You are on page 1of 5

SMK PADANG TEMBAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2009


TINGKATAN 1
PENDIDIKAN SENI VISUAL KERTAS

1. Garisan boleh digunakan untuk 5. Apabila garisan bergerak dari satu tempat ke
menggambarkan perspektif dengan tempat yang lain, wujudlah ciri-ciri________.
_________. A ulangan C kontra
A mengatur garisan dengan ketinggian B pergerakan D harmoni
yang setara
B meletakkan garisan tebal di 6. Apakah gambaran anda tentang garisan
bahagian belakang dan nipis di untuk menerangkan tentang rambut wanita?
hadapan A garisan kasar C garisan beralun
C meletakkan garisan yang berlainan B garisan berbulu D garisan berpancar
saiz untuk menunjukkan ruang
D diatur secara bersilang 7. Apakah nama garisan yang mempunyai
sudut?
2. Manakah di antara garisan berikut A berlingkar C zig-zag
menghasilkan ketebalan garisan yang sekata? B berbulu D berombak
A pensel C pen teknikal
B berus D krayon ______________
______________
3. Apakah jenis garisan yang wujud pada keratan ______________
rentas siput laut? ______________
A bergerigi C beralun
B berlingkar D berduri 8. Garisan di atas memberi kesan
perasaan__________.
4. Berikut adalah pernyataan yang benar A tenang C stabil
mengenai garisan kecuali B teguh D agresif
A garisan yang menghasilkan rupa
B garisan yang dapat menghasilkan 9. Unsur seni ________merupakan perkara
bentuk terpenting dalam asas melukis.
C garisan yang dapat menghasilkan A garisan C warna
warna B rupa D ruang
D garisan yang dapat menimbulkan
jalinan 10. Pen marker dapat menghasilkan kesan
garisan berikut:
A halus C kasar
B berbulu D tebal

1
11. Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan? C rupa dan bentuk
A kesan halus dan kasar pada objek D sfera dan kon
B kesan-kesan yang memecahkan kualiti
permukaan objek 18. Bentuk konkrit mempunyai______dimensi.
C jalinan tampak dan jalinan sentuh A dua C empat
D jalinan yang membentuk rupa dan B tiga D lima
bentuk
19. Rajah di atas menunjukkan_________.
12. Berikut adalah jalinan sentuh alam A rupa positif C rupa negatif
semulajadi kecuali B objek positif D objek negatif
A kulit kerang C kepak rama-rama
B kulit nanas D bulu burung 20. Rupa organik adalah rupa
tanpa_________.
13. Jalinan tampak ialah segala jalinan yang A sudut C arah
tidak dapat dinikmati oleh deria________ B wajah D garisan
tetapi dapat dinikmati secara_________.
A rasa, sentuh C visual, sentuh 21. Berikut adalah ciri-ciri rupa kecuali
B sentuh, visual D sentuh, rasa A tidak mempunyai titik permulaan dan
penghujung
14. Mengapakah tapak kasut mempunyai B mempunyai tinggi dan lebar
jalinan? C mempunyai jisim
A untuk nilai estetik D mempunyai kawasan yang rata
B untuk mendapatkan cengkaman pada
sesuatu permukaan 22. Rajah berikut menunjukkan rupa organik
C untuk pergerakan pantas kecuali
D untuk mengawal pengaliran darah dan A C
menjaga kesihatan

15. Kertas pembalut hadiah dan permukaan


batu marmar merupakan kesan jalinan?
A sentuh C ruang B D
B tampak D warna

16. Teknik batik menghasilkan kesan jalinan?


A tampak C timbulan
B sentuh D rata
23. Apakah yang dimaksudkan dengan rupa
17. Dua jenis rupa yang terdapat pada objek- negatif?
objek alam semulajadi dan buatan A ruang disekeliling rupa objek
manusia ialah__________dan________ B bahagian objek difokuskan
A organik dan geometri C garisan rupa objek ditegaskan
B organik dan alam benda D bahagian objek dijelaskan warnanya

2
24. Manakah antara berikut bukan ciri rupa 27. Gubahan rupa huruf di atas menggunakan
geometri? fungsi garisan untuk_______
A mempunyai sudut A menunjukkan jalinan
B Direka secara sengaja B menunjukkan pergerakan
C tidak mempunyai kesan hidup C menunjukkan bentuk
D timbul secara tidak sengaja D menunjukkan rupa

25. Pernyataan berikut adalah benar tentang


lukisan di bawah kecuali

28. Rajah di atas dihasilkan melalui


penggunaan
A bentuk C rupa
B garisan D jalinan
A bentuk terhasil melalui ton terang gelap
B bentuk terhasil melalui tindanan rupa 29. Perhatikan rajah di bawah. Tanda ‘X’ ialah
C bentuk terhasil melalui elemen bayang jenis warna
D bentuk terhasil melalui garisan
Perspektif

26. Manakah di antara berikut sesuai


digolongkan sebagai bentuk?
A C
A hangat C tertier
B sejuk D pengenap

30. Warna panas amat sesuai dengan catan


yang temanya berkaitan dengan
peristiwa________
B D A kesegaran C kedamaian
B kelembutan D peperangan

31. Warna sekunder terdiri daripada warna


________,________dan_________.
A hijau, merah dan ungu
B kuning, jingga dan ungu
C merah, kuning dan biru
D jingga, ungu dan hijau

3
32. Warna merah adalah contoh warna_____
A harmoni C panas
B sejuk D penggenap

33. Warna sejuk amat sesuai dalam catan


yang bertemakan________
A peperangan C perayaan
B kedamaian D kemeriahan

34. Antara berikut, manakah tidak benar 37. Ruang yang terdapat di sekeliling lukisan
tentang ruang cetek? di atas dikenali sebagai_______
A ruang yang terhad kedalamannya A ruang konkrit C ruang ilusi
B peringkat kedalamannya boleh diukur B ruang nyata D ruang latar
C wujud dalam karya seni grafik
D dikenali juga sebagai ruang atmosfera 38. Antara berikut yang manakah warna asas?
I merah III kuning
35. Manakah antara berikut tidak benar II hijau IV biru
tentang warna asas? A I, II dan III C I, III dan IV
A ia juga dikenali sebagai warna utama B II, III dan IV D I dan IV
B warna asas tidak dapat dihasilkan
melalui campuran warna lain 39. Ruang ilusi juga dikenali sebagai________
C campuran dua warna asas A ruang positif
menghasilkan warna sekunder B ruang tampak
D dua warna sekunder menghasilkan C ruang negatif
warna asas D ruang permukaan

36. Konsep ruang dalam boleh dihasilkan 40. Warna harmoni ialah__________.
melalui berikut kecuali A warna-warna asas dalam roda warna
A perspektif B warna yang bertentangan dalam roda
B perubahan saiz bentuk warna
C kejelasan dan kekaburan C warna yang terletak bersebelahan
D bentuk objek sama saiz dalam roda warna
D warna campuran antara warna asas dan
sekunder

~~~~~~~~~ SOALAN TAMAT~~~~~~~~~~

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DI SAHKAN OLEH :

………………………………………. …………………………………………… …………………………………………..

CIK NOHAFIZAH BT JAAFAR PN SUHANI BT GUL MOHAMED PN. FATIMAH BT IBRAHIM


(GURU PENDIDIKAN SENI) (KETUA PANITIA) ( PENOLONG KANAN PETANG)
4
5