You are on page 1of 24

1. Emisijska teorija določa, da...

a. za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja zadostuje enostranska ustvaritev papirja z izpolnitvijo;


b. za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja se zahteva, da izdajatelj papir zavestno in
prostovoljno da iz rok;
c. za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja se zahteva, da papir izdajatelj z veljavnim pravnim
aktom, predvsem s pogodbo, preda tretji osebi.

2. Na ordrskem vrednostnem papirju je na hrbtni stani podpis osebe, ki je navedena v ordrski klavzuli. To
pomeni:
a. da lahko na papir vpišete klavzulo ‘namesto nam po nalogu prinosnika’ in zahtevate izpolnitev
obveznosti;
b. da lahko ob zapadlosti zahtevate izpolnitev obveznosti;
c. da lahko na papir vpišete klavzulo ‘namesto nam po nalogu, naše ime’ in zahtevate izpolnitev
obveznosti;
d. da morate od upravičenca zahtevati izpis polnega indosamenta in šele potem lahko zahtevate izpolnitev.

3. Bistvo hipotekarnih obveznic je v tem, da:


a. so krite z dolgoročnim, v zemljiško knjigo vpisanim posojilom;
b. so v samih obveznicah zapisane stvarne pravice zavarovanja;
c. se izdajajo zaradi kreditiranja izvoznih poslov.

4. Kreacijska teorija določa, da...


a. za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja zadostuje enostranska ustvaritev papirja z
izpolnitvijo;
b. za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja se zahteva, da izdajatelj papir zavestno in prostovoljno
da iz rok;
c. za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja se zahteva, da izdajatelj papir z veljavnim pravnim
aktom, predvsem s pogodbo, preda tretji osebi.

5. Katerih vrednostnih papirjev ni mogoče nadomestiti v amortizacijskem postopku?


a. prinosniških;
b. ordrskih;
c. imenskih.

6. Katere papirje uvrščamo med stvarnopravne papirje?


a. skladiščnica;
b. hipotekarni vrednostni papirji;
c. začasnica;
d. delnica;
e. obveznica;
f. menica;
g. ček;
h. transportni papirji;
i. izkazni papirji.

7. Bianko indosament ne navaja:


a. indosatarja;
b. indosanta;
c. akceptanta;
d. remitenta;
e. žiratarja;

1
f. prokurista.

8. Katere so funkcije indosamenta?Nov99


a. transformacijska;
b. prenosna;
c. legitimacijska;
d. jamstvena;
e. legislativna;
f. informacijska.

9. Pri lastni menici sta:


a. remitent in trasant ena in ista oseba;
b. trasant in trasat ena in ista oseba;
c. remitent in trasat ena in ista oseba;
d. indosant in trasat ena in ista oseba;
e. akceptant in remitent ena in ista oseba;

10. Za prenos pravice iz ordrskega papirja in prenos pravice do papirja je potrebno opraviti:
a. tradicijo;
b. indosament;
c. cesijo;
d. indosament in cesijo;
e. indosament in tradicijo.

11. Blagajniški zapis lahko izda:


a. vsaka pravna oseba;
b. samo gospodarska družba;
c. samo centralna banka;
d. samo centralna in druga banka;

12. Navedite vrste indosamentov in jih opredeli! maj01

1) POLNI INDOSAMENT: je tisti indosament na ime, ki vsebuje klavzulo o prenosu, indosatarjevo ime
in indosantov podpis ter kraj in datum, ki nista bistveni sestavini.

2) INDOSAMENT NA PRINOSNIKA: je enak polnemu, namesto indosatarja pa je navedena beseda


"prinosniku".

3) BIANCO INDOSAMENT: ni navedenega indosaterja, le podpis indosanta.

4) PROKURNI INDOSAMENT: indosant indosatarja le pooblasti da v njegovem imenu in za njegov


račun izvršuje menične pravice. Poznamo odprti in skriti prokurni indosament.

5) ZASTAVNI INDOSAMENT: menica se indosira zaradi njene zastavitve in ne zaradi dokončnega


prenosa na indosatarja. Poznamo odprti in zaprti zastavni indosament.

6) POVRATNI INDOSAMENT: Z njim se menica indosira na osebo, ki je udeležena v meničnem


razmerju
13.
A) Opredelite pojem, pomen in namen prokurnega indosamenta.
Prokurni indosament je tisti indosament, ki indosatarja določi kot pooblaščenca. Ta ni latnik menice,
ampak le indosntov mandatar za inkaso.

2
Pomen prokurnega indosamenta je v tem, da sme prokurni indosatar menico indosirati naprej samo kot
prenos pooblastila, ne more pa indosirati pravic in obveznosti, ki izhajajo iz menice.
Namen prokurnega indosamenta je v tem, da naj vrednost menične vsote izterja prokurni indosatar za
indosanta. Po izterjavi je dolžan prenesti pravice na indosanta.

B) V čem se razlikuje prokurni indosament od indosamenta v zastavo?


Namen prokurnega indosamenta je pooblastitev za izterjavo dolga, ki ga izterja indosatar, smisel
zastavnega indosamenta pa je, da se ob dospelosti terjatve upnik lahko poplača iz VP.

14. Prenos vrednostnih papirjev!Maj99, Jan00, jun01


VP se prenašajo na 3 načine:
1) s TRADICIJO se prenašajo prinosniški VP - pravica iz papirja se prenaša neposredno z listino, na
kateri je zapisana, smiselno se uporabljajo pravila, ki veljajo za prenos lastninske pravice na
premičninah.
2) s CESIJO se prenašajo imenski VP - uporabljajo se splošna pravila o prenosu premoženjskih pravic.
3) z INDOSAMENTOM se prenašajo ordrski VP - gre za pravni posel, pri katerm upravičena oseba
(indosant), po nalogu katere se glasi VP, določi drugega upravičenca, po nalogu katerega naj zavezanec
izpolni obveznost iz VP. Sam indosament pa za prenos ni dovolj, saj je poleg indosamenta potrebna še
TRADICIJA same listine.

15.
A) Kaj so hipotekarne obveznice?
Hipotekarne obveznice so tiste obveznice, ki so krite z dolgoročnim, v zamljiško knjigo vpisanim
posojilom - hipotekarnim posojilom

B) Kdo jih izdaja?


Izdajajo jih hipotekarne banke.

C) Kakšne so pravice in obveznosti izdajatelja, kakšne pravice ima upravičeni imetnik?


1) Pravice in obveznosti izdajatelja (hipotekarne banke):
- denar, ki je zbran z izdajo lahko banke posojajo naprej različnim gospodarskim in fizičnim
subjektom (na tak način financirajo gradnjo nepremičnin);
- poleg hipotekarnih poslov lahko opravljajo le restriktivno zakonsko določene manj tvegane posle;
- banka ne more predčasno razvezati pogodbe.

2) Pravice in obveznosti imetnika:


- imetnik lahko hipotekarno obveznico kadarkoli proda, če ne najde kupca na trgu, jo lahko izda tudi
izdajatelju;
- imetnik ne more zahtevati predčasne izpolnitve praic iz obveznice.

16. Zakaj za javno prodajo menice ni potrebno soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev?
Ker ne gre za serijske VP.

17. Naštej deklaratorne, konstitutivne in stvarnopravne vrednostne papirje!Maj99


Deklaratorni VP: so tisti VP, pri katerih zapisana pravica obstaja že v temeljnem razmerju. (e.g. delnica,
blagovni VP - skladiščnica, transportni VP, prenosni tovorni list v zračni plovbi, vozni list v železniškem
in cestnem prometu, nakladnica). ali Z zapisom pravice na papirju se spremeni način prenosa že
obstoječe pravice.
Konstitutivni VP: so tisti VP, pri katerih pravica iz papirja nastane z izdajo papirja. So praviloma
abstraktni (e.g. menica, ček)
Stvarnopravni VP: so tisti VP, ki vsebujejo določeno stvarno pravico (e.g. hipotekarni VP).

18. Razlike med trasirano menico in čekom!Maj99 [PVP 116]


1) funkcija: menica je kreditni instrument, ček je plačilni instrument (rabi kritje);
2) pri čeku ni akcepta in ni protesta;
3) pri menici ni preklica;
3
4) dospelost (vse menice, a samo vpogledni ček);

ali bolj na dolgo:

Značilnost: MENICA ČEK


plačilna, kreditna, investicijska, plačilna, zanemarljiva
1. funkcija
garancijska garancijska
2. obvezno kritje pri trasatu NE DA
3. vrste glede na izdajatelja trasirana in lastna menica trasirani ček
4. bistvene sestavine 8 sestavin 6 sestavin
5. akcept DA NE
6. glavni dolžnik DA (akceptant) NE (samo regresni)
7. predpisana značilnost
kdorkoli banka
trasata
8. trasatov prevzem avala DA NE
9. indosament na trasata
DA NE
povzroči združitev
10. zastavni indosamenti DA NE
11. vrste glede na remitenta ordrske in recta menice prinosniški, ordrski in recta čeki
vpoglednica, povpoglednica,
12. dospelost vpoglednica
dnevnica, oddnevnica
13. prezentacijski roki dispozitivni kratki in kogentni
14. akceptiranje, intervencija,
DA NE
razmnoževanje
15. predpostavka regresa protest pisno datirano pojasnilo trasata

19. Definiraj trasirano menico in lastno menico ter naštej podobnosti in razlike!Jun99
S trasirano menico izdajatelj ukaže nekomu tretjemu naj plača, pri lastni pa sam obljubi njenemu
pridobitelju določeno denarno vsoto.
Podobnosti: izdajatelj pri lastni odgovarja enako kot akceptant pri trasirani.
Razlike:
- sestavine lastne ustrezajo sestavinam trasirane, ni pa med njimi trasata;
- pri lastni menici ni niti predložitve v akcept niti protesta / regresa zaradi neakceptiranja;
- kopije lastne menice so dopustne, duplikati ne.

