး ၂ ေယာက္န႔ဲ အတူ ငယ္ခ်စ္ဦးလည္းျဖစ္တ့ဲ ဇနီးသည္ တုိနီ ရွိေနတဲ့ ၾကားက တျခား မိန္းမသား တစ္ေယာက္န႔ဲ ေမွာက္မွားခဲ့ တာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ မိန္းမသားဟာလည္း ကုိယ့္အသင္းေဖာ္ရဲ႕ ဇနီးသည္ ျဖစ္ေနတဲ့ အျပင္ ကိုယ့္မိန္းမရဲ႕ အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းလည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါပဲ ... ျပန္လည္ မေခ်ပႏုိင္ခ့ေ ဲ တာ့ပါဘူး ....... အခ်စ္ဆုိတာ တန္ရင္ေဆး ... အခု တုိက္ဂါး၀ုဒ္ထက္ သာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ထပ္ေပၚလာျပန္ပါၿပီ။သူကေတာ့ . တစ္ေယာက္န႔ဲ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚ ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ အေကာင္းဆုံး ႐ုိက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဲ ့ဲ ကိုေရႊ တုိက္ဂါး ခဗ်ာ ေခါင္းေတာင္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲေတာ့ပါဘူး။စကင္ဒီေနဗီးယန္းသူ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာ ဇနီးသည္က မုန္႔သာေ၀စားမယ္ အခ်စ္ကို ခ်န္ပီယံ သရဖူယူခ့တ ေ၀မစားႏိုင္သူမို႔ ကြြာရွင္းမယ္ တကဲကဲေပ့ါ။ေဒၚလာသန္း ရာနဲ႔ခ်ီခ်မ္းသာတဲ့ တုိက္ဂါး၀ုဒ္ဟာ ေဟတီငလ်င္အတြက္ ေဒၚလာ ၃ သန္း လွဴဒါန္းခဲ့ေသးေပမယ့္ အဲဒီသတင္းဟာ ကြာရွင္းၾကေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းေလာက္ လူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကို မရခဲ့ပါဘူး။ေလာေလာဆယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေဆးခန္းတစ္ခုမွာ အနားယူေနရတဲ့ တုိက္ဂါး၀ုဒ္အတြက္ စိတ္ပ်က္သြား ခဲ့ၾကတဲ့ စပြန္ဆာေတြေၾကာင့္ တုိက္ဂါး၀ုဒ္ဟာ မခန္႔မွန္း ႏိုင္ေလာက္တ့ဲ ၀င္ေငြေတြလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားဦးမွာပါ။ ေဟာ .. Volume 1.. မိန္းမလွေလးေတြဟာ ေဟာ .. တယ္ရီ ..ေၾသာ္ . .သူ႔ရဲ႕ အခုကိစၥကို ဘယ္လုိလူကမွလည္း ခြင့္လႊတ္မယ့္ စကား ေျပာမလာေသးပါဘူး .............စိတ္အလုိကိုလိုက္ မိုက္မွားတတ္တယ္ဆိုတ့ဲ စကားလိုပဲ အကဲလြန္ .....ဗာနက္ဆာ လို႔ေခၚတဲ့ ျပင္သစ္သူေလးဟာ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ ၀ိန္းဘရစ္ခ်္ရဲ႕ ခ်စ္သူပါ . လုိ႔ပါ ေမးလာၾကတဲ့အခါ ........ အသင္းနည္းျပ ကာပယ္လုိက အမွန္ကိုသာ ေျဖပါလို႔ ေတာင္းဆုိခ့သ ဲ လုိ အားကစား၀န္ႀကီး ဂယ္ရီ ဆက္ကလစ္ဖ္ကလည္း စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ၿပီလုိ႔ ဆိုခ့ပ ဲ ါတယ္။ေလာေလာဆယ္ ေနာက္ဆုံး သတင္းေတြအရ တုိနီဟာ တယ္ရီန႔ဲ လမ္းခြဲဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။မန္စီးတီး အသင္းနဲ႔ အတူ အဂၤလန္ အသင္းသား တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈေတြကို ေခါင္းငုံခံေနရရွာတဲ့ တယ္ရီဟာ ၿပီးခဲ့တ့ဲ စေန ဘန္ေလနဲ႔ပြဲမွာ အႏိုင္ဂိုး သြင္းေပးႏိုင္ခ့ေ ဲ ပမယ့္ ကိုယ့္ဘ၀ကို အေျခပ်က္ေစမယ့္ ကိုယ့္ဂိုး ကုိယ္ျပန္သြင္းမိတ့ဲအေပၚမွာေတာ့ ........ တစ္ေယာက္ ေဟာ..

