You are on page 1of 2

Junij

:
1. Načelo zakonitosti na splošno in posebnosti v PP.
2. Pravna sredstva v PP (upravičenci, razlogi, roki itd.).
3. Kriteriji ESČP glede kazenske zadeve. Vpliv odločb ESČP na oblikovanje slovenskega PP.

PP - september 2005:
1. Pravica do izjave in njen pomen v rednem in hitrem postopku
2. Oblike odvzema prostosti v PP in kakašne so njihove značilnosti?
3. Naštej in opiši kriterije ESČP kdaj se zadeva šteje za kazensko in vpliv odločb ESČP na slo
pravo

Vprašanja za prekrške - januarski rok:
1.Primerjava in komentar razlik med opominom in opozorilom.
2. Pojem krivde v kazenskem pravu in v pravu prekrškov (vse za naštet:
definicije, instituti, ki jo izključujejo,...).
3. Kriteriji ESČP za kazensko zadevo in kako se kažejo stališča ESČP v
odločbah Ustavnega sodišča RS.

1.spremembe statusa sodnikov za prekrške od 1995 pa do danes (oz. nekaj podobnega)
2. na katere načine lahko ukrepa prekrškovni organ v primeru prekrške
3. načelo materialne resnice v hitrem postopku in sodnem postopku

Vprašanja za prekrške- majski rok!
1.pravica do izjave ( hitri postopek, redni postopek)
2. odvzem prostosti v pravu o prekrških
3. koncepcija prekrška v novem zakonu; v čem se to kaže in kako se razlikuje v primerjavi s
starim zakonom

1.Kriteriji ESČP glede kazenske zadeve. Vpliv odločb ESČP na oblikovanje slovenskega PP.
2. Plačilni nalog
3. Razvoj kazenskih točk in njihova narava

Izpitna vprašanja iz 20.2.
1. Vloga Ustavnega sodišča glede statusa organov za prekrške?
2. Prekršek neznatnega pomena (definicija,uporaba,posledice) v primerjavi s kaznivim dejanjem
majhnega pomena?
3. Odvzem prostosti v pravu o prekrških?

Izpit 20.3.
1. Nacelo zakonitosti v pravu o prekrskih plus posebnosti in primerjava s kazenskim pravom.
2. Placilni nalog-pristojnost za izrek, izrecene sankcije in njihova izvrsitev, pravna sredstva
3. Institut prekrska neznatnega pomena-razvoj,... in primerjava s podobnim institutom v
kazenskem pravu

1. Odgovornost v pravu o prekrških. Kakšna je razlika pri načelu subjektivne odgovornosti v
primerjavi s kazenskim pravom?
2. Kazenske točke (razvoj, pomen,...)
3. Prekršek neznatnega pomena (razvoj, uporaba, pomen, primerjava s podobnim institutom v
kazenskem pravu)

Ustavna kategorija prekrškov (primerjalno in v SLO) . Kazenske točke (razvoj. Pravna zmota (razvoj. 2. vsebina. ki se razlikujejo od KP.) 3.... učinek.prekršek neznatnega pomena (razvoj in pomen) in primerjava s podobnim instituto m iz KP Prekrški feb 08 1. Pojasni tiste vidike subjektivne odgovornosti. primerjava KP) 3. pomen.Odgovornost pri prekršku.1. sestavine in razlike s kazenskim pravom 2.