You are on page 1of 6

SMK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008


PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 3

NAMA : ………………………………….

TINGKATAN : …………………

Arahan : Jawab semua soalan

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH )


Soalan 1 hingga 30
Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

1. Tuhan mengamanahkan kepada sebarang kesalahan


manusia tugas menguruskan alam. B para pelajar menghabiskan masa terluang
Antara yang berikut, manakah yang di pusat-pusat siber
menunjukkan kegagalan manusia C juruterbang memeriksa keadaan kapal
melaksanakan tugasnya? sebelum memulakan penerbangan
I Pembakaran terbuka D cikgu memeriksa buku kerja pelajar
II Pembebasan asap hitam dengan teliti
III Penanaman semula flora
IV Pembuangan sisa-sisa toksik ke 5.
dalam sungai saksama
A I, II dan III X
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas Tidak berat
sebelah
2. Alam merupakan anugerah Tuhan. Kita
perlu Antara yang berikut, manakah dapat
A menebang pokok untuk mencari dikaitkan dengan X di atas ?
keuntungan yang maksimum I Puan Nina memberi layanan yang sama
B membuang sisa-sisa toksik ke dalam baik kepada kedua-dua anak
sungai kembarnya
C melindungi keaslian alam II Semua kemudahan sekolah boleh
D membangunkan kawasan hutan dengan digunakan oleh setiap pelajar
sewenang-wenangnya III Rakyat mendapat perkhidmatan
rawatan kesihatan yang sama
3. Seseorang yang mempunyai harga diri akan IV Hanya kawasan bandar perlu di
melakukan perkara-perkara yang berikut bangunkan
kecuali A I, II dan III
A merosakkan diri dan menjejaskan masa B I, II dan IV
depan diri C II, III dan IV
B sentiasa menjalani kehidupan yang sihat D Semua di atas
C melakukan aktiviti-aktiviti yang
membawa manfaat kepada diri 6. Pilih kelakuan yang boleh merosakkan diri
D menjaga maruah diri dan perlu dihindari.
I Menyertai kumpulan samseng
4. Semua perlakuan di bawah menunjukkan II Mengusik pelajar-pelajar perempuan di
nilai bertanggungjawab kecuali Sekolah
A seorang pengurus syarikat menyediakan III Selalu ponteng kelas dan merokok di
laporan projek yang lengkap dan tanpa dalam tandas sekolah
IV Berkelakuan liar dan meniru tabiat
buruk rakan-rakan C kesanngupan diri seseorang untuk
A I dan II memikul dan melaksanakan tugas serta
B I, II dan III kewajipan dengan sempurna
C II, III dan IV D sikap bertanggungjawab yang boleh
D Semua di atas menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan orang lain
7. Pilih kepentingan nilai toleransi.
I Mewujudkan keamanan dalam 10. Seseorang yang mengamalkan nilai
masyarakat kesederhanaan akan
II mengelakkan perselisihan faham I berbelanja mengikut keutamaan
III mengelakkan pergaduhan II membuat perancangan perbelanjaan
IV Mencetuskan isu perkauman III mengelakkan diri daripada berboros
A I dan II C II, III dan IV IV berbelanja tanpa had
B I, II dan III D Semua di atas A I dan II C II, III dan IV
B I, II dan III D Semua di atas
Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah.
8. 11. Pilih ciri-ciri yang berkaitan dengan nilai
Nilai Q kesederhanaan
I Tidak terlalu mementingkan orang lain
II Bertindak mengikut kemampuan diri
III Bersimpati dengan orang lain
Mampu
IV Mengabaikan kepentingan diri demi
mengorak
kepentingan orang lain
langkah
A I C II dan III
B I dan II D III dan IV
ABDULLAH
Kejayaan 12.
Hemah tinggi
Berusaha bertungkus
tanpa mengenal erti
penat Pergaulan dengan orang lain