.... မစ္ဒယ္ဘေရာ့ မွ မန္စီးတီး သုိ႔ မန္စီးတီး အသင္းမွာ အဂၤလန္ ပထမတန္း ခ်န္ပီယံရွစ္ကလပ္ မစ္ဒယ္ဘေရာ့ အသင္းမွ ကြင္းလယ္လူ အဒမ္ဂၽြန္ဆင္ကို အလြတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ျဖင့္ ေခၚယူလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကြင္းလယ္လူမွာ မန္စီးတီး အသင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ မန္စီးတီး အသင္းမွ နည္းျပ ျဖစ္သူ မန္ခ်ီနီက " အဒမ္ဂၽြန္ဆင္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ အသင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္း ျပႏိုင္ မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ သူဟာ မစ္ဒယ္ဘေရာ့ အသင္းရဲ႕ ပင္တိုင္ ကြင္းလယ္လူ တစ္ဦး ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ေခၚယူ လိုက္ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ေျပာဆိုခ့သ ဲ ည္။ အဒမ္ဂၽြန္ ဆင္မွာ မန္စီးတီး အသင္းတြင္ နံပါတ္ ၁၁ ဂ်ာစီကို ၀တ္ဆင္မည္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားမွာ ဘရာဇီးအသင္းနဲ႔ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ စေနေန႔ ေဟာလ္စီးတီး ႏွင့္ အေ၀းကြင္း ပရီးမီးယား ပြဲတြင္ အသင္းအတြက္ ပထမဆံုး ပြဲထြက္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ မန္စီးတီး အသင္းမွာ ရီးရဲလ္မွ ကြင္းလယ္လူ ဂါဂို ကို ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပည္တြင္းအသင္းသုိ႔ျပန္လာ ေခၚယူရန္ အတြက္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ မန္ယူ အသင္းအိမ္ကြင္း ၃+၁ အႏုိင္ပဲြ ကားလင္း ဖလား ဆီမီးဖိုင္နယ္ ႏႊဲ အေဝးကြင္း ရလာဒ္ (၂+၁) 2010-02-01 ၿပီးခဲ့တ့ဲ လထဲမွာ ကိုယ့္ဇနီး မယားနဲ႔ သမီးသားေတြ ရွိပါ လ်က္န႔ဲ ဆႏၵ အလိုကိုလိုက္ မိုက္မိခ့လ ဲ ုိ႔ လူသိရွင္ၾကား ေသာက ပြားခဲ့ရတဲ့ ကစားသမား ၂ ေယာက္ အေၾကာင္းဟာ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ပလူပ်ံခ့ပ ဲ ါတယ္။ အဲဒီ ကစားသမား ၂ ေယာက္ဟာ မတူညီတ့ဲ နယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူ ကိုယ္စီ ရထားၾကသလုိ ကမၻာေက်ာ္ ကစားသမား ေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ကေတာ့ ေဂါက္သီး ခ်န္ပီယံ တုိက္ဂါး၀ုဒ္န႔ဲ အဂၤလန္ ေဘာလုံးအသင္း ကပၸတိန္ ဂၽြန္တယ္ရီ တု႔ိပါပဲ။တိုက္ဂါး၀ုဒ္ဟာ ေဂါက္သီး ေလာကမွာ သရဖူေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔အတူ သန္းႂကြယ္ သူေ႒းဘ၀ကို ခံယူထားသလုိ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ခ့တ ဲ ့ဲ ဇနီးသည္ အီလင္န႔ဲအတူ သာယာ ခ်မ္းေျမ့တ့ဲ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကို ထူေထာင္ ထားသူပါ။ဒါေပမယ့္ တုိက္ဂါး၀ုဒ္ အတြက္ ေရႊေရာင္လႊမ္းခဲ့တ့ဲ ေပ်ာ္ရႊင္ အခ်စ္+ေဘာလုံးႏွင့္အခ်စ္+ေဂါက္သီး ေရာေထြးမိသူမ်ား ဘြယ္ရာ ေန႔ရက္ေတြဟာ ၂၀၀၉နဲ႔အတူ ကုန္ဆုံး သြားခဲ့ရ ပါၿပီ။ ဆမ္န႔ဲ ခ်ာလီလုိ႔ေခၚတဲ့ သမီးႏွစ္ေယာက္ ရွိထားၾကၿပီျဖစ္ၿပီး အမ်ားက အားက်ရေလာက္တ့ဲ စုံတြဲျဖစ္ခ့ေ ဲ ပမယ့္ အဲဒီဘ၀ ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိခ့တ ဲ ့ဲ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ရဲ႕ မလည္႐ႈပ္ ဇာတ္လမ္းဟာ အခုေတာ့ ဘူးေပၚသလို ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ မိန္းမ ေခ်ာေလးေပါင္း မ်ားစြာကို ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ ေခၚယူၿပီး ေပ်ာ္ပါးခဲ့တ့ဲ ကာလေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြ ပဲေပါ့ .. အိမ္က အိမ္ေဖာ္ေဟာင္းပါ မက်န္ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ရဲ႕ ႏွလုံးသား ႐ုိက္ခ်က္ေတြ ခံခ့ရ ဲ တာကိုး .... .

Issue 1 tcsyfykd Adding (1) (u) .Volume 1.

tcsyfykd Adding (2) (c) .

Volume 1. Issue 1 tcsyfykd Adding (3) (*) .