20. Navedi in definiraj teorije o nastanku vrednostnih papirjev ter opredeli pozitivne in negativne plati vsake od
njih!Jun99
KREACIJSKA TEORIJA: za nastanek obveznosti iz VP zadostuje enostranska ustvaritev papirja z
njegovo izpolnitvijo. Slabosti: teorija ne daje pravnega varstva izdajatelju, saj je ta zavezan tudi v
primeru kraje, pridobitve po nedobroverni osebi...
TEORIJA LASTNINE: kdor uveljavlja pravico iz papirja mora biti njegov lastnik, kar predpostavlja
dobroverno pridobitev papirja. Prednosti: odpravlja slabosti čiste kreacijske teorije.
TEORIJA POŠTENJA: pravico ima le lastnik, ki je do VP prišel po pošteni poti. Prednosti: odpravlja
slabosti čiste kreacijske teorije.
EMISIJSKA TEORIJA: za nastanek obveznosti iz VP je potrebno, da izdajatelj zavestno in prostovoljno
da papir iz rok. slabosti: teorija odpove v primeru pridobitve VP po 3. dobroverni osebi: izdajatelj
naj ne bi bil zavezan, saj papirja ni dal iz rok zavestno.
POGODBENA TEORIJA: za nastamek obveznosti iz VP je potrebno, da izdajatelj VP preda 3. os. na
podlagi veljavnega pr. akta = pogodbe. Slabosti: prenos VP na pridobitelja brez pogodbe - pridobitelj
nima terjatve.
TEORIJA PRAVNE FIKCIJE: za nastanek obveznosti iz VP je potrebna pogodba o izročitvi, če pa je
papir pridobila 3. dobroverna os., pa tudi ta ni potrebna. Izdajatelj je zavezan, saj se predpostavlja,
da je s hoten izročitvijo VP sklenjena tudi pogodba o izročitvi.

21. Prednosti pogodbene teorije!Maj99


Prednost v primerjavi s kreacijsko teorijo: obveznost pri kreacijski teoriji nastane s samo ustvaritvijo
papirja, pri pogodbeni pa je potreben še veljaven pr. akt.
4
Prednost v primerjavi z emisijsko teorijo: zavestna predaja iz rok ni dovolj - potrebna je pogodba.
Pogodbena teorija sili tistega, ki se z VP zaveže, k večji pazljivosti.

22. Zastavni indosament!Maj99


Zastavni indosament je indosament, s katerimse menica indosira zaradi njene zastavitve (menični
lombard) in ne zaradi dokončnega prenosa na indosatarja (ki je v tem primeru označen kot zastavni
upnik). Po dospelosti svoje terjatve se upnik lahko poplača iz VP.

23. Naštej in opredeli funkcije indosamenta!Nov99


PRENOSNA FUNKCIJA: z indosamentom se prenašajo vse pravice iz menice od indosantov na
indosatarja. to je možno izključiti le z rekta klavzulo, prokurnim in zastavnim indosamentom.
GARANCIJSKA FUNKCIJA: z indosamentom indosant jamči svojemu nasledniku - indosatarju za
akcept in plačilo. To je možno izključiti s prokurnim in zastavnim indosamentom.
LEGITIMACIJSKA FUNKCIJA: za zakonitega imetnika menice se šteje tisti, ki se izkaže z nepretrgano
verigo indosamentov (pri njej je potrebno dokazati le nepretrgano zaprtost verige, ne pa tudi pristnosti
podpisov - če gre za bianko indosament, pa tudi pristnost podpisov).

24. Materialni in formalni pogoji za regres!Maj99, Jun99


Materialni pogoji:
- regres zaradi neplačila - trasat ne plača ob dospelosti
- regres zaradi neakceptiranja - trasat odkloni akcept
- regres zaradi nevarnosti - na trasatovem premoženju je nemogoča izterjava zaradi stečaja,
likvidacije,...
Formalni pogoj: - protestiranje menice, saj regres zaradi neplačila ali neakceptiranja pogojuje dvig
protesta.

25. Recta klavzula:


A) Kaj pomeni!
Rekta klavzula je klavzula o neprenosljivosti menice (prepoved indosiranja).

B) Kdo jo zapiše!
Zapišeta jo lahko:
- trasant: ima tak učinek, da menice ni mogoče prenesti drugače kot z odstopom ali cesijo;
- indosant: povzroči zgolj omejitev njegove odgovornosti, menica pa se lahko še vedno prenaša z
indosamentom.

C) Kje jo zapišemo!Maj99
Zapišemo jo na SPREDNJI strani menice.

26.
A) Kaj je barirani ček?Jun99, Sep99, Jan00, Maj 00
Barirani ček je ček s funkcijo zavarovanja, pri katerem izplačilo gotovine ni prepove-dano. Unovči ga
lahko le banka.

B) Kakšne so njegove funkcije? [PVP 118]


Funkcija bariranega čeka je funkcija zavarovanja. Z njim izdajatelj nalaga nekomu drugemu, naj
uporabniku čeka iz njegovega kritja odobri določeno vsoto.

C) Kako izgleda barirani ček


Po diagonali ima potegnjeni 2 črti:
- barirani ček s splošnim prečrtajem je ček brez vpisanega besedila med črtama;
- barirani ček s posebnim prečrtajem je ček z vpisanim imenom banke, preko katere se ček plača.
Možno je spremeniti splošni prečrtaj v posebnega. Obratno ni možno.

27. Škodljiva dejanja na trgu vrednostnih papirjev! Sep99

5
Nedovoljena oz. škodljiva dejanja na trgu vrednostnih paprijev so:
1. opravljanje navideznih poslov z vrednostnimi papirji;
2. objavljanje / razširjanje napačnih informacij z namenom, da bi se spremenila cena vrednostnega
paprija, ki kotira na borzi;
3. neposredno opravljanje poslov z namenom, da bi se uravnavala ali utrjevala cena vrednostnega
papirja;
4. posojanje vrednostnih papirjev svojih komitentov.

28. Kaj lahko počnejo pooblaščene osebe po zakonu o trgu vrednostnih papirjev?Nov99
- izvršujejo naloge komitentov - posredovanje;
- kupujejo in prodajajo vrednostne papirje - trgovanje;
- trgujejo z obveznostjo prodati oz. kupiti za svoj račun;
- gospodarijo s papirji za račun komitentov;
- opravljajo posle v zvezi s hrambo vrednostnih papirjev.

29. Tender lahko po ZOR kvalificiramo kot:


a. ponudbo (33. člen ZOR);
b. kot javno obljubo nagrade (229. do 233. člen ZOR);
c. kot nagradno igro, tekmovanje;
d. kot vabilo k ponudbi pod pogoji;
e. kot vabilo k licitaciji.

30. Tender.Maj99
Tender ali licitacija je poseben primer ustvarjanja medsebojnih stikov, ki pa še niso ponudba. Z njim
navadno ena stranka vabi morebitne pogodbene partnerje k dajanju ponudb.

31. Pismo o nameri je namenjeno:


a. zbiranju informacij;
b. preprečitvi odstopa od pogajanj;
c. postavitvi zahtevka za izpolnitev obveznosti po 124. členu ZOR.

32. Kaj je pismo o namerah in kako ga lahko kvalificiramo po ZOR!Jun99, Sep99, Nov99
Pismo o nameri je zapis v pogajalski fazi, s katerim hočeta stranki izključiti dvome. Do njega pride
takrat, ko je večina pogodbenih določil razčiščena, o nekaterih pa pogajanja še tečejo (torej, ko pogodba
še ni formalno sklenjena).

33. Absolutni gospodarski posel je:Nov99


a. gospodarski posel, za katerega ne velja absolutni zastaralni rok;
b. posel, ki je neizpodbojen;
c. posel, ki velja kot tak, ne glede na to, kdo ga sklene;
d. pogodba, ki velja kot gospodarska pogodba že zaradi svoje narave.

34. Parcialni posel je:


a. če je oseba pri poslu druge osebe le udeležena, ne da bi nanje lahko sploh vplivala;
b. udeležba pri izgubi brez udeležbe pri dobičku;
c. če družbenik ne prispeva nič, je pa kljub temu član družbe.