Nilai R Berbudi
X pekerti
mulia
Apakah maksud nilai Q ?
A Sikap bertanggungjawab yang X di dalam rajah di atas ialah
boleh menimbulkan kepercayaan A melaksanakan tugas dengan baik
dan keyakinan orang lain B sabar
B Keupayaan dan keyakinan diri agar C beradab sopan
mampu memulia dan menjaga D menjaga maruah diri
maruah diri dalam kehidupan
C Kesanggupan seseorang untuk 13. Seseorang yang mempunyai nilai
memikul dan melaksanakan tugas amanah akan
serta kewajipan dengan sempurna A dicurigai oleh rakan-rakan sekerja
D Kebolehan dan kesanggupan sewaktu menjalankan tugas
melakukan sesuatu tanpa B mampu memberi keyakinan kepada
bergantung kepada orang lain orang lain sebelum menjalankan
tugas
9. Nilai R membawa maksud C disukai oeh rakan sekerja semasa
A kebolehan dan kesanggupan menjalankan sesuatu tugas
melakukan sesuatu tanpa D mampu memperoleh kepercayaan
bergantung kepada orang lain dan keyakinan orang lain kerana
B usaha yang berterusan penuh melaksanakan tugas dengan penuh
dengan semangat ketekunan, bertanggungjawab
kecekalan,kegigihan, dedikasi dan
berdaya maju dalam melakukan 14. Semua kelakuan di bawah
sesuatu perkara menunjukkan nilai hormat dan taat
kepada ahli keluarga kecuali A keharmonian antara manusia dan
A Meng Yee membawa adiknya alam sekitar
bersiar-siar di bandar pada hujung B kemapanan alam sekitar
minggu C menyayangi dan menghargai
B Meng Yee bercakap dengan nada alam sekitar
rendah semasa berinteraksi dengan D peka terhadap isu-isu alam sekitar
ahli keluarganya
C Meng Yee mendapatkan kebenaran 19. Pilih aktiviti-aktiviti yang
abangnya sebelum menggunakan memusnahkan alam
begnya I Pembalakan haram
D Meng Yee tidak membantah nasihat II Penanaman semula flora
dan kata-kata ibu dan bapanya III Pelepasan haba oleh mesin-mesin
IV Pembuangan bahan beracun ke
dalam sungai
15. Pilih ciri-ciri yang mencerminkan nilai A I, II dan IV C II, III dan IV
kasih sayang terhadap keluarga B I, III dan IV D Semua di atas
I Mengambil berat masalah keluarga
II Menggembirakan ahli-ahli keluarga 20. Semua perlakuan di bawah
III Sanngup berkorban untuk keluarga menunjukkan nilai peka terhadap
IV Mengejek kelemahan ahli keluarga isu-isu alam sekitar kecuali
A I dan II C I, II dan III A pihak berkuasa menjalankan
B II dan IV D Semua di atas operasi menahan kenderaan
yang membebaskan asap
16. hitam
Nilai X Kasih sayang Keluarga B pegawai Jabatan Alam Sekitar
melakukan kajian terhadap
Berkekalan punca pencemaran sesuatu
Pilih perlakuan yang mencerminkan sumber alam
nilai X di atas. C membina lebih banyak padang
I Menjaga ibu bapa yang sakit tanpa golf untuk menarik lebih
mengharapkan balasan banyak pelancong asing ke
II Menjaga ibu bapa dengan harapan negara kita
akan ditinggalkan dengan harta D melancarkan Minggu Alam
yang banyak Sekitar untuk menjaga
III Elakkan daripada menyakiti hati kebersihan air sungai
ibu bapa
IV Membeli kek untuk ibu pada hari 21. Kemusnahan hutan di negara
jadinya kita boleh mengakibatkan
A I dan II bencana alam. Antara bencana
B I dan III alam yang berikut, manakah
C I, II dan IV merupakan implikasi
D I, III dan IV kemusnahan hutan?
I Banjir kilat
17. Apabila abang dinaikkan pangkat, II Tanah runtuh
anda patut III Gempa bumi
I mendiamkan diri IV Ribut petir
II mengucapkan tahniah A I dan II C II dan III
III meraikan kejayaannya B I dan IV D II dan IV
IV memeluk dia dan melahirkan
perasaan sedih 22. Semua perlakuan di bawah
A I dan III adalah betul kecuali
B II dan IV A menderma kepada tabung
C II dan III menyelamatkan haiwan liar
D III dan IV B membuang sisa-sisa kilang
ke dalam laut negara jiran
18. untuk menjimatkan kos
Nilai C Sambutan Hari Bumi untuk pelupusan
menyelamatkan bumi C menyaman pemilik kereta
yang membebaskan asap
Nilai C di atas ialah hitam
D mewujudkan kawasan D para pemimpin membaca ikrar
perlindungan hidupan maritim sebelum menjalankan tugas

