You are on page 1of 9

Peranan visual dalam

pengajaran
Memberikan rujukan konkrit kepada ide
Memotivasikan pelajar dengan cara
menarik perhatian
Memudakan maklumat yang sukar untuk
difahami
Membantu kefahaman apabnila semasa
meneliti maklumat verbal atau bertulis

2
Literasi Visual (VL)
 Merujuk kepada kebolehan
mengintepretasi maklumat visual
secara tepat and membina maklumat
berkenaan
VL boleh dibina melalui dua kaedah
utama :
 Strategi Input strategies. Membangtu
pelajar decode (baca) visual
 Strategi Output strategies. Membantu
pelajar encode (tulis) visuals

3
Matlamat Rekabentuk Visual
 Ensure Legibility
(Memastikan legilibiti)
 Reduce Effort (Kurangan usaha)
 Increase Active Engagement
Meningkatkan Penglibatn Aktif
 Focus Attention
Perhatian yang fokus

4
Proses dalam dalam
Rekabentuk Visual
 Elements (Elemen)
 Pattern (Corak)
 Arrangement (Susunan)

5
Rekabentuk Visual: Elements
Visual Design Elements

Elements That
Visual Elements Verbal Elements
Add Appeal

Realistic Letter Style Surprise

Analogic Number of Styles Texture

Organizational Capitals Interaction

Color

Size

Spacing

6
Rekabentuk Visual : Corak
 Corak Keseluruhan
 Alignment (Larasan)
 Shape (Bentuk)
 Balance (Keseimbangan)
 Style (Stail)
 Color Scheme (Skema Warna)
 Color Appeal (Tarikan Warna)

7
Kesimbangan

8
Rekabentuk Visual :
Susunan
 Susunan
 Proximity (Rapat)
 Directionals (Arah)
 Figure-Ground Contrast (Perbezaan
L.belakang-figure)
 Consistency (Konsisten)