6
35. Uredi pomešane besede in napiši kratico klavzule ali napiši kratico, kjer besede niso pomešane ali ob kratici
zapiši besedilo:
CIF insurance-freight-cost = cost insurance and freight
FAS franko ob ladijskem boku = free alongside ship
FOB franko ladja = free on board
CIP paid-insurance-carriage = carriage and insurance paid
international commercial terms INCOTERMS

36. Incoterms se uporabljajo:


a. če sta se stranki izrecno dogovorili za uporabo določene klavzule iz te zbirke;
b. pri prodajnih pogodbah;
c. če sta se stranki dogovorili za uporabo te zbirke pravil;
d. če sta obe pripadnici držav, ki so sprejele to zbirko;
e. če je ena stranka pripadnica države, ki je sprejela to zbirko;
f. pri špedicijskih pogodbah;
g. pri prevoznih pogodbah;
h. samo pri pogodbah z mednarodnim elementom.

37.
A) Kaj so incoterms!Maj99, Jun99
Incoterms so mednarodne trgovinske klavzule, ki se uporabljajo pri prodaji na daljavo ter določajo, v
kateri točki (kritična točka) na kupca preidejo stroški ter nevarnost naključnega uničenja ali
poškodovanja.

B) Definiraj vsako skupino posebej!Maj99


E klavzule: kritična točka je pri prodajalcu;
F klavzule: kritična točka je na kraju nakladanja blaga na transportno sredstvo;
C klavzule: kritična točka je v namembnem kraju po končanem prevozu;
D klavzule: kritična točka je ob izročitvi blaga.

C) Katera klavzula je ugodnejša za izvoznika – CIF ali FOB? Utemelji odgovor!Jun99


CIF (cost insurance and freight) klavzula pomeni, da prodajalec krije stroške, zavaroval-nino in voznino
do namembnega kraja. FOB (free on board) pomeni, da nevarnost preide na kupca, ko blago preide
ograjo ladje, ki jo je priskrbel kupec. Zato je za prodajalca z vidika rizika bolj ugodna FOB klavzula,
razen če želi dodatno zaslužiti s prevozom – v primeru, da pri prevozniku izsili količinski popust.
38.
A) Kaj je gospodarska pogodba?Jun99
Gospodarske pogodbe so tiste pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti.

B) Naštej in obrazloži posebnosti oziroma značilnosti gospodarskih pogodb na temelju 25. člena ZOR!Jun99, Nov99
Od klasičnih tipov pogodb se razlikujejo glede posebnosti: obresti, grajanje in jamčevanje za napake,
višja stopnja skrbnosti, dolžnost sklepanja pogodb, zastavna pravica, zastaralni roki, določitev kupnine,
domneva solidarnosti pri deljivih obveznostih.

39. Navedi kriterije za razlikovanje gospodarskih pogodb od klasičnih pogodb obligacijskega prava ter jih
razloži!
OZ navaja le subjektivni kriterij = tiste pogodbe, ki jih sklepajo gospodarski subjekti med seboj [13 OZ]

40. S sklenitvijo prodajne pogodbe:


a. preide lastninska pravica na prodani stvari na kupca;
b. kupec pridobi pravico zahtevati prenos lastninske pravice na prodani stvari.

41. Kakšne so posledice, če v prodajni pogodbi kupnina ni določena niti ni določljiva?


Če gre za:
- negospodarske pogodbe: pogodba nima pravnega učinka - šteje se, da pogodba ni bila sklenjena;
- gospodarske pogodbe: upošteva se
7
o običajna cena = tista, ki jo je prodajalec normalno zaračunaval;
o primerna cena:
 dnevna cena (uradna ali tržna)
 cena, ki jo ugotovi sodišče, glede na okoliščine.

42. Če v prodajni pogodbi ni določen kraj izročitve stvari, jo mora prodajalec kupcu izročiti:
a. v kraju, kjer ima prodajalec prebivališče oziroma sedež;
b. v kraju, kjer ima kupec prebivališče oziroma sedež.

43. Kupec mora, potem ko je pravilno obvestil prodajalca o stvarni napaki, svoje jamčevalne zahtevke
uveljavljati, da ne izgubi pravice:
a. v 8 dneh po izročitvi;
b. nemudoma, če gre za gospodarsko pogodbo;
c. v 6 mesecih od izročitve, če gre za skrito napako;
d. v enem letu od obvestila o napaki;
e. v zastaralnem roku, ki ga določa zakon;
f. brez časovne omejitve, če jih uveljavlja z ugovorom.

44. Izraz prenumerandni kup pomeni:


a. kupčevo plačilo v naprej pred dobavo blaga;
b. prodajo blaga na podlagi pogodb, ki so sklenjene kot aneksi k neki že prej sklenjeni pogodbi;
c. kupčevo plačilo istočasno z dobavo blaga;
d. kupčevo plačilo po dobavi blaga;
e. prodajalčevo možnost, da spremeni (prenumerira) številke v fakturah;
f. pravilen ni noben odgovor pod a, b, d in e

45. Causa prodajne pogodbe je acquirendi (izjemoma solvendi) .

46. S pogodbenim določilom o predkupni pravici se prodajalec zavezuje,


da bo kupca obvestil o nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o
pogojih te prodaje in mu ponudil naj jo on kupi za enako ceno .

47.
A) Definirajte objektivno poskušnjo pri kupu na poskušnjo!
V primeru objektivne poskušnje je poskušnja dogovorjena tako, da se ugotovi, ali ima stvar določeno
lastnost ali ne oz. ali je primerna za določeno rabo.

B) V čem je smisel objektivne poskušnje?


Smisel objektivne poskušnje je v tem, da obstanek pogodbe ni odvisen od kupčevega preudarka, temveč
od tega, ali ima stvar zares lastnosti, zaradi katerih je poskušnja dogovorjena.

48. Navedite pogoje za sodno podaljšanje odplačilnih rokov pri prodaji na obroke!
Sodišče lahko na zahtevo kupca podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, kadar:
1. to opravičujejo okoliščine primera;
2. da kupec zavarovanje, da bo izpolnil svojo obveznost;
3. prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

49. Naštej pogoje za izvedbo kritnega kupa!


Kritni kup se lahko izvede:
1. če je predmet prodaje količina po vrsti določenih stvari, pa ena stranka (dolžnik) ne izpolni
pravočasno svoje obveznosti;
8
2. če je opravljen v primernem roku;
3. če je opravljen na primeren način;
4. če upnik o nameravanem kupu obvesti dolžnika.

50.
A) Zavezanec iz garancijske obveznosti je:Nov99
a. uvoznik;
b. prodajalec;
c. kupec;
d. pooblaščeni servis;
e. proizvajalec;
f. zastopnik tujega principala. (po sodni praksi)

B) Naštej zavezance iz garancijske obveznosti!Maj99


Poleg prodajalca odgovarjajo še proizvajalec in uvoznik (uvoznik v primeru, da je proizvajalec tujec).

51. Naštej razlike med garancijo in poroštvom in jih komentiraj!Sep99

Garancija Poroštvo
dodatno jamstvo za tehnično blago jamstvo za tuj dolg
nastane po zakonu nastane po volji strank
subsidiarno (razen solidarnega poroštva),
ni subsidiarna, kupec lahko direktno terja
upnik mora najprej terjati glavnega dolžnika
ni akcesorna je akcesorno

52. Zahtevka razveze pogodbe in znižanja kupnine iz naslova garancije za brezhibno delovanje prodane stvari
lahko upravičenec uveljavi:Nov99
a. subsidiarno;
b. sekundarno;
c. subsidiarno in med seboj kumulativno;
d. alternativno in subsidiarno kumulativno;
e. subsidiarno in med seboj alternativno;
f. primarno in med seboj sekundarno.

53. Ali veljajo posebna določila ZOR za obročni kup, če se stranki dogovorita, za tako imenovani
prenumerandni kup?
a. da;
b. ne.

54. Kup na poskušnjo je...


a. prodaja s pogodbenim določilom, na podlagi katerega se kupec zavezuje, da bo prodajalca obvestil o
nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o pogojih te prodaje in mu ponudil, da naj on kupi za enako
ceno (poskus prodaje za enako ceno);
b. pogojna pogodba, s katero se stranki dogovorita, da vzame kupec stvar pod pogojem, da jo
preizkusi in ugotovi ali ustreza njegovim željam;
c. pridržanje pravice v prodajni pogodbi, da kupec pozneje, po preizkusu, določi obliko, mero ali kakšne
druge podrobnosti stvari.

55. Katera oseba opravi specifikacijo pri prodaji s specifikacijo?


a. prodajalec;
b. kupec;
9
c. prevoznik;
d. špediter;
e. neodvisna tretja oseba;
f. blagovna borza.

56. Kup nade je...


a. pogodba, s katero nekdo kupi bodoče užitke stvari ali njihovo nado za nedoločeno ceno, ki bo določena,
ko se bodoči in negotovi dogodek uresniči;
b. pogodba, s katero nekdo kupi bodoče užitke stvari počez ali njihovo nado za določeno ceno.

57. Nepreklicen akreditiv:


a. vsebuje samostojno neposredno obveznost banke nasproti upravičencu;
b. vsebuje samostojno neposredno obveznost banke nasproti kupcu;
c. ne veže banke nasproti upravičencu in ga lahko banka vsak trenutek spremeni ali prekliče na zahtevo
naročitelja ali na lastno pobudo, če je to v korist naročitelja.

58. Dokumentarni akreditiv je:


a. neodvisen od temeljnega posla;
b. kavzalen glede na temeljni posel.