23. Antara yang berikut, manakah 28. Pilih perkara-perkara yang


boleh dikitar semula ? membuatkan anda bangga menjadi
I Aluminium rakyat Malaysia
II Besi I Perpaduan rakyat
III Kaca II Keindahan tempat pelancongan
IV Plastik III Sikap dedikasi pemimpin
A I, II dan III C I, III dan IV IV Sejarah perjuangan tokoh-tokoh
B I, II dan IV D Semua diatas tempatan
A I dan II C II, III dan IV
B I, II dan III D Semua di atas
24. Pilih kebaikan yang diperoleh daripada 29. Pilih kebaikan melancong dalam
aktiviti kitar semula. negeri.
I pengurangan timbunan sampah I mengelakkan pengaliran luar
sarap wang negara
II kebersihan terpelihara II menggalakkan pertumbuhan
III menjimatkan sumber alam perindustrian kraftangan
IV memperoleh keuntungan besar III mempromosikan keindahan
A I, II dan IV C I, III dan IV negara kepada negara-negara lain
B I, II dan III D II, III dan IV IV menyatupadukan rakyat
A I dan II
25. Pilih perlakuan yang berkaitan dengan B I, II dan III
nilai cinta akan negara. C I, III dan IV
A Seorang ayah menghantar anaknya D Semua di atas
yang sakit ke hospital untuk
mendapatkan rawatan 30. Seseorang rakyat yang cinta akan
B Rakyat tidak bermusuhan antara negara akan
satu sama lain I memberi sumbangan ke arah
C Zainal berusaha mengharumkan kemajuan negara
nama negara Malaysia dengan II menyokong program-program
memenangi acara sukan badminton pembangunan negara
di peringkat antarabangsa III memastikan diri sentiasa
D melindungi sungai di Malaysia berpakaian kemas untuk menjaga
daripada pencemaran imej negara
IV bekerja kuat untuk meningkatkan
26. pendapatan sendiri
A I dan II
Kenalilah Malaysia, anda B I dan III
pasti tidak menyesal C II dan III
D III dan IV
Kenyataan di atas mencerminkan
A perasaan hairan terhadap Malaysia
B perasaan bangga terhadap Malaysia
C perasaan khuatir terhadap Malaysia
D perasaan gembira terhadap
Malaysia

27. Pilih perlakuan yang menunjukkan


nilai taat setia kepada raja dan negara
A para pemimpin berusaha
mengadakan kempen yang
melibatkan rakyat jelata
B para pemimpin mengadakan rumah
terbuka ketika musim perayaan
C para pemimpin melawat negara-
negara lain untuk menjalinkan
hubungan baik dengan negara-
negara berkenaan
JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF
Bulatkan jawapan yang betul

1. A B C D 16. A B C D

2. A B C D 17. A B C D

3. A B C D 18. A B C D

4. A B C D 19. A B C D

5. A B C D 20. A B C D

6. A B C D 21. A B C D

7. A B C D 22. A B C D

8. A B C D 23. A B C D

9. A B C D 24. A B C D

10. A B C D 25. A B C D

11. A B C D 26. A B C D

12. A B C D 27. A B C D

13. A B C D 28. A B C D

14. A B C D 29. A B C D

15. A B C D 30. A B C D

BAHAGIAN B : SOALAN – SOALAN SUBJEKTIF DAN STRUKTUR


( MARKAH )
Jawab semua soalan.

Tandakan √ bagi perlakuan yang betul dan X bagi perlakuan yang salah.

1. Kita sepatutnya merayakan perayaan bersama-sama keluarga demi mengeratkan hubungan


antara ahli-ahli keluarga

2. Sekiranya salah seorang ahli keluarga berbuat salah, kita patut memarahinya dan tidak
memberi peluang kepadanya untuk membaiki kelemahannya.

3. Kita boleh memandang rendah adat warisan keluarga sekiranya mempunyai taraf
pendidikan yang tinggi

4. Individu yang moden ialah individu yang tidak boleh tinggal bersama dengan ibu bapa
yang sudah dimakan usia

5. Puan Wong membuang minyak masak yang telah digunakan ke dalam longkang

6. Para penjaja di Kawasan P membiarkan sampah sarap bertaburan di kawasan gerai


mereka sehinggakan menghasilkan bau busuk

7. Kawasan hutan perlu dikekalkan untuk mengelakkan bencana alam

8. Terumbu karang perlu dipelihara kerana memainkan peranan penting dalam aspek
pembiakan dan tumbesaran hidupan akuatik

9. Kemusnahan hidupan akuatik akibat pencemaran dapat diatasi dengan membela ikan dan
udang air tawar buat selama-lamanya.

10. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita seharusnya memberi sokongan kepada penghidap
AIDS agar terus melalui kehidupan dengan lebih bermakna.

Jawab semua soalan


11. Sebagai anak, nyatakan lima tanggungjawab anda untuk menaikkan imej dan maruah keluarga
anda.
i.

ii.

iii.

iv.

v.
( 10 markah )

Ikan-ikan di dalam Tasik A mati akibat keracunan oleh bahan buangan toksik yang
dibuang oleh kilang pembuatan plastik yang berhampiran. Kawasan sekitar tasik
berkenaan juga ditimbuni sampah-sarap yang dibuang oleh orang ramai yang
mengunjungi tasik itu.

12. Berikan nasihat anda berdasarkan nilai moral yang sesuai untuk mengatasi masalah di atas.

( 5 markah )