You are on page 1of 3

strukcija sapotplatama, na armiranobetonskimven-

sa donje strane zalemi valjkasti nastavakduZine


cima i obradenim strehama.Na krovovima sa pot-
l00.TT ji*o koga se navladigoilU'ikraj oludne
platom kuke se pndvr5cuju sa gornje stranenajniZe
cevi (sl. IV-2 - A, oc). Kod drugognadinana oluk
potplate (c i R).
sezalemipro5irenideo- vodot<ottiC savalikastim
Preko op5ivenih streha kuke nejednakih visina
nastavkom,a prekonjeganavladioludna
mogu se ukopati za svoju debljinu, i pridvrstiti u 6;.
"."
Stojediili sandutastioluci.- Na vence,
stre5nudasku. Ki5nica se sliva u oluk kada krovni nadstre_
pokrivad malo prekriva oluk, a preskadega i sliva Snice,zidove,umestoviseiih, koji bi kvarili arhi_
tektonski
se van ako je vi5e powden u oluk. Kod povudenog lzg\ed zgrade,postavljlju se stojeci ili
pokrivada u ravan krova, oblale se ividnim limom. uspravnioluci. Mogu biti i na uvalamakrovazav/o_
Prednjastranaoluka treba da je vi5a od horizontale reni zidovima, alinei izazidaatikej ermogu ovlaZiti
powdene kroz centar polukruga za2-3 cm. Zadnja krov.Visinaprednjestraniceoluki ie 100"_150 mm
savijenaivica polukruZno zavr5enaili sa prevojem sa zadnjomvi5om za 50-70 mm. Sirin" su oko
treba da je viSa od prednje straneza 50-70 mm. 160200 mm.Donjastranaimje zaobljenaili ravna.
Odvodna grla oluka. - Ki5nica se sliva iz oluka I-r:"9^"t" se uvek preko limenog op5lva. Na slici
IV-i3-N qrednjastranaopSava*"ij"rru je u okap_
u oludnu cev na svakih l0 m (ili 15 m). Sloi oluka i
u zadnja_op5iva vertikalnedasiena eeluroga.
oludnecevi moZeda bude direktanili preko pro5i- T.y,
Oslonci za oluk su kuke od pocinkovanih traka
renja - vodokotlica. Za prvi nadin spajanjau ra-
dimenzija od 6/30 do 8/30 mm. Na svaku kuku
dionici se izreie otvor odgovarajucegprednika i
pridvr5ceno je po jedno horizontalnorebro,ali na

tA
.d-1 ,2f'
ffi

i-
el
-+
'oc
A-A-,- *

r- _- J*

C1
slika IV-l2' - odvodna grla oluka. Detalj (o); direktan spoj (A), sa vodokotliiima
(B i c1); vezasandudastogoluka (So) sa
oludnom cevi (oc), rukavac (R) zalemljen (z)

GR A D E V TN S K EK oN S TR U K o|JE
$S $
-
v ..
t
I
II
I

slika IV-13' - Sandudasti-oluci.


Detalj.(A)za stojeii.neprohodni oluk (N), rebro(r), opsavvenca(op),okapnica(ok),kotva
(k); prohodnioluk sa ojadanimdnom (E), mast<a
1m;,.aaste1oy,izoi"ii;i o), ygll za ojatarye(o.), orovo (x), retvice(L),
kapaza spone(kd); podignutioluk za vatrenikov(w;,.ventiiacioni
rcan'ur
(V-: i v,,-o),pokrivad(l), letve3/5 cm (2), bitu-
menskahartija @),daske(5)' termoizolacija(7), pamabrana kosi
1s;, armiranobetonski krov (9)

T $t GRAoEVINSKE
KoNsTnuxcue
-

L
J 11

I /t
".-'-.-.-'"-'

@/fr
K/ .
ffi
2/3 ,1/3,
3 < i| r < Oz
N-t-
Orll
8+-
o+-
"i' ,

/,/ '-

/ ,'
'-c. \.
. ,tn '

olt"I
e,*

qT
o
I

R
I

o
_tl \. 2r = 14O-160-18O
\'

o
4 4^ €J e,
c, j SteJG)
SlikaIV-I I. - Visecioluci.Na kukamaistih visina(A), detaij(D), na kukamarailiditih visina(N) na da5danom
op5avu(G) i
presek(B) na vidljivim rogovima(E), kukeza pravougaone oluke(Kr i S");valjkastiprevojisalimenimpodvezama (C i L) i
limeniporubiuz stre$ne daske(S i S1),crep(c),podvezicama (p)

$**