59. Dolžnosti kupca pri akreditivnem kupu so:


a. poskrbeti, da banka odpre dokumentarni akreditiv;
b. poskrbeti, da banka odpre dokumentarni akreditiv, ki mora biti v skladu s prodajno pogodbo;
c. poskrbeti, da bo izdani dokumentarni akreditiv veljal toliko časa po izpolnitvi prodajalčeve
obveznosti, da bo ta lahko zbral in predložil dokumente banki;
d. poskrbeti, da banka dobavi dokumente in blago;
e. poskrbeti, da banka odpre dokumentarni akreditiv, ki mora biti v skladu z njenimi splošnimi pogoji;
f. banko vsakih pet dni, najkasneje pa osem dni po odprtju akreditiva opominjati, naj pozove prodajalca,
da bo predložil dokumente.

60.
A) Definirajte prodajo na obroke.
S prodajo na obroke se:
– prodajalec kupcu zavezuje izročiti stvar pred plačilom celotne kupnine;
– se kupec zavezuje odplačati stvar v določenih časovnih presledkih.

B) Značilnosti oziroma sestavine pogodbe prodaje na obroke!Jun99


Bistvene sestavine prodaje na obroke so:
– sestavine običajne prodajne pogodbe = stvar in kupnina;
– skupen znesek vseh obročnih odplačil;
– število obrokov;
– roki za plačilo posameznega obroka.

C) Pravice in obveznosti strank!Jun99


Kupec mora:
 redno plačevati obroke;
 ob odstopu od pogodbe:
– vrniti stvar v stanju ob izročitvi;
– dati povračilo za uporabo stvari.
Prodajalec ima pravico:
 odstopiti od pogodbe, če kupec pride v zamudo z začetnim obrokom;
 odstopiti od pogodbe ali zahtevati plačilo celotnega ostanka kupnine, če kupec po plačilu začetnega
obroka:
– pride v zamudo z 2 zaporednima obrokoma, ki pomenita vsaj 1/8 kupnine;
10
– pride v zamudo z 1 obrokom, ki pomeni vsaj ¼ kupnine.
Ob odstopu od pogodbe mora prodajalec:
 vrniti prejete obroke z obrestmi;
 povrniti kupcu nujne stroške stvari.

D) Kaj je milostni rok!Jun99


Milostni rok je dodaten 15-dnevni rok, ki ga prodajalec pusti kupcu za plačilo zamujenih obrokov,
preden prodajalec odstopi od pogodbe ali zahteva plačilo celotnega ostanka kupnine.

61. Dolžnosti banke glede dokumentov pri dokumentarnem akreditivu:


a. banka se mora prepričati, ali so dokumenti povsem skladni z zahtevami naročitelja;
b. banka mora v najkrajšem času potem, ko dobi dokumente, o tem obvestiti naročitelja in ga
opozoriti na nepravilnosti in pomanjkljivosti;
c. banka mora dokumente popraviti, dopolniti in jih urediti, tako da lahko izpolni svojo obveznost (tako
imenovano čiščenje dokumentov);
d. banka mora dokumente poslati ladjarju ali drugemu prevozniku v žigosanje.

62. Naštej pravice in obveznosti kupca in prodajalca pri:


A) Akreditivnem kupu in
B) Dokumentarnem akreditivu
ter jih komentirajte!Maj99, Sep99, Nov99
Kupec mora:
1. poskrbeti na svoje stroške, da prvovrstna banka odpre dokumentaren akreditiv;
2. dati banki nalog:
– neposredno uporabljiv pri odprtju akreditiva;
– naslovljen na ustrezno banko;
– ki natančno označuje prodajalca;
– ki določa rok veljavnosti – akreditiv mora biti veljaven toliko časa po izpolnitvi
prodajalčeve obveznosti, da lahko prodajalec zbere in predloži dokumente banki.
3. zagotoviti kritje
Prodajalec mora:
1. predložiti vse akreditivne dokumente;
2. izročiti kupljeno stvar;
3. uporabiti odprt dokumentarni akreditiv.

63. ‘Čisti’ dokumenti pri dokumentarnem akreditivu so...


a. dokumenti, ki so v skladu s špediterjevimi dokumenti, izvoznimi deklaracijami in splošnimi pogoji
akreditivne banke;
b. dokumenti, ki so v skladu z zahtevo naročitelja, brez pripomb prevoznika ali drugih udeležencev,
iz katerih bi bilo mogoče ugotoviti nepravilnosti in pomanjkljivosti;
c. dokumenti, ki jih odobrijo uradni organi v namembnem kraju blaga;
d. dokumenti, ki so opremljeni s štampiljko ‘clean’ oziroma ‘sans nettoyer - nettement’ v skladu z določili
enotnih pogojev in običajev Mednarodne trgovinske zbornice.

64. Kako v praksi poteka poslovanje z dokumentarnimi akreditivi?Jun99 (ustno)


1) Kupec (naročnik akreditiva) da nalog banki, naj odpre dokumentarni akreditiv, ter zagotovi kritje.
2) Banka odpre akreditiv v korist osebe (upravičenec akreditiva), ki jo označi naročnik.
3) Banka obvesti upravičenca, da mu izplačala določeno vsoto pod pogojem, da ji upravičenec predloži
dokumente, ki se zahtevajo v akreditivu.
4) Prodajalec odpremi blago ter transportne dokumente in ostala potrdila predloži banki.
5) Banka prodajalcu izplača vsoto, kot je dogovorjena v pogodbi.

65. Posrednik je praviloma pristranski subjekt, ki predvsem v svojem interesu usklajuje interese morebitnih
bodočih pogodbenih strank (naročitelja in potencialnega klienta):
a. da;
11
b. ne.

66.
A) Dokumentarni inkaso - kaj je, njegove vrste!Maj99, Sep99
Dokumentarni inkaso je oblika plačila, značilna za mednarodne trgovinske posle, v katerih prodajalec
blaga banki pošlje dokumente, ki dokazujejo odpremo blaga, ter banka po nalogu prodajalca pozove
kupca, naj dokumente odkupi.
Vrste dokumentarnega inkasa so:
 gotovinski inkaso – kupec dokumente odkupi z gotovino;
 dokumentarni akcept – kupec akceptira menico, ki jo je nanj trasiral prodajalec.

B) Kaj pomeni klavzula ‘dokumenti proti akceptu’?Jun99


Prodajalec kupcu odobri določen plačilni rok (60 ali 90 dni) po odpremi blaga, v katerem kupec ob
prevzemu blagovnih dokumentov akceptira menico, ki jo je nanj trasiral prodajalec.

C) Kakšne so prednosti tovrstnega plačila?Jun99


1) varstvo pred neizpolnitvijo kupca
2) banka zaračunava samo storitev, tveganja pa ne
67. Revolving akreditiv in back to back akreditiv! Sep99
Revolvinški akreditiv se uporablja v poslovnih razmerjih s sukcesivnimi (zaporednimi) dobavami ali za
poslovanje med partnerji v trajnejših poslovnih zvezah. Akreditivni znesek se po vsakem črpanju obnovi
na prvotno višino, dokler vsota skupno izvršenih plačil ne doseže nekega vnaprej določenega zneska ali
skupnega števila črpanj.
Back to back akreditiv ali podakreditiv odpre upravičenec iz prvega neprenosnega akreditiva drugemu
subjektu pri banki, kateri akreditiv služi kot kritje.

68. Naročitelj pri posredniški pogodbi ima avtonomijo glede:Nov99


a. odločitve, ali se bo spustil v pogajanja s subjektom, ki mu ga je našel posrednik;
b. odločitve, ali bo sklenil pogodbo s subjektom, ki mu ga je našel posrednik;
c. odločitve, ali bo izpolnil pogodbo, ki jo sklene s subjektom, ki mu ga je našel posrednik;
d. odločitve, ali bo plačal posredniku nagrado za opravljeno delo.

69. Skupne značilnosti posredniške in zastopniške pogodbe so:


a. gospodarski pomen in vloga poslov;
b. skupni pogodbeni temelj;
c. trajnost razmerij med naročiteljem in posrednikom oziroma med principalom in zastopnikom;
d. zastopnik in posrednik po samem zakonu sklepata pogodbe v imenu in za račun komitentov;
e. enaka causa;
f. posredovanje v imenu in na račun komitenta.

70. Obkroži pravilni odgovor:


a. Odškodnina, ki jo mora skladiščnik plačati zaradi uničenja, zmanjšanja ali poškodovanja blaga v času
od njegovega prevzema do izročitve, lahko presega dejansko vrednost blaga, če je škodo povzročil
namenoma ali iz hude malomarnosti;
b. Skladiščnik mora plačati odškodnino zaradi uničenja, zmanjšanja ali poškodovanja blaga v času
od njegovega prevzema do izročitve, v višini, ki ne presega dejanske vrednosti blaga, če škode ni
povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

71. Naštej razlike med posredniško in agencijsko pogodbo, razlike med pravicami in dolžnostmi zastopnika in
posrednika!Maj99

Posredniška pogodba Agencijska pogodba


pravni temelj mandat, podjemna pogodba mandat
uspeh sklenitev pogodbe izpolnitev pogodbe
12
trajnost enkratno, začasno trajno
neodvisnost in nepristranost agent deluje v interesu
interes
posrednika naročitelja
deluje v tujem imenu in na tuj
pooblastilo deluje na lasten račun
račun
posredovanje za obe stranki je dopustno ni dopustno
ne more jamčiti za izpolnitev lahko jamči za izpolnitev 3.
del credere
3. osebe osebe
plačilo po sklenitvi pogodbe ob izpolnitvi pogodbe
dispozitivno, vendar ima
povračilo stroškov dispozitivno pravico do povračila posebnih
stroškov

72.
A) Izločitvena pravica pri komisijski pogodbi pomeni, da...
a. komisionar prvenstveno izločitveno pravico do poplačila pred drugimi komitentovimi upniki za svoje
terjatve iz komisijskih poslov;
b. ima komisionar pravico izločiti stvari, ki jih je prejel od komitenta v zvezi s komisijsko pogodbo in jih
prodati ter se iz izkupička poplačati;
c. lahko komitent v primeru uvedbe stečajnega postopka nad komisionarjem zahteva izločitev
stvari, ki jih je izročil komisionarju, da bi jih zanj prodal oziroma stvari, ki jih je ta zanj nabavil.

B) Kaj pomeni izločitvena pravica pri komisijski pogodbi?


Izločitvena pravica pri komisijski pogodbi pomeni, da lahko komitent v primeru uvedbe stečajnega
postopka pred komisionarjem zahteva izročitev stvari, ki jih je izročil komisi-onarju, da bi jih zanj
prodal oziroma stvari, ki jih je ta zanj nabavil.

73. Zbirna špedicija je...


a. špedicija, pri kateri špediter poleg tega, da odgovarja za prevoznika, odgovarja tudi za zbiralca naročil
(mandatarja), kontrolorja kakovosti blaga in storitev ter potrjujočo banko;
b. dogovor o odpremi za več naročnikov hkrati, ki temelji na posebej organiziranem zbiranju
naročil;
c. dogovor o določitvi skupne vsote plačila za izvršitev posla o odpravi stvari, v kateri so zajeta plačila za
odpravo, prevoznino in povračilo drugih stroškov.

74.
A) V katero pogodbo bi uvrstili animus donandi, libertatis nullo iure cogente tacta?
Darilna pogodba.

B) Kakšne so posledice dejstva, da tako opredeljenega animusa ni pri pogodbi, za katero ste se odločili?
V tem primeru gre za zmoto v nagibu, zaradi katere se lahko pogodba izpodbija.

75. Edicijska dolžnost pri mandatni pogodbi pomeni:


a. da mora mandatar po končanem poslu mandantu prepustiti vso korist, ki izvira iz posla;
b. da mora mandant mandatarja opremiti z vsemi potrebnimi dokumenti in podatki ter navodili za
sklenitev posla;
c. da mora mandatar prepustiti tretji osebi vse zahtevke, ki bi jih imel proti mandantu;
d. da mora mandant prepustiti tretji osebi zahtevke, ki bi jih imel proti mandatarju.

76. Obkroži pravilne trditve glede societete:


a. družbenik ima ugovor neizpolnitve zaradi neplačila ustanovitvenega vložka s strani drugega
družbenika;
13
b. družbenik ima ugovor neizpolnitve glede neplačila svojega ustanovitvenega vložka;
c. kadar ga drugi družbeniki pozovejo, naj sodeluje, torej ga opomnijo na sodelovalno dolžnost, lahko
ugovarja, da drugi družbenik ne sodeluje.

77. Posebnosti fiksne špedicije:


a. gre za dogovor o določitvi skupne vsote plačila za izvršitev posla o odpravi stvari, v kateri so
zajeta plačila za odpravo, prevoznino in povračilo drugih stroškov;
b. špediter odgovarja za uspeh posla;
c. špediter odgovarja za pravilno izbiro;
d. gre za dogovor o odpremi za več naročnikov hkrati, ki temelji na posebej organiziranem zbiranju
naročil;
e. gre za dogovor o fiksnosti - nespremenljivosti prevozne poti;
f. gre za dogovor o tem, da naročitelj špedicije da špediterju v retencijo določeno zastavljeno pravico, da
bi dosegel fiksnost posla.
...in zbirne:
a. gre za dogovor o določitvi skupne vsote plačila za izvršitev posla o odpravi stvari, v kateri so zajeta
plačila za odpravo, prevoznino in povračilo drugih stroškov;
b. špediter odgovarja za uspeh posla;
c. špediter odgovarja za pravilno izbiro;
d. gre za dogovor o odpremi za več naročnikov hkrati, ki temelji na posebej organiziranem zbiranju
naročil;
e. gre za dogovor o fiksnosti - nespremenljivosti prevozne poti;
f. gre za dogovor o tem, da naročitelj špedicije da špediterju v retencijo določeno zastavljeno pravico, da
bi dosegel fiksnost posla.

78. Pri posodbeni pogodbi mora posodnik izposojevalcu izročiti določen znesek denarja ali določeno količino
drugih nadomestnih stvari, izposojevalec pa se zaveže po določenem času vrniti enak znesek denarja oziroma
enako količino stvari iste vrste in kakovosti:
a. da;
b. ne. (zgoraj opisano je posojilna pogodba)

79. Contractus aestimatorius je:


a. pogodba med prevzemnikom naročila prodajalca, ki se nasproti prodajalcu zaveže, da bo
določeno premično stvar, ki mu jo je izročil prodajalec - naročitelj, prodal za določeno ceno v
določenem roku ali pa mu jo v tem roku vrnil;
b. prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem;
c. prodajna komisija;
d. modaliteta delovršne pogodbe.

80. Pogodba o dosmrtnem preživljanju:


a. je oblična;
b. ni oblična;
c. je oblična, sklenjena v obliki notarskega zapisa;
d. je oblična, sklenjena z intervencijo državnega organa.

81. Za veljavnost darilne pogodbe je potrebno:


a. da je sklenjena v obliki notarskega zapisa;
b. da je darovana stvar dejansko izročena,
c. da ne gre za stvar extra commercium;
d. da je sklenjena v pisni obliki;
e. da jo potrdi sodišče;
f. da se z njo strinjajo darovalčevi dediči.

14
82. Pod kakšnimi pogoji lahko komisionar sklene kupoprodajno pogodbo sam s seboj?Nov99
1) Blago kotira na borzi ali na trgu.
2) Komitent to dovoli.
3) Po ceni, ki velja ob izvršitvi posla.
Če se borzna / tržna cena in cena, ki jo je določil komitent, ne ujemata, mora komisio-nar-kupec plačati
večjo ceno, komisionar–prodajalec pa ima pravico do manjše cene.

83. Lombardni kredit!


Lombardni kredit je pogodba, pri kateri banka uporabniku odobri kredit na podlagi zastavitve
vrednostnega papirja. Kadar kredit ni pravočasno plačan, ima banka vrednostni papir pravico prodati
in poplačati svojo terjatev iz njegove vrednosti.
84. Obkrožite pravilne odgovore:
a. trgovski zastopnik sklepa posle za naročitelja le na podlagi pismenega pooblastila;
b. za veljavnost pogodbe o trgovskem zastopanju je predpisana pisnost;
c. pogodba o trgovskem zastopanju se uvršča med mandatne pogodbe;
d. zastopnik ima pri pogodbi o trgovskem zastopanju pravico do provizije za pogodbe, ki so bile
sklenjene z njegovim posredovanjem in za pogodbe, ki jih je zastopnik sam sklenil, če je bil za to
pooblaščen in za pogodbe, ki jih je naročitelj sklenil neposredno s strankami, ki jih je našel
zastopnik;
e. če zastopnik opravi posel le delno, ima pravico do delne provizije.

85. Negotium mixtum cum donatione je...


a. pogodba, s katero darovalec obdarjencu naloži, da opravi kakšna dejanja ali da kaj opusti;
b. pogodba, pri kateri je od volje strank oziroma iz njene narave videti, naj bo deloma odplačna,
deloma neodplačna;
c. pogodba, s katero se stranki dogovorita o vzajemnem darovanju.

86. Obkrožite pravilne odgovore:


a. komisionar je nosilec rizika za uspeh;
b. komisionar ni nosilec rizika za uspeh;
c. dolžnosti komisionarja so kot mandantove, da sklepa posle v komitentovem interesu, ga obvešča o
izvrševanju posla in mu poda račun;
d. dolžnosti komisionarja so kot podjemnikove;
e. komisionar mora varovati pravice in interese komitenta nasproti tretjim osebam;
f. komisionar je dolžan na komitenta prenesti terjatve, ki izvirajo iz posla.

87. Kakšni učinki nastanejo iz menjalne pogodbe?


Za vsakega sopogodbenika nastanejo obveznosti prodajalca iz menjalne pogodbe.

88. Kdaj lahko zakupnik razdre zakupno pogodbo?


1) če potrebna popravila v precejšnji meri in daljši čas ovirajo rabo zakupljene stvari;
2) če ima stvar napako, ki je ni možno odpraviti;
3) če ima stvar napako in je zakupodajalec ni odpravil v primernem roku;
4) če pravica 3. osebe omejuje zakupnikove pravice;
5) če pride do odtujitve zakupljene stvari drugemu zakupodajalcu;
6) če je stvar delno uničena.

89.
A) Opredeli pojem pogodbe o izročitvi ključa (ključ v roke)!
Izvajalec se zavezuje izvesti vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega objekta.

B) Kakšen je obseg obveznosti izvajalca ob pogodbenem določilu ‘ključ v roke’?


15
Dogovorjena cena vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del.
Odgovornost izvajalcev je solidarna.

90. Societeta
A) Partikularna societeta je:
societeta, pri kateri se družbeniki dogovorijo za skupnost le določene vrste premoženja.

B) Univerzalna societeta je:


societeta, pri kateri se družbeniki dogovorijo za skupnost vsega premoženja.

91. Contractus mohatrae pomeni, da:


a. posojilodajalec izroči blago drugi stranki, da ga ta proda tretjemu, kupnino pa obdrži kot
posojilo;
b. posojilodajalec posodi blago drugi stranki, da ga ta uporablja in mu kasneje blago vrne;
c. prodajalec proda kupcu stvar, kupnino pa kupec obdrži kot posojilo.

92.
A) Kaj je odgovornost del credere?Maj99
Del credere odgovornost je jamstvo sopogodbenika, da bo 3. oseba izpolnila obveznost iz pogodbe.

B) Posledice del credere odgovornosti!Maj99


1) Višja stopnja odgovornosti, ker pogodbenik ne odgovarja le za izbiro, temveč tudi za izpolnitev. Če 3.
oseba ne izpolni, lahko upnik terja del credere jamčevalca.
2) Posebna del credere provizija.

C) V katerih pogodbah jo je mogoče dogovoriti?Maj99


1) Komisijska pogodba.
2) Agencijska pogodba.
3) Špedicijska pogodba (ni del credere v pravem smislu).
4) Pogodba o factoringu.

93.
A) V katerem primeru pri špediciji ni relevantna culpa in eligendo, pač pa odgovornost za uspeh posla?Nov99
Pri fiksni špediciji.

B) Zakaj takšna rešitev - argumentiraj!


Ker se je špediter sam odločil za tako obliko prevozov in je sam izbiral podizvajalce brez posebnega
pooblastila naročitelja.

94. Kakšen depozit je položitev denarja pri pogodbi o denarnem depozitu in zakaj?
Depositum irregulare.

95. Pogodba o dosmrtnem preživljanju:


A) Definicija!Jun99
S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se preživljalec zaveže, da bo preživljal preživ-ljanca, izročitelj pa
izjavi, da preživljalcu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine, pri čemer je
izročitev premoženja odložena do izročiteljeve smrti.

B) Obličnost - utemelji odgovor!Jun99


V obliki notarskega zapisa. Gre namreč za pravni posel večjega pomena, pri katerem stranki nosita
veliko odgovornost, zato je potrebna obveščenost o posledicah posla.

C) Pravice in obveznosti strank!Jun99


Preživljalec mora preživljati sopogodbenika ali koga drugega. Lahko se tudi dogovori:
– življenjska skupnost,
– premoženjska skupnost,
16
– skrb in varovanje izročitelja,
– obdelovanje izročiteljevega posestva,
– skrb za izročiteljev pogreb.
Preživljalec lahko zahteva razvezo pogodbe.
Izročitelj zapušča preživljalcu premoženje ali njegov del, lahko se odpove razpolaganju s premoženjem v
korist preživljalca, lahko zahteva razvezo pogodbe.

D) Ali lahko preživljalec predlaga vpis pravice v zemljiško knjigo?Da.


E) Kakšna je preživljavčeva odgovornost za preživljančeve dolgove po preživljančevi smrti?
Ni odgovoren.

96. Kdaj lahko da najemnik stvar v podnajem?


a. v vsakem primeru;
b. če dobi garancijo banke, da bo plačala morebitno škodo, ki bi jo povzročil podnajemnik;
c. če ne prizadene škode najemodajalcu;
d. če si pogodbeno izgovori možnost predčasne razveze pogodbe;
e. če podnajemnik sklene poprejšnjo pogodbo z najemodajalcem.

97. Obveznost plačila provizije zastopniku nastane z izpolnitvijo pogodbe .

98. Posledice kupa oziroma prodaje med komisarjem in komitentom!Maj99


1) Blago kotira na borzi ali trgu.
2) Komitent to dovoli.
3) Kupi / dobavi se po ceni, ki velja ob izvršitvi posla.
4) Nastanejo razmerja iz prodajne pogodbe.
5) Če se borzna / tržna cena in cena komitenta ne ujemata, ima komisionar-prodajalec pravico do
manjše izmed teh dveh cen, komisionar-kupec pa mora plačati večjo.

99.
A) Definicija komisijske pogodbe!Jun99
S komisijsko pogodbo se komisionar zavezuje, da bo v svojem imenu na račun komitenta opravil enega
ali več poslov, ki mu jih je zaupal komitent.

B) Pravice in obveznosti strank!Jun99

Obveznosti komisionarja so:


1. Hramba in zavarovanje blaga;
2. Poročanje:
– obvestitev o stanju prejetega blaga,
– obvestitev o (nevarnih) spremembah na blagu – če grozi nevarnost znatnejše poškodbe,
mora komisionar blago prodati na najbolj primeren način,
– sporočitev sopogodbenikovega imena komitentu (ne velja pri prodaji premičnin v
komisijskih prodajalnah),
3. Dajanje računa o opravljenem poslu – komisionar mora komitentu izročiti vse, kar je prejel iz zanj
opravljenega posla.

Obveznosti komitenta so:


1. Plačilo provizije
2. Povrnitev stroškov
3. Denarni predujem komisionarju

C) Del credere!Jun99
Komisionar je odgovoren za izpolnitev obveznosti svojega sopogodbenika le, če je posebej jamčil, da jih
bo ta izpolnil. V tem primeru ima pravico do posebnega plačila (del credere provizija).

17
100.
A) Posojilna pogodba!Jun99, Sep99
S posojilno pogodbo se posojilojemalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja ali
določeno količino nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo v določenem času vrnil
enak znesek oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.
B) Posodbena pogodba!Jun99
S posodbeno pogodbo se posodnik zavezuje, da bo izposojevalcu izročil stvar v neodplačno rabo,
izposojevalec pa se zavezuje, da bo stvar vrnil.

C) Razlike med posojilno in posodbeno pogodbo!Jun99

posojilna pogodba posodbena pogodba


jamčevanje za napake DA NE
individualno določena
predmet denar, generična stvar
nepotrošna stvar
prenos lastninske pravice rabe
priskrbeti brezplačno
causa kreditiranje
uporabo stvari
odplačna pogodba, neodplačna pogodba
plačilo nadomestilo za uporabo so
obresti

101. Podjemniška pogodba je...


a. pogodba, s katero se ena stranka zaveže drugi, da bo zanjo opravila določen posel;
b. pogodba, s katero se ena stranka zaveže drugi, da bo opravila določeno delo;
c. pogodba, s katero se prva stranka zavezuje, da bo določeno premično stvar, ki mu je izročila druga
stranka, prodala za določeno ceno v določenem roku ali pa jo bo v tem roku vrnila.

102. Katera pogodba je alotmajska pogodba:


a. pogodba, s katero se ena oseba zavezuje v imenu in za račun potnika skleniti pogodbo o organiziranju
potovanja ali posebnih storitvah, ki omogočajo potovanje, potnik pa se zaveže plačati.
b. pogodba, s katero ena oseba da drugi osebi v določenem času na razpolago določeno število ležišč
v določenem objektu, nudi gostinske storitve osebam, ki jih pošlje agencija in plača provizijo agenciji,
ta pa se zaveže zasesti zmogljivosti oziroma obvestiti prvo osebo, če ji to ne uspe.

103. Kako vpliva sprememba lastništva v najem dane stvari v času trajanja najemne pogodbe na najemno
pogodbo...

A) Če je bila stvar že izročena najemniku...


Pridobitelj stvari stopi na mesto zakupodajalca in ne more zahtevati izročitve stvari od zakupnika pred
pretekom določenega časa oz. pred pretekom odpovednega roka, če gre za zakup za nedoločen čas.

B) Če stvar še ni bila izročena najemniku...


Pridobitelj stopi na mesto zakupodajalca in prevzame njegove obveznosti, če je ob sklenitvi pogodbe
vedel za zakupno pogodbo. Če ni vedel za zakupno pogodbo, ni dolžan izročiti stvari zakupniku,
zakupnik pa lahko od zakupodajalca–prenosnika zahteva povrnitev škode.

104. Navedite predpostavke za sklenitev darilne pogodbe!


Splošne predpostavke za sklepanje pogodb:
1. enostranska prostovoljna izjava
2. poslovna sposobnost obdarjenca
3. neodplačnost
4. obličnost = izročitev predmeta ali pisna pogodba

105. Pravice zastopnika po prenehanju pogodbe o trgovskem zastopanju. Pravice komentirajte!


18
1. Provizija za pogodbe sklenjene v razumnem času po prenehanju razmerja.
2. Odpravnina, če je zastopnik naročitelju pridobil nove stranke ali občutno povečal posle z
dotedanjimi strankami.
3. Odškodnina, če za odpoved brez odpovednega roka ali pred potekom časa ni bilo resnega vzroka.

106. Če so v posojilni pogodbi določene obresti:


a. jih mora posojilojemalec plačati;
b. je pogodba nična;
c. ne gre za posojilno, pač pa za kreditno pogodbo;
d. ne gre za posojilno, niti kreditno, pač pa za posodbeno pogodbo.

107. Družbeno razmerje je razmerje intuitu personae. To pri societetni pogodbi pomeni:Nov99
a. da družbenik ne sme cedirati udeležbe na tretjega in izstopiti iz družbe brez soglasja vseh ostalih;
b. da je prenos brez soglasja ostalih sicer dovoljen, vendar mora biti obličen, zapisan v notarski obliki;
c. da združene osebe želijo imeti razmerja le med seboj.

108.
A) Definiraj leasing!Maj99
Pogodba o leasingu je hkrati pogodba o uporabi stvari in odplačevanju njene vrednosti, pri kateri se
dajalec leasinga zaveže jemalcu leasinga prepustiti stvar v uporabo, dajalec leasinga pa se zaveže za
uporabo stvari plačevati najemnino in hkrati odplačevati vrednost stvari.

B) Definiraj pogodbo o franchisingu!Jun99


Pogodba o franchisingu je dogovor, v katerem dajalec franšize daje jemalcu franšize svojo pridobljeno
veščino trženja (proizvajanja), jemalec franšize pa mu za to plača začetno pristojbino in plačuje
provizijo.

C) Kaj je pravi factoring!Maj99


Factoring je dogovor, s katerim se klient zaveže faktorju ponuditi terjatve nasproti svojim dolžnikom,
faktor pa se zaveže ponudbo sprejeti, če ga zadovolji plačilna sposobnost dolžnika. Pri pravem
factoringu se factor zaveže za prevzem del credere rizika = da bo izterjal terjatev, vključno z notifikacijo
o prenosu terjatve.

109.
A) Definiraj družbeno pogodbo!Maj99, Jun99
Z družbeno pogodbo se 2 ali več oseb (družbeniki) zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale
doseči v pogodbi določeni z zakonom dopustni skupni namen.

B) Na kakšen način lahko družbenik zahteva plačilo vložka?Jun99


Z actio pro socio.

C) Kaj je to parcialni posel! Navedi primere!Maj99


Parcialni posel je tisti posel, kadar je oseba pri poslu druge osebe le udeležena, ne more pa na njene
posle vplivati. Npr. založniška pogodba.

110. Kdaj nastane obveznost plačila provizije pri: Maj99, Jun99

A) Posredniški pogodbi - posredniku:


Ko je sklenjena pogodba med 3. osebo in naročiteljem.

B) Agencijski pogodbi - trgovskemu zastopniku:


Ko 3. oseba izpolni pogodbo, ki jo je sklenila z naročiteljem.

C) Komisijski pogodbi - komisionarju!


Ko komisionar opravi naložene posle.
19
111. Navedi cause za:Sep99
A) Agencijsko pogodbo:
Posredovanje v tujem imenu za tuj račun.

B) Prodajno pogodbo:
Causa aquirendi (izjemoma causa solvendi)

C) Posredniško pogodbo:
Posredovanje na lasten račun = začasno iskanje oseb, ki bodo z naročiteljem sklepale posle.

D) Špedicijsko pogodbo:
Odprava, prevoz, odprema blaga.

112. Sestavine pogodbe o factoringu! Sep99


1. mandat
2. komisijska pogodba
3. podjemna pogodba
4. lombardni in eksontni kredit
5. posojilo
6. prodajna pogodba z modalitetami

113. Sestavine pogodbe o leasingu!Jan00


1) zakupna pogodba
2) mešana zakupno-prodajna pogodba
3) prodajna pogodba z modalitetami:
– obročna prodaja;
– prodaja s pogojem;
– prodaja s pridržkom lastninske pravice;
– kreditna prodaja
4) pogodba o izvršitvi posla, posojila, kredita

114. Definiraj pogodbo o tekočem računu in navedi pravice in obveznosti strank!


S pogodbo o bančnem tekočem računu se banka zaveže klientu odpreti poseben račun ter preko njega
opravljati izplačila in vplačila v mejah njegovih sredstev in odobrenega kredita (limita).
Dolžnosti banke so:
1. odpreti poseben račun za klienta in mu določiti evidenčno številko;
2. izplačevati s tekočega računa klienta, tudi takrat, ko ni kritja, v obsegu, določenem v pogodbi ali
posebnem sporazumu;
3. obveščati klienta o vsaki spremembi stanja.
Klient lahko vsak trenutek razpolaga s saldom in je dolžan banki plačati zaračunano provizijo za
opravljene storitve.

115. Definiraj menjalno pogodbo in navedi pravice in obveznosti strank!


Menjalna pogodba je dogovor, s katerim se vsak pogodbenik zaveže nasproti svojemu sopogodbeniku,
da mu bo izročil zamenjano stvar na takšen način, da bo na njej pridobil lastninsko pravico.
Vsaka stranka ima enak položaj kot prodajalec pri prodajni pogodbi.

116. Kaj je to:


A) Gospodarska zastavna pravica
Posebna oblika zastavne pravice, ki nastane pri gospodarskih pogodbah in ki se uresniči z izvensodno
prodajo zastavljene stvari – na javni dražbi, po dnevni ali tržni ceni.

B) Gospodarska pridržna oziroma retencijska pravica

20
Pomeni, da sme upnik, ki ima v rokah kakšno dolžnikovo stvar, to stvar pridržati, dokler ni plačana
njegova terjatev. V primeru neplačila se lahko iz pridržane stvari poplača enako kot zastavni upnik,
vendar mora dolžnika o tem predhodno obvestiti.

C) V katerih pogodbah jo uporabljamo?


V komisijski pogodbi, špedicijski pogodbi, skladiščni pogodbi, prevoznih pogodbah, mandatu, podjemni
pogodbi in pogodbi o kontroli blaga in storitev.

117. Naštej zahtevke iz garancije in navedi zavezance!


(1) Zahteva za popravilo ali zamenjavo.
(2) Znižanje kupnine.
(3) Odstop od pogodbe.
(4) Povračilo škode.
Zavezanci so: prodajalec, proizvajalec, uvoznik.

118. Pri podjemni pogodbi lahko naročnik v primeru nebistvene napake:


a. zahteva razdor pogodbe;
b. odpravi napako sam na podjemnikove stroške;
c. zahteva znižanje kupnine;
d. zahteva, naj napako odpravi podjemnik;
e. zahteva, naj napako odpravi podjemnik samo, če je ne more popraviti sam;
f. lahko zahteva razdor pogodbe, če podjemnik napake ne odpravi v roku;
g. lahko zahteva povrnitev škode

119. Opredeli kreacijsko teorijo o nastanku vrednostnih papirjev in navedi ter komentiraj njene slabosti!
Kreacijska teorija določa, da nastane obveznost iz vrednostnega papirja z enostransko ustvaritvijo
papirja in njegovo izpolnitvijo.
Slabosti kreacijske teorije so:
(1) ne daje pravnega varstva izdajatelju, saj je ta zavezan tudi v primeru kraje, dobroverne pridobitve
papirja, itd.
(2) teorija ni uglašena z zahtevami poslovnega življenja.

120. Naštej in opredeli teorije o splošnih pogojih poslovanja!


(1) Teorija o pogodbeni naravi – splošni pogoji poslovanja so del pogodbe;
(2) Teorija korporacij – splošni pogoji poslovanja spadajo med pravo gospodarskih subjektov;
(3) Normativna teorija – zakonodajalec je delegiral svojo pristojnost podjetjem;
(4) Teorija običajev – pri splošnih pogojih poslovanja gre za poslovne običaje.

121. Kaj je akcept za čast? Kdaj se uporablja?


Akcept za čast je akcept, kadar se ob grožnji regresa pojavi oseba (honorat), ki brez poziva zavezanca
akceptira in plača menico.
Uporablja se pri izognitvi regresu. Opravi se, če je menica v sili in je bila protestirana.

122. Kaj je bančna garancija?


Z bančno garancijo banka prevzema nasproti prejemniku garancije oz. upravičencu, da mu bo
poravnala obveznost, katere 3. oseba ob zapadlosti ne bi izpolnila, če bodo izpolnjeni v garanciji
navedeni pogoji.
123. Tipi turističnih pogodb.
(1) Pogodba o organiziranju potovanja.
(2) Posredniška pogodba o potovanju.
(3) Pogodba o najetju gostinskih zmogljivosti.

123.
A) Kakšna oblika je predpisana za družbeno pogodbo?
Ni predpisana nobena oblika.
21
B) Razlogi za prenehanje družbe.
(1) Potek časa.
(2) Dosežen namen / nemogoč namen.
(3) S sklepom družbenikov.
(4) Družbenik izgubi poslovno sposobnost, je proti njemu uveden stečaj ali prisilna poravnava.
(5) Družbenik preneha obstajati kot pravna oseba.
(6) Prepoved opravljanja dejavnosti.
(7) Družbenik odpove pogodbo.

124. Odgovornost projektanta in izvajalca za solidnost gradnje.


Odgovarjata za 2 vrsti napak (ni možno izključiti ali omejiti odgovornosti):
(1) napake v izdelavi gradbe glede solidnosti – pokazati se morajo v 10 letih od izročitve in prevzema del;
(2) pomanjkljivosti zemljišča – pokazati se morajo v 10 letih od izročitve in prevzema, vendar ni
odgovornosti, če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje. da je zemljišče primerno za
gradnjo.
Naročnik ali drugi pridobitelj mora izvajalca in projektanta o napaki obvestiti v 6 mesecih od dneva
ugotovitve napake. Na napako se je možno sklicevati 1 leto od obvestila.
125. Razmerje med podjemno in prodajno pogodbo.
Če se naročnik zaveže izdelati stvar iz lastnega materiala, je v dvomu takšna pogodba prodajna. To ne
velja, če da naročnik bistven del materiala. V vsakem primeru pa je pogodba podjemna, če je z njo
mišljeno podjemnikovo delo.

126.
A) Skladiščna pogodba.
S skladiščno pogodbo se skladiščnik zavezuje sprejeti in hraniti določeno blago, ukreniti vse potrebno ali
dogovorjeno za njegovo ohranitev v določenem stanju ter ga izročiti na zahtevo položnika ali drugega
upravičenca, položnik pa se zavezuje, da bo za to dal skladiščniku določeno plačilo.

B) Zastavnica.
Zastavnica je del skladiščnice, ki jo njen imetnik prenese na dajalca kredita (banko), ki mu na podlagi
zastavne pravice na skladiščenem blagu odobri kredit. Prenaša se po pravilih meničnega prava z
indosamentom, pri čemer so predhodni imetniki regresno zavezani. Če dolg ni pravočasno poplačan,
lahko zadnji imetnik zastavnice zahteva prodajo skladiščenega blaga in se iz nje poplača.

C) Pobotnica.
Pobotnica je del skladiščnice, ki je samostojno prenosljiv v pravnem prometu. Z njo se prenaša pravica
zahtevati uskladiščeno blago.

127. Odgovornost špediterja pri posebnih vrstah špedicije.


(1) Pri fiksni špediciji špediter odgovarja za delo prevoznikov in drugih oseb, ki jih po pooblastilu iz
pogodbe pritegnil v špedit.
(2) Pri zbirni špediciji špediter odgovarja za izgubo ali poškodbo stvari med prevozom, do katere ne bi
prišlo, če ne bi bil organiziral zbrine špedicije.

128.
A) Zakupna pogodba.
Z zakupno pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil določeno stvar v odplačno rabo,
zakupnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval zakupnino.

B) Podzakup.
Zakupljena stvar se lahko izroči v podzakup, če se s tem ne prizadene škode zakupodajalcu. Zakupnik
zakupodajalcu jamči, da bo podzakupnik stvar uporabljal po pogodbi. Zakupodajalec lahko dovoljenje
za podzakup odkloni le iz utemeljenih razlogov. Pri nedovoljenem podzakupu lahko odpove pogodbo.

22
129. Pogodba o preužitku.
S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar) zavezuje, da bo na drugo stranko (prevzemnik)
prenesla lastninsko pravico na svojih nepremičninah (in premičninah, potrebnih za rabo in uživanje
nepremičnin), prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužit-karju ali komu drugemu dosmrtno nudil
določene dajatve in storitve.

130. Pogodba o trgovskem zastopanju.


S pogodbo o trgovskem zastopanju se zastopnik zaveže, da bo ves čas skrbel za to, da bodo 3. osebe
sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem, da bo v tem smislu posredoval med njimi in naročiteljem, ter
da bo po dobljenem pooblastilu v imenu in na račun naročitelja sklepal z njim pogodbe; naročitelj pa se
zavezuje, da bo zastopniku za to dal določeno plačilo (provizijo).

131. Naštej vrste bančnih poslov in jih kratko komentiraj!


1. bančni denarni depozit = dogovor, s katerim se banka zaveže sprejeti deponentov denar, deponent
pa položi pri banki določen denarni znesek, s katerim lahko banka prosto razpolaga ter ga mora
vrniti pod pogoji, navedenimi v pogodbi. Gre za depositum irregulare. Posebna vrsta bančnega
denarnega depozita so hranilne vloge, pri katerih se deponent zaveže vložiti določen denarni znesek,
banka pa se zaveže ta znesek sprejeti in izplačevati deponentu obresti za ves čas, ko je znesek v
banki vložen.
2. pogodba o transakcijskem / osebnem računu;
3. kreditna pogodba in lombardni kredit = s kreditno pogodbo se banka kot posojilo-dajalec zaveže
dati kredit, uporabnik pa se zaveže, da bo plačeval obresti in dobljeni znesek vrnil v času in na
način, kot sta določena v pogodbi. Z lombardnim kreditom da banka kredit proti zastavitvi
vrednostnih papirjev.
4. pogodba o depozitu vrednostnih papirjev = banka se zaveže, da bo proti plačilu prevzela vrednostni
papir v hrambo ter izvrševala pravice in izpolnjevala obvezno-sti, ki se v zvezi s tem zahtevajo.
5. pogodba o sefu = banka se zaveže, da bo dala uporabniku sef za določeno dobo, uporabnik pa ji bo
za to plačal določen znesek
6. dokumentarni inkaso;
7. bančna garancija = banka prevzema nasproti prejemniku garancije obveznost, da mu bo poravnala
obveznost, katere 3. oseba ob zapadlosti ne bi izpolnila, če bodo izpolnjeni v garanciji navedeni
pogoji.
8. dokumentarni akreditiv.

131.
A) Pogodba o naročilu.
S pogodbo o naročilu se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil določene posle, ter
hkrati pridobi pravico, da te posle opravi. Prevzemnik ima pravico do plačila za svoj trud, če ni drugače
dogovorjeno.

B) Pod katerimi pogoji se lahko mandatar odmakne od naročila?


Mandatar se lahko odmakne od naročila LE S SOGLASJEM NAROČITELJA. Brez soglasja naročitelja
se lahko odmakne, če po presoji vseh okoliščin misli, da odmik nalagajo naročiteljevi interesi ter zaradi
kratkega časa naročitelja ne more vprašati za soglasje.

C) Odgovornost mandatarja.
Mandatar odgovarja:
- za izbiro namestnika;
- za delo namestnika in naključno uničenje, če je prepustitev naročila neutemeljena;
- za uporabo naročiteljevega denarja (plačati mora obresti po najvišji obrestni meri oz. zamudne
obresti, če je z izročitvijo denarja v zamudi).
Če je posel zaupan več mandatarjem, odgovarjajo solidarno.

132. Bianko menica.


Bianko menica je menica, ki nima nekaterih bistvenih sestavin. Obstaja namen, da se manjkajoče
sestavine kasneje vnesejo. To stori remitent ali oseba, ki jo remitent pooblasti. Namena bianko menice
sta:
(1) zavarovanje prihodnjih investicij, katerih obseg in vsebina v času izdaje nista določeni;
23
(2) zavarovanje potrošniških in mednarodnih kreditov, ker ob sklenitvi kreditne pogodbe ni gotovo,
kdaj in ali sploh bo kreditojemalec padel v zamudo.

133. Sprememba prinosniških vrednostnih papirjev v imenske.


Prinosniški vrednostni papirji se spremenijo v imenske Z VINKULACIJO = klavzula o prepovedi
prenosa. Vrednostni papir na prinosnika ali po odredbi lahko izdajatelj na zahtevo in stroške imetnika
spremeni v vrednostni papir na ime. Možno je tudi obratno, če izdajatelj ni tega izrecno prepovedal.

134. Shranjevalna pogodba.


S shranjevalno pogodbo se shranjevalec zavezuje, da sprejme premično stvar od položnika, da jo hrani
in da mu jo vrne na njegovo zahtevo.

135. Jamčevanje za napake pri darilni pogodbi.


Pri darilni pogodbi ni jamčevanja za napake, ker gre za neodplačno pogodbo.

136. Odločanje pri družbeni pogodbi.


Vsak družbenik ima 1 glas, če ni dogovorjeno drugače. O zadevah družbe odločajo družbeniki soglasno.
Med zadeve družbe spadajo: uporaba dobička in drugih koristi, način pokritja izgube, vstop novega
družbenika, izključitev družbenika, zahtevki zoper družbenika za poravnavo škode, preklic
poslovodstva, prenehanje pogodbe.
Pogodba lahko določi, da družbeniki o zadevah družbe odločajo z večino glasov – v tem primeru se
zahteva 2/3 absolutna večina.
Poslovodjo morajo družbeniki imenovati soglasno.

137. Protest ob zid.


Protest ob zid se opravi, če meničnega zavezanca sploh ni možno najti.

138. Konkurenčna prepoved pri agencijski pogodbi.


Konkurenčna prepoved je pogodbena klavzula, s katero se določi, da zastopnik po prenehanju pogodbe
ne sme opravljati dejavnosti, konkurenčne naročiteljevi. Zavezuje največ 2 leti po prenehanju pogodbe.
Mora biti pisna in mora se nanašati na isto območje, iste osebe in isto vrsto blaga kot v pogodbi. Ne
zavezuje, če pogodba preneha iz razlogov na strani naročitelja. Če zastopnik odpove pogodbo zaradi
naročiteljevega krivdnega ravnanja, lahko konkurenčne prepovedi ne upošteva.

24